MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC‑PRČICE
9 Kč
číslo 292
Vážení spoluobčané, kamarádi a přátelé,
díky iniciativě některých z Vás se podařilo v minulých měsících uspořádat veřejnou sbírku
na bezbariérovou přestavbu našeho domu a pořídit nezbytné kompenzační pomůcky, které
mi pomohou se nějakým způsobem, alespoň
částečně, vrátit do běžného života. Chtěl bych
Vám všem touto cestou velice poděkovat za Vaši
finanční podporu, které si nesmírně vážím.
Díky Vaší velké pomoci se nám v krátké době
podařilo bezbariérově upravit a vybavit dům
a já se díky tomu budu moci vrátit domů.
srpen 2014
Rád bych také poděkoval firmám, městu
a zájmovým organizacím, které nemalou částkou přispěly, a také těm, kteří uspořádali různé
benefiční akce. Dále také děkuji všem sousedům,
kamarádům a přátelům za pomoc nejen finanční.
Mé poděkování patří rovněž těm, kteří sice nejsou občany našeho města, ale také od nich se
mi dostalo nemalé pomoci. Rád bych zde též
poděkoval mojí rodině, zejména manželce,
za psychickou podporu.
Vřelé díky, Petr Kubát
Město Sedlec-Prčice jako vyhlašovatel sbírky,
jejímž účelem bylo pomoci rodině Kubátových
v její těžké životní situaci, děkuje všem, kteří ať
větší, či menší finanční částkou přispěli. Opět
se prokázalo, že máme k sobě blízko, a že když
je třeba, umíme být solidární. Děkujeme vám.
Ve sbírce, která byla vyhlášena v březnu a trvala do konce června tohoto roku, bylo vybráno
celkem 963 457 Kč.
„Odjezd do Laosu beru jako velkou
výzvu,“ říká Zdeněk Sedláček
Jsou lidé, kteří projdou vaším životem, aniž by v něm zanechali výraznější stopu, a jsou lidé, kteří vás
nějakým způsobem ovlivní, pozvednou, přimějí udělat něco dobrého, vryjí se vám do srdce. Mezi takové
lidi já osobně řadím Mgr. Zdeňka Sedláčka.
29. únor 2008 – historicky první Večer pro zahřátí.
Hostem byla Natálie Kocábová. Foto A. Valsová
nejexotičtější země světa, do Laosu. Doufám, že
se do našeho údolí za nějaký čas zase vrátí, do té
doby se ale budeme muset bez něj obejít.
Něco málo z Wikipedie: „Laos, oficiálně Laoská lidově demokratická republika, je vnitrozemský
stát v jihovýchodní Asii na poloostrově Zadní Indie.
Jeho sousedy jsou Vietnam, Kambodža, Thajsko,
Myanmar a Čína. Většina obyvatel Laosu náleží
k etnické skupině Lao, kromě ní zde ale žije snad až
120 národnostních menšin. Laos je stále autoritářský
(komunistický) stát s vedoucí úlohou jedné strany.“
Duben roku 2007, Ateliér Prčice a setkání věnované komunitivnímu plánování Ateliéru. Foto A. Valsová
Když jsem před devíti lety přišla na Informační
centrum do Prčice a rozhlížela se, co bych tu mohla
dělat, čím bych mohla být prospěšná, byl to právě
on, kdo mi ukazoval cestu, kdo mne nenápadně
směroval, inspiroval. Svým klidným, nenuceným
způsobem, který je pro něj tak typický, mne přiměl
dělat věci, do kterých bych se nejspíš sama nikdy
nepustila – organizovat, zajímat se, rozhlížet se
kolem sebe, dělat něco navíc…
Zažili jsme toho spolu dost a mnohé také udělali. Možná se vám to nezdá, ale to je jeho práce,
že je naše území tak dobře zmapováno a popsáno,
od tištěných materiálů až po cedule na každém rohu.
Stojí za dětským hřištěm Na Starce, za procházkou
po naší městské památkové zóně i za novou naučnou
stezkou. On vydupal z popela Ateliér Prčice, on
založil a byl duší festiválku Prčické bábení, jeho
napadlo pořádat ve městě Večery pro zahřátí a tak
bych mohla pokračovat ještě nějakou dobu.
Spolupomáhal také založit novou turistickou oblast Toulava, byl platným členem MAS Krajina srdce,
jedním ze zakladatelů obecně prospěšné společnosti
Český Merán, pečovatelem-poradcem Společenství
obcí Čertovo břemeno a zapomenout nesmím ani
na řadu tolik potřebných dotací z nejrůznějších
fondů, které pro nás za ta léta pomohl získat.
Jenže musím mluvit v čase minulém, protože
Zdeněk Sedláček, ač tento kraj ze srdce miluje,
odtud odchází. A odchází opravdu daleko. Spolu
se svojí ženou a dětmi se v srpnu stěhuje do snad
Když mi Zdeněk oznámil tu novinu, ihned mne
napadlo nejméně padesát otázek, ta hlavní ale byla:
„A co bude s Ateliérem, a co bude s námi?“ Možná,
že i vás zajímá, proč se Mgr. Sedláček rozhodl Česko
opustit, s jakými pocity odtud odchází a co bude dál.
pokračování na str. 8
V tomto čísle najdete:
•Vzniká nový územní plán města .................. 7
• Podívejte se na platnost autolékárničky ..... 9
•Kdo chce hada bít ….................................... 9
• Do školy šetrně, bez jedů v aktovce .......... 10
•Sborník Český Merán je na světě ............. 11
• Fotbalový turnaj vyhrál Tatran Sedlčany ... 15
•Na Starce se budou cvrnkat kuličky .......... 17
INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice
v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014
Přítomni: při zahájení celkem 10 členů
Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka,
MUDr. V. Podzimková, T. Seidel
Připomínky k zápisu ze dne 6. 5. 2014: bez připomínek
Ověřovatelé zápisu: Bc. P. Milčínský, Ing. V. Hlaváček
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Schválení programu: Program obsahuje celkem 9 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka na základě jednání Rady města Sedlec-Prčice
a aktuálních informací navrhla doplnění programu
o dva body – „Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Luční
ulice v Sedlci a „Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola, Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti s rekonstrukcí objektu mateřské školy). Oba
pozměňovací body jsou navrhovány zařadit před
bod „Různé a diskuse“.
Doplněný program:
1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 8
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
pro další volební období
3. Úprava Zřizovací listiny společnosti Služby
Sedlec-Prčice s.r.o.
4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú.
Divišovice, osada Chotětice
5. Odkoupení části pozemku na rozšíření komunikace v Mrákoticích - části pozemku PK 743,
k. ú. Divišovice, pro rozšíření komunikace
Mrákotice – Nová Hospoda
6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením
správního území obce do územní působnosti
MAS Krajina srdce
7. Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení
obcí Čertovo břemeno
8. Územní plán Města Sedlec-Prčice
9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního
a vodovodního řadu v lokalitě Luční ulice
v Sedlci
10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti
s rekonstrukcí mateřské školy)
11. Různé a diskuze
Hlasování o programu: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Před samotným zahájením jednání zastupitelstva města vyzvala starostka přítomné k uctění
památky vojáků Armády ČR, kteří položili své životy
na misi v Afghánistánu.
1. Úpravy rozpočtu města na rok 2014 č. 8
Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014
v pořadí č. 8 se týká obou stran rozpočtu - příjmů
i výdajů. Na straně příjmů se jedná o přijetí dotace
na volby do Evropského parlamentu ve výši dle
vyúčtování 118 422 Kč, dotace z MK ČR na Program regenerace MPZ a MPR ve výši 199 000 Kč
a dotace na provoz JPO II ve výši 120 000 Kč. Dále
je v příjmové části úprava výše dotace u MŠ z ROP
Střední Čechy, kde je po celkovém vyúčtování dotace
snížena o 11 113, 28 Kč, součástí návrhu úpravy
2 strana
rozpočtu je zvýšení příjmů v kapitole Pohřebnictví
o 20 000 Kč a vyčlenění nové kapitoly – Náhrada
od pojišťovny za zásah JPO II Sedlec u dopravní
nehody a přijetí plnění ve výši 22 400 Kč. Celkem
se úprava rozpočtu v příjmové části týká zvýšení
příjmů o 468 708,72 Kč.
Na straně výdajové městského rozpočtu je navrženo čerpání dotace od MK ČR z Programu regenerace MPZ a MPR ve výši 199 000 Kč, dále čerpání
dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši
118 422 Kč a dále pak přesuny mezi položkami:
Z kapitoly Vodohospodářská zařízení – vodovody do kapitoly Kanalizace 200 000 Kč, doúčtování stavebních úprav MŠ – přesun 137 000 Kč
z kapitoly Spoluúčast k dotacím a zároveň snížené
výdaje od 11 113,28 Kč z dotačních prostředků
ROP Střední Čechy, přesun z kapitoly Spoluúčast
k dotacím ve výši 40 231 Kč do nově vzniklé položky
Zachování a obnova kulturních památek (včetně
zařazení dotace MK ČR) a zařazení 2 x 25 000 Kč
z kapitoly Projekty na pořízení projektových dokumentací u zateplení kulturního sálu a bytového
domu u ZŠ.
Starostka doplnila předložený návrh o aktuální
informaci z ČS, a.s., o čerpání úvěru. Vzhledem
k tomu, že ve smlouvě o úvěru nebyla uvedena
oprava střechy na kulturním sále, bude z úvěru
hrazena pouze část prací a oprava střech musí
být kryta rozpočtem města – jedná se o částku
417 202 Kč. Proto je návrh úpravy č. 8 rozpočtu
města ve výdajové části zvýšen o tuto částku. Zároveň je doplněno aktuální čerpání úvěru na zateplení
bytového domu a kulturního sálu při ZŠ. Celkem je
čerpání rozpočtu po uvedených úpravách sníženo
celkem o 977 258,28 Kč.
Rada doporučuje zastupitelstvu navrženou
úpravu rozpočtu schválit.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předložený návrh rozpočtového opatření č. 8
rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014
s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná
o zvýšení příjmů celkem o částku 468 708,72 Kč
a na výdajové straně rozpočtu jde o snížení výdajů
celkem o 977 258,28 Kč. Zastupitelstvo města
Sedlec-Prčice zároveň schvaluje předložený návrh
přesunů finančních prostředků v rámci kapitol
rozpočtu města.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
další volební období
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou ve dnech 10. a 11.
10. 2014. Nejpozději 85 dnů před konáním voleb
stanoví zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro další volební období. Pro stanovení počtu
členů zastupitelstva obce je rozhodný počet obyvatel
k 1. 1. roku, v němž se konají volby. K 1. lednu 2014
je dle evidence obyvatel hlášeno k trvalému pobytu
na správním území města celkem 2 778 obyvatel.
U obcí, kde žije trvale 500 – 3 000 obyvatel je stanoven počet členů zastupitelstva v rozmezí 7 – 15.
Rada navrhuje, aby zastupitelstvo města určilo
stávající počet členů – 15 - i pro další volební období.
Nebyly vzneseny dotazy.
Náš domov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev
(komunální volby) ve dnech 10. a 11. 10. 2014 počet
členů zastupitelstva obce pro další volební období
v počtu 15 členů.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
3. Úprava Zřizovací (Zakladatelské) listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o.
Město Sedlec-Prčice je 100% vlastník společnosti
Služby Sedlec-Prčice s r.o. Vzhledem k tomu, že
došlo ke změně legislativy, je nutné upravit v souladu se zákonem o obchodních korporacích také
zakladatelskou listinu (smlouvu) této společnosti.
Úprava se provádí buď změnou této listiny notářským
zápisem, nebo vydáním a schválením nového znění
celé zakladatelské listiny – opět notářským zápisem. Na základě požadavků zákona byla notářkou
JUDr. Menclerovou připravena nová listina, kterou
obdrželi zastupitelé k projednání, a ta je zpracována
v souladu s požadavky aktuální legislativy. S ohledem
na zákon o obcích schvaluje založení společnosti
zastupitelstvo obce stejně jako zakladatelskou listinu.
Po dohodě s JUDr. Menclerovou došlo k opravě údajů
týkajících se navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitou formou – v původním návrhu nebyl
zahrnut převod nemovitosti z města na Služby v roce
2013. Zároveň byla po poradě s účetní společnosti
a vedením společnosti vypuštěna část zakladatelské
listiny týkající se rezervního fondu, který byl v minulosti zřízen, ale podle nové legislativy není jeho
vedení nutné a s ohledem na potřeby společnosti
není jeho naplňování potřebné.
Zákon o obchodních korporacích upravuje dosud platné požadavky na vedení společnosti, povinnost jednatele, možnosti zakládání společností
se základním jměním pouze 1 Kč – netýká se naší
společnosti… V souvislosti s jednatelem je nutné
uvést, že stávající jednatel spol. Služby Sedlec-Prčice, s r.o., p. Pavel Král vykonává tuto funkci
i nadále bezúplatně. Nebyla s ním, dle možností
daných zákonem, do 30. 6. 2014 sepsána smlouva,
která by řešila jeho odměňování.
Rada v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené znění Zakladatelské
listiny spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r. o.
Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje znění
nové Zakladatelské listiny společnosti Služby
pokračování na str. 3
VZP v Sedlci Prčici
VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim
občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice
v tyto dny:
1. 9., 6. 10., 3. 11. a 1. 12.
vždy od 13,00 do 16,00 hodin.
Zájemci zde získají veškerý informační servis
i některé služby zdravotní pojišťovny.
číslo 292, srpen 2014
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 2
Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a pověřuje
starostku města, aby jako statutární orgán jediného
společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského zápisu o rozhodnutí podřízení
Společnosti Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5) uvedeného
zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu
o podřízení se zákonu o obchodních korporacích
jako celku v obchodním rejstříku.
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň
pověřuje starostku podpisem nového úplného
znění Zakladatelské listiny společnosti Služby
Sedlec-Prčice, s. r. o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
V souvislosti se žádostí o změnu územního plánu
Města Sedlec-Prčice, osada Mrákotice, která řeší
vznik stavebního pozemku u účelové komunikace
Mrákotice – Nová Hospoda, bylo městu nabídnuto vyřešení „šířkového“ uspořádání komunikace – rozšíření průjezdného profilu. Pozemek
pro rozšíření komunikace je ve vlastnictví Ing. Evy
Sochorové, která souhlasí s prodejem části pozemku o výměře cca 100 m2 za cenu 50 Kč/m2.
Náklady na odměřovací geometrický plán by hradil
pan Lukáš Dvořák, který je žadatelem o změnu
územního plánu. Rada návrh na vyřešení projednala a doporučuje zastupitelstvu odkoupení části
pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře
cca 100 m2 za cenu 50 Kč/m2 schválit s tím, že
náklady na odměřovací geometrický plán budou
uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady
na převod vlastnického práva v katastru nemovitostí Městem Sedlec-Prčice.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
4. Odprodej části pozemku parc. č. 1350, k. ú.
Divišovice, osada Chotětice
Na město (vlastníka) se obrátila s žádostí o odprodej části pozemku parc. č. 1350 v k. ú. Divišovice,
osada Chotětice paní Jana Hnojská, trvale bytem
Votice, která je vlastníkem nemovitosti na sousedním pozemku st. parc. č. 101. Paní Hnojská
se o obecní pozemek ve svém sousedství několik let
stará (sekání travního porostu) a vzhledem k tomu,
že v současné době přestavuje nemovitost na st.
parc. č. 101 pro bydlení, chtěla by na části obecního
pozemku zřídit předzahrádku.
Rada žádost o odprodej části pozemku parc.
č. 1350, která tvoří veřejné prostranství (náves)
v k. ú. Divišovice o výměře cca 150 m2 projednala
a doporučila záměr části pozemku - pouze o výměře
cca 90 m2 – zveřejnit. Zároveň zastupitelstvu doporučuje prodej pozemku schválit s tím, že navrhuje
cenu 90 Kč/m2 a povinnost nabyvatele uhradit
odměřovací geometrický plán a náklady na převod vlastnického práva. Rada zároveň navrhuje
– s ohledem na existenci (zbudováno za působnosti
NV Sedlec-Prčice) dešťové kanalizace ve vlastnictví
města na pozemku parc. č. 1350 a dále na pozemku
žadatelky parc. č. 1177 (v době realizace kanalizace
v držbě Čsl. státu), vše v k. ú. Divišovice, osada
Chotětice – zakomponovat do Smlouvy o prodeji
ustanovení o existenci této liniové stavby a uznání
věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města
na pozemku žadatelky, který je v současné době
v jejím vlastnictví.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú. Divišovice o výměře cca 100 m2 za cenu 50 Kč/m2
s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán
budou uhrazeny panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod vlastnického práva v KN Městem
Sedlec-Prčice.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1350 v k. ú. Divišovice, osada Chotětice, o výměře cca 90 m2 paní
Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m2 s podmínkami,
že kupující uhradí odměřovací geometrický plán
a náklady na převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí. Do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví
města na pozemcích parc. č. 1350 a parc. č. 1177,
vše v k. ú. Divišovice, a zřízení věcného břemene
(služebnosti) ve prospěch města na pozemku parc.
č. 1177, k. ú. Divišovice, v současné době ve vlastnictví strany kupující.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
5. Odkoupení části pozemku PK 743, k. ú. Divišovice pro rozšíření komunikace Mrákotice
– Nová Hospoda
číslo 292, srpen 2014
6. Souhlas Města Sedlec-Prčice se zařazením
správního území obce do územní působnosti
MAS Krajina srdce
Na Město se obrátilo občanské sdružení MAS Krajina srdce, jehož členem je i Město Sedlec-Prčice,
se žádostí o vyjádření k zařazení správního území
města do územní působnosti MAS Krajina srdce
pro programové období 2014-2020. Důvodem
žádosti je zpracování podkladů pro další období
a integrovanou strategii území, která je základním
dokumentem pro předkládání žádostí o dotační
prostředky v uvedeném období.
Rada žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu zařazení správního území města Sedlec-Prčice
do územní působnosti MAS Krajina srdce schválit.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice souhlasí se
zařazením správního území Města Sedlec-Prčice
do územní působnosti sdružení MAS Krajina srdce
na programové období 2014-2020.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
7. Účetní závěrka a závěrečný účet Sdružení
obcí Čertovo břemeno
Město Sedlec-Prčice je členem sdružení obcí Čertovo břemeno. Sdružení obcí je povinno stejně jako
samosprávné celky schvalovat účetní závěrku a závěrečný účet za uplynulé účetní období. Valná hromada sdružení projednala dne 25. 6. 2014 podklady
pro schválení uvedených dokumentů a následně
schválila bez výhrad závěrečný účet Společenství
obcí Čertovo břemeno za rok 2013. Přezkoumání
hospodaření svazku (dříve právní termín sdružení)
bylo provedeno ve dvou termínech – dílčí dne 7. 11.
2013 a závěrečné dne 31. 3. 2014. Přezkoumáním
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Sdružení obcí mělo ke dni 31. 12. 2013 na účtu
u ČSOB celkem 236 105,94 Kč, na účtu pro transfery
částku 898,47 Kč. Společenství nemá žádné úvěry.
