náš Colas
Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
Číslo 1
ročník 62
listopad/november 2013
obsah
str 3–5
editorial
vodní slova vedení: regionálního
Ú
ředitele COLASu pro oblast ČR a SR,
předsedy představenstva COLAS CZ,
a.s. a generálního ředitele COLASu na
Slovensku
str 12–13
kaleidoskop
editorial
str 6–11
Obnova komunikácie na Vojenskej ulici v Košiciach
COLAS v Košiciach /
Modernizace dálnice D1
Hlavní články z obou republik:
o činnosti COLASu v Košicích a o modernizaci české dálnice D1.
Výběr některých významných akcí,
kterými se COLASáci mohou chlubit.
Časopis Náš COLAS
Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák a Hrachovec, a.s., SOMARO CZ, s.r.o.,
Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a.s.
Redakční tým: Miroslava Bžochová, Markéta Altrichterová, Pavol Kováčik, Kvetoslava
Sarvašová, Pavol Peško.
Grafické zpracování, sazba a tisk: Agentura
Bravissimo, Znojmo.
Redaktoři: Jaroslav Šufajzl (Česko), Anton
Oberhauser, Communication House, s.r.o.
(Slovensko).
Časopis Náš COLAS je na Slovensku nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych
stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s.
www.colas.cz
www.iske.sk
www.cestynitra.sk
Kontaktní e-maily:
[email protected]
[email protected]
Foto na titulní stránce – záběr z demolice
dálničního nadjezdu – modernizace D1
str 20–21
servis
Užitečné informace a rady pro každého,
a to nejen z pracovního života.
str 14–17
stavby
Občanský zákoník /
Konto pracovného času /
BOZP
Vážení čitatelia, kolegovia, priatelia,
som veľmi rád, že sa Vám môžem
prihovoriť vo chvíli, keď sa Vám do rúk
dostáva časopis Náš COLAS – a to v Českej
republike i na Slovensku.
Vďaka svojej popularite náš časopis
nekončí. Tradícia pokračuje. A to i napriek
ťažkému obdobiu, ktorým stavebníctvo
v oboch našich krajinách stále prechádza.
Prestávka trvala dlhšie, než sa očakávalo.
V súčasnosti sme však späť. Prinášame
nový názov, novú grafickú podobu a väčší
počet strán!
str 22–23
oddych
Dear readers, dear colleagues and friends,
Outlet pri Voderadoch / Cyklotrasy
bez hraníc / Rekonštrukcia pri
Domaši / Ecopoint – zelená budova /
Obalovna Kotlasy / Bezvýkopová
technologie 3M
O tom, že se COLAS angažuje také
ve veřejně prospěšných projektech,
a také trochu zábavy a inspirace
před blížícími se svátky.
I am happy to be now addressing all of
you reading the magazine Our COLAS
(Náš COLAS), in both our countries –
Czechia and Slovakia.
We did not this magazine to end, as it is
very popular and traditional. We wanted
it to continue despite the difficult times
construction companies are still facing in
both our countries.
str 18–19
lidé
Čestmír Bár /
Kvetoslava Sarvašová
Nitriansky hrad, kam poputoval výťažok
z benefičného koncertu. Partnerom boli aj
CESTY NITRA.
Dúfame, že nový firemný časopis bude
svedectvom našej odolnosti a odhodlania
zabojovať v ťažkých podmienkach na trhu.
Na túto krízovú situáciu sme si vlastne už
privykli, a tým i na nutnosť čo najlepšie
využívať všetky možnosti a skúsenosti,
ktoré máme. Je to jediný prístup, ktorý
skutočne funguje.
V Českej republike COLAS pokračuje
v reorganizácii spoločnosti. Naša činnosť
sa postupne rozširuje do nových oblastí,
pričom si ale udržujeme svoje postavenie
v tradičných sférach svojho domáceho
pôsobenia. Platí to aj pre kľúčový projekt
rekonštrukcie diaľnice D1.
Na Slovensku sme si museli osvojiť nový
štýl práce, so zameraním na projekty
menšieho rozsahu. Vďaka tomu sme
sa priblížili k postupom, ktoré COLAS
uplatňuje aj inde vo svete.
Dostávame sa na koniec ďalšieho
náročného roka. I naďalej som
presvedčený, že s odhodlaním, ktoré
sme doteraz preukázali, sa nám podarí
zvládnuť aj roky budúce.
Eric Biguet
Regionálny riaditeľ COLASu
pre oblasť ČR a SR
Show our hearts and determination
Aktuality z dění v našich firmách,
zajímavé zakázky, nové provozovny
i revoluční technologie.
COLASáci jak je možná neznáte aneb
Profily zajímavých lidí, kteří pracují
mezi námi.
2 náš Colas
Ukážme
odhodlanie a srdce
téma
This interruption was longer than
planned, but now we are back with the
new title, new layout and more pages!
We hope the new internal magazine
shows our resilience, our heart which
fights the difficult situation in the market.
Indeed, we have grown accustomed to
crisis, therefore we are forced to use all
our resources and experience the best
way possible. Only this approach will
always work.
In the Czech republic, restructuring
of COLAS continues, we are gradually
growing in new regions, while retaining
our positions in more traditional parts
of the country. This also applies to the
keystone project of repairing the D1
highway.
In Slovakia, we had to adapt to new style
of work, focusing on smaller projects. The
result is that we got closer to what COLAS
does elsewhere in the world.
We have reached the end of another
difficult year. Still I am confident that with
the spirit we have shown, it is possible to
manage also the years to come.
Eric Biguet
COLAS Area Manager CZ & SK
náš Colas 3
editorial
editorial
Bezpečnosť
súčasť nášho
života
Vážení čitatelia, kolegovia,
pre skupinu COLAS bol rok 2013 významný tým, že
vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia jej dcérske
spoločnosti, sa rozbehla bezpečnostná kampaň pod názvom
Safety Attitude.
Spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku (Inžinierske
stavby, a. s., CESTY NITRA, a.s., IS-Lom Maglovec, s.r.o.)
venovali počas celého roka 2013 pozornosť problematike
prístupu k bezpečnosti tým, že rozvíjali rôzne aktivity
v dvoch hlavných oblastiach:
• bezpečnosť pri práci
• bezpečnosť cestnej premávky
Nemôžeme si dovoliť zabudnúť na bezpečnosť a naopak –
musíme si neustále pripomínať, že bezpečnosť je našou
najdôležitejšou prioritou. Patrí k našej práci, patrí k nášmu
životu.
Náš pocit hrdosti z práce a jej výsledkov preto musí
nevyhnutne zahŕňať aj pohľad na bezpečnosť. Záruka
bezpečnosti má byť istotou pri každom našom návrate
domov z práce.
Safety – integral
part of our lives
Dear readers,
2013 was for the whole COLAS Group the year of
launching Safety Attitude campaign in all subsidiaries
and all countries.
COLAS in Slovakia (ISK, Cesty Nitra, IS-Lom) has been
focusing on this issue during the all 2013 and have
developed actions on two main topics:
• Safety at work
• Road Safety
We cannot afford to forget this main topic and we
must, at all levels, to keep in mind that safety is our
first priority. This is a part of our work, this is a part
of our life.
Safety is compulsory to be proud of our work, to
be proud of our results. Safety is compulsory to be
satisfied every evening, when we come back from
work.
Verím, že v nasledujúcom roku sa spoločným úsilím
zaslúžime o ešte lepšie výsledky, ktoré sa preukážu rastom
v oblasti nášho hospodárenia, ukazovateľov kvality, ako
i indexu bezpečnosti.
I hope we will work even better together next
year and will subsequently increase all our results:
economic results, quality indicators, safety index.
S pozdravom,
Best regards to all of you,
Philippe Corbel,
generálny riaditeľ COLASu na Slovensku
Philippe Corbel,
General manager, COLAS in Slovakia
4 náš Colas
The Chairman’s word: “Our
company particularly cares
about its people. Let´s make
use of it and let´s enhance
ourselves. Let´s feel proud of
doing our best in achieving
recognition. Our COLAS has
got the best players, our COLAS wins. Let´s be the winners
next time as well.”
náš Colas 5
téma
téma
Oranžová a žltá na každom kroku
Chlapov a stroje v oranžovom so žltým
logom môžete v meste i jeho bezprostrednom okolí stretnúť na každom kroku.
Do veľkej miery ide o pozitívny dôsledok
rámcovej zmluvy o oprave mestských ko-
munikácií počas dvoch rokov, ktorú ISK
uzavreli s Košicami v máji 2012. „V roku
2013 bolo na opravy vyčlenených 1,6 milióna eur,“ konkretizuje pre Náš COLAS
hovorkyňa Košíc Martina Urik Viktorínová.
Nečakané príhody
Aktivita cestárov spočiatku spôsobovala aj dopravný chaos,
šoféri sa museli vyzbrojiť trpezlivosťou. „Často sa stáva, že aj
keď dáme 30-ku, niektorí vodiči si pokojne prejdú aj 70 km/h
a ešte trúbia... To už nemôžeme ovplyvniť,” komentuje Miroslav Kajňák, manažér projektu. V priebehu dňa sa potreboval
Náhle do ulíc
Sobota na Vojenskej ulici: Asfaltové čaty pracovali na jar 2013
na obnove košických mestských komunikácií aj počas viacerých víkendov.
