Místní Informační Zpravodaj
 ČTRNÁCTIDENÍK

25. září 2014

náklad 300 ks

CENA 8,-

Vydává: Město Vejprty  Tylova 870/6, Vejprty 431 91  e-mail: [email protected]  tel.: 731 449 167
VEJPRTY
BÄRENSTEIN
• široký sortiment léků • veškeré lékárenské
služby • individuální příprava léčiv
• vitamíny a minerály • léčebná kosmetika
• doplňky stravy, léčivé čaje
Otevírací doba
Po - Pá 800 - 1700 So - 1000 - 1300
e-mail: [email protected]
B. Němcové 7, Vejprty
Uzávěrka příštího čísla
TEL
SOS
TEL
SOS
pátek 3. 10. 2014
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Rychlá záchranná služba - 155
14
Vážení občané, v tomto čísle MIZu najdete 2 velmi zajímavé články nazvané „Spolupráce mezi Lesy ČR“ a „Založení 2 minipodniků“. Oběma projekty byl pověřen na radě
města ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Kluc, který odvedl výbornou práci. Největší radost máme z
projektu s Lesy ČR, který je již schválen a bude realizován nejpozději do konce t.r. Konečně i v našem městě budete moci využít vycházkovou naučnou stezku s odpočívadly a
různými atrakcemi, tak jak to popisuje pan ředitel Kluc ve svém článku. V zimě chceme
tento okruh využívat jako běžeckou trasu.
Vedení města Vejprty také velmi děkuje Lesům ČR za významnou pomoc a spolupráci
v tomto projektu a ZŠ a MŠ za skvěle odvedenou práci.
Jitka Gavdunová
LÉKÁRNA U SPASITELE
tel./fax: 474 386 539
ČÍSLO
V tomto čísle
najdete:
* Situace na Krakonoši
* Výstava v Galerii Ja.Ro.
* Veřejné osvětlení
* Informace ZŠ Vejprty
* Docházka zastupitelů
* Došlo na naši adresu
strana 1
MIZ VEJPRTY
Spolupráce mezi Lesy ČR a.s., Městem Vejprty a naší školou
V rámci dlouhodobé spolupráce mezi naší
školou a Lesy ČR a.s. se nám podařilo získat
finanční prostředky na vybavení zahrady
mateřské školy informativními panely na
výuku lesní pedagogiky. Tyto panely budou doplňovat vznikající dětskou naučnou
stezku, která bude zaměřena na poznání
přírody Krušných hor a také vlastivědnými, historickými panely, které pojednávají
o historii Vejprt a okolí. Naučná stezka v
prostorách zahrady mateřské školky bude
obsahovat jak zmíněné informativní panely, tak i interaktivní mechanické panely. Stezka si najde využití pro předškolní
vzdělávání dětí z mateřské školy a také dětí
ze základní školy ve výuce vlastivědy a přírodovědy. Přírodopisné informativní panely, které sponzorují Lesy ČR a.s. a které
vznikly ve spolupráci s pracovníky zmíněné společnosti, budou pojednávat o flóře a
fauně Krušných hor. Tyto informativní panely budou postupně doplněny výsadbou
stromů, keřů a bylin tak, aby děti mohly
pozorovat změny a vývoj rostlin v průběhu celého vegetačního období. Tyto panely
budou doplněny ukázkou zvukového projevu ptáků a savců.
Interaktivní panely mají za úkol seznámit
děti s přírodními zákonitostmi aktivním
způsobem. Tyto panely vzdělávají zábavnou formou pomocí her, doplňovaček a
kvízů, poskytují vizuální, zvukové i hmatové vjemy a zážitky. U dětí rozvíjejí fanta-
zii, paměť, hrubou i jemnou motoriku. Své
znalosti a dovednosti si vyzkouší jak děti
předškolního, tak i mladšího školního věku.
U jednoho z panelů si mohou děti porovnat svou výšku s výškou některých živočichů, u jiného si vyzkouší, jak daleko
doskočí, a kterému zvířeti se dokáží svým
výkonem vyrovnat, nebo ho dokonce překonat. Některé panely prověří paměť a znalosti dětí o přírodě. Zahrají si tak například
pexeso, přiřazují obrázky, které k sobě patří
a spojují je provázkem, nebo je zavěšují na
háčky pod nápisy či obrázky, skládají tvary
listů stromů a určují jejich název. Jeden z
těchto panelů bude také tvořit hmyzí hotel.
