ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
I. Studijní literatura
Text Vulgáty
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio, editio typica altera, (Città del Vaticano), Libreria editrice
Vaticana 1986
Učebnice církevní (křesťanské) latiny
A. BLAISE, A Handbook of Christian Latin: Style, Morphology and Syntax, Turnhout: Brepols 1994
M. KORONTHÁLYOVÁ, Latinská čítanka pro studenty teologie, Praha 2002
M. KORONTHÁLYOVÁ, Latinská syntax. Cvičné věty pro bohoslovce, Praha 19962
J. NECHUTOVÁ, Středověká latina, Brno 1995
J. NECHUTOVÁ, Texty ke cvičením ze středověké latiny, Brno 1996
J. PLÁTOVÁ, Latinská syntax pro posluchače teologických fakult, Olomouc 2002, 2. vydání 2008
M. ŠLESINGER, Základy latinského jazyka pro posluchače teologie, Praha 1999
Latinské gramatiky
H. MENGE – T. BURKARD - M. SCHAUER, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2007
F. NOVOTNÝ, Základní latinská mluvnice, Jinočany H&H 19922
P. PEŇÁZ, Latinská syntax, interní tisk FF MU Brno
Z. QUITT - P. KUCHARSKÝ, Latinská mluvnice, Praha 1974
(E. BILÍKOVÁ, Přehled latinské mluvnice, Brno 1997)
Latinské slovníky
A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Brepols 1997
A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen-age, Brepols 1993
K. E. GEORGES, Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Handwörterbuch, Leipzig 18615
J. KÁBRT, Latinsko-český slovník, Praha 2000
J. F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon minus. Lexique Latin Medieval - Medieval Latin
Dictionary - Mittellateinisches Wörterbuch, Brill Academic Publishers 2002
J. M. PRAŽÁK – F. NOVOTNÝ – J. SEDLÁČEK, Latinsko-český slovník, Praha 1955
Slovník středověké latiny v českých zemích, Praha: Akademia, 1987-
1
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
II. Výslovnost
PÍSMENO
POZICE
VÝSLOVNOST VÝSLOVNOST
KLASICKÁ
ČESKÁ
ae
oe
i
i
i
i
c
c
ti
ti
ch
ph
th
s
s
qu
ngu
su
vždy
vždy
před samohláskou téže slabiky
před samohláskou následující slabiky
mezi 2 samohláskami
v jiných případech
před samohláskami e, i, a dvojhl. ae, oe
v jiných případech
před samohláskou nebo dvojhláskou
vždy po sykavce nebo před souhláskou
vždy
vždy
vždy
mezi samohláskami
v jiných případech
vždy
vždy
před samohláskou téže slabiky
ae
oe
j
ij
jj
i
k
k
ti
ti
kh
ph
th
s
s
kw
ngw
sw
e:
e:
j
ij
jj
i
c
k
ci
ty
ch
f
th
z
s
kv
ngv
sv
PŘÍKLAD
Romae – v Římě
poena – trest
iam – již
Italia – Itálie
maior – větší
incola – obyvatel
certus – jistý
carus – milý, ecce - ejhle
amicitia – přátelství
tristius – smutněji
schola – škola
philosophia – filozofie
theologia – teologie
rosa – růže
cursus – běh
aqua - voda
lingua – jazyk
suavis – sladký
III. Základní gramatická terminologie
Slovní druhy:
substantivum
podstatné jméno
adjektivum
přídavné jméno
pronomen
zájmeno
verbum
sloveso
adverbium
příslovce
Jmenné kategorie (pád, číslo, rod):
1. nominativ
2. genitiv
3. dativ
4. akusativ 5. vokativ 6. ablativ (7. instrumentál)
singulár (číslo jednotné)
plurál (číslo množné)
maskulinum (rod mužský)
femininum (rod ženský)
neutrum (rod střední)
Slovesné kategorie (osoba, číslo, způsob, čas, rod):
1. osoba
2. osoba
3. osoba
singulár (číslo jednotné)
plurál (číslo množné)
indikativ
infinitiv
konjunktiv
imperativ
participium
supinum gerundi(v)um
(oznamovací) (neurčitek)
(přací)
(rozkazovací) (adj. slovesné)
prézens
imperfektum
futurum
perfektum
plusquamperfektum
futurum II.
