Majetkové pojištění
zásilek při přepravě
(CARGO pojištění)
DSV
Cargo
Insurance
DSV Road a.s.
U trati 224
252 61 Dobrovíz
Email: [email protected]
Vážení zákazníci,
stalo se Vám někdy, že zásilka Vašeho zboží byla
z části
nebo
zcela
při
přepravě
poškozena/zničena/ztracena a Vaše společnost
obdržela od dopravce/zasílatele jen část nebo
zlomek reklamované faktické náhrady škody
s odvoláním na mezinárodní přepravní úmluvy pro
jednotlivé
druhy
přeprav
s limitovaným
kompenzacemi
náhrady
škody
z odpovědnosti
dopravce?
Protože přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako
nejrizikovější část obchodování se zbožím, je pro všechny
druhy přeprav (ale různě) případná náhrada škody na
přepravovaném
zboží
limitována
příslušnými
mezinárodními
úmluvami
(CMR,CIM,
Montrealský
protokol, Haagsko-Visbycká pravidla, Hamburská pravidla
atd.) pouze určitou částkou vztaženou
na 1 brutto kg přepravovaného zboží.
Proto všem našim zákazníkům doporučujeme sjednávat si
majetkové pojištění všech zásilek při přepravě (CARGO
pojištění).
Příklad:
Je-li tedy poškozena/zničena/ztracena zásilka
v hodnotě 10.000,- EUR o brutto váze 100 kg je
maximální možná náhrada škody dle mezinárodních
úmluv pouze následující:
Pro silniční přepravu: 100 kg x 8,33 SDR =
833 SDR = cca 1.000,- EUR.
Pro leteckou nebo železniční přepravu:
100 kg x 17,- SDR = 1.700,- SDR =
cca 2.000,- EUR
Pro námořní přepravu: 100 kg x 2,50 SR =
250,- SDR = cca 300,- EUR
PODMÍNKY
Odpovědnost dopravce je značně omezená (viz.
mezinárodní úmluva CMR) a příkazce často získá
kompenzaci v hodnotě pouze části utrpěné škody, pokud
obdrží kompenzaci vůbec. Pojištění nákladu u společnosti
DSV Cargo Insurance kryje škodní události na všech
běžných přepravovaných komoditách. Veškeré pojištění je
poskytováno v souladu s mezinárodně uznávanými
Přepravními doložkami (Insitute Cargo Clauses)
publikovanými sdružením London Insurance Market.
Pojištění kryje i rizika stávek a válek (mimo země ze Z4).
Po celém světě
Naše pojištění kryje Vaší zásilku z a do většiny zemí
světa. Nicméně pro pojištění do některých zemí je
vyžadována zvláštní avizace pojištění zásilky předem se
schválením pojišťov
Limity
plnění
náhrady
škod
z jednotlivých
mezinárodních úmluv pro různé druhy přeprav:
Mezinárodní silniční přepravy se řídí Úmluvou CMR z r.1961
(u nás vyhláškou MZ z 27.11.1974), kde je náhrada škody
z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 8,33
SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 240,-Kč/1 brutto
kg).
Mezinárodní letecké přepravy se řídí Montrealskými
protokoly z r.1975, kde je náhrada škody z odpovědnosti
dopravce limitována pouze částkou: 17,- SDR (XDR)
za 1 brutto kg zboží (cca 490,-Kč/1 bto kg).
Mezinárodní železniční přepravy se řídí jednotlivými
právními předpisy CIM z r.1985, kde je náhrada škody
z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou:
17,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 490,-Kč/1
brutto kg).
Mezinárodní námořní přepravy se řídí buď HaagskoVisbyckými pravidly z r.1968,
kde je náhrada škody
z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 2,SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 60,-Kč/1 brutto kg)
nebo 666,67 SDR (XDR) za jednotku (tj.cca 19.000,-Kč)
nebo Hamburskými pravidly z r.1978 kde je náhrada škody
z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou:
2,50 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 75,-Kč/1
brutto kg) nebo 835,- SDR (XDR) za jednotku (tj.cca
23.500,-Kč).
NÁKLADY
Produkt DSV Cargo Insurance poskytuje záchrannou síť
vašim zásilkám za konkurenční ceny prostřednictvím
nabídky pojištění nákladu proti všem běžným rizikům. Naše
sazby jsou závislé na parametrech Vaší konkrétní zásilky,
jako je například hodnota přepravovaného nákladu, místo
určení anebo zvolený dopravní prostředek a způsob
přepravy. Navíc nabízíme možnost pojistit až 110%
fakturační hodnoty nákladu. Pro více informací ohledně
našich sazeb nahlédněte, prosím, do tabulky.
LHŮTY PRO NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Silniční nebo železniční doprava: 7 dnů

