P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U neanonymní, jednokolové, studentské, veřejné, projektové, studentské soutěže na téma „Koupelnový nábytek v moderním a nadčasovém retro stylu s využitím trendových materiálů“ 1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUTĚŽNÍ POROTY 1.1. Ustavující zasedání poroty se konalo v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA dne 20. 9. 2013 od 14 hodin na adrese Malá Štěpánská 9, Praha 2. 1. 2. Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty odsouhlasili znění Soutěžních podmínek a doporučili vyhlašovateli jejich předložení České komoře architektů (dále ČKA) ke konečnému schválení. 1. 3. Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Závazky členů poroty jsou přílohou tohoto protokolu. 1. 4. Na ustavující schůzi proběhla mezi řádnými členy i náhradníky poroty diskuze o formě odevzdání soutěžních návrhů a jejich povinných přílohách. Seznam přítomných členů poroty: ♦ Ing. Zdeněk Blažek, marketing manažer společnost Dřevojas, závislý člen poroty ♦ Ing. arch. Radim Oblouk, člen ČKA, nezávislý člen poroty ♦ Ing. arch. Kristina Ullmannová, člen ČKA, nezávislý člen poroty ♦ PhDr. Alena Řezníčková, šéfredaktorka sekce Bydlení internetového serveru www.idnes.cz, nezávislý člen poroty ♦ Ing. Martin Hájek, technolog společnosti Dřevojas, závislý člen poroty Zasedání se dále zúčastnila: ♦ Mgr. Jana Becková, sekretář poroty 1. 4. Na ustavujícím zasedání byli zvolení předseda a místopředseda soutěžní poroty, jimiž jsou ♦ Ing. arch. Kristina Ullmannová (předseda), ♦ Ing. Zdeněk Blažek (místopředseda). (PŘÍLOHA Č. I. -­‐ Přiloženy závazky řádných členů i náhradníků soutěžní poroty ze dne 20. měsíce 9. roku dvoutisícího třináctého) 2. ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ SOUTĚŽÍCÍCH Soutěžící podávali dotazy v době od 25. 9 do 18. 10. 2013 prostřednictvím mailové adresy [email protected] Odpovědi na dotazy byly členy poroty formulovány elektronicky a byly zveřejněny na webových stránkách soutěže a tím zpřístupněny všem soutěžícím. 3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE – PŘEVZETÍ A PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHŮ Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 4. Soutěžních podmínek soutěžní návrh 62 soutěžících. Návrhy byly označeny pořadovými čísly 1 – 62 v Seznamu soutěžních návrhů uvedeném v bodu 4. 2. tohoto Protokolu. 4. HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY Závislí i nezávislí členové poroty obdrželi elektronicky všechny odevzdané soutěžní návrhy k prostudování dne 22. měsíce 11. roku dvoutisícího třináctého. Všichni porotci si odevzdané návrhy předem prostudovali a na zasedání poroty přišli již detailně seznámeni s jednotlivými soutěžními návrhy a jejich dílčím obsahem. Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 25. měsíce 11. roku dvoutisícího třináctého od 9:30 na adrese Malá Štěpánská 9, Praha 2. 4. 1. Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešly ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Při zahájení hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni řádní členové a pomocné orgány poroty v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti (PŘÍLOHA Č. II). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 09:30 hod ve složení: Řádní členové závislí: Ing. Zdeněk Blažek, společnost Dřevojas, v. d. Martin Lejsek, společnost Dřevojas, v. d. (nahradil v porotě porotce Ing. Martina Hájka, který se z důvodu zranění a následné nemocenské dovolené nemohl zasedání poroty zúčastnit. ČKA byla změna oznámena dne 21.11 2013. ČKA souhlasila z těchto důvodů se změnou porotce. Jeho závazek člena poroty ze dne 25. měsíce 11. roku dvoutisícího třináctého je v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA obsahem PŘÍLOHY Č. III.). Řádní členové nezávislí: PhDr. Alena Řezníčková, šéfredaktorka sekce Bydlení internetového serveru www.idnes.cz Ing. Arch. Kristina Ullmannová, člen ČKA Ing. Arch. Radim Oblouk, člen ČKA Sekretář poroty: Mgr. Jana Becková Ze zasedání se předem z důvodu zranění a následné nemocenské dovolené omluvil: Ing. Martin Blažek, technolog společnosti Dřevojas, závislý člen poroty Dále se omluvila: Ing. arch. Dita Fingerlandová, náhradnice poroty Konstatuje se, že porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: Řádní členové závislí: Ing. Zdeněk Blažek Martin Lejsek Řádní členové nezávislí: PhDr. Alena Řezníčková Ing. arch. Kristina Ullmannová Ing. arch. Radim Oblouk 4.2. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže Porota byla v úvodu sekretářem seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů. Ten v protokolu konstatoval neodevzdání některých částí z povinného obsahu soutěžních návrhů dle bodu 4, případně porušení podmínek účasti v soutěži dle bodu 5 Soutěžních podmínek u následujících návrhů: Návrh č. 1: Soutěžní návrh č. 1 nevyhověl bodu 4 Soutěžních podmínek, protože neobsahuje žádnou vizualizaci soutěžního návrhu. Porota hlasuje o vyloučení návrhu č. 1 ze soutěže: Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh č. 3 : Autor soutěžního návrhu č. 3 nenaplnil bod 5 Soutěžních podmínek, neboť je dle zaslaného životopisu studentem již doktorandského studia vysoké školy. Soutěže se však mohou výslovně zúčastnit pouze studenti nejvýše do magisterského stupně studia. Soutěžící by tak měl oproti ostatním účastníkům neoprávněnou výhodu. Porota hlasuje o vyřazení návrhu č. 3 ze soutěže: Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh č. 7 : Soutěžní návrh č. 7 nevyhověl bodu 4 Soutěžních podmínek, protože neobsahuje žádnou vizualizaci soutěžního návrhu. Porota hlasuje o vyloučení návrhu č. 7 ze soutěže: Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota dále konstatuje, že mnoho přijatých návrhů obsahuje v nedostatečném rozsahu Soutěžními podmínkami požadované stručné CV. Porota navrhuje, aby tento formální nedostatek nebyl důvodem k vyloučení návrhu ze soutěže, může však být brán v potaz při celkovém hodnocení kvality a úplnosti jednotlivých návrhů. Další formální výhrady porota k předloženým návrhům nemá a hlasuje o připuštění všech zbývajících návrhů do dalšího hodnocení. Porota hlasuje o postoupení těchto soutěžních návrhů k dalšímu hodnocení: č. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Seznam všech soutěžních návrhů Č. Soutěžící Škola -­‐ název 1. Jiří Beran ČVUT, Praha 2. David Pacák UJEP, Ústí nad Labem 3. Ing. Václav Šprdlík Mendelova univerzita, Brno 4. David Drnovský VOŠUP a SUPŠ, Praha 5. Ervín Lomnický VOŠUP a SUPŠ, Praha 6. Kristina Žurmanová VOŠUP a SUPŠ, Praha 7. Kryštof Mottl VOŠUP a SUPŠ, Praha 8. Markéta Mečířová VOŠUP a SUPŠ, Praha 9. Martin Kubín VOŠUP a SUPŠ, Praha 10. Milan Voříšek VOŠUP a SUPŠ, Praha 11. Roman Müller VOŠUP a SUPŠ, Praha 12. Šárka Frühaufová VOŠUP a SUPŠ, Praha 13. Tomáš Kubín VOŠUP a SUPŠ, Praha 14. Libor Štych VOŠ, Volyně 15. BcA. Michal Brož UJEP, Ústí nad Labem 16. Bc. Tomáš Třebícký ČVUT, Praha 17. Bc. Patrik Křížek UJEP, Ústí nad Labem 18. Barbora Procházková UJEP, Ústí nad Labem 19. Bc. Martina Šebková Mendelova univerzita, Brno 20. BcA. Tatiana Yalputa UJEP, Ústí nad Labem 21. Ondřej Zahradníček Mendelova univerzita, Brno 22. Milan Mátl Mendelova univerzita, Brno 23. Bc. Mariana Ivanyk Mendelova univerzita, Brno 24. Bc. Lenka Kučerová Mendelova univerzita, Brno 25. Michal Sikora Mendelova univerzita, Brno 26. Barbora Vildová VOŠUP a SUPŠ, Praha 27. Bc. Veronika Kostková Mendelova univerzita, Brno 28. Bc. Jakub Škrabal Mendelova univerzita, Brno 29. Bc. Markéta Kučerová Mendelova univerzita, Brno 30. Bc. Viktorie Ambrožová Mendelova univerzita, Brno 31. Bc. Monika Veselá Mendelova univerzita, Brno 32. Bc. Iveta Skopalová Mendelova univerzita, Brno 33. Bc. Petra Smrčková Mendelova univerzita, Brno 34. Bc. Michal Karafiát Mendelova univerzita, Brno 35. Tereza Spurná VUT, Brno 36. Bc. Lenka Šmahelová Mendelova univerzita, Brno 37. BcA. Miroslav Nachlinger UJEP, Ústí nad Labem 38. Luděk Šimoník VUT, Brno 39. Vendula Frömmelová SŠ tvorby a designu nábytku, Liberec 40. BcA. Emma Traplová UJEP, Ústí nad Labem 41. Bc. Eva Staffová VUT, Brno 42. BcA. Petr Vacula Univerzita Tomáše Bati, Zlín 43. Martina Baletková Univerzita Tomáše Bati, Zlín 44. Jan Šimůnek SŠ tvorby a designu nábytku, Liberec 45. Matěj Obdržálek Mendelova univerzita, Brno 46. Bc. Jakub Med ČVUT, Praha 47. Veronika Olšanská Mendelova univerzita, Brno 48. Romana Vacková Mendelova univerzita, Brno 49. Bc. Radka Shorná Mendelova univerzita, Brno 50. Andrej Kmeť Univerzita Tomáše Bati, Zlín 51. Šimon Kern UJEP, Ústí nad Labem 52. Bc. Tereza Vyhlídalová Mendelova univerzita, Brno 53. Alice Strnadová Mendelova univerzita, Brno 54. Bc. Tereza Šašková ČVUT, Praha 55. Martina Soldánová VUT, Brno 56. Veronika Kaláčová Mendelova univerzita, Brno 57. Bc. Hana Culková Mendelova univerzita, Brno 58. Tomáš Hnaníček -­‐ 59. Barbora Moravová UJEP, Ústí nad Labem 60. Jakub Kraus Mendelova univerzita, Brno 61. Jiří Deyl ČVUT, Praha 62. Aleš Trdý UJEP, Ústí nad Labem 4.3. Všechny návrhy v soutěži byly v jednotlivých kolech hodnoceny na základě následujících kritérií a parametrů dle bodu 9 Soutěžních podmínek: ♦ splnění všech povinných složek soutěžního portfolia, ♦ originalita a kreativita, inovativní pojetí, myšlenka, celkový design a nevšední zpracování i vzhled, ♦ praktičnost, složitost výroby a celková vyrobitelnost, ♦ rozměrová variabilita pro různě široká umyvadla stejné řady, ♦ ekonomičnost a cenová stránka návrh pro uplatnění na trhu. 5. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ A DALŠÍ PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 5. 1. První fáze posuzování Porota si společně prohlédla všechny návrhy přijaté do soutěže a následovalo hlasování. První fáze posuzování soutěžních návrhů probíhala od 10:30 – 11:30 hodin. Na návrh jednotlivých členů porota hlasuje o tom, že následující návrhy nepostupují do další fáze posuzování, protože nejméně splňují kritéria hodnocení: Soutěžní návrh č. 4 Hlasování: pro: 3 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 10 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 11 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 12 Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 13 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 14 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 27 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 28 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 34 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 