(přítomný)
(minulý nedok.) (budoucí) (minulý dok.)
(předminulý)
(předbudoucí)
aktivum (rod činný)
pasivum (rod trpný)
2
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
IV. Sloveso sum, esse, fui, -, futurus – jsem, existuji
OSBA A ČÍSLO
PRÉZENT
IMPERFEKTUM
FUTURUM
1. SG.
2. SG.
3. SG.
sum
es
est
eram
eras
erat
ero
eris
erit
1. PL.
2. PL.
3. PL.
sumus
estis
sunt
eramus
eratis
erant
erimus
eritis
erunt
2. SG. IMP.
2. PL. IMP.
es
este
Složeniny slovesa esse:
absum, abesse, afui – jsem nepřítomen, vzdálen
adsum, adesse, adfui (affui) – jsem přítomen, pomáhám
desum, deesse, defui – chybím, scházím
intersum, interesse, interfui – účastním se
obsum, obesse, obfui (offui) – škodím, překážím
praesum, praeesse, praefui – stojím v čele
supersum, superesse, superfui – zbývám, jsem na živu
possum, posse, potui – mohu
prosum, prodesse, profui – prospívám
IVa. Konjunktivy slovesa esse
KONJ. PRÉZ.
KONJ. IMPF.
KONJ. PERF.
(ať jsem)
(byl bych)
(ať jsem byl)
KONJ. PLPERF.
(byl bych (býval) byl)
sim
sis
sit
simus
sitis
sint
essem
esses
esset
essemus
essetis
essent
fuerim
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint
fuissem
fuisses
fuisset
fuissemus
fuissetis
fuissent
3
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
Va. Přehled latinských adjektiv
● trojvýchodná: bonus, bona bonum – dobrý, á, é (podle 1. a 2. deklinace),
acer, acris, acre – ostrý, á, é (podle 3. deklinace)
● dvojvýchodná: brevis, breve – krátký, á, é (podle 3. deklinace)
● jednovýchodná: felix, -icis – šťastný, á, é (podle 3. deklinace)
Stupňování adjektiv:
1. stupeň – POSITIV: clarus, a, um – slavný (podle 1. a 2. deklinace)
2. stupeň – KOMPARATIV: clarior, ius – slavnější (podle 3. deklinace)
3. stupeň – SUPERLATIV: clarissimus, a, um – nejslavnější (podle 1. a 2. dekl.)
Nepravidelné stupňování adjektiv:
magnus, a, um (velký) / maior, ius (větší) / maximus, a, um (největší)
parvus, a, um (malý) / minor, us (menší) / minimus, a, um (nejmenší)
bonus, a, um (dobrý) / melior, ius (lepší) / optimus, a, um (nejlepší)
malus, a, um (zlý) / peior, ius (horší) / pessimus, a, um (nejhorší)
4
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
V. Přehled latinských substantiv a adjektiv
1.
2.
3.
4.
5.
DEKLINACE:
DEKLINACE:
DEKLINACE:
DEKLINACE:
DEKLINACE:
femina, ae, f. – žena
servus, i, m. – otrok, služebník / verbum, i, n. – slovo
victor, oris, m. – vítěz / civis, is, m. – občan / nomen, inis, n. – jméno / mare, is. n. – moře
currus, us, m. – vůz / cornu, us, n. – roh
dies, ei, m. – den / res, ei, f. – věc
PÁD A ČÍSLO
1. DEKLINACE
2. DEKLINACE
3. DEKLINACE
4. DEKLINACE
5. DEKLINACE
NOMINATIV SG.
femina
feminae
feminae
feminam
femina
femina
servus / verbum
servi / verbi
servo / verbo
servum / verbum
serve / verbum
servo / verbo
victor / civis / nomen / mare
victoris / civis / nominis / maris
victori / civi / nomini / mari
victorem / civem / nomen / mare
victor / civis / nomen / mare
victore / cive / nomine / mari
currus /cornu
currus /cornus
currui /cornu
currum /cornu
currus /cornu
curru /cornu
dies / res
diei / rei
diei / rei
diem / rem
dies / res
die / re
feminae
feminarum
feminis
feminas
feminae
feminis
servi / verba
servorum / verborum
servis / verbis
servos / verba
servi / verba
servis / verbis
victores / cives / nomina / maria
victorum / civium / nominum / marium
victoribus / civibus / nominibus / maribus
victores / cives / nomina / maria
victores / cives / nomina / maria
victoribus / civibus / nominibus / maribus
currus /cornua
curruum /cornuum
curribus /cornibus
currus /cornua
currus /cornua
curribus /cornibus
dies / res
dierum / rerum
diebus / rebus
dies / res
dies / res
diebus / rebus
GENITIV SG.
DATIV SG.
AKUSATIV SG.
VOKATIV SG.
ABLATIV SG.
NOMINATIV PL.
GENITIV PL.
DATIV PL.
AKUSATIV PL.
VOKATIV PL.
ABLATIV PL.
5
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
VI. Přehled latinských sloves (prézentní kmen)
1.
2.
3.
4.
KONJUGACE: laudo, laudare, laudavi, laudatum – chválím
KONJUGACE: deleo, delere, delevi, deletum – ničím
KONJUGACE: lego, legere, legi, lectum – čtu
KONJUGACE: audio, audire, audivi, auditum – slyším
OSOBA, ČÍSLO, ČAS
1. KONJUGACE
2. KONJUGACE
3. KONJUGACE
4. KONJUGACE
laudare / laudari
delere / deleri
legere / legi
audire / audiri
1. SG. PRÉZ.
2. SG. PRÉZ.
3. SG. PRÉZ.
1. PL. PRÉZ.
2. PL. PRÉZ.
3. PL. PRÉZ.
laudo / laudor
laudas / laudaris
laudat / laudatur
laudamus / laudamur
laudatis / laudamini
laudant / laudantur
deleo / deleor
deles / deleris
delet / deletur
delemus / delemur
deletis / delemini
delent / delentur
lego / legor
legis / legeris
legit / legitur
legimus / legimur
legitis / legimini
legunt / leguntur
audio / audiar
audis / audiris
audit / auditur
audimus / audimur
auditis / audimini
audiunt / audiuntur
1. SG. IMPF.
2. SG. IMPF.
3. SG. IMPF.
1. PL. IMPF.
2. PL. IMPF.
3. PL. IMPF.
laudabam / laudabar
laudabas / laudabaris
laudabat / laudabatur
laudabamus / laudabamur
laudabatis / laudabamini
laudabant / laudabantur
delebam / delebar
delebas / delebaris
delebat / delebatur
delebamus / delebamur
delebatis / delebamini
delebant / delebantur
legebam / legebar
legebas / legebaris
legebat / legebatur
legebamus / legebamur
legebatis / legebamini
legebant / legebantur
audiebam / audiebar
audiebas / audiebaris
audiebat / audiebatur
audiebamus / audiebamur
audiebatis / audiebamini
audiebant / audiebantur
1. SG. FUT.
2. SG. FUT.
3. SG. FUT.
1. PL. FUT.
2. PL. FUT.
3. PL. FUT.
laudabo / laudabor
laudabis / laudaberis
laudabit / laudabitur
laudabimus / laudabimur
laudabitis / laudabimini
laudabunt / laudabuntur
delebo / delebor
delebis / deleberis
delebit / delebitur
delebimus / delebimur
delebitis / delebimini
delebunt / delebuntur
legam / legar
leges / legeris
leget / legetur
legemus / legemur
legetis / legemini
legent / legentur
audiam / audiar
audies / audieris
audiet / audietur
audiemus / audiemur
audietis / audiemini
audient / audientur
2. SG. IMP.
2. PL. IMP.
lauda / laudare
laudate / laudamini
dele / delere
delete / delemini
lege / legere
legite / legimini
audi / audire
audite / audimini
6
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
VII. Přehled latinských sloves (perfektní kmen)
Časy tvořené od prézentního kmene jsou: PRÉZENS, FUTURUM I., IMPERFEKTUM
Časy tvořené od perfektního (supinového) kmene jsou: PERFEKTUM, PLUSQUAMPERFEKTUM, FUTURUM II. (EXACTUM)
OSOBA, ČÍSLO, ROD
PERFEKTUM
PLUSQUAMPERFEKTUM
FUTURUM II. (EXACTUM)
(pochválil jsem, byl jsem pochválen)
(dříve jsem pochválil, dříve jsem byl pochválen)
(až pochválím, až budu pochválen)
