www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK V
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
DUBEN
2011
zima je trýzeň, jaro je přízeň
Vážení čtenáři,
opět vám přinášíme pár pohledů na dění ve městě.
Protože je jablonecká kotlina tektonicky stabilní, můžeme se místo katastrofálním otřesům v Japonsku
věnovat méně katastrofálním otřesům na jablonecké
radnici. O tom, pod kým se třesou úřednické židle
a mnohém dalším si přečtěte v rozhovoru s místostarostou Milošem Vele. Boj o Balvan komentuje Jiří
Čeřovský a ohlédnutí za stodenním působením v čele
radnice jsme si povídali se starostou Petrem Beitlem.
Tak pěkné čtení a hlavně krásné jarní dny!
Z OBSAHU:
Se starostou o sto dnech v čele radnice
2
Jak to bude s Balvanem
5
Miroslav Pelta strachy nespal
6
Rozhovory s našimi poslanci
7–8
Z kultury
10–13
Protipovodňová ochrana města
15
Poslanecké hodiny poslanců PS PČR za ODS
MUDr. Víta Němečka, MBA
a JUDr. Ivany Weberové
jsou každé pondělí v poslanecké kanceláři
Komenského 23/7, Jablonec n. N. (1. patro).
Schůzku je možné dojednat na telefonu:
910 980 110 nebo 603 489 934
případně prostřednictvím e-mailu:
[email protected]
grafika, tisk i výsek pod jednou střechou
tiskárna u autobusového nádraží
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.tiskareklama.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Sto dní v čele radnice
V čele jablonecké radnice už více než
čtvrt roku stojí Ing. Petr Beitl.
Jak prožil stodenní lhůtu hájení v nové
funkci a co se za tu dobu stalo, jsem
se ho zeptal v rozhovoru
pro náš zpravodaj.

Petře, s příchodem zimy jsi usedl
do starostenského křesla. Jaká pro tebe
byla letošní zima, která právě doznívá?
Určitě byl nástup do funkce náročný. Jak
rychle jsi se zaklimatizoval a zorientoval
v nové funkci?
Přiznávám, že jsem toho letos opravdu
moc nenalyžoval. Přebírání funkce, příprava
rozpočtu, práce na optimalizaci radnice,
společenské a jiné povinnosti mi berou
většinu času, který jsem byl zvyklý dříve
věnovat osobnímu a rodinnému životu. Nicméně doufám, že přijatá opatření a nové
zkušenosti zafungují a příští rok už to bude
lepší. To je trošku odpověď na druhou část
tvé otázky. Pod tlakem okolí a událostí se již
zabydluji a pokládám toto symbolické období za poměrně úspěšné, už jenom proto, že
se vyhýbáme zjevným systémovým chybám.

V rozhovoru s tvým kolegou, místostarostou pro hospodaření Milošem Velem,
jsme se bavili o reorganizaci městského
úřadu (článek na straně 4, pozn. red.),
ale já bych se chtěl zeptat, zda jste měli
tu koncepci v hlavě už před příchodem
na úřad, nebo se rodila až za pochodu?
Nutnost reorganizace jsme tušili předem.
Rozhodujícím impulsem byl stav rozpočtu
radnice na rok 2011 i střednědobý výhled
financování města. Bylo jasné, že pokud
nechceme financovat provoz města z nových úvěrů, musíme něco udělat. Výměna
na postu tajemníka radnice na konci roku
byla spouštěcím impulsem reorganizace.

Pokud vím, tak mnozí zaměstnanci k tomu přistupují kriticky a své jistě způsobuje i obava o zaměstnání. Předpokládám,
že to není snadné ani pro jednu stranu.
Provádět podobná restriktivní opatření
samozřejmě nic příjemného není. Bohužel je
to nutné. Radnice musí svůj chod přizpůsobit vnějším podmínkám a to znamená útlum
v mnoha oblastech.
Tento útlum sebou přináší i snížení požaSTRANA 2
davku na počet zaměstnanců. Jak se říká
„když je zle, je potřeba jít na základ“. To znamená, že je potřeba činnost jednotlivých oddělení ořezat od různých, dnes zbytných úkolů. Dále získáme i úspornější a přehlednější
strukturu radnice. Novým organizačním řádem jsou ve struktuře úřadu nově definovány odpovědnosti i povinnosti. Pokud se nám
podaří s novou strukturou obstát a odrazit
se od pomyslného dna, budeme mít vytvořeny podmínky pro další rozvoj. V současné
době jsme v přechodném období, které pro
mnohé může znamenat nejistotu, kterou
představují nové požadavky a již uvedené
změny. Pevně věřím, že se přes toto období
co nejrychleji dostaneme. Současně bych
chtěl poděkovat všem zaměstnancům radnice, kteří se na optimalizaci aktivně podílejí.

Nyní už je ta změna nastartovaná
a probíhá. V jakém časovém horizontu vše
proběhne?
Optimalizace je naplánovaná do konce
letošního roku. Do této doby by také mělo
být odcházejícím zaměstnancům vyplaceno
i zákonné odstupné. Podle délky pracovního
poměru může dosáhnout až sedminásobku průměrného platu. Ekonomický dopad
těchto kroků se tak projeví až po uplynutí
příslušné doby. Pokud nedojde k významné
změně vnějších podmínek, počítáme s tím,
že od nového roku začneme navyšovat
i mzdy abychom je vrátili na úroveň roku
2010. Podmínkou bude samozřejmě i zvýšení efektivity práce a iniciativy jednotlivých
úředníků.

Médii probleskly zprávy o odvolávání
členů správní rady divadla a jmenování
nových. V této souvislosti se, samozřejmě,
rojí i různé spekulace. Můžeš sdělit důvody, které k tomuto kroku vedly?
Ke změnám v radách došlo v souvislosti
se změnou zákona o kompetencích statutárních orgánů v obecně prospěšných
společnostech. Ze zákona správní rada
přišla od 1. ledna 2011 o většinu svých
pravomocí, které se přesouvají na ředitele.
Považovali jsme proto za nutné zasáhnout
i do struktury správních orgánů městských
organizací, kterých se to týká.
Pokud jde o divadlo, někteří odvolaní
členové se chtějí soudit kvůli údajným formálním chybám v návrhu na změnu. Já vidím
chybu v tom, že se nám v čase, který jsme
měli před vánocemi vymezený, nepodařilo
sladit zasedání správní rady divadla, rady
města a zastupitelstva. Členy správní rady
jsme proto o připravovaném odvolání informovali nejprve telefonicky a po rozhodnutí
radou a zastupitelstvem i osobně. Bohužel
mezitím vzplanuly vášně, kterým jsme se,
dle mého přesvědčení, mohli při osobním
jednání vyhnout. Já jsem se již na správní
radě za toto nedopatření omluvil.
Další výtka byla, že jsme neuvedli důvod.
Já si žádné zástupné důvody nechci vymýšlet. Důvod byl jednoduše organizační. Město
je zřizovatel organizace, majitel divadla
a ten, kdo na jeho provoz přispívá zásadní
částkou deseti milionů ročně. Proto má
právo obsazovat správní radu dle svého
uvážení. Pokud by soud našel ve změnách
závažnou formální chybu, podáme nový
návrh. Ten již bude v pořádku, ale obsahově
bude stejný. Pokud by krajský i nejvyšší soud
pracovali ve standardních termínech, byla by
celá kauza již vyřízena. Nakonec mohu říci,
že naprosto stejná změna proběhla v orgánech Eurocentra bez jakýchkoli vášní.

Zeptám se tedy dále. Chystají se změny i v organizacích zřizovaných městem
(nejznámější asi Eurocentrum, Technické
služby, Divadlo, Městská policie,
Sport s. r. o…)?
Jistě. Pokládám za spravedlivé, abychom
jak samotnému úřadu, tak k městským
organizacím přistupovali stejně. Na začátku
roku jsme všude plošně snížili mzdy a nyní
po optimalizaci úřadu se chystáme provést
podobnou analýzu a opatření i v městských
organizacích. Chystáme se prověřit více jak
desítku našich organizací a budeme prověřovat, zda nedochází k duplicitním činnostem, a jak se věnují činnostem, pro které
byly zřízeny. Určitě dojde ke změnám struktury a některé se sloučí s úřadem, například
Městská správa nemovitostí. Doufám, že
i v této oblasti se nám podaří udělat takové
změny, které nám umožní navrátit mzdy
na úroveň roku 2010.

Minule jsme se bavili o nutnosti, která
vedla k uzavření současné koalici s Domovem. Můžeš říct, nyní po čtvrtleté zkušenosti, jak vám to šlape? Narážíte na nějaké názorové spory nebo věcné rozpory?
Koalice funguje překvapivě dobře. Především převládá pocit zodpovědnosti a společné vědomí nutnosti překonat složité problémy. Nemáme zásadní rozpory a snažíme se
jim předcházet neustálou komunikací. Velmi
dobře zatím také funguje spolupráce v radě
města i v městském zastupitelstvu a to napříč politickým spektrem.

Ty problémy jsou finančního rázu? Proto
byl schválen úsporný rozpočet?
Ono se nejedná pouze o úspory. Škrtání je
jednoduché, ale zodpovědné hospodaření je
složitější. Jak už jsem několikrát deklaroval,
rok 2011 pokládám za začátek rozpočtové
stabilizace města. Ta by nám měla v dalších
letech umožnit nastartovat další rozvoj.
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
DĚNÍ VE MĚSTĚ

Zachytil jsem něco o chystaných vnitřních opravách či spíše úpravách na radnici. Jak to koresponduje s tím šetřením?
Ono to má dvě roviny. Jedna je reprezentační, kdy vnímám stav zasedacích prostor
radnice jako poněkud vybydlený a nedůstojný. Město musí dnes i do budoucna vystupovat sebevědomě a k tomu také patří úroveň
jednání, oblečení a prostředí, ve kterém se
pohybujeme. Prošlapané koberce, nábytek
a zdi potlučené dřevotřískou ze sedmdesátých let, k tomu rozhodně nepřispějí. Zvláště, když se pod obložením skrývá původní
dřevěný interiér. Druhá je podle mě z lidského hlediska základní a týká se stavu sociálních zařízení radnice, která jsou na úrovni
sedmdesátých let minulého století. Podotýkám, že veřejně přístupné WC na radnici
lze, v porovnání s ostatními, veřejnosti nepřístupnými, považovat za luxusní. Nedokážu si
představit, že bych na dnešní »starostenské
WC« poslal významnou návštěvu. Možná
bych našel i třetí rovinu – celkovou rekon-
strukci jablonecké radnice, ale ta je zatím
bez dotačních peněz v nedohlednu.

V jakém stavu jsou investiční akce
nákupních center v Kamenné nebo Komenského, budou se realizovat?
V současné době je to zcela v rukou investorů. Ze strany města nestojí nic v cestě.
Jsou tam uzavřeny časově limitované smlouvy a po jejich uplynutí můžeme jednat dál.
Například firma Proctus, která chce postavit
multifunkční dům na místě bývalé tržnice,
má pozemek k dispozici do října tohoto
roku. Crestyl, který plánuje stavbu velkého
obchodního centra na místě bývalé Jabloně,
disponuje pozemkem do roku 2013. Dobrou
zprávou pro občany je přestěhování přestupního místa MHD z nevyhovující Kamenné
ulice do prostor autobusového nádraží. Mělo
by k tomu dojít během letošního léta.

Co se týče rozvoje v čem vidíš největší
problémy? Je to nedostatek investičního
optimismu, financí nebo je to doznívající
krizí a bude se něco dělat?
Paradoxně v Jablonci je největším současným problémem nedostatek elektrické
energie. Dokud nebude postavena nová
trafostanice, tak není možnost dalšího rozvoje. Je to vážný problém a váznou na něm
i pracovní místa, protože zájem firem stavět
další montážní haly evidujeme. Jednání
s dodavatelem elektrické energie má proto
nyní pro mě nejvyšší prioritu. Vyřešení této
situace je zatím plánováno na rok 2013,
ale naším cílem je tento termín co nejvíce
přiblížit.
Jinak se chystá celá řada drobných akcí,
například úprava parku Tyršovy sady a podobně. To jsou zpravidla záležitosti, na které
jdou grantové nebo dotační peníze.

Je vidět, že úkolů je celá řada a přeji ti,
aby se vše dařilo. Díky za rozhovor.
Já děkuji také. Jsem optimista a věřím, že
se nám to společně podaří a že budou občané spokojení a naší snahu ocení.
Vladimír Kordač
Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu 23 000 ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m L i d i c k á 17 7 7/ 2 4 , 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : P o d h o r s k á 2 2 , J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
T i s k n e: T i s k a r e k l am a , P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n . N . (w w w.t i s k ar e k l am a .c z), M í s t o v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u , dub e n 2011 . Z a u ve ř e jn ě n é t ex t y, p o ku d
nejsou dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je 5. 6. 2011 .
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
STRANA 3
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Pod kým se třese radnice?
Od voleb do městského zastupitelstva již uplynula stodenní doba hájení a nová reprezentace má za sebou
již mnoho kroků, které na nezaujatého pozorovatele mohou působit rozporuplně. Například ke stému
výročí MDŽ byly zveřejněny výzvy na výběrová řízení vedoucích odborů, správního, humanitního,
správy majetku, ekonomiky, stavebního a životního prostředí, územního a hospodářského rozvoje.
Na stránkách města už delší dobu visí nabídka na prodej nemovitostí, kterých se chce radnice
zbavit a v neposlední řadě jsme se mohli na stránkách Jabloneckého měsíčníku dočíst o úsporném rozpočtu na letošní rok. Správu majetku a hospodaření má v gesci odbor, kterému
od voleb šéfuje místostarosta Ing. Miloš Vele a jeho jsem se šel zeptat jak se věci mají.

Miloši, na přelomu roku jsme se bavili
o tom, jak se seznamuješ s novým prostředím a sbíráš informace. Už je máš?
Neuběhlo pořádně ani čtvrt roku a už je
takový »tanec«. Jak to všechno stíháte
a máte to dobře promyšlené?
»Tanec«, jak říkáš, je způsoben nikoliv
mnou nebo mými kolegy, ale prostou reakcí
na pokles příjmů do našeho rozpočtu a nutnosti s financemi řádně hospodařit. Proto
jsme museli připravit rozpočet tak, aby byl
maximálně úsporný, ale přitom se město mohlo dále rozvíjet. Aby se nezastavily
investiční akce a zlepšovalo se prostředí,
abychom mohli čerpat peníze z fondů a abychom mohli podporovat organizace města,
kulturu, sport, sociální oblast...

Jistě, o tom jsme se bavili minule
a rozpočet byl zveřejněn s podrobným
komentářem a bylo by zbytečné se mu
dál věnovat. Přesto bych se chtěl zeptat
na připravovanou reorganizaci úřadu a jeho zeštíhlení, což se rozpočtu také týká.
Z pohledu občana – nedojde snížením
stavu úředníků ke zhoršení služeb úřadu
například v prodloužení lhůt při vyřizování
různých žádostí a podobně? Vždyť o jabloneckém úřadě a kvalitě jeho úředníků se
mluvilo v superlativech: aparát že je na vysoké úrovni, kvalitní a vzdělaní lidé, které
práci rozumí... Nebude to na škodu?
Teď jsi mě trochu zavalil otázkami. Takže
reorganizace úřadu. To je nutný proces, kdy
na jedné straně jde o oddělení samosprávy
od státní správy a na druhé straně o zvýšení
výkonnosti a jakémusi zpřehlednění kompetencí jednotlivých odborů. Je to úkol pro
Marka Řeháčka, našeho nového tajemníka,
kterého jsme tím pověřili a rozhodně mu to
nezávidím. My nechceme vyhazovat naše
úředníky, to je příliš zjednodušený pohled.
Jde nám hlavně o přepracování struktury
úřadu, přerozdělení agend, přeformování
některých oddělení a zpřehlednění úřadu.
Z celkové koncepce vyjde počet lidí, kteří
jsou pro zvládnutí určitého úseku nutní
a to je ten výchozí stav. Čili ne nějaké škrty
od stolu, ale nová struktura a dosazování potřebného počtu. Jako kdybys začínal
od nuly. Tím ti odpovím i na otázku kvality
aparátu. Nemám pochyb o tom, že dnes je
většina zaměstnanců na vysoké odborné
úrovni a rozhodně nejsem rád, že jich bude
muset řada skončit. Jenomže naším úkolem
je přizpůsobit úřad tak, aby odpovídal potřebám občanů a přitom byl pružný a levný.
STRANA 4
Už minule jsem ti říkal, že dostaneme od státu na výkon státní správy o sedm milionů
méně, které na mzdách chybí. Tady musím
zdůraznit, že opatření, které jsme byli nuceni
udělat, a to je ono kritizované snížení platů
úředníkům a zaměstnancům městských organizací o 10 procent ze základu mzdy, mě
netěší a vidím ho jako nesystémové. Ale zároveň zdůrazňuji, že jiné řešení jsme neměli.
Proto právě onen odstartovaný proces
změny struktury úřadu je první krok, abychom nemuseli v příštích letech podobná
opatření dělat. Cílem je zeštíhlit vedení úřadu, ušetřit finanční prostředky a ty rozdělit
mezi pracovníky úřadu. Kromě zvýšení efektivnosti a přerozdělení kompetencí mezi odbory za touto změnou nic jiného nehledejte.
Zde je nutno připomenout, že skutečně jsou
lidé, kteří si již svoji práci na úřadě neobhájí
a budou propuštěni. To je samozřejmě z lidského hlediska pro ně a jejich rodiny nepříjemné, já to tak vnímám a všechny, kterých
se to týká ujišťuji, že vše proběhne v souladu
a platnými zákony této země – tady mám
na mysli hlavně vyplacení odstupného.

Mnoho úředníků žije nyní v nejistotě.
Nevědí, zda budou mít zaměstnání a s takovou se nepracuje lehko. Nemůžete jim
sdělit už teď s kým se počítá a kdo si má
hledat práci?
To bych opravdu rád, ale my to sami nevíme. Už jsem vysvětloval, že stavíme nový
úřad. Možná to zní příliš honosně, ale je to
tak. Po dlouhých analýzách a jednáních jsme
předložili ke schválení Radě města v únoru
novou strukturu úřadu. Co to znamená?
Od 1. 4. 2011 začne platit nová schválená
struktura a pokud nebudou výsledky výběrových řízení na vedoucí pozice dokončeny, tak
pověříme vedením odborů a oddělení stávající lidi ze zaniklých vedoucích postů. Ono to
zní možná složitě a na některých odborech
ke změnám nedochází, ale bylo třeba vybrat
model pro změnu maximálně spravedlivý
a transparentní. Dnes mají všichni šanci se
přihlásit do výběrových řízení a své pozice
obhájit.
Procedurálně to bude probíhat takto.
Víme, že bude nějaké oddělení, které bude
mít třeba sedm lidí. Nejdříve vybereme
vedoucího, který bude nejlépe vyhovovat
kritériím a ten si pak bude do sestavení
svého týmu zásadně mluvit. Samozřejmě
to úplně nepustíme z ruky, ale chceme
dát prostor vedoucím, aby mohli realizovat
své představy, projevit se a ukázat co umí.
Já dnes nemohu tušit koho si vyberou a koho nikoliv. A z tohoto plyne, že dnes odpověď
na otázku, s kým se počítá není.

Hodně se mluví, že si nový tajemník »dotáhne« lidi z Liberce, se kterými pracoval
na magistrátu. Například už byla přijata
někdejší náměstkyně primátora Naděžda
Josífková. Hrozí invaze libereckých úředníků do země krále Miroslava?
Také jsem to slyšel (úsměv). Ne, žádný
takový záměr, samozřejmě, nemáme, to je
nesmysl. Jde nám jednoznačně o kvalitu
zaměstnanců a je lhostejné, kde bydlí. Tajemník plní zadání, kterým jsme ho pověřili
a má dostatek zkušeností i vzdělání, aby to
zvládl profesionálně a k naší spokojenosti.
To mluvím za celou koalici a v tomto jsme
ve shodě. Pro nás je jednoznačně na prvním
místě kvalitní a výkonný aparát, vše ostatní
jde stranou. Na druhou stranu jsem přesvědčen a chci to zdůraznit, že dnes máme
dostatek velmi kvalitních úředníků, což je
zásluha předchozího tajemníka doktora
Nesvadby a věřím, že většina z nich uspěje
a obhájí své posty a budeme moci začít pracovat. Dnes se line úřadem jakási vlna nejistoty a obavy, což je pochopitelné a proto
je nutné proces změny struktury v dohledné
době dokončit.

Ještě jsem v úvodu zmínil výprodej...
Aha, ty myslíš nabídku prodeje nemovitostí. To je naprosto logický a potřebný
krok. Nač budeme spravovat něco, co může
udělat jiný vlastník a lépe. A hlavně dnes již
doba dozrála tak, že zmiňované nemovitosti
již nemáme za co udržovat, nemluvě o tom,
že je třeba je modernizovat. V minulosti
byly tyto nemovitosti spravované OBP a následně realitními kancelářemi. A skutečně
dostávaly jen málo financí a to hlavně jen
na havárie a havarijní stavy. A jejich dnešní
stav je již takový, že město skutečně nemá
potřebné finance na jejich opravy a co je
hlavní, město musí investovat i do jiných majetků, jako jsou např. komunikace, chodníky.
Pro město je tento majetek, respektive jeho
správa, přítěží, proto musíme pokračovat
v privatizaci nepotřebného majetku.

Já samozřejmě přeji úspěch tobě i koalici a budu sledovat, jak se vám to povede.
Jsem si jist, že výsledek pak občané ocení
a věřím, že to dobře dopadne. My pro to uděláme maximum.

Díky za rozhovor.
Já také a zdravím čtenáře!
Vladimír Kordač
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Za jablonecký Balvan bojujeme dál!
RNDr. Jiří Čeřovský je členem odborné skupiny Klubu
zastupitelů ODS Libereckého kraje, která zpracovala
oponentní materiál k návrhu reformy středního školství z pera náměstka hejtmana Radka Cikla (ČSSD).
V komisi zastupoval jabloneckou oblast, proto jsem
se ho zeptal, zda v Jablonci zůstane gymnázium
U Balvanu. „Za jablonecký Balvan bojujeme dál!“,
říká v rozhovoru.

Jirko, jak to dopadlo? Budou se
gymnázia slučovat, nebo zůstane vše
při starém?
Tak to, jak to dopadne, samozřejmě nevím. To rozhodnou krajští zastupitelé. Naše stanovisko je v této chvíli jednoznačné
a doporučili jsme školu zachovat tak, jak
je nyní. Rád bych ti odcitoval stručné zdůvodnění, které jsme ke slučování gymnázií podali: „Obě gymnázia vykazují dlouhodobě 100% naplněnost (převis poptávky
nad nabídkou). Obě gymnázia vykazují
v rámci Libereckého kraje velmi dobré
výsledky svých studentů a pomáhají tak
jejich přechodem na VŠ Libereckému
kraji ke zvýšení počtu vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva. Obě gymnázia
si vybudovala vysoce kvalitní týmy pedagogů a zdravá »konkurence« mezi oběma
školami je žádoucí a přínosná. Vhodné
je zvážit orientaci Gymnázia U Balvanu
na rozšířenou výuku jazyků v rámci Libereckého kraje (79-41-K/8l, 79-41-K/6l).“
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011

Není to rozhodnutí pod tlakem veřejného mínění, které se projevilo protesty
a podepisováním petice?
Veřejnost má právo se k tak důležité
změně vyjádřit a její názory je nutné zvážit
a důkladně prodiskutovat. Pod tlakem jsme
v žádném případě nebyli a neřešili jsme jenom gymnázia, ale i ostatní odborné školy.
Vycházeli jsme z dostupných materiálů zpracovaných krajem, statistik a dlouhodobých
záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v ČR
a jednotlivých krajích. Brali jsme do úvahy
např. oborovou skladbu škol, očekávané
potřeby trhu práce, dopravní dosažitelnost
atd. Výsledný materiál je dostupný a každý
se může podívat na argumentaci k jednotlivým návrhům. (celou tiskovou zprávu naleznete zde: http://www.odsregionliberec.cz
/clanek/optimalizace-stredniho-skolstvi-vlk/ – pozn. red.)

To zřejmě nebyla nijak radostná
práce. Proč jste to vůbec dělali? Krajská koalice pod vedením ČSSD má dost
velkou sílu, aby si to odhlasovali podle
svého. Není to tedy zbytečné?
Já a mí kolegové to za zbytečné nepovažujeme. Je to důležité téma a výsledky
optimalizace středního školství se projeví
v delším časovém horizontu, a proto je
důležité o tom jednat a diskutovat. Sice,
jak říkáš, současná krajská koalice si může odhlasovat co chce, ale ODS má i jako
opoziční strana zodpovědnost a musí
k takto zásadní věci prezentovat svůj
názor. Nemůžeme to takříkajíc »nechat
na volno« ať si dělají, co chtějí. To je přece
práce opozice, aby přinášela variantní
řešení, ale konečnou zodpovědnost má
především ČSSD.
Ještě krátce na závěr, jak byla složená komise?
Ta krajská pracovala pod vedením
Mgr. Stanislava Pěničky. Za oblast Liberec PhDr. Zdeňka Kutínová, za Jablonec nad Nisou já, za oblast Semily
Mgr. Otakar Špetlík a za oblast Česká
Lípa Mgr. Petra Kašparová.
Každá oblast pak měla svůj tým. V tom
jabloneckém byl starosta Smržovky
Mgr. Marek Hotovec a dále Mgr. Vlasta
Veverková a Ing. Jaromíra Čechová.

Děkuji za rozhovor a doufám, že gymnázium přežije.
Věřím, že ano, za jablonecký Balvan
bojujeme dál!
Vladimír Kordač
STRANA 5
ZASTUPITEL JABLONCE
Strachy jsem nespal!
V Jablonci stěží najdete člověka, který by ho neznal,
nebo o něm neslyšel. Stejně jako mnohý veřejně
činný člověk je vnímán kontroverzně a rozděluje lidi
na ty, kteří jej obdivují a na ty, kteří jeho jméno
vyslovují se skřípěním zubů. Řeč je o dlouholetém šéfovi jabloneckého fotbalu, někdejším řediteli pražské Sparty, podnikateli a současném
členu rady města Miroslavovi Peltovi.
Traduje se o něm, že je bohatý, že má velký
vliv a konexe. Pro někoho je velkou osobností a pro jiného ďábel. Co je ale skutečnost a co mýtus? Odpověď na tuto otázku
jsem hledal při našem společném
rozhovoru.

Mirku, můžete říct něco ke svým podnikatelským začátkům? Jak jste začínal
a jak na to vzpomínáte?
Na ty začátky rád vzpomínám. Skoro nic
jsem neměl. Když začala malá privatizace, tak jsem vydražil pronájem restaurace
na Žižkově Vrchu a musel jsem si vzít úvěr.
Zpočátku jsem strachy nespal pod tíhou
odpovědnosti a obavy, jestli budu schopen
splácet. Samozřejmě mám k té restauraci
vztah a vlastním ji dodnes. Několikrát jsem ji
zrekonstruoval, takže dnes splňuje všechny
standardy a mám z ní radost. To byla moje
první podnikatelská vlašťovka.

Dnes se hodně mluví o tom, že fotbal je
jen byznys a dělá se hlavně pro peníze.
Co vy na to?
Tuhle otázku dostávám často, ale je to
jinak. Těžko se na to odpovídá těm, kdo to
vidí z venku bez znalosti věci, ale věřím, že
to dělám dostatečně dlouho, abych každého
přesvědčil, že to s jabloneckým fotbalem
myslím vážně. Já jsem funkcionář od roku
1991. Dříve předsedou představenstva
a dnes vlastníkem klubu. Myslím si, že jsme
postupně dosáhli mimořádných sportovních
výsledků a k tomu je potřeba vytvořit rozpočet, který jsme v minulých letech výrazně
zvýšili navzdory problémům s hospodářskou
krizí. Na provozní části jsme udělali škrty, ale
co se týče investic do klubu a do hráčů, tak
tam jsme opravdu tvrdě zapracovali.
Samozřejmě, že když někdo slyší kolik
stojí hráč a za kolik jsme ho koupili nebo
prodali, tak to budí zdání velkých peněz, ale
je to o tom, že koupím hráče, který chci aby
tady hrál. Prodejem musím tu investici zase
zúročit, abychom zajistili dostatek peněz
na provozní výdaje a zajištění zázemí pro
sport.

Z čeho máte největší radost?
Radost mám, když vidím nominaci A mužstva, kde v reprezentaci se Španělskem máme tři hráče, Tomáše Pekharta, Davida Lafatu a jako náhradníka Michala Špita. A pak
STRANA 6
když vidím jednadvacítku (hráči do 21 let –
pozn. red.) v přípravném zápase ME, kde
máme čtyři hráče v základní sestavě a tři
hráče v náhradnících, tak máme dohromady
deset hráčů v reprezentaci a to si myslím, že
je naše nejlepší odměna.
Ještě loni jsem si stěžoval na nízkou návštěvnost vzhledem k dobrým výsledkům,
ale teď přišlo na utkání s Hradcem pět tisíc
diváků a čeká nás utkání se Spartou. Přeji si
a věřím, že bude plný stadion, protože to je
boj druhého s třetím.

Jak se vlastně z brankáře stane fotbalový funkcionář? Proč jste s tím v roce 1991
začal?
Mě odjakživa bavilo spojovat nespojitelné
a dělat funkcionařinu. Měl jsem vášeň něco
pro sport dělat, chtěl jsem být sekretářem
nebo dřív, když jsem byl mladší, tak televizní
m komentátorem. K fotbalu jsem vždycky
tíhl nejen na hřišti, ale i v zázemí. Samozřejmě k tomu nahrála také situace po roce
1989. Tehdy hlavním podporovatelem byl
LIAZ, který krátce na to šel do útlumu a nastal problém s financováním. Dala se tehdy
dohromady parta nadšenců, ve které jsme
byli s Kosťou Pavlidisem, Nikosem Sianosem, Pepíkem Kubínem a dalšími. Společně
jsme si řekli, že tady ten fotbal zkusíme zachránit a já jsem vystoupil na valné hromadě
a řekl, že do toho mám chuť a že si to vezmu
»na triko«. Vložil jsem do toho i nějaké vlastní
prostředky, no a dneska je to nějakých dvacet let, co se o jablonecký fotbal starám.

Všichni jistě pamatují, že stadion už
tehdy nebyl v ideálním stavu a že jeho
pozdější rekonstrukce vyvolala řadu protichůdných reakcí. To asi nebylo snadné
období?
My jsme se od začátku snažili vybudovat
infrastrukturu, která má špičkové parametry. Chtěl bych poděkovat minulému
i předminulému zastupitelstvu za podporu sportu a odvahu, se kterou se do těch
projektů pustilo. Myslím, že investice jak
na Střelnici, tak i ve Mšeně, kde na hromadě
suti a odpadu vyrostla tréninková hřiště pro
mládež, si město zaslouží. Nejvíc mě na tom
těší, že sportoviště slouží nejen ligovému
fotbalu, ale také právě mládeži a dorostu.
Máme areál, na který mohou být všichni
hrdí a fotbal dělá dobré jméno Jablonci. Díky
pravidelným televizním přenosům je známý
po celé republice.

Součástí fotbalu, jak jste řekl, je také
mládež. Máte dost talentů? A jak se o ně
staráte?
Jistě se vždy pár talentů najde a mnoho
prvoligových hráčů byli a jsou odchovanci
Jablonce. Je samozřejmé, že ne každý se
uchytí v první nebo druhé lize, ale o talenty
se staráme i v dospělém věku. Z dorostu
přechází do naší třetiligové juniorky a tam
mají možnost se rozehrát a potom se uplatnit i v nejvyšší soutěži.
Pracujeme téměř se čtyřmi sty padesáti
mládežníky a to je nejvyšší počet široko
daleko. V dnešní době, kdy o pohyb mezi
mladými není velký zájem a je těžké je k nějakému sportu přitáhnout, je to úspěch. Asi
ani nemusím říkat, že sehnat peníze na provoz je hodně náročné.
Byl bych rád, kdyby se město více podílelo
na provozu a podpoře mládežnického fotbalu. Na druhou stranu si jsme vědomi, že
se město investičně podílelo na vybudování
infrastruktury, takže musíme mít trpělivost.
Když se podíváte na to, co se vybudovalo
a jak se zanedbaný prostor proměnil, tak to
jistě nebyla marná investice. Ať Střelnice,
Břízky nebo Mšeno jsou areály, které fungují
a přinášejí ovoce. Jistě mi dáte za pravdu, že
to nebyly vyhozené peníze.

Myslím, že jarní soutěž se pro Jablonec
vyvíjí velmi dobře. Hradci jste dali sedm
»fíků« a jsme na třetím místě tabulky.
Takže spokojenost?
Zatím ano, ale víte, jak to je. Za čtrnáct
dnů to může být úplně jinak, takže bych to
nepřeceňoval. Ale mám radost z toho, že
fotbal v padesátitisícovém Jablonci, kde se
téměř zhroutil sklářský a bižuterní průmysl,
tak dobře reprezentuje svoje město. A když
někam přijedu a slyším o nás chválu, tak to
snad dělá dobře každému Jablonečákovi.

Je stadion na Střelnici pro město velká
finanční zátěž? Platí fotbal městu nájem?
Někteří lidé, kteří nefandí fotbalu, si myslí,
že snad máme nájem zadarmo, ale není
tomu tak a mrzí mě to, protože v jiných ligových městech to tak není. Takže s problémy
a někdy i pozdě, ale platíme.

Ještě bych se vrátil k vašim aktivitám
ve městě. Máte hodně nemovitostí?
To je relativní a neumím to posoudit. Nedělám nic, co by nebylo běžné. Já jsem patriot
a Jablonec je pro mě město, kde žiju a mám
ho rád. Dříve tu byla řada domů, které byly
ve špatném stavu a potřebovaly velkou
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
NAŠI POSLANCI
investici. Uvedu jeden příklad za všechny.
Když jsem viděl zchátralý dům na Dolním náměstí, na kterém už rostly břízy a nebyl roky
nikdo schopen s tím něco udělat, tak jsme
ho koupili, udělali generální rekonstrukci
a našli nájemce, kteří jsou spokojení. Mým
přáním by bylo, kdyby takto vypadaly všechny domy ve městě a měly pečlivé vlastníky,
kteří se o ně pečlivě starají.

Nejde ale jenom o domy, prý jste nakoupil i mnoho pozemků.
Vím, že takové šumy jsou, ale já jsem
kupoval pozemky od soukromých vlastníků
a samozřejmě koupit může každý, pokud má
tu odvahu vzít si na to úvěr a pak splácet. Ale
ne každý tu odvahu má. Je to velké riziko. Já
tu odvahu mám jak v podnikání, tak i ve fotbale. Kdyby se mi záměr nezdařil a prodělal
jsem peníze, tak mi je nikdo nedá.
Měl jsem například konkrétní představu
o výstavbě, tak jsem musel vykoupit řadu
pozemků, zcelit je, připravit projekt, zajistit
všechna povolení a v současnosti čekám
na vydání územního a stavebního rozhodnutí. Doba se změnila a dneska mi dělá ten projekt více starost než radost, ale to je život.

Musí to být časově náročné. Žijete
ve stresu?
Náročné to je. Denně mám desítky telefonátů a řeším řadu různorodých problémů
a musím být pořád »na drátě«, takže si moc
soukromí neužiji. Nemám čas na to, abych
mohl vysadit, relaxovat a koukat na nějaké
seriály. Snad nejdelší chvíli klidu jsem zažil
na dovolené, kdy jsem se nechtěně vykoupal
s mobilem a ten na pak pár dní ztichl než
uschl. (smích)

Jaká byla vaše motivace pro angažmá
v radě města?
Především chci být v centru dění, mít informace o tom, co město potřebuje a kde mohu
využít svých mnoha kontaktů ve prospěch
Jablonce. Je to u mě otázka již zmíněného
patriotismu a když ty možnosti mám, tak by
byla velká chyba je nevyužít. Já osobně jako
Pelta od města nic nepotřebuji, naopak mohu něco donést.

Ale žádal jste o půjčku pro fotbal
a město Vám půjčilo deset milionů.
Nemýlím se?
Máte pravdu a hodně se o tom mluvilo, ale
to plyne z nedostatku informací. Je potřeba
se na to dívat jako na normální obchodní případ. Bylo to nutné pro překlenutí krizového
období, kdy naši sponzoři měli sami velké
problémy a nemohli nás podporovat. Dnes
je situace stabilizovaná a půjčka splacena
i s úroky, takže na tom město vydělalo.

Co byste na závěr vzkázal čtenářům?
Fanouškům, aby nám drželi palce a přišli
nás podpořit na stadion. Všem ostatním ať
se daří a užívají jarních dnů.
Dvoustranu připravil Vladimír Kordač
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
S poslankyní na jiné téma
JUDr. Ivana Weberová hájí barvy ODS ve sněmovně
bezmála rok. O tom, co může jeden poslanec prosadit a jak funguje politika jsme si povídali na výročí
snad nejvíce dehonestovaného svátku Mezinárodního dne žen.

Ivo, když jsem na to narazil v úvodu,
jak vnímáš, jako žena, matka a politička,
feministické hnutí a tento svátek, který
nemá v současné době valné pověsti?
Tak to jsi mě na začátek trochu zaskočil.
Je pravda, že minulý režim MDŽ zneužil
ke své propagandě a musím přiznat, že
osobně ve mně ten odstup vůči tomuto
svátku pořád zůstává. Asi bližší je mi Den
matek, který ale patrně i kvůli pohyblivému
datu není zatím příliš často oslavován.
Jsem ale přesvědčená, že je potřeba vše
vnímat v kontextu doby a stavu společnosti.
Postavení žen, které neměly volební právo,
možnost zasahovat do politiky a do mnoha
dalších oblastí, nebylo rovnoprávné. V té
době bych asi byla feministkou také. Dnes
je situace naprosto jiná a stále se vyvíjí.
Fakt je, že by se měla 8. března připomínat
odvaha těch dam, které si šly svá práva
vybojovat.

Prvnímu máji se říkalo EXPO, čili
existenční pochod. Dobrovolně povinná
účast znamenala bod k dobru a neúčast
černý puntík. Nemyslíš, že se na to dost
zapomíná?
Já patřím sice ke generaci, která minulý režim příliš nezažila, nicméně si klima
té doby perfektně pamatuji a vzpomínka
na tu permanentní přetvářku, nesvobodu,
propagandu a podlézavé rudé transparenty
mi nahání husí kůži ještě dnes. Trochu mne
proto mrzí, že se mnozí tváří, že to tak zlé
nebylo a komunistům rostou preference. Je
to ale asi v lidské přirozenosti, že se na ty
špatné věci zapomíná rychleji.
Dnes hýbou společností hospodářské
problémy, reformy, obavy občanů ze zhoršení životní úrovně, zdražování, nedostatku
financí ve zdravotnictví, sociální oblasti
a na důchodovém fondu. Je to logické.

Na ty reformy jsem se chtěl právě zeptat. Stejnou otázku jsem pokládal i kolegovi Vítkovi Němečkovi. Nemáš problém
s tím, že vládní návrhy reformních zákonů
mohou zhoršit životní úroveň sociálně
slabších občanů?
Byla bych velmi nerada, pokud by se
zhoršila životní úroveň lidí, kteří se bez své
viny nemohou o sebe postarat lépe. Jsem
přesvědčená, že reformní zákony v sobě so-
ciální rozměr a solidaritu obsahují. Myslím
si, že současný sociální systém je přebujelý
a do budoucna neufinancovatelný. Sociální
dávky musí být pokud možno adresné a musí být podpořena iniciativa a aktivita každého jedince. Jistě to není nic příjemného, ale
jiné cesty prostě není.

Myslíš si, že dojde skutečně k drastickému zvýšení cen a zhoršení úrovně?
Jsem přesvědčena, že to nebude tak
bolestivé, jak mnohé katastrofické scénáře
předpovídají. Ke zdražení může ale přispět
také vzrůstající cena ropy v souvislosti s Libyjskou krizí, protože zvýšení nákladů za pohonné hmoty se vždy odrazí do všech cen.
Ještě jak jsme mluvili o tom zapomínání.
Česko se dostalo na třetinu reálné mzdy
Německa. To je nedávná statistická zpráva.
Pokud by náš mozek fungoval správně, tak
bychom si museli vzpomenout, jak vysoko
byl tento cíl počátkem devadesátých let.
Dvacet let naše životní úroveň roste, ale
moc to nevnímáme. To je také jeden z důvodů neustálé nespokojenosti.

A je to špatně, že jsme takovým národem remcalů, skeptiků a nespokojenců?
To bych řekla, že je přehnané. Je fakt, že
jsme národem, který se moc nenadchne,
nemáme tu americkou povahu být stále
happy, jsme dost nedůvěřiví vůči změnám
a nepropadáme tolik emocím. Asi je to
dáno historickým vývojem a naší neustálou podrobeností. Ovšem jak jsi zmínil tu
nespokojenost, tak tu lze vnímat i jako
pozitivní sílu, protože by nás měla hnát dopředu k větší snaze vlastním přičiněním se
té nespokojenosti zbavit.

Tak tedy na závěr: jsi optimistka? Věříš, že koalice ustojí kritiku a neustoupí
od reforem?
Věřím, že ano. Zatím to vědomí nutnosti
převládá a koaliční dohody se drží. Kdyby
vláda podlehla tlakům odborů a nespokojených skupin, to by byla špatná zpráva pro
všechny a znamenalo by to obrovské problémy v dohledné budoucnosti.

Děkuji za rozhovor.
Já také. Přeji čtenářům pěkné jaro.
STRANA 7
NAŠI POSLANCI
Co se děje ve sněmovně?
Rozhovor s poslancem
a ředitelem jablonecké nemocnice
MUDr. Vítem Němečkem, MBA
Držím ministru Hegerovi palce, aby se
mu to podařilo, protože užitek z reforem
budeme mít všichni, pacienti i zdravotnický
personál, tedy i dnes opomíjené zdravotní
sestry a ostatní pracovníci.

Jako lékař máš jistě sociální cítění, ale
zároveň hlasuješ ve sněmovně pro vládní návrhy reforem, které mohou životní
úroveň sociálně slabších zhoršit. Mám
na mysli třeba zvýšení sazby DPH nebo
škrty v sociální oblasti. Nemáš někdy
s tímto problém?
Sociální cítění samozřejmě mám, a to
nejen jako lékař, ale i jako politik. Solidarita
a pomoc sociálně slabším je přirozenou
součástí pravicové politiky, na to se někdy
zapomíná.
Škrty v sociální oblasti, snižování objemu
mezd ve státním sektoru, případné sjednocení DPH jsou samozřejmě bolestivé,
nicméně nezbytné kroky ke stabilizaci veřejných financí. Po této škrtací fázi přichází
fáze skutečných strukturálních změn. Vedle
důchodové reformy je to reforma zdravotnictví, sociální oblasti, daní atd. Za nezbytné
považuji, aby stát zlevnil svůj provoz, zrušil
zbytné agendy, intenzivněji bojoval s korupcí a klientelismem a nepřekážel zaměstnavatelům.
Samozřejmě, že se mi pro mnohá opatření nezdvíhá ruka lehce. Jsem si vědom dopadů na některé vrstvy obyvatelstva. Nejvíc
samozřejmě přemýšlím o tom, zda jsou změny v zákonech dobře vyvážené, zda obsahují
nezbytné kompenzace pro nízkopříjmové
skupiny, zda jdou tím nejlepším směrem
k nutnému snižování schodku státního rozpočtu i ostatních veřejných rozpočtů. Stále
jsem přesvědčen, že jsme na správné cestě, která je samozřejmě trnitá a bolestivá.
Alternativa ale není, nechceme-li v krátké
budoucnosti ohrozit základní funkce státu.
Změny nemusely tolik bolet, kdyby se
alespoň některé uskutečnily dříve. Klasickým příkladem je omezení podpory pro
fotovoltaické elektrárny. Současná vláda
musela v roce 2010 přijmout velmi razantní
opatření, která podnikatelé v této oblasti
vnímají velmi negativně. Ale reagovat mohla
již o rok dříve Fišerova vláda, informací
a signálů o neudržitelném vývoji měla dostatek. Její včasná opatření mohla být mnohem měkčí, dotkla by se menšího okruhu
investorů a úspora ve státním rozpočtu by
byla větší.

Hodně se mluví o vysokých odměnách
pro úředníky na ministerstvech nebo
STRANA 8
o vysokých platech ředitelů státních úřadů. Vždyť to jsou do nebe volající případy
mrhání. To tě nechává v klidu?
Já jsem přesvědčen, že odměňování zaměstnanců má být výrazně závislé na množství a kvalitě odvedené práce. Nemám rád
socialistické rovnostářství. Proto nemám
problém ani s vyššími odměnami pro manažery a vysoce postavené úředníky, jestliže
je za nimi konkrétní odvedená práce, vyšší
efektivita v jejich podniku nebo rezortu
a s tím související finanční úspory.
Stejně postupuje stávající vedení jablonecké radnice při reorganizaci tohoto úřadu. Ten postup spočívá v analýze úkolů pro
daný odbor a následně se stanoví nutný počet úředníků, který je potřeba pro zvládnutí
agendy za současně vyšší efektivity práce.
Na druhou stranu je také potřeba říci, že
už mnoho procesů probíhá bez většího zájmu médií. Podívej se na kroky Saši Vondry,
ministra obrany. Za krátký čas stihl k nevoli
mnohých přerušit letité penězovody, nastavuje akviziční systém tak, aby armáda
nakupovala pouze to, co nezbytně potřebuje a aby to nakupovala levně. Prodává zbytečný majetek. Kdo to sleduje, tak vidí, kolik
měla armáda techniky, vozidel, nemovitostí.
Udržování toho všeho stojí spoustu peněz
a je to neefektivní.

Jak jsi spokojen s ukončením akce
lékařů »Děkujeme, odcházíme«?
Samozřejmě jsem rád, že akce skončila
a nemocnice pracuje v obvyklém režimu.
Nikdy jsem se netajil s tím, že důvody lékařů
k protestu chápu, ale nikdy jsem nesouhlasil s jeho formou.
Před námi je ale mnohem obtížnější úkol,
a to začít uskutečňovat změny ve zdravotnickém systému. Zdravotnictví v naší
zemi je na velmi dobré úrovni, dostupné
pro všechny obyvatele a s velmi vysokým
stupněm solidarity mezi zdravými a nemocnými. Tyto výhody chceme zachovat.
To není možné bez reformních kroků: optimalizace sítě zdravotnických zařízení, defi nování nároku pacientů krytého veřejným
zdravotním pojištěním, vytvoření prostoru
pro poskytování a úhradu péče nad tento
nárok, pružného a rychlého stanovování
cen a úhrad léků, efektivnějšího nákupu
investic atd. atd.

Teď trochu ze stranického soudku.
Jaký je tvůj názor na působení ODS ?
ODS je nejsilnější pravicovou stranou
v naší zemi. Základní hodnoty, na kterých
stojí a které prosazuje, je svoboda jednotlivce, jeho zodpovědnost za svůj život,
adresná solidarita úspěšnějších s ne vlastní
vinou méně úspěšnými, malý, ale výkonný
stát, zdravé veřejné finance, státní suverenita a vzájemně výhodná mezinárodní
spolupráce. K těmto myšlenkám se plně
hlásím a vždy hlásit budu. Jinou záležitostí
je pak praktické naplňování těchto idejí,
které někdy naráží na personální záležitosti,
vnitrostranické a vnitrokoaliční spory atd.
V této oblasti máme co zlepšovat, rozhodně
spokojen nejsem a být ani nemůžu.

Jaký je tvůj názor na zrušení KSČM ?
Podle mého názoru je snaha o zrušení
KSČM sice myšlenkově správná, ale prakticky málo reálná. Jestliže k tomuto kroku
mělo dojít, potom před 20 lety. Co by se
stalo po zrušení KSČM ? Strana by formálně
zanikla, pouze by se přejmenovala a stejní
lidé se stejnými myšlenkami a stejnými
ambicemi by pokračovali v klidu dál, pouze
pod jinou značkou. Bylo by na ně méně vidět
a stali by se přijatelnějším koaličním partnerem pro levicové strany.

Jsi spokojen s vystupováním představitelů ODS v médiích ?
Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Musíme si uvědomit, že je mnoho témat, která
se těžko sdělují a ne každý je schopný rétor,
který by je pochopitelnou formou vysvětlil.
To vidíš u penzijní reformy, která není velké
části občanů srozumitelná.
Pak je to dáno také naším postavením
ve vládě. Petr Nečas je premiérem, proto
nese zodpovědnost za všechna skutečná
i domnělá pochybení všech ministrů, ať
již jsou členy ODS nebo ostatních koaličních stran. To je přirozené a žádná vláda,
žádný premiér se netěší dlouhodobé přízni
občanů.

Tak to byla poslední tečka. Já děkuji
za rozhovor a ať to tam ve sněmovně
zvládnete!
Taky díky a chtěl bych požádat občany,
aby měli trpělivost a dali nám čas udělat
potřebné. Přeji všem pěkné jarní dny!
Vladimír Kordač
JA B LO N EC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
K U LT U R A N A J A Ř E D E N P O D N I
Sobota 9. dubna
Eurocentrum, kino Junior
Divadlo Com-Plot Company
Nervově variabilní
Autorské pohybové představení
v rámci Dětské scény 2011.
Od 19.30 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Dara Rolins
Dan Bárta & Illustratosphere
Společný koncert nabídne písně
Sexy Dancers, v duetech zaznějí písně Illustratosphere, věci
z repertoáru Dary Rolins a převzaté skladby jiných interpretů.
Od 20 hodin.
Klub Na Rampě
Rock‘n‘roll Night
Rozjetý rock‘n‘roll & punk & ska
mejdan. Od 21 hodin.
Pondělí 11. dubna
Eurocentrum
Mažoreťácké show
Muzeum skla a bižuterie
Velikonoce v Belvederu
Výtvarná dílna Vejce k Velikonocům patří. Zdobení velikonočních kraslic různými zdobícími a barevnými technikami.
12. – 15. 4. (út–pá).
Středa 13. dubna
Spolkový dům Jablonec n. N.
Počítačová gramotnost
Seminář pro seniory. Jak se kamarádit s počítačem pro další
využití v životě. Od 14 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Kateřina Englichová – harfa
& Wihanovo kvarteto
Leoš Čepický – housle, Jan
Schulmeister – housle, Jiří Žigmund – viola, Aleš Kaspřík –
violoncello.
Společný koncert přední české
harfenistky a špičkového světového kvarteta, na němž zazní
skladby C. Debussyho, D. Wattkinse, S. Bodorové a dalších.
Od 19 hodin.
Čtvrtek 14. dubna
Eurocentrum, Ekocentrum
Velikonoční dílna
Výtvarná dílna pro širokou veřejnost – zdobení velikonočních vajec různými technikami,
výroba ovečky z vlny a papíru,
pletení pomlázky. 13–17 hodin.
10. ročník komponovaného
pořadu mažoretek Jablo necká jablíčka pořádá DDM
Vikýř. Od 18 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Dejvické divadlo Praha
Petr Zelenka:
Teremin
Příběh člověka, který navždy
změnil tvář moderní hudby. Hra
vychází z osudů skutečné postavy ruského vědce, hudebníka, ale také tajného špiona Lva
Sergejeviče Teremina, muže,
který vynalezl první nekontaktní
elektrický hudební nástroj tzv.
Tereminvox. Od 19 hodin.
Úterý 12. dubna
Městská knihovna Jablonec n. N.
Historie knihovny
v Jablonci nad Nisou
Beseda s Václavem Vostřákem.
Od 14 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Historická města Durynska
Goethe, Luther, Warburg, Zeissovy dalekohledy, atd. Cestopisný pořad Lubora Laciny.
Od 17 hodin.
ST R AN A 10
Eurocentrum, kino Junior
České velikonoce
s polským hostem
Velikonoční zvyklosti v našem
regionu představí etnografka
PhDr. Vladimíra Jakouběová.
Vystoupí folklorní soubory Malá
Nisanka a Jeleniogórzanie (PL).
Od 17 hodin.
Klub Na Rampě
Důchodce stopem v exotice
Vyprávění známého jabloneckého citrusáře Lubora Luňáčka
o zajímavém putování po Novém Zélandu a Polynésii.
Od 20 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
COP
Špička českého bluegrassu
a nejdéle hrající hudební skupina tohoto stylu v České republice opět v Jablonci nad Nisou.
Od 20 hodin.
Pátek 15. dubna
WOKO music klub
Mashup Party
Mejdan s hity různých žánrů
v mashup nebo remix verzích.
Od 20 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Partida Praha
F. M. Dostojevskij:
Něžná
Dramatizace povídky, k níž autora inspirovala tragická událost – sebevražda mladé ženy,
jíž bylo možné zabránit. Je něžnou hrou o lásce s mnoha otazníky. Od 19 hodin.
Rychnov u Jablonce, sál Besedy
Tara Fuki
Pondělí 18. dubna
Spolkový dům Jablonec n. N.
Dekupáž – dekorace
pomocí motivů z ubrousků
Ozdobení květináče ubrouskovou technikou s vlastní fantazií.
Od 14 hodin.
Klub Na Rampě
Astronomické setkání
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování noční oblohy. Informace,
rady, návody pro každého.
Od 18 hodin.
Úterý 19. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Nipos Artama Praha
Unie pěveckých sborů Liberec
Krajské kolo 21. celostátní
přehlídky školních
pěveckých sborů
Od 9 hodin.
Koncert dvou zpívajících violoncellistek Doroty Barové
a Andrei Konstankiewitzové.
Naprosto svébytná hudba,
křehce dynamická a výrazově
nesmírně bohatá, obohacená
o otisky různých hudebních
stylů s příchutí dálek. Vytváří
originální krasohled ženského
nitra. Od 19.30 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Michal Pavlíček
Unplugged Tour 2011
Akustické turné k dlouho očekávanému novému albu Srdeční
záležitosti. Doprovází excelentní
hudebníci basista Martin Ivana
a bubeník Miloš Meier.
Od 20 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Budoucnost Jablonce
v našich plánech
Beseda s Václavem Vostřákem.
Od 17 hodin.
Rychnov u Jablonce, knihovna
Velikonoční odpoledne
v knihovně
Pletení pomlázek, malování velikonočních vajíček voskovými
barvami nebo zdobení perníčků
barevnou polevou. 13 – 18 hodin.
Středa 20. dubna
Mírové nám., nám. Dr. Farského,
ul. Podhorská, Jablonec n. N.
Velikonoční trhy
Stylové trhy se stánkovým prodejem a kulturním programem.
20. – 22. 4. (st–pá), 9 – 18 hodin.
Klub Na Rampě
Draw the Beats
Audiovizuální show v r y tmu
stylů DNB, jungle, breakbeat
a dubstep. Od 21 hodin.
Klub Na Rampě
Los Chuperos
Nejde neska-kat s temperamentní ska-latino-reggae kapelou z České Lípy. Od 20 hodin.
Sobota 16. dubna
Čtvrtek 21. dubna
Klub Na Rampě
Exots + Look Out
+ Zakázaný Ovoce
Pop-punkový večer.
Od 21 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Život s Janáčkem
Veselé vzpomínání Josefa Bočka na léta prožitá v pěveckém
sboru, proložené hudbou a promítáním. Od 17 hodin.
Neděle 17. dubna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Podkrkonošská dechovka
Tradiční taneční odpoledne pro
seniory. Od 14 hodin.
Klub Na Rampě
Pták Žal
Loutkovou pohádku pro děti
od 3 let o princezně a její cestě
za štěstím zahrají Rudolf Krause
a Pavlína Kordová. Od 17 hodin.
Pátek 22. dubna
WOKO music klub
DNB Session
Oblíbená Drum‘n‘bassová akce.
Od 20 hodin.
Sobota 23. dubna
Klub Na Rampě
Sobotní bílá noc
Velikonoční párty. Od 21 hodin.
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
K U LT U R A N A J A Ř E D E N P O D N I
Pátek 25. dubna
Klub Na Rampě
Toulky jabloneckou historií
Téma: Jablonecké obchody,
jejich historie a vývoj. Uvádí
Václav Vostřák. Od 19 hodin.
Úterý 26. dubna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo pod Palmovkou Praha
George Bernard Shaw:
Svatá Jana
Velmi působivě zpracované
historické téma z období tzv.
stoleté války a životní osudy
jedné z nejzajímavějších evropských postav – Jany z Arcu. Hra
o vědomé oběti ve jménu lepší
společnosti. Od 19 hodin.
Středa 27. dubna
Eurocentrum, kino Junior
Divadelní společnost Kulich
Mravenec a slon
Divadelní představení pro děti
od 3 let. Od 9 a 10.30 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Jarní zpívání
s Iuventus, Gaude!
Městské divadlo Jablonec n. N.
Základní umělecká škola Jbc
Jarní koktejl ZUŠ
Tradiční profilový pořad hudebního, tanečního a literárně-dramatického oddělení školy.
Od 18 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Julius Streit 1884–1966
Příběh knihovníka
Beseda s historičkou Muzea
skla a bižuterie Janou Novou.
Od 17 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Laco Deczi &
Celula New York
Koncert energické osobnosti
slovenské, české a americké
jazzové scény. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě
Krátké a úderné divadlo Liberec
Tři pokoje
Aneb tragikomická realita s krátkým a úderným koncem. Ráno
nikdy nevíte, s kým půjdete večer spát. A večer nikdy nevíte,
vedle koho se ráno probudíte.
Od 20 hodin.
Pátek 29. dubna
DDM Vikýř
Čarodějnický rej s Vikýřem
Odpoledne plné her a zábavy
pro rodiče s dětmi na zahradě
DDM, hudba, občerstvení, vatra, soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Od 16 hodin.
Účinkují: Iuventus, gaude!,
Pueri, gaudete! a Amici, gaudete!, sbormistr Tomáš Pospíšil. Host: Malá Nisanka.
Od 18 hodin.
Klub Na Rampě
Grónsko na mořském kajaku
Neuvěřitelné zážitky a foto grafie z historicky první české,
310 km dlouhé výpravy na mořských kajacích do východního
Grónska. Od 20 hodin.
WOKO music klub
Komici s. r. o.
Stand up comedy show.
Od 20 hodin.
Čtvrtek 28. dubna
DDM VIkýř
Den Země v Tyršově parku
Oslavy Dne Země ve spolupráci
s ÚHÚL, SEV Český Ráj, Ekokom. Tradiční den s úkoly, dílničkami, ekologická výstava.
10–17 hodin.
Klub Na Rampě
Doowhenblade
a Cover Power
Koncert ska-punkového osmičlenného ansámblu a kapely
hrající známé pecky.
Od 21 hodin.
WOKO music klub
Latino Party
Sekat latinu bude česko-španělský dj R-Bosch z baru Nebe
a jeho hosté. Od 20 hodin.
Sobota 30. dubna
Přehrada Mšeno
Lampionový průvod
s ohňostrojem
Sraz účastníků průvodu 20.30–
21.00 hodin před Rybářskou
baštou. Průvod projde pod vedením mažoretek a bubeníků
kolem přehrady k prostoru naproti Jablonexu. Ohňostroj bude
odpálen z hráze ve 21.25 hodin.
Neděle 1. května
Tanvald – Špičák
Prvomájový výstup
na Špičák
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
Turisticko-společensko-ekologická akce. Rozhledna a Chata
Špičák během akce otevřeny.
Na vrcholu každý, kdo dorazí
pěšky, obdrží číslovaný diplom.
K dobré náladě přibalte tašku
na odpadky, které cestou potkáte. Od 10 do 15 hodin.
Čtvrtek 5. května
Klub Na Rampě
Rockování s Jiřím Černým
Renomovaný publicista vás
opět provede hudebními nejen
novinkami.
Pátek 6. května
Klub Na Rampě
Luboš Pospíšil & 5P
Luboš Pospíšil a kytarista Bohumil Zatloukal a o generaci
mladší muzikanti: klávesista
a kytarista ...
Sobota 7. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
5Angels
Tour 2011 – Krásnej den
Dvouhodinová show v Jablonci
bude nabitá nejen největšími
hity kapely, ale navíc je dokreslena jedinečnými laserovými
efekty a projekcí. 5Angels jistě
překvapí i svou taneční show
a převleky. Po skončení programu následuje autogramiáda.
Od 17 hodin.
Úterý 10. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Karel Plíhal – recitál
Koncert známého písničkáře
s neopakovatelnou atmosférou,
jemnou a hravou poetikou a humorem. Zazní skladby, které
jsou průřezem Plíhalovy tvorby,
i skladby nové, připravené pro
vznikající album Vzduchoprázdniny. Od 19 hodin.
Středa 11. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo ABC Praha
Bohumil Hrabal
Postřižiny
Dramatizace proslulé lyrické
novely přináší laskavý příběh
krásné Maryšky, nesmělého
Francina a dalších svérázných
postaviček v čele s hlučným
strýcem Pepinem. Od 19 hodin.
Čtvrtek 12. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo pod Palmovkou Praha
Agatha Christie:
Past Na Myši
Neděle 8. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Docela velké divadlo Litvínov
Bratři Grimmové – Jana Galinová – Lenka Lavičková:
Šípková Růženka
Výpravná inscence na motivy
pohádky bratří Grimmů o krásné princezně, kterou zlá víla
uspí na sto let. Od 15 hodin.
Pondělí 9. května
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo R. Brzobohatého Praha
Reginald Rose:
Dvanáct rozhněvaných mužů
Strhující hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Dvanáct rozdílných mužů,
porotců, rozhoduje o vině či nevině člověka – šestnáctiletého
kluka, který je obviněn z vraždy.
Jen jediný z porotců pochybuje
o jeho vině a svou pochybností rozpoutá souboj slov, faktů,
důkazů a ovlivňování, v němž
se postupně odkrývají zákoutí
lidského charakteru každého
z porotců. Od 19 hodin.
Slavná napínavá detektivní
komedie s překvapivým rozuzlením. Od 19 hodin.
Čtvrtek 12. května
Klub Na Rampě
Steve Schuffert band (USA)
Koncert.
Pátek 13. května
Eurocentrum Jablonec n. N.
Arakain
Po úspěchu alba Restart dokazuje kapela své kvality další
řadovou deskou Homo Sapiens...?., kterou představí na
velkolepém jarním turné. Jako
hosté vystoupí v Jablonci vsetínská formace Ascendancy a trio
Menhir z Českých Budějovic.
Od 20 hodin.
Čtvrtek 19. května
Klub Na Rampě
Tomáš Klus
Uvedené akce jsou bez záruky.
ST R AN A 11
PEL–MEL
Fotograf Miloš Kirchner
V polovině ledna nás bolestně zasáhla
zpráva, že fotograf Miloš Kirchner již nikdy
nezmáčkne spoušť. Jak je to možné, že tak
vitální člověk, který stíhal při svém zaměstnání vytvořit množství působivých fotografií,
získávat za ně řady ocenění, vystavovat
je a ještě si vernisáže doprovázet zpěvem
a hrou na kytaru, tu náhle není?
Fotografovat začal roku 1976 a fotografování krajiny se mu postupně stalo vášní.
S fotoaparátem navštívil Izrael, Skandinávii,
Řecko, Slovinsko, Karpaty, Tatry a Dolomity,
fotografoval v Českém ráji a v Krkonoších,
ale největší jeho fotografickou láskou byly Jizerské hory. S přibývajícím mistrovstvím přibývaly i uznání a ceny. Byl členem Asociace
profesionálních fotografů ČR a členem sdružení fotografů Kontakt, evropská mezinárodní federace profesionálních fotografů (FEP)
v Bruselu mu udělila v roce 2006 certifikát
umělecké a profesionální kvality a prestižní
titul QEP. V letech 1998 až 2010 uskutečnil
14 samostatných fotografických výstav.
Příměstské tábory
DDM Vikýř
4.–8. 7. Prázdninové hravé dny
Hrátky s pohádkou pro úplně nejmenší.
4.–8. 7. Příměstský tábor pro nejmenší
3 dny zábavy, her, pohádek pro nejmenší
4.–15. 7. Sportovní zaměření
Dny plné sportu a výletů.
11.–22. 7. Příměst. tábor pro nejmenší
Týden nebo dva týdny plné zábavy, her,
pohádek, výletů.
18.–22. 7. Přírodovědné zaměření
Zvířátka z Vikýře, 2× celodenní výlet,
jízda na koních, návštěva útulku.
25.–29. 7. Výtvarné tvoření
Výtvarné tvoření – práce s barvou, nové
techniky a nezvyklé materiály.
1.–5. 8. Příměstský tábor pro děti
a mládež se ZP Canisterapie, relaxace,
hry, jízda na koních, výtvarná dílna.
8.–12. 8. Taneční zaměření
Hudebně – pohybová činnosti, taneční
hry, výtvarná dílna.
Na svých internetových stránkách napsal
Miloš svoje krédo: „Ve vztahu k Jizerským
horám cítím silné krajové pouto, protože je
navštěvuji od svého mládí. Byla nám dána
síla jen na chvíli. Chtěl bych tu chvíli využít
co nejlépe a cítím, že se musím podělit
s ostatními o to vše, co vidím. Rád se toulám
touto nádhernou krajinou, jež v sobě skrývá
rozlehlé bučiny, nehostinná a přitom tajemná rašeliniště, divoké horské potoky s jejich
kaskádami a vodopády padajícími z úbočí
nebetyčných severních vrcholků hor.” Chvíle
v pozemském světě pro Miloše vypršela, přesto však věřím, že se v milovaných skalách,
bučinách a rašeliništích toulá dál.
O tom, že mám asi pravdu, svědčí i připravovaná výstava na osadě Orle blízko česko
polských hranic s názvem »Miloš Kirchner –
W Gorach Izerskich zostane...«. Vernisáž se
koná 1. května od 14 hodin a uvidíte zde Milošovy fotografie a vzpomínky na něj. Do Orle
se dostanete pouze pěšky z Jizerky nebo
z polských Jakuszic.
Milan Vrkoslav
Nové sportovní centrum
V minulém čísle jsme vás v rozhovoru
s provozovatelem fitnesscentra Petrosem
Kalpakcisem informovali o přípravách nově
vznikajícího zařízení pro všechny, kteří alespoň občas něco rádi udělají pro své zdraví.
Nyní, kdy čtete tyto řádky, se již sen stal
skutečností a bývalá budova Telecomu ožívá.
Slavnostní otevření se konalo 15. března.
Že se jedná o fi tnescentrum neobvyklého
rozsahu jistě není pochyb. Unikátní je především plocha téměř tisíce čtverečných metrů,
kde si přijdou na své snad úplně všichni. Ti,
kdo chtějí posílit své svalstvo, mohou využít
největší posilovnu se širokým výběrem profesionálních posilovacích strojů v Libereckém
kraji s bezkonkurenční cardiozónou, nebo
třeba boxerský sál. Dámy a dívky jistě ocení
samostatný ladies fitness, kde není na závadu ani návštěva s dětmi, které mohou
strávit čas, kdy se maminky věnují cvičení,
v dětském koutku. Příslušnice něžného pohlaví mají k dispozici také velký aerobní sál
kde se cvičí Zumba, Pilates, Bossu a Flowin.
Pro milovníky opalování jsou zde dvě profesionální solária. Díky své velikosti nabízí
Cardiofitness možnost tréninku také větším
skupinám sportovců bez toho, že by to nějak
omezilo ostatní návštěvníky. Jako nezbytný
doplněk nabízí tento sportovní komplex také
poradenství v oblasti zdravého životního
stylu, profesionální a akreditované trenéry,
kteří poradí jak začátečníkům, tak pokročilým návštěvníkům.
Na otázku návštěvnosti a spokojenosti
klientů nám majitel Petros zvaný Kalpa
sdělil: „Zájem sportuchtivé věřejnosti mne
velmi mile překvapil. Zatím si všichni prostředí chválí a vládne všeobecná spokojenost. Vidím v tomto prostoru budoucnost
a velký potenciál.” Závěrem dodává Petros
Kalpakcis: „Snažili jsme se přiblížit všechny
aktivity o které je dlouhodobý zájem nejen pod jednu střechu, ale také do centra
města, kam je např. dopravní dostupnost
ideální. V blízké době připravujeme zejména pro ženy hodiny kruhového tréninku, jak
v dopoledních, tak odpoledních časech, cvičení proti bolestem zad a hodiny powerjogy.
Pozvání k návštěvě u nás proto platí pro
všechny, kteří chtějí se svoji postavou a tím
i zdravím konečně něco udělat. Blíží se léto
a proto je nejvyšší čas.”
Srpen – Letní fantasy park
Všeobecně zaměřený tábor s tématikou
fantasy.
15.–19. 8. Výtvarné tvoření
Batika, hedvábí, lehané sklo, vitráže.
15.–19. 8. Sportovní zaměření
Sportovní aktivity, výlety, hry
22.–26. 8. Konec prázdnin s vikýřem
Dny plné výletů, her a nových přátel
www.ddmvikyr.cz
ST R AN A 1 2
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Galerie MY
Do 15. dubna
Jaroslav Klápště
Výtvarná díla jednoho z nejvýznamnějších
výtvarných osobností regionu.
Od 4. dubna do 3. června
Wenzel Franz Jäger
Výstava významného jizerskohorského krajináře. Vernisáž 28. dubna od 17 hodin.
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Do 15. května
Skleněné vánoční ozdoby
– minulost, současnost, vize
Galerie Belveder
Stálá expozice:
Historický empírový salonek
Tematické výstavy:
Do 13. května
100 let českého skautingu pohledem
sběratele Jaroslava Jetiho Průška
Dokumenty, historický i současný kroj, táborové vlajkoviště a totem, táborový stan...
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Do 28. dubna v době představení
Bohumír Míč – Pastely
Výstava děl uhlem a pastelem.
Kostel sv. Anny
Do 30. dubna
Věra Klucká – Světlo
Výstava jablonecké výtvarnice, jejíž životní
postoj a touha po harmonii ji přivedly k tvorbě tvz. energetických obrazů, v nichž hraje
důležitou roli barva. Výstava je přístupná
vždy v úterý a sobotu od 14 do 17 hodin.
Eurocentrum – výstavní pavilon
Do 3. května
Krajina u Jablonného
Výstava Fotoklubu Obscura navazuje
na loňskou tematickou výstavu o náměstí
Míru. Letos si členové liberecko-jabloneckého klubu zvolili prostor kolem Bouřlivého
rybníka nedaleko Jablonného v Podještědí.
Od 11. do 23. dubna, malý sál
Velikonoční soutěž
Práce účastníků velikonoční soutěže.
Oblastní galerie v Liberci
Od 14. dubna do 4. září
Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza
Patří k nejvýraznějším postavám současné
německé výtvarné scény, zabývá se malbou, kresbou, sochařstvím, ale okrajově se
věnuje též scénografii a píše poezii. Narodil
se v roce 1941 v Liberci. Výstava představí
autorovy práce z posledního období.
Od 14. dubna do 12. června
Lubomír Typlt
Kdo bydlí v srdečních komorách?
Lubomír Typlt (nar. 1975 v Jilemnici) představuje jednoho z nejvýraznějších expresionistů na současné české scéně. Výstava
představí jeho současnou práci na papíře –
barevné kvaše.
Smržovka
Zámeček
Od 9. dubna do 4. května
Když se chce, tak to jde
Historie i současná podoba terapeutických dílen při Domově Maxov. Celá paleta řemesel a činností. V rámci výstavy
se dne 16. dubna (od 14 hodin) uskuteční setkání současných i bývalých terapeutů dílen, pracovníků z řad Domova,
obyvatel a jejich rodinných příslušníků
i přátel.
Desná
Riedlova vila
Do 30. dubna
Olejomalby J. Smoleňáka z Tanvaldu
Pohled na malbu starých mistrů 17. a 18. století a vlastní tvorba.
Od 5. května
Balvany a balvani
Sbor dobrovolných fotografů.
Vernisáž ve čtvrtek 5. května od 17 hodin.
Železný Brod
Městská galerie V. Rady
Do 1. do 24. dubna
Ladislav Kubíček: Skleněné plastiky
Robert Hušek: Obrazy
Otevřeno úterý–neděle od 13 do 16 hodin.
Orle (PL)
Od 1. května po celé léto
Miloš Kirchner –
V jizerských horách zůstane...
Vzpomínka na jabloneckého fotografa.
Májová pouť ke sv. Josefovi na Krásné
1. května
v areálu kostela sv. Josefa a fary, Krásná
Pěnčín u Jablonce nad Nisou
Z programu:
9.00 přivítání poutníků a slavností zahájení pouti
posvěcení nové sochy sv. Josefa, umístěné nad studánkou léčivého pramene
vernisáž výstavy Misijní díla na faře s doprovodným filmem
prodejní expozice uměleckého skla rodiny Olivových a firmy Kortán
10.00 kostel sv. Josefa – Mše svatá ke cti svatého Josefa,
zpívá Chrámový sbor kostela svatého Jakuba ze Železného Brodu
11.15 Matičky – Pohádky pro velké i malé na faře a okolí
11.55 autorské čtení a křest překladu knihy „Doktor Kittel“ v Kittelově muzeu
12.30 Taneční orchestr Rudy Müllera ze ZUŠ v Železném Brodě
13.00 Pohádková cesta – jak zachránit princeznu
14.00 koncert Mgr. Jarmily Klokočníkové a jejich přátel v kostele sv. Josefa
15.00 Smíšený pěvecký sbor Janáček v kostele sv. Josefa
pohádky Korduly na faře a okolí
16.00 májová pobožnost v kostele sv. Josefa
16.30 Huntířovský smíšený pěvecký sbor
Doprovodný program – opékání u ohýnku, Matiční centrum – teplá i studená farní kuchyně, U Hasičů – tekutý chleba a bohaté občerstvení, Krásnohledské dobroty, Kitl s. r. o. –
nápoje a sirupy (Šláftruňk, Meducínka, Životabudič), Kozí sýry, provoz výletního vláčku.
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
Při májové pouti na Krásné, o které
píšeme vlevo, bude představen v muzeu
překlad knihy o doktoru Kittelovi bývalého jabloneckého starosty K. R. Fischera.
Kniha byla poprvé vydána v roce 1923
v němčině s ilustracemi Eduarda Enzmanna. Nový překlad knihy do češtiny
bude rozšířen o statě ze současnosti
(Mgr. Kašpar, Dr. Svoboda, Dr. Scheybalová aj.). Součástí poutě bude i autorské
čtení z této knihy v Kittelově muzeu
od 11.55 hodin.
ST R AN A 1 3
VČERA, DNES A ZÍTRA
Protipovodňová ochrana města
V současné době je hlavním protipovodňovým prvkem v Jablonci nad Nisou přehradní nádrž Mšeno, vybudovaná na Mšenském potoce v letech 1909–1911. Vodní
dílo slouží jako retenční nádrž pro zachycení povodňových průtoků z Mšenského
potoka a částečně z Lužické a Bílé Nisy.
K převádění průtoků jsou zřízeny dvě základové výpustě pr. 800 mm s maximální
kapacitou 7,84 m3/s. Přelivná hrana bezpečnostního korunového přelivu je rozdělena do 4 polí o délkách 5,15 m. Kapacita
přelivu je 21,76 m3/s.
Mnozí z nás budování protipovodňové
štoly příliš pozornosti nevěnuje. Pro Jablonec, který záplavy století zpátky nepamatuje, ochranářské téma není aktuální.
Na druhé straně by obyvatelé namátkou
Chrastavy, Heřmanic, Frýdlantu a řady
dalších obcí velkou vodu také nečekali.
Jak se říká, štěstí přeje připraveným.
Stavba štoly se začíná reálně na obzoru
rýsovat a kromě zmíněných rizik velké
vody pomůže i s likvidací nevítaných potvůrek – sinic. Celý projekt přiblížil
Petr Karásek v následujícím příspěvku.
Návrh řešení
protipovodňových opatření
Povodňové průtoky z Bílé Nisy se do nádrže převádějí z Loučné přívodní štolou
délky 1758 m o rozměrech 2,4×3,1 m se
sklonem 1,56 ‰. Maximální kapacita štoly
je 12 m3/s. Průtok Q100 v místě rozdělovacího objektu je 36,9 m 3/s. Povodňové
průtoky z Lužické Nisy jsou převáděny z Pasek rovněž přívodní štolou o rozměrech
2×2 m se sklonem 5 ‰. Kapacita štoly je
10 m3/s. Průtok Q100 v místě rozdělovacího
objektu je 22 m3/s. Kapacita koryta Lužické
Nisy pod rozdělovacím objektem je v některých místech pouze 1,8 m3/s. Průtok Q100
na Mšenském potoce v profilu přehrady
je cca 16 m3/s. Kapacita koryta pod hrází
je však pouze 2 m3/s. Z uvedených údajů
je patrné, že převedením částí průtoků
z Lužické a Bílé Nisy do nádrže Mšeno není
vyřešena ochrana intravilánu podél koryta
Mšenského potoka pod profilem hráze.
Totéž lze říci i o korytech Lužické a Bílé Nisy
pod rozdělovacími objekty.
V tomto článku popisovaný záměr zdokonalení systému protipovodňové ochrany
vznikl z iniciativy města Jablonec v roce
2004, ve spolupráci s Povodím Labe (PL)
byla následně zpracována dokumentace
pro územní rozhodnutí. V současné době
již v režii PL probíhají práce na dalším projektovém stupni a akce je připravována
k realizaci.
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
Principem navržené protipovodňové
ochrany města Jablonce nad Nisou je provedení takových opatření, která zajistí při
povodňových stavech v Lužické Nise pod
rozdělovacím objektem a v Mšenském potoce pod profilem hráze pouze takové průtoky,
které odpovídají kapacitám obou koryt.
Znamená to převedení větších průtoků
z Lužické Nisy do nádrže Mšeno než dosud
a odvedení povodňových průtoků jiným
způsobem, než korytem Mšenského potoka
mimo intravilán města. Znamená to »odstavení« stávajícího bezpečnostního korunového přelivu, vybudování nového šachtového
přelivu dostatečné kapacity s napojením
na novou odpadní štolu, vyústěnou do koryta Lužické Nisy v prostoru soutoku s Bílou
Nisou v Tovární ulici.
Bezpečnostní šachtový přeliv: Pro
zachycení povodňových průtoků je třeba
vybudovat nový kapacitní bezpeční přeliv.
Navržen byl šachtový přeliv s poloměrem
přelivné hrany r = 4,5 m a průměrem vtoku D = 3 m s kapacitou cca 40 m3/s. Tuto
hodnotu je třeba upřesnit na základě hydrotechnického posouzení odtokových poměrů
a transformace povodňové vlny v nádrži
Mšeno. Situační umístění přelivu je předpokládáno při pravém břehu nádrže cca 100 m
od hlavní hráze. Výškové umístění přelivné
hrany bude na kótě cca 511,00 m n. m.
Šachtový přeliv bude napojen na novou
odpadní štolu.
Odpadní štola VN Mšeno – Bílá Nisa:
Ze šachtového přelivu budou povodňové
průtoky převedeny novou odpadní štolou
do koryta Lužické Nisy do prostoru soutoku
s Bílou Nisou v Tovární ulici v ř. km 44,265.
Předpokládáno je provedení štoly důlním
způsobem v celé délce, tj. 1380 m. Vnitřek
štoly bude opatřen betonovým pláštěm.
Rozměry štoly 3×3 m s podélným sklonem
8,0 ‰ zajišťují průtok 40 m3/s při rychlosti
5,1 m/s. V prostoru vyústění štoly bude třeba provést tlumící objekt a úpravu koryta.
Rovněž je nutno vyřešit umístění parovodu
nad korytem toku.
Zkapacitnění přívodní štoly Lužická
Nisa – VN Mšeno: Pro koryto Lužické Nisy
pod rozdělovacím objektem v Pasekách je
nutno provést zkapacitnění stávající přívodní štoly do VN Mšeno. Stávající profil štoly
2×2 m je nutno zvětšit na min. 2,5×2,5 m
(6,25 m2) včetně provedení nového vnitřního betonového pláště. Rozšíření profilu
bude provedeno v celé délce štoly 636 m.
Kapacita štoly tak bude zvětšena ze stávajících 10 m3/s na 20 m3/s při podélném
sklonu 5 ‰ a rychlosti 3,5 m/s.
Rozdělovací objekt na Lužické Nise:
Stávající rozdělovací objekt na Lužické Nise
v Pasekách před vtokem do štoly je nutno
zrekonstruovat a přizpůsobit jeho funkci
na oddělení 20 m3/s do štoly. V úvahu přichází provedení nového rozdělovacího objektu s bočním přelivem, nebo vzdouvacího
objektu jezového typu.
V článku je nastíněn návrh protipovodňové ochrany města Jablonce nad Nisou při
zachování stávajících kapacit koryt Lužické
a Bílé Nisy v intravilánu města a za využití
vodní nádrže Mšeno. Poklesu hladiny ve VD
Mšeno při zakládání objektu bezpečnostního šachtového přelivu pak bude možno
využít k důkladnému vyčištění dna druhé
nádrže a odtěžení sedimentů, které se zde
usazovaly od doby vzniku VD. Tato úprava
významným způsobem přispěje ke zlepšení
kvality vody v nádrži zejména v souvislosti
s kontaminací sedimentů fosforem a možným výskytem sinic v nádrži.
Mgr. Petr Karásek
ST R AN A 15
O SPORTU
Mistrovství světa v karate, Liberec 2011
–
Ve dnech 20. až 22. května tohoto roku
se v Liberci uskuteční Mistrovství světa
v karate federace World Karate Confederation (WKC). Vzhledem ke skutečnosti,
že karate není v současnosti olympijský
sportem, představuje mistrovství světa
vrcholnou událost pro všechny karatisty,
ale i pro všechny příznivce bojových umění.
Mistrovství světa se koná každé dva roky.
Do Evropy se tento šampionát vrací po čtyřech letech a Česká republika je první středoevropskou zemí, která bude turnaj tohoto
významu a rozsahu hostit. Česká republika
se o právo pořádat MS ucházela již v roce
2009, ale byla tehdy poražena městem
Miami na Floridě. Ten samý rok podali organizátoři druhou přihlášku a v konkurenci
Irska, Srbska a Jihoafrické republiky bylo
jako hostitelské město vybrán Liberec.
Mistrovství světa v karate je určeno pro
všechny závodníky starší osmnácti let.
Závodní disciplíny jsou kata neboli demonstrace určité sestavy, kdy jsou závodníci
hodnoceni za přesnost a dokonalost provedení, podobně jako například v gymnastice,
dále pak kumite neboli zápas dvou závodníků, kdy vítězem se stane ten, který během
stanovené doby získá vyšší skóre. Kategorie
jsou rozděleny na mužskou a ženskou část,
a dále pak na soutěž jednotlivců a týmů.
Broušenou trofej přímo pro Mistrovství světa v karate 2011 vytvořila společnost Preciosa, významný výrobce
a exportér českého broušeného křišťálu. V této sportovní trofeji se snoubí
krása a čistota křišťálu s mistrovským
uměním českých sklářů tak, jako se
v umění karate snoubí dokonalost těla
a duše.
Všem účastníkům Mistrovství světa
v karate 2011 přeje společnost Preciosa hodně štěstí.
ST R AN A 16
MS v karate se pravidelně zúčastňuje
až 500 závodníků ze všech kontinentů.
Největší výpravy pravidelně přijíždějí z USA,
JAR, Ruska, Itálie, Argentiny, a Austrálie.
Tyto země si většinou i odvážejí největší
počet medailí. MS je pořádáno jménem
svazu karate Shikon Budokai Česká republika, jehož zástupci se pravidelně zúčastňují již řadu let všech mezinárodních
akcí a soutěží světové federace. Vzhledem
ke skutečnosti, že hostitelská federace má
navýšené kvóty pro jednotlivé kategorie,
bude se Shikon Budokai snažit obsadit
co největší množství kategorií a zvýšit své
šance na úspěch. Největšími nadějemi pro
letošní mistrovství jsou následující závodníci: Tomáš Reich – úřadující mistr Evropy
v těžké váze, Jakub Tesárek – mistr Evropy
a světa v disciplíně kata a Karel Hung – stříbrný medailista z posledního evropského
šampionátu v kategorii kumite do 78 kg.
V ženské kategorii jsou největší naděje
vkládány do ženského týmu kumite, který již
ze čtyř po sobě jdoucích šampionátů přivezl
umístění na stupních vítězů. Oficiálním komunikačním médiem jsou webové stránky
www.karate2011.net, kde se organizátoři
snaží pravidelně přinášet novinky z příprav
šampionátu.
Mistrovství světa v karate zahrnuje kromě
sportovních aspektů také společenskou
stránku. Jednak umožňuje setkání lidí z celého světa se stejnými zájmy, zároveň prezentuje ideály, které daný sport zosobňují.
Jednou ze základních hodnot, kterou by
jakýkoliv sport, nejen karate měl prosazovat
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
O SPORTU
morální i materiální pomoc Japonsku
je samozřejmě fair play. Za tímto souslovím
se skrývají zásady čestného soupeření, ale
i úcta k ostatním soutěžícím a ochota pomoci v případě, že dojde k ohrožení zdraví či
dokonce života ať již kolegy nebo soupeře.
Karate je v celém světě známé tím, že
pochází z ostrova Okinawa, který je součástí Japonského císařství. Japonsko bylo
v posledních dnech stiženo tragickou přírodní katastrofou, z jejíž následků se bude
země velice dlouho zotavovat. Proto se
organizátoři Mistrovství světa v karate WKC
rozhodli podpořit japonské obyvatele. Původním záměrem organizátorů byly vstupenky za symbolickou korunu. Cílem mělo být
nalákání co největšího počtu diváků. Robert
Musil, technický ředitel šampionátu řekl:
„Rádi bychom věnovali celý výtěžek ze
vstupného na pomoc lidem postiženým
zemětřesením a následným Tsunami.
Proto jsme se rozhodli zavést vstupné
v řádu několika desítek korun. Jeho
výše bude brzy zveřejněna.“ Organizátoři
svůj záměr sdělili Japonské ambasádě, jejíž
zástupci myšlenku velmi přivítali.
Rádi bychom nakonec vyjádřili víru, že
všichni přihlášení japonští závodníci jsou
v pořádku a Mistrovství světa v Liberci se
zúčastní.
Karate 2011, o.s. hledá pro nadcházející Mistrovství
světa v karate WKC dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací celého turnaje a přispěli tak k velké sportovní události. Karate 2011, o. s. hledá dobrovolníky všech věkových kategorií se zájmem o karate, kteří by pomáhali jako
přísedící u tatami. Požadujeme pouze sportovní nadšení
a ochotu strávit víkend 21. a 22. května 2011 na turnaji.
Karate 2011, o. s. hledá dobrovolníky, kteří by pomohli jako průvodci velkých výprav, recepční v informačním centru a jako asistenti při registraci, školení a kongresech.
Požadujeme znalost angličtiny, organizační schopnosti
a chuť věnovat volný čas v období od 16. do 27. května
2011 organizaci turnaje. Všichni bez rozdílu jsou vítáni,
pro více informací a nebo přihlášku prosím kontaktujte
Roberta na [email protected]
denta a v této funkci mi již není dovoleno
závodit. Navíc mi příprava šampionátu zabírá veškerý volný čas, takže bych ani neměl
dostatečný čas na přípravu.
O rozhovor na téma Mistrovství světa
v karate v Liberci jsme požádali Martina
Nožičku, karatistu týmu KABU Bižuterie Jablonec, který největšího úspěchu
v kariéře dosáhl na světovém šampionátu
v USA na Floridě v roce 2009. Zde získal
individuální stříbro v kategorii bezkontaktní disciplíny kata Wado-ryu a spolu
s kolegy z klubu Robertem Musilem
a Tomášem Lexou oslavili v družstvech
dokonce mistrovský titul. Dnes je předsedou organizačního výboru Mistrovství
světa v karate WKC 2011 v Liberci.
Martine, jste prezidentem organizačního výboru MS v karate. Jaký je Váš osobní
vztah k tomuto sportu.
Velmi pozitivní a přímý. Karate se osobně věnuji již přes 20 let. Začínal jsem
a do dnešního dne jsem členem Klubu
Asijských Bojových Umění Jablonec nad
Nisou, který spadá do TJ Bižuterie. Klub již
25 let vede Ondřej Musil, který byl a je mým
hlavním trenérem.

Budete se aktivně účastnit i libereckého šampionátu?
Bohužel ne. V roce 2009, poté co jsem se
ve Spojených státech stal Mistrem světa,
jsem oficiálně ukončil aktivní závodní kariéru. Zároveň jsem byl zvolen do výkonného
výboru světové federace na post vicepresi-

Proč jste se rozhodli pořádat MS v karate zrovna v Liberci?
Nejprve bych rád poznamenal, že v České
republice je karate velmi populární. Neznám
přesné číslo, ale řekl bych, že karate se zde
věnuje přes deset tisíc sportovců. Liberec
jsme si vybrali z několika důvodů. Prvním
důvodem je skutečnost, že pocházím z Jablonce, a přestože v současnosti pracuji
v Praze mám k Libereckému kraji velmi
silný vztah. Prakticky jedinou alternativou
k Liberci je Praha. Tam se však podobných
akcí konají desítky a o karate by s největší
pravděpodobností nikdo neměl zájem. Navíc Liberec poskytuje jak vhodné prostory
tak i služby na špičkové úrovni. Jak Tipsport
aréna, která hostí samotný šampionát, tak
Hotel Babylon, kde se budou konat doprovodné akce, patří ke špičkám ve svých kategoriích a to nejen v České republice.

Co je v rámci pořádání takovéhoto šampionátu Vaším cílem?
Cíle máme prakticky dva. První je uspořádat nejlepší mistrovství světa v karate,
které kdy světová federace (World Karate
Confederation) zažila. Podle prvních ohlasů
z karatistického světa si myslím, že jsme
na dobré cestě, ale nerad bych to zakřikl.
Druhým cílem je přesvědčit diváky, že karate není jen rvačka, kde se dva zpocení
chlapi tak dlouho buší do hlavy až jeden nemůže vstát, ale že karate v sobě nese hlubší
hodnoty: sebedisciplínu, sebekontrolu,
schopnost ovládat vlastní tělo, ale i zásady
čistého a férového boje nebo-li fair play.
I proto je jedním z našich partnerů Český
klub fair play Českého olympijského výboru.

Mistrovství probíhá po dobu dvou dnů.
Je důležité, aby divák, který projeví o karate zájem strávil celé dva dny v hale?
Rozhodně ne. Karate zahrnuje celou řadu
disciplín. Tím nejzákladnějším rozlišením
jsou disciplíny kata, nebo-li předvedení
sestavy, a pak kumite, nebo-li zápas. Každé dopoledne budou probíhat eliminace
a v sobotu a v neděli večer se pak konají
finále. Nejatraktivnější duely budou k vidění
v sobotu od šesti hodin. Pokud se divák bude chtít podívat jen na chvíli, pak doporučuji
právě sobotu večer. Jsem přesvědčen, že to
bude stát za to.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
úspěchů při pořádání mistrovství.
Též děkuji a doufám, že zájem a účast
diváků podpoří naši snahu.
Dvoustranu připravil Milan Vrkoslav, foto archiv KABU
JAB LO NEC K Ý ZPR AVO DA J – D U B EN 2011
ST R AN A 17
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ DUBEN