Další významnou oblastí spolupráce města, naší školy a Lesů ČR a.s. je plánované
vybudování naučné stezky, která bude tvořit okruh v oblasti mezi Vejprty a Černým
Potokem. Tato vycházková naučná stezka
bude pojednávat o přírodě Krušných hor, o
péči a hospodaření v lesích s ukázkami této
péče přímo v lesním terénu. Mimo jiné se
dozvíte na jednotlivých místech stezky, co
je to a k čemu slouží sněžná jáma, jaká péče
je věnována lesní vegetaci v průběhu jednotlivých ročních období a v jednotlivých
obdobích výsadby a růstu stromů a mnoho
dalších zajímavostí. Okruh je značen směrovými značkami, které vás zavedou také k
významnému vegetačnímu stromu, který
se nachází přímo u hranice se SRN. Stezka
je doplněna čtyřmi zastřešenými místy pro
strana 2
odpočinek a doplnění energie možným občerstvením. Na některých odpočinkových
místech jsou také jednoduché herní prvky
přírodního charakteru a na jednom z nich
najdete přírodní lesní xylofon.
Již zmiňované místo na hranicích se sousedním Německem by se mělo stát v zimním období místem napojení našich plánovaných upravovaných běžeckých stop na
běžecké stopy v Německu. Město plánuje,
celý okruh k tomu také vybízí, v zimě využívat úpravou běžeckých stop pro podporu
turistického ruchu. Napojením na stopy v
Německu získají vyznavači běhu na lyžích
několik desítek kilometrů dlouhý okruh.
Celý tento okruh včetně drobných stavebních úprav (propustky apod.), by měl být
dobudován v průběhu podzimu letošního
roku. Doufám, že se stane příjemným místem smysluplně využitého volného času a
aktivního odpočinku jak pro naše občany,
tak i pro návštěvníky Vejprt a Krušných hor.
Naše škola ho bude využívat k výuce lesní
pedagogiky se zaměřením na poznávání
péče o les a další poznání regionu Krušných
hor jako místa, kde vyrůstáme a žijeme.
Na závěr mi dovolte poděkovat za vstřícnost, ochotu a snahu o rozvoj našeho regionu a celkově dlouhodobou spolupráci
všem pracovníkům Lesů ČR a.s. v čele s
regionálním vedením.
Tomáš Kluc – ředitel ZŠ a MŠ Vejprty
Romana Romová – učitelka MŠ
MIZ VEJPRTY
Řešení situace na Krakonoši
Na základě úkolu od Rady města Vejprty
byla provedena interní hloubková kontrola
MSSS, která prověřovala systém a správnost
evidence nakládání s finančními prostředky klientů na Krakonoši (2008 - 2014).
Závěry nejsou radostné. Jednoznačně bylo
prokázáno selhání bývalé vedoucí domova,
a to v zásadních oblastech sociální práce.
Naše činnost musí být založena na kladných etických principech. Ty byly bohužel v
případě nakládání s finančními prostředky
klientů na Krakonoši hrubě a opakovaně
porušovány. K tomu se přiřadila absence
kontrolních mechanismů ze strany vedení
organizace.
Nápravná opatření, která budeme v následujících dnech realizovat, se dají shrnout
do těchto kroků:
• Zpětné odkoupení věcí, které byly pořízeny za finanční prostředky klientů, přičemž měly být pořízeny MSSS (odhad cca
250.000 Kč)
• Přesun věcí ke klientům, které si zakoupili (nábytek, TV) a byly na jiném místě
budovy.
• Postupná hloubková kontrola i v ostatních domovech MSSS.
• Nastavení interního systému kontroly,
který zamezí opakování této velmi nepříjemné situace.
PRODÁM ROLÁTOR VE VELMI
DOBRÉM STAVU
CENA 4.500,- Kč
Kontakt tel.: 603 834 434
Všem klientům a jejich rodinným příslušníkům, u kterých bylo zjištěno pochybení ze strany MSSS, se jménem organizace
upřímně omlouvám.
Mgr. Viktor Koláček, ředitel MSSS
Nová výstava v Galerii Ja.Ro.
Nová výstava ve vejprtské Galerii Ja.Ro. začala v sobotu 13. září. Tentokrát zde své poetické
obrázky vystavuje výtvarnice, restaurátorka a malířka Alena Kadavá Grendysová. Najdeteli trochu času, určitě se zajděte podívat.
(KY)
SENIOR KLUB
Vážení občané, ve dnech 10. a 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstev obcí. Tímto Vás chci vyzvat k účasti na těchto volbách, abyste
přišli podpořit své kandidáty.
Termíny konání voleb :
10. října 2014 /pátek/ od 14.00 hodin až 22.00 hodin
11. října 2014 /sobota/ od 08.00 hodin až 14.00 hodin
Sídlo volebních okrsků:
- sídlem volebních okrsků č. 1, 2 a 3 je zasedací místnost Městského
kulturního a společenského střediska Vejprty, přízemí budovy, vchod
od náměstí.
