BEZNOSKA, s.r.o.
Popis značek uváděných na štítku
Značky odpovídají normě ČSN EN ISO 15223-1
Značka
Název značky
Popis značky
Poznámka
Výrobce
Označuje výrobce zdravotnického
prostředku podle definice ve
směrnicích Rady Evropy 90/385/EEC,
93/42/EEC a 98/79/EC.
V blízkosti této značky je
umístěno jméno a adresa
výrobce
Datum výroby
Označuje datum, kdy byl
zdravotnický prostředek vyroben.
U této značky je uvedeno
datum výroby.
Použít do data
U této značky musí být uvedeno
datum, po kterém se zdravotnický
prostředek nemá používat.
Tato značka je doplněna
datem, které znamená, že po
konci uvedeného roku, měsíce
nebo dne se zdravotnický
prostředek nemá používat.
Kód dávky,
šarže
Označuje kód dávky výrobce pro
možnost identifikace dávky nebo
šarže.
U této značky je uveden kód
dávky výrobce.
Katalogové číslo
Označuje katalogové číslo podle
výrobce kvůli možnosti identifikace
zdravotnického prostředku.
Katalogové číslo výrobce je
v blízkosti značky.
Výrobní číslo
Označuje výrobní číslo podle výrobce
kvůli možnosti identifikace
specifického zdravotnického
prostředku.
U této značky je uvedeno
výrobní číslo výrobce.
Stránka 1 z 3
BEZNOSKA, s.r.o.
Značka
Název značky
Popis značky
Sterilizováno
etylenoxidem
Označuje zdravotnický prostředek,
který byl sterilizován pomocí
etylenoxidu.
Neprovádět
opětovnou
sterilizaci
Označuje zdravotnický prostředek,
který nemá být opakovaně
sterilizován.
Nepoužívat,
jestliže je balení
poškozeno
Označuje zdravotnický prostředek,
který se nemá používat, byl-li obal
poškozen nebo otevřen.
Chránit před
slunečním
světlem
Označuje zdravotnický prostředek,
který vyžaduje ochranu před
světelnými zdroji.
Chránit před
teplem
a radioaktivním
zářením
Označuje zdravotnický prostředek,
který vyžaduje ochranu před
tepelnými a radioaktivními zdroji.
Chránit před
vlhkem
Označuje zdravotnický prostředek,
který vyžaduje ochranu před vlhkem.
Stránka 2 z 3
Poznámka
BEZNOSKA, s.r.o.
Značka
Název značky
Popis značky
Poznámka
Omezení
teploty
Označuje meze teplot, kterým může
být zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.
Horní a dolní meze teploty
jsou uvedeny v blízkosti horní
a dolní vodorovné čáry.
Omezení
vlhkosti
Označuje rozsah vlhkosti, kterému
může být zdravotnický prostředek
bezpečně vystaven.
Omezení vlhkosti je uvedeno
v blízkosti horní a dolní
vodorovné čáry.
Nepoužívat
znovu
Označuje zdravotnický prostředek,
který je určen pro jedno použití nebo
pro použití jedním pacientem při
jednom postupu.
Návod k použití
Oznamuje, že je nutné, aby se
uživatel seznámil s návodem
k použití.
Pozor (výstraha)
Oznamuje, že je nutné, aby se kvůli
důležitým varovným informacím
ohledně výstrah a předběžných
opatření, jež nemohou být
z nejrůznějších důvodů uvedeny na
zdravotnickém prostředku samém,
uživatel seznámil s návodem
k použití.
Stránka 3 z 3
Download

Popis značek uváděných na štítku