1. SG. AKT.
2. SG. AKT.
3. SG. AKT.
1. PL. AKT.
2. PL. AKT.
3. PL. AKT.
laudavi
laudavisti
laudavit
laudavimus
laudavistis
laudaverunt
laudaveram
laudaveras
laudaverat
laudaveramus
laudaveratis
laudaverant
laudavero
laudaveris
laudaverit
laudaverimus
laudaveritis
laudaverint
1. SG. PAS.
2. SG. PAS.
3. SG. PAS.
1. PL. PAS.
2. PL. PAS.
3. PL. PAS.
laudatus, a, um sum
laudatus, a, um es
laudatus, a, um est
laudati, ae, a sumus
laudati, ae, a estis
laudati, ae, a sunt
laudatus, a, um eram
laudatus, a, um eras
laudatus, a, um erat
laudati, ae, a eramus
laudati, ae, a eratis
laudati, ae, a erant
laudatus, a, um ero
laudatus, a, um eris
laudatus, a, um erit
laudati, ae, a erimus
laudati, ae, a eritis
laudati, ae, a erunt
7
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
VIII. Přehled latinských sloves (konjunktivy)
Konjunktivy tvořené od prézentního kmene jsou: KONJUNKTIV PRÉZENTA (ať chválím) A IMPERFEKTA (chválil bych)
Konjunktivy tvořené od perfektního (supinového) kmene jsou: KONJUNKTIV PERFEKTA (ať jsem chválil) A PLUSQUAMPERFEKTA (byl bych chválil)
OSOBA, ČÍSLO, ČAS
1. KONJUGACE (laudare)
2. KONJUGACE (delere)
3. KONJUGACE (legere)
4. KONJUGACE (audire)
1. SG. PRÉZ.
2. SG. PRÉZ.
3. SG. PRÉZ.
1. PL. PRÉZ.
2. PL. PRÉZ.
3. PL. PRÉZ.
laudem / lauder
laudes / lauderis
laudet / laudetur
laudemus / laudemur
laudetis / laudemini
laudent / laudentur
deleam / delear
deleas / delearis
deleat / deleatur
deleamus / deleamur
deleatis / deleamini
deleant / deleantur
legam / legar
legas / legaris
legat / legatur
legamus / legamur
legatis / legamini
legant / legantur
audiam / audiar
audias / audiaris
audiat / audiatur
audiamus / audiamur
audiatis / audiamini
audiant / audiantur
1. SG. IMPF.
2. SG. IMPF.
3. SG. IMPF.
1. PL. IMPF.
2. PL. IMPF.
3. PL. IMPF.
laudarem / laudarer
laudares / laudareris
laudaret / laudaretur
laudaremus / laudaremur
laudaretis / laudaremini
laudarent / laudarentur
delerem / delerer
deleres / delereris
deleret / deleretur
deleremus / deleremur
deleretis / deleremini
delerent / delerentur
legerem / legerer
legeres / legereris
legeret / legeretur
legeremus / legeremur
legeretis / legeremini
legerent / legerentur
audirem / audirer
audires / audireris
audiret / audiretur
audiremus / audiremur
audiretis / audiremini
audirent / audirentur
1. SG. PERF.
2. SG. PERF.
3. SG. PERF.
1. PL. PERF.
2. PL. PERF.
3. PL. PERF.
laudaverim / laudatus erim
laudaveris / laudatus eris
laudaverit / laudatus erit
laudaverimus / laudatus erimus
laudaveritis / laudatus eritis
laudaverint / laudatus erint
deleverim / deletus erim
deleveris / deletus eris
deleverit / deletus erit
deleverimus / deletus erimus
deleveritis / deletus eritis
deleverint / deletus erint
legerim / lectus erim
legeris / lectus eris
legerit / lectus erit
legerimus / lectus erimus
legeritis / lectus eritis
legerint / lectus erint
audiverim / auditus erim
audiveris / auditus eris
audiverit / auditus erit
audiverimus / auditus erimus
audiveritis / auditus eritis
audiverint / auditus erint
1. SG. PLPERF.
2. SG. PLPERF.
3. SG. PLPERF.
1. PL. PLPERF.
2. PL. PLPERF.
3. PL. PLPERF.
laudavissem / laudatus essem
laudavisses / laudatus esses
laudavisset / laudatus esset
laudavissemus / laudatus essemus
laudavissetis / laudatus essetis
laudavissent / laudatus essent
delevissem / deletus essem
delevisses / deletus esses
delevisset / deletus esset
delevissemus / deletus essemus
delevissetis / deletus essetis
delevissent / deletus essent
legissem / lectus essem
legisses / lectus esses
legisset / lectus esset
legissemus / lectus essemus
legissetis / lectus essetis
legissent / lectus essent
audivissem / auditus essem
audivisses / auditus esses
audivisset / auditus esset
audivissemus / auditus essemus
audivissetis / auditus essetis
audivissent / auditus essent
8
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
IX. Slovesné řady (podle tvoření perfektního kmene)
A) –v–
laudo, laudare, laudavi, laudatum
deleo, delere, delevi, deletum
audio, audire, audivi, auditum
nuntio, nuntiare, nuntiavi, nuntiatum
oro, orare, oravi, oratum
laboro, laborare, laboravi, laboratum
amo, amare, amavi, amatum
B) –u–
moneo, monere, monui, monitum
pareo, parere, parui, placeo, placere, placui, -
sum, esse, fui, colo, colere, colui, cultum
taceo, tacere, tacui, tacitum
C) –s–
scribo, scribere, scripsi, scriptum
dico, dicere, dixi, dictum
mitto, mittere, misi, missum
traho, trahere, traxi, tractum
D) prolongace
lego, legere, legi, lectum
ago, agere, egi, actum
facio, facere, feci, factum
vinco, vincere, vici, victum
video, vedere, vidi, visum
venio, venire, veni, ventum
E) reduplikace
pello, pellere, pepuli, pulsum
disco, discere, didici, credo, credere, credidi, -
X. Deponentní a semideponentní (polodeponentní) slovesa
hortor, hortari, hortatus sum – povzbuzuji
miror, mirari, miratus sum – divím se, obdivuji
imitor, imitari, imitatus sum – napodobuji
vereor, vereri, veritus sum – obávám se
sequor, sequi, secutus sum – následuji
loquor, loqui, locutus sum – mluvím
morior, mori, mortuus sum – umírám
patior, pati, passus sum – trpím
nascor, nasci, natus sum – rodím se
mentior, mentiri, mentitus sum – lžu
orior, oriri, ortus sum – povstávám, vznikám
audeo, audere, ausus sum – odvažuji se
(con)fido, (con)fidere, (con)fisus sum – věřím, důvěřuji
diffido, diffidere, diffisus sum – nedůvěřuji
gaudeo, gaudere, gavisus sum – raduji se
soleo, solere, solitus sum – mám ve zvyku
revertor, reverti, reverti – vracím se
9
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
XI. Předložky
XII. Spojky
S AKUSATIVEM
S ABLATIVEM
SOUŘADÍCÍ
PODŘADÍCÍ
apud – u
ad – k, u
adversus, contra – proti
ante – před
post – po
secundum – podle
trans – přes, za
a, ab – od
e, ex – z, ze
de – o
cum – s
sine – bez
pro – pro, za
prae- před, pro
et, atque, -que – a, i
neque (nec) – ani
aut, vel, sive - nebo
at, sed, autem – ale, avšak
tamen – přece
etiam – také, dokonce
non modo / sed etiam –
nejen / ale i
nam, enim – neboť, totiž
itaque, igitur – tedy, proto
ut/ne – aby/aby ne
quod, quia – protože
quoniam – protože
cum – když, protože
postquam – poté, co
dum - zatímco
si/nisi – jestliže/ne,
kdyby/ne
etsi, etiamsi - ačkoli
praeter – kromě
propter, ob – pro, kvůli
per – skrze
inter – mezi
intra – uvnitř
extra – vně, mimo
S AK. (KAM?) / ABL. (KDE?)
in – do, na / v, při
sub – pod / pod
super – nad, přes / nad
XIII. Zájmena
A. osobní:
PÁD
JÁ
TY
MY
VY
ZVRATNÉ
1.
2.
3.
4.
6.
ego
mei
mihi
me
me (mecum)
tu
tui
tibi
te
te (tecum)
nos
nostri / nostrum
nobis
nos
nobis (nobiscum)
vos
vestri / vestrum
vobis
vos
vobis (vobiscum)
sui
sibi
se
se (secum)
B. přivlastňovací:
meus, mea, meum – můj
tuus, tua, tuum – tvůj
suus, sua, suum – svůj
C. ukazovací:
is, ea, id – on, ten
hic, haec, hoc – tento
ille, illa, illud – onen
iste, ista, istud – tenhle
idem, eadem, idem – tentýž
ipse, ipsa, ipsum - sám
D. tázací, vztažná a záporná:
Quis? Quid? – Kdo? Co?
qui, quae, quod – který, á, é
nemo – nikdo
nihil – nic
noster, nostra, nostrum – náš
vester, vestra, vestrum – váš
is
eum
eo
ea
eius
ei
eam
ea
quis
cuius
cui
quem
quo
10
id
id
eo
ii (ei) eae
ea
eorum earum eorum
iis (eis)
eos
eas
ea
iis (eis)
quid
cuius rei
cui rei
quid
qua re
nemo
nullius
nemini
neminem
nullo
nihil
nullius rei
nulli rei
nihil
nulla re
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
XIV. Vedlejší věty podmínkové (si – jestliže, kdyby / nisi – jestliže ne, kdyby ne)
Název latinské
spojky
si
slovesný způsob ve vedlejší větě
překlad spojky do češtiny
indikativ
(souvětí reálné)
jestliže + indikativ
konjunktiv prézentu
(souvětí potenciální)
jestliže, když + ind. futura
kdyby + kondicionál přítomný
(vid nedokonavý!)
konjunktiv perfekta
(souvětí potenciální)
jestliže, když + ind. futura
kdyby + kondicionál přítomný
(vid dokonavý!)
konjunktiv imperfekta
(souvětí ireálné)
kdyby + kondicionál přítomný
konjunktiv plusquamperfekta
(souvětí ireálné)
kdyby + kondicionál minulý
Si tibi omnia narrabo, tempus me dificiet. Jestliže ti budu vyprávět všechno, nebude mi stačit čas.
Si id credas, erres. Kdybys tomu věřil, mýlil by ses.
Si id credideris, erraveris. Kdybys tomu uvěřil, zmýlil by ses.
Si bonam conscientiam haberes, non multum mortem timeres. Kdybys měl čisté svědomí, nebál
by ses tolik smrti.
Si tacuisses, philosophus mansisses. Kdybys byl mlčel, byl bys zůstal filozofem.
11
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
XV. Vedlejší věty účelové (ut – aby / ne – aby ne)
po čase hlavním → konjunktiv prézenta
po čase vedlejším → konjunktiv imperfekta
Id dico, ut lauder. Říkám to, abych byl pochválen.
Id dixi, ut laudarer. Řekl jsem to, abych byl pochválen.
Id facio, ne puniar. Dělám to, abych nebyl potrestán.
XVI. Nepřímé otázky
po čase hlavním → konjunktiv perfekta, prézenta
po čase vedlejším → konjunktiv plusquamperfekta, imperfekta
A. předčasnost B. současnost C. následnost
A. a) Interrogabam, quid egisses. (Ptal jsem se, co jsi dělal.)
b) Interrogo, quid egeris. (Ptám se, co jsi dělal.)
B. a) Interrogabam, quid ageres. (Ptal jsem se, co děláš.)
b) Interrogo, quid agas. (Ptám se, co děláš.)
C. a) Interrogabam, quid acturus esses. (Ptal jsem se, co budeš dělat.)
b) Interrogo, quid acturus sis. (Ptám se, co budeš dělat.)
XVII. Infinitivní vazby (vazba akuzativu s infinitivem)
struktura latinské věty:
1. sloveso vědění nebo smyslového vnímání (video, sentio, audio, dico, puto, scio, notum est, …)
2. akuzativ + infinitiv
struktura české věty:
1. sloveso vědění nebo smyslového vnímání
2. vedlejší věta uvozená spojkou že (akuzativ → podmět / infinitiv → přísudek)
Video patrem venire. Vidím, že otec přichází.
Video te venire. Vidím, že přicházíš.
Notum est discipulos bene laborantes laudari. Je známo, že dobře pracující žáci jsou chváleni.
Audivi vos in schola saepe moneri. Slyšel jsem, že jste ve škole často napomínáni.
12
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine, Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus: descendit ad inferos:
tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (2x)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.
13
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
Hymnus de ss. Trinitate
O vera summa trinitas,
Aequalis una deitas,
Tibi laus, tibi gloria,
Honor, virtus, victoria.
Te invocamus mentibus,
Te collaudamus vocibus,
Te adoramus genibus,
Te flagitamus manibus.
Tu nostra es felicitas,
Lux, via, vita, veritas,
Tu creator es omnium,
Caelorum, terrae, marium.
Te iure laudant omnia,
Caelestia, terrestria,
Et infernorum condita
Tibi non sunt abscondita.
Deo patri sit gloria
Eiusque soli filio
Cum spiritu paraclito
Et nunc et sine termino.
14
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
Sero venientibus ossa.
Per aspera ad astra.
Nomen omen.
Memento mori.
Cogito, ergo sum.
Alea iacta est.
Veni, vidi, vici.
Amor omnia vincit.
Bis dat, qui cito dat.
Ave, imperator, morituri te salutant.
Dum spiro, spero.
Errare humanum est.
Repetitio est mater studiorum.
Nihil novi sub sole.
Noli tangere circulos meos.
In vino veritas.
In medias res.
CSc. (candidatus scientiarum)
Dr. h. c. (doctor honoris causa)
JUDr. (iuris utriusque doctor)
MUDr. (medicinae universae doctor)
MVDr. (medicinae veterinariae doctor)
PhDr. (philosophiae doctor)
RNDr. (rerum naturalium doctor)
N.B. (nota bene)
P.F. (pro felicitate)
P.S. (post scriptum)
etc. (et cetera)
a.D. (anno Domini)
15
ÚVOD DO CÍRKEVNÍ LATINY, JANA PLÁTOVÁ, CMTF UP, [email protected]
František z Assisi (1181 – 1226)
Sv. František z Assisi, zakladatel řádu františkánů, pocházel z italské Umbrie. Během zajetí a nemoci prožil
obrácení, v důsledku něhož zasvětil svůj další život chudobě a apoštolátu. Roku 1223 byla papežem Honoriem III.
potvrzena pravidla, která se stala základem pro nový řád. Originální verze následující Písně o bratru slunci, byla sepsána
staroitalsky, ale brzy začala kolovat i v latinském překladu.
Píseň o bratru Slunci
Altissime, omnipotens, bone Domine,
tuae sunt laudes, gloria, honor et omnis benedictio;
tibi soli referendae sunt,
et nullus homo dignus est te nominare.
Lauderis, Domine Deus meus, propter omnes creaturas tuas
et specialiter propter honorabilem fratrem nostrum Solem,
qui diescere facit et nos illuminat per lucem:
pulcher est et radians et magni splendoris
et tui, Domine symbolum praefert.
Laudetur Dominus meus propter sororem Lunam et stellas,
quas in coelo creavit claras et bellas.
Laudetur Dominus meus propter fratrem Ventum,
aerem, nubem, serenitatem et propter omnia tempora,
per quae omnibus creaturis ministrat alimentum.
Laudetur Dominus meus propter sororem Aquam,
quae est multum utilis, humilis, pretiosa et casta.
Laudetur Dominus meus propter fratrem Ignem,
per quem noctem illuminat;
ille roseus est, rutilus, invictus et acer.
Laudetur Dominus meus propter nostram matrem Terram,
quae nos sustentat et alit
et producit varios fructus
et varicolores flores et herbas.
Lauderis, mi Domine, propter illos, qui pro tuo amore offensas dimittunt
et patienter sustinent tribulationem et infirmitatem.
Beati illi, qui in pace sustinuerunt,
quia a te, altissime, coronabuntur.
Lauderis, mi Domine, propter sororem nostram Mortem,
quam nullus vivens potest evvadere.
Vae illis, qui moriuntur in peccato mortali!
Beati illi, qui in hora mortis suae inveniunt se
conformes tuae, sanctissime, voluntati;
mors enim secunda non poterit eis nocere.
Laudate et benedicite Dominum meum, gratificamini
et servite illi, omnes creaturae, cum magna humilitate!
16
Download

I. Studijní literatura