ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: Sena KAPLAN
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Mezuniyet
Yılı
Lisans
Hemşirelik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi
1996
Y. Lisans
Doktora
Doğum
ve
Kadın
Hastalıkları
Kadın
Hastalıkları
Hemşireliği
Doğum
ve
Hemşireliği
Hacettepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
2003
2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Postmenopazal Dönemi Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Risk Faktörlerinin
Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2003.
Danışman: Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU
Doktora Tezi ve Danışmanı:
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Farklı Yöntemlerle Verilen Sağlık Hizmetleri
Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, İstanbul, 2011.
Danışman: Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Yardımcı Doçent
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2012-
Eğitim Uzmanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
2006-2012
Öğretim Görevlisi
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2004- 2006
Öğretim Görevlisi
Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2000-2002
Öğretim Görevlisi/
Müdür Yrd.
Klinik Hemşiresi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
1997-1999
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi
1996-1997
Yoğun Bakım
Hemşiresi
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
1996-1996
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
1
Yürütülmesinde Görev Alınan Lisans Dersleri
(2012-2014)
DERSIN ADI
TEORIK
UYGULAMA
AKTS
ÖĞRENCI
SAYISI
İç Hastalıkları Hemşireliği
6
16
14
106
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
2
0
4
106
Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği
6
16
14
106
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği
6
16
14
106
Yürütülmesinde Görev Alınan Yükseklisans Dersleri
(2012-2014)
DERSIN ADI
TEORIK
Doğum ve Kadın Hastalıkları I
LABORATUAR
UYGULAMASI
AKTS
ÖĞRENCI
SAYISI
3
0
7
3
Hemşireliğin Kavramsal
Çerçevesi I
3
0
9
3
Hemşireliğin Kavramsal
Çerçevesi II
3
0
8
0
7
3
Doğum ve Kadın Hastalıkları II
Fizyolojik Süreçler II
Doğum ve Kadın Hastalıkları
Uygulaması I
Yürütülen Projeler
Proje Yürütücüsü: Sena Kaplan
Araştırmacılar: Avşar F., Pınar G., Aslantekin F.
Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğal Doğum Oranına, Doğuma İlişkin Endişelere ve Annelik
Uyumuna Etkisinin İncelenmesi, Ankara, 2013.
Proje No: 113S485 TUBİTAK 1002
Proje Yürütücüsü: Gül Pınar
Araştırmacılar: Akkuş S., Kaplan S., Yabancı N., Sezer N., Akyol M., Uğurlu M., Pınar T.
Ankara İli Çubuk İlçe Merkezinde Yaşayan 18-49 Yaş Grubu Kadınlarda Osteoporoz Riskinin
Belirlenmesi ve Farkındalığın Arttırılması: Bir Müdahale Çalışması", Ankara, 2013.
Proje No: 113S277 TUBİTAK 1001
2
Proje Yürütücüsü: Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü
Araştırma Asistanı: Kaplan S
Türkiye Kadın Sağlığı Araştırması, Ankara 2014.
Proje Yürütücüsü: Sena KAPLAN
Araştırmacı Abay H.
Utian Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması,
Proje No:1111, YBU BAP Destek Birimi, 2014
Proje Yürütücüsü: Sena KAPLAN
Araştırmacı: Aktaş O.
Postmenopazal dönemdeki kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen bazı risk
faktörlerin ve yaşam kalitesinin belirlenmesi
Proje No:1259, YBU BAP Destek Birimi, 2014
Proje Yürütücüsü: Gül PINAR
Araştırmacılar: Kaplan S., Erek Kazan E., Tüter H., Abay H.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Multidisipliner Simülasyon Merkezi Kurulma Alt Yapı Projesi
YBU BAP Destek Birimi, 2014
Danışman Olarak Yürütülen Tezler
Abay H, Utian Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilim Uzmanlığı Tezi, 2013.
Aktaş O, Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunu etkileyen
Risk Faktörlerinin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilim Uzmanlığı Tezi, 2013.