Náš domov
V roce 2013 sdružení přijalo celkem na neinvestičních transferech od členských obcí
899 575,40 Kč, z toho 138 655 Kč tvořily příspěvky
členů a 760 920,40 Kč byly spoluúčasti jednotlivých
obcí na realizaci projektů.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí
závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok 2013
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku za rok 2013.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
8. Územní plán Města Sedlec-Prčice
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města probíhal do dne 30. 5. 2014 příjem žádostí a podnětů
od občanů města a vlastníků nemovitostí na území
města na změny v novém územním plánu. Pro zpracování nového územního plánu je nutné dbát jednak zásad územního plánování daných zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, dále zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona č.
289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně některých
zákonů. Zároveň je nutné při zpracovávání nové
územně plánovací dokumentace mít na zřeteli vliv
územního plánu na veřejné finanční zdroje, tzn.
náročnost investic pro zabezpečení funkcí daných
vymezením územního určení (bytová výstavby,
rekreační zóny, zeleň, podnikatelské plochy…) pro
danou obec. S ohledem na tyto povinnosti a požadavky legislativy byly žádosti předložené občany
a vlastníky nemovitostí na správním území Města
Sedlec-Prčice vyhodnoceny pověřeným zastupitelem pan J. Ryšavý a radou města. Z těchto jednání
pak vyplývá návrh, který byl předložen zastupitelům
a který zohledňuje povinnosti dané výše uvedenými normami. Tyto podklady společně s dalšími
požadavky města budou sloužit jako podklad pro
zpracování návrhu zadání Územního plánu Města
Sedlec-Prčice, který zpracuje MěÚ Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování (dle legislativy
tzv. „úřad územního plánování“). Návrh zadání je
pak výchozím podkladem pro výběr zpracovatele
územního plánu, tedy firmy, která provede všechny
jednotlivé kroky pro vydání nového územního plánu
obce. Do návrhu zadání musí být zakomponována
zároveň schválená opatření nadregionálního významu, která jsou zahrnuta v územně plánovacích
dokumentací vyšších územně správních celků –
Benešovsko, Příbramsko, Středočeský kraj a samozřejmě také závazné požadavky dané politikou
územního rozvoje, která je zpracovávána pro území
celého státu.
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města
o určení pověřeného zastupitele pro zpracování
územního plánu doporučuje rada zastupitelstvu
města schválit předložený materiál pro zpracování
návrhu zadání Územního plánu Města Sedlec-Prčice s tím, že po zpracování návrhu dojde k jeho
vyhodnocení a následnému vyhlášení výběrového
řízení na zpracovatele územního plánu. Tuto otázku
však s největší pravděpodobností bude řešit nové
zastupitelstvo města. Zároveň starostka doplnila,
že ve fázi návrhu zadání je možné ze strany města
doplňovat požadavky a podněty, ale samotné zpracování konceptu územního plánu je nutné řešit
s projektantem a architektem, kteří jednak znají
zákonné podmínky a zároveň jsou schopni případně
navrhnout nová řešení vhodná pro dané území.
Součástí územně plánovací dokumentace města by
pokračování na str. 4
3 strana
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 3
měly být nejen podrobnější regulativy, ale následně
zpracované regulační plány pro některé lokality
určené k zastavění.
Starostka předala slovo panu Ryšavému, pověřenému zastupiteli, který v krátkosti shrnul kroky
a jednání, které předcházely kompletaci podkladů
předložených zastupitelstvu: žádosti a podněty
občanů a vlastníků nemovitostí byly hodnoceny
individuálně s přihlédnutím k zabezpečení potřeb
soukromých i veřejných v dané lokalitě, zachování
krajinného rázu, byl hodnocen vliv změn a úprav
na potřebnost finančních prostředků z veřejných
zdrojů, zohledněna byla potřebnost rozvojových
podnikatelských ploch, ochrana zemědělského
a lesního fondu a další… Zároveň byl stávající
platný územní plán řešen s ohledem na potřeby
města – zajištění např. protipovodňových opatření
v některých lokalitách, regulační plány pro některá
území, zajištění rozvojových ploch, potřebných
společných zařízení atd.
Starostka zdůraznila, že významnou roli při
tvorbě nového územního plánu bude hrát projektant/architekt, který vyhodnotí podněty z odborného hlediska.
Ing. Z. Kobliha krátce poděkoval všem zainteresovaným osobám za přípravu podkladů a zdůraznil
potřebnost naplnit v novém ÚP požadavky platné
legislativy a také nutnost celkové koncepce území,
která bude zahrnovat jak veřejné, tak soukromé
zájmy ve vyváženém poměru.
Mgr. L. Farová se dotázala, zda jednotliví žadatelé byli seznámeni s navrhovanými úpravami.
Starostka odpověděla, že ne, protože je v kompetenci zastupitelstva rozhodnout o předložených
materiálech a nejedná se o konečnou verzi návrhu
územního plánu.
Ing. V. Hlaváček doplnil náležitosti o informovanosti žadatelů po rozhodnutí, zdůraznil vkládané
investice města na pořízení nového ÚP, upozornil
na demografický vývoj naší lokality, zdůraznil úlohu
stavebního úřadu z pohledu dodržování zásad a regulativů daných územním plánem, financování
pořízení dokumentace a další souvislosti a limity,
které jsou mnohým rozhodným činitelům vzdálené
jejich vnímání...
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje
předložené materiály týkající se žádostí o změnu
územního plánu města, které jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu (přílohou) a pověřuje radu města
a určeného zastupitele provedením dalších kroků
ke zpracování návrhu zadání územního plánu města
MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního
plánování.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato
9. Spoluúčast města na výstavbě kanalizačního
a vodovodního řadu – lokalita Luční ul. v Sedlci
Na radu města se obrátili manželé Zoulovi, trvale
bytem Praha, kteří jsou majiteli stavebního pozemku v lokalitě ul. Luční v Sedlci a v současné
době řeší výstavbu rodinného domu. Při řešení
napojení nově budované nemovitosti na pozemku
parc. č. 385/18 v k. ú. Sedlec u Votic byla ze strany
města potvrzena podmínka výstavby vodovodního
a kanalizačního řadu v odbočné ulici z ul. Luční
(pozemek parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic)
s tím, že nelze povolit samostatné přípojky pro
budoucí nemovitosti z technických a provozních
důvodů. Manželé Zoulovi proto oslovili vlastníky
4 strana
ostatních pozemků v lokalitě s návrhem na společné
financování výstavby uvedených inženýrských sítí.
Vzhledem k tomu, že s návrhem souhlasila pouze
část majitelů, případně jejich finanční podíl pokryje
náklady na připojení pouze části budoucích stavebních pozemků, požádali manželé Zoulovi město
o pomoc s dofinancováním výstavby liniové stavby.
V současné době probíhá územní řízení ve věci
umístění inženýrských sítí na základě projektové
dokumentace zpracované Ing. Datlem, inženýr
vodohospodář, kterou manželé Zoulovi uhradili.
Předpokládané reálné náklady stavby jsou ve výši
300 000 Kč. Spolumajitelé nemovitostí jsou dle
informací od pana Zoula připraveni složit částku
165 000 Kč na stavbu a zbývající část by v případě
schválení hradilo město.
Rada žádost projednávala, zabývala se koncepčním řešením podobných problémů, vyhodnocovala
přínos případného zapojení městských prostředků
do stavby s ohledem na přihlášení nových trvale
žijících občanů… a dospěla k následujícímu závěru, a to s ohledem na zajištění ochrany zájmů
města, jeho zdrojů a zájmů jeho občanů, alespoň
v minimálním rozsahu potřebnosti:
– Rada doporučuje zastupitelstvu zapojení
finančních prostředků města (subjektu práva)
do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu
ve výši 140 000 Kč za podmínky, že bude smluvně
ošetřeno budoucí vlastnictví Města Sedlec-Prčice
obou vodohospodářských staveb po provedení
řádné kolaudace, bude zajištěno bezúplatné
věcné břemeno vedení liniové stavby, resp. obou
staveb vedených v současné době na soukromých
pozemcích, včetně zápisu v KN, případně bude
ošetřeno Smlouvou o smlouvě budoucí převedení
pozemků, které jsou součástí cesty, do vlastnictví
města; vlastníci pozemků, které nebudou v první
etapě výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační
řad, se smluvně zaváží – zápisem věcného břemene
v KN – k úhradě platby za zhodnocení pozemků při
budoucím napojení na inženýrské sítě (přepočet
dle m2 na stavební parcelu). Konečné rozhodnutí
usnesením by deklarovalo jednotné a rovné podmínky připojení na inženýrské sítě pro každého
vlastníka stavebních parcel
– Rada pověřila starostku projednání smluvních podmínek a přípravou smlouvy pro vyřešení
této otázky dle závěrů rady.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zapojení finančních prostředků města v maximální
výši 140 000 Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci – na pozemku
parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec u Votic za podmínek:
– smluvní zajištění budoucího vlastnictví
Města Sedlec-Prčice k oběma stavbám vodovodní
a kanalizační infrastruktury, a to po provedení řádné
kolaudace, zajištění bezúplatného věcného břemene
vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví
fyzických osob včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném
převedení pozemků cesty do vlastnictví města;
vlastníci pozemků, které nebudou v první etapě
výstavby napojeny na vodovodní a kanalizační řad,
se smluvně zaváží – zápisem věcného břemene
v KN (omezení převodu nemovitostí) – k úhradě
platby za zhodnocení pozemků (stavebních parcel)
při budoucím napojení na inženýrské sítě městské
infrastruktury dle vypočteného vzorce s tím, že
jiné připojení na inženýrské sítě v rámci rovných
podmínek nemůže být umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku
Náš domov
od kolaudace stavby. Po provedení uvedených právních aktů budou finanční prostředky z městského
rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu
inženýrských sítí.
– Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu
města přípravou a podpisem smluvních ujednání,
které budou zahrnovat výše uvedené podmínky
a parametry. O těch bude na příštím zasedání
Zastupitelstva města Sedlec-Prčice předložena
zpráva.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
10. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola,
Sedlec-Prčice (zařazení majetku v souvislosti
s rekonstrukcí mateřské školy)
Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových
organizací obcí schvaluje dle zákonných norem
zastupitelstvo. Dne 10. 10. 2002 schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice Zřizovací listinou
příspěvkovou organizaci města – „Základní škola
a Mateřská škola, Sedlec-Prčice“. V souladu s legislativou a po provedení kontroly ze strany poskytovatele dotace – zástupce ROP Střední Čechy – je
dnes předkládán Dodatek č. 9 k této listině, který
doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny – „Vymezení majetku
ve vlastnictví zřizovatele“, který je příspěvkové
organizaci předáván k hospodaření a dále čl. 10 –
„Závěrečná ustanovení“, ve kterém je potvrzeno
kontinuální trvání organizace včetně jejích práv
a povinností – tzn., že ostatní ustanovení Zřizovací
listiny a předchozích Dodatků se nemění.
Doplněním čl. 5 – v Dodatku č. 9 je vymezeno
předání majetku do hospodaření příspěvkové
organizace, které se týká objektu mateřské školy
po rekonstrukci – pavilony č. 2 a č. 3. Vyčíslení
a vymezení majetku bylo provedeno na základě
rozpočtu rekonstrukce a projektové dokumentace
a jedná se celkem o částku – 10 033 776 Kč (z toho
na účtu označeném číselníkem 021 – „Stavby, zařízení“ je celkem 9 280 305 Kč a na účtu označeném číselníkem 022 pak hodnota majetku ve výši
753 471 Kč). O majetku předaném k hospodaření
příspěvkové organizaci bude tato organizace také
účtovat, a to v souladu se zákonem.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města – Základní škola a Mateřská škola
Sedlec-Prčice s tím, že nebude v souvislosti s odpisy převáděného majetku navyšován příspěvek
zřizovatele, ale v souladu se zákonem o účetnictví
bude o odpisech účtováno a na konci roku dojde
k jejich odúčtování, pokud nebude zřizovatelem
stanoveno jinak.
Nebyly vzneseny dotazy a připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Města Sedlec-Prčice – Základní škola a Mateřská
škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5
Zřizovací listiny – „Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele“, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ
Sedlec-Prčice – pavilony č. 2 a č. 3, v celkové hodnotě
10 033 776 Kč a čl. 10 – „Závěrečná ustanovení“.
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zároveň
schvaluje, že v souvislosti s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku
finančních prostředků v městském rozpočtu.
Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech
účtovat a na konci roku je odúčtuje.
pokračování na str. 5
číslo 292, srpen 2014
INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 4
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
11. Různé a diskuze
a) Průběh stavby – Rekonstrukce místních
komunikací v osadách Sedlec-Prčice – dne 15. 6.
2014 byla zahájena realizace uvedeného projektu.
V současné době probíhá oprava odvodnění a dešťové kanalizace v osadě Uhřice, která by dle harmonogramu měla být ukončena do konce července.
Následně dojde k osazení obrubníků, žlabovek
a přejezdového žlabu; budou vyrovnány vodovodní
armatury a poté bude v osadě Uhřice, na komunikaci Divišovice – Vozerovice a na části komunikace
v Chotěticích položen nový asfaltový povrch.
b) Zateplení budovy „zdravotního střediska“
– na základě výběrového řízení a v souladu s požadavky Státního fondu životního prostředí ČR
byla podepsána smlouva s vítěznou firmou – Fa
Finarest, s. r. o., Bystřice u Benešova, která zahájí
práce na realizaci projektu pod názvem „Zajištění
energetických úspor objektu Zdravotního střediska
v Sedlci“ dnem 1. 8. 2014. Došlo k dohodě s lékaři
v jednotlivých ordinacích o postupu prací a zároveň
byly dojednány podrobnosti dle požadavků Národního památkového ústavu pro Střední Čechy, týkající
se barevnosti oken a fasády. Okna budou plastová
ve dvoubarevném provedení – vnitřní strana bílá,
vnější v barvě dřeva – tzv. Winchester. Barevnost
fasády bude písemně potvrzena po předložení vzorků
v příštím týdnu. Práce budou ukončeny nejpozději
ke dni 15. 10. 2014 v souladu se Smlouvou.
c) Dokončování prací na zateplení kulturního
sálu a výměně oken – do 30. 7. 2014 budou dle
smlouvy ukončeny práce na zateplení kulturního
sálu, opravě střechy a výměně okenních a dveřních
výplní. Zároveň zhotovitelská firma doplní jednu
uliční vpusť s napojením do areálové kanalizace
u ZŠ a doplní tři svody pro zajištění odvodu dešťových srážek ze střech.
f) Návštěva ze Sutton Bridge – poděkování
panu A. Podzimkovi a slečně R. Koblihové za věnování se s plnou vážností a péčí, s vkladem talentu,
umu a času návštěvě v týdnu ode dne 25. 6. do dne
30. 6. t. r.
Pan A. Podzimek poděkoval paní starostce za vyslovené veřejné poděkování a informoval přítomné
o průběhu návštěvy anglických přátel.
d) Žádost o dotaci z ROP Střední Čechy –
město v souladu s rozhodnutím zastupitelstva
města předložilo v květnu 2014 žádost o dotaci
v rámci prioritní osy „Doprava“, oblast podpory –
„Regionální dopravní infrastruktura“ na realizaci
projektu: „Rekonstrukce místních komunikací
ve městě Sedlec-Prčice“. Do této žádosti byly
zahrnuty komunikace Kvašťovská, Čsl. armády
a část ul. Komenského. Dne 10. 7. 2014 bylo
městu doručeno oznámení o výsledku kontroly
přijatelnosti a formálních náležitostí, na základě
kterého postupuje žádost města do dalšího kola
procesu administrace, kterým je hodnocení. Výsledky hodnocení by měly být známy na přelomu
srpna a září 2014.
Slovo bylo předáno zastupitelům:
Pan A. Podzimek poděkoval všem organizátorům za pomoc při přípravě 15. ročníku „Derby“
a sponzorům za finanční a věcné dary.
e) Žádost o dotaci – Služby Sedlec-Prčice,
s. r. o., v rámci OPŽP na zajištění svozu bioodpadu
ze správního území Města Sedlec-Prčice předložila
společnost žádost o dotaci na nákup 2 ks vozidel
s hydraulickým systémem a 6 ks kontejnerů. Žádost byla schválena a projekt bude podpořen ze
SFŽP ČR. Celkové náklady 5 711 000 Kč, dotace
4 250 000 Kč, spoluúčast 1,4 mil. Kč – z toho odpočitatelné DPH ve výši cca 970 000 Kč.
USNESENÍ č. 4/2014
Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice
na svém zasedání dne 10. 7. 2014
Schválilo:
– program 4. zasedání Zastupitelstva města
Sedlec-Prčice doplněný o dva body
– předložený návrh rozpočtového opatření č.
8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014
s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná
o zvýšení příjmů celkem o částku 468 708,72 Kč
a na výdajové straně rozpočtu se jedná o snížení
výdajů celkem o 977 258,28 Kč a předložený
návrh přesunů finančních prostředků v rámci
kapitol rozpočtu města
– v souvislosti s konáním voleb do obecních zastupitelstev (komunální volby) ve dnech 10.
a 11. 10. 2014 počet členů zastupitelstva obce
pro další volební období v počtu 15 členů
– znění nové Zakladatelské listiny společnosti
Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
a pověřuje starostku města, aby jako statutární
orgán jediného společníka (Města Sedlec-Prčice) provedla prohlášení do Notářského
zápisu o rozhodnutí podřízení Společnosti
Služby Sedlec-Prčice s. r. o., zákonu č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) jako celku
ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 uvedeného
zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu
o podřízení se zákonu o obchodních korporacích
jako celku v obchodním rejstříku
– prodej části pozemku pac. č. 1350 v k. ú. Divišovice, osada Chotětice o výměře cca 90 m2 paní
Janě Hnojské za cenu 90 Kč/m2 a s podmínkami
číslo 292, srpen 2014
–
–
–
–
– kupující uhradí odměřovací geometrický plán,
náklady na převod vlastnického práva v katastru
nemovitostí, do Smlouvy budou zahrnuta ustanovení o vedení dešťové kanalizace ve vlastnictví
Města na pozemcích parc. č. 1350 a parc. č.
1177, vše v k. ú. Divišovice a zřízení věcného
břemene ve prospěch města na pozemku parc.
č. 1177, k. ú. Divišovice, ve vlastnictví kupující
odkoupení části pozemku parc. č. 743 v k. ú.
Divišovice o výměře cca 100 m2 za cenu 50 Kč/
m2 od Ing. Sochorové s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán budou uhrazeny
panem Lukášem Dvořákem a náklady na převod
vlastnického práva v KN Městem Sedlec-Prčice
zařazení správního území Města Sedlec-Prčice
do územní působnosti sdružení MAS Krajina
srdce na programové období 2014-2020
předložené materiály týkající se nového územního plánu města, které jsou nedílnou součástí
tohoto zápisu
zapojení finančních prostředků města v maximální výši 140 000 Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci
– na pozemku parc. č. 385/10 v k. ú. Sedlec
u Votic za podmínek: smluvní zajištění budoucího vlastnictví Města Sedlec-Prčice k oběma
stavbám vodovodní a kanalizační infrastruktury,
a to po provedení řádné kolaudace, zajištění
bezúplatného věcného břemene vedení obou staveb na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob
včetně zápisu v KN, případně uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení
pozemků cesty do vlastnictví města. Vlastníci
pozemků, které nebudou v první etapě výstavby
napojeny na vodovodní a kanalizační řad, se
smluvně zaváží – zápisem věcného břemene
v KN (omezení převodu nemovitostí) k úhradě
platby za zhodnocení pozemků (stavebních
Náš domov
Slovo bylo předáno veřejnosti:
Pan J. Sládek se dotázal na zajištění dostatečné
kapacity energetické soustavy v Luční ulici v souvislosti s výše projednávaným bodem. Starostka
informovala, že město upozorňovalo vlastníka
energetické soustavy – ČEZ Distribuce, a. s., při
rozšiřování elektrifikační sítě v lokalitě na zastavitelnost území a předpokládaný počet nových
rodinných domů (potenciálních odběratelů).