Posledná jar priniesla znenazdania veľký
„balík“ roboty. Od slovenskej vlády prišlo
po zime na opravu najviac poškodených
ciest 8 miliónov eur. Košiciam sa podarilo
odhryznúť si z koláča slušných 700 tisíc.
Voľba ISK ako dodávateľa bola prirodzená.
S rekonštrukciou niektorých poškodených
úsekov sa pritom počítalo už v rámci spo-
Preto ste COLASákov mohli celý rok vidieť na rušných tepnách mesta, v úzkych
uličkách alebo pri skvalitňovaní miestnej
mikroinfraštruktúry – parkovísk, chodníkov
či autobusových zastávok.
presúvať niekedy aj na šesť stanovíšť. A prihodili sa mu aj
nepredvídané veci. „Polícia mi zavolala, že na Kuzmányho
ulici chýba značka, ktorá upozorňuje na prácu na Vojenskej.
A že do hodiny tam musí byť. Nezaujímalo ich, že značka tam
bola, len ju niekto ukradol... Mizli nám aj zetká – nízke plastové červenobiele značky na usmernenie dopravy.“
menutej zmluvy, ale financie chýbali. Plán
mimoriadnych opráv bol hotový len pár dní
pred začiatkom prác 15. apríla.
Miroslav Kajňák koordinoval za závod
Cestné staviteľstvo (CS) opravy pre Košice
už od mája 2012. Odvtedy však nebolo
nutné zmobilizovať takéto množstvo pracovníkov; v apríli 2013 sa v uliciach východoslovenskej metropoly ocitlo až približne
80 zamestnancov závodu CS. Nechýbali
asfaltové čaty z vyše 80 kilometrov vzdialeného Čoltova, o čosi bližšieho Brehova
i z neďalekého Trebejova. Časť úloh sme
zverili aj subdodávateľom. Ešte v priebehu
mája sa počet kolegov v akcii pohyboval
okolo päťdesiatky.
Náhly dostatok práce, prirodzene, vylepšil
náladu. „Kolegovia boli radi, že sa robilo,
aj na väčších úsekoch. Zrazu toho bolo až
veľa,“ vraví M. Kajňák. Napríklad niektoré
čaty si po dvoch pracovných týždňoch
vrátane víkendov oddýchli od šichty až
1. mája – príznačne na Sviatok práce.
COLAS v Košiciach:
Obnova dopravnej infraštruktúry
i skrášľovanie historického jadra
Hovorí sa síce, že doma nie je nikto prorokom, v prípade COLASákov
to však celkom neplatí. Určite nie v metropole východného Slovenska,
kde Inžinierske stavby (ISK) pred vyše 62 rokmi vznikli. Dnes prinášajú
Košiciam lepšie cesty, bezpečnejšie mosty i krajšie, kultúrnejšie centrum.
6 náš Colas
Napriek mladému veku veľká
zodpovednosť – manažér projektu obnovy
mestských komunikácií v Košiciach,
Miroslav Kajňák.
Aj na križovatke Letná – Zimná – Němcovej
sa rekonštruovalo za plnej premávky.
náš Colas 7
téma
téma
Obrusná vrstva zo Scintiflexu na Vodnej ulici dosahuje lesklý efekt
využitím sklenených úlomkov.
hore – Rôzne typy dlažby na Hrnčiarskej
a Vodnej ulici, zhotovené pre projekt Európske
hlavné mesto kultúry Košice 2013.
dole – Na opravách sa podieľala aj asfaltová
čata z Trebejova – zľava Jozef Fecko, Peter
Baltes, Milan Popovič, Štefan Lacko a Milan
Macejko pri košickej autobusovej stanici.
Tradition brings trust: ISK company,
originated in Košice in 1951, is still
very much present in this largest city
of eastern Slovakia. The agency has
struck a deal with Košice on reconstruction of city roads, another project
in this regard was done last spring.
Also in Košice, the European capital
of culture 2013 (along with Marseille), ISK with partners refurbished
the „Street of Crafts“ in the historical
downtown.
Since late October, ISK is reparing an
important road bridge over railway
tracks, a part of bypass in the north
of the city.
8 náš Colas
Ulička načas
Najväčšie investície za posledné roky priniesol do Košíc projekt Európske hlavné
mesto kultúry 2013 (EHMK). Mesto sa delí
o tento titul s francúzskym Marseille. Inžinierske stavby uspeli v súťaži o zákazku
Rekonštrukcia Uličky remesiel na uliciach
Hrnčiarska, Vodná a Rumanova. Prebiehala
pod vedením stavbyvedúceho závodu
Cestné staviteľstvo Stanislava Hvozdíka.
Fotografiu hotovej dlažby na Hrnčiarskej
ulici prinášame na zadnej strane obálky. Na Vodnej ulici bolo zaujímavosťou
využitie asfaltovej zmesi so sklenenými
úlomkami Scintiflex z laboratórií COLASu.
Dnes už malebná Hrnčiarska ulica s remeselnými prevádzkami a pôvabnými
obchodíkmi patrí medzi najčarovnejšie
zákutia historického jadra Košíc. A nezanedbateľný fakt o projekte za 700 tisíc eur
(bez DPH) prízvukuje Jaroslava Dzurová zo
závodu CS: „Sme radi, že v rámci EHMK bol
náš projekt jedným z mála, ktorý sa mestu
podarilo dokončiť v súlade s časovým
plánom.“
Opravujú most nad traťou
Od konca októbra naši mostní špecialisti
(dnes už začlenení do závodu Mosty a špeciálne projekty) opravujú most na frekventovanej Hlinkovej ulici, ponad hlavnú
železničnú trať. Práce pri zákazke za skoro
1,5 milióna eur koordinuje Miroslav Timko, dlhoročný stavbyvedúci, ktorý s kole-
gami z Prešova vybudoval či opravil už
množstvo mostných objektov. Partiu čaká
veľká rekonštrukcia, vrátane búrania častí
železobetónových konštrukcií a výmeny
8 mostných prefabrikovaných nosníkov,
ktoré vážia od 40 do 70 ton. Hotovo by si
mali povedať v marci 2014.
Letos na jaře byla zahájena největší modernizace v historii nejdůležitější české dálnice. Práce nyní probíhají
na čtyřech úsecích, přičemž ve dvou případech je COLAS CZ lídrem sdružení, které stavbu realizuje.
Tento prestižní projekt je zároveň nejsledovanější stavební zakázkou v Česku.
Modernizace dálnice D1
je výkladní skříní COLASu
O žádné stavbě se poslední rok v Česku nemluví tak často
jako o modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Mediální zájem
je pochopitelný – když se zastaví „dé jednička“, stojí celá republika.
Nás může těšit, že COLAS CZ je na této výjimečné zakázce
angažován hned dvakrát.
náš Colas 9
téma
Z momentálně probíhajících čtyř úseků
jsme ve dvou případech (úsek 14 u Jihlavy
a úsek 9 u Lokte) součástí sdružení, které
modernizaci realizuje. A v obou případech
jsme vedoucím členem sdružení. S ohledem
na úvodní větu je s děním kolem dálnice po-
téma
Probíhají práce v souladu s termíny?
Jak se to vezme. Naše činnost probíhá bez
závažnějších komplikací. Původní harmonogram, který byl součástí výběrového řízení
předpokládal, že nám objednatel stavbu
předá v březnu, abychom od dubna do října
„Díky našemu návrhu
došlo ke zlevnění prací.“
jsou zakotveny v souhrnu smluvních dohod. Na každé stavbě se nacházejí rozpory
mezi zadávací dokumentací a skutečností,
nebo je potřeba řešit dílčí věci jinak, než
je v projektu. Tím, jak jsou zde všichni pod
neustálým tlakem a samozřejmě v souladu
se smlouvami, se vše musí konzultovat,
ke všemu musíme žádat o písemný pokyn,
vše je podřízeno přísnému postupu. Takže
nejvíce mě asi překvapila ta nekončící „papírová válka“.
Do té doby, než přišla nabídka řídit jednu
ze staveb na modernizaci D1, jste pracoval
jako vedoucí provozu v Třebíči. Překvapilo
vás něco v nové roli?
Asi velmi tvrdá komunikace se zadavatelem,
respektive se správcem stavby. To nejtěžší je reagovat na přísné podmínky, které
Největší mediální pozornost byla na D1
zatím věnována demolici mostů. Byl to
i pro vás zlomový okamžik?
Musím říct, že momentálně mi větší adrenalin přináší, co nacházíme pod zemí ve středním dělicím pásu. To jsou ty opravdové problémy. Ale přiznávám, že i bourání nadjezdu
bylo vzrušující. Hlavně proto, že jsme byli
vůbec první. S tím souvisí také to, že naše
stavba poprvé v celé historii dálnice zastavila na D1 provoz ve všech pruzích. To pak
cítíte, že vás celá republika sleduje a mrazí
vás, aby vše klaplo.