Zároveň se omlouvám za neúmyslné napsání špatného termínu voleb v minulém čísle
MIZu. Článek byl směrován k volební účasti občanů EU.
A.Třečková, MěÚ Vejprty
strana 3
Zve opět všechny
do svých nových prostor
V kulturním středisku MěKaSS,
vchod od lékárny druhé patro.
PRODÁM
Běžící pás - 1 500,- Kč
Přístroj Nordic Walking
1 500,- Kč
Tel.: 724 040 209
Kominické práce
Pavel Kudrna Most
Tel.: 605 103 174, 474 386 699
MIZ VEJPRTY
Urnový háj
Služby města Vejprty pokračují v rekonstrukci urnového háje.
Veřejné osvětlení v ulici Havlíčkova
Vážení občané, v 11. vydání ročníku 2014
Místního Informačního Zpravodaje byl
zveřejněn záměr města Vejprty ohledně
rekonstrukce veřejného osvětlení v Havlíčkově ulici.
V této souvislosti obdržel Městský úřad
Vejprty písemný dotaz majitele jedné z ne-
movitostí v uvedené ulici, proč není zahrnuto do plánu oprav celkové osvětlení na
ostatní komunikaci p. č. 839.
Na základě výše uvedeného podnětu město Vejprty rozhodlo rekonstruovat všech
sedm stávajících světelných bodů (viz. přiložená mapa).
MěÚ
Město a organizace
města ušetří
na dodávce elektřiny
Obnoven památník doktora Illnera
V lokalitě Skalek byl minulý týden znovu
obnoven památník doktora Illnera, který
byl bývalými vejprtskými občany oceněn
za svůj charitativní přístup k nemocným a
chudým lidem. Jsme velmi rádi, že se podaOd roku 2013, kdy město Vejprty začalo aktivně řešit problematiku dodávek
energií a začalo spolupracovat o odbornou firmou specializující se na problematiku energetického obchodu a odborných energetických služeb se podařilo
ušetřit na nákladech za dodávky elektřiny statisíce korun. Byla provedena kompletní sumarizace všech odběrných míst
a následně proběhla optimalizace distribučních parametrů jednotlivých míst.
V současné době město ukončilo tendr
na nákup a výběr dodavatele elektřiny
pro rok 2015 a rok 2016. Tendru se účastnilo celkem 11 dodavatelů elektřiny, kteří
zaslali cenové nabídky pro město a organizace zřízené a ovládané městem. Po
vyhodnocení nabídkových cen od jednotlivých uchazečů se podařilo sjednat a
zafixovat se stávajícím dodavatelem elektřiny pro období dodávky v roce 2015
a 2016 ceny silové elektřiny, které jsou
o 30% nižší než jsou ceníkové ceny pro
podnikatele v roce 2014. Roční úspora
představuje pro město a jeho organizace
na dodávce silové elektřiny částku více
než 600 tisíc Kč za každý rok dodávky.
strana 4
řilo díky spolupráci se Spolkem pro obnovu
vejprtských památek tento pomník zachránit a připomenout budoucím generacím
významného občana města, který pomáhal
chudým a potřebným.
Město Vejprty
MIZ VEJPRTY
Založení dvou minipodniků v naší škole
Se začátkem letošního školního roku dochází v naší škole k založení dvou minipodniků. První z nich se bude zabývat výrobou
dekorativních předmětů a druhý bude zaměřen na práci reklamní a marketingové
agentury. Druh výroby a plánování poskytovaných služeb již jasně vyplývá ze zmíněného zaměření činností. Tyto minipodniky
budou řídit, provozovat a také v nich pracovat samotní žáci naší školy. Samozřejmě se
bude jednat o formu hry a zábavy, která ale
počítá se vším, jako by se jednalo o fungování skutečné firmy.
Co nás tedy čeká? Na samotném začátku
se stručně seznámíme s veškerými pravidly,
zákony a právními normami, které musíme
znát pro založení obchodní společnosti.
Následně zkusíme vypracovat podnikatelský záměr tak, aby naše společnosti mohly
být opravdu rentabilními firmami a vytvářely předpokládaný zisk. K tomu budeme
potřebovat obsadit všechna pracovní místa,
od odborných šikovných pracovníků výroby, designéry, grafiky, personální pracovníky, obchodní manažery, ekonomy, skladníky, až po místa ředitelů. Důležitým pro
bezproblémové fungování bude plánování.