Pan S. Dušek poděkoval zastupitelům o zájem
a koncepční přístup k přípravě nového územního
plánu města.
Pan J. Konopiský vznesl podnět na vybudování
tribuny (jednoduchého posezení pro fanoušky)
u víceúčelového hřiště v Prčici.
Zastupitelé vzali podnět na vědomí s tím, že musí
být vyhodnocena možnost případného umístění
stavby a bude jednáno s TJ Sokol Sedlec-Prčice.
Zapsala Jana Typtová
parcel) při budoucím napojení na inženýrské
sítě městské infrastruktury dle vypočteného
vzorce s tím, že jiné připojení na inženýrské
sítě v rámci rovných podmínek nemůže být
umožněno. Všechny uvedené právní akty budou provedeny do jednoho roku od kolaudace
stavby. Po provedení uvedených právních aktů
budou finanční prostředky z městského rozpočtu uvolněny na podporu realizace projektu
inženýrských sítí
– dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Města Sedlec-Prčice – Základní
škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 Zřizovací listiny – „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“,
který je předáván organizaci k hospodaření,
a to o náklady na zhodnocení objektu MŠ
Sedlec-Prčice – pavilony č. 2 a č. 3, v celkové
hodnotě 10 033 776 Kč a čl. 10 – „Závěrečná
ustanovení“, zároveň schvaluje, že v souvislosti
s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele
z důvodu nedostatku finančních prostředků
v rozpočtu Města. Příspěvková organizace bude
celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je
odúčtuje.
Pověřilo:
– starostku podpisem nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o.
– radu města a určeného zastupitele pana J. Ryšavého provedením dalších kroků ke zpracování
návrhu zadání územního plánu města MěÚ Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování
– starostku a radu města přípravou a podpisem
smluv, které budou zahrnovat podmínky pro
zapojení finančních zdrojů Města Sedlec-Prčice
do výstavby kanalizačního a vodovodního řadu
pokračování na str. 6
5 strana
INFORMACE Z RADNICE
dokončení ze str. 5
v ul. Luční v Sedlci a o kterých bude zastupitelstvo po splnění podmínek informováno.
Vzalo na vědomí:
– závěrečný účet DSO Čertovo břemeno za rok
2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2013
– informace starostky k průběhu stavby – „Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice“; zateplení „zdravotního střediska“;
dokončování prací na zateplení „kulturního
sálu a výměně oken“; o žádosti o dotaci z ROP
Střední Čechy; o výsledku žádosti o dotaci –
O čem jednala rada města
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 3. 7. 2014
Schválila:
– smlouvu o konání divadelního představení
Spolku divadelních ochotníků Petrovice s hrou
„Lochneska“ dne 20. 9. 2014 od 19.30 hod. v divadelním sále při ZŠ v Sedlci za cenu 10 000 Kč
– podání žádosti o dotaci na pořízení Lesního
hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek
„Městské lesy Sedlec-Prčice“ na krajský úřad
– navrhovanou změnu technologie opravy střešního pláště zdravotního střediska z asfaltového
systému na systém PVC foliový bez navýšení
konečné ceny díla
– navržený postup pro zpracování návrhu zadání
nového územního plánu města
Vydala:
– stanovisko k návrhu na směnu či odprodej části
pozemku čp. 255 v k. ú Měšetice – v případě
schválení zastupitelstvem odkoupení pozemku
pč. 255, k. ú. Měšetice, navrhovaná cena činí
25 až 30 Kč/m2, úhrada nového geometrického
plánu Městem Sedlec-Prčice
– kladné stanovisko k úpravě projektu – přístavba
garáže s terasou na pozemku parc.č. 1076/55,
k.ú. Prčice, s udělením výjimky z odstupové
vzdálenosti od sousedního pozemku – místní
komunikace, parc.č. 1076/53, k.ú. Prčice
Stanovila:
– cenu vstupného na divadelní představení „Lochneska“ ve výši 70,-Kč/osoba
Doporučila:
– zastupitelům schválit navrhované úpravu rozpočtu města na rok 2014 pod č. 8
– zastupitelům schválit navržené podklady pro
zpracování návrhu zadání nového územního
plánu, které budou sloužit pro výběr zpracovatelské firmy
Vzala na vědomí:
– stanovisko k odpovědi města na stížnost ve věci
poškozování nemovitosti v ul. Jezerská
– informace starostky o poskytnutí dotace ze SFŽP
spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., na pořízení svozových vozidel a kontejnerů za účelem sběru a svozu
biologický rozložitelného komunálního odpadu
Jednala:
– o jednotlivých bodech čtvrtého zasedání zastupitelstva města
Odložila:
– žádost o odkoupení křížku ze hřbitova v Sedlci
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 10. 7. 2014
Rozhodla:
– o užívání veřejného prostranství při Vavřineckém
posvícení dne 10. 8. 2014 v souladu s obecně
závaznou vyhláškou
Schválila:
– úhradu nákladů z rozpočtu města souvisejících
se správou majetku v zájmu opatrovance
– navrhované úpravy v bytě č. p. 219 v Sedlci
- odstranění původních parket, vyrovnání
betonového podkladu, položení nové krytiny
– linoleum – vše na náklady žadatele
– rozsah záboru a využití veřejného prostranství
při Vavřineckém posvícení v Prčici 2014 – rozmístění prodejních stánků v dolní části Vítkova
náměstí v Prčici a v ulici K. Burky
– úhradu příspěvku města ve výši 20 000 Kč
na koncert v rámci festivalu Podblanický podzim s tím, že výtěžek z koncertu bude věnován
farnosti na opravu objektu kostela a zajištění
zázemí pro účinkující
– opravy herních prvků na hřišti v Sušeticích
a v Divišovicích za cenu 15 000 Kč
– příspěvek 2 500 Kč z rozpočtu města – kapitola
Kultura Osadnímu výboru Přestavlky na pořádání „Anenské pouti“ 2014
– odkoupení 100 ks sedaček z KDJS Sedlčany a jejich
instalaci na balkon kulturního sálu při ZŠ Sedlec-Prčice s tím, že pořízení a související náklady
s montáží nepřevýší částku 23 000 Kč vč. DPH
– prodloužení nájemní smlouvy sjednané
v předmětu užívání bytu v č. p. 329 v Sedlci,
a to na dobu 2 roky za stávajících finančních
a ostatních podmínek
– podmínky pro zahájení výběrového řízení
na podlimitní veřejnou zakázku vyhlašovanou
spol. Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., na pořízení
svozových vozidel a kontejnerů za účelem sběru
a svozu biologicky rozložitelného odpadu ze
správního území Města Sedlec-Prčice
– bezplatnou prezentaci v místním periodiku Náš
domov všem registrovaným politickým stranám
a politickým hnutím, koalici registrovaných
politických stran a politických hnutí, nezávislým
kandidátům, sdružením nezávislých kandidátů
nebo sdružením politických stran nebo politických hnutí a nezávislým kandidátům včetně
jejích volebních programů pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. - 11. 10. 2014
Nepůjde elektrika – víme kdy a kde
ČEZ Distribuce, a. s., informuje, že ve dnech:
• 19. srpna v době od 8 do 12 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v místní části
Sedlec, ulicích Brigádnická, Družstevní,
Komenského, Sedlčanská, nám. 7. května
a Školní,
6 strana
• 20. srpna od 8 do 12 hodin bude přerušena
dodávka elektrické energie v místní části Prčice,
ulicích Benešovská, Blatecká, Braří Čechů,
Divišovická, Jezerská, K. Burky, Kvašťovská,
Příčná, Táborská, Vítkovo nám., Zahradní
a Šánovská,
Náš domov
Služby Sedlec-Prčice, s. r. o., v rámci OPŽP ČR
na zajištění svozu bioodpadu ze správního území
Města Sedlec-Prčice
– informace o návštěvě anglických přátel ze Sutton
Bridge.
Určila:
– koordinátora pro zabezpečení organizace
a rozmístění prodejních stánků při Vavřineckém posvícení v dolní části Vítkova náměstí
v Prčici a v ulici K. Burky
Pověřila:
– pracovnice městského úřadu kontrolou objektu
ve vlastnictví opatrovance MěÚ Sedlec-Prčice
a zajištění pravidelné údržby objektu
Doporučila:
– zastupitelům schválit znění nové Zakladatelské
listiny společnosti Služby Sedlec-Prčice, s. r. o.
– schválit zapojení finančních prostředků Města
v maximální výši 140 000 Kč do výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Luční v Sedlci
za předem definovaných podmínek
– zastupitelům schválit Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Sedlec-Prčice
– Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice
– dokončení rekonstrukce MŠ; předání pavilonů
2 a 3 v celkové hodnotě 10 033 776 Kč
– zastupitelům schválit předložený návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014
– zastupitelům schválit předložené materiály týkající se žádostí o změnu Územního plánu města,
které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
– schválit pro nové volební období počet členů
zastupitelstva obce – stávající počet 15 členů
Vzala na vědomí:
– informace starostky k žádosti o dotaci z ROP
Střední Čechy na místní komunikace
Rada města Sedlec-Prčice na svém
zasedání dne 24. 7. 2014
Schválila:
– zahájení výběrového řízení – zakázky malého
rozsahu na dodavatele stavebních prací na projekt „Homogenizace komunikací v Prčici“. Rada
schválila oslovení čtyř firem:
• PORR, a. s., Václavské náměstí 837/11,
Praha 1;
• BES s. r. o., Sukova 325, Benešov
• SWIETELSKY stavební s.r.o., Křižíkova
2158, Benešov
• STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha
– komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro
realizaci akce Homogenizace komunikací v Prčici
– vyřazení majetku města – DHM 022 – inv. č.
A114 = 40 000 Kč, DDHM 028 – inv. č. 1280,
inv. č. 594, inv. č. 494, inv. č. A67 = 77 691 Kč,
DDNM 018 – inv. č. 1127, 1128, 1181 =
pokračování na str. 7
• 20. srpna od 8 do 12 hodin bude přerušena
dodávka elektrické energie v místní části Přestavlky (celá osada).
ČEZ Distribuce žádá občany v dotčených lokalitách, aby provedli potřebná opatření, která
by vedla k zamezení škod na zařízení a majetku
a děkuje za pochopení.
red.
číslo 292, srpen 2014
INFORMACE Z RADNICE
Bezplatná volební prezentace v Našem domově
Rada města schválila bezplatnou předvolební prezentaci na stránkách regionálního měsíčníku Náš
domov všem registrovaným politickým stranám
a politickým hnutím, koalicím registrovaných
politických stran a politických hnutí, nezávislým
kandidátům, sdružením nezávislých kandidátů
nebo sdružením politických stran, politických hnutí
a nezávislým kandidátům pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají dne 10. a 11. října 2014,
včetně jejich volebních programů.
Tyto prezentace mohou být maximálně o velikosti jedné stránky A4. Uzávěrka je v pátek
29. srpna. Texty nebo celé prezentace prosíme
dodat v elektronické podobě.
red.
dokončení ze str. 6
21 251 Kč s tím, že majetek bude odstraněn
ekologicky
– plán inventur na rok 2014 vč. členů jednotlivých dílčích inventarizačních komisí, ústřední
inventarizační komise a likvidační komise
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. ZS-ZAT/01/2014 – „Zajištění energetických
úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici“ mezi Městem Sedlec-Prčice a firmou
FINAREST, s.r.o., Bystřice
– finanční příspěvek z rozpočtu města na rok 2014
na konání tradiční soutěže ve střelbě na asfaltové holuby „Pohár Českého Meránu“ ve výši
2 500 Kč
– uzavření smlouvy o nájmu bytu v čp. 325 v Sedlci
na dobu určitou 2 roky od 1. 9. 2014, nájemné
50 Kč/m2, úhrada služeb s nájmem spojených.
Rada zároveň schválila poskytnutí klíčů od bytu
k 1. 8. 2014, aby mohl nájemce provést úklid
a zprovoznění bytu po dokončené výměně oken
a zateplení objektu
– prodloužení nájemní smlouvy na sociální byt
v čp. 329 v Sedlci na dobu určitou 2 roky za stávajících podmínek
– úpravu rozpočtu města na rok 2014 č. 9 v příjmové i výdajové části zvýšení o 21 197 Kč (dotace od ÚP)
– vícepráce u komunikace Uhřice-Sušetice – doplnění odvodňovacího žlabu v délce 5 metrů dle
cenové nabídky společnosti BES s.r.o., za cenu
38 300 Kč
– údržbu pozemků (sečení, odvoz trávy, vyřezávání náletů) ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice
u rybníku Pilský v Jetřichovicích a případnou
finanční částku – max. do 50 tisíc Kč v roce 2015,
která bude využita na zlepšení stavu oplocení,
herních prvků na pozemcích města…
Stanovila:
– prodejní cenu Sborníku Český Merán 17/2013
á 75 Kč
Pověřila:
– starostku přípravou podkladů pro vyhlášení
zakázky malého rozsahu na „Homogenizaci
komunikací v Prčici“s tím, že bude vyhlášena
po jejich schválení a určení termínů pro podání
a hodnocení nabídek
Vydala:
– kladné stanovisko k přestavbě stodoly a změnu
jejího užívání na autodílnu na pozemku parc.
č. 20/3, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stavebního zákona, HZS, KHS a případné parkování
či odstavování vozidel se nedotkne veřejných
ploch ve vlastnictví města
Vzala na vědomí:
– přehled evidovaných pohledávek v účetnictví
města k 30. 6. 2014
– informace starostky o zahájení prací a harmonogramu výměny oken u projektu –„Zajištění
energetických úspor objektu Zdravotního střediska v Sedlci-Prčici“
– dopis bývalého hejtmana Středočeského kraje
MVDr. Josefa Řiháka
– vyjádření ministra zemědělství k odvolání proti
rozhodnutí SZIF ČR k projektu oprav sakrálních
staveb
– informace starostky k předání a převzetí stavby
– kulturní dům při ZŠ
– oznámení společenských akcí na soukromém
pozemku v době nočního klidu.
MěÚ Sedlec-Prčice
Z MĚSTA A REGIONU
Vzniká nový územní plán města.
Proces je to dlouhodobý a náročný
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo Město Sedlec-Prčice zpracovat
nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva města č.
6/2013 ze dne 12. 12. 2013. Do 30. května 2014 pak
měli občané možnost vyjádřit se k připravovanému
Územnímu plánu Města Sedlec-Prčice a podávat
návrhy, připomínky a žádosti na jeho změnu.
Zpracováním těchto návrhů a jejich začleněním
do optimální varianty byl pověřen zastupitel Jakub
Ryšavý. Na tak náročný úkol však nebyl sám, vznikla
pracovní skupina tvořená ještě zastupitelem Vojtěchem Hlaváčkem a starostkou města Miroslavou
Jeřábkovou. Tato skupina vypracovala strategii,
která byla předložena radě města a následně ji
na svém 4. zasedání přijalo zastupitelstvo města.
Co strategie obsahuje, jak vznikala a jaké budou
následující kroky, na to jsem se již zeptala člena
zastupitelstva a rady města Jakuba Ryšavého.
Územní plán je koncepce dlouhodobá a při
jeho zpracování je proto třeba myslet daleko
dopředu. Co všechno jste museli při zpracování
nového územního plánu brát na zřetel?
„V první řadě jsme zohledňovali důležité aspekty,
kterými jsou ochrana zemědělského půdního fondu,
přírody a krajiny, ochrana historické dědictví a také
rozvoj města. Snažili jsme se vyhodnotit stávající
územní plán, který Město Sedlec-Prčice v současné
době má. Brali jsme v potaz to, zda plochy navržené
číslo 292, srpen 2014
v tomto platném územním plánu například jako
stavební či výrobní byly správně využity, zda tyto
lokality byly „vytěženy“, nebo zda má do budoucna
v těchto lokalitách smysl plánovat podobné nebo
jiné využití jako doposud. Případně tyto plochy
redukovat nebo zcela vyřadit.
Naším cílem bylo a je vytvořit takový územní
plán, který pomůže městu zachovat jeho jedinečnost, ochrání zajímavé přírodní lokality a zároveň
nabídne dostatek kvalitních a připravených stavebních pozemků – ať již pro stavby rodinných domů,
pro zemědělské stavby, služby, sportoviště, nebo
i drobný průmysl či výrobu.“
Do jaké míry byly požadavky a návrhy občanů reálné?
„Některé žádosti byly opravdu nereálné – zejména tím, o jaké plochy se jednalo. Především to
byly solitérní plochy daleko od stávající zástavby
bez logické návaznosti na dopravní a technickou
infrastrukturu, stávající zástavbu atd. Tyto žádosti
jsme jako komise nedoporučovali zařadit do zpracování změny územního plánu.“
Jaké plány naopak preferovalo město?
„Snažili jsme se připravit plochy pro trvalé
bydlení, abychom mohli obyvatelům nebo těm,
kteří chtějí v našem městě stavět, nabídnout kvalitní pozemky. Z pohledu města je pak do nového
územního plánu nutné zařazení veřejně prospěšných staveb, lokalit pro odpočinek, společenské
aktivity, podnikání...
Náš domov
Mohl byste jmenovat některé konkrétní lokality, případně i projekty, se kterými se na základě
nového územního plánu počítá?
„Návrhy byly předloženy z většiny osad v našem správním území, neobjevily se v nich ale žádné
konkrétní „velké“ projekty, ke kterým by byla předložena např. studie.“
Naopak, která území by měla zůstat nedotčená?
„Určitě by to měly být plochy, které jsou klenotem města. Ať je to část Monince, Ježovka, okolí
koupaliště v Sedlci. Ale takových míst, která by měla
být zachována pro svou jedinečnost, je daleko více.“
Vaším návrhem přípravy nového územního
plánu ale zdaleka nekončí. Co se bude dít nyní?
„Nyní úřad územního plánování MěÚ Sedlčany
na základě našich podkladů připraví návrh zadání
územního plánu. Tento návrh bude podkladem pro
výběr zpracovatele, kterým bude architektonická
společnost, která se tvorbou územních plánů zabývá. Výběr zpracovatele je velmi důležitý, protože
jeho zkušenost a kvality zásadně přispějí k finální
podobě Územního plánu Města Sedlec-Prčice.
Pro výběr zpracovatele územního plánu bude
připraveno výběrové řízení v souladu se zákonem
č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách.“
Do kdy by měl být nový územní plán hotový
a budou mít ještě občané možnost se k němu
vyjádřit?
„Projednání nového územního plánu je dlouhý
proces a odehrává se v několika kolech projednávání. V nich se k plánu vyjadřují dotčené orgány
státní správy, ale i sami občané. Doufáme, že přibližně v roce 2016 bude nový Územní plán města
Sedlec-Prčice hotový.“
Připravila A. Valsová
7 strana
Z MĚSTA A REGIONU
V trafice bude k vidění výstavka
trofejí pana Stanislava Rataje
V trafice na náměstí v Sedlci bude zhruba od půlky
září k vidění sbírka trofejí prčického rodáka Stanislava Rataje.
