VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012
Vážené dámy, vážení pánové, vážení čtenáři,
předkládám vám výroční zprávu za rok 2012, která přináší přehled toho, co jsme v uplynulém roce vykonali.
Stabilní činností, která provází Suchopýr již od doby svého vzniku, je provoz malých lesních školek a na
něj navázané projekty výsadeb původních dřevin do lesa i volné krajiny. Díky vstřícnému přístupu vedení
obcí Oldřichova v Hájích, Mníšku a Nové Vsi jsme měli možnost realizovat poměrně rozsáhlá opatření
cílená na zvýšení diverzity lesních porostů v majetku obcí, která budou pokračovat i v roce 2013. Ukončen byl projekt na obnovu krajinných struktur na Frýdlantsku a současně byl připravován obdobný projekt nový, jehož realizace by se měla rozběhnout na podzim 2013.
Kromě pěstování dřevin a výsadeb jsme se v oblasti ochrany přírody věnovali drobným managementovým opatřením na ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a snažili se do některých činností zapojit veřejnost, a podpořit tím dobrý vztah k ochraně přírody také u jiných lidí.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří přispěli k tomu, že organizace vydržela mnohdy v
nelehkých podmínkách další rok své existence, a doufám, že se alespoň při úvodním slovu setkáme opět
za rok.
Alena Hlídková
ředitelka o.p.s.
O nás
Suchopýr o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 původně jako občanské sdružení.
V roce 2000 se organizace stala obecně prospěšnou společností podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech. Suchopýr se snaží svými aktivitami přispět k návratu původních a ohrožených
druhů dřevin zpět do jizerskohorských lesů a k obnově ekologické stability volné krajiny.
Mezi naše hlavní aktivity patří sběr reprodukčního materiálu, pěstování a výsadba původních a
ohrožených druhů dřevin, dále příprava odborných studií a projektů zaměřených na obnovu krajinných
struktur a jejich realizace. Další významnou činností organizace je provozování výukové farmy s původními plemeny hospodářských zvířat.
Činnost Suchopýru je už ze své podstaty činnost nezisková a není plně samofinancovatelná. Neobešli
bychom se bez dotací, sponzorů a také dobrovolníků, kteří pomáhají s pracemi ve svém volném čase.
Základní informace o organizaci
Suchopýr o.p.s.
463 31 Oldřichov v Hájích 5
IČ: 254 19 358
DIČ: CZ25419358
Obecně prospěšná společnost Suchopýr je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 87
Kontakt:
Tel.: +420 482 360 011 • E-mail: [email protected] • Web: www.suchopyr.cz
V roce 2012 se o fungování organizace osobně zasloužili:
Správní rada: Ing. Martin Dušek, předseda správní rady • Ing. arch Ladislav David • Ing. Jan Zohorna
Odborní pracovníci: Ing. Alena Hlídková, ředitelka společnosti • Marcela Jarešová, ekonomka •
Mgr. Martin Kresáč, projektový manažer • Jakub Zázvorka DiS., vedoucí lesních školek
Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Jana Kotíková • Milan Kraus • Eva Malá •
Hana Winklerová
Pracovníci lesních školek: Tomáš Bajger • Štěpán Bílý • Milan Daňo • Monika Grulová • Věra Murínová
• Václav Popík • Iva Sodomková •
Pěstování a výsadba dřevin
Pěstování dřevin - lesní školky
Pěstování původních druhů dřevin Jizerských hor v malých lesních školách přírodě blízkým způsobem
patří k tradičním činnostem Suchopýr o.p.s. V roce 2012 jsme hospodařili celkem na 7 plochách o celkové rozloze 2 ha. Ve školkách bylo v roce 2012 rozpěstováno cca 50 000 sazenic (stromy a keře), z toho
bylo zpět do lesa či volné krajiny vysazeno 14 000 kusů.
Sazenice jsme pěstovali způsobem ohleduplným k životnímu prostředí, minimalizovali jsme použití chemických přípravků na ochranu rostlin, hnojili kompostem, jehož základ tvoří statková hnojiva z vlastní
výukové farmy.
Osivo pro pěstování bylo získáváno z místních uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (pro dřeviny,
pro které tyto zdroje existují), případně z místních populací (keře).
Sběry osiva jsme zajišťovali částečně sami a částečně prostřednictvím sběračů – profesionálů.
Extenzivní způsob pěstování sazenic představuje vyšší nároky na lidskou práci. V roce 2012 jsme zaměstnávali na školkách celkem 8 lidí, z toho 6 dělníků prostřednictvím veřejně prospěšných prací.
Uplatnění dřeviny nacházely zejména v projektech zaměřených na obnovu lesa a volné krajiny, v menší
míře byly sazenice obchodovány pro lesnické i jiné využití.
Dřeviny pěstované v lesních školkách v roce 2012:
Brslen evropský, buk lesní, dub letní, dub zimní, hloh obecný, jabloň, jasan ztepilý, javor klen, javor
mléč, jedle bělokorá, jeřáb ptačí, jilm horský, kalina obecná, lípa malolistá, lípa velkolistá, líska obecná, lýkovec jedovatý, ptačí zob obecný, růže převislá (alpská), růže šípková, řešetlák počistivý, smrk
ztepilý, trnka obecná, třešeň ptačí.
Praktická ochrana přírody, péče o krajinu
Projekty na ochranu přírody byly stejně jako v předchozích letech i v roce 2012 připravovány a realizovány v přímé návaznosti na provoz lesních školek. Projekty byly zaměřeny na podporu druhové diverzity
lesní i nelesní krajiny.
Obnova krajinných struktur ve vybraných částech Frýdlantska
Dvouletý projekt podpořený prostřednictvím Operačního programu životní prostředí byl realizován v
letech 2011 a 2012. Cílem projektu byla obnova mizejících krajinných struktur volné krajiny - obnova
remízků, výsadba alejí, skupinek a mezí stromů uvnitř rozsáhlých, mnohdy jednotvárných zemědělsky
obhospodařovaných celků. V roce 2012 bylo realizováno poslední opatření s výsadbou 156 kusů dřevin a
projekt byl následně ukončen. Celkem bylo v rámci projektu vysazeno 2 421 sazenic stromů a keřů.
Vnášení původních dřevin do lesních porostů v revíru Albrechtice
Cílem projektu je podpora stability lesních porostů řešeného území prostřednictvím opatření na zvýšení
druhové pestrosti současných monokultur smrku a současně diverzifikaci věkové a prostorové výstavby
lesních porostů za využití přírodě blízkých postupů.
V rámci projektu byla provedena výsadba jedle bělokoré, buku lesního, javoru klenu, lípy velkolisté v
lesních porostech řešeného území včetně ochrany výsadeb před zvěří drátěnou oplocenkou o celkové
délce 300 m.
Celkem bylo v rámci projektu vysazeno 1 230 kusů původních dřevin (jedle bělokorá 500 ks, buk lesní 700
ks, javor klen 25 ks, lípa velkolistá 5 ks) a ovlivněno 0,62 ha porostů.
Projekt byl připravován a realizován ve spolupráci s LČR (LS Frýdlant, revír Albrechtice)
Realizace projektu byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK).
Péče o zvláště chráněné druhy
Ochrana obojživelníků v lokalitě Šolcův rybník
Od roku 2008 se Suchopýr o.p.s. věnuje péči o populaci obojživelníků v lokalitě Šolcův rybník, který se
nachází v jizerskohorských bučinách nedaleko Raspenavy. Jedná se o systematickou každoroční činnost,
která pokračovala i v roce 2012. Proběhla stavba dočasných migračních zábran v době rozmnožování
obojživelníků (17. 3. – 13. 4. 2012), každodenní transfer obojživelníků přes komunikaci a následný monitoring (určování druhu a pohlaví, sčítání).
V roce 2012 bylo přes silnici přeneseno 2 441 obojživelníků (53 skokanů hnědých, 1 394 ropuch obecných, 351 čolků horských, 643 čolků obecných).
Péče o populaci lilie zlatohlavé v PR Křížový vrch
V roce 2011 Suchopýr o.p.s. zpracovával aktualizaci Plánu péče o PR Křížový vrch. V rámci tohoto plánu byla navržena praktická opatření pro podporu populace zákonem chráněné lilie zlatohlavé, která je
zde předmětem ochrany. V roce 2012 byla zahájena realizace ochranných opatření rostlin před trvalým
poškozováním rostlin srnčí zvěří prostřednictvím instalace tzv. pachového ohradníku, který volně žijící
zvěř z místa odpuzuje. Ohradník byl v rezervaci nainstalován po nezbytně nutnou dobu v období květu a
dozrávání semen (od května do července). Pracovníci Suchopýr o.p.s. kromě instalace a sklizení zajišťovali pravidelnou aplikaci nátěrů, a tím i maximální funkčnost opatření.
Návrh vyhlášení a zpracování plánu péče o přírodní památku „Údolí Žernovníku“
V roce 2012 Suchopýr o.p.s. zpracoval návrh na vyhlášení PP Údolí Žernovníku včetně zpracování plánu
pro navrhované ZCHÚ. Jedná se o zachovalou nivu potoka Žernovník s hojným výskytem zákonem chráněné rostliny bledule jarní.
Projekt „Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek
a Nová Ves“
Žadatelem a příjemcem dotace na projekt zaměřený na podporu druhové, věkové i výškové diverzity lesních porostů v majetku obcí je dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské podhůří. Suchopýr o.p.s. tento projekt připravoval ve spolupráci s obcemi, které do svazku náleží (Oldřichov v Hájích, Mníšek, Nová
Ves) a po schválení žádosti Státním fondem životního prostředí zajišťuje administraci, čerpání dotace a
koordinaci terénních prací. Žádost byla schválena již v polovině roku 2011, nicméně na zahájení realizace
prací zbyla pouze podzimní sezóna, a tak se práce naplno rozběhly až na jaře 2012.
V roce 2012 bylo v rámci projektu vysazeno do obecních lesů 11 564 sazenic listnatých dřevin a jedle,
bylo vystavěno 1,3 km oplocenek a instalováno 672 individuálních ochran. Dále proběhly v rámci projektu výchovné zásahy na 8 ha (prořezávky, strukturální probírky) či ožínání vysazených dřevin.
Cílem projektu je propojení přírodě blízkých postupů v pěstování lesa a hospodářské činnosti, a tím i
podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích. Opatření v rámci projektu jdou nad rámec běžných
výkonů. V rámci projektu jsou navíc upřednostňováni dodavatelé lesnických prací z místa či nejbližšího
okolí.
Projekt bude probíhat do konce roku 2013.
Podpora hnízdních příležitostí zpěvného ptactva ve Vratislavicích n. N.
Zlepšení stavu pozemků v Přírodní rezervaci Meandry Smědé
U těchto dvou akcí proběhla koncem roku příprava. Samotná realizace byla zahájena až na jaře 2013,
proto detailnější informace o průběhu akcí naleznete ve výroční zprávě příští rok (anebo již nyní na
našich internetových stránkách).
Akce pro veřejnost, výuková farma
Akce pro veřejnost
Letní mezinárodní tábor
V roce 2012 byl uspořádán česko-německý letní tábor určený studentům středních škol z Česka a Německa, kterého se zúčastnilo 15 lidí. O táboře jsme se snažili účastníkům nabídnout jak zážitky z pobytu v
přírodě, tak možnost bližšího poznání zákonitostí v ochraně přírody i procvičení cizích jazyků.
Tábor jsme uspořádali společně s německým partnerem Naturschuzstation Neschwitz v rámci projektu
„Fascinující svět včel a hmyzu“.
Víkendovky pro dobrovolníky
Víkendovky pro dobrovolníky byly určeny lidem, kteří měli chuť a zájem si vyhradit o víkendu čas a přijet
pomoci s pracemi v praktické ochraně přírody.
Celkem byly v roce 2012 uspořádány 2 víkendovky, kterých se zúčastnilo 42 lidí. Obě víkendovky byly
věnovány výsadbám dřevin – stromů a keřů. Akcí se zúčastnili i účastníci z Německa prostřednictvím naší
partnerské organizace Naturschutzstation Neschwitz.
Obě víkendovky byly uspořádány v rámci projektu „Fascinující svět včel a hmyzu“.
Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření
Tento tříletý projekt byl zahájen v roce 2011, Suchopýr o.p.s. je jeho tzv. lead-partnerem a na realizaci
spolupracuje s dalšími třemi organizacemi včetně německého partnera.
Cílem projektu je podpora včelařství, zvýšení povědomí o včelařství mezi dětmi i dospělými a v neposlední řadě také výsadby včelařských dřevin do krajiny.
Kromě výše popsaných akcí (tábora a dobrovolnických víkendovek) v roce 2012 proběhlo 179 výukových
programů u včelařů, kterých se zúčastnilo 3.003 dětí, dále proběhl vzdělávací seminář pro včelaře, kteří
programy pro děti ve svých včelařstvích vedou, toho se zúčastnilo 17 včelařů. Pro širokou veřejnost
proběhl 26. 5. 2012 Krajský den včely, jehož cílem je nejen setkávání včelařů, ale i propagace včelařství u
nejširší veřejnosti – na akci dorazilo 500 návštěvníků.
Kromě vzdělávacích akcí probíhaly v roce 2012 výsadby včelařských dřevin do krajiny – celkem bylo vysazeno 100 kusů.
Výuková farma
Suchopýr o.p.s. od roku 2003 provozuje v Ekocentru v Oldřichově v Hájích výukovou farmu, kde chováme
původní plemena hospodářských zvířat. Pro potřeby výuky školních kolektivů i osvětu veřejnosti byli v
roce 2012 na farmě chováni 4 huculští koně, 3 krátkosrsté kozy (bílá a hnědá), 9 valašských ovcí, 1 prasnice přeštického prasete a nově přibylo v tomto roce hejno 10 slepic zlatých kropenatých.
Suchopýr o.p.s. vlastními zaměstnanci zajišťoval celoroční provoz farmy (denní obsluha), potřebnou
administrativu chovu dle legislativních požadavků, zajištění krmiva a steliva pro zvířata vlastní zemědělskou technikou (sušení a lisování sena, lisování slámy apod.).
Hospodaření Suchopýr o.p.s.
Celkový hospodářský výsledek po zdanění činí 400 745,- Kč.
V hlavní činnosti vykázala organizace zisk 116 060,- Kč. V hospodářské činnosti činil zisk celkem 284 685,- Kč.
Výsledovka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
943 461
5 737
949 198
54 911
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
54 911
363
363
390 402
390 402
1 124
1 124
289
289
Ostatní služby
4 770 953
Mzdové náklady
2 530 765
2 530 765
Zákonné soc. pojištění
651 207
651 207
Ostatní sociální náklady
21 473
21 473
Daň silniční
6 655
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Kurzové ztráty
52 415
4 823 368
6 655
14 498
6 310
14 498
6 310
89 034
89 034
Jiné ostatní náklady
131 187
131 187
Odpisy
653 627
653 627
Tvorba rezerv
300 000
300 000
Celkem náklady
10 551 398
73 013
10 624 411
Výnosy v tis. Kč
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
111 126
53 816
164 942
5 123 894
303 094
5 426 988
367
367
Tržby za prodané zboží
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
182
182
62 185
62 185
231 193
18 106
231 193
421
18 527
Zúčtování rezerv
100 000
100 000
Přijaté příspěvky (dary)
477 997
477 997
Provozní dotace
4 542 775
Celkem výnosy
10 667 458
4 542 775
357 698
11 025 156
Hospodaření Suchopýr o.p.s.
Rozvaha
AKTIVA
Software
K 1. 1. 2012
v Kč
K 31. 12.
2012 v Kč
82 348
65 500
-82 348
-65 500
Pozemky
1 398 298
1 398 298
Sam. movité věci a soubory movitých věcí
9 100 572
PASIVA
K 31. 12.
2012 v Kč
3 606 502
3 375 309
Účet výsledku hospodaření
0
400 745
9 887 472
Výsledek hospodaření
ve schval. řízení
763 175
0
-6 975 338
-7 459 397
Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta minulých
let
1 627 556
2 390 731
Základní stádo a tažná
zvířata
136 170
137 150
400 000
600 000
82 960
79 500
Oprávky k zákl. stádu a
tažným zvířatům
-136 170
-137 150
Ostatní dlouhodobé
závazky
592 000
1 892 000
Odběratelé
736 094
888 201
Dodavatelé
785 492
1 264 589
Poskytnuté provozní
zálohy
727 610
86 280
Přijaté zálohy
194 259
593 738
0
420
387 515
0
Závazky k institucím
soc. zabezpečení
a veřejného zdrav.
pojištění
54 653
70 262
Daň z příjmu
87 970
0
Ostatní přímé daně
54 224
2 950
107 084
116 979
0
5 779
4 241
309 632
140 255
0
Oprávky k softwaru
Oprávky k sam. mov.
věcem a souborům
Ostatní pohledávky
658 384
2 696
3 200
Daň z příjmu
0
35 200
Nároky na dotace a
ostatní zúčtování se SR
0
24 000
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Celkem aktiva
Rezervy
Dohadné účty pasivní
0
Pohledávky za zaměstnanci
Vlastní jmění
K 1. 1. 2012
v Kč
Ostatní závazky
Zaměstnanci
695 022
4 500
1 315 647
2 411 057
88 903
179 066
1 775 927
2 978 295
Výdaje příštích období
22 455
12 495
Kurzové rozdíly pasivní
8 887 886
11 107 051
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Jiné závazky
Celkem pasiva
0
4 417
8 887 886
11 107 051
Hospodaření Suchopýr o.p.s.
Přehled přijatých dotací a příspěvků
Položka
Přijaté dotace od Úřadu práce
Zemědělské dotace
Dary finanční
Dary materiální
OPŽP - Obnova krajinných struktur ve vybraných částech Frýdlantska
ZIEL 3 - Fascinující svět včel a hmyzu - ekol. výchova, osvěta, praktická opatření
Částka v tis. Kč
503
93
476
2
66
3 462
DBU - Fascinující svět včel - přeshraniční ekologická výchova
305
MŽP - Program obnovy přirozených funkcí přirozených funkcí krajiny
114
Fond životního prostředí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou Podpora hnízdních příležitostí zpěvného ptactva ve Vratislavicích n. N.
38
Liberecký kraj - Zlepšení stavu pozemků v Přírodní rezervaci Meandry Smědé
195
Výrok auditora
Vřelé díky patří
Firemní dárci
Veřejné instituce
Nadace a fondy
Obec Oldřichov v Hájích
Zároveň děkujeme
všem dobrovolníkům a přátelům Suchopýru, kteří
byli ochotni nám pomoci a strávili s námi mnoho
hodin práce jak v lesních školkách, tak při akcích
pro veřejnost.
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012