36 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 43 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 44 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 47 Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 48 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 49 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 52 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 53 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 54 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 57 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 58 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 60 Hlasování: pro: 4 Porota se dále rozhodla, že ke všem soutěžním návrhům bude sestaveno krátké hodnocení, které bude součástí tohoto protokolu. Z hlasování tedy vyplývá, že do druhé fáze posuzování postupují tyto soutěžní návrhy: soutěžní návrh číslo 2 soutěžní návrh číslo 6 soutěžní návrh číslo 8 soutěžní návrh číslo 9 soutěžní návrh číslo 15 soutěžní návrh číslo 16 soutěžní návrh číslo 17 soutěžní návrh číslo 18 soutěžní návrh číslo 19 soutěžní návrh číslo 20 soutěžní návrh číslo 21 soutěžní návrh číslo 22 soutěžní návrh číslo 23 soutěžní návrh číslo 24 soutěžní návrh číslo 25 soutěžní návrh číslo 26 soutěžní návrh číslo 29 soutěžní návrh číslo 30 soutěžní návrh číslo 31 soutěžní návrh číslo 32 soutěžní návrh číslo 33 soutěžní návrh číslo 35 soutěžní návrh číslo 37 soutěžní návrh číslo 38 soutěžní návrh číslo 39 soutěžní návrh číslo 40 soutěžní návrh číslo 41 soutěžní návrh číslo 42 soutěžní návrh číslo 45 soutěžní návrh číslo 46 soutěžní návrh číslo 50 soutěžní návrh číslo 51 soutěžní návrh číslo 55 soutěžní návrh číslo 56 soutěžní návrh číslo 59 soutěžní návrh číslo 61 soutěžní návrh číslo 62 5. 2. Druhá fáze posuzování Druhá fáze posuzování probíhala od 12:30 –13:45 hodin. Porotci budou hlasovat, aby do třetí fáze posuzování již nepostoupily následující soutěžní návrhy, protože nejméně splňují kritéria hodnocení: Soutěžní návrh č. 6 Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 8 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 9 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 20 Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 21 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 22 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 23 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 24 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 25 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 26 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 29 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 30 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 31 Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 32 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 33 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 37 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 39 Hlasování: pro: 5 Soutěžní návrh č. 36 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 40 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 42 Hlasování: Soutěžní návrh č. 45 Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 51 Hlasování: pro: 3 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 2 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 56 Hlasování: pro: 3 Soutěžní návrh č. 59 Hlasování: pro: 4 Z hlasování vyplývá, že do třetí fáze posuzování postupují tyto soutěžní návrhy: soutěžní návrh číslo 2 soutěžní návrh číslo 15 soutěžní návrh číslo 16 soutěžní návrh číslo 17 soutěžní návrh číslo 18 soutěžní návrh číslo 19 soutěžní návrh číslo 35 soutěžní návrh číslo 38 soutěžní návrh číslo 41 soutěžní návrh číslo 46 soutěžní návrh číslo 50 soutěžní návrh číslo 55 soutěžní návrh číslo 61 soutěžní návrh číslo 62 5. 3. Třetí fáze posuzování Třetí fáze posuzování probíhala od 14:00 –14:40 hodin. Porota si znovu prostudovala návrhy, které zbyly v soutěži, a diskutovala o nich. Bude hlasovat o tom, aby následující návrhy nepostoupily do další fáze posuzování, protože nejméně splňují kritéria hodnocení: Soutěžní návrh č. 15 Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 1 zdržel se: 0 proti: 0 zdržel se: 0 Soutěžní návrh č. 18 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 41 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 50 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 55 Hlasování: pro: 4 Soutěžní návrh č. 61 Hlasování: pro: 5 Z hlasování vyplývá, že do finální fáze posuzování postupují tyto soutěžní návrhy: soutěžní návrh číslo 2 soutěžní návrh číslo 16 soutěžní návrh číslo 17 soutěžní návrh číslo 19 soutěžní návrh číslo 35 soutěžní návrh číslo 38 soutěžní návrh číslo 46 soutěžní návrh číslo 62 6. FINÁLNÍ FÁZE POSUZOVÁNÍ Nad závěrečným výběrem návrhů proběhla ještě široká diskuse o cílech soutěže a o tom, jak jednotlivé předložené návrhy naplňují její smysl a očekávání zadavatele. Finální fáze hlasování a hodnocení soutěžních návrhů proběhla 15:15 – 18:00 hodin. Porota hlasuje o návrhu, aby první místo v soutěži bylo uděleno návrhu č. 46: Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasuje o návrhu, aby druhé místo v soutěži bylo uděleno návrhu č. 17: Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Porota hlasuje o návrhu, aby třetí místo v soutěži bylo uděleno návrhu č. 35: Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 0 Konečné pořadí návrhů a rozdělení cen v soutěži je tedy následující: Soutěž nebyla anonymní, jsou tedy známa jména autorů oceněných návrhů. 1. cena ve výši 10 000 Kč: návrh č. 46 -­‐ Jakub Med 2. cena ve výši 3 000 Kč: návrh č. 17 -­‐ Patrik Křížek 3. cena ve výši 2 000 Kč: návrh č. 35 -­‐ Tereza Spurná 6. 1. Porota rozhodla o udělení všech tří vypsaných cen ve výši stanovené Soutěžními podmínkami v bodu 11, a to v pořadí uvedeném v bodě 6.1 tohoto Protokolu. Vítězný návrh bude vyroben, nafocen a současně umístěn do katalogu společnosti Dřevojas pro rok 2014. Autor vítězného návrhu bude představen v katalogu pro rok 2014 a dále bude v průběhu roku publikován na webových stránkách, v PR článcích, na firemní facebookové stránce Dřevojas. Vítězi bude rovněž nabídnut kontrakt na vytvoření designu dílčí produktové řady koupelnového nábytku společnosti Dřevojas a spolupráce na dalších návrzích v délce trvání 1 rok. 7. RESUMÉ POROTY Členové poroty děkují všem soutěžícím za jejich účast ve studentské soutěži se společností Dřevojas a za vynaložené úsilí. Všichni jednomyslně ocenili vysoký počet soutěžních návrhů a jejich kvalitu, která předčila očekávání. Při posuzování jednotlivých soutěžních návrhů kladla porota důraz na inovativní přístup k řešení, o nějž se snažila většina soutěžících. Doporučením pro autory neoceněných návrhů je, aby se v následujících designových soutěžích snažili o vysvětlení své myšlenky a zdůvodnění řešení díla. Tímto získají jejich návrhy na přesvědčivosti, myšlenky budou lépe vyjádřeny a tím i pochopeny. Současně je vhodné dbát na soulad grafické části návrhu s jeho obsahem. Porota dále doporučuje, aby studenti věnovali více času přípravě kvalitních stručných životopisů i vypracování technické části návrhů, které byly u některých odevzdaných soutěžních návrhů oproti kreativní části podceňovány. 8. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Soutěžní návrh číslo 1 – nehodnocen viz bod 4. 2. tohoto Protokolu. Soutěžní návrh číslo 2 Soutěžní návrh ocenila porota pro jeho přírodní a jednoduchý design. Současně vysoce hodnotila nápad využití stolu místo klasické skříňky, který představuje netradiční, originální a kreativní koncept. Pro snadnou vyrobitelnost, ekonomičnost a mezi ostatními návrhy výjimečné řešení se soutěžní návrh probojoval až do finálního hodnocení. Porota doporučuje soutěžícímu se v budoucnu více zaměřit na podobu životopisu a rozpracování popisu. Velkým plusem návrhu bylo kvalitní grafické zpracování. Porota viděla určitou rezervu v návrhu doplňujících skříněk, jejichž design by mohl být ve větším souladu s návrhem umyvadlového stolu. Soutěžní návrh číslo 3 – nehodnocen viz bod 4. 2. tohoto Protokolu. Soutěžní návrh číslo 4 Porota ocenila praktičnost, čistotu a tvarovou jednoduchost navržené koupelnové sestavy. Z hlediska originality a kreativity návrhu nepřináší však sestava nic nového. Z pohledu výroby se jedná o cenově průměrný návrh. Porota doporučuje víc zapracovat na souladu grafického pojetí výkresu a samotného návrhu. Vysoce byla hodnocena kvalita technické výkresové dokumentace. Soutěžní návrh číslo 5 Jednoduchý retro motiv – pruhy, které jsou dominantním prvkem koupelnového nábytku, porotu zaujaly. Z návrhu je viditelná také snaha pracovat na layoutech, kvalita vizualizací návrhu je průměrná. Zadavatel soutěže ohodnotil cenovou stránku projektu i náročnost na výrobu jako průměrnou. Vysoce byla hodnocena kvalita technické výkresové dokumentace. Soutěžní návrh číslo 6 Jednoduchý a koncepčně jednotný soutěžních návrh porota ocenila pro dobře zpracované vizualizace a zajímavé zpracování úchytek. Méně praktickým po stránce ergonomie pak hodnotila výšku zrcadla a poličku u něj umístěnou. Po tvarové stránce však návrh postrádá výraznější inovaci. Sestavu zadavatel soutěže hodnotil jako praktickou a dobře vyrobitelnou. Pro mladý věk autorky ocenila porota i dobře zpracovaný životopis. Vysoce byla hodnocena kvalita technické výkresové dokumentace. Soutěžní návrh číslo 7 – nehodnocen viz bod 4. 2. tohoto Protokolu. Soutěžní návrh číslo 8 Práce porotu oslovila pro evidentní snahu pracovat i s celkovou kompozicí výkresu, kde autorka používá stejný motiv zaoblených rohů, jako na samotném návrhu. Velkým plusem je zajímavá práce s odlišnými materiály, což podporuje celkový koncept návrhu. Zadavatel ocenil praktickou stránku projektu, ale návrh by byl pro svou složitost finančně příliš nákladný. Jako průměrná byla porotou hodnocena originalita, kreativita a inovace. Současně členové poroty doporučují zapracovat na životopisu, naopak vyzdvihují kvalitu přiložené technické výkresové dokumentace. Soutěžní návrh číslo 9 Ze soutěžního návrhu byla patrná snaha o propojení setu nábytku prací s poloměry zaoblených rohů a pozitivně bylo též hodnoceno použití odlišných materiálů, které podporují koncept návrhu. Členové poroty ohodnotili kvalitu přiložené technické výkresové dokumentace. Zadavatel posoudil sestavu z pohledu ceny jako průměrnou, ale náročnost na výrobu je vyšší. Porota doporučuje více se zaměřit na stránku dobrých rozměrových proporcí sestavy nábytku, která nebyla zcela dotažená. Současně i více rozpracovat údaje v životopise. Soutěžní návrh číslo 10 Jednoduchý koncept. Vizualizace nejsou úplně přesvědčivé. Též vzájemné proporce nábytkových kusů by bylo třeba ještě doladit. Návrh nezaujal příliš z pohledu originality, kreativity ani inovací. Technická dokumentace kusů je na dobré úrovni. Soutěžní návrh číslo 11 Poroto kladně ohodnotila proporce navržené sestavy a jednoduchost materiálů. Naopak poukázala na nedostatek originality návrhu, vizualizace z nadhledu není úplně šťastná. Zadavatel vyzdvihl praktickou funkci sestavy a snadnou vyrobitelnost. Kvalita výkresové dokumentace byla hodnocena jako průměrná. Nedostatkem byla absence základních údajů o autorovi. Soutěžní návrh číslo 12 Praktičnost, vyrobitelnost i cenovou stránku návrhu ocenil zadavatel jako dobrou, ale návrh naopak ztrácel v originalitě, kreativitě a inovaci. Porota konstatovala, že autor promyslel dobře grafiku návrhu, ale ne úplně proporce samotné koupelnové sestavy. Průměrně byla hodnocena výkresová dokumentace, chybí též podrobnější údaje o autorovi. Soutěžní návrh číslo 13 Porota ocenila návaznost na 50. a 60. léta a hravost barev, která umožňuje i jejich variabilitu. Níže byla hodnocena originalita, kreativita a inovativní pojetí koupelnové sestavy. Zadavatel naopak vyzdvihl vyrobitelnost, praktičnost a cenovou stránku návrhu. Průměrně byla hodnocena výkresová dokumentace a jako nedostatečné údaje o samotném autorovi návrhu. Soutěžní návrh číslo 14 Přehledné ztvárnění a proporce navržené sestavy porotu zaujaly. Autor se snažil o nezvyklé pojetí s použitím zaoblených tvarů, které by však přineslo vysokou cenovou náročnost. Současně porota ocenila kvalitu výkresové dokumentace, velmi dobře zpracovaný životopis autora a popis návrhu. Z návrhu je rovněž vidět snaha splnit zadání. Naopak níže byla hodnocena kreativita, originalita a inovativní pojetí koncepce. Zadavatel soutěže rovněž konstatoval vysoké nároky na výrobu a cenou stránku produktu. Průměrně byla porotou hodnocena také praktičnost. Soutěžní návrh číslo 15 Pro hravost, nápaditost, inovaci, dobře zpracovanou proporční stránku a grafické zpracování se soutěžní návrh dostal až do 3. kola hodnocení. Zadavatel ohodnotil jeho snadnou vyrobitelnost, ale naopak poukázal na určité nedostatky v ergonomii (police příliš nízko nad zrcadlem) a tím i nepraktičnost pro koncového zákazníka. Průměrně byla hodnocena cenové stránka návrhu i kvalita zaslané technické výkresové dokumentace. Porota doporučuje autorovi věnovat více prostoru vysvětlení myšlenky svého řešení, aby mohl být návrh lépe pochopen. Jako vynikající hodnotí podobu přiloženého životopisu. Soutěžní návrh číslo 16 Porotu návrh velmi zaujal, proto se dostal až do finálního kola hodnocení. Skutečně originální, hravé a zajímavé řešení koupelnové sestavy bylo navíc podpořeno i ze strany zadavatele oceněním snadné vyrobitelnosti a dobrou cenou pro koncového zákazníka. Nižší hodnocení získal soutěžící pro potenciálně komplikovanou údržbu sestavy (mnoho ploch a výklenků), tedy praktičnost. Velmi dobře byly zpracovány i popisy, životopis studenta a 3D vizualizace. Návrh se však mírně odklonil od požadavku na retro styl, který byl uveden v pravidlech soutěže. Soutěžní návrh číslo 17 Soutěžní návrh, který získal ve finálním hodnocení druhé místo, ocenila komise především z důvodu naprosto nevšedního řešení. Jedná se o typologicky nový koupelnový nábytek, jenž se může uplatnit především v luxusních interiérech a větších prostorech. Nejvyšší hodnocení získal za zpracování životopisu autora, 3D vizualizace, popis návrhu i kvalitu výkresové dokumentace. Přestože se koncept vymyká pojetí retro stylu a není přímo určen pro malé či střední koupelny v tradičním slova smyslu, přihlédla porota k originalitě a celkové kvalitě návrhu. Zadavatel současně konstatoval vyšší náklady na výrobu, nižší praktičnost využití a vysokou cenovou náročnost pro koncového zákazníka. Nicméně řešení zaujalo na první pohled svojí vysokou úrovní i prací s osvětlením. Soutěžní návrh číslo 18 Autorka zaujala porotu exkluzivitou návrhu a nápaditým použitím materiálu – posunovací rolety. Na vysoké úrovni je rovněž grafické zpracování návrhu, popisy a 3D vizualizace. Porota vyšvihla originalitu, kreativitu, inovaci, design i celkové zpracování. Zadavatel naopak poukázal na vysokou cenovou náročnost při výrobě, které by odpovídala také vyšší cena pro koncového zákazníka a problematické využití setu ve většině běžných koupelen. Soutěžní návrh číslo 19 Porota ocenila vysokou míru shody se zadáním soutěže. Velmi se jí líbil také dobře zpracovaný layout výkresu, čistota, kompoziční vyváženost a vysoká míra realizovatelnosti návrhu. Z různých barevných variant byla nejvíce ohodnocena bílá, která byla podpořena i velmi povedenou 3D vizualizací. Ze strany zadavatele získal návrh i vysoké hodnocení za praktičnost, dobrou vyrobitelnost a cenovou stránku z pohledu koncového zákazníka. Ve finálním hodnocení návrh ztratil z důvodu horší kvality životopisu autorky a podrobnosti vypracování technické výkresové dokumentace. Soutěžní návrh číslo 20 Porota v soutěžním návrhu ocenila práci se světlem, zajímavé a inovativní pohyblivé prvky sestavy a velmi dobře zpracované 3D