Pan Rataj je rodákem ze Sedlce-Prčice, a přestože
nyní žije v Kosově Hoře, stále závodí v běhu za TJ
Sokol Sedlec-Prčice. Tento nenápadný sportovec
je čestným občanem města Sedlec-Prčice, a i když
už má nějaký ten křížek, stále skvěle reprezentuje
naši tělovýchovnou jednotu.
V květnu jsem náhodou navštívila prodejnu
pana Jindráka „Jízdní kola-sport“ v Sedlčanech
a zde jsem měla možnost prohlédnout si výstavku
„Odjezd do Laosu beru jako velkou
výzvu,“ říká Zdeněk Sedláček
dokončení ze str. 1
Nemůžu a nechci se vyhýbat otázce, proč zrovna
Laos, vždyť tam není ani moře, jsou tam choroby,
totalita a bída?
Ano, je to poněkud vzdálená destinace, ale určitě
to není divočina z dob objevitelů a cestovatelů Vojty
Náprstka, Emila Holuba či Alberta Vojtěcha Friče.
Před dvěma lety jsme celá rodinka strávili měsíc
v sousedním Thajsku a musím říci, že nás to dost
ovlivnilo – pěkná krajina, vlídní lidé, dynamický
rozvoj všeho možného a pro manželku také jeden
velmi důležitý faktor – teplé klima po celý rok. Laos
je jednou z posledních komunistických zemí a dle
statistik také jednou z nejchudších zemí světa. Myslím ale, že silný ekonomický rozvoj sousedních států
bude mít výrazný vliv na brzké změny k lepšímu. No
a proč zrovna Laos? De facto za to může manželka,
která vyhrála konkurz na uvolněné místo profesorky
angličtiny na francouzském lyceu v Kambodži a Laosu. Nakonec jsme zvolili trochu exotičtější Laos.
První ročník festiválku Prčické bábení dostal název
„Vůz na střeše“... Foto A. Valsová
Jsou tady ovšem také technické aspekty takového rozhodnutí, jak například vaše rodina řeší,
co s sebou vzít?
S tím nemáme zas tak velký problém. Každý má
nárok na dvacetikilové zavazadlo a příruční tašku.
Docela jsme si pročistili věci a zamysleli se nad
tím, co vlastně doopravdy člověk ke svému štěstí
potřebuje. Doporučuji i ostatním, není od věci si
čas od času takovou inventuru udělat.
Musíte vyřešit také otázku co s Ateliérem.
Ano, to je velký úkol. Ateliér není dosud ve stavu
samostatného fungování a s domem, navíc kulturní
památkou, je nekonečná práce. Od června jsem
v Ateliéru zaměstnal jednoho mladého člověka,
který se o provoz domu bude starat. Uvidíme, jak
se mu to podaří. Já budu vše pečlivě z povzdálí
pozorovat.
Zdeněk Sedláček s dětmi. Foto rodinný archiv
Jak reagují lidé na vaši zprávu o odchodu?
Lidé reagují různě. Obvykle jsou z toho na začátku poněkud překvapení a hned se ptají stejně
jako vy v úvodu. Převažují ale lidé, kteří přejí naší
odvaze udělat veliký krok „do neznáma“.
Do Laosu se stěhujete, protože vaše paní tam
získala zajímavou práci, co tam ale budete dělat vy?
S trochou nadsázky ze začátku vždy říkám, že
tam budu hlavně meditovat, učit se laosky, fotit
apod. No a pak dodávám, že bych rád pokračoval
v tom, co umím a co dělám již od svých vysokoškol-
Není to lehká věc, prásknout do koní a jedem
dál. Celá rodina. Co konkrétně pro vás toto rozhodnutí znamená?
Ano, není to rozhodně jednoduché a je to také
dost narychlo. K rozhodnutí došlo, myslím, v březnu
tohoto roku a od té doby to dostává čím dál tím
větší spád (psáno na přelomu července a srpna
2014 – pozn. red). Občas se budím a říkám si, že
jestli se mi podaří dokončit všechno, co je nutné
udělat před odjezdem, tak to bude malý zázrak.
Odjezd do Laosu beru jako velkou výzvu. Přeci
jen jsem již pomalu ve věku, kdy si uvědomuji krátkost našeho života na Zemi, a tak bych rád ten život
něčím obohatil. Snad se to podaří.
K vzácným hostům v Ateliéru patřila nepochybně
i režisérka Olga Sommerová. Foto A. Valsová
8 strana
Náš domov
trofejí a mnohých významných sportovních ocenění
pana Rataje. Dle slov pana Jindráka si tuto výstavku
prohlédlo na dva tisíce lidí. Jelikož i mne výstavka
zaujala, rozhodla jsem se, že pana Rataje oslovím
a trofeje představíme také lidem v Sedlci-Prčici.
Po schůzce s panem Ratajem jsme se domluvili,
že výstavku nainstalujeme ve výloze trafiky u radnice.
Přijďte si také prohlédnout sportovní úspěchy čestného občana a skvělého reprezentanta našeho města.
Zdenka Bartáková
Trafika, náměstí 7. května 63, Sedlec-Prčice
ských studií. Tedy pracoval v regionálním rozvoji
– chtěl bych pomáhat obcím, městům a regionům
při jejich rozvoji. To, myslím, musí fungovat všude
na světě. Také mě baví obor rozvoj cestovního ruchu
a organizace různých kulturních a společenských
akcí. Věřím, že si tam své místo najdu.
Vraťme se ještě k vaší stopě v našem kraji. Jaké
pocity ve vás převládají, jste spokojen s tím, co se
vám za ty roky podařilo udělat?
Mám celkově dobrý pocit z jednotlivostí, na kterých jsem se mohl podílet. Když se například nyní
pohybuji autem na území mezi Benešovem, Mladou Vožicí, Táborem a Sedlčany a vidím všechny ty
opravené budovy, památky, cesty, nová hřiště pro
děti, naučné stezky, vysázené stromy apod., tak
jsem rád, že zde po mně něco viditelného zůstane.
Nutno také dodat, že jsem kraj Českého Meránu
již tak trochu opustil v uplynulém roce. V srpnu
2013 jsem začal pracovat pro Svaz měst a obcí
ČR, kde jsem měl na starost rozvoj meziobecní
spolupráce na polovině Středočeského a polovině
Jihočeského kraje.
Z. Sedláček o dovolené na raftu. Foto rodinný archiv
Ptát se vás nyní na návrat je asi předčasné, ale
je váš odchod definitivní?
Určitě se zde po dobu následujících tří let moc
neukážu. Zřejmě se do ČR podíváme tak jednou
za rok. Dobu tří let jsme si dali proto, aby naše
nejstarší dcera v Laosu odmaturovala. Co bude
potom, zatím neřešíme.
Co byste chtěl prostřednictvím Našeho domova
sdělit našim občanům, přátelům a návštěvníkům?
Nerad bych někomu v něčem radil. Byl bych ale
rád, kdyby lidé používali svůj rozum, zkušenosti
a energii nejen ke svému osobnímu obohacení, ale
i k povznesení svého okolí. Bylo by také milé, kdyby
se v naší kotlině konečně podařilo vytvořit malé
regionální muzeum, to by ostatně měla mít každá
obec. Určitě bych do jeho sbírek přispěl nějakou
historickou zajímavostí. Rovněž by se mi líbilo,
kdybych se za pár let mohl z Prahy do Českého
Meránu projet po dokončené dálnici D3.
A co bych lidem přál? Hlavně pevné zdraví,
dobrou mysl a pozitivní náladu.
Připravila Alice Valsová
číslo 292, srpen 2014
TÉMA MĚSÍCE
Podívejte se na platnost své autolékárničky
V roce 2011 vešla v platnost vyhláška, na jejímž základě museli motoristé vybavit svá vozidla novými
autolékárničkami. Jenže platnost jejich obsahu letos končí. Proto, chcete-li se vyhnout zbytečné pokutě,
která může činit až 2 tisíce korun, rychle si platnost obsahu své autolékárničky zkontrolujte, případně
pořiďte nový. Příslušníci Policie ČR se budou v těchto měsících právě na autolékárničky při silničních
kontrolách zaměřovat. Výměna autolékárniček se týká zhruba 4 miliónů řidičů.
ničky je přímo stanoven touto vyhláškou ve znění
vyhlášky č. 238/2009 Sb., vyhlášky č. 216/2010
Sb., a vyhlášky č. 182/2011 Sb.
Autolékárnička je součástí povinné výbavy
motorového vozidla při provozu na pozemních
komunikacích dle vyhlášky Ministerstva dopravy
České republiky č. 341/2002 Sb. Obsah autolékár-
Na základě uvedených vyhlášek musí autolékárnička pro letošní rok obsahovat tyto součásti:
 Leták o postupu při zvládání dopravní nehody
 Isotermickou fólii o rozměrech nejméně 200 x
140 cm
 Nůžky o délce 15 cm v antikorozní úpravě se
zaoblenými hroty
 Chirurgické rukavice v obalu
 Plastovou roušku o velikosti 20 x 20 cm a tloušťce
0,05 mm
 Resuscitační masku s výdechovou chlopní
a filtrem
 Pryžové škrtící obinadlo
 Obvaz s jedním polštářkem o šíři nejméně 8 cm
 Obvaz se dvěma polštářky o šíři nejméně 8 cm
 Třícípý šátek z netkaného textilu
 Náplast na cívce a náplast s polštářkem
Pokud vlastníte autolékárničku starší, nemusíte
ji hned vyhazovat. Postačí, když ji doplníte stanoveným obsahem. Je však jednodušší pořídit si novou,
která obsahuje kompletní vybavení.
Cena autolékárničky ale výrazně podraží. Zatímco dříve jste ji mohli pořídit již za zhruba 150 Kč,
podle nové vyhlášky bude stát jednou tolik, kolem
300 Kč. Vyšší cena je dána hlavně resuscitační
maskou, která samotná stojí okolo 200 Kč.
Záchranáři také radí, abyste po zakoupení nové
autolékárničky nespoléhali pouze na fakt, že ji v automobilu máte, ale abyste se s ní také seznámili.
Vybalili její obsah ze zalisovaného obalu a přečetli
si podrobně návod. Jen informovaný a znalý řidič
může pak při tak stresové situaci, jakou je přítomnost u autonehody, účinně a rychle pomoci.
Alice Valsová, zdroj internetové stránky
OKÉNKO DO PŘÍRODY
Sledujte čápa černého
Čápa černého můžete vidět zatím jen vzácně. U nás,
v Prčici na potoce u mostku naproti Šonkovům,
ho nedávno viděla paní Věra Kapková. Vyptáváním zjistila, že ho i jiní obyvatelé Prčice tady viděli
a dokonce už i loni ho zahlédli.
Černý čáp hnízdí v lesích, čím hlouběji, tím
lépe. Vybírá si klidné listnaté nebo smíšené lesy,
nejčastěji v horách a podhůří, občas i v nížinách.
Hnízda si staví uvnitř korun stromů, jen výjimečně
byla spatřena také na skalách či dokonce na zemi.
Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014 oba druhy čápů, čápa černého
a čápa bílého. Díky své výjimečnosti je čáp bílý
prvním druhem, který se stává ptákem roku podruhé – přesně po 20 letech. Kromě toho, že čáp
symbolizuje návrat jara, nový život a všeobecné
štěstí, přispěla k jeho volbě i skutečnost, že se
letos koná již 7. celoevropské sčítání čápů bílých
a 3. celostátní sčítání čápů černých.
Čápy bílé u nás v kotlině vídáme často. Pokud
byste ale někdo u nás zahlédl čápa černého a případně by se vám ho podařilo dokonce vyfotit, prosím, nahlaste to a pošlete snímek RNDr. Františku
Pojerovi na adresu: [email protected] .
-MK-
Kdo chce hada bít…
Hady, ty beznohé šupinaté tvory s rozeklaným jazykem nemají lidé zrovna v oblibě. Když na ně
v přírodě, anebo hůře v blízkosti svého obydlí narazí, tak berou nohy na ramena, hůl do ruky
anebo hledají pomoc u hasičů a zvířecích záchranných stanic. Odchyt hadů a jejich převoz na jinou
lokalitu je ale přitom zcela zbytečný.
V ČR žije pouze jeden druh zmije, zmije obecná.
Jednotlivé zmije však mohou mít různé zbarvení.
Od šedé, přes hnědooranžové až po matné odstíny
červené. Foto archiv ČSOP Vlašim
číslo 292, srpen 2014
Se začátkem prázdnin se ve vlašimské Záchranné stanici pro živočichy doslova roztrhl pytel
s telefonáty týkajícími se hadů. Lidé vyráží na chalupy, chaty a tráví mnohem více času na zahradě či
v přírodě. Teplé počasí přitom láká ke slunění také
hady. Mnohonásobně tak vzrůstá pravděpodobnost
vzájemného střetu.
„Od začátku července nám volalo nespočet lidí,
kteří narazili na hada. Chtějí po nás jeho odchyt
a převoz jinam. Vysvětlujeme jim, že ve většině
případů se nejedná o jedovatou zmiji, a i kdyby
ano, odchyt není potřeba,“ uvádí Lucie Bohatá,
ošetřovatelka Záchranné stanice pro živočichy
ČSOP Vlašim.
Ve volné přírodě České republiky můžete potkat
celkem pět druhů hadů. Nejznámější a náš jediný
jedovatý had je zmije obecná. Ta se vyskytuje přede-
Náš domov
Ilustrační foto čápa černého
vším ve vyšších nadmořských výškách. Vlhčí a níže
položená stanoviště mají rády užovky. Zvláště pak
naše nejhojnější, užovka obojková. Tato užovka je
šedá až téměř černá a za hlavou má nápadné žluté
půlměsíčky. Často můžete narazit také na užovku
hladkou anebo vzácněji na užovku podplamatou
či stromovou.
Nejběžnější naší užovkou je užovka obojková s typickými žlutými půlměsíčky za hlavou. Foto: archiv
ČSOP Vlašim
pokračování na str. 10
9 strana
OKÉNKO DO PŘÍRODY
dokončení ze str. 9
„Za zmiji mohou lidé zaměnit především užovku
hladkou. Ta je šedivá a na hřbetě má tmavé tečky. Ty
však nikdy nesplývají v klikatou čáru. Spolehlivým
určovacím znakem je zornička oka. Všechny naše
užovky ji mají kulatou. Zmije ji má podélnou, podobně
jako kočky. Ať už je to ale užovka anebo zmije, radíme
lidem, aby hada neodchytávali. Existují jednoduchá
pravidla pro to, jak se lze střetu s hadem bezpečně
vyhnout. Když už totiž hada někde najdete, je i po jeho
odchytu a převozu vysoká pravděpodobnost, že brzy
potom na dané místo vzhledem k vhodným životním
podmínkám přijde z okolí další jedinec,“ vysvětluje
Stanislav Němec ze Záchranné stanice ve Vlašimi.
Hadi jsou velmi plaší. Většinou před vámi utečou
dříve, než si jich vůbec všimnete. A když je překvapíte, tak na vás rozhodně nebudou krvelačně
útočit. Kousnutí hrozí, pokud na hada šlápnete
Za zmiji lidé často považují nejedovaté užovky
hladké. Ty nemají na hřbetě souvislou klikatou čáru,
ale pouze tmavé tečky. Foto: archiv ČSOP Vlašim
anebo jej jinak ohrozíte. Při pohybu venku proto
koukejte pod nohy. Především na místech, kde se
mohou hadi vyhřívat. Tedy třeba na lesních mýtinách, na vyhřátých cestách anebo zahradních
skalkách, kamenných verandách chat a osluněné
půdě záhonů. Pozor také dávejte u řek, rybníků
anebo v blízkosti zahradních jezírek. Na zahradách
udržujte krátce střižený trávník, na kterém hada
snáze spatříte. Když hada uvidíte, nedrážděte jej,
ale jednoduše jej nechte být a odejděte od něj anebo
jej odplašte dupáním či zaboucháním holí do země.
„Zdravé hady odchytáváme pouze v krajních případech. Výjezd přitom chceme zaplatit, protože se
mnohdy hadi ještě před naším příjezdem sami odplazí
do úkrytu, odkud je není možné chytit. Plýtváme tak
časem a prostředky určenými na záchranu zvířat,
která naši pomoc opravdu potřebují,“ dodává Němec.
Do školy šetrně, bez jedů v aktovce
se od jeho používání pozvolna ustupuje, stále se
hojně používá ve stavebnictví, při výrobě bytových
doplňků, vyrábí se z něj hračky, kancelářské potřeby,
obaly a mnoho dalšího.
Naší méně známou užovkou je užovka podplamatá,
tmavě zelený had s černými vzory. Stejně jako
užovku obojkovou ji najdeme hlavně v blízkosti
vodních toků. Foto: Stanislav Němec
Pokud na hada narazíte, nepanikařte a v klidu
odejděte. Když je to na vašem pozemku anebo máte
podezření, že se jedná o exotického hada uniklého
ze zajetí, můžete zavolat vlašimským ochráncům.
Poradí vám, jak se v konkrétní situaci správně zachovat a pomůžou vám určit druh hada, kterého
jste potkali. Opatrnost je vždy na místě, ale není
třeba se hadů přehnaně bát.
Michala Jakubův, Záchranná stanice pro
živočichy ZO ČSOP Vlašim
Tak jako jiné věci mají být školní potřeby kvalitní, trvanlivé a vyrobené nejlépe z obnovitelných
zdrojů surovin. Zkuste se proto vyhnout laciným
plastovým cetkám na jedno použití, byť by byly
sebelákavější.
Roman Andres – ekoporadce, ČSOP Vlašim
Rady pro eko-logický přístup:
Školní batoh a další školní potřeby, ilustr. foto
Ekorada na srpen:
Celkem pět z devíti kontrolovaných školních potřeb
obsahovalo pro děti nebezpečné ftaláty. Průzkum
prováděla v roce 2010 organizace Arnika, dTest
a Institut pro testování a certifikaci (ITC). Bohužel se od té doby situace mění jen velmi pomalu.
Jaké škodlivé chemikálie mohou být ve školních
potřebách a jak děti na nový školní rok připravit
zdravě a environmentálně šetrně?
Ftaláty bývají obsaženy v polyvinylchloridu
(PVC), jednom z nejrozšířenějších plastů. Celý
životní cyklus PVC (tzn. výrobu, používání i likvidaci) doprovází úniky toxických látek. Mnohé z nich
jsou rakovinotvorné, způsobují poruchy reprodukce
či imunitního systému nebo vrozené vady. Ačkoliv
10 strana
1. Než se vydáte nakupovat, proveďte doma inventuru starších věcí. Objevíte netušené množství
tužek, papírů a sešitů, které lze bez problému nebo jen s drobnou údržbou znovu použít.
2. Svačina do školy = jídlo + pití + obaly. Je smutné, když po svačinové přestávce ve třídě přetéká
koš obaly a nedojedenými zbytky draze kupovaných sladkostí. Kupujte zdravé a ekologicky šetrné
potraviny, k pití je nejlepší kvalitní voda nebo šťáva. Namísto igelitových pytlíků, kelímků a lahviček na jedno použití používejte opakovaně jednu láhev,
krabičku či textilní kapsu z www.magsbags.cz.
3. Aktovka nemusí být vždy hranatá plastová s panenkou Barbie ani s křiklavě
barevnými autíčky dovezená z Číny. Kvalitní batoh vypadá většinou jinak a navíc
se dá využít i pro mimoškolní aktivity.