Tez Jüri Görevi
Acar B., Reprodüktif Dönemdeki Kadınların Serviks Kanseri Taramasına Yönelik Sağlık
İnanışları ve Etkileyen Faktörler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yüksek Lisans tezi, Ankara,
2014.
3
ESERLER
A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1. Kaplan S, Bahar A, Sertbaş G, Taşdemir S. (2005) “Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesinde
İzlenen
Riskli
Yenidoğanların
Annelerindeki
Anksiyete
Yaygınlığının
Belirlenmesi”, Sağlık ve Toplum Dergisi 15(2); 73-80.
A.2. Kaplan S, Sergek E, Sertbaş G. (2005) “Postmenopozal Dönem Kadınlarda Kalkaneus
Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8(3); 76- 89.
A.3. Taşdemir S, Kaplan S, Bahar A. (2006) “Doğum Sonrası Depresyonu Etkileyen
Faktörler” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 1(2); 105- 117.
A.4. Kaplan S, Bahar A. Sertbaş G. (2007) “Gebelerde Doğum Öncesi ve Sonrası
Dönemlerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi 10(10);113-121.
A.5. Kaplan S., (2007) “Postmenopozal Osteoporozda Risk Faktörleri ve Korunma Yolları”,
Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(4); 23-31.
A.6. Kaplan S., Terzioğlu, F., “The Investigation of the Factors Influencing Bone Mineral
Density of Postmenopausal Women”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 14(2), July-December 2007 ss:12-25.
A.7. Kaplan S., Sergek E., Taşdemir S., (2007) “Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara
İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, Sağlık ve Toplum Dergisi, 17(4);69-74
A.8. Kaplan S., (2008) “Türkiye ve Avrupa Birliğinde HIV/AIDS Politikaları”, Fırat Sağlık
Hizmetleri Dergisi, 3(7); 43-54.
A.9. Kaplan S., (2008) “Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Anne Sütü ve Emzirme
Politikaları”, Sağlık ve Toplum, 17(3); 3-9.
A.10.
Kaplan
S.,
Aslan
H.,
(2008)
“Cinsel
Sağlık
Bakım
İhtiyaçlarının
Değerlendirilmesinde Genişletilmiş Plissit Modelinin Uygulanması”, Androloji Bülteni,
32(3);91-92.
A.11. Kaplan S., Demirci N. (2010) “Üriner İnkontinasta Konservatif Tedavi Yöntemleri”,
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13):1-4.
4
A.12. Akalın A., Kaplan S., Yılmazer T., Pınar G., Akkuş S. (2013), Üniversite
Öğrencilerinin Osteoporoz Sağlık İnançları ve Etkileyen Risk Faktörleri Konusunda
Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, 1(1):1927.
B. Ulusla arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Eserler
B.1. Kaplan S., Çelik S., Şahin S., Pınar G., Evaluation of cases of nursing and midwifery
malpractice discussed between 2003 and 2008 in high health council, Balkan journal of
Health Science, 2(1):2014, pp:7-11
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
C.1. Kaplan S, Sergek Verim E, Kamışlı S., “Review of Sexual Function of Women During
Pregnancy Period”, 1st International Cogress on Nursing Education, Research&Practice,
October 15 th-17th 2009, Thessaloniki, Greece. (Sözel Bildiri)
C.2.Kaplan S., Terzioğlu F., “The investigation of the factors influencing bone mineral
density of postmenopausal women”, IOF World Congress on Osteoporosis and 10 th
European Congress on Clinic Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, May 5-8
2010, Florence Italy, P:572. (Sözel Bildiri)
C.3. Yeşilçalık K., Kaplan S., “Ebelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve
Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Kadın ve
Sağlık Kongresi, 3-5 Haziran 2010, Sakarya. (Sözel Bildiri)
C.4. Kaplan S, Çelik S., Pinar G. Evaluation Of Cases Of Nursing And Midwifery
Malpractice Discussed Between 2003 And 2008 In High Health Council. Florence Network
“National and International Professional Nursing and Midwifery Development, 16-21 April
2013 HollandGroningen Üniversity.
C.5. Pınar G., Kaplan S., Aslantekin F., Kaplan B., Ayar B., Karabulut E., Dilmen U.,
Antenatal care services utilization and factors associated in Turkey:A National Survey, 21
Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, 17-20 Nisan, 2014, Antalya.