Od plánování výroby, přes zvolení obchodní strategie, až po plán odbytu výrobků a
služeb. Nedílnou součástí dobré firmy je i
správně zvolený název a logo společnosti,
které budou děti navrhovat a z návrhů vybírat ty nejzajímavější. A další samozřejmostí bude příprava zakládací listiny našich společností. Mohl bych jmenovat další
postupné aktivity tohoto projektu, jehož
hlavní myšlenkou je podpora podnikavosti a podnikatelských znalostí a schopností
našich žáků, které zvýší šanci našich dětí na
pozdější uplatnitelnost na trhu práce.
Tohoto projektu se účastní vybraných 12
partnerských škol Ústeckého kraje, na kterých bude založeno 22 minipodniků. Tyto
podniky si vzájemně budou nabízet své služby a také mezi sebou obchodovat. Nebudou
chybět ani obchodní jednání na „služebních
cestách“, vzájemných návštěvách, pracovníků jednotlivých podniků. Všechny aktivity
projektu jsou plánovány jako reálné činnosti
včetně reálné výroby a poskytování služeb.
Děti si v praxi ověří využití svých znalostí a dovedností z jiných předmětů a oblastí
vzdělání. Důležitým prvkem je nutnost komunikace mezi jednotlivými pracovníky na
jednotlivých postech v rámci týmu a také se
budeme učit komunikaci mezi obchodními
partnery a zákazníky a také aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh
v jednotlivých odděleních firmy, spolupracovat a prezentovat výsledky.
V závěru projektu žáci uvidí konkrétní výstupy svého snažení a budou je moci
také prezentovat na výstavách a hlavně na
závěrečném veletrhu všech minipodniků,
který se uskuteční na závěr školního roku
v Mostě. Každý z účastníků bude oceněn.
Ti nejlepší pak získají hodnotnou cenu. Tak
nám držte palce, ať se nám dílo daří.
Naše škola se spolu s ostatními aktivně
podílela na přípravě projektové žádosti.
Zpracovaná žádost byla podpořena MŠMT
ČR v rámci OP Vdělávání pro konkurenceschopnost. Celková finanční podpora
pro naši školu na výše zmíněné aktivity je
bezmála 500 000 Kč. Finanční prostředky
jsou na vybavení a materiál minipodniků,
pořádání výletů, výstav, závěrečného veletrhu, mzdových prostředků a provozních a
administrativních výdajů.
Tomáš Kluc, ZŠ a MŠ Vejprty
Michaelská pouť v Ostrově
slaví už dvacáté třetí
narozeniny
Již každoročně patří v Ostrově poslední
zářijový víkend Michaelské pouti. Letos
se sejdeme již po dvacáté třetí a to v neděli 28. září. Těm, kdo chtějí spočinout
stranou od pouťového shonu a vzdát hold
sv. Michaelovi, na jehož počest se pouť
koná, je pak určena tradiční Mše svatá.
Na starém náměstí pak vypukne pouťová
veselice, kde uvidíte a uslyšíte svérázného baviče a písničkáře Pepu Štrosse, vystoupení souboru ZUŠ Ostrov, moderní
americké country v podání chomutovské
kapely Maracas, slováckou krojovanou
dechovou kapelu Rozmarýnku, školní
klub z Německa – Schulclub Schwarzenberg der AWO Erzgebirge gGmbH (an
der Stadtschule) a hlavním hudebním
hostem je TOMÁŠ LINKA A SKUPINA
PŘÍMÁ LINKA.
Zpěvák a hráč na foukací harmoniku
Tomáš Linka, se pohybuje na českých a
zahraničních countryových pódiích od
roku 1969. Jeho nezaměnitelný hlas a excelentní hra na foukací harmoniku, patří
stále neodmyslitelně k tomu nejlepšímu,
co česká country music v současnosti
představuje a nabízí. Na pouti nebudou
chybět pohádky pro děti o které se postarají Divadlo pruhované panenky a Divadelní scéna při DK Ostrov.
11. ročník České letní speciální olympiády úspěšně reprezentovali sportovci z Vejprt
V Brně byla 30. června tohoto roku slavnostně zahájena 11. Česká letní speciální
olympiáda. Olympijský oheň tradičně zapálila světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová spolu se sportovcem speciálních
olympiád Miroslavem Galiou z SK Berani
Zlín. Po zahájení olympiády následoval pestrý kulturní program, na kterém mimo jiné
sportovcům a dalším návštěvníkům zazpívala Lucie Bílá a František Nedvěd mladší. V
letošním ročníku se sešlo zde v Brně na 600
sportovců z celé naší republiky.
Náš sportovní klub Kavkazští Ogaři v letošním roce reprezentovali tito sportovci:
Jaroslav Spousta, Václav Grund, Robin Koša,
Martin Konůpka, Milan Vitner, Radek Stütz
a Jaroslav Šťastný.
První dva jmenovaní náš tým reprezentovali velmi dobře ve stolním tenise, kde získali hned tři medaile. V atletice jsme bojovali
především v běhu, hodu míčkem a štafetě.
V těchto disciplínách naši sportovci získali krásných 13 medailí. V hodu míčkem
se dokonce podařilo Martinovi Konůpkovi
nasadit laťku velmi vysoko a to novým rekordem v délce 52 m. Vrcholem olympiády
byla královská disciplína a to štafeta na 400
metrů kde jsme vybojovali zlatou medaili.
Letošní olympiáda byla pro náš tým velice
úspěšná a všichni sportovci se těší na další
ročník. Všem zúčastněným sportovců, ale
i organizátorům patří obrovský dík za toto
nezměrné úsilí a nadšení.
MSSS Vejprty
Starostka města přivítala úspěšné družstvo z Kavkazu a poděkovala za vynikající reprezentaci našeho města.
strana 5
MIZ VEJPRTY
KAM ZA KULTUROU
Došlo na naši adresu
CHOMUTOV
Městské divadlo
Ve čtvrtek 25. září od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Úhlavní přátelé
Svěží francouzská komedie o tom, jak
snadné je narušit dlouholeté přátelství...
aneb Co způsobí neopatrné zacházení
s mobilem při cestě autem na návštěvu
nejlepších přátel. Hrají: Tereza Kostková,
Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek
Holub. Vstupné 290,- Kč
Keňa, Angola, Brazílie, Vejprty
Když jsem před deseti lety na pozvání kamaráda navštívila Vejprty, viděla jsem ospalé,
šedivé městečko bez života. Bylo to tu podobné jako v Keni, kde jsem v té době doprovázela
manžela na diplomatické misi.
Letošní červenec jsem se vrátila po několika letech strávených v Angole a Brazílii. Byla jsem
velmi překvapena. Z Ospalého městečka se vyklubalo město plné života. Bytové domy dostaly
nové barevné fasády. Dvě náměstíčka, jedno hezčí než druhé, lákají k posezení a odpočinku.
Dětská hřiště nabízející nejen celodenní vyžití pro děti, ale i příjemné místo pro mladé maminky k setkávání. Krásný příjezd do Německa, který je součástí Souměstí, které není jinde
k vidění.
Je obdivuhodné, že se Vám podařilo za tak krátkou dobu ze zadluženého, omšelého městečka vytvořit krásné rekreační místo pod Klínovcem.
Líbilo se mi ve Vašem městečku natolik, že jsem se vrátila v srpnu i s dcerou. Strávily jsme
tu krásné dva týdny. Určitě se budeme rády vracet a kdo ví, zda se časem nerozhodneme tu
bydlet. Rozhodně Vám Všem patří uznání a poděkování za úžasnou změnu.
Barbora Dlapová, Třebíč
Kulisárna
V pátek 26. září od 19.00 hodin.
Koncert: Traband
Vstupné 200,- Kč
Městské divadlo
V neděli 28. září od 15.00 hodin.
Nedělní pohádka: O chytré princezně
Hlavní hrdinka Lenka veselá a energická
správná holka daleko spíše než vznešená
princezna, normální kluk je i její po uši
zamilovaný Jiřík. Čerta představuje autor
jako sebejistého pána, přesvědčeného o
své převaze nad lidmi a v závěru směšně
zaskočeného Lenčiným důvtipem.
Vstupné 60,- Kč
KADAŇ
KZ Střelnice
Ve středu 24. září od 19.00 hodin
Divadelní představení:
Blázinec v prvním poschodí
Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí
komedii Františka Ferdinanda Šamberka
v hlavních rolích s Jaroslavou Obermaierovou a Oldřichem Navrátilem. Těšte se
na veselohru plnou zápletek, překvapivých zvratů a komických situací a také na
známé staropražské písničky a kuplety.
Vstupné: 150,- Kč
KZ ORFEUM
V pátek 26. září od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Večírek
Originální česká hra Michala Suchánka v
nezaměnitelném podání herců a hereček
kadaňského ochotnického divadla Navenek. Vstupné 50,- Kč
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Kulturní dům
V úterý 23. září od 19.00 hodin.
Divadelní představení:
Druhá smrt Johanky z Arku
Strhující nadčasový příběh s prvky
černého humoru a fantastickými hereckými výkony Vilmy Cibulkové, Ladislava
Mrkvičky a Stanislava Lehkého.
Vstupné: 230 Kč
OSTROV
Staré náměstí a pohledová zeď
MICHAELSKÁ POUŤ 2014
V neděli 28.září 2014 od 10.00 hodin.
Vážení občané, rádi bychom Vás opět pozvali k návštěvě našich webových stránek, kde si
můžete přečíst naše reakce na některá prohlášení sdružení L.N.S. Připomínáme webovou
adresu www.top09vejprty.cz nebo Facebook https://www.facebook.com/top09vejprty .