vizualizace. Více prostoru mohla autorka věnovat popisům sestavy a technické výkresové dokumentaci. Originalita, kreativita a inovace byly hodnoceny spíše průměrně. Zadavatel soutěže naproti tomu vyzdvihl praktičnost sestavy, vyrobitelnost a cenovou dostupnost pro koncového zákazníka z pohledu ceny a též velmi pěkně zpracovaný životopis. Soutěžní návrh číslo 21 Velmi vyvážený projekt z pohledu vysoké kvality 3D vizualizací i kvality výkresové dokumentace. Porotu zaujalo barevné pojetí a zadavatel připojil kladné hodnocení za praktičnost, vyrobitelnost i cenovou dostupnost. Koncept návrhu je čistý a jednoduchý. Poněkud níže byla hodnocena inovace, kreativita a originalita pojetí. Dobře zpracovaný životopis a shoda projektu se zadáním byly rovněž velmi kladně ohodnoceny porotou. Soutěžní návrh číslo 22 Projekt porotu zaujal netradičním uchopením tématu, který neměl v rámci soutěže obdobu. Byl to zároveň jediný projekt, kde však porota měla obavy z reálnosti uplatnění návrhu z hlediska licenčních podmínek. Ty by následně mohly navýšit hodnotu sestavy a ztížit její prodejnost na trhu. Porota ocenila grafické zpracování podpořené kvalitními 3D vizualizacemi, kvalitou výkresové dokumentace a popisy. Vysokou známku sestava získala za originalitu, kreativitu, inovaci a především zajímavé osvětlení. Autor mohl více propracovat životopis, který byl hodnocen průměrně. Soutěžní návrh číslo 23 Pro poutavý design a sledování současných trendů ocenila porota autorku vysokou známkou. Soutěžnímu návrhu však chybí kompletní popis a jeho prezentace je celkově nedostatečná. Na nižší úrovni je rovněž kreativita, inovace a originalita, kterou zadavatel soutěže rovněž doplnil poukazem na vysokou náročnost na výrobu a cenu pro zákazníka. Autorka mohla také více času věnovat životopisu. Soutěžní návrh číslo 24 Svěží, hezky graficky zpracovaný návrh oslovil porotu také z důvodu důmyslného řešení zrcadla. Za průměrné byly označeny 3D vizualizace a výkresová dokumentace, které však autorka doplnila velmi dobře zpracovanými popisy. Jako průměrné porota ohodnotila originalitu, kreativitu a inovaci sestavy. Zadavatel poukázal na vyšší náročnost při výrobě i v ceně pro zákazníka. Ohodnocena byla však praktičnost návrhu a jeho snaha o retro styl. Soutěžní návrh číslo 25 Originální přístup, možnost barevných variant i povedené 3D vizualizace zaujaly členy poroty. Pro využité materiály ale návrh klade vysoké nároky na výrobu a tím se zvedá také cena pro zákazníka. Originalita, kreativita i inovace byly označeny jako průměrné. Autor mohl také více prostoru věnovat životopisu, výkresové dokumentaci a popisům produktu, které chyběly. Soutěžní návrh číslo 26 Návrh studentky pojal styl retro až doslovně a navržená koupelnová sestava má velmi silnou inspiraci v 50. letech. Porota ocenila 3D vizualizace, ale kvalita ostatní výkresové dokumentace a popisy návrhu byly hodnoceny jako průměrné. Zadavatel soutěže hodnotil výrobu sestavy jako náročnější, ale současně upozornil na vhodně zvolené barvy. Soutěžní návrh číslo 27 Porotu zaujala jednoduchost, dobře zvolené barvy nábytku a jednotící prvek – pruh. Současně porotce zaujaly zajímavě řešené nohy, u kterých ale také poukázali na jejich nejasné technické řešení. Originalitu, kreativitu a inovaci hodnotili porotci jako nižší, podobně jako kvalitu výkresové dokumentace, popisy návrhu a 3D vizualizace. Zadavatel soutěže vyzdvihl praktičnost a zároveň upozornil na nedostatečně zpracovaný životopis dodaný soutěžícím. Soutěžní návrh číslo 28 Kombinace více stylů, promyšlená vizualizace se zajímavým pozadím a celková srozumitelnost návrhu byly hlavní body, které porota u návrhu ocenila. Současně ji zaujal jednotící pruh a frézování. Zadavatel poukazoval na nedostatky ve výkresové dokumentaci a v popisech návrhu. Naopak ocenil praktičnost sestavy. Úroveň originality, kreativity a inovace byla hodnocena porotou jako nižší. Soutěžní návrh číslo 29 Zcela inovativní přístup i odkaz na kubismus porotu zaujal. Současně ocenila propracování návrhu i v jeho grafické části a celkově vyzdvihla originalitu a kreativitu. Zadavatel hodnotil sestavu jako obtížněji realizovatelnou z pohledu výroby a s vyšší cenovou náročností pro koncového zákazníka. Kladně byl ohodnocen také popis jednotící grafické zpracování dokumentace, kvalita technických výkresů a 3D vizualizace byly na nižší úrovni. Vysokou známkou ohodnotila porota zpracování životopisu autorky. Soutěžní návrh číslo 30 Návrh porotu zaujal. Na dobré úrovni byly 3D vizualizace, popis návrhu a kvalita výkresové dokumentace. Zadavatel označil soustavu za obtížněji realizovatelnou vzhledem k vysokému počtu sešikmených částí a cenově náročnou z pohledu klienta. Naopak praktičnost sestavy byla hodnocena kladně a to především pro hezky vyřešené držáky na ručníky či zvětšovací prvek na zrcadle. Vysokou známku získal soutěžní návrh autorky pro dobře zpracovaný životopis. Soutěžní návrh číslo 31 Hravá sestava s efektním lakováním hran působí originálně. Dobře zpracované 3D vizualizace autorka podpořila kvalitně vytvořenými popisy návrhu, ale naopak horší kvalitou technické výkresové dokumentace. Z pohledu výroby se jedná o náročnější sestavu, která bude dražší i pro konečného zákazníka. Porotci upozornili na jistou překombinovanost řešení, tvar zrcadla nepříliš koresponduje s tvarem nábytku. Porota ocenila dobře připravený životopis. Soutěžní návrh číslo 32 Autorka vytvořila koupelnovou sestavu s příjemnými barvami, dobře zvoleným materiálem a kultivovaným vzhledem. Kromě tvarů výřezů však návrh nepřináší více inovativních či kreativních prvků. Rovněž výkresová dokumentace je hodně zkratkovitá a popisy ne zcela rozvedeny. Zadavatel soutěže hodnotil soustavu z pohledu náročnosti na výrobu a pro zákazníka jako průměrnou. Vysoká skříň nenavazuje zcela na řešení ostatních částí sestavy. Soutěžní návrh číslo 33 Porota ohodnotila dobře zpracovanou výkresovou dokumentaci, popisy a 3D vizualizaci návrhu. Zároveň ji sestava zaujala pro originální tvarové řešení. Zajímavé jsou rovněž barevné a materiálové variace a výrazná spodní skříňka, která je však na výrobu velmi náročná, což není patrně vyváženo větším přínosem pro zákazníka. Zadavatel ocenil praktickou funkci sestavy a dobře zpracovaný životopis autorky. Soutěžní návrh číslo 34 Přínosem sestavy je jednoduchost, materiálová variabilita a dobrá grafika návrhu. Zadavatel soutěže rovněž ohodnotil sestavu pro snadnou vyrobitelnost a pro přijatelnou cenu pro zákazníka. Jako průměrná byla porotou ohodnocena kvalita technické výkresové dokumentace. Kreativní a inovativní přínos řešení není velký. Za dobré byly označeny popisy návrhu a 3D vizualizace. Soutěžní návrh číslo 35 Návrh na první pohled zaujal svojí čistotou a elegancí, odvážnou a jednoznačnou barevností. Inovativní je řešení otevírání zásuvek a dvířek v přiznané zkosené hraně nábytku, které porota velmi ocenila. Návrh se v celkovém pořadí umístil na třetím místě. Jeho inovativní, kreativní a originální řešení doplňuje dobře zpracovaná výkresová dokumentace, popisy návrhů i 3D vizualizace. Velmi kladně byl porotou ohodnocen přiložený životopis. Vyšší cenová náročnost na výrobu je u návrhu vykompenzována velmi dobrým designem, který by mohl zákazníky přitáhnout. Soutěžní návrh číslo 36 Zapamatovatelnost, originalitu a dobře zpracovanou vizualizaci ocenila porota u tohoto návrhu. Naopak poukázala na nižší kvalitu výkresové dokumentace a popisů. Z pohledu vyrobitelnosti ohodnotila návrh jako velmi náročný, podobně jako jeho cenu pro konečného klienta. Tato náročnost by nebyla vyvážena funkčností. Autorka by měla rovněž více prostoru věnovat životopisu a odůvodnění zvoleným tvarům soustavy. Soutěžní návrh číslo 37 Jedinečný nápad ocenila porota i pro velmi hezké a netradiční zpracování celého návrhu. Výhodu navíc vidí v systémovosti a variabilitě soustavy, které jsou podpořeny kvalitně zpracovaným technickým řešením a dobrými popisy. Originální, kreativní a inovativní nápad stojí dle názoru porotců za větší rozpracování a promyšlení z pohledu praktičnosti pro koncového zákazníka, snížení vysokých výrobních nákladů i následné ceny pro zákazníka. Návrhu bohužel chyběl životopis autora. Soutěžní návrh číslo 38 Návrh patří k nejlepším, které porota během soutěže hodnotila. Promyšlené detaily soustavy, zajímavé proporce, vysoce elegantní návrh, vtipné řešení otevírání umyvadlové skříňky i krásné vizualizace jsou velkým přínosem. Vysoké hodnocení získala sestava také pro výkresovou dokumentaci, popisy i zpracovaný životopis. Soutěžní návrh číslo 39 U návrhu porota ocenila především variabilitu a vtipnost navrhovaného řešení. Jako spíše průměrné byly ohodnoceny výkresová dokumentace, popisy a náročnost výroby. Rovněž cenová náročnost pro zvolené materiály je u návrhu vyšší. Soutěžní návrh číslo 40 Velmi nápadité řešení, které jako korpus nábytku používá děrovaný plech. Je to originální a zajímavé. Praktičnost nábytku je však diskutabilní. Celková úroveň předložené dokumentace a vizualizací je dobrá. Soutěžní návrh číslo 41 Návrh předkládá celou sérii nábytku v několika variantách. Navržené nábytkové sestavy jsou velmi kultivované, též grafika výkresů je na velmi dobré úrovni. Vysoká kvalita 3D vizualizací byla doplněna vhodnými popisy a hezky zpracovaným životopisem. Z pohledu výroby se jedná o náročnější návrh, který je však praktický a elegantní. Soutěžní návrh číslo 42 Autor předkládá řešení, které je provázáno použitím jednotného motivu sešikmení ve dvou barevných variantách. Tento motiv však přinese poněkud vyšší náročnost na výrobu nábytku, která však nebude vyrovnána větším přínosem pro zákazníka. Soutěžní návrh číslo 43 Návrh nepředkládá řešení, které by představovalo větší přínos. Celkové proporce navrhované sestavy nejsou příliš vyvážené. Vtipným se zdá být použití různě velkých zásuvek a dvířek. Z ohledu vyrobitelnosti se jedná o dostupný a snadno vyrobitelný koncept. Porota rovněž doporučuje se více zaměřit na kvalitu provedení výkresové dokumentace, popisy a 3D vizualizaci. Soutěžní návrh číslo 44 Návrh je poměrně nápadně graficky řešen. Principem řešení je použití výrazně barevně odlišených sešikmených prvků. Nicméně jinak návrh nepřináší žádnou inovaci. Sešikmené řešení by spíše komplikovalo funkčnost sestavy. Zadavatel soutěže hodnotí soustavu z pohledu vyrobitelnosti a cenové náročnosti pro koncového spotřebitele jako vyšší. Soutěžní návrh číslo 45 Zajímavé použití tvarů a členění prezentuje dobře zpracovaná 3D