C.6. Pınar G., Kaplan S., Aslantekin F., Kaplan B., Ayar B., Karabulut E., Dilmen U.,
Demographic Characteristics and Reproductive Health Issues of Women of 15-65 Age
Group:An Epidemiological Study, 21 Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, 17-20 Nisan,
2014, Antalya.
5
C.7.
Pınar G., Kaplan S., Akalın A., Abay H., Ayhan A., Jinekolojik Kanser Tanısı Alan
Hastalarda Cinsel Disfonksiyon Sıklığının Belirlenmesi: Kalitatif ve Kantitatif Bir Çalışma, 21
Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, 17-20 Nisan, 2014, Antalya.
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D.1. Kaplan S, Sergek E, Taşdemir S. “Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi
Düzeylerinin Belirlenmesi”, 2.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat, 2006, Bursa.
Poster no:26
D.2.Taşdemir S., Sergek E., Kaplan S., “Doğum Sonrası Depresyonu Etkileyen Faktörler”,
I. Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul. Poster no:73
D.3. Kaplan S, Çelik S., Açıkgöz S.Ç., Engin U., “2003-2008 Yılları Arasında Yüksek Sağlık
Şurasında İncelenen Hemşire ve Ebe Malpraktis Vakalarının Değerlendirilmesi”, V. Adli
Bilimler Adli Hemşirelik Kogresi, 27- 29 Kasım, 2008, Avanos. (Sözel Bildiri)
D.4. Kaplan S, Sergek Verim E, Sertbaş G, “Postmenopozal Dönem Kadınlarda Kalkaneus
Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi”, 6. Ulusal Üreme
Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara. (Sözel Bildiri)
D.5. Çalışkan M., Yazıcı E., Özdemir Ş., Yılmazer T., Kaplan S., Akalın A., Pınar G.,
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Öğrencilerinin
Osteoporoz
İle
İlgili
Bilgi
Düzeylerinin
Değerlendirilmesi, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya
(Sözel Bildiri)
D.6. Aygan H., Güveren Z., Kıran Ş., Kaplan S., Yılmazer T., Akalın A., Pınar G.,
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Mesleki Rollerine İlişkin
Tutumları, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 19-21 Nisan 2013, Konya Poster
E. Diğer yayınlar ve çalışmalar :
E.1. Kaplan S (2007) Avrupa Birliği ve Türkiye’de AIDS/HIV Göstergeleri ve Politikaları,
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bitirme Tezi. Tez Danışmanı:
Prof.Dr.Çağrı ERHAN
E.2. Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyabet Kontrol Kitabı, Sağlık Bakanlığı Yayını, Çalışma
Komisyonu Üyesi, 2010 Ankara.
E.3. Kaplan S (2007) Avrupa Birliği ve Türkiye’de Emzirme Politikaları, Ankara
Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bitirme Tezi. Tez
Danışmanı: Prof.Dr.Çağrı ERHAN
6
E. Katılınan Kurs ve Sertifika Programları
E1. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM),
Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitim Programı Sertifikası, Eylül- Aralık 2007, Ankara.
E2. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM),
Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı Sertifikası, Ocak- Haziran 2007, Ankara.
E.3. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle
Mücadelede Sağlık Personeli Eğitici Eğitimi Belgesi, , Haziran 2008, Ankara.Sağlık Bakanlığı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Windows 7 İşletim Sistemi Eğitimi Sertifikası, 2010,
Ankara.
E.4. Evidence Based Nursing Practice Workshop, 9 Ekim 2012, Atatürk EA. Hastanesi,
Ankara.
E.5. Doğum öncesi hazırlık eğitici eğitimi sertifikası,
04-05 Temmuz 2013, Şifa
Üniversitesi, İzmir.