Původní představa byla, že se nadjezdy budou snášet, tedy postupně vcelku rozebírat.
Ale kvůli větší bezpečnosti silničního provozu jsme navrhli místo snášení demolici.
Změně technologie samozřejmě opět předcházely konzultace, vyjednávání, žádosti
a nakonec pokyny od zadavatele. Pak už
přišly ke slovu bourací kladiva a hydraulické
nůžky a noční show pro novináře mohla
Podstatnou část stavby tvoří modernizace středního dělicího pásu,
kterým jsou kromě kanalizace vedeny životně důležité páteřní telekomunikační a datové sítě.
Vedoucí výstavby
(úseku číslo 14) Jiří Kárník
chopitelně spojena o to větší zodpovědnost.
V případě úseku číslo 14 vše padá na hlavu
jejího manažera Jiřího Kárníka, kterého si
Náš COLAS pozval k rozhovoru.
Co přesně „čtrnáctka“ obnáší?
Modernizujeme úsek dálnice mezi Větrným
Jeníkovem a Jihlavou, tedy kilometry 104
až 112. Takto řečeno to zní jednoduše, ale
musím říct, že je to zkušenost, která se nedá
srovnat s ničím z minulosti. Rozdíl je už
v tom slově modernizace. Nemáme před
sebou novostavbu, ani rekonstrukci, kde se
jen nahrazuje staré novým. To by bylo mnohem jednodušší. My musíme postavit zbrusu
novou dálnici, kterou oproti stávající ještě
vylepšujeme a rozšiřujeme. To vše za provozu, který je extrémní, a navíc pod přísným
dohledem ze strany zadavatele i veřejnosti
zastoupené novináři. D1 se prostě vymyká
všem představám o běžné stavbě.
mohli stavět. To bylo i předpokládané období, kdy můžeme omezit na dálnici provoz.
Reálně jsme však staveniště přebírali až
12. dubna a k fyzickému zahájení prací došlo
až 9. května. Nicméně teď v říjnu jsem si jist,
že letošní část prací zvládneme. V letním
období jsme protáhli pracovní směny – původně jsme měli pracovat od 7 do 17 hodin,
ale prací do 21 nebo 22 hodin jsme zpoždění
dohnali. Také je pravda, že ani počasí nám
tentokrát nepřipravilo žádné nepříjemné
překvapení. Uvidíme, co přinese jaro. Lhůta
pro uvedení stavby do provozu je 62 týdnů.
začít. Kromě vyšší bezpečnosti silničního
provozu změna přinesla investorovi také
úsporu. Díky našemu návrhu došlo ke zlevnění prací.
Hovořili jsme nyní o tom, co je efektní pro
objektivy kamer. Většina dnů asi taková
není. Co představuje ta každodenní práce?
To je právě ono. Někdo se projede po dálnici, napočítá osm pracovníků na osmi kilometrech a už píše komentáře, že se flákáme.
Přitom vůbec netuší, že ve středním dělicím
pásu maká na kanalizačních přípojkách třeba šedesát chlapů, kteří jsou zalezlí ve výkopu. Když to vezmu po etapách, tak jsme
nejdříve museli rozšířit vozovku o jeden
jízdní pruh, aby bylo vůbec možno převádět
provoz. Naším hlavním tématem je letos
kompletní střední dělicí pás. Výkopovou
i bezvýkopovou technologií modernizujeme
kanalizaci včetně přípojek a vpustí. Málokdo
si uvědomuje, že středním pásem dálnice
vede složitá soustava kabelů od elektric-
šířce středního pásu čtyři metry opravdu
hodně. Museli jsme se správcem řešit řadu
takových odchylek, posunovali jsme vpusti,
ujasňovali vůbec vedení středové osy apod.
Jiné potíže nastaly pod zemí, kde jsme
nacházeli obetonované potrubí, vypadáva-
Finanční objem
649,187 mil. Kč bez DPH
kých až po datové, na kterých je existenčně
závislá celá řada institucí a firem. Všechno
muselo ven, na povrchu přepojit, aby vše
fungovalo, a zpět se samozřejmě instalují
nové kabely tak, aby „střeva“ dálnice byla
kompletně nová. Uznávám, že to jsou činnosti, které nejsou tak zajímavé a viditelné
jako bourání nadjezdů nebo pokládání
povrchů. Poslední letošní aktivitou na naší
stavbě bude instalace svodidel. Prodloužený termín pro modernizaci středního
dělicího pásu máme do 21. listopadu.
I tady vám vznikaly tzv. komplikace za provozu?
Ano, zdaleka ty největší. Projektová dokumentace není zcela přesná. Geodeti při
přípravě projektů nemohli v provozu vše
zaměřit, takže se používala i data z letadel.
A ty rozpory mezi projektem a skutečností
činily někde až 50 centimetrů, což je při
10 náš Colas
Záběry z demolice dálničních nadjezdů mnohokrát obletěly republiku a staly se s přehledem
nezobrazovanější stavební aktivitou roku, přestože ve skutečnosti trvala pár hodin. Další měsíce
náročné práce stovek našich chlapů už pro média tak atraktivní nejsou.
jící zeminu zpod vozovky… Každá taková
jednotlivost se musela řešit a potenciálně
mohla znamenat další zdržení. Teď v říjnu
ale mohu říct, že díky správné koordinaci
a díky tomu, že všichni zainteresovaní mají
enormní zájem odevzdat perfektní dílo, se
nám daří vše za pochodu řešit.
Modernizace D1 je asi unikátní tím, že celá
probíhá za běžného provozu. Je to velká
komplikace?
Je to mimořádná komplikace. Hlavně proto,
že jen malá část řidičů respektuje omezení
rychlosti. Nepřetržitý proud vozidel je samozřejmě vážné nebezpečí pro každého,
kdo se pohybuje na stavbě. Proto je správně,
že máme nastavena mimořádně přísná
pravidla a kontrola ze strany koordinátora
BOZP probíhá v podstatě nepřetržitě. Druhé
omezení se týká pohybu našich vozidel
a strojů. Každé vjetí a vyjetí ze stavby je
komplikované a působí nemalé časové
zdržení, i kdyby všichni jezdili předepsanou
rychlostí.
Který moment za toho více než půl roku,
který tady zatím trávíte, vás nejvíc těší?
Víte, mě ten projekt těší od samého začátku. Takových staveb člověk za život moc
nepotká, je to něco mimořádného. Proto
jsem tu nabídku vzal jako výzvu. A nejlepší
na tom bylo, že mi vedení dalo důvěru,
abych si k sobě vybral tým. Mohl jsem
ke spolupráci přizvat kolegy, za kterými
si stojím a na které se mohu spolehnout.
A myslím, že je to na našem fungování znát.
Otázky kladl: -nc-
Modernization of the D1 motorway:
COLAS CZ, leading member of the
responsible consortium, is involved in
two sections of this tender. In spite of
the ever present supervision of both
the employer and the public (represented by the press), as well as the
sometimes never-ending and stressful
negotiations with the employer, the
work is a unique experience for all
participants. Regardless of the fact
that COLAS CZ was handed over the
site later than agreed, the assigned
work will be completed on time.
náš Colas 11
kaleidoskop
kaleidoskop
Kaleidoskop
1
3
1
2
2
Obnova silnice po povodních 2010
Veľkoplošné vysprávky v Nitrianskom
kraji – opravy ciest 1. triedy
Rekonštrukcia pešej zóny,
Národná ulica, Žilina
II/290 Frýdlant – Bílý Potok (1. Etapa)
divize Silniční stavitelství – oblast Sever
Liberecký kraj
Objednávateľ: Regionálna správa ciest
Nitra, a.s.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Objednávateľ: mesto Žilina
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko
Trenčín
Cena: 67,133 milionů Kč bez DPH
3
PROSECKÁ – Oprava havarované
kanalizace na Praze 9 – Proseku
Čermák a Hrachovec, a.s.