Na co ale chceme reagovat veřejně, je situace, která vznikla na výstavě chovatelů ve dnech
13-14.9. Jak již jistě všichni víte, nezaplatil leader L.N.S. chovatelům celé vstupné, ani nedodal avizovanou první cenu do tomboly – divoké prase. Na Facebooku uvádí pan Ledvinka, že paní starostka iniciovala vytvoření nových plakátů, kvůli kterým celé vstupné
nezaplatil, ale není to pravda. Plakáty na výstavu chovatelů, vytvořené panem Ledvinkou,
kritizoval pan Radim Bouček, který je letitým sponzorem výstavy a samozřejmě byl i tento
rok osloven chovatelským spolkem, aby se na výstavě podílel sponzorským darem. Není
přece možné, aby se na plakát uvedl jediný sponzor a ostatní jenom pasivně přihlíželi,
jak si s přispěním ostatních sponzorů dělá sám politickou kampaň. Chovatelé souhlasili
s vytvořením nových spravedlivých plakátů. Sami dobře ví, že kromě politických stran
výstavu sponzorují mnoho let téměř všichni vejprtští drobní podnikatelé. Chovatelé zavolali pana Hylmara, který pro ně vytváří i výstavní katalog, a u něj si objednali nových 10
plakátů s tím, aby bylo zachováno vstupné zdarma a nebyl poškozen pan Ledvinka. Dle
našich informací všechny politické strany chovatelům zaplatily, co slíbily a co si dohodly.
Jenom L.N.S. ne. Pan Ledvinka odevzdal pouze jednu šestinu vstupného, tj. 1500 korun a
vzkázal nám, politickým stranám, abychom vstupné doplatily, když jsme se výstavy také
zúčastnily.
TOP 09 prohlašuje následující: Ačkoliv jsme splnili vůči chovatelům veškeré sponzorské
dohody, není nám lhostejný osud chovatelského spolku a jeho finanční problémy. Je nám
jasné, že vstupné na výstavu je prakticky jediný příjem pro provoz spolku a nyní bude mít
ohroženu samotnou existenci. Pokud pan Ledvinka nedoplatí vstupné, kdy na vstupence,
kterou on osobně předával každému návštěvníkovi, prezentuje svoji osobu a sdružení L.
N.S., naše strana TOP 09 část vstupného uhradí a vyzve i ostatní politické strany.
Za TOP 09 Vejprty Marcel Dučai a Radim Bouček
Pavilon s výstavou ptačího světa Krušnohoří
a historie lovu ptáků
Hotel Panorama v Oberwiesenthalu nabízí nejen hraní minigolfu, ale
také Ptačí muzeum, kde můžete shlédnout nejen ptáčky, ale i jejich
hnízda s vajíčky a zaposlechnout se do ptačí zpěvu a k vidění je i Ptačí
dům se s zpěvnými ptáčky. Otevřeno každý den od 10:00- 18:00h.
strana 6
MIZ VEJPRTY
Úspěšná chovatelská výstava se smutným koncem
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
STÁLE LETNÍ
CENY UHLÍ
Mostecké uhlí
Ledvické uhlí
ořech 1 290,-
ořech 1 315,-
ořech 2 250,kostka 305,-
ořech 2 275,kostka 340,-
polský kostkoořech
německé brikety
230,500,-
MOŽNOST SKLÁDÁNÍ
DOPRAVNÍKEM
DÁLE NABÍZÍME
PÍSKY
1t = 600,ŠTĚRKY 1t = 600,KRAJINY 3 000,Výstava měla 10 vystavovatelů naší organizace, z Německa 9, ze Žatce 3, z Chomutova 2, z Kovářské 2 dále po jednom z
Klášterce, Smolnice, Spořic, Podbořan a
Duchcova. Celkem bylo vystaveno 156 králíků, 75 holubů, 141 kusů vodní a hrabavé
drůbeže. Prodejných králíků bylo vystaveno 32 kusů a po celý sobotní den byl o koupi velký zájem.
Celkem bylo uděleno 11 pohárů a 24 čestných cen. Poháry věnovali již jako tradičně, starostka města Vejprty paní Jitka Gavdunová, př. Zbyněk Ledvinka, př. Milada
Sückrová, RGZV Bärenstein, př. Wolfgang
Scheinplflug a př. Jiří Valenta. Všem sponzorům děkujeme!
Naši ocenění chovatelé: Poháry -Milada
Sückrová, Vladimír Mikeš, Josef Fischer,
Natalie Fickerová a Jiří Fiala.
Čestné ceny: Jiří Valenta, Viktor Nádler,
Lukáš Dufek a Milan Fialka. Blahopřejeme!!!
Poděkování a uznání si zaslouží všichni
ti co se podíleli, pomohli, přispěli ke zdaru
této tradiční chovatelské výstavy. Ještě jednou děkujeme a těšíme se s Vámi na chovatelské výstavě ,,Vejprty 2015“ opět na shledanou!
ZO ČSCH Vejprty
PRODEJ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
5. října a 2. listopadu
od 7.00 – 12.00 hod.
Dům chovatelů, Nerudova ulice
Vstupné 25 Kč pro dospělé, děti do 10 let zdarma
strana 7
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
602 418 184 p. Košata - NEPŘETRŽITĚ
Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké: ořech 1,
ořech 2, kostka, brikety
uhlí bílinské: ořech 2
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
inzerce KY
36. místní chovatelská výstava králíků,
holubů a drůbeže pořádaná základní organizací Českého svazu chovatelů ve Vejprtech, se konala ve dnech 13 a 14. září 2014 v
Domě chovatelů.
Jako každoročně, členové základní organizace tuto výstavu připravovali s velkou
péčí již od jara a snažili se udělat vše pro
to, aby se výstava vydařila a návštěvníci i
vystavovatelé odcházeli spokojení. Bohužel
veškerá práce členů spolku neměla pro základní organizaci skoro žádný zisk a to z
důvodu nedodržení slibu sponzora vstupného. Sponzor vstupného pan Z. Ledvinka po ukončení výstavy rozhodl, že nám
nedá slibované vstupné v plné výši, ale jen
jednu šestinu a to z politických důvodů.
Finanční ztráta na vstupném činí 7500 Kč
a v tombole 5000 Kč, kam nebyla dodána
hlavní výhra prase stejným sponzorem,
bude nejspíš mít dopad na fungování organizace do výstavy v roce 2015. Budeme
doufat, že město Vejprty naší místní organizaci finančně pomůže, jako dělá již mnoho let.
Teď k výstavě samotné: Počasí nám letos
sice nepřálo, ale i tak byla návštěva velice
dobrá jak dospělých tak dětí.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
SVATEBNÍ FOTO
rodinné foto, děti, skupinové foto
foto v ateliéru, foto na ŘP a pod.
Vše po dohodě na tel.č.:
602 181 310
MIZ VEJPRTY
Základní škola a Mateřská škola Vejprty ve školním roce 2014/2015
foto KADYO
Školní rok 2014/2015 začal slavnostním
přivítáním 24 nově přijatých prvňáčků,
kterým chceme popřát, aby se jim u nás
ve škole líbilo a aby svými výsledky dělali
radost sobě, panu učiteli a samozřejmě rodičům.
Nadcházející školní rok bude pro nás
specifický především úspěšností získaných
dotací. Škola s pomocí města a společně s
dalšími partnery zpracovala a následně podala několik žádostí o dotaci. Zpracované
záměry se líbily a hodnotící komise MŠMT
ČR všechny tři námi podané žádosti podpořila. Jedná se o projekty s těmito pracovními názvy „Network Vejprty“ na podporu
inkluzivního vzdělávání, „Minipodniky“
– založení dvou dětských minipodniků,
„Tablety“ – na podporu zavádění ICT technologií do výuky. Blíže Vás o těchto projektech budeme informovat v samostatných
článcích. Celková výše získaných finančních prostředků je díky těmto projektům
pro naši školu 5,4 milionu korun. Škola se
také prostřednictvím získaných dotací snaží vytvořit nová pracovní místa. Na jejich
zřízení jsme získali další 2 miliony korun z
operačního programu na podporu rozvoje
lidských zdrojů. Prostřednictvím získaných
dotací se nám průběžně podařilo vytvořit
celkem 15 pracovních míst.
A co nás v letošním školním roce čeká
dále? Již tradičně bude škola nabízet v
rámci školního klubu řadu kroužků se širokým spektrem zaměření od tělovýchovných, jazykových, výtvarných, informatiky
po hudební. Nabídku budeme rozšiřovat o
nové kroužky na obnovu starých řemesel,
turistický kroužek s lesní pedagogikou,
řezbářství a již zmiňovanou činnost dvou
minipodniků. Určitě dobrou zprávou je,
že na činnost zájmových útvarů jsme získali pomocí projektů finanční prostředky a
nebudeme vybírat poplatky (90 Kč na pololetí) na jejich činnost. Finanční rozpočty
projektů počítají také s novým nákladným
vybavením pomůcek a materiálů. Nebudou
chybět nové počítače, fotoaparáty, tiskárny,
řezací plotter, keramický kruh, šicí stroje a
mnohé další. Vybavení turistického kroužku bude obohaceno o zakoupení 15 nových
sad na běžecké lyžování, které si děti při
zimních výletech budou moci ve škole půjčit.
