Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky
(školní rok 2011/12, varianta B)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají
položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1B Český jazyk
A – Nejvhodnější název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
To vypadá, jako by ukázka byla o třech postavách.
Ano, tento titulek odpovídá obsahu ukázky a prozrazuje o něm nejvíc.
Kuba Kubikula chtěl postrašit Kubulu Barbuchou.
Týká se jen malé části ukázky.
Kubula si v kovárně kožíšek nespálil (aspoň ne v ukázce).
Týká se jen malé části ukázky.
B – Pohrůžky či varování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
To není výhrůžka, ale výzva, aby si našli místo k přespání.
Ano, Kuba medvědovi vyhrožuje (i když jen v duchu) – hodlá ho postrašit medvědím Barbuchou.
Tady Kubula jen odsekl Kubovi na jeho výhrůžky.
To je opravdu součást výhrůžky, aby se Kubula přestal drbat.
To je jenom zvolání, výraz údivu.
Tím mu se medvědář naopak chtěl vlichotit – šel na Kubulu po dobrém.
C – V kovárně se ková
1. Člověk může lumpačit, ale ne v lumpárně – lumpárna je to, co člověk provádí, když lumpačí.
2. Dalo by se hovorově říct, že v kavárně se kafuje, tj. pije káva. Nedá se ale říct, že se tam „kávuje“
– takové sloveso neexistuje.
3. V sušárně se suší prádlo.
4. V lyžárně se nelyžuje – tam se nechávají lyže přes noc.
5. V čekárně se čeká.
6. V lékárně se neleká ani neléčí.
D – Pramizerné
Vypravěč na řádku f mluví o tom, jaký Kubula byl. „S jídlem to bylo pramizerné“ proto znamená,
že Kubula velice špatně jedl.
E – Rčení o mrazu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Říká se „studený máj, v stodole ráj“.
Říká se „kdo se bojí, nesmí do lesa“.
Říká se „mráz kopřivu nespálí“.
Říká se třeba „zpívali, až se hory zelenaly“ – tedy s velkou chutí, vervou.
Říká se „lže, jako když tiskne“.
To se opravdu říká, když měl někdo zvláštní pocit v těle, případně strach.
F – Vypravování o ukázce
1. Například to, že medvěd mluví.
2. Začátek příběhu by se kreslil velmi špatně.
3. Kubula byl špinavý medvěd, který se toulal s medvědářem Kubou Kubikulou – ten ale na
Kubulovu čistotu dbal. O tom, zda byl sám čistotný a čistý, se v ukázce nemluví.
4. Ano, a to v první i ve druhé polovině příběhu (třeba na řádcích e, f a o, p).
5. Ano, opravdu to tak při čtení příběhu vypadá, zvláště v jeho druhé polovině.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
1 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
6. S medvědem chodil po světě medvědář Kuba Kubikula, který není vypravěčem.
G – Kdy se to stalo?
Na řádcích t a u se píše, že „už táhlo na šestou a byl čas myslit na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti.“
Děj ukázky (tj. její druhá polovina) se tedy odehrává někdy v zimě v podvečer.
H – Co víš o Kubulovi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O tom není v ukázce žádná zmínka.
Podle řádků b a c byl hajdalák, který se nečesal, nemyl a chodil jako ledajaká opice.
Na řádku x jen bručel, že si spálí kožíšek.
Na řádku p říká Kubula hodně neskromně: „… já se každému líbím“.
Podle řádku e nechtěl postát.
Například podle řádků e až g si nechtěl utřít hubu, dát se vyhřebelcovat a vyčistit si uši.
O koupání s ním nebyla řeč. Další zmínky o tom, že nebyl čistotný, jsou na řádku c.
I – Tabulka o šelmách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výborně šplhá medvěd malajský, který žije v Asii.
Žijí tam: medvídek mýval, medvěd hnědý a medvěd lední.
Ano, v Asii, Evropě a Severní Americe.
Největší medvídkovitý má délku až 110 cm, nejmenší medvědovitý až 140 cm.
V Asii žije i medvěd lední, který ovšem dosahuje délky až 300 cm.
Ano, jiné šelmy v tabulce nejsou – stačí se podívat do řádku Čeleď.
J – Kdo jsou „lidičky“?
Tímhle zvoláním se vypravěč obrací na čtenáře a posluchače pohádky.
K – Co víš o Kubovi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kuba je člověk, Kubula je medvěd.
Chce ho například odnaučit drbání.
Hajdalák, který se drbe, je medvěd Kubula.
Ano, Kubula mu odmlouvá.
Zná, protože ví, že se tam dobře spí.
Barbuchy se (asi) bojí medvěd Kubula – Kuba ho chce Barbuchou postrašit.
L – Nejneuctivější zakončení
Nejméně uctivé je zakončení „čumět!“ Můžeme si představovat, že to říkáme třeba svému tátovi: „To
budeš, tati, …“.
M – Psaní i/y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Má být „praštěly“.
Má být „viselo“.
Všechna i/y jsou správně.
Všechna i/y jsou správně.
Má být „se olizoval“.
Má být „se toulali“.
2B Matematika
A – Hmotnost mouky
Největší množství tuku je v rozpisu číslo 1. Ten obsahuje 400 g mouky.
B – Který rozpis vybrala?
Když navážila dvakrát víc mouky než cukru a postupovala podle některého rozpisu, musela použít
rozpis, ve kterém je také dvakrát víc mouky než cukru. Je to rozpis číslo 2.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
2 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
C – Hmotnost cukru
Můžeme sečíst hmotnosti cukru ve všech čtyřech těstech (hodnoty na řádku „cukr“) a výsledek
vydělit dvěma: 275 g.
D – Hmotnost těsta
Jde o těsto číslo 4 (poslední sloupec). Místo „2 kusy“ počítáme se 120 g a všechny hmotnosti ve
sloupci sečteme. Výsledek: 965 g.
E – Velká čísla slovně
605 304
−597 059
8 245
F – Cena nákupu
chléb
pomerančový džus
kiwi
dušená šunka
CELKEM
14 Kč
62 Kč
56 Kč
42 Kč
174 Kč
G – Délka stužky
Na obrázku vidíme polovinu stužky použité na ovázání krabice. Měří 2 · 25 cm + 2 · 6 cm = 62 cm.
Celá stužka tedy měří 124 cm.
H – Kdy se výsledek zvětší?
1.
2.
3.
4.
Když zmenšíme to, co dělíme, bude – při stejném počtu dílů – díl menší.
Když něco dělíme na méně stejných dílů, bude díl větší.
Když se zmenší číslo, kterým násobíme, výsledek se zmenší.
Když se zmenší číslo, které odečítáme, výsledek se zvětší.
I – Násobky sedmi a osmi
1.
2.
3.
4.
Například všechna lichá čísla, která nejsou násobkem 7: například 13, 15, 17, 19, 23, 25, apod.).
Číslo 21 bude nahrazeno křížkem a číslo 24 bude nahrazeno kolečkem.
Křížků tam bude 7 (neboť 7 · 7 = 49), koleček jen 6 (neboť 7 · 8 = 56).
To by znamenalo, že některé číslo mezi 1 a 50 je současně násobkem 7 i násobkem 8 – to ale
nemůže nastat, neboť nejmenší takové číslo je číslo 56 = 7 · 8.
J – Počet latí
Z pěti kmenů nařežou 5 · 8 prken, a tedy, protože z každého prkna je 6 latí, celkem 5 · 8 · 6 = 240
latí.
K – Které číslo si myslí?
a) Podmínku splňují jen čísla 27, 35, 39, 61, 63, 75 a 79.
b) Z nich splňují tuto podmínku jen čísla 27, 35 a 39.
c) Celočíselným násobkem 3 jsou z nich jen čísla 27 a 39.
d) Čísla 27 a 39 podmínku splňují.
e) Podmínku z těchto dvou čísel splňuje jen číslo 39.
L – Grafický záznam teplot
1. V pondělí večer (trojúhelník) naměřili –4 °C .
© O. Botlík, D. Souček, 2012
3 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
2. Nejteplejší poledne bylo v pondělí – čtvereček stojící na vrcholu je v tento den umístěn nejvýše.
3. Ano, v úterý jsou značky ranní, polední a večerní teploty nejblíže u sebe.
4. Ano, středeční ranní teplota je znázorněna čtverečkem stojícím na straně, který je na stupnici
nejníže.
M – Sčítání slovně
1.
2.
3.
4.
42 + 24 = 66
14 + 16 = 30
64 + 18 = 82
34 + 27 = 51
N – Cesty vlakem
Spěšnému vlaku trvá cesta z Náchoda do Police nad Metují 13 minut. Zastávkovému vlaku trvá
stejná cesta 13 minut + 9 minut = 22 minut, tedy o 9 minut déle.
3B Humanitní základ
A – Tvrzení o světě
1. Ano, jsou to chudé děti žijící v tropickém pásmu, které se málokdy dostaly dál než do sousední
vesnice nebo do sousedního města.
2. Naučí se to všechny duševně zdravé dětí, a těch je víc než devět desetin.
3. V Evropě a Severní Americe určitě ne.
4. Z hlediska životních podmínek patříme k nejvyspělejším zemím světa.
5. I když mobilní telefony pronikají i do velmi chudých oblastí (a znamenají tam velké usnadnění
života místních lidí), tolik dětí určitě mobil nemá.
6. Nedostatek kvalitní pitné vody sužuje například lidi v mnoha afrických zemích.
7. Ano, například v některých islámských státech či v rovníkové Africe.
8. V Evropě žije takových dětí jen velmi málo, nanejvýš několik setin.
B – Václav III. králem
Ze vzdálenosti letopočtů 1348 a 1415 je patrné, že nejmenší dílek znamená 5 let. Rámeček se čtyřmi
otazníky tedy ukazuje na rok 1305.
C – Nové nástroje, materiál
Jako odůvodnění u většiny povolání stačí stolní počítač či internet (lékařka, spisovatel, fotograf,
novinář, učitelka, policista) nebo nějaké zařízení, které v sobě počítač obsahuje (GPS u taxikáře,
elektronická pokladna prodavačky, příp. digitální fotoaparát fotografa). Instalatér používá například
trubky z umělé hmoty pro rozvod vody.
D – Proč otec vlasti?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V době Karla IV. ještě továrny neexistovaly.
Povinnou školní docházku zavedla až císařovna Marie Terezie.
Ano, založil univerzitu, podporoval písemnictví.
Sice měl se svými čtyřmi ženami asi 12 dětí (z nich několik zemřelo ještě v dětském věku), ale to
nebylo na tu dobu nijak neobvyklé, a nebyl proto zván „otcem vlasti“.
Ano, zajistil mír, podporoval rozkvět měst a obchodu.
Samostatný český stát vznikl až v roce 1918.
V té době nebyly české země okupovány Německem.
Čeština existovala už před Karlem IV.
E – Kde se má zeptat?
1. Ministerstvo zahraničí se zabývá vztahy s jinými zeměmi a mimo jiné i nabízí informace
o předpisech pro cestování do různých států.
2. Nestačí spoléhat na zkušenost jiných lidí. Lidé často porušují předpisy a nevědí o tom, dokud na
© O. Botlík, D. Souček, 2012
4 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
ně nepřijde kontrola.
Dědeček býval celníkem dávno, nyní už platí jiné předpisy.
Lidé odpovídající na internetu nemusejí mít spolehlivé informace. Často člověk dostane několik
různých odpovědí a nepozná, která je správná.
Německé velvyslanectví zastupuje Německo v České republice, a proto má spolehlivé informace
o předpisech, které se týkají cestování do Německa.
Není jisté, že kamarádky budou mít skutečně spolehlivé informace o předpisech pro cestovní
doklady v Německu.
Není jisté, že příbuzní budou mít skutečně spolehlivé informace o předpisech pro cestovní
doklady v Německu.
Obyvatelé Německa v Německu bydlí, necestují tam jako cizinci, proto nemusejí dobře znát
předpisy pro cestovní doklady.
F – Co nastalo dříve?
1. Rozlišili – například u nás se roční období liší průměrnou teplotou a tím, jak vypadají třeba
stromy (na jaře jim rostou nové listy, na podzim opadávají).
2. Víno se u nás pěstovalo ještě před objevením Ameriky (1492), ze které se tabák dostal do Evropy
až koncem 16. století.
3. Röntgenův objev je z roku 1895 – zlomeniny napravovali už starověcí lékaři.
4. Oheň často vznikal jako důsledek úderu blesku.
5. Ano, takový projekt připravovaly možná stovky početných výzkumných týmů, které si rozdělily
práci.
6. Ano, písmo vytvořili lidé, až když už mluvili.
7. Například kameny nebo klacky vhodného tvaru mohli využívat rovnou.
8. Člověk byl nejdříve sběrač, a teprve potom se naučil pěstovat některé plodiny.
9. Ano, příčinám bakteriálních ani virového infekcí nemohlo lidstvo porozumět dříve, než mohlo
studovat baktérie a viry pod mikroskopem.
G – Hlasování v MOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ano – čísla v „jejich“ řádcích rostou směrem zleva doprava.
Ne – ve 4. kole byl rozdíl jen 4 hlasy.
Ne – ve 2. kole získal víc hlasů Madrid.
Ano – 32 hlasů.
Ne – například v 1. kole to bylo 97 hlasů a ve 4. kole 104 hlasů.
V Londýně i v New Yorku se mluví anglicky.
New York neleží v Evropě.
H – Cestovní ruch
1. Je to přesně naopak. Především čínských turistů jezdí do Evropy více a růst jejich návštěvnosti se
dá očekávat i v budoucnu. Je to způsobeno tím, že s rozvojem čínské ekonomiky roste počet
Číňanů, kteří si mohou cestování dovolit. S určitým otevíráním se čínského režimu je také pro
čínské obyvatele cestování do zahraničí snadnější.
2. Je dokonce nejvyhledávanějším cílem na světě. Francie má výhodu, že má dostatek jak přírodních
krás a kvalitních přímořských letovisek, tak historických lákadel. Také město Paříž je celosvětově
považováno za jedno z hlavních center módy a kultury.
3. Toto tvrzení neplatí ani v jedné části. Letecká doprava je statisticky bezpečnější než doprava
silniční a na delší trasy je dokonce levnější. Navíc musíme brát v úvahu obrovský rozdíl v časové
náročnosti (např. z Prahy do Říma letíte cca 2 hodiny, autobusem vám potrvá cesta téměř
desetinásobek a to při srovnatelné ceně). Většina lidí dnes při delších cestách dává přednost
letecké dopravě.
4. Tyto faktory míru návštěvnosti velmi ovlivňují. Většina turistů nejsou dobrodruhové vyhledávající
adrenalinové nebezpečí. Lidé touží po bezpečné dovolené s kvalitní nabídkou služeb (dobré
restaurace, poctivé taxislužby, kultura, dovolání se práva a pomoci v případě potíží atd.).
© O. Botlík, D. Souček, 2012
5 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
5. Slovo „především“ nelze v této souvislosti použít. Mezi hlavní „taháky“ pro zahraniční turisty patří
v ČR městské památkové zóny a jiné památky (Praha, Kutná Hora, Český Krumlov, Třeboň,
Karlštejn, Olomouc aj.). Přírodní krásy vyhledávají ve větší míře spíše vnitrozemští turisté.
6. Některé například ostrovní státečky (např. v Karibiku či v Oceánii) mají téměř celou ekonomiku
závislou na turistickém ruchu. Většina jejich obyvatel pracuje v oborech nějak souvisejících
s turismem ( Např. lidé pronajímají byty, pracují ve službách pro turisty, provozují obchůdky,
penziony, půjčovny sportovního vybavení atd.).
7. Mnohé vnitrozemské státy jistě lákají turisty na historické památky, nebo krásy přírody (např.
Rakousko, Švýcarsko a jejich Alpy či ČR s se starou Prahou atd.). Přesto tvrzení, že jsou
vyhledávány přednostně vnitrozemské státy, není pravdivé. Přímořské státy lákají každoročně
miliony turistů a vnitrozemské státy jim v celkovém počtu návštěvníků nemohou konkurovat.
8. K cestování je potřeba více peněz a také volného času. Obojího mají k dispozici ve větší míře
spíše lidé z bohatších zemí.
I – Vlastnosti států EU
1. Překračování hranice mezi dvěma státy EU, které jsou členy Schengenské dohody, probíhá i bez
kontroly dokladů, natožpak zavazadel. Například na hranicích ČR, která má jako sousedy jenom
členy Schengenské dohody , tedy žádné pravidelné kontroly neprobíhají.
2. Všechny státy EU mají nějakou podporu v nezaměstnanosti a nějaké nezaměstnané, kteří ji
pobírají.
3. Například v Rakousku i v Německu je úředním jazykem němčina.
4. Například na Slovensku žije méně než 6 milionů lidí.
5. Všechny státy EU mají důchodové zabezpečení.
6. Ve všech státech EU je povinná školní docházka.
7. Ano, všechny státy EU jsou demokratické a mají vládu složenou podle výsledků voleb.
8. Ano, všechny státy EU jsou demokratické.
9. Například u nás se platí českou korunou.
J – Středověká doprava
Ve středověku ještě nebyl znám parní stroj ani benzinový či naftový motor – tím jsou vyloučeny
dopravní prostředky č. 1, 3 a 6. Horkovzdušný balon s lidskou posádkou (č. 4) se vznesl až koncem
18. století – konec středověku bývá umisťován kolem roku 1500. Kočár č. 2 je na středověk příliš
zdobný a elegantní. Jediným středověkým dopravním prostředkem je tedy plachetnice.
K – Typické pro region
1. Některá území mají svá typická jídla, například kulajdu (polévka) v jižních Čechách nebo valašské
frgály (koláče).
2. Tradiční kroje různých území se od sebe navzájem liší.
3. Úředním jazykem je v celé republice čeština.
4. Například v severozápadním pohraničí Čech jsou běžné hrázděné stavby, které se jinde příliš
nevyskytují.
5. Lidové zvyky se liší. V některých oblastech se slaví masopust, v jiných ne. Odlišují se například
způsoby zdobení velikonočních vajíček a tak dále.
6. Polabí se přírodními podmínkami odlišuje například od Vysočiny.
7. V celé České republice je měnou česká koruna.
8. Zákony platí pro celou Českou republiku, neliší se v jednotlivých částech země.
9. Nářečím se liší například oblasti severní Moravy a jižních Čech.
L – Vztahy mezi osobami
1.
2.
3.
4.
Ano, Václav IV. byl jeho syn.
Ne, byla jeho vnučkou.
Ne, Václav IV. byl starší než Jan.
Ano, byl to bratr jejího otce Jana.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
6 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
5.
6.
7.
8.
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
Ne – Karel IV. byl Janův otec.
Ano, oba byli syny Karla IV.
Ano, Richilda byla její matkou.
Ano, byla dcerou jeho syna Jana.
M – Pořadí událostí
2.
1.
5.
4.
3.
narození Karla IV.
narození Václava IV.
narození Elišky
Janova smrt
smrt Eliščiny matky
4B Přírodovědný základ
A – Úprava kuchařského předpisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jeden plech bude péci stejnou dobu za stejné teploty.
Měla by použít dvojnásobné množství švestek, ale bude je i nadále půlit.
Ano, použije dvojnásobné množství bílků.
Ano, nákyp zaplní dva takové plechy.
Ano, použije dvojnásobné množství másla.
Kaši bude vařit stejně dlouho.
Naopak, musí použít dva litry mléka.
B – Kde byli na dovolené?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Maďarsko moře nemá.
V Řecku moře studené není.
Švýcarsko moře nemá.
Ano, moře je tam studené, ve Finsku jsou historické památky i krásy přírody (například lesy).
V Chorvatsku moře studené není.
Slovensko moře nemá.
Ve Španělsku moře studené není.
Ano, moře je tam studené, v Norsku jsou historické památky i krásy přírody (například fjordy).
C – Savci
1. Potkan je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
2. Veverka je savec, její mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
3. Komár není savec, komáří larvy se ve vodě živí drobnými vodními organismy nebo zetlelým listím
apod.
4. Krtek je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
5. Ježek je savec, jeho mláďata se po narození živí mateřským mlékem.
6. Kachna není savec, ptáčata si po vylíhnutí sama hledají potravu ve vodě či na souši.
7. Kos není savec, ptáčata se po vylíhnutí živí potravou, kterou jim přinášejí rodiče (např. hmyzem).
8. Pes je savec, štěňata se živí mateřským mlékem.
D – Správné odhady
1.
2.
3.
4.
5.
Výška chrámu je zhruba pětkrát nižší.
Je to ve skutečnosti jen zlomek sekundy.
Ano, současný světový rekord v běhu na 100 m drží Usain Bolt časem 9,58 s.
Stačí je vařit asi 20 až 25 minut.
To by znamenalo, že vůbec nezapadne – ve skutečnosti bude nad obzorem o něco déle než 16
hodin.
6. Cesta je dlouhá 200 km a autobusu trvá přibližně dvě a půl hodiny.
7. Trvá to obvykle jen několik sekund.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
7 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
8. Trvá to jen asi 50 dní – za rok se může narodit až 5 generací myší.
9. V jednom roce se narodí přibližně 100 tisíc dětí – tedy dvacetkrát méně.
E – Z vlastních zdrojů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sklo se vyrábí z křemičitého písku, který se v Česku těží.
Olivovníky v Česku nerostou.
Ovčí vlna ze získává stříháním ovcí – ty se v Česku chovají.
Žula se v Česku těží.
Bavlna se v Česku nepěstuje.
Kožený pásek se vyrábí z hovězí nebo vepřové kůže.
Toaletní papír se vyrábí ze surovin v Česku dostupných.
Oves se v Česku běžně pěstuje.
Korkový dub v Česku neroste.
F – Kde čeká na Tomáše?
Tomáš pojede rychlíkem z Pardubic do Prahy a potom dálkovým autobusem do Plzně. V Plzni ho
bude čekat babička.
G – Kamarádi a kamarádky
2
Krkonoše
4
1
6
kamarádi
kamarádky
4
př
ibl
ižn
á
hr
a
Orlické hory
3
nic
e
3
4
6
Če
ch
y-M
or
av
a
4
2
1
Šumava
západní
polovina
východní
republiky
2
Moravskoslezské Beskydy
1. Ano, na každé polovině má 11 kamarádek – přesná poloha hranice mezi polovinami nehraje roli.
2. Jsou to přibližně hranice v západní polovině republiky a potom hranice nad zeleným popiskem
„východní“ – dohromady podél nich žije 13 Magdiných přátel.
3. V Orlických horách má 3 kamarádky.
4. V Krkonoších nemá žádné kamarádky.
5. Na Moravě má 8 kamarádek, v Čechách má 15 kamarádů.
6. Na Šumavě má víc kamarádek než kamarádů.
7. V oblasti Moravskoslezských Beskyd nejsou žádné značky kamarádů nebo kamarádek.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
8 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
H – Co se nerozpadne?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ztrouchniví a rozpadne se během několika let
zplesniví a rozpadne se nejpozději během několika let
ztrouchniví a rozpadne se během několika let
nerozpadne se
nerozpadne se
bude se rozpadat o něco déle než hřebík, protože má na povrchu ochrannou vrstvu proti rzi, ale
rozpadne se
7. nerozpadne se
8. zhnije a rozpadne se během několika měsíců
9. zreziví a rozpadne se daleko dříve
I – Vosa a vlaštovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vosy i vlaštovky dýchají kyslík, vlaštovky dýchají plícemi, vosy vzdušnicemi.
Vlaštovky se živí hmyzem, vosy loví hmyz pro své dravé larvy.
Vosy nemají kosti, jejich tělo je vyztuženo na povrchu pomocí látky nazývané chitin.
Vosy i vlaštovky si stavějí hnízda, vosy z papíroviny, vlaštovky z hrudek hlíny a slin.
Vosy i vlaštovky mají nohy, vosy mají šest nohou a vlaštovky dvě nohy.
Vosy i vlaštovky mají křídla, vosy mají křídla blanitá, vlaštovky mají křídla pokrytá peřím.
Vosy i vlaštovky vyměšují zbytky potravy.
Vosy na zimu neodlétají, ale umírají, pouze nová královna přezimuje.
Vosy nežijí v párech, ale v rojích.
J – Rozlévání limonády
1. Barva limonády nezávisí na velikosti sklenice, limonáda bude mít přibližně stejnou barvu v malé i
velké sklenici a také v láhvi.
2. Hmotnost cukru závisí na množství limonády. V malé sklenici je méně limonády, tedy i méně
gramů cukru. Ve velké sklenici je více limonády, proto i více gramů cukru.
3. Hmotnost limonády souvisí s množstvím nápoje, v malé sklenici bude méně gramů limonády než
ve velké sklenici.
4. Teplota nezávisí na množství nápoje, limonáda v láhvi, v malé i velké sklenici bude mít nejspíš
pokojovou teplotu, protože už dlouho stála v místnosti na stole.
5. Objem limonády souvisí s velikostí sklenice. V malé sklenici bude méně mililitrů limonády než ve
velké sklenici.
6. Chuť limonády nezávisí na množství nápoje, bude stejná v malé i velké sklenici, stejně tak
v původní láhvi.
K – Proč tu pramení?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prameny řek se nezmění tím, že některé město dosáhne milionu obyvatel.
I v obdobích, kdy v České republice nejsou povodně, zde pramení přibližně stále stejně řek.
I v době, kdy jsou v České republice tuhé zimy, zde pramení přibližně stejně řek.
Sousedství moře nemá vliv, prameny a tok řek nezávisí na blízkosti moře, ale na povrchu České
republiky.
Hornaté hranice způsobují, že jen velmi málo řek se do České republiky dostane „zvenku“. Proto
většina českých řek pramení na českém území, na svazích zdejších hor.
Evropa nemá na prameny řek vliv. Kdyby byla Česká republika počítána k Asii, prameny řek by se
nezměnily.
Počet sousedních států nemá vliv, mění se podle politických podmínek v Evropě, ale řek zde
pramení pořád víceméně stejně.
Mnoho protékajících řek neznamená, že jich na daném území také mnoho pramení – mohou
pramenit v okolních státech.
Kůrovci k tomu nepřispívají – řeky zde pramení i v době, kdy kůrovec příliš neškodí.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
9 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
L – Jaké zvířátko?
1. Rybičky jsou většinou všežravci, na procházky se s nimi nechodí, chovají se v akváriu, dožívají se
1–3 let (alespoň paví očka).
2. Kočka je masožravec, dlouhé procházky sice nepotřebuje, ale klec by jí určitě nestačila, dožívá se
6–20 let.
3. Morče je býložravec, nepotřebuje dlouhé procházky, stačí mu klec, dožívá se 5–10 let (v průměru
6 let).
4. Pes je masožravec, který potřebuje dlouhé procházky, klec mu určitě nestačí, dožívá se 10–13 let.
5. Želva je všežravec, nepotřebuje dlouhé procházky, klec s vodou jí stačí, dožívá se až 40 let.
6. Papoušek je sice býložravec, nepotřebuje dlouhé procházky, stačí mu klec, ale dožívá se 12–20
let.
M – Jaké houby sbírat?
1. Například na jaře roste mnoho dobrých hub – čirůvky, kačenky, nebo smrže.
2. Houby s lupeny mohou být jedlé a výborné – například muchomůrka růžovka a některé
holubinky.
3. Pálivé houby mohou být jedlé – pálivost zmizí vařením – například ryzce.
4. Houby s pestrými klobouky mohou být jedlé – například klouzky, holubinky, lišky nebo čirůvky.
5. Některé hřiby jsou jedovaté, například hřib satan.
6. Všechny hřiby mají „rourky“, přesto jsou některé jedovaté – například hřib satan.
7. Řada smrtelně jedovatých hub chutná velmi dobře, například muchomůrky.
8. I houby s hnědými klobouky jsou jedovaté, někdy i smrtelně – například pavučince, muchomůrka
tygrovaná či závojenka jarní.
9. To je správný postup, tak bude mít jistotu, že jí jenom jedlé houby.
N – Léky po babičce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mnoho léků mohou užívat jak děti, tak dospělí, liší se obvykle jen dávkováním.
Děti samy nemají dost informací o léku, proto ho nesmějí užívat bez domluvy s rodiči.
Některé léky se velmi rychle kazí a není jisté, jestli byl lék celou dobu správně skladován.
Léky se dávkují podle hmotnosti, jedna tabletka pro dospělého může dítěti uškodit.
Alergie jsou časté, proto není dobré užívat léky, o kterých nic nevíme.
Pokud měla babiččina bolest kloubů jinou příčinu a lék na tuto příčinu působí, nemusí u jiné
příčiny vůbec fungovat.
7. Děti rostou, jejich těla jinak zpracovávají přijaté látky, a mohou proto jinak reagovat na lék.
O – Dusičnany v zelenině
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U červené řepy jíme hlízu vzniklou z přechodu mezi kořenem a stonkem.
U celeru jíme hlízu vzniklou z kořene a stonku.
U salátu jíme listy.
U rajčat jíme plody.
U hrášku jíme semena, popř. jejich obal – lusk.
U ředkvičky jíme hlízku vzniklou z přechodu mezi kořenem a stonkem.
U špenátu jíme listy.
U mrkve jíme kořen.
5B Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku How are you? tedy překládáme jako Jak se
máš?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Jak se máte?, a to s tím, že
se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo dokonce na skupinu osob – bez ohledu
na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se
vyskytují výrazy your, yours apod.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
10 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
A – Pokyny pro kreslení
3.
1.
4.
5.
6.
2.
Nakresli hvězdičku.
Nakresli další hvězdičku.
Nakresli měsíc pod ty hvězdičky.
Nakresli další měsíc.
Nakresli srdíčko mezi hvězdičky.
Nakresli ještě jedno srdíčko.
B – Doplňování do věty
1. Ty a já jíme v kině popcorn.
2. Nikdy nejíš v kině popcorn.
3. Špatně utvořený zápor, správně by bylo: You don't eat popcorn in the cinema. Nebo You aren't
eating popcorn in the cinema.
4. Nejíš v kině popcorn.
5. Správně by bylo You like eating popcorn in the cinema.
6. Špatně utvořený zápor, správně by bylo You don't eat popcorn in the cinema.
7. Obvykle jíš v kině popcorn.
8. Správně by bylo You want to eat popcorn in the cinema.
9. Špatně utvořený zápor, správně by bylo You don't eat popcorn in the cinema.
C – Slovo do říkanky
Znám jednoho chlapce, / každý den si hraje / s malou hračkou, / která je modrá a …
1. breč – nerýmuje se a nedává smysl
2. zábavná – nerýmuje se
3. počkej – nedává smysl
4. hraj – nedává smysl
5. radost – nedává smysl
6. šedá: I know a boy, / he plays every day / with a little toy / which is blue and grey. Slova „day“ a
„grey“ se rýmují.
7. řekni – nedává smysl
8. pondělí – nedává smysl
D – Co by Susy potěšilo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
medvídek – má ráda hračky
mrkev – nemá ráda zeleninu
kniha – ráda čte
paleta – má ráda výtvarné umění
lyže – nemá ráda zimu
zmrzlina – má ráda sladké
plavky – nemá ráda plavání
E – Jak zdravíme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uvidíme se později.
Ahoj.
Nashledanou.
Rád tě vidím.
Dobré odpoledne.
Není správně anglicky, good day se jako pozdrav nepoužívá.
Čau.
Dobré ráno.
F – Na co dává odpověď?
1. V ukázce se nepíše nic o tom, čím se žirafa živí.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
11 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Srovnávací testy pro 5. ročník
It comes from Africa.“
V ukázce se nepíše, jestli žirafa k spánku ulehá, nebo ne.
V ukázce se píše jen, že spí krátce.
“It can kick very strongly. Only a lion can kill a giraffe.“
“..a lion can kill a giraffe.“
V ukázce se píše jen, že lev dokáže zabít žirafu.
V ukázce se píše jen, že má nohy dlouhé.
“The giraffe is the tallest animal….“
G – Logická odpověď
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kolik máš mrkví? Jsou ze supermarketu.
Jak se mají tví rodiče? Jsou teď šťastní.
Co má Tom na sobě? Má na sobě tričko a kalhoty.
Proč je ta kniha na zemi? Ano, je.
Kdo je tento muž? To je můj dědeček.
Proč běžíš? Ráno.
Kdy začíná ten film? V kině.
Kde je moje kolo? Je nové.
H – Výpočty anglicky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
52 + 19 = 70
17 + 17 = 114
2000 + 8000 = 1000
35 + 18 = 43
40 + 14 = 55
18 + 2 = 20
62 + 8 = 17
30 + 12 = 41
I – What has he got?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Má papír, ale nemá tužku.
Ne, nemá zmrzlinu.
Hodně hraček.
Mají kočku.
Správně by bylo He has got a hat. Má klobouk.
Máš knihu.
Nevím.
Nic.
J – Co může nastat současně?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Káva je černá a teplá.
John je šťastný a smutný.
Billy je mladý a nemocný.
Ten příběh je dlouhý a krátký.
To jablko je červené a sladké.
Ten vlak je nový a rychlý.
To tričko je špinavé a čisté.
Ta kniha je tlustá a zábavná.
Jim je tlustý a hladový.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
12 / 14
KALIBRO – 2011/12
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
6B Ekonomické dovednosti
A – Cesta k pračce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jde o výdaje.
Jde o výdaje.
Ty naopak cestu usnadňují.
Znamená vyšší výdaje za stravu.
Hodně dluhů znamená, že bude muset také hodně splácet.
Znamená vyšší čisté příjmy.
B – Spoření do prasátka
za mytí nádobí
za umytí auta
za pomoc babičce
CELKEM
520 Kč
300 Kč
400 Kč
1220 Kč
C – Cena 1 kg směsi
Kdyby zákazník nakoupil po jednom kilogramu od každého druhu ořechů, získal by 3 kg směsi
ořechů, ve které by mohl ořechy rovnoměrně namíchat stejně, jako jsou namíchány ve směsi, která
se prodává. Za ořechy by zaplatil celkem 220 Kč + 280 Kč + 190 Kč = 690 Kč. Jeden kilogram směsi
stojí třetinu této ceny, tedy 230 Kč.
D – Soběstačný na Šumavě?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Telefon si nejspíš sám nevyrobí, natožpak spojení s tím, komu by telefonoval.
Pečení chleba může zvládnout (mouku si může „umlít“, …).
Umělé hmoty si nejspíš sám nevyrobí. Kde by vzal například ropu, tedy potřebnou surovinu?
Počítač si nejspíš sám nevyrobí.
Sůl by si mohl vytěžit sám, kdyby našel vhodné ložisko. Ta však na Šumavě nejsou.
Banány na Šumavě nevypěstuje.
Mohl by si ji teoreticky vyrábět sám pomocí generátoru – ten ale sám nejspíš nevyrobí.
Operaci žlučníku si sám na sobě neprovede.
E – Obnovitelné zdroje
K obnovitelným zdrojům energie se počítají řeky, sluneční záření, vítr, příliv a odliv a lesy.
F – Vliv internetu
1. Například zřízení e-shopu, navrhování webových stránek nebo inzerce.
2. Prohlédnou si je na internetu, zaplatí a nechají poslat. Když jim nevyhovuje, můžou je podle
zákona vrátit.
3. Například na Facebooku, nebo prostřednictvím blogů, které čtou lidé s podobnými zájmy.
4. Naopak, existuje více elektronických záznamů jejich činností, k nimž se může nelegálně dostat
neoprávněná osoba. Anebo je mohou dokonce využívat obchodníci, kteří by je dříve získávali
v použitelné podobě jen velmi obtížně (například ve všech tzv. e-shopech, kde má člověk trvalý
„účet“, mu mohou například nabízet nové zboží na základě toho, co si koupil dříve).
5. Ano, e-maily jsou zadarmo a dorazí do adresátovy schránky velmi rychle. Ten si navíc může
přečíst, ať je kdekoli (má-li tam přístup k internetu).
6. Naopak, prostřednictvím internetu má mnoho profesí dálkový přístup k datům svých klientů.
Hodně lidí také může svou práci prostřednictvím internetu odevzdávat. Mohou také po internetu
komunikovat se spolupracovníky, klienty i šéfy.
7. Ano, například stahování autorských děl (hudby, filmů) nebo krádeže osobních dat (například
zákaznických).
8. Mají, ale nikoli kvůli internetu.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
13 / 14
Odůvodnění správných odpovědí (B)
Srovnávací testy pro 5. ročník
KALIBRO – 2011/12
G – Sklizeň jablek
1. Česáče sice potěšíš, ale nebudou mít žádnou motivaci pracovat rychleji.
2. Sice se možná podaří sklidit úrodu trochu dříve, ale česáči budou pracovat pomalu, neopatrně.
Zanedbáš i další povinnosti, které jsou pro úspěch důležité (prodej, řešení nečekaných situací
apod.).
3. Víc česáčů sklidí úrodu dříve a nebudou ani tak unavení jako nyní – s jablky budou zacházet
opatrně.
4. Natlučená jablka se dají prodat jen velmi levně na mošt – na tom bys vydělal možná ještě méně
než při zpoždění.
5. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
6. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet
s jablky opatrně.
7. Samotným zvýšením hodinových odměn nezačnou česáči pracovat rychleji.
H – Pro řemeslníka
1. Webová stránka pomáhá případným zákazníkům, aby řemeslníka „našli“ a seznámili se s tím, co
nabízí.
2. Reklama pomáhá zboží prodávat, e-mail usnadňuje spojení se zákazníky.
3. Pěkný obal pomáhá zboží prodávat.
4. Podobné výrobky z dovozu mu také budou konkurovat.
5. To není rozumný začátek podnikání – peníze na luxusní auto by nejspíš mohl vynaložit účelněji.
6. To by měl udělat, aby věděl, jaké minimální ceny musí za svou práci požadovat.
7. Množství a kvalita konkurentů bude ovlivňovat, jak snadno a jak rychle se bude prosazovat.
8. Kdyby zájem nebyl, ušetřil by si tak zbytečné výdaje.
I – Využití počítačů
1. Digitální snímky se například velmi snadno upravují a archivují.
2. Například na větších letištích je dnes takový provoz, že ho z větší části musejí řídit počítače,
protože – jsou-li správně naprogramovány – pracují bez chyb.
3. Je to obdoba textových editorů. Kvalitní notové editory však také zpravidla umožňují záznam
přehrát, a to i se zvukem různých nástrojů.
4. Základem jsou textové editory, jako je například Word nebo OpenOffice.
5. Projekční systémy umožňují jak vytváření pohledů z různých úhlů, tak různé navazující výpočty
(například spotřebu materiálů). Především však dovolují snadnou změnu návrhů.
6. Dnešní účetní už si práci bez účetních systémů vůbec nedovedou představit.
7. Software pro animování existuje jak ve 2D, tak ve 3D (animace v prostoru).
8. Jde například o počítačovou tomografii a další zobrazovací metody, ale také o řadu laboratorních
přístrojů.
9. Katalog knih vedený na počítači umožňuje mj. rychlejší hledání podle mnohem více hledisek
(třeba i podle roku vydání, nakladatelství, jazyka) – na rozdíl od katalogových lístků.
J – Rodokmen tužky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Z masa prasat a krav vaří kuchařky jídlo pro dělníky.
Elektřina vyrobená z uhlí pohání stroje v továrně.
Například zasklíval okna v kancelářích továrny nebo v domech, kde bydlí dělníci.
Většina podnikatelů pracuje s tzv. provozními úvěry: nakoupí za půjčené peníze například
suroviny, až prodají výrobky, peníze vrátí a znovu si půjčí na suroviny.
Dohlížel v lese na stromy – z jejich dřeva byla tužka vyrobena.
Léčil lidi, kteří se na výrobě tužky podíleli a onemocněli.
Připravoval například pracovní smlouvy dělníků v továrně.
Převážel kmeny stromů na pilu.
© O. Botlík, D. Souček, 2012
14 / 14
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 5. ročníky 1B