Praha
Liberec
1
oblast Východ
Karlovy Vary
3
oblast Sever
Praha
Pardubice
Olomouc
Plzeň
Cena: 620 tisíc € bez DPH
4
Cena: 1,578 milióna € bez DPH
Ostrava
7
4
Objednávateľ: Banskobystrický
samosprávny kraj
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Hradec Králové
2
Cena: 19 milionů Kč bez DPH
Cena: 813 tisíc € bez DPH
4
Ústí nad Labem
Eliminácia bezpečnostných rizík
a rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy
oblast Východ
oblast Jih
6
Jihlava
České
Budějovice
Rekonstrukce železničního přejezdu
v Berouně
divize Inženýrské stavitelství – oblast
Železniční stavitelství
Spolupráce: COLAS CZ, oblast Sever
Středočeský kraj
Cena: cca 2 miliony Kč bez DPH
5
Zlín
Brno
3
5
4
Žilina
5
2
Trenčín
divize Silniční stavitelství – oblast Sever
Královéhradecký kraj
Trnava
7
Nitra
divize Silniční stavitelství – oblast Jih
Jihočeský kraj
Cena: 5,375 milionů Kč bez DPH
12 náš Colas
7
Nový most cez rieku Ondavu
v Miňovciach
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne
projekty
Cena: 568 tisíc € bez DPH
bRATISLAVA
Cena: 11,826 milionů Kč bez DPH
6
5
7
6
Oprava povrchu III/13421
Batelov – Rácov – křiž. II/112“
divize Inženýrské stavitelství – oblast
Mosty a monolitické konstrukce
Západočeský kraj
divize Silniční stavitelství – oblast Jih
Jihočeský kraj
Cena: cca 18 milionů Kč bez DPH
Cena: 7,5 milionů Kč bez DPH
Prešov
1
Městský okruh v Plzni
úsek Domažlická – Křimická, SO221 –
nadjezd v km 2,106 – délka mostu 50 m
Rekonstrukce náměstí Kaplice
Košice
Banská Bystrica
III/2956 Vrchlabí – Strážné, 2. etapa
6
Haniska, projekt 2 × 3-pruhovej cesty
na výjazde z Prešova na diaľnicu D1
Obytná zóna Panoráma Košice
Objednávateľ: Panorama Košice s.r.o.
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Cena: 356 tisíc € bez DPH
Objednávateľ: Národná diaľničná
spoločnosť
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Cena: 819 tisíc € bez DPH
Rekultivácia skládky „Halňa“
(Odstránenie environmentálnej záťaže)
Objednávateľ: mesto Krompachy
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Cena: 6,6 milióna € bez DPH
náš Colas 13
stavby
stavby
Dláždime príchod outletu
Zlepšujú meno – sebe i krajine
S veľkým záujmom verejnosti
sa stretlo otvorenie prvého
slovenského outletu pri
Voderadoch neďaleko Trnavy.
Milovníci značkového tovaru už
nemusia za nákupmi za hranice.
Od začiatku novembra 2013 je otvorený
One Fashion Outlet hneď pri diaľnici D1,
40 kilometov od Bratislavy. Nás môže tešiť,
že svoj diel prác na stavbe veľmi rýchlo
a dobre odviedli CESTY NITRA.
Pre COLAS-ákov šlo o efektívnu a na dôvere
založenú spoluprácu s kolegami z firmy
Rehak Paving, ktorá bola naším priamym
zadávateľom zákazky. „Až 90 % ceny diela
sme od investora dostali vopred, čo sa
nielen v dnešnej dobe hneď tak ľahko
nevidí,“ pochvaľuje si Juraj Marko, od júla
už riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo Západ
(CESTY NITRA).
Zmluvná cena zákazky dosiahla
802 000 eur bez DPH. Stavbu sme
prevzali 11. júla a 30. septembra sme ju
už odovzdávali – bez chýb a nedorobkov.
Outlet vo Voderadoch, ešte kým ho neobsadili kupujúci.
„Plocha asfaltových povrchov dosiahla
20 000 m2, ešte predtým šlo do stavby
11 000 ton štrkodrviny a 4 000 m3
stabilizácie CBGM. Položili sme 5 500
bežných metrov obrubníkov a v rámci
odvodnenia 4 000 bežných metrov drenáží,“
Paving way for outlet: CESTY NITRA’s Trnava agency has completed works on the
first-ever outlet in Slovakia. Finished in less than three months, the project was worth
800 000 euros (without VAT).
Darček primátorovi
Slovensko má v porovnaní so susednými krajinami stále čo doháňať
v oblasti cyklistickej infraštruktúry.
Medzi mestá, ktoré v tomto smere
už vyrástli z detských topánok, patrí
Skalica. CESTY NITRA tu potvrdili
svoje dobré meno z obnovy histo-
rického jadra či stavby pri Baťovom
kanáli. Trasy v rámci európskeho
projektu Cyklotrasy bez hraníc si
objednalo mesto. Merajú 6,5 kilometra, z toho 4,5 kilometra smeruje
do blízkych hôr (rekreačná oblasť
Zlatnícka dolina) a necelé dva ki-
lometre k vodnej nádrži Mlýnky,
ktorej stred tvorí hranicu s ČR –
partnermi projektu sú Strážnice
a Sudoměřice.
Kolegovia z trnavského strediska
pod vedením Pavla Velického sa
činili – dielo zrealizovali od 1. júla
do 20. augusta, keď má primátor
Skalice Stanislav Chovanec narodeniny. Spolu so zástupcami COLASu patril k prvým cyklistom, ktorí si
nové trasy prezreli priamo zo sediel
svojich ekologických dvojkolesových tátošov. Stavba stála 729 tisíc
eur bez DPH, doteraz sa prestavalo 660 tisíc. Obe komunikácie sú
navrhnuté ako dvojprúdové obojPri Skalici vyrástlo viac
než šesť kilometrov
cyklotrás.
14 náš Colas
vyratúva J. Marko. Kvôli plynulosti dopravy
projekt obsiahol aj dve okružné križovatky.
Pre CESTY NITRA a COLAS ide o ďalšiu
vítanú referenciu s blízkym dosahom
na Bratislavu a potvrdenie našej dôležitej
pozície na západe Slovenska.
smerné cesty v celkovej šírke tri
metre. Krajnice sú pol metra široké
a spevnené štrkodrvinou. „Asfaltu
sme položili 19 000 m2, štrkodrviny
22 000 m2. V najproblematickejších
úsekoch sme vybudovali dláždené
zemné priekopy na ochranu pred
zalievaním ciest pri dažďoch,” komentuje vedúci strediska Trnava
Ľubomír Rác.
Gift for cyclist mayor: The
western Slovak town of
Skalica has more than six
kilometres of new cycling
routes. CESTY NITRA
completed the work during
two summer months, giving
a birthday present to the
mayor.
Na 16-kilometrovom úseku pri Domaši sa na viacerých miestach jazdí v jednom pruhu.
Druhý sa opravuje.
Cesta I. triedy neďaleko vyhľadávanej
priehrady Domaša na východnom
Slovensku patrí medzi dôležité európske
koridory. Okrem iného je vhodná pre
vodičov, ktorí sa pri ceste z Poľska
do Maďarska chcú vyhnúť Košiciam
a Prešovu. V poslednom čase však nebola
vhodná prakticky na nič – snáď, s trochou
nadsádzky, len ako cvičisko pre tanky, plné
výtlkov.
Havarijný stav po poslednej zime nenechal
ľahostajnou ani Slovenskú správu
ciest. Vo výberovom konaní na stavbu
Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie
bezpečnosti cesty I/15 Sedliská –
Holčíkovce, uspeli Inžinierske stavby (ISK),
ktoré sa do projektu rozvrhnutého na viac
ako dva roky pustili začiatkom leta.
Predmetný úsek meria vyše 16 kilometrov.
Rekonštrukčné práce sa týkajú necelých
14 km. Prečo teda až práca na dva roky?
Aj kvôli nevyhovujúcemu podložiu.
„Rekonštrukcia cesty pozostáva
z niekoľkých fáz a je rozdelená na viac
úsekov. Stavebné práce zahŕňajú
v niektorých úsekoch výmenu asfaltových
vrstiev vozovky, niekde výmenu celej
konštrukcie vozovky a na miestach
s nevyhovujúcim podložím je navrhnutá
nová konštrukcia vozovky a výmena
podložia. Súčasťou prác je aj obnova
priekop, zvodidiel a dopravných značiek,“
hovorí stavbyvedúci Andrej Ivančo, ktorý
posilnil tím ISK iba nedávno.
Akcia si vyžaduje vysokú koordináciu
pracovných postupov na jednotlivých
úsekoch tak, aby obmedzenia dopravy
boli minimálne. I tak si však vodiči musia
zvykať na striedavé prejazdy jedným
pruhom za pomoci semaforov. Práce
prebiehajú za úplného vylúčenia ťažkej
kamiónovej dopravy. ISK v rámci projektu
obnovia aj päť mostných objektov.
Cesta okolo Domaše by čoskoro už nemala
byť postrachom. ISK tak spolu so svojou
referenciou zlepšia i kvalitu slovenských
ciest. Na tomto úseku bol už najvyšší čas.
Improving reputation: Large reconstruction of 16-kilometer-long first class road
connecting Poland and Hungary, is under way in Vranov nad Toplou district in east
Slovakia. The two-year project will cost 8,7 million euros (plus VAT).
Dvojnásobne zelená
Prvá „zelená budova“ na východnom Slovensku – košický Ecopoint – využíva na kúrenie geotermálnu energiu v kombinácii so vzduchotechnikou. Budova je „zelená“ aj v inom ohľade – vďaka
farbe použitých materiálov. Inžinierske stavby boli pôvodne iba dodávateľom hrubej stavby. Vrchný
zhotoviteľ však vstúpil do reštrukturalizácie a stavbyvedúci za ISK Tomáš Kuchár na požiadanie
investora koordinoval dodávateľov pre väčšiu časť prác aj pri ďalších fázach stavby. Investor napriek
zložitej situácii na diele vyslovil s ľuďmi z ISK (závod Mosty a špeciálne projekty) veľkú spokojnosť.
Je preto pravdepodobné, že ak sa developerovi podarí získať nájomcov aj pre ďalšiu budovu komplexu, referencia Inžinierskych stavieb z I. etapy vytvorí dobrú pozíciu pre získanie ďalšej zákazky.
Twice as green: Ecopoint office building in Kosice has been built under coordination
of ISK. The ecology-minded building is heated by geothermal energy and since November has a majority of floors rented.
náš Colas 15
stavby
stavby
Obalovnu Kotlasy
nahradila modernější
v Bystřici
Zachytit na pěkné fotografii tak technickou stavbu jako je obalovna
není vůbec jednoduché. Nový provoz v Bystřici nad Pernštejnem ale
leží v romantickém zákoutí Českomoravské vrchoviny a autorovi záběru
stačilo počkat, až rozkvetou ovocné stromy
V rámci České republiky ji zajišťuje
komplexní síť celkem deseti obaloven
strategicky rozmístěných tak, aby bylo
pokryto celé území. Nejnovější výrobnou
živičných směsí je obalovna v Bystřici
nad Pernštejnem, která byla do provozu
uvedena letos v červenci. Na detaily jsme
se zeptali vedoucího zdejšího provozu
Bedřicha Kratochvíla: „Bystřická obalovna
nahradila bývalou obalovnu Kotlasy, jejíž
technologie již byla zastaralá. Navíc stála
na pronajatém pozemku. V Bystřici nyní
provozujeme moderní zařízení Teltomat
5 s potenciálem vyrábět 160 tun směsi
za hodinu. Vyšší efektivita výroby plyne
nejen z úspory energie, ale také ze
skutečnosti, že k obsluze nyní stačí o dva
pracovníky méně.“ Od spuštění provozu má
bystřická obalovna jen minimum prostojů,
a dokud počasí dovolí, bude dodávat
surovinu pro silniční povrchy na řadu
staveb v okolí. Z těch důležitých, které zde
firmy COLASu realizují, stojí za zmínku
rekonstrukce silnic I/19 a I/33. Výhodou
je samozřejmě také fakt, že z Bystřice nad
Čermák a Hrachovec, a.s. uvedla
novou bezvýkopovou technologii
Díky akciové společnosti Čermák a Hrachovec je COLAS zase
o krok před konkurencí. Revoluční bezvýkopová technologie
přináší nové možnosti při opravách vodovodního potrubí.
Podstatnou součástí činnosti COLAS CZ
jsou mimo jiné silniční stavby. Proto je
pro firmu tak důležitá stálá dostupnost
obalovaných směsí.
Pernštejnem je to co by kamenem dohodil
k modernizované dálnici D1. Pokud jde
o osud obalovny Kotlasy, její technologie
byla demontována, rozřezána a vytříděna.
Uvolněný pozemek se zpevněnou plochou
a zázemím bude pravděpodobně nabídnut
k využití naší stavební provozovně ze
Žďáru nad Sázavou. Nedá mi to, abych se
B. Kratochvíla na závěr setkání nezeptal
na osud kotlaských pracovníků, kteří
už v Bystřici nejsou potřeba: „Všichni,
kteří nepřešli na novou obalovnu, našli
uplatnění v jiných provozech v rámci firmy,“
ujišťuje mě sympatický vedoucí, který
sice poslední dva roky šéfuje obalovnám
(kromě Bystřice má na starosti také
Holubice u Brna a Rančířov na Vysočině),
ale který je přitom firmě COLAS věrný už
třicet let – většinu času pracoval jako
stavbyvedoucí. -nc-
HMAP in Kotlasy was replaced by the state-of-the-art one in Bystřice: The latest
acquired HMAP, located in Bystřice nad Pernštejnem, was put in operation in July
2013. It replaced the outdated one in Kotlasy. HMAP Bystřice is a state-of-the-art
Teltomat 5 plant with the potential to produce 160 tons of hot mix/hour. Its higher
effectiveness results not only from saving energy, but also from requiring two less
employees to operate it.
Starý vodovodní řad před... Stěžejní oblasti činnosti společnosti jsou
výstavba a rekonstrukce kanalizací, opravy
vodovodních řadů, kompletní dodávky
pozemních komunikací, a právě bezvýkopové
technologie. Ve výčtu zákazníků figurují
na prvních místech subjekty jako Pražská
vodohospodářská společnost, Metrostav,
Skanska, Pražské vodovody a kanalizace…
V červnu byla poprvé v ČR použita
bezvýkopová technologie 3M Schotchokote
2400, jejíž je firma certifikovaným
dodavatelem. Premiéra se odehrála při opravě
vodovodu v Ládevské ulici v Praze – Dolních
Chabrech, a to za velkého zájmu odborné
veřejnosti. O co přesně se jedná? Sanace
vodovodního potrubí se provádí odstředivým
nástřikem zevnitř potrubí plně strukturálním
...a po aplikaci technologie 3M
dvousložkovým polyuretanem. K aplikaci
dochází za pomoci rotační hlavy s míchacím
zařízením, které je připojeno hadicí
k aplikační trysce. V Dolních Chabrech tak
bylo během pár hodin opraveno 950 metrů
potrubí rozděleného na úseky po 150–200
metrech. K přednostem technologie 3M patří
zkrácení doby výluky při zásobování pitnou
vodou, což hraje roli při opravách na hlavních
řadech, kdy dochází k přerušení dodávky
pitné vody pro obyvatelstvo. Při dobré
přípravě může být opravovaný úsek uveden
do provozu už po 90 minutách. Podobně
může metoda zjednodušit život tisícům lidí
v případě, že práce probíhají na komunikaci,
jejíž překop by znamenal komplikace
v dopravě. Pokud jde o univerzálnost,
lze bezvýkopovou technologii 3M použít
na stávající potrubí DN 100 – DN 600, ať už
je použitý materiál litina, ocel nebo beton.
Polyuretan samozřejmě splňuje všechny
nároky materiálových i hygienických norem.
Dodavatel garantuje, že vlastnosti materiálu
se nezmění po dobu padesáti let. Použití 3M
navíc snižuje náklady na výkopové a zásypové
práce o 80 %. Metoda sanace vodovodních
řadů, kterou společnost Čermák a Hrachovec
nově zavedla, se jistě stane vyhledávanou
součástí nabídky bezvýkopových technologií.
A právě tento přístup k inovacím stojí
za skutečností, že se firma i přes složitou
situaci ve stavebnictví významně podílí
na výstavbě a rekonstrukcích infrastruktury,
a to nejen v Praze. -nc-
Čermák a Hrachovec introduced a new trenchless technology: In June 2013, a trenchless technology 3M Schotchokote 2400, of which Čermák a Hrachovec is the certified supplier, was implemented in the Czech Republic for the first time ever. The
introduction of the technology took place during water supply repairs in Ládenská
street in Prague.
Mít vlastní kapacitu pro výrobu asfaltových
směsí je pro COLAS CZ klíčovou výhodou.
Současná síť obaloven pokrývá přesně ta místa,
kde naše firmy podnikají. Zjednodušeně lze
říct, že každý provoz je schopen plně zásobit
kruhovou oblast o poloměru 50 kilometrů.
Do této koncepce samozřejmě zapadá
i nově spuštěná obalovna v Bystřici nad
Pernštejnem, která vykryje požadavky z velké
části Vysočiny a dálnice D1.
16 náš Colas
náš Colas 17
lidé
lidé
Profil zaměstnance: Čestmír Bár
Kanceláře ostravské provozovny
jsou umístěné ve zrekonstruované
vile naproti pivovaru a jsou jediným
kancelářským zázemím pro celou
oblast Východ. Ta svou činností pokrývá
území Moravskoslezského, Zlínského
i Olomouckého kraje. Naše nová
rubrika Profil zaměstnance si klade
za cíl představit neotřelým způsobem
zajímavého „COLASáka“. Pro sebe jsem si ji
nazval „Jak je neznáte…“. Prvním adeptem
mého trochu vlezlého vyptávání se stal
Čestmír Bár. V COLASu pracuje zhruba
rok na pozici kalkulant, přípravář. A jak to
v podobných případech bývá, do hovoru
se mu zprvu příliš nechtělo. I když…
Stačilo, abych se na úvod zeptal, v čem
spočívá jeho práce, a svobodný mládenec
ze Štramberka ožil. Teď už vím, že jeho
práce je složena hlavně z ekonomických
záležitostí a že jí má tolik, že čas
strávený s jakýmsi redaktůrkem bude
muset nahrazovat odpoledne po práci.
Sympatický stavební inženýr mě nadšeně
zahrnul detaily z kalkulantského života:
výběrovky, poptávky, nabídky, subdodávky,
Kalkulant Čestmír Bár je rovněž zdatným
klarinetistou. Dnes už mu na zkoušky,
domácí cvičení a pravidelné vystupování
nezbývá čas, a tak své místo ve štramberské
dechovce přenechal jiným.
konkurenceschopnost, soutěže, marže,
chyby v zadání, pečlivost, zákony,
vícepráce/méněpráce, soupisy prací,
zjišťovací protokoly atd. atd. V každém
případě jsem si jist, že Čestmír Bár práci,
která laikovi připomíná zdlouhavou
kancelářskou nudu s nejistým výsledkem,
prostě miluje. Možná i proto, že během
Stavajme aj komunikačné mosty
Riaditeľka ľudských zdrojov pre spoločnosti
COLASu na Slovensku Kvetoslava
Sarvašová prišla do Inžinierskych stavieb
(ISK) z americkej spoločnosti poskytujúcej
služby pre oceliarne. V COLASe na ňu
čakalo množstvo úloh – o niektorých
sprvu ani netušila. Po roku má za sebou
hmatateľné výsledky. A ďalší kus práce
pred sebou.
„Baví mě, když to klape“
pestrého profesního života už se ocitl
na všech frontách pomyslné stavařské
barikády: pracoval v projekci, zastupoval
zadavatele, připravoval zadávací podmínky.
A není žádnou ostudou, že se ne vlastní
vinou na nějakou dobu ocitnul i na úřadě
práce a během té doby vykonával i veřejně
prospěšné práce v archivu stavebního
a investorského odboru městského úřadu.
Pochopil jsem, že sedím proti člověku,
který žije svým oborem. Ani po hodině
zajímavého povídání jsem ale nevěděl
ani „ň“ o tom, co baví Čestmíra Bára,
když zaklapne laptop a odloží ceníky. Ale
nebojte, zcela poražen jsem z toho dialogu
nevyšel. Protože jsme se potkali v říjnu
a protože Bárovi vlastní zahradu, stalo se
prvním soukromým tématem zahrádkaření.
Je potřeba sklidit jablka, shrabat listí, zrýt
záhony a zazimovat. A ve Štramberku je
teď prý pěkně. „Všichni znají proslavené
štramberské uši, ale u nás je také pro
turisty atraktivní městská památková
rezervace, archeologické naleziště,
můžeme se pochlubit roubenkami
z 18. století a zřícenina hradu Trúba stojí
rovněž za zhlédnutí,“ klube se z mého
hostitele lokální patriot. Nakonec mi
skoro omylem prozradil i to, že byl
díky kroužkování zvolen do tamního
zastupitelstva, kde se snaží využít svoji
profesi pro rozvoj městečka.
The employee profile – Čestmír Bár: Despite being forced to submit more and more
bids so that COLAS is taken into account within construction market, quantity surveyor/preparator of the Roads Center – East, Čestmír Bár, likes his job and, particularly,
his work surroundings where all colleagues work as a team.
18 náš Colas
Pohodový hovor plyne a starosti
kalkulantovy jsou pro tuto chvíli
zapomenuty. Odkrýváme také sportovní
duši Čestmíra Bára. Přiznává se k volejbalu,
který dodnes pravidelně hraje na úrovni
orelské župní soutěže. Se sportem ale úzce
souvisí i Česťovo angažmá ve štramberském
Orlu, tradiční tělovýchovné organizaci.
Riaditeľka pre ľudské zdroje Kveta Sarvašová:
Pomáhá tady s organizováním sportovních
aktivit mládeže. No řekl bych, že po tom
ryze pracovním úvodu je těch aktivit
na jednoho až až. Ani se pak nedivím, že
mu nezbývá čas na randění. Moc jsme to
nerozebírali, jen jsme se shodli, že každý
má svůj čas. Jeden názor pana Bára bych
ale přesto ocitoval: „Není žádné umění
nějak se oženit, a pak se za půl roku zase
rozvádět. To budu radši věřit, že tu pravou
nakonec přece jen potkám.“ Když se nachýlila
druhá hodina hovoru a začal jsem se sbírat
k odchodu, pan Bár očividně posmutněl:
„Vždyť jsem vám toho o naší práci ještě
tolik neřekl.“ A tak pokládám závěrečnou
dvojotázku: Co vás na práci nejvíc těší a co
ne? „Ono té práce v naší branži přece jen
ubylo, což znamená, že se musíme hlásit
i do menších soutěží a vůbec snažíme se
toho obsadit zkrátka co nejvíce, také proto,
aby COLAS byl prostě v povědomí. Logicky
nemůžeme pokaždé uspět. V tom množství
je pak člověku smutno, když vidí, kolik práce
na nabídkách strávil zbytečně, protože tu
práci nedostaneme a celá příprava skončí
ve stoupě. To je rozdíl oproti práci na straně
zadavatele nebo projektanta. Ale ty radosti
to samozřejmě vyváží. Nedokážu jmenovat
jedinou věc, ale jsem prostě rád, že to tady
pěkně šlape. Získáváme zakázky, daří se
nám je realizovat, plníme plán a firma tvoří
zisk. A nad to všechno jsme dobrá parta.
I když je někdy stres, i když se něco pokazí,
prostě si pomůžeme, opravíme to a jedeme
dál. Neříkám, že to není těžké. Ale prostě
to zatím dobře funguje, a to si pak člověk
řekne, že ta práce asi není úplně marná.“ -nc-
Čím bol váš prvý rok obzvlášť zaujímavý
a náročný?
Nový začiatok je vždy veľkou výzvou. Boli
tu očakávania vrcholového manažmentu
posunúť ľudské zdroje (ĽZ) od rutinnej
administratívy a spracovania mzdovej
agendy k takzvaným mäkkým procesom:
kariérnemu rozvoju a vzdelávaniu, náborom,
riadeniu výkonnosti zamestnancov,
zavedeniu hodnotiacich rozhovorov, plánu
nástupníctva. COLAS na Slovensku prešiel
mnohými organizačnými zmenami a ja
chápem dôležitosť práce s ľuďmi. Na druhej
je aj zavedenie Mzdového predpisu pre
robotníkov v celom slovenskom COLASe
od 1. 7. 2013. Systém mesačného vyplácania
prémií sme nahradili polročnými prémiami,
kritériom ktorých sú najmä dodržiavanie
zásad BOZP, kvalita práce, pracovná
disciplína a dochádzka. Samostatnou
kapitolou je Konto pracovného času (strana
20 – pozn. red.) a nemôžem vynechať
ani kolektívne vyjednávanie. Podnikové
kolektívne zmluvy (PKZ) pre ISK a CESTY
NITRA sú podpísané a začnú platiť
od 1. 1. 2014.
Aké dobré správy v neľahkej dobe teda
máte pre ľudí?
Vedenie spoločnosti venovalo vyjednávaniu
veľký časový priestor. V Nitre sa nám
podarilo dosiahnuť dohodu o zahrnutí
13. platu do základnej mzdy, čo odbory
„Zlaďovanie začína v hlave“
strane bolo veľmi zaujímavé začať pracovať
s úplne novým tímom, ktorý nemal ideálnu
štruktúru a kombinoval dlhoročných
zamestnancov bývalých mzdových oddelení
s novými kolegami.
Ktoré z projektov boli ťažiskové?
V januári 2013 sme v ISK zaviedli špecifický
koncept COLASu, tzv. Personálnu pobočku.
Ide o virtuálne nákladové stredisko,
ktoré pracuje s kalkulovanými cenami
pre jednotlivé profesie, tvorí náklady
a výnosy a umožňuje detailne sledovať
personálne náklady projektov. Významné
veľmi ocenili. V oboch spoločnostiach sme
udržali úroveň odchodného nad hranicou
zákona, najmä u dlhoročných zamestnancov.
Zachovali sme aj príspevky zamestnávateľa
na doplnkové dôchodkové sporenie
a stravné lístky v hodnote nad rámec
požadovaný zákonom. V PKZ sme sa
tiež dohodli po novom na odmenách
k pracovným výročiam a nad úrovňou zákona
sme zachovali aj príspevok do Sociálneho
fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených
miezd.
Začiatkom roka 2014 spoločne
prediskutujeme rast miezd. Prednosť pred
plošným bude mať selektívne zvyšovanie
založené na zásluhách, výkone a plnení
cieľov.
Ako vidíte zlaďovanie COLASu v rámci
Slovenska?
Usilujeme sa o zlaďovanie vo všetkých
oblastiach. Je to beh na dlhé trate.
Za prvotné a najdôležitejšie považujem
zlaďovanie v hlave a v správaní sa,
nasledujú ciele, postupy a interné
predpisy. V oblasti ĽZ zavádzame
jednotný elektronický formulár pre
mesačné vyúčtovanie pracovných ciest
a nie sme ďaleko od vydania inovovaného
Pracovného poriadku pre ISK. V roku
2014 sa pustíme do práce na úplne
nových metodických pokynoch pre nábor
zamestnancov, či rozvoj a vzdelávanie.
Prezradíte viac o vzdelávaní, školeniach?
Som rada, že sa na to pýtate. Ide o prioritu,
zameriame sa na štyri oblasti: budovanie
povedomia o bezpečnosti, ďalej rozširovanie
a upevnenie technického know-how. Treťou
prioritou je rozvoj mäkkých zručností,
najmä budovanie tímov a štvrtou integrácia
a adaptácia nových zamestnancov. Radi
by sme nahradili zimné školenia líniových
manažérov interaktívnym vzdelávaním počas
roka. Bude zamerané na bezpečnosť, kvalitu,
komerčné témy, ľudské zdroje. Pokračujú
jazykové kurzy a rozbiehame pilotný projekt
zameraný na počítačovú gramotnosť.
Building communication bridges:
HR director of Slovak COLAS, Kveta
Sarvašová, is focusing on improving
communication within the company
and alignment of various systems and
processes among companies. Negotiations with unions have brought
positive results. Among top priorities
for Slovak COLAS are education and
development of employees.
náš Colas 19
servis
servis
Revoluce v soukromém právu aneb
Co přináší nový občanský zákoník
změní pro normálního člověka v konkrétních
situacích, a právě na tuto otázku, aniž bych
se zabývala právní teorií a koncepcí NOZ,
se pokusím alespoň v základních obrysech
odpovědět.
Nový občanský zákoník (NOZ),
který by měl nabýt účinnosti
od 1. ledna 2014, je v posledních
týdnech a měsících zcela jistě
nejdiskutovanějším právním
předpisem.
Nutno říci, že tuto pozornost si rozhodně
zaslouží, protože, jakkoli teprve čas ukáže, zda
jeho přijetí bylo správným krokem či nikoli, je
zcela zřejmé, že není mnoho oblastí lidského
života, které by novou právní úpravou nebyly
zasaženy. Logicky se nabízí otázka, co se
Koncentrace právní úpravy
Vzhledem k tomu, že ambicí NOZ bylo
poskytnout pokud možno komplexní úpravu
soukromého práva, výsledkem je obsáhlý
kodex s 3081 paragrafy. I když taková masa
odradí od čtení leckterého praktikujícího
právníka, natož pak laika, je třeba připomenout,
že současně bude zrušeno více než sto
právních předpisů, jejichž předmět úpravy
byl vtělen do NOZ (např. obchodní zákoník,
zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů, zákon
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákon
o sdružování občanů a další).
Smluvní právo
V této oblasti je nově zaveden institut
předsmluvní odpovědnosti. Smluvní strana,
která z vlastní iniciativy zahájí nebo pokračuje
v jednání o smlouvě, ačkoli nemá v úmyslu ji
uzavřít, je povinna druhé straně nahradit újmu
vzniklou v důsledku neuskutečnění transakce.
Stejně tak dospělo-li jednání o smlouvě
do takové fáze, že její uzavření se jeví jako
vysoce pravděpodobné, odpovídá strana, která
smlouvu bezdůvodně odmítla uzavřít, druhé
straně za škodu, kterou v důsledku neuzavření
smlouvy utrpěla.
Eva Blažková,
vedoucí právního oddělení
(Občanskému zákoníku se budeme dále věnovat
v příštím čísle. Rozebereme si témata ochrany
spotřebitele, nemovitostí, spoluvlastnictví,
předkupního práva, nájmu bytu a dědictví.)
What new Civil Code brings: New Civil Code which is to come into effect as of January
1st, 2014, has currently become the topic of discussion in legal respect. Our Legal
department Manager explains what will change for an ordinary person in specific
situations.
V súlade s víziou COLASu
Konto pracovného času pomáha
Hoci sa konto pracovného času stalo na Slovensku
realitou v rôznych oblastiach podnikania už pred tromi rokmi,
keď sa po prvý raz objavilo v Zákonníku práce ešte ako
flexikonto, stále sa o ňom veľa hovorí. V rámci pokrízových
opatrení ide určite o jednu z najvýznamnejších zmien.
V princípe si zamestnanec v období s nižším alebo žiadnym výskytom práce ukladá hodiny na mínusové konto, pričom zároveň poberá
mzdu. Po začiatku sezóny si hodiny
postupne nadpracuje. Od 1. júla
2013 bola dohoda o konte podpísaná s odbormi v spoločnosti
CESTY NITRA na ročné vyrovnávacie obdobie. Vyrovnávacie obdobie
sa tak v Inžinierskych stavbách aj
20 náš Colas
v CESTÁCH NITRA skončí zhodne
v júni 2014.
„Konto je o hlave, ide o zmenu
myslenia, ktorá sa, ako vieme,
nedeje ľahko,“ hovorí Kvetoslava
Sarvašová, riaditeľka COLASu pre
ľudské zdroje v reakcii na častú
kritiku konta. V skutočnosti toto
opatrenie predstavuje výhodu pre
zamestnanca i zamestnávateľa.
Konto pracovného času je prefe-
rovaná metóda organizácie pracovného času nielen na Slovensku,
ale aj v rámci COLASu s jasným
cieľom: udržať si kvalifikovaných
zamestnancov a zabezpečiť stabilitu pracovných miest. Historický
model minulosti – vysoké mzdy
v lete a na druhej strane kamuflovanie práce alebo v horšom
prípade „hodenie sa na maródku“
v zime, sú nadobro minulosťou.
„Je to logické, zamestnanec má
pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, čo je v dnešnej situácii na pracovnom trhu obrovská výhoda”,
komentuje K. Sarvašová. „Veľa času
a pozornosti sme venovali nielen
vyjednávaniu o konte s odborovými organizáciami, ale aj komunikačnej kampani, aby sme sa ubezpečili, že zamestnanci rozumejú
princípu a významu konta. Bola by
som rada, keby aj tí, ktorí ešte stále
pochybujú, pochopili, že konto je
legitímny a bezpečný spôsob, ako
predísť prepúšťaniu zamestnancov
v čase, keď pre nich zamestnávateľ
nemá dostatok práce.“
Working hours deposit: COLAS in central Europe is preferring the
year-long, full-time employment for its employees. Meanwhile, the
provision of “work-hour deposit” continues to be valid; basically,
absence of work in winter will be compensated by longer working
hours in summer.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Bezpečnost a ochrana zdraví je
nedílnou součástí našeho života.
Ať jsme v práci nebo doma,
chraňme svůj život a své zdraví!
Společnost COLAS si je plně vědoma
své zodpovědnosti. I proto prezident
společnosti COLAS Hervé Le Bouc vyhlásil
na začátku roku 2013 celosvětovou
bezpečnostní kampaň pod heslem
„Bezpečný přístup“. Cílem této kampaně
je, aby se bezpečnost a ochrana zdraví
staly běžnou součástí každého dne všech
zaměstnanců. Česká i Slovenská republika
se k celosvětové kampani připojily.
V průběhu roku všechny společnosti
skupiny COLAS realizovaly celou řadu
aktivit, a dokonce celosvětové snažení
podpořily i lokálními aktivitami. V Česku
začali vrcholoví manažeři navštěvovat
namátkově provozy za účelem diskuze
na téma bezpečnosti práce, v obou
zemích se stavbyvedoucí aktivně zapojili
do pozvednutí vědomostí zaměstnanců
díky „Minutám bezpečnosti“.
Cílem je přimět zaměstnance přemýšlet
o tom, co dělají a hlavně, jak to dělají. Říká
se, že zvyk je železná košile. Co když ale
Praktická ukázka práce záchranářů, která byla součástí Dne bezpečnosti
na Slovensku. Slaňování z výšky si mohli vyzkoušet i samotní zaměstnanci
za dozoru profesionálního záchranáře.
zažitý způsob práce není až tak bezpečný?
Co když náš způsob práce ohrožuje nás
či kolegu? O tom všem je třeba mluvit
a přemýšlet. To je „Bezpečný přístup“.
V rámci celosvětové kampaně proběhl
současně po celém světě „Týden
bezpečnosti“.
Během tohoto týdne se uskutečnilo mnoho
různorodých akcí. Akce v České republice
i na Slovensku se zaměřily na názorné
Na Dni bezpečnosti v ČR si zaměstnanci
zkusili sami na sobě, co udělá s lidským
tělem náraz do překážky při rychlosti
„pouhých“ 30 km/hod.
Byli velice překvapeni sílou nárazu.
Tato zkušenost je velmi dobrá pro řidiče
a určitě jim pomůže při rozhodování, zda
přišlápnout brzdu a jet pomalu a opatrně
nebo zda sešlápnout plný plyn a hazardovat
se svým životem i životy druhých.
Video ze Dne bezpečnosti v Česku je k dispozici na požádání u paní Altrichterové.
Akce ze Dne bezpečnosti na Slovensku můžete zhlédnout na adrese:
www.youtube.com/watch?v=Aw2M_q8kYDY
ukázky a možnost vyzkoušet si v praxi
některé prvky bezpečnosti práce (zásady
první pomoci, náraz autem do překážky,
slaňování, praktický nácvik likvidace havárií
a ohně, apod.). Aktivity zaměstnance
zaujaly a „Den bezpečnosti“ byl hodnocen
velmi pozitivně. Někteří zaměstnanci se již
nyní těší na další pokračování v roce 2014.
Olga Volfová
manažerka BOZP a PO
Katarína Hannelová
bezpečnostní manažerka
Health and safety at work: COLAS
is fully aware of the importance of
OHS. During the “Safety week”, both
Czech Republic and Slovakia joined
the COLAS worldwide “Safety Attitude”
campaign. Other steps have also been
taken to make the staff think and be
aware of what they do and, especially, how they do that not to threaten
themselves or their colleagues.
náš Colas 21
oddych
oddych
COLASáci pomáhají dětem
COLAS CZ se jako renomovaná
stavební firma ochotně
připojuje ke globálnímu trendu
společenské odpovědnosti.
V České republice se prvním projektem
tohoto druhu stala spolupráce s brněnským
Dětským domovem Dagmar, kterému jsme
nabídli materiální pomoc. Práce spočívaly
v odkopání starého asfaltového povrchu
včetně podkladu a následné náhradě celé
vrstvy zeminou, kterou jsme oseli trávou.
Na místě původní cestičky jsme
pak vybudovali částečně zpevněný
chodník ze zatravňovacích dílů. Navíc jsme
opravili i tu část starého plotu, která byla
v havarijním stavu. K dotvoření opravdu
příjemného prostředí jsme klidovou zónu
vybavili přenosnými lavičkami. „Nové
lavičky byly pro nás velmi příjemným
překvapením“ řekl ředitel Dětského
domova Daniel Kusý. Práce proběhly na jaře
za účasti našich brněnských kolegů a pod
vedením hlavního stavbyvedoucího Petra
Jelečka. Děti novou klidovou zónu velmi
ocenily a jako poděkování předaly Ivo
Šimkovi vlastnoručně vyrobenou koláž
s logem naší společnosti, která nyní visí
v jeho kanceláři.
COLAS people help children: COLAS CZ joined in the global trend and offered material
help to Dagmar children´s home in Brno. The reconstructed rest zone with newly delivered portable benches was highly appreciated by children.
hudbu, slovo i výtvarné umenie
v ekumenickom duchu. Miestom
podujatí neboli len kostoly, synagógy či koncertné sály, ale
i moderné nákupno-zábavné
centrum. ISK sa k hlavným partnerom akcie priradili už po niekoľký raz.
Veľa priaznivcov košického Medzinárodného maratónu mieru
(MMM) vie, že v tomto roku sa bežal už jeho 90. ročník. Málokto
však tuší, že úvodný ročník v roku 1924 sa ako jediný bežal na trase Turňa nad Bodvou – Košice. Vtedy sa na štart postavilo osem
statočných a siedmi klasickú trať aj dokončili. Víťazný Karol Halla
zabehol 42 195 metrov za 3 hodiny 1:35 minút. Inžinierske stavby podporili v rámci svojho partnerstva pre tohtoročný MMM popri samotnom podujatí aj organizáciu spomienkovej sprievodnej
akcie v obcí Turňa nad Bodvou. Na fotografii nastúpení účastníci
prvého maratónu v roku 1924.
COLAS zasahuje: Ponuré zákoutí
Dětského domova Dagmar se díky
brněnským kolegům proměnilo jako
mávnutím kouzelného proutku.
ISK promoted the 90th anniversary of Kosice Peace Marathon
by highlighting the first marathon in 1924, when the event
was run from the village of Turna nad Bodvou.
OSEMSMEROVKA
Tajničku z vylúštenej osemsmerovky posielajte do 31. januára
2014 na niektorú z e-mailových adries na str. 2 alebo
odovzdajte svojmu nadriadenému. Uveďte meno a organizačnú
jednotku, v ktorej pracujete. Zo správne odpovedajúcich
vyžrebujeme troch výhercov reklamných predmetov.
Tajnička má 5, 5, 5 písmen.
Košický Dom umenia sa opäť rozozvučal
podmanivou hudbou. (foto: fonoklub.sk)
Operný večer v Nitre
Jubilejný benefičný koncert Hoj,
vlasť moja prilákal do nitrian- stovky milovníkov operného speskej sály Parku kultúry a oddychu vu. Predstavili sa špičkoví slovenskí umelci – Jolana Fogašová, Ľubica Vargicová, Jana Bernáthová,
ISK was a partner of Kosice’s Days of Religious Art, taking plaMiroslav Dvorský či Ján a Martin
ce every November. In Nitra, CESTY NITRA supported an opera
Babjakovci. Odznela aj slávnostevening, with proceeds devoted to repairs of Nitra Castle.
ná kantata na počesť 1 150. vý-
22 náš Colas
Zkuste celozrnné COLASky
Maratón začínal v Turni
Umenie s našou
podporou
Festival sakrálneho umenia
Košice sú známe ako mesto tolerancie a mierumilovného spolunažívania rozličných etnických
a náboženských skupín. Preto
neprekvapuje, že sa tu koná nepretržite od roku 1990 Festival
sakrálneho umenia. Aj s podporou Inžinierskych stavieb si Košičania a návštevníci Európskeho
hlavného mesta kultúry (EHMK)
mohli od 10. do 24. novembra
vychutnať v rámci 24. ročníka
Svátky klepou na dveře:
ročia príchodu Cyrila a Metoda
na územie Veľkej Moravy. Podujatie malo dobrovoľné vstupné.
Výťažok z neho poputoval na obnovu Nitrianskeho hradu. Medzi
partnerov koncertu sa zaradila aj
spoločnosť CESTY NITRA.
Většina čtenářů bude časopisem listovat v době, kdy domácnosti
provoní vanilka a rum. V hovorech se zároveň začne nápadně často opakovat téma přibírání, hubnutí a posvátečních diet. Zkrátka,
jako každý rok. A tak přispíváme svojí troškou do mlýna. Máte-li
napečeno málo druhů, nebo chcete-li péct s pocitem, že výsledek
je o dost zdravější než klasika, doporučujeme zkusit celozrnné
sušenky, které jsme pro tuto příležitost nazvali COLASky.
Suroviny:
175 g jemně mleté celozrnné mouky
půl lžičky jedlé sody
85 g ovesných vloček
80 g třtinového cukru
1 lžička skořice
140 g másla na kousky (lze použít olivový olej
nebo olej i máslo napůl)
130 g sušených brusinek a rozinek nakrájených na drobné kousky
(lze použít i švestky, třešně, hrušky, broskve, meruňky…)
100 g rozdrcených ořechů a semen (nejlepší je pestrá směs –
vlašské, lískové, arašídy i mandle…)
1 vejce
2 lžíce medu
Postup:
Mouku, sodu, vločky, cukr a skořici smícháme v míse. Přidáme máslo
nebo olej, přisypeme zbytek ingrediencí a hněteme v míse do těsta.
Z hotové hmoty vytvarujeme váleček (průměr 4–5 cm nebo dle
libosti – podle toho, jaké je chcete mít). Hotový výtvor zabalíme
do potravinové fólie a necháme v lednici ztuhnout. Stačí hodina
nebo dvě. Poté nakrájíme na kolečka a pečeme na plechu pokrytém
pečicím papírem. Délka pečení cca 12–15 minut při 180 °C. Ale
POZOR, záleží na troubě a také na tom, jak tmavé je chcete mít.
Z praxe:
Z jedné dávky se dá vyrobit 60–70 skvělých sušenek. Větší kousky
ovoce a ořechů vypadají opravdu efektně, ale těsto se s nimi hůř
krájí… nakonec je ale stejně lepší dotvarovat sušenky ručně.
AERON, BOVDEN, CESTA, CIBUS, CIVIL, CYKLOTRASA, DIAĽNICA,
FINIŠÉR, ILAVA, KANALIZÁCIA, KOMUNITA, KRIŽOVATKA, KRÍZA,
Tajnička
má 5,
5, 5MACIS,
písmen.
KULTÚRA, KÚTIK,
ĽUDIA,
MALTA, MARŽA, MESTO, MLADINA,
MOST, NADČASY, NOVINY, OBJAZD, OBNOVA, OUTLET, PALIČ, PLATY,
AERON,
BOVDEN, SLÁVA,
CESTA,
CIBUS,
CIVIL,
CYKLOTRASA,
RADAR, REKONŠTRUKCIA,
SNAHA,
SPALINA,
STABILIZÁCIA,
DIAĽNICA,
FINIŠÉR,
ILAVA,
KANALIZÁCIA,
KOMUNITA,
SÚŤAŽE, ŠTRK, TENDER, ŤAŽKOSTI, VALEC, VODCA, VODIČ
KRIŽOVATKA, KRÍZA, KULTÚRA, KÚTIK, ĽUDIA, MACIS,
MALTA, MARŽA, MESTO, MLADINA, MOST, NADČASY,
NOVINY, OBJAZD, OBNOVA, OUTLET, PALIČ, PLATY,
RADAR, REKONŠTRUKCIA, SLÁVA, SNAHA, SPALINA,
náš Colas 23
Hrnčiarska ulica, známa ako Ulička remesiel, zrekonštruovaná v rámci
projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 (článok na stranách 6–8).
“Street of Crafts” in downtown Košice, reconstructed within the framework
of 2013 Europeal Capital of Culture project (pages 6–8).
Download

2013-01 - COLAS CZ, a.s.