Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Výroční zpráva za rok 2011
Obsah
Obsah....................................................................................................................................................... 2
Poděkování .............................................................................................................................................. 4
Úvod ........................................................................................................................................................ 5
1.
2.
Údaje o společnosti ......................................................................................................................... 6
1.1.
Kontaktní a identifikační data ................................................................................................. 6
1.2.
Struktura společnosti .............................................................................................................. 6
1.3.
Informace o zaměstnancích .................................................................................................... 7
1.4.
Členové statutárních orgánů ................................................................................................... 8
1.5.
Orgány společnosti .................................................................................................................. 8
1.5.1.
Správní rada ..................................................................................................................... 8
1.5.2.
Dozorčí rada..................................................................................................................... 8
1.5.3.
Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s. ........................................................................... 9
1.5.3.1.
Struktura společnosti leden až listopad 2011 ......................................................... 9
1.5.3.2.
Struktura společnosti od listopadu 2011................................................................. 9
Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2011 ................................................................................. 10
2.1.
Pracovní skupiny .................................................................................................................... 10
2.2.
Akce pro veřejnost................................................................................................................. 10
2.3.
Prezentace projektu Plzeň EHMK 2015 ................................................................................. 14
2.3.1.
Prezentace projektu v zahraničí .................................................................................... 14
2.3.2.
Přijetí oficiálních návštěv v Plzni.................................................................................... 15
2.3.3.
Prezentace projektu v ČR .............................................................................................. 15
2.4.
Přeshraniční projekt Impuls 2015! ........................................................................................ 16
2.5.
Nový jednotný vizuální styl projektu ..................................................................................... 17
2.6.
Resumé strategie společnosti Plzeň 2015 ............................................................................. 17
2.6.1.
Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK 2015 .......................................................................... 17
2.6.1.1.
Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a zajištění
jejích parametrů pro pořádání EHMK ....................................................................................... 18
2
2.6.1.2.
Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích
evropských parametrů .............................................................................................................. 19
2.6.1.3.
Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z hlediska
evropských parametrů .............................................................................................................. 19
3.
Zpráva o hospodaření .................................................................................................................... 20
3.1. Příjmy a výdaje ............................................................................................................................... 20
3.2. Fondy společnosti ........................................................................................................................... 21
4.
Závěr .............................................................................................................................................. 23
5.
Přílohy a doplňující informace ....................................................................................................... 24
5.1.
Odkazy web ........................................................................................................................... 24
5.2.
Redakční informace ............................................................................................................... 24
5.3.
Přílohy.................................................................................................................................... 25
5.3.1.
Příloha k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011 ................. 25
1. Obecné údaje......................................................................................................................... 25
2. Zaměstnanci společnosti: ...................................................................................................... 27
3. Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady: ...................................................... 27
4. Další skutečnosti vyplývající ze zakládací smlouvy ................................................................ 27
5. Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce ......................................................... 27
6. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky ................... 28
7. Doplňující údaje k výkazům ................................................................................................... 28
8. Významné položky rozvahy ................................................................................................... 29
9. Významné položky ve výkazu zisků a ztrát ............................................................................ 29
5.3.2.
Výrok auditora k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011 .... 31
3
Poděkování
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se podíleli na projektu Evropské hlavní město
kultury od podzimu 2010 do dnešních dní. Ne ve všem a ne vždy jsme se shodli, ale v rámci hledání té
nejlepší cesty k realizaci tak složitého projektu, kde se potkávají osobnosti s vysokým sebevědomím a
vlastním pevným názorem, je takový proces bolavý i radostný zároveň. Chtěla bych poděkovat
statutárnímu městu Plzeň za finanční podporu, za rekonstrukci sídla v Pražské ulici, za poskytnutí
bytu ve Škroupově ulici pro ubytování dojíždějících členů našeho týmu. Děkuji správní a dozorčí radě
za práci a čas, který projektu věnují. Děkuji všem, kteří tým podporují a věří mu, děkuji všem
strážným andělům za dobrovolnickou práci, děkuji všem lidem a organizacím, kteří nosí své nápady,
projekty a nabídky. Děkuji panu primátorovi Mgr. Martinu Baxovi a paní náměstkyni Bc. Evě
Herinkové za důvěru a za to, že stojí pevně na straně projektu Evropské hlavní město kultury i ve
složité finanční situaci města Plzně.
JUDr. Marcela Krejsová, předsedkyně správní rady Plzeň 2015, o.p.s.
4
Úvod
Evropské hlavní město kultury je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů EU. Je určen pro
města, význam má ale pro celý region. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní
metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů. V roce 2015 bude titul EHMK patřit městům ze
dvou evropských zemí: Monsu (Belgie) a Plzni. Oficiálně titul Evropské hlavní město kultury 2015
Plzeň získala 19. května 2011 po schválení Radou ministrů kultury EU.
Titul Evropské hlavní město kultury se za dobu své existence stal významným podnětem ke
kulturnímu vývoji a změnám v daném sídle. Projekt cíleně vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a
společné rysy evropské kultury. Plzni přináší příležitost dlouhodobé vnitřní i vnější proměny, novou
kvalitu života a přispívá k ekonomickému rozvoji města i regionu.
Projektový tým Plzeň 2015 se v roce 2011 věnoval především vybudování a nastavení nutné
organizační struktury společnosti, stanovil si strategii své činnosti pro další roky a samozřejmě
realizoval i programové akce jako například mezinárodní konferenci na Den Evropy, street party na
Americké třídě ke Dni Meliny Mercouri, výstavu fotografií Plzeňských ikon, Fórum pro kreativní Plzeň
a další. Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní
projekt, který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či
světové výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost,
jak zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě
udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města. Znalost tohoto kontextu a
významu projektu v České republice zatím chybí, protože se v této podobě u nás koná poprvé. Jedním
z hlavních úkolů, které společnost Plzeň 2015 v uplynulém roce měla a v nejbližším období stále bude
mít, je tyto souvislosti vysvětlovat a vysvětlovat a stále vysvětlovat. Rád bych, aby každý občan
města věděl, co mu akce může přinést. Co z toho bude mít student, podnikatel, politik, manažer,
živnostník, úředník i běžný občan.
Mgr. Tomáš Froyda, ředitel Plzeň 2015, o.p.s.
5
1. Údaje o společnosti
Plzeň 2015, o.p.s. je nezisková organizace založená městem Plzní za účelem přípravy a realizace
programové části projektu Evropské hlavní město kultury 2015. Společnost byla založena na dobu
určitou do konce roku 2016 na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. září
2010, vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem
v Plzni v oddíle O pod číslem vložky 145 dne 21. října 2010, se sídlem v Plzni, Pražská 309/19, IČ
29109124.
První správní rada měla tříčlenné složení, stejně jako dozorčí rada, a jejich první funkční období bylo
šestiměsíční. První správní rada byla statutárním orgánem společnosti a pracovala ve složení JUDr.
Marcela Krejsová, PhDr. Helena Knížová a Ing. Erich Beneš, prvními členy dozorčí rady byli Doc. Ing.
Vladimír Duchek, PhD., Ing. Hana Kuglerová a Mgr. Michal Červenka. Ustavující zasedání správní rady
se konalo dne 27. října 2010, na kterém byla předsedkyní správní rady zvolena JUDr. Marcela
Krejsová a na které byl do funkce ředitele společnosti jmenován RNDr. Milan Svoboda. Od 1. ledna
2011 vstupuje v platnost novela zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, dle
kterého, kromě dalších změn, se stává statutárním orgánem společnosti ředitel a od téhož data
začíná společnost fungovat de facto.
1.1. Kontaktní a identifikační data
Plzeň 2015, o. p. s.
Pražská 19, 301 00 Plzeň
Tel.: 378 035 360
Mail: [email protected]
www.plzen2015.eu
IČ: 29109124, DIČ: CZ29109124
Číslo účtu: 43-8369770247/0100
Zakladatel: statutární město Plzeň
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti
1.2. Struktura společnosti
Společnost nemá odloučená pracoviště ani pobočky, je strukturována do 4 sekcí:




Provoz včetně PR a marketingu
Program
Region a Světovar
Participace
6
1.3. Informace o zaměstnancích
Složení týmu připravujícího projekt Plzeň EHMK 2015 se v průběhu roku 2011 měnilo.
Společnost Plzeň 2015, o.p.s. v roce 2011 zaměstnávala 14 zaměstnanců (4 zaměstnanci na plný
úvazek, 10 zaměstnanců na částečný):














RNDr. Milan Svoboda, ředitel společnosti (od 1. 1. 2011 do 31. 10. 2011)
Mgr. Tomáš Froyda, ředitel společnosti (od 1. 11. 2011)
JUDr. Marcela Krejsová, manažer fundraisingu (od 1. 1. 2011)
MgA. Šárka Havlíčková, hlavní programová manažerka (od 1. 1. 2011)
Mgr. Petr Šimon, manažer mezinárodních vztahů (od 1. 1. 2011)
Bc. Anna Hacaperková, koordinátorka fondů a grantů (od 1. 2. do 31. 12. 2011)
Petra Holcová, asistentka ředitele (od 1. 1. 2011)
Mgr. Denisa Haubertová, manažerka PR a marketingu (od 1. 2. 2011)
Mgr. Mirka Reifová, koordinátorka PR a marketingu (od 1. 3. 2011)
Mgr. Soňa Rychlíková, koordinátorka programu (od 1. 2.)
Mgr. Eva Kraftová, koordinátorka programu (od 1. 2. 2011)
Petr Klement, koordinátor programu (od 1. 3. 2011)
Alena Čechová, DiS., administrátor komunikace, PR a marketingu (od 1. 7. 2011)
Bc. Petra Ciprová, příprava evaluačních procesů (od 1. 9. do 31. 12. 2011)
13 externích pracovníků













Mgr. Yvona Kreuzmannová, umělecká ředitelka
PhDr. Alexandra Brabcová, poskytování odborných a konzultačních služeb
MgA. Kateřina Melenová, odborné konzultace
Ing. Arch. Jiří Boudník, odborné konzultace
Ing. Arch. Petr Klíma, odborné konzultace
MgA. Vilém Dubnička, odborné umělecké konzultace
MgA. Roman Černík, odborné umělecké konzultace
Mgr. Ida Kaiserová, PhD., odborné konzultace pod hlavičkou CpKP
Mgr. Tomáš Froyda, odborné umělecké konzultace
Mgr. Lenka Kavalová, odborné umělecké konzultace
Mgr. Anna Podlesná, odborné konzultace - komunikace
Petra Němcová, vzdělávání subjektů služeb v cestovním ruchu
Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, odborné konzultace
V rámci stáže Evropské dobrovolné služby v týmu působili také 3 zahraniční stážisté:
 Samantha Lutz
 Franziska Stölzel
 Martin Mutschler
7
1.4. Členové statutárních orgánů
Statutárním orgánem společnosti je ředitel:
- od 1. 1. 2011 do 31. 10 2011 RNDr. Milan Svoboda, nar. 30. 8. 1962, Hrádek
- od 1. 11. 2011 Mgr. Tomáš Froyda, nar. 1. 7. 1971, Plzeň.
1.5. Orgány společnosti
1.5.1. Správní rada
 První funkční období: 6 měsíců od 21. 10. 2010 do 21. 4. 2011
JUDr. Marcela Krejsová, nar. 12. 6. 1958, Plzeň (předsedkyně SR)
PhDr. Helena Knížová, nar. 1. 9. 1957, Vejprnice
Ing. Erich Beneš, nar. 30. 8. 1967, Štěnovice

Druhé funkční období: od 21. 4. 2011 do 21. 4. 2014
(usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne 14. 4. 2011)
JUDr. Marcela Krejsová, nar. 12. 6. 1958, Plzeň (předsedkyně SR)
Bc. Eva Herinková, nar. 18. 2. 1965, Plzeň
PhDr. Helena Knížová, nar. 1. 9. 1957, Vejprnice (rezignovala ke dni 31. 10. 2011)
doc. akad. malíř Josef Mištera, nar. 13. 12. 1955, Přeštice,
Ing. Alena Svobodová, nar. 14. 10. 1953, Kaznějov,
BcA. Vladimír Líbal, nar. 11. 11. 1954, Klabava
1.5.2. Dozorčí rada

První funkční období: 6 měsíců od 21. 10. 2010 do 21. 4. 2011
Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., nar. 1. 7. 1965, Plzeň (předseda DR)
Ing. Hana Kuglerová, nar. 24. 8. 1963, Plzeň
Mgr. Michal Červenka, nar. 22. 7. 1971, Plzeň

Druhé funkční období: od 21. 4. 2011 do 21. 4. 2014
(usnesení Rady města Plzně č. 501 ze dne 14. 4. 2011)
Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D., nar. 5. 3. 1944, Plzeň (předseda DR)
Ing. Hana Kuglerová, nar. 24. 8. 1963, Plzeň
Mgr. Michal Červenka, nar. 22. 7. 1971, Plzeň
Ing. Erich Beneš, nar. 30. 8. 1967, Štěnovice
PhDr. Pavel Suk, nar. 6. 4. 1970, Manětín
Mgr. Kateřina Chábová, nar. 6. 11. 1977, Tlučná
8
1.5.3. Organizační schéma Plzeň 2015, o.p.s.
Východisko: město jakožto jediný zakladatel společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady.
Správní rada jmenuje ředitele, určuje výši jeho odměny, schvaluje rozpočet společnosti,
účetní závěrku, výroční zprávu, strategické dokumenty a vyjadřuje se k záležitostem, o které
požádá ředitel společnosti. Ředitel společnosti je statutárním orgánem, jedná a podepisuje za
společnost, je odpovědný za hospodaření, uzavřené smlouvy a za činnost společnosti. Uzavírá
veškeré smluvní vztahy společnosti. Zodpovídá za nastavení vnitřní struktury fungování
společnosti.
Organizační strukturu společnosti lze obtížně znázornit, níže popisujeme její vývoj a změny
v průběhu roku 2011.
1.5.3.1.
Struktura společnosti leden až listopad 2011
Od ledna 2011 se vytvořila struktura rozdělená na část výkonnou, složenou z ředitele
společnosti, umělecké ředitelky a manažerských pozic (PR a marketing, fundraising, program,
region, mezinárodní projekty), a část kreativní (kolektivní orgán vedený uměleckou
ředitelkou), která v sobě zahrnuje celý výkonný tým obohacený o externí experty. Podle této
struktury řídí ředitel de facto provozní, finanční a smluvní vztahy společnosti, vlastní náplň a
veškerou činnost společnosti včetně komunikace, PR a marketingu řídí umělecká ředitelka.
1.5.3.2.
Struktura společnosti od listopadu 2011
S nástupem Mgr. Tomáše Froydy do funkce ředitele společnosti od 1. listopadu 2011 byla
navržena nová struktura fungování společnosti.
Ředitel společnost řídí a jedná za ni, v přímé působnosti řídí provoz, komunikaci, PR a
marketing. Umělecký šéf projektu je ve své činnosti samostatný a nezávislý, zodpovídá za
tvorbu „vlajkového mezinárodního programu“ roku 2015. Manažerka mezinárodních vztahů
má pozici „velvyslance a diplomata“, odpovídá za komunikaci s Monitorovacím výborem a
Evropskou komisí v Bruselu, reprezentuje projekt EHMK v zahraničí a komunikuje se
zahraničními médii. Finanční manažer je zodpovědný za tvorbu a čerpání rozpočtu, sleduje
finanční toky a mimorozpočtové zdroje, spolupracuje s externí účetní firmou, spravuje
uzavřené smlouvy, hlídá jednotlivé sekce z finančního pohledu.
Jednotliví manažeři jsou odpovědni za jim svěřenou sekci a jim svěřený rozpočet (viz čl. 1. 2.
této výroční zprávy), v rámci svěřené části rozpočtu uzavírají smluvní vztahy směřující
k realizaci stanovených úkolů vycházejících ze schválené Strategie společnosti.
9
2. Činnost společnosti Plzeň 2015 v roce 2011
2.1. Pracovní skupiny
V první polovině roku 2011 se společnost Plzeň 2015, o.p.s., věnovala zejména práci v tematických
pracovních skupinách, jejichž cílem bylo nastavit základní přístupy, systém práce a zapojení
jednotlivých cílových skupin do projektu. Konkrétně šlo o tyto pracovní skupiny:










architektura, design a urbanismus
Světovar a jeho zapojení do projektu EHMK před a po rekonstrukci
region: zapojení Plzeňského kraje a sousedících oblastí
mezinárodní spolupráce
PR a komunikace
partnerství s podnikatelským sektorem a poskytovateli služeb cestovního ruchu
profesionalizace neziskového sektoru, arts management
práce se školami a vzdělávacími institucemi
živé umění, programová vize, rozpracování metody coachingu a Banky kreativního
kapitálu
komunitní práce, zapojení sociálně vyčleněných skupin
2.2. Akce pro veřejnost
Veřejnost měla za rok 2011 několik příležitostí setkat se s týmem a zúčastnit se akcí či debat
pořádaných společností Plzeň 2015. V roce 2011 se konalo 5 profilových akcí:

Jarní iniciace (21. března): vítání jara a otevření sídla společnosti v Pražské ulici
10

Den Evropy (9. - 10. května): mezinárodní konference na téma „Konkrétní příklady
úspěšných projektů EHMK“

Den Meliny Mercouri (18. června): umělecký happening ve veřejném prostoru na
uzavřené Americké třídě s tématem „Studenti studentům, studenti všem“
11

5 P pro Plzeň (8. září): rok od vítězství nad Ostravou, poděkování podporovatelům,
představení zrekonstruované Věže, nového grafického stylu projektu a slavnostní
vernisáž výstavy Plzeňské ikony v Mlýnské strouze

Fórum pro kreativní Plzeň (31. října): pracovní sympozium pro místní kulturní aktéry
ve spolupráci s Odborem kultury MMP
Společnost 2015 dále zorganizovala celou řadu pravidelných či jednorázových veřejných debat:
 Diskusní fórum na téma „Role profesionálního divadla v evropském kontextu“ (13.
května)
 Cyklus rozhlasových debat DISKUSE 2015 na témata spojená s plzeňskou kulturou
v Českém rozhlase Plzeň:
o 26. května 2011: „Titul Plzeň EHMK 2015 a očekávání s ním spojená“
o 30. června 2011: „Festival Na ulici - Kultura a umění ve veřejném prostoru"
o 28. července 2011: „Kulturák nebo supermarket?"
12
o
o
o
o
25. srpna 2011: „Co bude se Světovarem?“
29. září 2011: „Mezinárodní festival Divadlo v roce 2015“
27. října 2011: „Plzeňské řeky - Kudy k nim?"
24. listopadu 2011: „Zpřístupní Plzeň Loosovy interiéry?“

FORUM 2000: panelová debata v Českém rozhlase Plzeň v rámci pražské konference
FORUM 2000 na téma boj s korupcí (12. října)


Veřejná debata na téma „Svět hýbe kulturou, kultura hýbe světem“ (14. listopadu)
Cyklus architektonických přednášek ARCHITEKTURA JAKO SILNÁ KÁVA:
o 3. listopadu 2011: „Veřejný prostor“
o 1. prosince 2011: „Přítomnost minulosti“
Spolčenost také spolupořádala několik výstav, vzdělávacích seminářů či workshopů:
 mezinárodní studentský workshop „We are Europeans“ ve spolupráci s Tandemem Plzeň a
občanským sdružením Johan (2. května)
 konference „Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky“ ve spolupráci
s Institutem umění – Divadelní ústav Praha (2. - 3 . května)
 fotografická soutěž „Vaše město – Váš pohled“ ve spolupráci s Odborem kultury MMP a sítí
EUROCITIES (duben – květen 2011); výstava fotografií proběhla v Kulturní kavárně Jabloň
v srpnu 2011
 výstava fotografií secesní architektury v Rize ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšské
republiky v Praze za podpory Ústavu umění a designu ZČU (květen 2011)
 vzdělávací seminář managementu umění pro plzeňský region ve spolupráci s Českou
kanceláří programu Culture (2. června)
 výstava plánovaných investičních projektů města Plzně „Proměna města: Plzeň v roce 2015“
ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (červenec – září 2011)
 kulturní workshop pro mládež ve spolupráci s Tandemem Plzeň (2. – 3. prosince)
 výstava designu „VELKÝ ATLAS SVĚTA: o cestě do budoucnosti“ ve spolupráci s Designblokem
Praha, Hnutím Duha a Informačním centrem OSN v Praze (prosinec 2011 – leden 2012)
13
Mimo to probíhala během roku 2011 jednání se všemi neziskovými organizacemi, které měly
v přihlášce projekty ve 4 programových proudech. Celkem proběhlo kolem 90 individuálních jednání.
Většinu pondělků v roce si veřejnost mohla objednávat schůzky s programovými manažery týmu
Plzeň 2015, kdy se řešily náměty a nápady k projektu.
2.3. Prezentace projektu Plzeň EHMK 2015
Společnost Plzeň 2015, o.p.s., se během roku 2011 zapojila do několika mezinárodních projektů
čerpajících z fondů EU a prezentovala projekt Plzeň 2015 při různých příležitostech doma i
v zahraničí.
2.3.1. Prezentace projektu v zahraničí
V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících příležitostech
Leden
Únor




Březen


Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září














Říjen


Slavnostní zahájení European Capital of Culture, Turku
Konference Culture in Motion, Brusel
Konference Program Culture, Paříž
Pracovní cesta do Mons EHMK 2015, seznámení s
prostory maison folie (Lille EHMK 2004)
Konference„ Proč kreativní ekonomika“, Bratislava
Business meeting TEFAF (The European Fine Arts Fair),
Maastricht
Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn
Setkání všech Evropských hlavních měst kultury,
Maribor
Konference Les Rencontres, Tallinn
Czech Street Party, Brusel
Bürgerfest, Regensburg
Festival „Den Evropy“, Perm
Mezinárodní projekty s Plzeň 2015, Paříž
Den Evropského regionu Dunaj-Vltava, Regensburg
Pracovní cesta do EHMK 2013, Košice
Workshop „My jsme Evropa!“, Schönsee
Mezinárodní konference European Culture Congress,
Wrocław
Návštěva objektů rekonvertovaných na kulturní centra
a prostory, Regensburg
Setkání Evropských hlavních měst kultury, Tallinn
Prezentace projektu na 54. Bienále výtvarného umění,
Benátky
Pracovní cesta do EHMK 2011, Tallinn
Evropský kulturní kongres + jednání s DG Culture k
14


Listopad

Prosinec

přípravě monitoringu, Brusel
Konference 10 let projektu Donumenta, Regensburg
První neformální monitoring EU (Monitorovací a
poradní výbor pro EHMK), Brusel
Zahájení projektu IMPULS 2015!, Schönsee
Konference Politika podpory
sociálních médií, Košice
kreativity
v
době
2.3.2. Přijetí oficiálních návštěv v Plzni
V roce 2011 prezentovali členové týmu Plzeň 2015 projekt při následujících oficiálních návštěvách:












17. března 2011
11. dubna 2011
12. dubna 2011
9. května 2011
10. června 2011
13. června 2011
21. června 2011
23. června 2011
27. června 2011
6. září 2011
7. října 2011
11. listopadu 2011
Přijetí zástupců Rotary klubu
Přijetí České taneční platformy
Velvyslankyně Belgického království J. E. RenildeLoeckx
Přijetí ministra kultury ČR Jiřího Bessera
Přijetí návštěvy velvyslance Lotyšska Kasparse Ozolinše
Návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Plzni
Návštěva poslance německého Spolkového sněmu Petera Aumera
Přijetí velvyslankyně OSN pro mládež Monique Coleman
Přijetí členů Hospodářské komory
Přijetí primátora Regensburgu Hanse Schaidingera
Přijetí komisaře EU Štefana Füleho
Přijetí belgického konzula Serge Mantovaniho
2.3.3. Prezentace projektu v ČR









„Kreativní průmysl v česko-slovenském příhraničí“ - konference v rámci projektu Přeshraniční
klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu, Zlín (23. března)
Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Plzni – příspěvek na téma
"Kultura jako agent změny a motor rozvoje regionu" (25. března)
Zahájení festivalu Arabské kultury v Plzni (4. dubna)
Konference K3 – prezentace projektu na Konferenci pro kulturu a kreativní průmysly v Jižních
Čechách (České Budějovice, 11. května)
Prezentace projektu na pódiu Apetitfestivalu Plzeň (28. května)
Prezentace projektu na setkání Okresní hospodářské komory Plzeňsko s primátorem města
Plzně (27. června)
Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na setkání muzeí a galerií Plzeňského
kraje (6. září)
Prezentace projektu na Business snídani Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje
(23. září)
Prezentace projektu pro členy kulturní komise a komise pro cestovní ruch Plzeňského kraje
na výjezdním zasedání v Mariánské Týnici (4. října)
15






Jednání o propojení regionálních programových linií BAROKO, LAND ART a INDUSTRIÁLNÍ
DĚDICTVÍ s přípravou opatření do nového plánovacího období 2014-2020 ROP s Regionální
rozvojovou agenturou (18. října)
Představení Regionálního programu EHMK Plzeň 2015 na regionálním sněmu Místních
akčních skupin v Horšovském Týně (24. října). Na základě tohoto impulsu se dohodlo 8 MAS
plzeňského kraje, že historicky poprvé vstoupí společně do jednoho projektu přímo
souvisejícího s EHMK Plzeň 2015.
Přijetí účastníků projektu MiniRegensburg v Plzni (listopad)
Prezentace projektu Plzeň 2015 klubu podnikatelů Business for Breakfast (B4B) v Plzni (17.
listopadu)
Mezinárodní konference v rámci Evropského roku dobrovolnictví v České republice –
prezentace systému práce s dobrovolníky - Klub strážných andělů (8. a 9. prosince)
Prezentace projektu na jednání Pilsen Convention Bureau, o.p.s.
2.4. Přeshraniční projekt Impuls 2015!
Za účelem koordinace bavorských příspěvků pro Plzeň 2015 vytvořilo Centrum Bavaria Bohemia
(CeBB) společně s Plzní 2015, o.p.s. a městem Regensburg projekt „Impuls 2015!“. Projekt byl
schválen v březnu 2011 a oficiálně zahájen 15. listopadu 2011.
V rámci projektu jsou pořádány informační semináře, coachingové akce a workshopy pro německé
umělce, kteří se chtějí zapojit do projektu Plzeň – EHMK 2015. Dalším těžištěm projektu je intenzivní
marketingová podpora Plzně 2015 na bavorské straně. Projekt „Impuls 2015!“ trvá od listopadu 2011
do prosince 2013 a je financován z programu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 20072013 (INTERREG IV) Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
16
2.5. Nový jednotný vizuální styl projektu
Během roku 2011 se část týmu Plzeň 2015 věnovala také přípravě komunikační strategie a
jednotného vizuálního stylu projektu. V dubnu byla vyhlášena veřejná soutěž na návrh konceptu
jednotného vizuálního stylu informační kampaně pro přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015, ze které vzešlo nové logo projektu.
Nový vizuální styl navazuje na předchozí logo projektu a využívá symboliky čísla 5 jako pěti řek, které
Plzní protékají (čtyři plzeňské řeky a jejich soutok Berounka), pěti programových proudů projektu
(čtyři tematické proudy a Světovar jako samostatné téma) a očekávaného roku 2015. Autorem
nápaditého vizuálního stylu projektu je grafické studio 2011 Designers, které tvoří designéři
Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček.
2.6. Resumé strategie společnosti Plzeň 2015
Z výstupů práce v tematických skupinách vznikl detailní strategický plán, který schválila správní rada
společnosti v září 2011. Strategie se týká přípravy a zabezpečení programu, zajištění participace
cílových skupin, mezinárodní spolupráce, komunikace a dalších. Podstatou dokumentu je vytyčení
hlavních cílů, úkolů a postupů. Společnost Plzeň 2015 počítá s tím, že na něj bude dále navazovat
řada dílčích materiálů, např. v oblasti zahraničních vztahů, které budou tyto oblasti konkretizovat.
Celý dokument včetně příloh o financování a harmonogramu činností do roku 2015 je ke stažení na
webu http://www.plzen2015.net/kandidujeme/ke-stazeni/. Autorkou dokumentu je PhDr. Alexandra
Brabcová.
2.6.1. Hlavní cíle projektu Plzeň EHMK 2015
Hlavním cílem projektu EHMK je vytvořit z Plzně obecně známou značku nejen pro pivo, ale i pro
kulturu a kreativitu. Projekt by měl zajistit Plzni renomé prestižního středoevropského kulturního
centra mezinárodního formátu, vzbudit chuť umělců, odborné veřejnosti i turistů jezdit do Plzně za
současnou kulturou a v neposlední řadě nastartovat dlouhodobě udržitelnou proměnu plzeňské
kultury tak, aby byla vzorem dalším pokrokovým městům.
17
Projekt Plzeň EHMK 2015 bude realizován prostřednictvím čtyř programových proudů:
HLAVNÍ
programové PROUDY
1.
2.
3.
4.
UMĚNÍ
A
TECHNOLOGIE
VZTAHY
A CITY
TRANSIT
A MENŠINY
PŘÍBĚHY
A PRAMENY
město
5.
SVĚTOVAR
region
město
ZÁPADOČESKÉ BAROKO
LAND ART
INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ
2.6.1.1.
Úkoly společnosti Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní infrastruktury a
zajištění jejích parametrů pro pořádání EHMK
1. Zmapovat požadavky projektů, které jsou již začleněny v přihlášce, na prostory, v nichž by se
měla odehrávat jejich realizace.
2. Analyzovat potřebu prostor pro všechny druhy uměleckých žánrů, které se mohou objevit
v souladu s otevřenými výzvami do programu a ve spolupráci s českou a mezinárodní
uměleckou scénou.
3. Iniciovat ve městě profesionální dialog o povaze žádoucí proměny institucí, jejich chodu i o
technických parametrech v oblasti evropských norem pro současnou kulturní infrastrukturu –
jako předpoklad efektivního vynaložení dalších investic.
4. Zmapovat existující prostory vhodné pro realizaci nízkonákladových komunitně-kulturních
center v celém městě.
5. Zajistit, aby projekt revitalizace Světovaru probíhal v souladu s evropskými standardy a
požadavky pro prezentaci současných uměleckých žánrů.
18
2.6.1.2.
Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti plzeňské kulturní nabídky a jejích
evropských parametrů
1. Analýza potenciálu plzeňské kulturní nabídky a identifikace jednotlivých subjektů z hlediska
jejich schopnosti mezinárodní spolupráce.
2. Analýza žánrů – zejména s ohledem na subjekty v Plzni, které se nepodílely na přípravě
přihlášky, a přitom jsou pro kulturní život města důležité (instituce i nezávislá scéna);
koordinace aktivit s těmito subjekty s ohledem na jejich možné zapojení do programu v roce
2015; vyjednání spolupráce.
3. Vytváření podmínek pro zapojení plzeňských organizací všech typů do mezinárodních sítí a
spolupráce s nejlepšími umělci ČR i Evropy.
4. Podpora prostředí pro nové žánry a diverzifikaci kulturní nabídky.
5. Zajištění měkkých opatření pro využívání veřejného prostoru ke kulturním aktivitám (mimo již
běžně konané festivaly a přehlídky).
1.
2.
3.
4.
5.
2.6.1.3.
Úkoly pro společnost Plzeň 2015 v oblasti přípravy plzeňského publika z
hlediska evropských parametrů
Příprava publika bude zohledněna v označení kulturních a uměleckých akcí, které dostanou
určitou značku, symbolizující možnost se s tvůrci sejít po představení, po němž bude
následovat debata nebo dílna.
Řada dílčích projektů bude aktivně zapojovat diváky do vzniku nebo průběhu uměleckého
díla.
Práce s publikem bude součástí vzdělávacího cyklu Arts managementu, připraveného
společností pro plzeňské kulturní organizace.
V oblasti nových uměleckých žánrů budou připraveny dílny a diskuse, které umožní lidem jim
lépe porozumět a najít si k nim vlastní přístup.
Publikum bude předem připraveno na to, kteří evropští umělci do Plzně přijedou v rámci
programu, jaký je jejich význam a v jakém kontextu tvoří.
19
3. Zpráva o hospodaření
Zpráva o hospodaření společnosti se týká období od založení společnosti dne 21. 10. 2010 do 31. 12.
2011. Veškeré částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících Kč.
Přehled o peněžních
PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH
Částka
Počáteční zůstatek v pokladně a na běžném účtu
Příjmy celkem
Faktury vydané
Přijaté dary a dotace
Ostatní příjmy (pokladna, úroky, apod.)
Výdaje celkem
Faktury přijaté
Ostatní výdaje (pokladna, poplatky, mzdy, apod.)
Konečný zůstatek v pokladně a na běžném účtu
17 475
417
17 050
8
13 879
7 191
6 688
3 596
Přehled PŘÍJMŮ
v členění dle zdrojů
Částka
Statutární město Plzeň
Hlavní činnost společnosti
Vedlejší činnost společnosti
Peněžité dary
Celkem
17 001
94
402
50
17. 475
3.1. Příjmy a výdaje
Příjmy společnosti za rok 2011 činily 17 475 000 Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků byly
dotace poskytnuté Statutárním městem Plzní v celkové výši 17 mil. Kč. Dále v rámci vedlejší činnosti
společnost uskutečnila prodej svých služeb (reklamní činnost, apod.) v celkovém objemu 402 tis. Kč.
Společnosti také přijala účelově vázaný dar od společnosti Vodárna Plzeň, a.s., který byl využit na
realizaci Fóra pro kreativní Plzeň.
Výdaje společnosti tvořily především běžné provozní výdaje a výdaje na realizaci jednotlivých
programových akcí v průběhu roku. Během roku proběhla veřejná soutěž o návrh loga společnosti
s následnou realizací, na jejímž základě byla následně zaúčtována položka dlouhodobého
nehmotného majetku ve výši 440 000 Kč.
Vývoj a konečný stav fondů
Stav na
počátku
období
Vlastní jmění
Účelový fond (Vodárna Plzeň)
Rezervní fond
Výsledek hospodaření po zdanění
Nerozdělený zisk/ztráta
Přírůstky
1
0
0
0
0
20
166
50
2 455
186
0
Úbytky
0
50
0
0
0
Stav na konci
období
167
0
2455
186
0
3.2. Fondy společnosti
Společnost v roce 2011 zúčtovala fond – účelový dar od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. – ve výši 50
tis. Kč. K 31.12.2011 byl zůstatek fondu 0.
Společnost dále vytvořila rezervní fond ve výši 2 455 tis. Kč, tedy ve výši nevyčerpané části dotace od
Statutárního města Plzeň. Společnost plánuje rezervní fond využít k financování programových aktivit
v následujících obdobích.
A. Dlouhodobý majetek
A.I Dlouhodobý nehmotný majetek
4. Ocenitelná práva
B. Krátkodobý majetek
B.II Pohledávky
55. Poskytnuté provozní zálohy
57. Pohledávky za zaměstnanci
B.III Krátkodobý finanční majetek
72. Pokladna
74. Bankovní účty
B.IV Jiná aktiva celkem
81. Náklady příštích období
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
Stav
k poslednímu
dni účetního
období
440
440
440
3 668
60
17
43
3 596
6
3 590
12
12
AKTIVA CELKEM
1
4 108
Stav k prvnímu
dni účetního
období
AKTIVA
A. Vlastní zdroje
A.I Jmění
87. Vlastní jmění
88. Fondy
A.II Výsledek hospodaření
91. Účet výsledku hospodaření
B. Cizí zdroje
B.III Krátkodobé závazky
105. Dodavatelé
108. Ostatní závazky
109. Zaměstnanci
110. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
111. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
112. Daň z příjmů
113. Ostatní přímé daně
126. Dohadné účty pasivní
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav
k poslednímu
dni účetního
období
2 808
2 622
167
2 455
186
186
1 300
1 300
407
9
438
24
199
8
84
131
PASIVA CELKEM
1
4 108
Stav k prvnímu
dni účetního
období
PASIVA
21
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
1 061
1 008
53
6 853
1
340
215
6 297
6 802
5 116
1 607
79
4
4
48
5
43
Doplňková
činnost
21.10.2010 31.12.2011
0
0
0
9
0
0
0
9
48
36
12
0
0
0
0
0
0
14 768
57
Hlavní činnost
21.10.2010 31.12.2011
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
spotřeba materiálu
spotřeba energie
Služby
opravy a udržování
Cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Osobní náklady
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
ostatní daně a poplatky
Ostatní provozní náklady
kurzové ztráty
jiné ostatní náklady
Náklady celkem
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
12
12
60
4
1
50
5
14 545
14 617
Doplňková
činnost
21.10.2010 31.12.2011
402
402
0
0
0
0
0
0
402
-151
0
-151
345
8
337
Hlavní činnost
21.10.2010 31.12.2011
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží
tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Úroky
kurzové zisky
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
22
Celkem
21.10.2010 31.12.2011
1 061
1 008
53
6 862
1
340
215
6 306
6 850
5 152
1 619
79
4
4
48
5
43
14 825
Celkem
21.10.2010 31.12.2011
414
414
60
4
1
50
5
14 545
15 019
194
8
186
4. Závěr
V prvním roce příprav se tým Plzeň 2015 věnoval hlavně koncepčním, tedy navenek téměř
neviditelným záležitostem, jako je nastavení organizační struktury společnosti a vztahů k partnerům,
stanovení strategie a možností zapojení veřejnosti do příprav projektu.
Jak jistě mnozí Plzeňané vědí, konalo se i několik akcí pro veřejnost. První z nich byla „Jarní iniciace“,
oslava prvního jarního dne v budoucím novém sídle projektu Plzeň 2015 a setkání se všemi jeho
podporovateli a týmem. Hojnou účast měla každoroční mezinárodní konference při příležitosti Dne
Evropy 9. května, kde zahraniční účastníci prezentovali praktické zkušenosti z příprav a realizace
projektu EHMK. V červnu studenti pod taktovkou členů týmu EHMK připravili Street party na
Americké ke Dni Meliny Mercouri a 8. září všichni společně oslavili vítězství v klání o titul EHMK
v novém sídle ve Věži v Pražské 19 akcí 5P pro Plzeň, jejíž součástí byla vernisáž výstavy fotografií
Herberta Slavíka Plzeňské ikony 2011 v Mlýnské strouze a představení nového vizuálního stylu
projektu. Poslední letošní akcí pro veřejnost bylo říjnové Fórum pro kreativní Plzeň, kde se lidé se
zájmem o kulturu dověděli o možnostech zapojení do příprav projektu.
Na tyto akce s novým tematickým zaměřením se můžete těšit i v roce 2012.
Společnost Plzeň 2015 nezapomíná ani na zapojení regionu, které je jedním z důležitých aspektů
úspěchu projektu. Stěžejními tématy jsou Západočeské baroko a Land art neboli umění v krajině. Pro
letošní rok se chystá první výjezd kulturního autobusu bláznů, který bude vyvážet kulturu z Plzně do
širokého okolí.
Veřejnosti jsou stejně jako v roce 2011 dále otevřeny také pravidelné rozhlasové debaty na aktuální
kulturní témata vždy poslední čtvrtek v měsíci v Českém rozhlase Plzeň. Pravidelně je Věž otevřena
zájemcům o konzultace, zapojuje se řada dobrovolníků a podporovatelů do Klubu strážných andělů
projektu, který má nyní kolem několika stovek členů a zájemců stále přibývá. Připravuje se i další kolo
projektu Plzeňské ikony, jehož zaměření pro rok 2012 zůstává prozatím utajené.
Rok 2012 bude ve znamení intenzivní práce kreativního týmu projektu na přípravách hlavních linií
programu pro rok 2015. Ten nepředstaví pouze to, co Plzeň běžně v rámci kultury nabízí, ale přinést
by měl i nové formy umělecké spolupráce. Proto se brzy pod vedením nového uměleckého šéfa Petra
Formana sejde mezinárodní umělecká rada, která směřování nejvýznamnějších programových počinů
začne plánovat a měla by zajistit propojení plzeňských a českých umělců se zahraničními špičkami.
Evropské hlavní město kultury je především v západní Evropě chápáno jako velmi prestižní projekt,
který by se dal svým významem i záběrem bez přehánění přirovnat k olympiádě v kultuře či světové
výstavě EXPO. Je to projekt, o který se města perou, protože ví, že je to jedinečná příležitost, jak
zásadním způsobem město pozitivně ovlivnit a prostřednictvím kultury nastartovat dlouhodobě
udržitelnou hospodářskou prosperitu ve všech oblastech života města.
Zkuste si to představit!
23
5. Přílohy a doplňující informace
5.1. Odkazy web
Strategie společnosti Plzeň 2015:
http://www.plzen2015.net/wp-content/uploads/2009/10/STRATEGIE_Plzen_2015_final.pdf
Tým společnosti Plzeň 2015, o. p. s.:
http://www.plzen2015.net/category/tym/
Kontakty:
http://www.plzen2015.net/kontakt-plzen-2015/
Fotogalerie:
http://www.plzen2015.net/category/galerie/
Tiskové zprávy:
http://www.plzen2015.net/category/tiskovy-servis/
Napsali o nás (novinové články):
http://www.plzen2015.net/category/napsali-o-nas/
Mluvilo se o nás (rozhlas a TV):
http://www.plzen2015.net/category/mluvilo-se-o-nas/
Dokumenty ke stažení:
http://www.plzen2015.net/kandidujeme/ke-stazeni/
Pořádáme pro Vás (akce):
http://www.plzen2015.net/category/poradame-pro-vas/
5.2. Redakční informace
Texty: Mirka Reifová, Marcela Krejsová, Alexandra Brabcová, Tomáš Froyda
Úpravy: Kateřina Hamatová, Alena Čechová
Zpráva o hospodaření: Jiří Benýr
Přílohu k účetní závěrce vystavila: Vendula Kunclová
Vydala Plzeň 2015, o.p.s
V Plzni 10. dubna 2012
24
5.3. Přílohy
5.3.1. Příloha k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011
(údaje v tis. Kč, není-li stanoveno jinak)
1. Obecné údaje
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Plzeň, Pražská 309/19, PSČ 301 00
IČ: 291 09 124
Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku OPS, vedeného KS v Plzni, oddíl O, vložka 145
dne 21. října 2010, založena byla zakládací listinou dne 16. září 2010.
Společnost byla založena na dobu určitou do 31. 12. 2016.
Zakladatelem je:
Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, se sídlem náměstí Republiky1, PSČ 301 00
Druh obecně prospěšných služeb:
1. Příprava a realizace akcí souvisejících s titulem Evropské hlavní město kultury pro rok 2015 (projekt
Plzeň - EHMK 2015).
2. Ke splnění svého účelu bude společnost poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti podpory
rozvoje kultury a společenského života v Plzni.
Činnost společnosti bude zaměřena na zajištění:
a) programové náplně projektu Plzeň EHMK 2015;
b) propagace, komunikace a marketingových aktivit projektu Plzeň - EHMK 2015;
c) financování projektu Plzeň - EHMK 2015 včetně zajištění grantové podpory subjektům realizujícím
programovou náplň;
d) prezentace města Plzně a Plzeňského regionu jako významné turistické destinace v oblasti kulturní
turistiky.
Dne 30. září 2011 byla činnost společnosti rozšířena o provoz multifunkčního kulturního centra 4x4
Světovar.
25
Doplňková činnost:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Podle novely Zákona o obecně prospěšných společnostech č.231/2010 Sb., která vstoupila v platnost
1. 1. 2011, je ředitel statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně
prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
Od vzniku společnosti do 31. 10. 2011 byla společnost řízena ředitelem RNDr. Milanem Svobodou,
který ke dni 31. 10. 2011 rezignoval na svoji funkci.
Od 1. listopadu 2011 je společnost řízena ředitelem Mgr. Tomášem Froydou.
Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 3. ledna 2012.
Vklady:
Vklad zakladatele činí 1 000,-- Kč.
Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu období od 21. října 2010
do 31. prosince 2011.

Ke dni 31. 10. 2011 rezignoval RNDr. Milan Svoboda na funkci ředitele společnosti.
Od 1. listopadu je ředitelem společnosti Mgr. Tomáš Froyda.

Změny ve složení správní rady
– JUDr. Marcela Krejsová – člen správní rady
zapsáno 21. října 2010 – vymazáno 4. února 2011
– Ing. Erich Beneš – člen správní rady
zapsáno 21. října 2010 – vymazáno 19. srpna 2011

Změny ve složení dozorčí rady
– Doc. Ing. Vladimír Duchek – člen dozorčí rady
zapsáno 21. října 2010 – vymazáno 19. srpna 2011

Dne 4. února 2011 došlo ke změně ve způsobu jednání za společnost - bylo vymazáno:
a) v běžných záležitostech jedná za správní radu navenek samostatně její předseda nebo
místopředseda;
26
b) v případech, kdy jde o zcizování nebo nabývání majetku společnosti v hodnotě nad 500.000,- Kč
a jeho zatěžování právy třetích osob a v případech uzavírání smluv, kde předmět plnění je vyšší než
500.000,- Kč, jednají společně předseda nebo místopředseda a jeden další člen správní rady.
2. Zaměstnanci společnosti:
Průměrný počet zaměstnanců
10
Osobní náklady celkem
Z toho:
6 850
Mzdové náklady:
5 152
Zákonné pojištění:
1 619
Ostatní sociální náklady:
79
Na účtu pohledávky za zaměstnanci je evidována pohledávka vůči Mgr. Yvoně Kreuzmannové ve výši
43 tis. Kč. Jedná se o neoprávněně vyúčtované cestovné.
3. Odměny a funkční požitky členů správní a dozorčí rady:
Členové správní i dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.
Členům nebyly poskytnuty zálohy, úvěry či půjčky.
Se žádnou z výše uvedených osob neuzavřela společnost obchodní smlouvy.
4. Další skutečnosti vyplývající ze zakládací smlouvy
Společnost se nepodílela v období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011 na podnikání dalších
právnických osob, neboť dle zakládací smlouvy se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo
území České republiky nesmí zřizovat ani organizační složky. Nevlastnila tedy žádné majetkové cenné
papíry ani podíly.
5. Účetní zásady a pravidla, používané v účetní jednotce
Při účtování jsou dodržovány obecné účetní metody a zásady, dané jak zákonem 563/91 Sb. o
účetnictví, tak vyhláškou 504/2002 Sb., které jsou pro potřeby účetní jednotky dále specifikovány:
a/ ocenění nakupovaných DHM, DNM na úrovni pořizovací ceny při zahrnutí všech nákladů spojených
s pořízením,
27
d/ přepočet cizí měny na korunu českou se řídil dnem uskutečnění účetního případu a byl používán
denní kurs, vyhlašovaný ČNB,
c/ odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny rovnoměrně, zahájeny jsou měsíc následující po
pořízení, dlouhodobý hmotný majetek pořízen nebyl.
6. Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které
by významným způsobem ovlivnily celkové výsledky společnosti a její finanční situaci.
7. Doplňující údaje k výkazům
a) Oblast výnosů a nákladů v dělení na hlavní a hospodářskou činnost
Výsledek hospodaření
2011
Hlavní činnost
-151
Hospodářská činnost
337
Celkem
186
b) Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nedoplatky u finančního
úřadu
Všechny takové závazky byly řádně a v termínu uhrazeny, k rozvahovému dni společnost takové
závazky nemá.
c) Finanční a jiné závazky, které nejsou obsažené v rozvaze
K rozvahovému dni společnost takové závazky nemá.
d) Způsob zjištění základu daně
Při zjištění základu daně společnost vycházela z podrobně vedeného účetnictví, kde jednotlivým
akcím - činnostem byly účtovány přímo související náklady a výnosy.
e) Přijaté dary v průběhu období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011
Společnost přijala účelově vázané finanční prostředky ve výši 50 000 Kč od společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a.s.
Společnost převzala drobný hmotný majetek výši 69 298 Kč a 97 469 Kč od statutárního města Plzeň.
f) Úvěry
Společnost nevyužívala žádné úvěry.
28
g) Přijaté dotace v průběhu období od 21. října 2010 do 31. prosince 2011
poskytovatel
Částka Kč
účel
Statutární město Plzeň
16 000 000,00
provozní
Statutární město Plzeň
1 000 000,00
provozní
Nevyúčtovaná část dotace ve výši 2 455 007,57 Kč byla převedena do rezervního fondu.
h) vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti,
Zúčtování fondu – účelový dar od společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. – ve výši 50 tis. Kč.
Zůstatek fondu je 0.
Tvorba rezervního fondu ve výši 2 455 tis. Kč ve výši nevyčerpané části dotace od Statutního města
Plzeň.
ch) Majetek zatížený předkupním právem a věcným břemenem
Společnost nevlastní žádný majetek zatížený předkupním právem ani věcným břemenem.
8. Významné položky rozvahy
Společnost pořídila licenci na grafický návrh značky Plzeň 2015 na období od roku 2011 do roku 2016
v hodnotě 440 tis. Kč.
9. Významné položky ve výkazu zisků a ztrát
Meziroční srovnání nákladů a výnosů podle jednotlivých druhů nebylo možné, protože společnost
vznikla 21. října 2010.
Hlavní činnost
Doplňková činnost
21.10.2010-31.12.2011
21.10.2010-31.12.2011
Spotřebované nákupy celkem
1 061
0
v tom: spotřeba materiálu
1008
0
53
0
6 853
9
1
0
340
0
spotřeba energie
Služby celkem
v tom: opravy a udržování
cestovné
29
náklady na reprezentaci
215
0
6 297
9
Osobní náklady celkem
6 802
48
v tom: mzdové náklady
5 116
36
1 607
12
79
0
Daně a poplatky celkem
4
0
v tom: ostatní daně a poplatky
4
0
48
0
5
0
43
0
14 768
57
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
12
402
v tom: tržby z prodeje služeb
12
402
Ostatní výnosy celkem
60
0
ostatní služby
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
Ostatní provozní náklady
v tom: kurzové ztráty
jiné ostatní náklady
Náklady celkem
v tom: úroky
4
kurzové zisky
1
0
50
0
5
0
Provozní dotace
14 545
0
Výnosy celkem
14 617
402
0
8
-151
337
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření
30
5.3.2. Výrok auditora k účetní závěrce za období od 21. října 2010 do 31. prosince
2011
31
Download

Výroční zpráva za rok 2011