Celý letošní rok bude prolnutý kalendářem jednotlivých plánovaných akcí. Počítáme s již oblíbenými, zaběhnutými akcemi
a chystáme řadu nových. Z časově aktuálně plánovaných stojí jistě za zmínku účast
našich již šesťáků, kteří v loňském školním
roce uspěli v soutěži s názvem 4:0 pro němčinu pořádané Goethe institutem v Praze,
kde obsadili úžasné 3. místo a za odměnu
pojedou na několikadenní výlet do Berlína.
V programu tohoto zájezdu je účast na fotbalovém tréninku a hravém jazykové kurzu
s dětmi z česko-německé fotbalové školy.
Hlavním bodem programu bude návštěva
zápasu fotbalového klubu Hertha BSC Berlín. Všichni se už nemohou dočkat. Začátkem listopadu zahájí speciální škola výtvarnou přehlídku tvořivosti žáků základních
škol speciálních a praktických okresu Chomutov a Annaberg – Buchholz. Výtvarná
přehlídka není soutěží, ale představením
všech výtvarných děl a prací, které žáci speciálních škol vytvářejí na dané téma během
čtyř výukových hodin. Od letošního roku
působí ve třídě pro žáky se středně těžkým
a těžkým postižením nově přijatý speciální
pedagog.
Již začátkem října zahajujeme projekt
předškoláček, při kterém budou malí předškoláci pravidelně navštěvovat naši základní školu. Při připravených návštěvách budou děti navštěvovat učebnu počítačů, kde
se jim budou věnovat nejstarší žáci, deváťáci, s kterými budou plnit rozmanité úkoly.
Další návštěvy jsou připraveny k poznání
prostředí školy, své nové třídy a hlavně na
seznámení se svojí novou paní učitelkou a
ostatními učiteli. Celý program přispívá k
bezproblémové adaptaci dětí v jejich nové
roli prvňáčka, která je čeká v příštím školním roce a také k rozvoji dalších schopností
a dovedností.
V průběhu hlavních prázdnin jsme se zastrana 8
měřili také na řadu dílčích oprav a rekonstrukcí. V budově základní školy došlo
především k malování prostor vybraných
tříd a rekonstrukce jednoho dětského sociálního zařízení, které jsme prováděli svépomocí. Nové barevné keramické obložení
včetně nových umyvadel, toalet a pisoárů
se dětem líbí a my chceme ještě v průběhu
podzimních prázdnin, zrekonstruovat další, tentokrát dívčí toalety. Jsme spokojeni i
s dosaženou celkovou cenou rekonstrukce
jejíž celková částka je cca 50 tisíc korun.
V učebně cizích jazyků došlo k výměně
nábytku za variabilní školní nábytek. Ve
škole vzniknou pracovní koutky pro pracovní činnosti dětí. Již výše zmíněné projekty počítají také s dalším vybavením, jak
do prostor základní školy, tak i do učeben
mateřské školy novými moderními pomůckami. Již koncem září vznikne nová tabletová učebna, ve které budou mít všichni
žáci k dispozici pro výuku tablet, doplňkem
bude také interaktivní tabule. Interaktivní
tabule bude instalována rovněž v mateřské školce a i školka bude mít pro přípravu
svých předškoláků nové tablety a další nové
didaktické pomůcky. Velmi se těšíme na
vznikající naučnou stezku na zahradě mateřské školy. V budově školky byly nainstalovány rolety do oken a došlo k další dílčí
rekonstrukci střechy. Začátkem října bude
kompletně obměněn nábytek ve třídě předškoláků a tím bude završena celková výměna nábytku ve všech třídách naší školky. Na
výměnu nábytku nám opakovaně přispívá
společnost Setja s.r.o.. Chceme tímto poděkovat panu Ing. Jaroslavu Šetkovi za jeho
opakovanou přízeň, kterou věnuje naší škole svými sponzorskými dary. Mnohokrát
děkujeme!!!
Toto jsou jen některé novinky z našich
školních zařízení, které jistě přinesou zpestření do pedagogického procesu a zkvalitnění prostředí naší školy a školky. Přejeme
všem dětem hodně úspěchů, nových zážitků a rodičům hodně radosti.
Tomáš Kluc, ZŠ a MŠ Vejprty
Regionální čtrnáctideník.
Vydává a řídí Město Vejprty.
Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr
Tel.: 731 449 167
E-mail: [email protected]
Http://www.vejprty.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané
příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané
jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je
možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými
díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané
články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory
redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Tisk: Akord s.r.o., Chomutov
Download

Stáhnout - Vejprty