íjen 2014
ďíjen
ùíslo 10 –
33 KĈ
CZ_PRILOHA.indd
ùíslo 11
– listopa
20-21
d 2014
PÁTEK
RO ZVR
OU
H KR
ŽKŮ
hodin
Rozvrh žkĵ
a krou
33 K
Ĉ
Ċti
dĊti
chny d
všec
Pro všechny
t
let
od 3 l
Pro vše
chn
od 3y dĊti
let
PONDûLÍ
ÚTERÝ
STĤEDA
êTVRTEK
3D vystĥihovánka
Pusíka pro tebe!
PÁTEK
16.9.2014
10:37:47
Periodicita:
P
e
měsíčník
Vyd
Vydavatel: Pražská vydavatelská společnost s.r.o.
IČO
IČO: 26436264 DIČ: CZ26436264
Ba
Bankovní
spojení: UniCredit Bank 49418555/2700
indd 28-29
i ovani dvoustrana
cz_sesit_prirazovani_dvoustrana.indd
Na nákupu
patĥí?
to, co do nüho opravdu
Dáš do každého košíku
zeleninu i další vüci spoìítat
A nezapomeė pak ovoce, správný košík.
a ìíslo napsat na
Pracovní sešit
15.9.2014 16:43:55
ĵ
a psĵ
lemen
Ple
10 >
á
Víš, co dülá
Veterináĥ
pošıák?
- doktor pro zvíĥá dky
Pohátka
ky a hry •
nky
ank
da
ád
Kutüní • Há êtení
•
í
án
lov
• Psaní •
ní • Ma
Malován
êtení • Psa
lý
v skvü
Pusíkĵ koláì
vý
jablko
10:26:45
2.12.2014
cz_titulka_11
.indd 1
d 1
í • Kutü
cz_titulka_c10.ind
Ceník inzerce 2015
Skun
k
, kteĥí ové
se
Braši
803002
9 771210
nevo
ní
Vylekaná
strašidla
ní • Háda
nky a hr
y
Náklad:
Nákl
d 108 00
000
00 výtisků
ýti ků
• Pohádk
y
25.11.2014
10:05:37
- z toho 80 000 výtisků
ýti ků v české
č ké mutaci
t i
28 000 výtisků ve slovenské mutaci
Počet stran: 36 + příloha
Charakteristika: Časopis Méďa Pusík je dnes už kultovní
dětský časopis s laskavou postavičkou medvídka Pusíka. Malí
čtenáři zde naleznou příběhy, omalovánky, úkoly i hádanky,
které hravou formou motivují dítě k tvůrčí činnosti. Novinkou
je již nyní velmi oblíbený pracovní sešit předškoláka, který
malého čtenáře seznamuje s lidskými povoláními, se zvířaty
a zvyky. Jsou zde i stránky určené pro spolupráci s rodiči
či logopedy – malované čtení či příběh k samostatnému
vyprávění. Časopis rozvíjí kreativitu a rozumové schopnosti
dítěte, napomáhá k harmonickému rozvoji jeho osobnosti
a obohacuje společně strávený čas v rodině. Pro svoji hravou formu a vkusnou grafiku je oblíbený u dětí i rodičů a je
doporučován pedagogy a logopedy pro předškolní věk.
Technické podmínky:
- použitý papír: 65 g/m2
- příloha
250g/m2
- obálka
250g/m2 lesklá křída
- tisk
čtyřbarevný ofset
- rastr
60 bodů na cm
Podklady: e-mailem: [email protected]
ostré PDF, v rozlišení 300 DPI
(s pasovacími znaky a spadem min. 4 mm)
nebo CD na adresu: Boční I. 648/51, 141 00, Praha 4
(grafik p. Zbořil 736 621 519)
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu
s elektronickou verzí inzerátu dodat cromalín. Výtisk
z barevných tiskáren nebo kopírek nelze považovat
za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný
náhled a případné odchylky odstínu barev při vytištění
v časopise nemohou být předmětem reklamace.
Reklamace: Reklamace lze uplatnit do 21 dnů
od uveřejnění inzerátu.
Harmonogram 2015:
zrcadlo
1/2
210 x 140 mm – šířka + 5 mm na spad
185 x 120 mm (zrcadlo)
105 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
95 x 260 mm (zrcadlo)
45 000,- Kč
36.000,- Kč (jen pro SR)
zrcadlo
zrcadlo
1/3
210 x 90 mm – šířka + 5 mm na spad
70 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
32.000,- Kč
25.500,- Kč (jen pro SR)
1/4
105 x 140 mm + 5 mm na spad
210 x 70 mm – šířka + 5 mm na spad
52 x 280 mm – výška + 5 mm na spad
25.000,- Kč
20.000,- Kč (jen pro SR)
II. a III. obálka
95.000,- Kč
1/6
93 x 78 mm
17.000,- Kč
13.500,- Kč (jen pro SR)
IV. obálka
110.000,- Kč
Příjem objednávek inzerce:
PaedDr. Lenka Černá
tel.: 222 325 100, 606 627 135
e-mail: [email protected], www.pvsp.cz
á povolání
Lidsk
prĐvodĈí
po svütü spousta,
a vlaky? Jezdí jich
, který
Zajímají tü vláìky
potkáš pana prĵvodìího
lístky.
a v každém z nich
si cestující koupili
kontroluje, jestli
písknutím na píšıalku
ĥidiìi lokomotivy
že už všichni
Výpravìí zase dává
plácaìky znamení,
stanice odjet.
a zvednutím zelené
a vlak mĵže ze
na zastávce nastoupili
dírku,
jízdenky jimi udülal
i kleštü a do každé
Dĥíve mül prĵvodìí poĥádku a cestující mĵže jet dál.
že je vše v
BRAŠNA
a už tü
Pokud se ti líbí vláìky poznáš,
hravü
nükterý svezl, urìitü prĵvodìí
kterých 7 vücí pan
. Zakroužkuj
opravdu nepotĥebuje
je pastelkou.
SIGNALIZACE
LÍSTEK
Úkol pro tebe!
nejezdí
Po kolejích ale
jen vlaky. Zakroužkuj
ty dopravní prostĥedky,
nepatĥí.
které na koleje
Je jich 5.
16
cz16-17_sesit_povolani_2.in
29
dd 28-29
Kdo kde
bydlí?
To urìitü snadn
o poznáš a
PÍŠİALKA
êEPICE
16:05:22
Slevy za opakování
5%
3-5 x
6-8 x
10 %
9-12 x
15 %
Kombi slevy s inzercí
v časopise Bumík
3-5 x
20 %
6-8 x
25 %
9-12 x
30 %
Po dohodě je možný
jiný rozměr či speciální
umístění, vkládání,
všívání, vlepování.
.
Podklady e-mail
8.12.
13.1.
10.2.
10.3.
15.4.
12.5.
9.6.
14.7.
12.8.
10.9.
13.10.
10.11.
10.12.
210 x 280 mm (po ořezu)
+ 5 mm na každé straně na spad
185 x 260 mm (zrcadlo)
80.000,- Kč (pro ČR i SR)
70.000,- Kč (pouze pro ČR)
52.000,- Kč (pouze pro SR)
.
objednávky
1.12.
4.1.
2.2.
2.3.
6.4.
4.5.
1.6.
7.7.
3.8.
1.9.
2.10.
2.11.
1.12
1/1
cz20-21_ses
20-21_sesit_
it_prirazovani.in
. dd 28
číslo vychází dne
1
23.12.
2
28.1.
3
25.2.
4
25.3.
5
29.4.
6
27.5.
7
24.6.
8
29.7.
9
26.8.
10
23.9.
11
27.10.
12
25.11.
1/16
23.12.
Plocha
Plo
17
19.8.2014 12:27:34
spojíš to, co
k sobü patĥí.
Download

Ceník inzerce 2015