vizualizace. Koupelnová sestava je originální, ale z pohledu výroby složitá a náročná. Tato náročnost není vyvážena větším přínosem pro zákazníka. Soutěžní návrh číslo 46 Vítězný návrh celé soutěže se vymykal celistvostí předloženého řešení, které předkládá svoje inspirační zdroje jako komiksový příběh. Grafika prezentace je vynikající. Návrh prezentuje celou sérii nábytku inspirovanou designem 50. let. Současně velmi vynikajícím způsobem obsáhl požadavek na retro styl. Z pohledu zadavatele je navržená sestava praktická, dobře vyrobitelná a poskytuje široké spektrum barevných možností. Zadavatel se domnívá, že by mohla mít úspěch i na trhu, kdy by si zákazníci mohli volit z několika možností barevného řešení. Soutěžní návrh číslo 47 Návrh má pěkné grafické zpracování a více možností barevných variant. Navíc je vidět, že autorka sleduje trendy současného designu. Naopak z pohledu originality, kreativity či inovace nepřináší návrh nic nového a sestava je z výrobního hlediska nadprůměrně náročná. Soutěžní návrh číslo 48 Jasně identifikovatelná sestava z pohledu tvaru i motivu – pruhů. Jinak však návrh nepřináší výraznější inovaci. Zadavatel kladně hodnotil praktičnost sestavy. Soutěžní návrh číslo 49 Návrh předkládá jednoduchou koupelnovou sestavu, která je ozvláštněna jediným novým prvkem -­‐ úchytem v podobě tvarovaného výřezu. Grafika předloženého návrhu i texty jsou na dobré úrovni. Soutěžní návrh číslo 50 Na soutěžním návrhu se porotcům líbila především hravost a variabilita umožňující různé varianty uspořádání polic. Vizualizace a celková grafika návrhu je velmi povedená. Odlišujícím prvkem bylo použití betonu, což je řešení velmi inovativní a zajímavé. Soutěžní návrh číslo 51 Porotu oslovilo především využití led osvětlení a elegance provedení série. Návrh je ucelený a za pozornost stojí kvalitní grafika a vizualizace a sladění loga s designem série. Celkově velmi použitelný a suverénní návrh. Soutěžní návrh číslo 52 Návrh je poměrně jednoduchý a stojí na kontrastu barev. Není však propracován do velkých detailů. Celkové proporce nábytku jsou diskutabilní. Přesvědčivost návrhu není velká. Soutěžní návrh číslo 53 Prvek výrazně tvarovaného podnoží činí návrh snadno rozpoznatelným. Výroba tohoto prvku by byla náročnější. Celková dokumentace není příliš dopodrobna propracována. Soutěžní návrh číslo 54 Porotci ocenili vyvážené proporce celkem tradiční sestavy. Novým nápadem tohoto řešení je potisk čelních ploch nábytku různými dekory. Graficky je předložený návrh zpracován poměrně dobře. Soutěžní návrh číslo 55 Porotu nadchlo zpracování nápadu a jeho prezentace, která uvádí inspirační zdroje návrhu a slaďuje grafiku dokumentu se zvoleným retro stylem nábytku. Pochvalu si zasloužila také variabilita a propracovanost detailů. Celkově velmi pěkný návrh. Soutěžní návrh číslo 56 Návrh je velmi originální a snadno zapamatovatelný. Pozitivní je popis geneze nápadu. Pochvalu si vysloužila rovněž vhodná volba umyvadla. Určitou nevýhodou řešení je nepraktičnost skříněk a náročnost jejich výroby. Zpracování technické dokumentace řešení je na nižší úrovni. Soutěžní návrh číslo 57 Návrh působí poněkud naivním dojmem. Výraznými prvky řešení jsou sešikmené nohy a výrazné úchytky. Grafické zpracování návrhu je průměrné, ale obsahuje všechny požadované části. Soutěžní návrh číslo 58 Pozitivním prvkem návrhu je logické odlišení dvou materiálů sestavy a nápaditá tvarová skladba. Proporce nejsou úplně vyvážené. Grafické zpracování je průměrné. Soutěžní návrh číslo 59 Porota oceňuje silný koncept a originalitu návrhu, ale z důvodu nepraktičnosti, vysokých nároků na údržbu a nereálnosti uvedení řady do sériové výroby se rozhodla jej nezahrnout do užšího výběru. Ztvárnění konceptu v soutěžním návrhu by se hodilo spíše pro specifické účely typu Designblok, na což má autorka jistě předpoklady. Soutěžní návrh číslo 60 Odlišujícím prvkem návrhu je motiv vyvrtaných otvorů v čelních plochách nábytku, který byl shledán zajímavým, ale ne zcela praktickým. Jinak je celkový přínos řešení diskutabilní. Soutěžící poctivě pracoval na velkém množství grafických příloh. Soutěžní návrh číslo 61 Porota ocenila myšlenku stavebnicového systému, jenž umožňuje sestavení podle individuálních potřeb. Toto řešení bylo v soutěži ojedinělé a přínosné. Technické řešení není propracováno do velkých podrobností. Celkově se tedy jedná o zdařilý návrh, jehož reálnost by ještě vyžadovala další prověření. Soutěžní návrh číslo 62 Návrh předkládá velmi čisté a proporčně vyvážené řešení. Výkresy a vizualizace jsou podrobně a profesionálně zpracovány. Nábytek má promyšlené elegantní prvky, jako sešikmený rám zrcadla. Výhodou je také uplatnitelnost pro malé koupelny a variabilita. Čteno a podepsáno v Praze dne 25. měsíce 11. roku dvoutisícího třináctého v 18 hodin. PŘÍLOHA I. PÍSEMNÉ ZÁVAZKY ČLENŮ SOUTĚŽNÍ POROTY DLE § 10 ODST. 1 SŘ ČKA PŘÍLOHA II. PÍSEMNÁ PROHLÁŠENÍ VŠECH ŘÁDNÝCH ČLENŮ A POMOCNÝCH ORGÁNŮ POROTY O SVÉ NEZÁVISLOSTI A NESTRANNOSTI V SOULADU S USTANOVENÍM § 10 ODST. 2 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČKA. SEKRETÁŘ POROTY PŘÍLOHA III. ZÁVAZEK POROTCE SOUTĚŽNÍ POROTY DLE § 10 ODST. 1 SŘ ČKA 
Download

Soutěžní protokol_studentská soutěž se společností Dřevojas