Lodní doprava 3 dny

Letecká doprava: 14 dnů
V případě, že požadujete prošetření události,
kontaktujte nás okamžitě. Uvědomte si prosím, že
v případě poškození musíte požadovat souhlas
likvidátora předtím, než zboží prodáte nebo
zlikvidujete.
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Naše všeobecné pojistné podmínky jsou dostatečně
obecné na to, aby se vztahovaly na většinu
přepravovaných zásilek, nicméně v případě, že specifické
vlastnosti Vaší zásilky překročí rámec našich všeobecných
podmínek, rádi pojistnou smlouvu po individuální dohodě
o relevantní podmínky rozšíříme.
V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Zapomeňte na nikdy nekončící reklamační řízení a soudní
spory. V případě ztráty nebo poškození prostě jen učiňte
několik základních kroků a získáte svoji kompenzaci rychle
a bez potíží.
1. Zkontrolujte vnější obal přepravované zásilky.
2. Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do
přepravního dokladu doručujícího řidiče. Sepište škodní
list a poškození vyfoťte.
3. Vytvořte dopis nebo e-mail s oznámením o škodní
události a odpovědnosti dopravce. Popište v něm rozsah
poškození, úbytku či ztráty a vyčíslete vzniklou škodu.
Pokud možno, přiložte fotografie.
4. Tento dokument zašlete své kontaktní osobě v rámci
DSV.
Doporučené prodejní sazby pojistného DSV Insurance A/S
Sazby jsou v % z pojistné hodnoty zboží (110% hodnoty zboží +
dopravného).
Druh dopravy
Standardní nové zboží
Sazby pro silniční přepravu / pro
leteckou a námořní přepravyu sazby
na vyžádání
Vnitro přepravy v rámci ČR
0,10 %
ZONE 1 Přepravy z/do ČR do/z zemí Západní Evropy, Severní Ameriky,
Austrálie a Nového Zélandu, Střední a Východní Evropy (kromě
Albánie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie), Pobaltí, Turecka,
Středního Východu, Číny, Hong Kongu, Singapuru, Japonska, Malajsie,
Thajska, Taiwanu a Jižní Korei
0,13 %
ZONE 2 Přepravy z/do ČR do/z Ruska, zemí Centrální & Jižní
Americky, Karibiku, Asie, Brazílie (z/do přístavu/letiště) a Indie (z/do
přístavu)
0,24 %
ZONE 3 Přepravy z/do ČR do/z Albánie, Běloruska, Moldávie,
kavkazských a asijských zemí bývalého SSSR, Kuby, Izraele,
Pakistánu, zemí Afriky a ostatních nejmenovaných zemí
0,36 %
Minimální pojistné standardního nového zboží
250,-Kč/zásilku
Použité nebo nebalené zboží.
Minimální pojistné: 1.500,-Kč/zásilku
0,30 %
Křehké zboží (z keramiky, porcelánu, skla, mramoru apod,. nábytek)
Minimální pojistné: 800,-Kč/zásilku
0,60 %
Stěhované svršky a zařízení domácností/kanceláří, motorová vzidla
Minimální pojistné: 3.000,-Kč/zásilku
0,70 %
Všechny sazby obsahují I pojištění rizik stávek a válek.
Použité a nebalené zboží: Pojištění nekryje poškrábání, promáčknutí, ušpinění, rez a oxidaci nebo poškození
mechanických nebo elektronických systémů. Řídí se speciálními doplňkovými pojitnými podmínkami pro použité a
nebalené zboží.
Schváleno: zboží s max.hodnotou: 50.000,- EUR.
Vozidla a výletní plavidla: Pojištění nekryje poškrábání, promáčknutí, ušpinění, rez a oxidaci nebo poškození
mechanických nebo elektronických systémů. U tohoto zboží je aplikována spoluúčast 1% z pojistné hodnoty zboží. Řídí se
speciálními doplňkovými pojitnými podmínkami pro vozidla a výletní lodě.
Schváleno: zboží s max.hodnotou: 50.000,- EUR.
Stěhované zařízení domácnosti/stěhované osobní svršky: Pojištění nekryje poškrábání, promáčknutí, ušpinění, rez
a oxidaci nebo poškození mechanických nebo elektronických systémů. Řídí se speciálními doplňkovými pojitnými
podmínkami pro stěhované zařízení a osobní svršky.
Schváleno: zboží s max. hodnotou: 50.000,- EUR.
Download

Majetkové pojištění zásilek při přepravě (CARGO pojištění) DSV