4. Propisky a pera kupujte s vyměnitelnou náplní. Dejte přednost neparfémovaným
a nelakovaným věcem z biologicky rozložitelných a snadno recyklovatelných
materiálů.
5. Sešity a další papírové výrobky mohou být z chlorem neběleného recyklovaného
papíru, ušetří se tím až čtyřnásobek energie při výrobě. Označení FSC znamená,
že pocházejí ze dřeva produkovaného ekologicky příznivým lesnictvím.
6. Obaly sešitů a učebnic nemusí být plastové, ale mohou být dobrou ukázkou
tvořivosti. Použijte fantazii, starší desky či starý papír a textil.
7. Rodiče a především školy samotné mohou šířit informace, pečlivým výběrem
pomůcek pěstovat u dětí dobrý vkus, nebo např. uspořádat školní burzu použitých učebnic, aktovek
a dalších pomůcek.
8. Obecní úřady a školy by měly podporovat šetrné a netoxické způsoby vybavení školáků. Minimálně osvětou, dále třeba příspěvkem na environmentálně a zdravotně bezrizikové pomůcky nebo
přímo nákupem takových. Dávají tím veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí, zdraví dětí
a ovlivňují tak i chování jiných.
9. Další zdroje: http://ekolist.cz, http://arnika.org/skolni-pomucky-a-potreby, http://www.dtest.cz
Náš domov
číslo 292, srpen 2014
Z KULTURY
Vyšla nová knížka Mořice Kleina
Na začátku července tohoto roku vydala Nová tiskárna Pelhřimov moji druhou knížku s názvem „Ostatky“.
Knížka je komponovaným výborem básní a krátkých próz, které byly napsané v rozmezí let 1993 až
2013. Objevují se v ní texty inspirované místní krajinou, místními lidmi a také prací v místním dětském
domově, jak je patrné i z níže otištěných ukázek. Knížka vyšla opět pod pseudonymem Mořic Klein
a lze ji zakoupit v infocentru v Prčici či v obchodě paní Míkové v Sedlci.
Je hodina angličtiny
před Helloweenem.
Děti česky vyprávějí,
jak v noci na pokoji
vyvolávají duchy,
pane učitel pozor!
na ducha tý ženský,
co byla zpěvačka
nebo herečka to byla,
menovala se Němcová a dál
Božena,
její duch
vyškrabává oči,
řikali na Nově v pořadu,
že už se to stalo,
někomu,
kdo vyvolával,
oči duch vyškrábal
a právě podezřelej,
je duch týhle herečky,
takže pozor,
protože pane učitel
duchum nevadí,
že na televizi nekoukáte,
že jí ani nemáte!
(31. 10. 2007)
***
„Řezali jsme dřevo u pana Kolína v Prčici. Sledovali jsme výšku vody v rybníce, abychom věděli, na jak
dlouho voda ještě vystačí k pohánění katru, a dívali
se při tom, jak hladina kolébá malinká kachňata
a jak jim vítr češe pěšinky v prachovém peří. Říká
pan Kolín: „Včéra tu byl jeden s flintou. Povídám
mu, nestřílej jí, má mladý. No a dneska, dneska už
tady ta kachna nejni.“
(posledního srpna 1993)
Oficiální sborník Český Merán
s pořadovým číslem 17 je konečně na světě
Obálka sborníku 17/2013 má medovou barvu
Další díl sborníku, který vydává Město Sedlec-Prčice
a který od samého počátku nese jméno Český Merán,
se po dlouhých měsících podařilo dokončit a nyní
konečně míří ke svým čtenářům. Ty jistě bude zajímat, proč se letos vydávají sborníky dva a proč je
sborník města datován rokem 2013. Vysvětlení je
prosté, redakční tým se v minulém roce rozdělil,
bývalá redakce ve složení Marie Kovalová a Ladislava Doubravová začala vydávat sborník vlastní
a Město Sedlec-Prčice také. Vlastivědný sborník
Český Merán získal novou redakci, jejímiž členy se
stali Jiří Kofroň, Alice Valsová, Antonín Podzimek
a Tomáš Míka. Jedním z prvních rozhodnutí nové
číslo 292, srpen 2014
redakce byl pak návrat k původní obálce sborníku,
kterou v roce 1995 vytvořil Adam Souček.
A proč to posunuté vročení? Protože sborníky se
většinou datují rokem svého vzniku, nikoliv vydání.
Předkládáme vám proto sborník, na jehož přípravě
pracovalo celkem 15 tvůrců a který se připravoval
od roku 2013. Roční přestávka ve vydávání sborníku byla způsobena tím, že redakce chtěla úrovní
a skladbou příspěvků navázat na vysokou kvalitu
a přínosnost prvních deseti ročníků. Zda se tento
záměr zdařil, to už posuďte sami. Ve sborníku Český
Merán 17/2013 naleznete na 186 stranách celkem
18 příspěvků nejrůznějšího zaměření doplněné
bohatou obrazovou přílohou.
Na úvod se básnířka Maryša Šárecká vyzná
z lásky k rodnému kraji. Poté paní Květa Křemenová
zavzpomíná na dramatické události konce druhé
světové války v Sedlci a Prčici a Michal Kofroň vás
podrobně seznámí s geologickými zvláštnostmi
našeho kraje.
Několikrát ve sborníku zabrousíme i do historie.
Nejprve Michaela Selmi Wallisová shrne a zhodnotí dvouetapový archeologický průzkum, který se
prováděl v letech 2010 a 2011 na Vítkově náměstí
v Prčici a který osobně řídila. Výpravy do historie
podnikneme také s Antonínem Podzimkem. Ten
pro sborník zpracoval hned několik příspěvků:
Půvabnou ukázku toho, jak si kostelní sbírku
v roce 1653 zapsal tehdejší sedlecký pan farář Jan
Alois Kateřský, zmapoval také životní osudy pánů
Červů z Božetína, provede nás po místních šencích
a seznámí s dávnými kmotry šenkýři a kmotrami
šenkýřkami, zamyslí se i nad starými příjmeními
Českého Meránu a spolu s ním se podíváme na nedaleký Krošíček za jeho obyvateli.
Botanik Václav Kovařík nás pozve na další
procházku po naší přírodě, tentokrát se zaměřil
na rostliny jehličnatých lesů. Jaroslava Plimlová
zavzpomíná na svého otce, malíře a pedagoga Ja-
Náš domov
Obálka novinky regionálního autora Mořice Kleina
Tomáš Míka
roslava Zdeňka, který svou učitelskou a vlastně
i uměleckou dráhu začínal v Sedlci. Eva Roztočilová zase s notnou dávkou nostalgie popíše jednu
z mnoha zaniklých lidových staveb v kraji, Plochovu
chalupu ve Vrchoticích. Také prčický rodák Jaroslav
Peclinovský bude vzpomínat, a to na své dětství
prožité v Prčici. A jak už to u vzpomínek bývá, budou
chvílemi veselé a chvílemi vážné.
Paní Věra Kapková se pro svůj obsáhlý článek
nechala inspirovat rodinnou ságou posledních majitelů zámku Nové Mitrovice, rodinou Blaschků.
Kristiana Holá se oproti tomu věnuje zcela odlišnému tématu, prvopočátkům očkování proti variole
neboli pravým neštovicím. A František Kožíšek se
při svém bádání po stopách sochaře Františka Bílka
dostal i do našeho kraje. Jak záhy poznáte, tento
génius českého výtvarného umění tu zanechal stopu
značně hlubokou. Na závěr nás pak čeká ucelený
přehled všestranného a bohatého literárního odkazu
sedleckého rodáka Jaroslava Spirhanzla Duriše,
který zpracoval Antonín Podzimek.
Doufáme, že nové číslo sborníku Český Merán
potěší jak ty, kteří zde žijí, tak ty, kteří si náš kraj
zamilovali a kteří si váží jeho bohaté historie.
Sborník Českého Meránu 17/2013 je již v prodeji,
cena publikace byla stanovena na 75 Kč. Publikaci
zakoupíte na radnici města, v Informačním centru v Prčici a prodejně tabáku u paní Bartákové
na sedleckém náměstí.
Alice Valsová
Ve sborníku najdete také řadu půvabných ilustrací
J. Spirhanzla-Duriše, tato, s názvem U Kryštofů
v Ostrém, však mezi nimi není
11 strana
Z KULTURY
Kalendárium na srpen 2014
 1014 – po katastrofálním suchu v Čechách
i na Moravě se až ke konci tohoto měsíce dočkala
vyprahlá země vydatnějšího deště.
1614 – v českých kronikách jsou záznamy o dlouhých deštích v době žní. Začaly už v červenci a pokračovaly i v srpnu.
1714 – začátkem srpna byly zaznamenány velké
záplavy v severních Čechách kolem Labe.
1814 – v Klementinu byla změřena za srpen průměrná teplota vzduchu 19,1°C (o 1,3°C méně než
v červenci toho roku. V roce 1864 to bylo 16,7°C;
v roce 1914 = 18,9°C a v roce 1964 = 17,7°C.
 1. 8. 1894 vypukla první čínsko-japonská
válka, která trvala do 17. 4. 1895. Šlo o nadvládu
nad územím Korejského poloostrova; válčilo se
nejen v Koreji, ale i v Číně a ve Žlutém moři. Válka
skončila drtivou porážkou Číny, která ztratila nejen
svůj vliv v Koreji, ale též ostrov Tchaj-wan. Vítězství
zajistilo Japonsku pozici asijské velmoci. Porážka
Číny podkopala čínské národní sebevědomí, už tak
dost pošramocené snadnými porážkami ze strany západních mocností, především Velké Británie v obou
opiových válkách (kolem poloviny 19. století).
 1. 8. 1944 začalo Varšavské povstání proti německým okupantům. Nemělo ale naději na úspěšný
boj bez pomoci zvenčí, protože povstalecké síly
neměly dost lidí ani vybavení k takové akci. Navíc se Němci dozvěděli o povstání předem a stihli
svými jednotkami zabezpečit některé klíčové posty,
takže se povstalcům nepodařilo ovládnout celou
plánovanou oblast ani získat všechen plánovaný
materiál. Povstání bylo nakonec rozdrceno a utopeno v krvi. Himmler nařídil ničení města a likvidaci
jeho obyvatel, německé jednotky od počátku masově
vraždily válečné zajatce i nezúčastněné civilisty.
Povstalci ale dokázali vzdorovat velmi houževnatě
a způsobovali německé straně těžké ztráty, proto
místní němečtí velitelé 2. října vyhlásili příměří
a následující den vstoupila v platnost kapitulace
povstalců, smluvená s podmínkou, že se zajatci bude
zacházeno v souladu s Ženevskými konvencemi.
Bezprostředně po kapitulaci Němci dohodu zhruba
respektovali, později již jen výjimečně. Důsledky
povstání byly pro Polsko strašlivé. Byla při něm
zdecimována elita polského národa, respektive
to, co z ní zbývalo po pěti letech teroru. Celkem
zemřelo kolem 200 tisíc civilistů, přes 700 tisíc
jich bylo vyhnáno z Varšavy a město samo bylo
téměř srovnáno se zemí.
 2. 8. 1934 zemřel ve věku 86 let Paul von Hindenburg, německý šlechtic, voják, politik a posléze
i prezident Německa (od roku 1925). Po Hindeburgově smrti Hitler prohlásil úřad prezidenta za trvale
uvolněný a výkon jeho pravomocí spojil s úřadem
kancléře, přičemž se prohlásil za „vůdce a kancléře“
(Führer und Reichskanzler), čímž uzavřel proces
Gleichschaltungu – ovládnutí moci. Ústava výmarské republiky říkala, že v případě smrti prezidenta
nebo jeho neschopnosti vykonávat úřad nahrazuje
jej kancléř až do nových voleb. Hitler ale volby nikdy
nevyhlásil. Na místo toho uspořádal 19. srpna 1934
plebiscit, ve kterém se měli Němci vyjádřit, zdali
souhlasí se současným vykonáváním obou funkcí
Hitlerem. „Pro“ hlasovalo téměř 90 % občanů. Hindenburg se označoval za monarchistu, velmi si přál
obnovu německé monarchie a doufal, že některý
z pruských princů by mohl být vybrán za císaře.
Přesto nikdy nevyužil své moci k obnově monar-
12 strana
chie, jelikož, jak říkal, se cítil zavázán přísahou
výmarské ústavě. O Hindenburgovi, přestože byl
za svého života všeobecně vážen (např. po něm byla
pojmenována vzducholoď postavená v roce 1935
a zničená požárem v květnu 1937), jeho biografové
John Wheeler-Bennett a Andreas Dorpalen tvrdí,
že za fasádou síly a moci se ukrýval slabý a nijak
zvlášť inteligentní muž, který, přes dobré úmysly,
závisel při rozhodování na radách a vůli ostatních.
 3. 8. 1914 – první světová válka: Německo
vyhlásilo válku Francii. Další den, 4. 8. 1914,
Německo vtrhlo do neutrální Belgie a v reakci na to
Velká Británie vyhlásila Německu válku.
 3. 8. 1924 zemřel v 66 letech Joseph Conrad
(vlastním jménem Józef Teodor Konrad Korzeniowski), významný anglický spisovatel ukrajinsko-polského původu považovaný za jednoho ze
zakladatelů modernismu v literatuře. Narodil se
v dnes ukrajinském městě Berdyčiv (poblíž Žytomiru). V sedmnácti letech se po smrti svých rodičů,
patřících k polské šlechtě, vydal do Marseille a stal
se námořníkem na francouzských obchodních lodí
plavících se do Karibiku. Ke konci sedmdesátých
let přešel k anglickému loďstvu, roku 1886 dosáhl
hodnosti kapitána a získal britské státní občanství.
Roku 1890 při plavbě po řece Kongo vážně onemocněl malárií a musel se vzdát své námořnické
kariéry. Od roku 1894 se natrvalo začal věnovat
literární činnosti. Značné zkušenosti z námořních
plaveb a života v exotických končinách poskytly
Conradovi bohatou látku pro jeho tvorbu. Přestože
si angličtinu osvojil až v dospělosti, napsal všechny
své romány, novely a povídky anglicky, a to s takovou propracovaností a jazykovou bohatostí, že
se stal jedním z největších mistrů anglické prózy.
Conradova díla se často odehrávají v exotickém prostředí (např. tzv. Malajská trilogie, tvořená romány
Almayerův vzdušný zámek, Vyhnanec z ostrovů,
Záchrana) a na zámořské lodi (Černoch z lodě
Narcis, Náhoda, Hranice stínu) nebo se zabývají
politickými otázkami současného světa (Nostromo,
Tajný agent, Očima Západu). Za nejvýznamnější
prózy jsou považovány román Lord Jim a novela
Srdce temnoty, spojené vypravěčem Marlowem
a zachycující zhoubné rysy kolonialismu a psychologickou složitost jednání člověka vyvázaného ze
světa západní civilizace.
 5. 8. 1984 zemřel na krvácení do mozku 58letý
Richard Burton, britský divadelní a filmový herec.
Na konci 50. let se stal uznávaným hercem nové
vlny. Zahrál si po boku Elizabeth Taylorové v tehdy
vůbec nejdražším filmu Kleopatra (1963). Poté se
jeho kariéra rozjela naplno. S Elisabeth se oženil,
a to dokonce dvakrát, ale nevydrželi spolu – dvakrát
se rozvedli. Jeho posledním filmem se stala adaptace
knihy George Orwella – 1984. Burton byl pětkrát
ženatý, z toho dvakrát s Elizabeth Taylorovou. Trpěl
hemofilií, a aby pomohl ostatním nemocným s touto
vzácnou chorobou, založil pro ně fond, jenž nesl
jeho jméno.
 6. 8. 1914 – první světová válka: Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Rusku.
 7. 8. 1714 ruská flotila porazila švédské loďstvo
v bitvě u Gangutu u poloostrova Hanko, západně
od Helsinek. Šlo o první důležité vítězství ruského
pokračování na str. 13
Náš domov
A tuhle znáte?
Jednoho dne se Bůh zeptá sv.
Františka:
„Františku, ty víš všechno o přírodě a rostlinách, co se to děje
tam dole? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám
a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel?
Měl jsem perfektní bezúdržbový zahradní plán.
Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho
i zimu a hojně se samy množily. Nektar z jejich květů
přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků.
Očekával jsem, že za čas uvidím krásné zahrady
plné barev a květů. Ale všechno, co teď vidím, jsou
jen zelené fleky...?!“
„To všechno ten lidský kmen, který se tam usadil,
Pane. Říkají si „zahrádkáři“. Začali říkat tvým
květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují
trávou.“
„Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné, nepřitahuje to včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy
a žížaly a je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle
„zahrádkáři“ opravdu, aby jim rostla tráva?“
„Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny
ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.“
„Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobují,
že tráva roste opravdu rychle. To musí být „zahrádkáři“ velice šťastní, že Františku?“
„Právě že ne, Pane. Jakmile tráva trochu povyroste,
sekají ji, někdy i dvakrát do týdne.“
„Oni ji sekají? Suší ji jako seno?“
„Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává
do pytlů.“
„Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?“
„Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.“
„Tak počkej chvilku, oni to hnojí, aby to rostlo,
a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se
toho zbavili?“
„Ano, Pane.“
„Potom tihle „zahrádkáři“ musí cítit velkou úlevu
v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To
dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně
práce.“
„Tomu nebudete věřit, Pane, když tráva přestane
růst, tak rychle vytáhnou hadice a platí ještě více
peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání
a odvážení.“
„Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy.
To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín.
Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku,
aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy
a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily
půdu. Je to přirozený cyklus života.“
„Raději si sedněte, Pane. „Zahrádkáři“ listy hrabou
na velké hromady a platí za jejich odvoz.“
„To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny
stromů a keřů před mrazem a aby udrželi půdu
vlhkou a nespečenou?“
„Po tom, co vyhodí listy, kupují cosi v igelitových
pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.“
„A odkud ten mulč berou?“
„Oni kácejí stromy a rozemelou je, aby ho vyrobili.“
„Dóóóst!!! Už je toho na mně nějak moc, raději na to
nechci ani myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti
kulturu, jaký film je na programu dnes večer?“
„Blbý a blbější, Pane. Je to opravdu hloupý film o ...“
„To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už
slyšel od Františka.“
číslo 292, srpen 2014
Z KULTURY
pokračování ze str. 12
loďstva v jeho historii. Ruské námořnictvo toto
vítězství tradičně stále oslavuje. Alespoň jedna jeho
loď se od té doby vždy jmenovala Gangut. Bitva byla
součástí tzv. Severní války, (1700–1721), která
představovala střetnutí koalice Dánska, Norska,
Saska a Ruska se Švédskem, které po jistou dobu
podporovala Osmanská říše.
 8. 8. 3114 př. n. l. – od tohoto data, podle jedné
z řady teorií, začali Mayové počítat svůj kalendář.
Ten končil 18. 8. 2012 a to bylo často interpretováno
jako konec světa.
 8. 8. 1884 zemřel v 51 letech Miroslav Tyrš
(původně se psal Tirsch), historik umění, estetik, profesor dějin na Univerzitě Karlově v Praze,
zakladatel Sokola. Jeho smrt je dodnes záhadou.
Narodil se v poněmčené rodině lékaře, ale po tom,
co mu brzy rodiče zemřeli, byl vychováván v českém
vlasteneckém prostředí svého strýce. Velmi aktivně
se účastnil českého kulturního a politického života;
od roku 1869 byl volen poslancem zemského sněmu,
v roce 1873 i do říšské rady. Původně zamýšlel
věnovat se filozofii, ale od začátku 70. let u něho
převážil zájem o výtvarné umění a estetiku. Stal se
předsedou výtvarného výboru Umělecké besedy,
podnikl studijní cesty do Německa, Francie, Anglie.
V roce 1880 se habilitoval pro dějiny výtvarného
umění na pražské České technice a v roce 1882 byl
jmenován mimořádným profesorem na FF České
univerzity v Praze. Do české historie se zapsal především jako spoluzakladatel (16. 2. 1862) a vůdčí
ideový i organizační činitel Sokola (také jako tvůrce
českého tělocvičného názvosloví); byl rovněž iniciátorem prvního všesokolského sletu v roce 1882.
Už před jeho čtyřicátým rokem se u něj ale projevovala nervová labilita a ta jej sužovala do konce
života. Při léčebném pobytu v Tyrolských Alpách
při jedné vycházce spadl do říčky a utonul. Někdo
tvrdí, že jeho smrt byla nehoda, jiní zastávají názor,
že spáchal sebevraždu.
 9. 8. 1974 Richarda Nixona (republikána), který
byl prvním a zatím posledním prezidentem USA,
jenž rezignoval na svoji funkci, vystřídal Gerald
Ford (také republikán). Nixona „potopila“ aféra
Watergate, o které zpočátku lhal, že o ní nevěděl.
Aféra vypukla 17. 6. 1972, kdy policie zadržela
v komplexu Watergate, kde sídlila Demokratická
strana, pět lidí (z Republikánské strany), kteří tam
instalovali odposlouchávací zařízení. Až 5. 8. 1974
Nixon přiznal, že o aféře věděl, proto 8. 8. 1974
na úřad prezidenta rezignoval.
 11. 8. 1914 – první světová válka: Francie vyhlásila válku Rakousku-Uhersku a hned po ní
Velká Británie.
 12. 8. 1914 byla v Kyjevě ustavena Česká družina. Založili ji čeští emigranti, kteří chtěli bojovat
na straně Ruska proti Rakousko-Uhersku. Česká
družina se pak stala základem československých
legií v Rusku. K 1. 12. 1914 měla Česká družina
992 „starodružiníků“ včetně 16 Slováků a ruského
velitelského sboru a postupně do ní vstupovali
dobrovolníci – zajatci nebo zběhové z rakousko-uherské armády.
11. 8. 1934 byla do pověstné americké věznice
Alcatraz přivezena první skupina vězňů. Alcatraz
je ostrov o rozloze asi sedmi hektarů ležící při západním pobřeží USA v San Franciské zátoce. Podle
starých pověstí byl ostrov místem, kam byli posíčíslo 292, srpen 2014
láni do vyhnanství indiáni nedodržující kmenové
zákony. V polovině 19. století, po vypuknutí zlaté
horečky, kdy se do Kalifornie začalo sjíždět velké
množství lidí, byla na ostrově postavena obranná
pevnost. V americké občanské válce (1861-1865)
a po ní sloužila pevnost jako vojenská věznice. Nápad zřídit zde přísně střeženou federální věznici
se zrodil v roce 1933 na ministerstvu spravedlnosti
USA, jako reakce na mohutnou vlnu zločinnosti,
která sužovala obyvatelstvo amerických měst.
V pevnosti bylo zřízeno celkem 600 cel vybavených
mřížemi ze speciální oceli. Každá cela byla určena
jen pro jednoho vězně. Smyslem tohoto projektu
byla nejen absolutní izolace zločinců, ale i jejich
tvrdé potrestání, vězeňský režim byl proto krutý.
Pro vězně platil absolutní zákaz hovoru. Princip
vzájemné izolace vězňů byl podle možností dodržován i ve vězeňských dílnách a prádelně. Na Alcatraz
byli transportováni ti nehorší zločinci a žádná jiná
věznice na světě není opředena tolika mýty jako tato.
Věznice nebyla nikdy zcela zaplněna, průměrně
v ní přebývalo zhruba 260 vězňů. Za celou dobu
provozu federální věznice bylo vydáno 1 576 čísel
vězňů. Věznice byla v provozu (který byl nebývale
drahý) do 21. 3. 1963, kdy Alcatraz opustil poslední
vězeň. Za tu dobu se o útěk pokusilo 36 vězňů,
z nichž 31 bylo při útěku dopadeno nebo zastřeleno.
Zbývající pětice vězňů byla prohlášena za mrtvé;
předpokládá se, že se utopili, ačkoliv je nikdo nikdy od útěku neviděl, ani jejich těla. Jedna z fám
praví, že v zálivu kolem Alcatrazu plují žraloci, díky
kterým byl útěk odtud nemožný. Hlavní překážkou
ale byla studená voda a silné proudy ve více než
dvoukilometrové vzdálenosti od pobřeží. Nyní je
ostrov historickou památkou a turistickou atrakcí.
Navštíví ho ročně více než milion zvědavých turistů,
„Skála“, jak se ostrovu také říká, zůstává jedním
z největších magnetů San Franciska.
 12. 8. 1964 zemřel ve věku 56 let Ian Fleming,
britský novinář a spisovatel, bankovní úředník,
námořní důstojník a po dobu druhé světové války
pobočník šéfa tajné služby v britském námořnictvu. V červnu roku 1941 doprovázel Ian Fleming
admirála Godfreye do USA , aby podle přání britské
vlády, navázali úzkou spolupráci s FBI. Oba angličtí
vyslanci byli seznámeni s laboratořemi, archivy,
podzemními střelnicemi i s učebnami americké
tajné služby. Tyto poznatky pak Ian Fleming využil v dílech, kterými se nejvíc proslavil – o Jamesu
Bondovi – agentu 007. Napsal o něm 13 románů,
které byly také s velkým úspěchem zfilmované.
Soutěžíme
s Naším domovem
Horko letních dnů přímo vybízí opustit rozpálené
město a vypravit se ven, do přírody. Zavedu vás
tam, jen co prozradím správnou odpověď na naši
minulou hádanku. Zřejmě jste všichni poznali, že šlo
o trojbokou kapličku svatého Cyrila a Metoděje
u Přestavlk. Z došlých správných odpovědí jsem
i tentokrát vylosovala jednoho šťastného výherce,
který již tradičně získává hrneček města. Dnes je to
pan Jan Pištěk ze Sedlce. Srdečně výherci gratuluji.
A nyní již hurá do lesa, nikoliv však na houby,
i když i ty tu rostou, ale na poněkud tajemné putování. Ten les totiž není ledajaký, je hodně starý,
také hodně hluboký a jak brzy poznáte, je opředen legendami. Již jeho název napovídá, že se tu
v minulosti musely odehrávat pozoruhodné věci.
Pověst praví, že tu prý za dávných let pobíhali
po nocích divocí lesní muži mající „krhavé“ oči.
Jednou tu prý zabloudil jistý rytíř a v nejdivočejších
místech, kde nyní stojí kaplička, byl dvěma divousy
přepaden. V největší úzkosti prosil Panenku Marii
o pomoc. A kupodivu, do černé noci zableskla překrásná, zelenavá záře a divocí mužíci padli k zemi
jako bleskem omráčeni. Rytíř mohl klidně odejít.
Na památku svého zachránění dal pak u studánky,
která v těch místech vyvěrá, postavit dřevěný sloup
s obrázkem P. Marie. Brzy se také zjistilo, že voda
ve studánce má léčivou moc. Začali se tu scházet poutníci ze širokého okolí. Když sloup za čas
zchátral, dali sem lidé místo něho sloup kamenný,
z něhož se ale uchoval jen spodek. Je čtyřhranný,
kolmo rýhovaný a nese letopočet „1815“.
Tolik z vyprávění Čeňka Habarta. Zda jeho verzi
uvěříte, je již jen na vás. Pravdou však je, že nezvyklé
jméno lesa i jisté nálezy v něm dávají tušit, že ho
v dávných a dávných dobách obývali divocí Keltové.
Lidé, kteří se touto problematikou zevrubněji zabývají, říkají, že je v lese citelná silná energie. Řada
lidí také tvrdí, že tu na člověka i za nejkrásnějšího
slunného dne padne jakési zvláštní šero a teskno.
Už asi tušíte, na jaké místo se vás tentokrát
ptám. Budu od vás chtít jméno lesa i kde ho najít.
Vaše správné odpovědi očekávám do konce měsíce
na známé adrese nebo na známých telefonních
číslech.
Alice Valsová
 13. 8. 1814 se narodil Anders Jonas Angström,
švédský astronom a fyzik, jeden ze zakladatelů spektroskopie. Je po něm nazvána jednotka délky – 10-10
m. Zemřel v roce 1874.
 14. 8. 1914 byl oficiálně otevřen Panamský
průplav. Uskutečnit tuto smělou myšlenku, aby
lodě nemusely obeplouvat celou Jižní Ameriku
a proplouvat kolem zrádného Hornova mysu, trvalo čtyři století. V 80. letech 19. století se úkolu,
po zkušenostech ze Suezského průplavu, ujal
Ferdinand Lesseps, ale po necelých deseti letech
stavbu zastavil pro nedostatek peněz. Stavby se pak
v roce 1904 ujaly Spojené státy americké. Získaly
od Panamské republiky veškerá práva ke stavbě
a pozdější kontrole průplavu i k pronájmu území
na obou březích průplavu na vzdálenost osm kilometrů do vnitrozemí. Výstavba průplavu stála téměř 400
milionů dolarů. Slavnostní zahájení bylo skromné,
ovlivněné začátkem války v Evropě. Průplavem jako
první formálně proplul parník Ancón. Mezinárod-
Náš domov
ním obchodním lodím byl ale Panamský průplav
otevřen až v roce 1920. Do té doby průplav užívala
hlavně armáda USA. Na obou březích průplavu byla
instalována moderní americká vojenská zařízení
a základny, kolem nichž vznikl zcela nezávislý stát
ve státě. Rok 2000 tedy přinesl konec téměř stoleté
pokračování na str. 14
13 strana
Z KULTURY
pokračování ze str. 13
americké vojenské přítomnosti v Panamě a uzavřel
tuto kapitolu historie tohoto stavitelského zázraku.
Průplav je dlouhý 81,6 km a široký 150 až 305 m; má
šest zdymadel a jeho součástí je i umělé Gatunské
jezero. Pokud lodě nemusejí čekat, trvá jim cesta
průplavem osm až deset hodin.
 14. 8. 1974 začal hořet Veletržní palác v Praze-Holešovicích, významná funkcionalistická stavba
postavená v letech 1925-1928. Likvidace požáru
trvala až do 20. srpna. Požár, kvůli špatné stavební
disposici vnitřních chodeb, se šířil nekontrolovaně,
zejména chodbami nad Velkou dvoranou a výtahovými šachtami. Příčiny požáru: byly vyloučeny
pracovní verze o špatné elektrické instalaci nebo
úmyslném zapálení. Naopak byla potvrzena verze
samovznícení fermeže spolu s ignorováním protipožárních předpisů. Palác byl v té době sídlem šesti
mocných podniků zahraničního obchodu. Jejich
moc byla taková, že například upozornění tehdejších
státních orgánů požární prevence na problémy
s nedodržováním požárních předpisů, adresovaná
mj. i příslušné prokuratuře, zůstala bez povšimnutí.
Je paradoxem, že tresty, které měly po zničujícím
požáru postihnout odpovědné pracovníky, se dotkly
jen tehdejších orgánů požární ochrany, náčelníkem
Hlavní správy PO počínaje a velitelem pražských
hasičů konče. Komunistická byrokracie tehdy dokonce uvažovala i o zbourání paláce. V roce 1976
však bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Ta pokračovala velmi pomalu; teprve v 90. letech 20.
století byla budova kompletně zrekonstruována.
 14. 8. 1994 byl dopaden tehdy 45letý Iljič Ramirez Sánchez, terorista známý pod přezdívkou
„Šakal“, pocházející z Venezuely. Chytila ho francouzská tajná služba v súdánském Chartúmu. Šakal
měl na svědomí řadu bombových útoků a únosy
letadel. Byl odsouzen na doživotí, trest si odpykává
ve Francii.
 15. 8. 1744 začala druhá slezská válka, když
pruské vojsko krále Fridricha II. vpadlo do severních Čech. Po roce bojů dobylo většinu Slezska.
(První slezská válka začala po nástupu Marie Terezie
na trůn v roce 1740 a trvala do roku 1742).
 19. 8. 1994 zemřel ve věku 70 let Ladislav Fuks,
prozaik, autor psychologických próz a promyšleně
konstruovaných příběhů odhalujících mnohorozměrnost lidského nitra. Narodil se v Praze v rodině
policejního důstojníka. Maturoval v roce 1942
a po krátkém zaměstnání v pozemkovém úřadu
byl nasazen na správu statků do Hodonína. Intenzivně prožíval vpád hitlerovské armády a perzekuci
židovských spolužáků. Po válce studoval na FF UK
filozofii, psychologii, pedagogiku a dějiny umění.
Podnětná pro Fukse byla práce ve Státní památkové
správě – tyto zkušenosti zužitkoval ve svém seriálu
o hradech a zámcích v časopise Za krásami domova.
Po úspěšném přijetí literárního debutu se věnoval
výhradně literatuře. Pro Fuksovu prózu je typické
prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované
Moudro na tento měsíc:
Všem lidem prospívá dopřát duši čas od času uvolnění. Odpočinek totiž obnovuje životní sílu a veselá
nálada prázdnin rozežene každý smutek.
Lucius Annaeus Seneca
14 strana
úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou,
konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.
Za všechna jeho díla si připomeňme román Spalovač mrtvol (1967), horor, jehož protagonistou je
vzorný otec rodiny a zaměstnanec krematoria, který
se pod vlivem fašistické ideologie mění z podivína
v psychopata a vraha svých nejbližších. Román byl
v roce 1968 zfilmován v režii Juraje Herze, v hlavní
roli se skvělým Rudolfem Hrušínským. Film byl
navržen na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný
film za rok 1969. V Československu byl poprvé uveden do kin 14. 3. 1969, ale okamžitě po premiéře
„šel“ do trezoru a z něj se dostal až 1. srpna 1990.
 20. 8. 1964 byla založena mezinárodní organizace Intelsat (společnost pro družicové spoje) s 11
účastnickými zeměmi („západními“). První satelit
pod názvem Early Bird (Ranní ptáče) byl vypuštěn
6. 4. 1965. Jeho oběžná dráha byla geosynchronní
a poprvé v historii byl umožněn přímý přenos televizních signálů, telefonních hovorů a obrazů
mezi Evropou a Severní Amerikou. V roce 1973
měla organizace již 80 účastníků a poskytovala své
služby 600 stanic ve více než 149 zemích. K 31. 12.
1979 byl počet účastnických států 103 a kapacita
systému přesáhla 27 500 kanálů. Československo
se k Intelsatu připojilo až v roce 1992, do té doby
bylo jen v podobné organizaci „východní“ – Intersputniku.
 21. 8. 1964 zemřel Bedřich Karen, (vlastním
příjmením Fremmr), český divadelní a filmový herec. Bylo mu 76 let a za svou bohatou hereckou kariéru vytvořil celou řadu vynikajících různorodých rolí
jak na divadelních jevištích, tak ve filmu. Za zmínku
stojí nemalé množství rolí, v nichž ztvárnil padouchy, ničemy apod. Zejména v těchto záporných
postavách zazářilo jeho mistrovství.
22. 8. 1864 byla v Ženevě 12 státy uzavřena mezinárodní dohoda, která upravovala ochranu obětí
ozbrojených konfliktů. Znění dohody navrhla
organizace Červený kříž, vytvořená rok předtím;
k ní především se ženevská úmluva vztahovala.
Hlavní zásluhu na vytvoření Červeného kříže, této
neutrální, všemi válčícími stranami respektované
organizace pro pomoc raněným, měl švýcarský
podnikatel Henri Dunant, který jako první obdržel
v roce 1901 Nobelovu cenu za mír.
 22. 8. 2004 zemřel ve věku 84 let Ota Šik,
československý reformní ekonom. Patřil k nejexponovanějším protagonistům reforem Pražského
jara v roce 1968. V rámci svých funkcí se zabýval přípravou zejména hospodářských reforem.
Po srpnu 1968 emigroval do Švýcarska. Poměrně
dobrá hospodářská prosperita v období normalizace
byla přisuzována mj. tomu, že aniž by to komunistický normalizační režim přiznal, byly některé
Šikovy reformní myšlenky realizovány.
 23. 8. 1914 – první světová válka: boje zuřily
jak na východě Evropy, na území dnešního Polska,
tak i na západě. Např. u belgického města Monsu
porazila německá 1. armáda o síle 170 000 mužů
britský expediční sbor 70 000 vojáků. Na východní
frontě v bitvě u Tannenbergu (ležícím ve Východním Prusku, dnes vesnice Stebark na území Polska)
německá armáda drtivě porazila ruskou. A přitom
Rusové měli značnou početní převahu, ale už před
bitvou a pak během týdne bojů udělali tolik chyb,
že jinak dopadnout nemohli. Hlavní odpovědnost
za jejich porážku měl tehdejší náčelník generál-
Náš domov
ního štábu, generál Žilinskij. Jak na východě, tak
i na západní frontě Ústřední mocnosti (hlavně
Německo) tedy vyhrávaly.
 23. 8. 1934 zemřel po mrtvici 58letý Viktor
Kaplan, rakouský strojní inženýr působící na brněnské technice, vynálezce účinné vodní turbíny
pojmenované pak po něm. Genialita Kaplanova
vynálezu je v natáčení lopatek oběžného kola turbíny
podle měnícího se průtoku vody; tak je zachována
vysoká účinnost turbíny i při mnohem nižším průtoku, než vyžaduje turbína Francisova.
 24. 8. 1814 angličtí vojáci vypálili sídlo amerického prezidenta – Bílý dům – a další vládní budovy
ve Washingtonu D. C., odplatou za předchozí vypálení budov kanadské vlády v Torontu americkými
oddíly. Bylo to ve druhé anglo-americké válce (18121815). Důvodem pro ni byly spory mezi Spojenými
státy a Velkou Británií o námořní obchod, rozdělení
území a sfér vlivu na severoamerickém kontinentu.
 25. 8. 1984, měsíc před svými šedesátými narozeninami, zemřel Truman Capote, americký
spisovatel, který již během školní docházky vytvořil
svá první literární dílka. Přesto jeho cesta k tomu,
aby se stal profesionálním spisovatelem, byla dost
klikatá – vedla přes práci tanečníka, pomocné síly
v redakci časopisu, herce atd. Z jeho děl vzpomeňme
na Snídani u Tiffanyho z roku 1958 (česky 1969)
a Chladnokrevně, který je románem-dokumentem.
Tento román vydal v roce 1965, téhož roku vyšel
i česky. Jedná se autentickou rekonstrukci vyvraždění jedné kansaské rodiny.
 27. 8. 1894 začalo hořet v bývalém cisterciáckém klášteře v Plasích u Plzně, majetku knížat
Metternichů. V pivovaru sousedícím s konventem
se odpoledne při žíhání sudů vzňala tesařská ohrada
přilehlá ke konventu. V ní uložený dřevěný materiál
během několika minut vzplál a plameny přeskočily
na bednění lednice stojící u kaple sv. Benedikta.
Vysoké plameny zachvátily bednění kopule kaple
a západní vítr hnal plameny na krov střechy bývalého
konventu. Na záchranu byly povolány hasičské sbory
z širokého okolí. Oheň se snažilo zkrotit 28 stříkaček, setnina 35. pluku z Plzně, stovka vojáků sboru
zákopníků i plasští občané. Trvalo téměř týden, než
se podařilo dostat požár pod kontrolu, avšak vysoká
kopule kaple sv. Benedikta (v rohu konventu) hořela
dál až do 9. září dopoledne, kdy se zřítila. Ve zřícené
báni s Mojžíšovým hadem se našla krabička se zemí
a popelem z hrobu sv. J. Nepomuckého, ostatky nějakého dalšího svatého, latinsky psaná kniha z roku
1739 a další písemnosti. Při požáru shořely střechy
a 2. patro konventu, čímž byly zničeny Kramolínovy
nástropní malby v tomto patře, a také stropní freska
v letním refektáři, pojmenovaná Zázračné nasycení
pěti tisíců (podle Mat. 14, 17–21). Škoda ve výši
150 000 zlatých byla likvidována z požárního pojištění. Hlavní následky požáru byly odstraněny již
v létě roku 1895. Ač byla obnovena kopule kaple sv.
Benedikta, zřícené schodiště či jeho zábradlí, fresky
v druhém patře či letním refektáři obnoveny nebyly
a prejzy na střeše nahradily běžné tašky. Klášter byl
založen knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou
Gertrudou roku 1144, v tom roce byla jimi pro klášter
vydána zakládající listina. Klášter je spojen s jedním
z největších českých architektů, Janem Blažejem
Santini-Aichelem, který pro klášter pracoval od roku
1707 až do své smrti v roce 1723. Velkolepá výstavba
konventní budovy probíhající podle Santiniho projektu v letech 1711-1740 předčila všechny tehdejší
pokračování na str. 15
číslo 292, srpen 2014
Z KULTURY
dokončení ze str. 14
představy. Přestavba kláštera ani samotného konventu však nebyla dokončena v plánovaném rozsahu,
protože 9. 11. 1785 byl klášter Josefem II. zrušen.
Všechny objekty a všechen klášterní majetek připadl správě Náboženského fondu, který patřil státu.
Panství bývalého kláštera včetně všech budov bylo
v roce 1826 prodáno tehdejší nejmocnější politické
osobnosti Rakouska, kancléři Metternichovi. Byly
to právě Plasy, které si zvolil za místo svého posledního odpočinku a je zde, v rodinné hrobce, dodnes
pochován spolu s několika svými potomky. Dnes je
klášter ve správě Národního památkového ústavu
v Plzni a prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V klášteře
se zachovaly unikátní barokní prevety (záchody),
zajímavá je i expozice zaměřená na historii lékárenství v obnoveném nemocničním křídle a je zde
galerie malířů Strettiů – plaských rodáků. Klášter
Plasy je od roku 1995 národní kulturní památkou,
která zahrnuje bývalý klášterní konvent, bývalou
prelaturou, sýpku s královskou kaplí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sochu sv. Bernarda, sloup,
kašnu se sochou sv. Jana Nepomuckého, litinovou
kašnu s kandelábry, hřbitovní kostel sv. Václava se
hřbitovem, hrobníkův dům a bývalý klášterní dvůr.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie se nalézají jedny
z nejcennějších a nejlépe zrestaurovaných varhan
v českých zemích.
 29. 8. 1944 začalo Slovenské národní povstání
proti proněmecké vládě Jozefa Tisa. Hlavním
důvodem povstání jako takového bylo urychlení
osvobození Slovenska. Slovenský odboj byl ale zpočátku rozdělený do dvou proudů, což snižovalo jeho
efektivitu. Jeden tábor, označovaný jako občanský
blok, v sobě sdružoval členy předválečných nekomunistických stran. Druhý proud byl organizovaný
ilegálně působící komunistickou stranou. Neshody,
které mezi oběma skupinami odbojářů panovaly, se
nakonec podařilo překlenout a vznikl jeden orgán
– Slovenská národní rada – SNR. Povstání velmi
komplikovala existence autonomních partyzánských skupin, které postupovaly bez součinnosti
s radou. Jedním z hlavních problémů povstání
byla špatná koordinace a načasování, ale přestože
z vojenského hlediska povstání skončilo porážkou
povstalců, mělo nezanedbatelný vliv na poválečný
osud země. Díky němu se Slováci zařadili mezi
členy vítězné protinacistické koalice. Nicméně
po porážce povstalců nastal brutální teror, bylo
vypáleno několik desítek vesnic, lidé byli bez soudu
popravováni. A po osvobození nakonec následoval
odvoz řady slovenských občanů do Sovětského
svazu, do gulagů, z nichž se mnozí nevrátili.
 29. 8. 1984 zemřel ve věku 83 let Cyril Bouda,
malíř, profesor na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Věnoval se nejprve volné grafice (suchá jehla, barevný lept, litografie) a malbě obrazů. Je však znám
především jako mnohostranný autor užité grafiky.
Celý život pracoval jako ilustrátor knih, zvláště
pohádek, českých pověstí, humoristických a historických knih (například Pražské legendy Františka
Langera, Staré pověsti pražské Václava Cibuly,
Kocourkov). Své ilustrace převáděl také do podoby
kreslených filmů (například pohádku Hrnečku,
vař!). Zvládal mnoho grafických technik a byl mj.
grafikem-návrhářem československých známek.
Vytvořil také návrhy pro vitráže (např. v katedrále
sv. Víta okno v severní lodi u Hilbertovy klenotnice)
a mj. v roce 1958 navrhl panoramatickou tapisérii
města Prahy s názvem Praha - matka měst (jedna
verze byla pro hotel International v Dejvicích, druhá
verze pak v roce 1960, ale bez Stalinova pomníku,
byla utkána pro budovu Národního shromáždění).
 31. 8. 1914 – první světová válka: v rámci pověstné cizinecké legie vznikla ve Francii česká
Rota Nazdar. Zpočátku měla 250 dobrovolníků,
pak počet vojáků, kteří se do ní dobrovolně hlásili, narůstal. Koncem října rota odjela na frontu
a poprvé byla nasazena do boje v listopadu 1914
nedaleko Remeše.
Poznámka: Údaje o počasí jsou většinou převzaty
z knihy Jiřího Svobody, Zdeňka Vašků a Václava
Cílka „Velká kniha o klimatu zemí Koruny české“
vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.
Výročí některých událostí u nás:
 1904 – 14. 8. „... zničil požár celou osadu ...“
Nové Dvory, píše Čeněk Habart ve 4. díle Sedlčanska, Sedlecka a Voticka. Proto se tu nezachovala
žádná stará chalupa.
 1904 – 18. 8. - 10. 9. probíhal ve škole
v Sedlci ošetřovatelský kurz pod patronací Čer-
veného kříže. Vedl ho primář prčické nemocnice
MUDr. Prüner. Účastnilo se ho 60 dam a pánů,
jak je psáno v sedlecké kronice.
 1904 – 19. 8. pan Javůrek se vzdal funkce obecního starosty Sedlce pro vysoké stáří. Místo něj
byl zvolen Josef Černický.
 1914 – 3. 8. - první světová válka: celé zástupy
lidí ze Sedlecka a Prčicka, hlavně žen a dětí, provázely ten den své muže a otce do Heřmaniček
k vlakům – do války. Pouze tak krátce je psáno
v sedlecké kronice o této smutné události.
 1924 – 15. 8. (v pátek) sedlecký farář Josef
Hubáček vysvětil novou část sedleckého hřbitova. Mezi lidmi se této části hřbitova také říkalo
„měšetický“, protože byl už na měšetickém katastrálním území. Až kolem roku 1980 byla hranice
měšetického katastru posunuta za hřbitovní zeď
ve prospěch sedleckého katastru.
 1924 – 20. - 21. 8. nocoval v Sedlci a v Prčici
48. pluk Jugoslavia při své cestě z Benešova – je
psáno v sedlecké kronice. Je tam zaznamenáno,
že to bylo 34 důstojníků, 22 rotmistrů, 700 vojínů
a 50 koní, ale jinak nic bližšího, např. jestli to byl
český pluk, jaký byl jeho cíl atp.
 1974 – 3. 8. – ve věži prčického kostela byly
za účasti mj. biskupa Františka Tomáška (kardinálem byl jmenován v roce 1976 a arcibiskupem
– primasem českým pak o rok později), zavěšeny
dva nové zvony.
 1984 –28. 8. (v úterý) byla v Sedlci v Sedlčanské
ulici otevřena nová čerpací stanice pohonných
hmot – „benzínka“. Je v místě mlýna a pily Josefa
Schreibera. Pod nimi, kde je současná nemovitost
čp. 79, byl sedlecký pivovar, zrušený v první polovině
18. století.
 1994 – v srpnovém Našem domově je mj. obsáhle
referováno o úspěchu naší kopané – „A“ mužstvo
postoupilo mezi krajskou fotbalovou elitu.
-MK-
ZE SPORTU
Fotbalový turnaj vyhrál na penalty Tatran Sedlčany
V sobotu 2. srpna se na hřišti TJ Sokol konal již
43. ročník fotbalového turnaje Memoriál Františka
Hájka. Za horkého počasí se nepočetným divákům
představily opět velmi kvalitní týmy, které braly
turnaj jako jednu z posledních možností vyzkoušet
si aktuální formu hráčů před začátkem fotbalových
soutěží.
Turnaje se zúčastnily tyto týmy: Tatran Sedlčany,
TJ Březiněves (loňský vítěz turnaje), fotbalový klub
JM Chodov a domácí Sokol Sedlec-Prčice.
V horkém a dusném počasí se pořadatelé rozhodli zkrátit hru na třicetiminutové poločasy. K prvnímu semifinále nastoupili ve 12:30 hodin domácí
fotbalisté s týmem Tatranu Sedlčany. Zejména
domácí se chtěli předvést, ale jejich snaha nebyla
korunována góly. Tatran se ujal dvoubrankového
vedení, které se domácím podařilo do poločasu
alespoň snížit. V druhé půlce však už hosté, hrapokračování na str. 16
číslo 292, srpen 2014
O zlato se utkali hráči Tatranu Sedlčany a JM Chodov. Foto z finálového zápasu
Náš domov
15 strana
ZE SPORTU
pokračování ze str. 15
Mirkou Jeřábkovou vyhlašovali výsledky. Na čtvrtém místě skončil TJ Březiněves, na bronzové příčce
Sokol Sedlec-Prčice a stříbro si od nás odváží JM
Chodov. Zvítězili fotbalisté Tatranu Sedlčany.
Nejlepším brankářem se stal Kysela z Chodova
a nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen
sedlčanský Čejda. Turnaj skvěle odřídila trojice
rozhodčích J. Novotný, P. Dvořák a L. Pinc.
Jedinou kaňkou na jinak skvělém turnaji byl malý
zájem fotbalových fanoušků, což je velká škoda.
Takové týmy, jaké se opět podařilo na naše hřiště
přivést, v Sedlci-Prčici každý den nahrají.
Foto a text Alice Valsová
Favorité neuspěli
Finalisté memoriálu – hráči Tatranu Sedlčany a JM Chodov – na společné fotografii po skončení turnaje
jící Krajský přebor Středočeského kraje, na hřišti
dominovali.
Sedlec-Prčice – Tatran Sedlčany 2:5 (1:2).
Branky: Davídek, Kotva – Ségl, Pošok, Řezáč 2,
Dvořák.
Domácí nastoupili do turnaje v sestavě: Ryšavý
- Prchlík, Hedvík, Polidar, Pištěk, Jelen, Raček,
Kabíček, Davídek, Mára, Nousek, Kotva, Bouška
Petr, Bouška J., Kobliha. Trenér P. Hejhal.
Ke druhému zápasu nastoupily dva pražské
celky, TJ Březiněves a fotbalisté Chodova. Papírově byli favority chodovští, ale vedení se ujali hráči
Březiněvse, jehož hráči předváděli hru postavenou
na fotbalovém umu a zkušenostech. V druhé půli
však už věkově staršímu Březiněvsi došel dech
a Chodov využil svého mládí k pojištění výsledku.
JM Chodov – Březiněves 4:3 (1:2). Branky: Látal
2, Chyle,Bartůněk – Macháček, Nepraš.
Zápas o třetí a čtvrté místo se tak odehrál mezi
obhájci loňského vítězství, týmem TJ Březiněves
a domácím Sokolem Sedlec-Prčice. Březiněvští měli
po náročném úvodním zápasu jen čtvrthodinu na to,
aby zregenerovali, zkoncetrovali síly a postavili
se domácímu tlaku. Domácí chtěli uhrát alespoň
cenu útěchy a dali do zápasu vše, nakonec se jim
podařilo zaslouženě uhájit bronz.
Sedlec-Prčice – Březiněves 4:2 (3:1). Branky:
Raček, Pištěk T., Davídek 2 – Stupka, Durnak.
Finálový zápas začali lépe Sedlčanští a v páté
minutě se dostali do vedení. Tento stav vydržel téměř celý zápas, až už se zdálo, že sedlčanští mají
titul doma. Jenže hosté hrající pražskou I. A třídu
těsně před koncem vyrovnali. O vítězi musely proto
rozhodnout pokutové kopy a v nich se lépe vedlo
hráčům Sedlčan. Tatran Sedlčany se tak po několika
letech stal opět vítězem turnaje.
Tatran Sedlčany – JM Chodov 1:1 (1:0), PK 2:1.
Nad údolím se začala stahovat temná mračna
a několikrát i zlověstně zahřmělo, když představitelé
pořadatelského klubu spolu se starostkou města
Na Javorovku běželi i místní běžci
V sobotu 26. července se
na hřišti Na Starce v Sedlci
konal 11. ročník turnaje
dvojic v pétanque o pohár
Českého Meránu. Turnaj,
který pořádá spolek SPOLDRŽIV, bývá vždy dobře
obsazen a mívá skvělou
atmosféru. Tu nepostrádal ani letošní ročník.
Napomohlo tomu slunné, teplé počasí i výborná
organizace závodu.
Turnaje se zúčastnilo celkem 24 dvojic rozlosovaných do šesti skupin. Do závěrečných bojů se
pak posunuly dvě nejlepší dvojice z každé skupiny.
Zatímco v minulých ročnících se vítězové etablovali z řad favoritů, letos tomu bylo jinak. Vítězství si
odnesla silná dvojice nováčků Bosák – Vávra. Druzí
skončili Lachoutovi a na třetím místě se umístili
Kloskovi ze Sedlčan. Naopak papíroví favorité
skončili hluboko v poli poražených, někteří dokonce nepostoupili ani ze skupiny.
Příští, již 12. ročník turnaje se bude konat ve stejném termínu, tedy poslední sobotu v červenci. Informace o turnaji podá zájemcům Pavel Dejmalík.
red.
Běhu se, k radosti pořadatelů, zúčastnilo také
několik domácích běžců. Nejrychlejším z nich byl M.
Davídek s časem 33:49, dále pak P. Čeněk a nejlepší
domácí běžkyně M. Molnárová (oba z Chotětic).
Na startu nechyběl ani všem dobře známý sportovec Stanislav Rataj, který s časem 38:56 porazil
všechny soupeře v kategorii nad 70 let. Na pěkném
4. místě ve své kategorii skončila i další místní závodnice J. Kopecká z Veletína.
Závod hodnotím jako velmi vydařený a těším se
na minimálně stejné množství závodníků i v příštím roce.
Foto a text J. Slabý
Poslední pokyny před startem závodu na sedleckém náměstí
V sobotu 5. července proběhl již 10. ročník Sedlecko-Prčického trháku. Na 5,5 kilometrovou trať s 312
metrovým převýšením odstartovalo celkem 62
běžců. Do cíle na Javorovou skálu doběhli všichni
16 strana
včetně nejstaršího účastníka závodu, Josefa Slabého st. (1936) z Votic. Absolutním vítězem se stal
s velmi pěkným časem 23:33 Matyáš Pokorný běhající za Spartak Vlašim.
Náš domov
Na Javorovku vyběhli i místní běžci
číslo 292, srpen 2014
ZE SPORTU
Na Starce se zase budou cvrnkat kuličky
Záběry z loňského turnaje, foto L. Kofroň
V kalendáři akcí Českého kuličkového svazu má
třetí srpnová sobota už své pevné a stálé místo.
V Sedlci-Prčici na hřišti Na Starce se v tomto termínu už počtvrté v řadě odehraje jeden z devíti
nejprestižnějších Masters turnajů celého roku.
Na něj pak v neděli naváže oblíbený Open turnaj,
který celý víkendový kuličkový program završí.
Již v tuto chvíli je předběžně přihlášeno kolem
padesáti nejlepších kuličkářů z celé vlasti, dá se
tedy očekávat, že na startovní listině se opět objeví
více než šedesátka jmen. Právě turnaj v Sedlci se
díky skvělému prostředí i vytvořeným podmínkám
(za něž je nutno poděkovat vstřícnosti města Sedlec-Prčice) těší mezi kuličkářskou obcí veliké oblibě.
Loňský turnaj byl v anketě pořádané na konci sezóny vyhlášen Kuličkovým turnajem roku 2013.
Letos se navíc oba dny ponesou ve znamení oslav
patnáctiletého výročí založení Českého kuličkového
svazu, o to budou jistě zápolení u důlků prestižnější
a dramatičtější.
Loňské vítězství v Masters Turnaji by měl obhajovat Jiří Pavlů z týmu Rohožek, ale jednoznačného favorita turnaj nemá, neboť špička národního
žebříčku, kterou tvoří zhruba první dvacítka hráčů,
je nesmírně vyrovnaná. Hodně tedy bude záležet
na momentální formě, komu se jak podaří vyrovnat s daným povrchem, překonat únavu a udržet
si koncentraci po celou dobu zhruba osmi hodin,
což je předpokládaná doba trvání celého turnaje.
V neposlední řadě pak svoji roli určitě sehraje i trocha štěstí, které ke hře prostě patří.
Nedělní Turnaj Open je po vysilujících sobotních kláních časově mnohem méně náročný, ale to
na jeho atraktivitě rozhodně nijak neubírá.
O co se vlastně bude hrát? Nejlepší hráči především o důležité body do národního žebříčku, o poháry a řadu věcných cen, které budou přichystány
pro deset nejlepších účastníků. Zároveň však pro
všechny zúčastněné platí i to, že si chtějí zacvrnkat
pro samotný dobrý pocit ze hry a odnést si jedinečné
zážitky z příjemně prožitého dne. Kuličkové turnaje
totiž nejsou jen tuhým zápolením o vítězství, ale
i místem setkávání dlouholetých přátel a kamarádů
či příležitostí k navázání nových přátelství.
Co se týká samotné organizace obou turnajů, ta
nedoznává žádných větších změn oproti předchozím letům. Vše potřebné se dozvíte na webových
stránkách: www.kulicky.com.
Zveme vás na fotbal
Záběry z loňského turnaje, foto L. Kofroň
Začátky obou turnajů jsou naplánovány na 10,45
hod. a důležitou informací je, že jsou otevřené
i široké veřejnosti, takže je možné si třeba prvně
v životě tuto kdysi tak oblíbenou hru dětí vyzkoušet, nebo zopakovat a třeba některého z favoritů
pořádně potrápit.
Kuličky budou pro všechny příchozí k zapůjčení
u pořadatelského stolku a každý z účastníků odehraje nejméně pět her, takže se není třeba obávat ani
případné porážky hned v úvodním kole. Přijďte si
tedy zahrát, ať už v sobotu 16., či v neděli 17. srpna.
Jestli totiž kuličkovým turnajům v Sedlci zatím
něco schází, pak je to právě účast z řad místních…
Leoš Kofroň
Starší žáci U15 – okresní přebor
1. kolo 23. 08. SO 14:45
2. kolo 30. 08. SO 14:45
3. kolo 06. 09. SO 10:15
4. kolo 14. 09. NE
Jen na pár týdnů osiřely fotbalové trávníky, šatny a tribuny a už
se rozjíždí další ročník fotbalových soutěží. V něm se představí
i zástupci našeho města. Nabízíme rozpis jednotlivých zápasů.
TJ Sokol Sedlec-Prčice
Muži A – I. B třída, odd. D
1. kolo 24. 08. NE 17:00
2. kolo 31. 08. NE 17:00
3. kolo 07. 09. NE 17:00
4. kolo 14. 09. NE 17:00
Sokol Kondrac
Jawa Divišov
FK Viktoria Velký Osek
Sokol Miřetice
venku
venku
doma
venku
Muži B – III. třída, skupina A
1. kolo 23. 08. SO 13:30
2. kolo 30. 08. NE 17:00
3. kolo 06. 09. SO 17:00
4. kolo 14. 09. NE 17:00
Sokol Nespeky B
Sokol Netvořice
FK Soběhrdy
SK Bystřice A
venku
doma
venku
doma
Dorost U19 – I. A třída, odd. D
1. kolo 23. 08. SO 10:15
2. kolo 30. 08. SO 10:15
3. kolo 06. 09. SO 10:15
4. kolo 13. 09. SO 10:15
volno
Spartak Rožmitál
MONGEO Podlesí
FK Mníšek pod Brdy
doma
venku
doma
Sokol Kosova Hora
TJ Zduchovice/Hbity
Sokol Nečín
TJ Krásná Hora
doma
venku
doma
venku
Mladší žáci U12 – okresní přebor 7+1
2. kolo 30. 08. SO 11:00 Sokol Netvořice
3. kolo 07. 09. NE 10:15 Sokol Jankov
4. kolo SK Benešov C
5. kolo Trh. Štěpánov
venku
doma
venku
doma
Starší přípravka U10 – okresní přebor 5+1
2. kolo 30. 08. SO 12:30 FK Fercom Týnec n. Sázavou doma
3. kolo 06. 09 SO 10:15 SK Olbramovice venku
4. kolo 13. 09. SO 12:30 FC Graffin Vlašim A doma
ZMĚNY VYHRAZENY
SK Přestavlky
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
23. 08.
30. 08.
06. 09.
14. 09.
SO
SO
SO
NE
17:00
17:00
17:00
17:00
Sokol Mezno B
Sokol Vrch. Janovice B
Sokol Heřmaničky
Sokol Neustupov
venku
doma
venku
venku
VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME
Dne 26. července uplynulo 24 let,
co od nás navždy odešel
Dne 11. srpna tomu bylo 30 let,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav Hošna z Přestavlk.
pan Vladimír Pokrupa z Přestavlk.
S láskou stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
číslo 292, srpen 2014
Náš domov
17 strana
PLACENÁ INZERCE
Pavel Konopiský
PRODEJ SLEPIČEK
Prodej
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům,
štěrku, písku, kamení
že opět prodává slepičky snáškových plemen:
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant –
černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Přestavlky 53
Sedlec-Prčice, 257 91
Tel.: 737 105 480, (P. Sládková)
[email protected]
www.pisek-konopisky.websnadno.cz
Stáří slepiček 15 až 20 týdnů,
cena 149 až 180 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř
dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej úterý 26. srpna
ve 1400 hod. u pošty v Sedlci.
Dušek Roman
Bližší informace Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel.: 601576270, 606550204, 728605840.
Montáže rozvodů vody, kanalizace a topení.
Rekonstrukce koupelen na klíč.
Montáže kotlů klasických, zplynovacích,
kotlů z programu „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
s automatickým přikládáním BENEKOV.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
Víska 15, 257 91 Sedlec-Prčice
tel.: 605 371 506, 607 537 114
www.stavebnipracesedlec-prcice.cz
DŘEVĚNÉ BRIKETY
z tvrdého dřeva
Vysoká výhřevnost, snížená letní cena
Balení 10 kg, paleta
Vojkov – budova špejcharu.
Tel.: 604 250 944, 603 837 146
NABÍZÍM:
Řádková inzerce
Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice.
Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na
pokladně MěÚ v Sedlci.
18 strana
KOUPÍM:
 Přenechám pronájem zavedeného a kompletně
zařízeného obchodu potravin v Heřmaničkách.
Možné od 9/2014. Bližší informace na tel.:
603 563 869.
 Nabízím skladové prostory k pronájmu –
technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově
náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a
uzamčené. Tel.: 604 151 452.
Náš domov
 Koupím staré hodinky těchto značek: Grana,
Eterna, A. Longe a Sohne, Glashütte, Lemánia,
A LUNSE – Berlin, Breitling, Bulla, Glycine,
Hanhart, Halvétia, Hugex, IWC Schaffhausen,
Lanco, Longeau, Patek, Phillippe, Longines,
Minerva, Movádo, Omega, Rolex, Zenith,
UHR Lanco a Junghans. Volejte prosím
777 189 918.
číslo 292, srpen 2014
INFORMAČNÍ SERVIS
Zveme vás do kina
Program kina Sedlec-Prčice na září 2014
5. září od 20 hodin
BABOVŘESKY 2
110 min., 40 Kč
Mládeži přístupné
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, sleduje kupící se nedorozumění
a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický, Jana
Synková, Jana Altmannová, Miriam Kantorková, Jindřiška Kikinčuková, Michal Pavlata a další.
12. září od 20 hodin
NĚŽNÉ VLNY
Mládeži přístupné
96 min., 40 Kč
Česká komedie Jiřího Vejdělka
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj
chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu.
Jenže Vojta má docela jiné priority - především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu
odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou
oponou. Píše se totiž rok 1989.
Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Jan Maršál, Natálie Halouzková, Gabriel Barreto
de Carvalho, Jan Hartl, Vojtěch Dyk, Jan Budař, Václav Kopta a další.
19. září od 20 hodin
ŠPINAVÝ TRIK
Mládeži do 15 let nevhodné
138 min., 40 Kč
Kriminální drama USA
Film, který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, vypráví příběh
špičkového podvodníka Irvinga Rosenfelda. Ten je společně se svou obdobně vychytralou britskou milenkou Sydney
Prosserovou přinucen ke spolupráci s agentem FBI Richiem DiMasem, který se zcela vymkl kontrole. DiMaso je s sebou
strhává do světa jerseyských politických machinátorů a mafiánů, který je nebezpečný i lákavý současně.
Hrají: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, Jack Huston, Robert De Niro
a další.
26. září od 20 hodin
JAKO NIKDY
Mládeži přístupné
89 min., 40 Kč
Česko-slovenské komorní drama Zdeňka Tyce
Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných
obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných umělců, nezaprodal se minulému
režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici.
Chce se skácet ve stoje, tak jak žil.
Hrají: Petra Špalková, Tat'jana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Němec, Luboš Veselý, Marek Taclík, Leoš Noha,
Roman Slovák, Štefan Capko a další.
PŘIPRAVUJEME:
POMPEJE, HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY, NOE
Co se kde koná?
VÝSTAVY
Stále máte možnost navštívit unikátní výstavy
spojené s jednou z největších událostí letošního
roku – oslavami 100. výročí atentátu na následníka trůnu a vypuknutí 1. světové války.
SPOJENI V ŽIVOTĚ I SMRTI – Spojeni svazkem
manželským – spojeni stejným osudem. Zámek
Konopiště:
SARAJEVSKÝ ATENTÁT – OTAZNÍKY NEZMIZELY… Venkovní panelová výstava k 100.
výročí atentátu na Františka Ferdinanda d´Este.
V dějinách lidstva došlo k nesčetnému počtu politických vražd. Žádná z nich však neměla tak strašlivé
důsledky jako atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda, k
němuž došlo v červnu 1914 v Sarajevu. Následky
atentátu jsou cítit dodnes, ještě po sto letech. Sarajevským výstřelům předcházela řada náhod, které
vyvolávají otázky… Masarykovo náměstí Benešov.
ŽIVOT KONOPIŠŤSKÝCH PÁNŮ VE FOTOGRAFIÍCH. Na unikátních dobových fotografiích
z privátních sbírek a archivů, z nichž mnohé nebyly
dosud zveřejněny, se nabízí pohled do soukromého
života Františka Ferdinanda d‘Este a jeho rodiny.
Radniční sklípek (pod budovou radnice), Masarykovo nám. Benešov.
DVORNÍ FOTOGRAF – Rudolf Bruner-Dvořák
jako fotograf následníka trůnu často doprovázel na
honech, manévrech, při zábavách ve Sv. Mořici,
číslo 292, srpen 2014
fotografoval i jeho rodinu. Zachovala se fotografická svědectví z jednání hlav států na Konopišti
a v Miramare a dále snímky z válečného přístavu
v Terstu. Muzeum umění a designu, Malé náměstí
74, Benešov.
Až do 14. 9. bude v Městském muzeu Sedlčany
instalovaná expozice SEDLČANY – MĚSTO
VÝROČÍ (720 let města – 120 let muzea – 120 let
železnice). Výstava se koná u příležitosti 720 let
od prvé písemné zprávy o Sedlčanech. Vystaveny
budou archivní materiály, dobové dokumenty a fotografie dokumentující stavební vývoj města Sedlčan.
Po celý srpen bude instalována výstava pod názvem
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PANENEK BARBIE…
HÁČKOVANÁ MÓDA OD ANTIKY PO SOUČASNOST, kde holčičky ocení nádhernou škálu
barevných šatiček na panenkách Barbie, zatímco
dospělí zase propracované aranžmá jednotlivých
událostí či scén z historie. Radniční sklípek (pod budovou radnice), Masarykovo náměstí 100, Benešov.
Do 30. 8. bude v benešovské pobočce Muzea Podblanicka, Malé náměstí 74, Benešov, otevřena výstava PANENKY NA POČÁTKU MINULÉHO
STOLETÍ. Výstava, kterou pořádá Muzeum
Podblanicka ve spolupráci s Klubem panenky ČR,
chce veřejnosti ukázat hračky, s nimiž si hrály děti
na počátku minulého století a v době, kdy nejen naše
země byly sužovány válečnými událostmi. K vidění
budou nejenom panenky v dobovém oblečení, ale
také v lidových krojích a pochopitelně další dobové
hračky – obrázková stavebnice z kostek, pokojíček
Náš domov
s veškerým vybavením, vyřezávaný koník, stavebnice a mnohé další.
Nejméně do konce roku můžete navštívit v Podskalské celnici v Praze přímo u tramvajové zastávky
Výtoň pěknou výstavu VLTAVA a PODSKALÍ.
Z archivních materiálů váženého a uznávaného
pražského spolku Vltavan ji připravili jeho členové. Výstava stojí za zhlédnutí nejen proto, že
nás seznámí s historií spolku Vltavan, se zaniklým
Podskalím, s vory a loděmi na Vltavě a lidmi kolem
nich, ale také proto, že je s naším krajem spojena
osobou malíře Jindřicha Stehlíka řadou jeho obrazů, které spolku věnoval a které tvoří zvláštní
část výstavy. Mistr byl totiž dlouholetým členem
spolku Vltavan a finančně jej štědře podporoval.
Vstupné 30 Kč (dospělí).
DALŠÍ AKCE
Ve dnech 16. 8. - 18. 8. jste zváni na velké BENEŠOVSKÉ POSVÍCENÍ
Sobota 16. 8. Masarykovo náměstí
8:00-12:00 hod. Posvícenský farmářský trh,
hudba „malá“ Vranovanka
20:00-23:00 hod. Posvícenská zábava – hraje
Horváth Band
22:00 hod. Ohňostroj na parkovišti Pod Brankou.
Neděle 17. 8. Na Karlově
9:30 hod. Mše svatá – kostel sv. Mikuláše
10:30 hod. Harmonikářky Hanka a Radka - ulice
Na Karlově
pokračování na poslední straně
19 strana
INFORMAČNÍ SERVIS
dokončení z předchozí strany
10:45 hod. Potrestaná lakota – hraje divadélko
Kůzle – u zříceniny
11:30 hod. Harmonikářky Hanka a Radka – ulice
Na Karlově
09:00-12:00 hod. Výtvarné dílničky pro děti,
stánkový prodej, občerstvení.
Pondělí 18. 8. Masarykovo náměstí
17:30 hod. Posvícenská „Pěkná hodinka“ – hraje
Veselka L. Kubeše.
V sobotu 16. 8. od 10 do 17 hodin proběhne ve Skanzenu Vysoký Chlumec tradiční DEN ŘEMESEL.
Pro návštěvníky budou k dispozici nejen ukázky
starých řemesel (tesařství, kovářství, omítání hlínou, kamnářství, řezbářství, výroba skleněných
perel, provaznictví, sedlářství, výroba z kukuřičného
šustí, svíčkařství, pečení chleba...), ale i hudební
vystoupení a občerstvení. Vstupné je 40 (20) Kč.
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI A BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
Město Milevsko slaví v letošním roce 830 let od první
písemné zmínky. Oslavy tohoto výročí probíhají
po celý rok na významných akcích města. Tou jistě
nejvýznamnější je BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
2014, které se uskuteční ve dnech 21. až 24. srpna
2014. Přinášejí nepřebernou nabídku kulturního
vyžití pro děti, dospělé, i ty dříve narozené.
Pátek 22. 8. v parku Bažantnice:
Od 17 hodin – zábavné odpoledne pro děti, kde nebude
chybět koncert OBĚŽNÉ DRÁHY, taneční přehlídka
skupiny NRG CREW a vystoupení mažoretek z MŠ
KLUBÍČKO. Výtvarné dílna V. Svozila.
Od 19 hodin – koncerty skupin THE NEEDS, ELIZABETH, ŠTĚPÁN KOJAN BAND, TICHO DE PRE
CUPÉ BAND a vystoupení zpěváka ADAMA MIŠÍKA.
V sobotu 23. 8. na parkovišti u kláštera
Od 10 hodin – vystoupení vojenské kapely PĚTATŘICÁTNÍCI a představení knihy MILEVSKO
830 LET.
v 11 hodin – rekonstrukce historické bitvy s názvem
HALIČ 1914. Ukázky Leteckého klubu vojenské
historie (podle počasí).
Od 12 hodin program v parku Bažantnice:
– vystoupení kapel VEHICLE CLUB BAND, JEDEMETAM, SUTEREN, 5P LUBOŠE POSPÍŠILA,
FANTOM, BANJO BAND IVANA MLÁDKA,
VODOVOD A VŠICHNI SVATÍ.
Od půl jedné v noci začne afterpárty.
V neděli 24. 8. v parku Bažantnice:
Od 12 hodin – koncert skupiny EVERGREEN
BAND a KOVAČKA.
Od 15 hodin – tradiční soutěž O POSVÍCENSKÝ
KOLÁČ a koncerty skupin
BUDVARKA (15:30), GRAND (16:30 hodin)
a koncert JANY KOUBKOVÉ na prvním nádvoří
u staré kašny (od 19 hodin).
Program Bartolomějského posvícení doplní také
řada doprovodných akcí. V Galerii M, BARTOLOMĚJSKÁ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ
A DRŮBEŽE, kterou můžete navštívit ve Výstavním
areálu ČSCH a pro milovníky požárního sportu je
Důležitá telefonní čísla
• Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod
všeho druhu.................................. 112
• Hasiči ...........................................150
místní pohotovost .......... 602 666 150
• HZS Kladno .................... 950 870 444
• Lékařská záchranná služba ............155
• Policie ČR .................................... 158
Obvodní oddělení Votice: ...974 871 760
• Středočeská energetická
– pohotovost ................... 840 850 860
•
•
•
•
Středočeská plynárenská
– pohotovost ................... 261 153 500
Centrální ohlašovna poruch
– plyn ......................................... 1239
Městský úřad Sedlec-Prčice
– podatelna:317 834 384, 317 834 216
mobil: 722 128 780
Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. – služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: 317 834 514
mobil: 733 193 690
PLACENÁ INZERCE
připravena soutěž NOČNÍ ŽELEZNÝ HASIČ, která
je plánována na sobotu 23. srpna od 18:30 hodin.
30. 8. od 19 hodin proběhne na zámku Konopiště
HRADOZÁMECKÁ NOC. Netradiční večerní
prohlídky zámku i skleníků v Růžové zahradě, doprovodný program pro děti i dospělé. Prohlídky
si rezervujte předem na tel.: 317 721 366 nebo
e-mailem [email protected]
V sobotu 13. 9. od 13 do 23 hodin proběhne DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PIVOVARU VYSOKÝ
CHLUMEC. V průběhu dne budou připraveny
prohlídky pivovaru, čepovat se budou místní piva
včetně tmavého speciálu Baron a návštěvníky pobaví bohatý kulturní program (vystoupení harmonikářů, břišních tanečnic, aerobicu a hudebních
skupin Hošna Band, Rock Wonder a Lucie Revival).
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2014
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hudba, zpěv a veselení pod širým nebem?
Pak si nenechte ujít další, už 23. ročník festivalu
Uzávěrka zářijového čísla je v pátek 29. srpna 2014 v 11 hodin.
Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel.
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ, který se bude konat
ve dnech 12. – 14. 9. 2014. Historické centrum
Tábora ožije na tři dny dávnou historií, časem,
kdy se vlády nad městem ujal husitský vojevůdce
Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti
stech letech, přebírá každoročně slavný hejtman
symbolicky vládu nad Táborem. Za rachotu bubnů
a světel pochodní ho při tom doprovází zástup
jeho husitských bojovníků. Po slavnostním zahájení a ohňostroji si už stačí vybrat, zda zavítáte
ke stánku s medovinou a chlebem se škvarky, nebo
dáte přednost vybraným středověkým lahůdkám
v některé z útulných taveren. Programový „jídelníček“ je také nepřeberný – průvody v historických kostýmech, koncerty duchovní, středověké,
ale i současné hudby, divadla pod širým nebem,
výstavy, hry a soutěže pro děti. To a mnohem víc
vám nabízí Táborská setkání… V rámci programu
se můžete těšit na Ondřeje Brzobohatého, Marii
Rottrovou, Věru Špinarovou, Jana Vacíka, TATA
BOJS, Lanugo a další umělce.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V SEDLCI:
Pondělí, středa – 1200 - 1700 hod.
Sobota – 900 - 1200 hod.
Náš domov, měsíčník Města Sedlec–Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91, IČO: 00232645. Šéfredaktor – Alice Valsová,
informace a příspěvky na čísle 317 834 328, mobil: 603 201 583, e-mail: [email protected] nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 15% DPH,
evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce.
Cena inzerce: zadní strana 12 Kč, vnitřní strany 10 Kč, inzertní strana 8 Kč/1 cm2 + 21% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.
20 strana
Náš domov
číslo 292, srpen 2014
Download

„Odjezd do Laosu beru jako velkou výzvu,“ říká Zdeněk Sedláček