E6. Ayak Refleksolojisi, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği, 5 Şubat 2014, Ankara.
F. Katılımı Olan kongre ve sempozyumlar:
F1. Neonatolojide Yenilikler, Fatih Üniversitesi, 29 Eylül, 2000, Ankara.
F.2. 2.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat 2006, Bursa.
F.3. I. Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul
F.4. V. Adli Bilimler Adli Hemşirelik Kogresi, 27- 29 Kasım 2008, Avanos.
F.5. Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu, 4 Nisan 2008, İstanbul.
F.6. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet, 20-22 Mart 2008, Ankara.
F.7. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri, 26-29 Mart 2008, İstanbuL
F.8. Sağlık Bilimlerinde Sürekli Yayıncılık, 7. Ulusal Sempozyumu, 20 Kasım 2009, Ankara
F.9. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara.
F.10. Evidence Based Nursing Practice Workshop, 9 Ekim 2012, Atatürk EA. Hastanesi,
F.11. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, 3-5 Haziran 2010, Sakarya.
7
F.12. 5. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi, 1-2 Nisan 2010, Ankara.
F.13. Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Kanser Daire Başkanlığı, 31 Mart-02 Nisan
2013, Ankara
F.14. Hemşirelik Çalıştayı, Ebeler ve Hemşireler Derneği, 8 Mayıs 2013, Ankara
F.15. I. Ulusal Doğum Sempozyumu, 20 Mayıs 2013, Ankara
F.16. Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması, 30 Eylül- 1 Ekim 2013, Ankara.
F.17. Hemşirelik Bilim Günleri: Yaşlılık Sanatı: Güzel Yaşlanma, 21 Nisan 2014, Ankara
F.18. 7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13-15 Mayıs, GATA, Ankara.
G. Davetli Konuşmacı Olarak Katılınan Kongre ve Sempozyumlar:
G1. “HIV,AIDS’li Hasta Bakımı ve Hemşireilk Yaklaşımları” 1 Aralık Dünya AIDS Günü
Konferans Programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 30 Kasım 2012, Ankara
G2. Serviks kanseri ve HPV ilişkisi, 01 Nisan 2013 Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara
G3. Enfeksiyon Kontrolü, Çevre Güvenliğinin Sağlanması, Sıvı Elektrolit Dengesi, Evde
Bakım Elamanı Sertifika Programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2013, Ankara.
G4. “Doğal doğumda ağrı teorileri ve ağrının doğumdaki rolü”, “Doğum Ağrısıyla
Başetmede Nonfarmakolojik Yöntemler” Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu, 11-12
Kasım 2013, Ankara
H. Düzenlenmesinde Görev Alınan Konferans ve Kongreler:
HI.
Rahim Ağzı Kanseri Bilinçlendirme Paneli, Düzenleme Kurulu Üyesi, 17 Ocak 2013,
YBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ankara.
H2. 1. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri’nin “Kalp Gözüyle Kadın” Sempozyumu, Düzenleme
Kurulu Üyesi, 8 Mart 2013, YBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara.
H3. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası Programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 14 Mayıs 2013,
Ankara.
H4. Doğal Doğum Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitim Koordinatörü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
11-12 Kasım 2013
H5. 18. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, 2014, Antalya
8
H6. “Doğal doğumda ağrı teorileri ve ağrının doğumdaki rolü”, “Doğum Ağrısıyla
Başetmede Nonfarmakolojik Yöntemler” Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitim
Koordinatörü, 11-12 Kasım 2013, Ankara
H.7. 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Programı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 07 Mayıs
2014, Ankara.
I.Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
I1. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği, Ankara
I2. Hacettepe Hemşirelik Mezunları Derneği, Ankara
I3. ANKA Kadın Derneği, Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi, Ankara
J. Diğer Etkinlikler
Meme kanseri ile ilgili konuşma, TV 7 Ana Haber, 03 Şubat 2013.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü E-Dergi Yayın
Kurulu Üyesi 2013
9
Download

Öz Geçmiş - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi