VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2013
Obsah
Obsah ......................................................................................................................................... 1
Úvodní slovo .............................................................................................................................. 2
O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR) ....................................... 3
Činnost, události v roce 2013 ................................................................................................... 4
Vlastní projekty v roce 2013 .................................................................................................... 6
Účast v projektech – partnerství, spolupráce: ....................................................................... 7
Výhled - plány na rok 2014...................................................................................................... 9
Hospodářská bilance .............................................................................................................. 10
Dárci, sponzoři, dotace v roce 2013, poděkování ................................................................ 11
Vztahy s veřejností - napsali o nás (výběr) ......................................................................... 12
Lidé v KCR ............................................................................................................................. 19
Kontakty .................................................................................................................................. 20
Kde nás najdete ...................................................................................................................... 20
Sídlo KCR v ulici Karla Marxe, Most
1
Úvodní slovo
Po roce práce opět přichází čas zhodnotit uplynulý rok - nyní konkrétně 2013. Toto
zhodnocení považuji za velmi důležité, protože v dnešní uspěchané době se člověk alespoň
jednou za rok musí ohlédnout, aby věděl, že cesta, kterou se organizace ubírá, je správná.
Pro každou neziskovou organizaci je základní otázkou, zda vůbec přežije při
současném velmi nejistém systému financování další rok. Pokud by se naším hlediskem
úspěchu v loňském roce staly získané finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR na realizaci našeho hlavního projektu (Mateřské centrum Barborka), mohli bychom
ho považovat za velmi úspěšný, protože v loňském roce se nám podařilo získat na provoz
mateřského centra více než 518 tis. Kč, což je o 48 % více, než v předcházejícím roce.
Velmi pozitivní je také skutečnost, že se daří získat sponzory z řad komerčních firem.
Mile nás na jaře zmiňovaného roku překvapila vstřícnost p. Purcharta z TV Transportu, který
nám velmi ochotně poskytl reklamu pro mateřské centrum Barborka v Mostecké MHD na
celý měsíc zdarma. A na konci roku, kdy jsme řešili nutnost úhrady neočekávaných výdajů,
nás opět velmi mile překvapily s nabídkou pomoci firmy KZ systém s.r.o., Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské doly a.s, První mostecká a.s., Speciální stavby Most
spol. s r. o. a United Energy, a.s., které nám naši tíživou situaci pomohly vyřešit. Všem včetně
těch, kteří nám pomohli zajistit i běžný celoroční provoz (viz Dárci, sponzoři, dotace) velmi
děkujeme za projevenou důvěru, pomoc a ochotu, která ukazuje na to, že se nám podařilo
získat dobré jméno nejen mezi odborníky, ale také mezi širokou veřejností.
Mnohem důležitějším kritériem úspěchu je ale návštěvnost zařízení našimi klienty.
I zde jsou čísla pozitivní. V roce 2013 navštívilo Barborku celkem 604 osob (dospělých i
dětí), což je sice o 94 osob méně než vloni, ale mnohem důležitější je číslo „kontaktů“ a těch
bylo celkem 3050 což je o 48% více než v roce 2012. Znamená to, že k nám chodilo sice o
něco méně jednotlivců (stále však velmi hodně), ale zato mnohem častěji. A protože smyslem
mateřského centra nejsou jednorázové akce, lze to považovat bezesporu za úspěch.
Posledním kritériem úspěšnosti je odbornost poskytovaných služeb. I v této oblasti
jsme posílili cestu nastoupenou v roce 2012. Přibližně polovina dospělých klientů (224)
využila odborného poradenství (právo-výchova-vztahy-závislosti-sociální poradenství aj.)
našich pracovnic. I specificky zaměřené programy a kurzy (výtvarka, klub Školička, kurzy
pro rodiče) vč. poradenství vedou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a odborníci na danou
problematiku.
Všechna zmiňovaná kritéria nám tedy ukazují, že naše centrum se ubírá správným
směrem. Není to sice jednoduchá cesta - naše sdružení, resp. již spolek a především naši
pracovníci na ní potkávají mnoho překážek, ale je to jistě cesta správná, po které chceme
pokračovat i nadále.
Petr Fadrhons, Mgr.
předseda sdružení – statutární zástupce
Krušnohorského centra pro rodinu a sociální péči, o.s.
2
O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s.
(KCR)
Důležitá data:
















r. 2003 – založení KCR jako projekt Oblastní charity Most ve spolupráci s Diakonií
Annaberg v SRN
30. 1. 2004 - registrace u Ministerstva vnitra ČR
27. června 2005 - slavnostní otevření centra v ulici Karla Marxe v Mostě
19. 10. 2005 – 1. setkání čtyř maminek s dětmi
21. 3. 2006 - křest mateřského centra na „MC Barborka“ - pod záštitou MUS, a.s.
10. 5. 2006 – člen Sítě mateřských center ČR
r. 2006 - člen Asociace center pro rodinu (ACER), kde jsou sdružena centra pro rodinu z
celé republiky
od r. 2007 – účast na Komunitním plánování sociálních služeb města Mostu jako člen
koordinační skupiny Rodina, děti a mládež
r. 2007 – registrace KCR coby poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb. – v roce 2008 registrace zrušena
2. 3. 2007 - 1. cvičení na balonech v MC Barborka
20. 11. 2007 – první výtvarka v MC Barborka
15. 11. 2007 – první setkání „mrňousků“ v MC Barborka
21. 9. 2009 – první „hlídací den“ projektu Miniškolka
r. 2010 – rozšíření nabídky MC Barborka vč. realizačního týmu:
 1. 4. 2010 – nabídka služeb „prorodinné pracovnice“ – rodinné konzultace a
poradenství psycholožky
 4. 10. 2010 - nabídka tzv. „speciálních“ programů pod vedením pedagožky
r. 2012 – zavedení kurzů pro rodiče, rozšíření poradenských aktivit (nově i právnička)
r. 2013 – vedlejší činnost dle stanov – služby pro rodinu vč. péče o dítě
Posláním KCR je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot ve společnosti.
Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality
komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje
společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti, v neposlední řadě zlepšení kvality
života. Chceme rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné
setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.
KCR se snaží pomáhat při obnově manželského a rodinného života, posiluje rodinu jako
dobré zázemí pro její příslušníky, jako dobré klima pro růst a vývoj jedince.
Co děláme:
- provozujeme mateřské centrum Barborka
- neformální přátelská setkávání
- přednášky/besedy pro rodiče i děti
3
- rodinný informační servis
- rodinnou poradnu – konzultace (prorodinná pracovnice, psycholog, právník, logopedická
asistenka, pedagožka aj.)
- osvětovou činnost, kurzy rodičovství, pomoc se slaďováním rodinného a pracovního života
- zprostředkováváme pomoc jiných organizací
Co nabízíme:
Pro návštěvníky centra je k dispozici vybavená herna, potřebné zázemí (WC, umývárna,
šatna, recepce s kuchyňským koutem) a poradenská – přednášková místnost/kancelář. Za
hezkého počasí je k dispozici i oplocená zahrada (zapůjčená zdarma od Magistrátu města
Mostu) – hřiště s atrakcemi pro děti a pískovištěm i ohništěm.
Zájemcům o informace zapůjčujeme zdarma odbornou literaturu (především o výchově dětí,
vztazích v rodině, ale i o možnostech aktivního trávení času s dětmi), výchovné knihy pro děti
o ekologii apod., k poslechu a zábavě nabízíme množství hudebních i naučných CD.
K dispozici jsou též informační brožurky různých institucí (zdravotních pojišťoven, úřadu
práce aj.). Pro klienty shromažďujeme a vyhledáváme zajímavé a užitečné informace ze světa
dětí, rodičů apod., o kterých dle možností informujeme též na našich facebookových
stránkách či webu.
Činnost, události v roce 2013
V roce 2013 nedošlo v KCR k žádným převratným změnám, pár událostí ale jistě stojí za
zmínku.
Především byla k 29.1.2013 u Ministerstva vnitra ČR zapsána změna stanov KCR dle závěrů
valné hromady z r. 2012, kdy bylo odhlasováno doplnění dalšího bodu do Cílů činnosti, a to
v tomto znění: „Jako vedlejší činnost Krušnohorské rodinné centrum poskytuje služby pro
rodinu včetně služeb péče o dítě“.
Z projektů jsme realizovali „Mateřské-rodinné centrum Barborka“ a spolupodíleli se na
projektech „Rovná šance“, „Mostík“ a „Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě“.
V srpnu jsme byli osloveni Mgr. Janem Hrubešem – analytikem pro rodinnou politiku z
Odboru pro sociální začleňování (Agentura Úřadu vlády) ohledně spolupráce na brožuře
Příkladu dobré praxe MC pro MPSV. Brožura s naším příspěvkem (našemu centru je
věnováno 20 stran) je od března 2014 ke stažení na http://www.socialni-zaclenovani.cz/praces-rodinami-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-metodika-a-manual- dobrych-praxi i na našich
stránkách http://www.kcr-most.cz/index.html.
Naši činnost jsme prezentovali i v obchodním domě Tesco na Velikonočním tvoření, na
prezentační akci Květen pro veřejnost, Den otevřených dveří u příležitosti Týdne pro rodinu,
Den pro rodinu s Městskou policií Most, na nástěnce Úřadu práce (9/2013), Říjnu pro NNO
v OC Central vč. výstavy na magistrátu města Mostu a Dni otevřených dveří u příležitosti této
kampaně. I nadále jsme se snažili neustále udržovat kontakt s médii prostřednictvím
zveřejňování článků o našich akcích či pozvánek, reportáží apod. Samozřejmostí byla
prezentace i na webových stránkách a také na Facebooku či rodinných aj. webových portálech
(babyonline.cz, azrodina.cz, peknyden.cz).
4
Činnost Mateřského centra Barborka
Stejně jako v minulých dvou letech jsme se zaměřili na preventivní programy pro rodiny, tzn.
především kurzy aj. vzdělávací aktivity (interaktivní semináře, besedy, přednášky) pro rodiče,
kluby pro rodiče se specifickými problémy (především pro rodiče předškoláků) a poradenské
resp. konzultační aktivity (psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, právo,
logopedie…). Nechyběly samozřejmě ani jednorázové akce, z nichž některé se již staly tradicí
(Cirkus Mini, Animoterapie, Čarodějnice, Čteme pro Barborku, Oslava 8. narozenin MC
Barborka, Vánoční nadílka, Vánoční posezení).
Pravidelný program a nabídka služeb k 16. 12. 2013:
Den
Začátek
Konec
Program
Pondělí
8,30
12,00
Hernička + kurz pro rodiče
Úterý
8,30
12,00
Hernička + kurz pro rodiče
Úterý
15,00
17,30
Hernička + kurz pro rodiče
Středa
16,00
17,30
Šmoulování – výtvarka pro malé (násl.volná herna)
Středa
17,00
18,00
Školička - příprava na 1. třídu (násl.volná herna)
Čtvrtek
8,30
12,00
Hernička + kurz pro rodiče
Způsob práce:
Rodinám nabízíme veřejný otevřený prostor pro udržování společenských kontaktů, zpestření
celodenní rodičovské péče o děti a pro získání rodičovských znalostí a dovedností potřebných
ke správné výchově svých dětí - ty zde mají možnost tvořit si a posilovat sociální vazby a
komunikaci v kolektivu, účastnit se nabízeného programu (hudební, pohybová či výtvarná
složka, předškolní příprava). Rodiče si mohou předávat vzájemně své zkušenosti, sdílet
radosti a starosti, konzultovat je ev. s prorodinným pracovníkem s vysokoškolským
vzděláním v oboru pedagogika/psychologie/ošetřovatelství aj. odborníky/konzultanty
(logopedický asistent, předškolní pedagog, sociální pedagog, právník aj. dle stávajících potřeb
klientů). Konzultace jsou nabízeny zdarma.
Zároveň nabízíme i rodinný informační servis – z různých zdrojů (tisk, internet, úřady…)
shromažďujeme pestré informace z různých oblastí života, které mohou být přínosné pro
5
rodiny (zdraví, výchova, psychologie, různé formy podpory rodin apod.). Mnohé
zveřejňujeme na facebooku, některé shromažďujeme i v tištěné formě, nejdůležitější odkazy
jsou vyvěšeny na našem webu. Rodiče mohou využít zdarma i naši knihovnu s odbornými
tituly z oblasti výchovy, psychologie, volnočasových aktivit pro děti apod.
Při vzdělávacích aktivitách pro rodiče či konzultacích odborníků poskytujeme rodičům
zdarma hlídání dětí.
Programy MC probíhají jak dopoledne, tak i odpoledne během celého týdne, některé akce
jsou i o víkendu a využívají je většinou maminky na rodičovské dovolené. Naše mateřské
centrum mohou navštěvovat (a opravdu navštěvují) i tatínkové, zaměstnaní rodiče, hlídající
prarodiče, pečovatelky. Do aktivit MC se může zapojit každý příchozí (s výjimkou akcí, do
kterých je nutno se z organizačních důvodů přihlásit předem). Jedinou podmínkou účasti je
dodržování provozního řádu.
Od května 2010 jsme zapojeni do kampaně „Celé Česko čte dětem“.
O činnosti MC Barborka vypovídají tato čísla:

počet akcí celkem – 277, z toho:
o počet klubových setkání rodičů, kurzů
pro rodiče, besed, výtvarky – 258
o počet jednorázových/tematických akcí –
–7
o prezentační aj. akce – 12

počet poskytnutých odborných konzultací - 269

počet klientů – účastníků programů (každý je započítán jen jednou, třebaže využil i více
služeb projektu) – 400 dospělých + cca 204 dětí, z toho:
o počet klientů odborníků – 224
o počet klientů akcí/klubů/kurzů – minimálně 176 (+ 204 dětí) – na akcích pro
širokou veřejnost se návštěvnost nesleduje
o počet nových dospělých klientů MC – 61 (+ 70 dětí)
o počet nových dospělých klientů poradenství - 215

počet kontaktů/intervencí – 3050 dospělých a dětí, z toho:
o počet kontaktů akcí/klubů/kurzů - 2781
o počet kontaktů/intervencí odborných konzultací - 269
Vlastní projekty v roce 2013
Mateřské centrum Barborka
Charakteristika + cíle:
Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV a sloužil k úhradě
nákladů Krušnohorského centra pro rodinu – MC - RC Barborka Most při poskytování
6
preventivních aktivit na podporu rodiny s cílem předcházet negativním jevům v rodině ev.
zmírnit dopady již nastalých, podpořit rodiny se specifickými potřebami, posílit
informovanost rodičů, zvýšit rodičovské kompetence, nabídnout dostupné odborné
poradenství pro rodiny. Dalším cílem projektu (podporovaným především na místní úrovni)
bylo/je zamezení sociálního vyloučení rodičů s dětmi a podpora smysluplného trávení
volného času rodin ve vhodném prostředí.
Celkové náklady na projekt pro rok 2013 činily 810.886,- Kč.
Doba realizace: leden – prosinec 2013 (průběžný projekt)
Koordinátorka a vedoucí projektu: Ilona Radicsová
Spolupracovníci: Mgr. Vanda Ernestová (prorodinná pracovnice s psychologickým
vzděláním, vedoucí rodičovských kurzů), Mgr. Jaroslava Andreaová (právnička), Bc. Lucie
Vogelová (pedagožka - vedení Školičky, Šmoulování – výtvarky, logopedická asistentka,
poradkyně ohledně předškolní zralosti), Ivona Pekárová (asistentka péče o děti, vedení
Cvičeníčka), lektoři, lektoři-sponzoři: Jana Hubbard, Dis. – Orchident, MUDr. Krhounková.
Financování:
Projekt Krušnohorské centrum pro rodinu – RC Barborka (č. proj. 6465) byl podpořen v roce
2013 z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního
města Mostu, SČVK, a.s., Severočeských dolů a.s., Nadace Agrofert Holding, PRVNÍ
MOSTECKÉ a.s., United Energy,a.s, Kočárků Beruška, KZ systemu a TRANSPORT-TV.
Financování projektu bylo též zajištěno prostřednictvím projektu Rovná šance (projekt
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR) formou čerpání mzdového příspěvku na asistentku péče
o děti (v období 5/2013 – 4/2014).
.
Účast v projektech – partnerství, spolupráce:
Projekt Rovná šance (partnerství)
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00312
Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a
rodinného života (Sociální příležitosti a rovné příležitosti)
Charakteristika + cíle:
Cílem projektu realizovaného vzdělávací společností Asista bylo informovat a motivovat
zaměstnavatele v regionu Mostecka k uplatňování rovných příležitostí (RP) žen a mužů
7
na trhu práce a tak vytvořit podmínky pro spojení pracovního uplatnění a rodinného
života žen a mužů z cílových skupin. Vzniklé konkrétní příklady moderního přístupu
k této problematice pak prezentovat širšímu okruhu zaměstnavatelů jako příklady dobré
praxe využitelné i po skončení projektu.
Dílčí cíle: realizovat informační kampaň zaměřenou na podporu RP a slaďování
rodinného a pracovního života, uskutečnit čtyři genderové audity u vybraných
zaměstnavatelů, poskytnout cílové skupině cílenou rekvalifikaci a poradenství vedoucí
ke snižování genderové diskriminace na trhu práce, podpořit vytvoření nových
pracovních míst se mzdovým příspěvkem zaměstnavatelům.
Naše organizace coby partner spolupracovala na projektu oslovením cílové skupiny
mužů a žen pečujících o závislého člena rodiny, dále žen vracejících se na trh práce po
rodičovské dovolené, případně dlouhodobě nezaměstnaných žen v evidenci úřadů práce,
informováním o problematice rovných příležitostí a možnostech zapojení do
projektových aktivit. Dále poskytovala odborné poradenství (sociální, pracovní) vč.
vyhledávání vhodných pracovních míst klientům, účastnili jsme se workshopů a
seminářů v rámci informační kampaně, spolupracovali na přípravě obsahu kampaně a
šíření informačních materiálů a jiných výstupů kampaně mezi cílovou skupinou a
veřejností.
Doba realizace: 1.4.2012 - 31.3.2014
Pracovní tým: organizační pracovníci – Ilona Radicsová, Mgr. Petr Fadrhons, péče o hlídané
děti – Svetlana Matějovská
Financování: Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě
(spolupráce)
V tomto projektu Sítě mateřských center jsme byli osloveni s nabídkou spolupráce
ohledně poskytování poradenství v našem MC v období 6/2013 - 2/2015 pro
„Individuální program rozvoje“ a s tím souvisejícím administrativním zajištěním této
aktivity i případným hlídáním dětí.
Pracovní poradkyně: Mgr. Vanda Ernestová
Financování: Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
8
Výhled - plány na rok 2014
Zatím nejzásadnější událostí
letošního roku 2014 je automatická změna (nikoliv
transformace) našeho dosud „občanského sdružení“ na „spolek“ (s platností od 1.1.2014, kdy
nabyl platnosti nový Občanský zákoník). Přestože v našem názvu zůstává zkratka o.s., jelikož
je jeho nedílnou součástí až do usnesení valné hromady o změně názvu, jsme tedy již dle
Výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (oddíl L,
vložka 4962) spolkem.
Velmi zásadní (jako každoročně) pro nás byla i letos úspěšnost dotačních řízení MPSV,
Statutárního města Mostu a Ústeckého kraje v oblasti podpory rodiny. Díky takto získaným
finančním prostředkům (spolu s dary dalších organizací – United Energy,a.s., SČVK, a.s.,
Severočeské doly a.s., PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., KZ systém s.r.o., Speciální stavby Most
spol. s r.o.) můžeme i v tomto roce, kdy píšeme zprávu za rok 2013, nabízet služby pro rodiny
s dětmi – ať už pro ty bezprostředně ohrožené, řešící již nastalou krizovou situaci, či ty, které
se snaží účastí na našich programech problémovým situacím předcházet. Ačkoliv ještě není
financování celého rozpočtu pro rok 2014 zajištěno, věříme, že se to podaří a naše centrum
bude otevřené potřebným rodinám i nadále.
Možná k další podpoře našeho financování přispěje i zapojení do projektu Spolu pro mateřská
centra, který vznikl z potřeb mateřských center (MC) a jim na míru. Síť MC vyzvala svá
centra, aby prostřednictvím internetového dotazníku sepsala svoje materiální potřeby, bez
nichž se neobjedou, nebo které potřebují k rozvoji a zkvalitnění své práce. Tyto potřeby
(tříděno dle krajů) najdou sponzoři a všichni, kdo chtějí pomoci (ať finančně, či věcně –
materiálem, službou) na stránkách projektu (http://www.spolupromc.cz/projekt). Je dbáno na
to, aby byl celý proces dárcovství transparentní a adresný. Dárce vždy ví, komu a kde pomáhá
a o jeho přispění se ostatní dozvědí na této internetové stránce i na stránkách obdarované
organizace.
Věříme též v další spolupráci na poli
Komunitního
plánování
sociálních
služeb města Mostu i rozvoj dobrých
vztahů se spřátelenými organizacemi –
Oblastní charitou Most, Asistou, s.r.o.,
Asociací center pro rodinu, Sítí
mateřských
center,
organizacemi
zapojenými do koordinační skupiny
Rodina, děti a mládež Komunitního
plánu města Most (se kterými
realizujeme opět společný projekt
Mostík) a možná přibudou i partnerství
nová…
9
Hospodářská bilance za rok 2013 (Kč)
Příjmy:
Dary, příspěvky, úroky
Tržby z prodeje služeb, reklamy
Příspěvek na pracovní místo (Asista pro MC Barborka)
Ostatní dary vč. nefinančních, příspěvky klientů
Úroky
Přijaté dotace
MPSV – mateřské centrum (RC) Barborka
Krajský úřad Ústeckého kraje - MC Barborka
Město Most – MC Barborka
ESF – projekt Rovná šance
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje:
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Provozní náklady
Spotřeba materiálu (vybavení, výtvarné potř.a pomůcky,
kanc potřeby, drobné občerstv.klientům a dětem apod.)
Spotřeba energie, vody
Cestovné
Služby
Náklady na reprezentaci (občerstvení lektorů apod.)
Poštovné
Ekonomické služby (vedení účetnictví)
Telefonní poplatky, internet
Vzdělávání
Nájemné
Odpady
Bankovní poplatky
Poj. za zaměstnance
Poj. organizace - odpovědnost za škodu
Jiné ostatní náklady (členské poplatky Síť MC, ACER aj.)
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek - ZISK
31025
84306
88202
214
518282
30000
87600
255351
1094980
503183
136726
39882
67800
1722
31719
292
977
33670
9192
1100
89300
3000
4306
1465
6252
4000
934586
160394
Hospodářský výsledek je ovlivněn výší příspěvků a darů v daném roce, jejich časovým
využitím na konkrétní účel a v souladu s požadavky dárce. V r. 2013 byl hospodářský
výsledek ovlivněn výší přijaté dotace, která bude dočerpávána ještě v r. 2014. Účetnictví je
vedeno v souladu s příslušnými předpisy. Hospodaření je průběžně sledováno a hodnoceno na
jednání rady sdružení, pravidelně je prováděna inventarizace vlastního majetku.
10
Dárci, sponzoři, dotace v roce 2013, poděkování
Ústecký kraj – dotace - projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
MPSV ČR - dotace - projekt "MC-RC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Statutární město Most – dotace - projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném centru"
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - finanční dary - projekt "MC Barborka při
Krušnohorském rodinném centru"
Severočeské doly a.s. - finanční dary - projekt "MC Barborka při Krušnohorském rodinném
centru"
Nadace Agrofert Holding - finanční dar na výtvarné pomůcky
UNITED ENERGY, a.s. - finanční dar pro MC Barborka
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. - finanční dar pro MC Barborka
Kočárky Beruška (pí Martina Kaplanová) - finanční dar pro MC Barborka
Evropský sociální fond - dotace na projekt "Rovná šance" (nositel projektu: Asista, s.r.o.)
Mgr. Leo Steiner – dar pro MC Barborka, vstřícnost při řešení našich potřeb coby nájemníků
- rodina Čenkovičových – péče o zahradu zdarma (sekání trávy, hrabání listí apod.)
- KZ system s.r.o. - zprovoznění zvonkového systému zdarma
- Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička - přednáška o financích zdarma
- Ing. Jaroslava Hloužková - dar - hračky pro MC
- Jitka Kellerová - dar - hračky, oblečení do Charity
- Most ART - dar - výtvarné potřeby + sleva na nákup pro MC
- Josef Dvořák - poradce pro podnikatelské pojištění a Česká pojišťovna - sleva na zákonném
pojištění našeho sdružení
- www.e-region.cz - web a FB E-region - mediální podpora
- www.v-mostě.cz - web a FB Volný čas v Mostě - mediální podpora
- Dana Petriková, Alfa TV a Gama rádio - mediální podpora
- Mostecký deník - mediální podpora
- Mostecké listy on-line - mediální podpora
- Vladimír Hron - moderátor, bavič - předčítání na akci Čteme pro Barborku
- Lucie Jungmannová - preventistka Městské policie Most - předčítání na akci Čteme pro
Barborku
- Markéta Sochorová - moderátorka Gama rádia - předčítání na akci Čteme pro Barborku
- MUDr. Drahoslava Krhounková - bezplatná interaktivní beseda (gynekologie vč. dětské)
- Jana Hubbart - Orchident - 2x bezplatná interaktivní beseda o péči o zuby
- Monika Pánovová - hračky a knížky pro děti
- Martina Škáchová Vaicová - příprava programu pro děti o Čarodějnicích
- Hana Veselovská - hračky pro děti
- Tomáš a Lída Smetanovi - dodání a příprava dřeva na čarodějnice, sekání zahrady,
poskytnutí trampolíny pro děti aj.
- Božena Veselá - animoterapie pro děti zdarma (terapie kontaktem se zvířátky)
- Transport TV - p. Václav Purchart - reklama v HMD (březen/duben 2013)
- P. Sejkora - oprava zvonku
- Cirkus Mini - speciální cena na představení
- Mgr. Vanda Ernestová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu
- JUDr. Jaroslava Andreaová - dobrovolná práce s klienty bez nároku na odměnu (z počátku
roku 2013)
- Ivona Pekárová - dobrovolná výpomoc v MC
- Lucie Vogelová - podpora aktivit MC, vedení klubu "Školička"
- PLANstudio, spol. s r.o. Praha - povolení k užívání výřezů map zdarma
- GEODIS BRNO, spol. s r.o. - poskytnutí fotomap budovy KCR a okolí zdarma
11
- Tymos TM Most s.r.o - všemožná podpora v rámci NNO
- Dětská organizace Zálesák Most - všemožná podpora v rámci NNO
- Občanské sdružení Magdalena - webový prostor pro naše stránky www.kcr-most.cz
- reklamní společnost Victory Litvínov
Všem našim příznivcům, dárcům a přátelům patří veliký dík za jejich podporu (ať už finanční,
psychickou či jinou). Máme radost též z přízně našich klientů, kteří nás navštěvují, projevují
nám svou přízeň a oceňují naše služby, které jim – dle jejich slov – jsou přínosem. To je pro
nás největší ocenění, které si můžeme přát. Kéž by tomu tak bylo i nadále.
Nutno podotknout, že nic z výše uvedeného by nebylo možné realizovat bez kvalitní práce
našeho týmu zaměstnanců, který si zaslouží také velké poděkování za své nasazení a mnohdy
dobrovolnickou činnost bez nároku na finanční odměnu.
Vztahy s veřejností - napsali o nás (výběr)
Mostecký deník, 16. 1. 2013
Http://www.alfatv.cz/index.php/reportaze/3596-mc-barborka, 30. 1. 2013
12
Mostecký deník on line, 20. 2. 2013
Mostecko on line, 8.4.2013
Mostecko on line, 12. 3. 2013
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/562/nase-aktivity/akce-zapojenych-instituci/x2012/clanek-1642--vladahron-cetl-pro-barborku-quot-v-moste/, 6/2012
Facebook Transport TV + obrazovky v MHD Most s prezentací, celý březen 2013
13
Alfa TV + velkoplošná obrazovka magistrátu Mostu, 19. 3. 2013
Mostecko on line, 8. 4. 2013
14
Mostecké listy on line, 18. 4. 2013
Mostecké listy on line, 18. 5. 2013
15
Mostecké listy on line, 19. 5. 2013
Mostecké listy on line, 19. 5. 2013
Mostecko on line, 8.4.2013
Http://www.alfatv.cz/index.php/reportaze/4094-tyden-pro-rodinu-v-mc-barborka, květen 2013
16
Www.mesto-most.cz, 20. 5. 2013
Mostecko on line
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/562/nase-aktivity/akce-zapojenych-instituci/x2012/clanek-1642--vladaMostecké listy on line, 7. 6. 2013
hron-cetl-pro-barborku-quot-v-moste/, 6/2012
17
E-region.cz, 23. 9. 2013
Mostecké listy on line, 24. 11. 2013
http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/562/nase-aktivity/akce-zapojenych-instituci/x2012/clanek-1642--vladahron-cetl-pro-barborku-quot-v-moste/, 6/2012
18
Lidé v KCR
Zakládající členové sdružení:
Mgr. Josef Hurt, Mgr. Leo Steiner, Mgr. Eva Čenkovičová, Mgr. Terezie Štýsová, Ing.
Stanislav Kostiha, Mgr. Kateřina Lainová, Marie Koutská
Rok 2013
Rada sdružení KCR:
Mgr. Petr Fadrhons – předseda sdružení
Ilona Radicsová – místopředseda sdružení
Ing. Stanislav Kostiha – ekonom
Další členové sdružení:
Mgr. Eva Čenkovičová
Mgr. Josef Hurt
Mgr. Kateřina Lainová
Marek Radics
Mgr. Terezie Štýsová
19
Kontakty
E-mail: kcpr.mo@volny.cz
Telefon: 776 640 676
Statutární zástupce, předseda spolku:
Mgr. Petr Fadrhons
Telefon: 737 986 279
Koordinátorka projektů, místopředsedkyně spolku:
Ilona Radicsová
Telefon: 777 635 962
www.kcr-most.cz
Kde nás najdete
Fotomapa KCR
zdroj: GEODIS BRNO , spol. s r.o.
20
Krušnohorské centrum pro rodinu
a sociální péči, o.s. (spolek)
Karla Marxe 798/7, 434 01 Most
Tel.: 776 640 676
E-mail: kcpr.mo@volny.cz
Www.kcr-most.cz
IČO: 26650151
DIČ: CZ26650151
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1017028012/5500
Foto: KCR, GEODIS Brno, spol. s r. o.
21
Download

Výroční zpráva 2013 - Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální