Kritéria pro přijímání zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO
do 1. ročníku ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenského, odštěpný závod,
ve školním roce 2015/2016
Dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Dálkové nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou je určeno pouze pro kmenové zaměstnance
společnosti ŠKODA AUTO s ukončeným středním vzděláním s výučním listem ve strojírenských
nebo elektrotechnických oborech kategorie H. Studium je tříleté, realizuje se formou teoretické výuky,
počet hodin je dán platnými osnovami pro dálkovou formu studia. Absolvent získá střední vzdělání
s maturitní zkouškou podle § 72, odst. 3, § 77-83 školského zákona.
Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA (Provozní technika)
(určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů a oboru Lakýrník)
65
26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA (Elektrotechnika)
(určeno pro všechny absolventy elektrotechnických oborů)
35
Rozsah a organizace výuky
Výuka probíhá formou konzultací (7 vyučovacích hodin, jeden den v týdnu), dopoledne od 7:10
do 13:25 hod., odpoledne od 14:20 do 20:05 hod. Konzultačním dnem je úterý. V případě dostatečného
počtu studujících bude obsah dopolední i odpolední konzultace stejný, takže každý studující si bude
moci s týdenním předstihem volit docházku na konzultaci tak, aby nebyla narušena jeho pracovní doba.
Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období.
Přijímací řízení
> Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO, kteří splňují podmínku vyučení
ve tříletém oboru strojírenského nebo elektrotechnického zaměření kategorie H, budou přijati
bez přijímacích zkoušek. Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a další informace
ke studiu obdrží uchazeči osobně na sekretariátu SOUs ve 2. patře budovy V12B, č. dveří 221
v termínu do 27. 2. 2015.
> Vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, podají uchazeči
nejpozději do 20. 3. 2015 ředitelce školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst. 2 školského
zákona). Povinnou součástí přihlášky jsou kopie vysvědčení 1. – 3. ročníku střední školy a kopie
výučního listu. Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány
po uvedeném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.
> Informaci o přijetí do dálkového nástavbového studia poskytne škola uchazeči v termínu
do 30. 4. 2015.
Dálkové studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
Určeno pouze pro kmenové zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO s ukončeným devítiletým základním
vzděláním, kteří nejsou vyučeni nebo jsou vyučeni v jiném než strojírenském nebo elektrotechnickém
oboru. Studium je tříleté, realizuje se v teoretické a praktické výuce formou konzultací, počet hodin
výuky je dán platnými předpisy pro dálkovou formu.
1/2
Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-56-H/01
23-51-H/01
23-68-H/01
26-57-H/01
23-55-H/02
23-51-E/01
26-51-H/02
23-61-H/01
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL (Automechanik)
NÁSTROJAŘ
STROJNÍ MECHANIK (Zámečník)
KAROSÁŘ (Klempíř-Karosář)
OBRÁBĚČ KOVŮ
AUTOLAKÝRNÍK
AUTOELEKTRIKÁŘ
ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD
Ve školním roce 2015/2016 bude studium zahájeno jen v těch oborech, kde počet uchazečů bude
alespoň 12.
Rozsah a organizace výuky
Teoretická výuka probíhá 1x týdně každý čtvrtek od 14:30 hod., konzultace má 6 vyučovacích hodin.
Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období. Praktická výuka probíhá
na odborných pracovištích školy, rozpis konzultací a konzultační dny jsou stanoveny na každé pololetí
příslušným učitelem odborného výcviku a skupinovým učitelem odborného výcviku. Rozsah jedné
konzultace je 7 vyučovacích hodin.
Přijímací řízení
> Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO budou přijati bez přijímacích zkoušek.
Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a odevzdání a další informace ke studiu obdrží
uchazeči osobně na sekretariátu SOUs ve 2. patře budovy V12B, č. dveří 221 v termínu do 27. 2. 2015.
> Vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu, podají uchazeči nejpozději
do 20. 3. 2015 ředitelce školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst. 2 školského zákona). Povinnou
součástí přihlášky jsou kopie vysvědčení z 9. ročníku základní školy nebo kopie výučního listu.
Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu,
nebudou do přijímacího řízení zařazeny.
> Informaci o přijetí do dálkového studia ukončeného výučním listem poskytne škola uchazeči
v termínu do 30. 4. 2015.
Mladá Boleslav 29. ledna 2015
PhDr. Dana Maria Staňková, Ph.D., MSc, MBA, v. r.
ředitelka školy
2/2
Download

Kritéria pro přijímání zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO do 1