Datum: 11. 3. 2011
Autor: SolarniNovinky.cz
Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská: Evropská komise se již brzy vyjádří ke stopstavu v České republice
V boji proti zavedení „solární daně“ a proti stop-stavu v připojování se
v poslední době výrazně angažuje skupina podnikatelů sdružená kolem
ekologické konzultantky Dr. Neely Winkelmann-Heyrovské a právních
expertů JUDr. Jakuba Hájka a Mgr. Lukáše Nývlta z advokátní kanceláře
NH Partners.
Česká fotovoltaika a obnovitelné zdroje energie („OZE“) nemají
v poslední době zrovna „ustláno na růžích“. Vlastníky fotovoltaických
elektráren („FVE“) drtí nově zavedená solární daň, majitele a zaměstnance solárních firem nejistota
ohledně budoucího vývoje české fotovoltaiky. Distribuční společnosti stále trvají na stop-stavu pro
připojování nových fotovoltaických a větrných elektrárnách, což je zdrcující pro současný a budoucí
rozvoj OZE v České republice.
V tomto exkluzívním interview přinášíme názory zástupců této skupiny podnikatelů na nejožehavější
otázky v oblasti fotovoltaiky a OZE v ČR.
Již delší dobu se jako ekologická konzultantka aktivně angažujete v oblasti rozvoje OZE v České
republice. Vaším velkým přínosem bylo schválení zákona č. 180/2005 Sb. o OZE, který umožnil
rozvoj fotovoltaiky u nás. Jak jste se vlastně k problematice OZE dostala a čím Vás tato oblast
oslovila?
Přírodními vědami a životním prostředím se zabývám odmalička. Obnovitelné zdroje energie jsem
objevila v době, kdy jsem žila v Německu. Pochopila jsem, že přechod na obnovitelnou energetiku
může vyřešit řadu závažných globálních problémů. V roce 2002 jsem založila poradenskou kancelář
a několik let jsem provozovala česko-německý větrný informační server. Hned zkraje jsem se také
začala zabývat legislativním rámcem pro využití OZE u nás. V letech 2003-2004 se nám po nemalém
úsilí podařilo do zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie prosadit světově
nejúspěšnější německý model podpory: povinnosti připojení a pevné výkupní ceny s dlouhodobou
zárukou pro všechna zařízení na OZE.
V České republice hájíte zájmy podnikatelů působících v OZE. Za tímto účelem jste založili speciální
iniciativu, která s podporou advokátní kanceláře NH Partners, již realizovala řadu úspěšných kroků
v boji proti zavedení solární daně a rovněž proti nově chystané legislativní smršti proti rozvoji OZE
v ČR. Můžete blíže představit Vaší skupinu a její cíle?
S kolegy Jakubem Hájkem a Lukášem Nývltem spolupracuji od jara 2010. Jsem ráda a velmi si vážím
toho, že jsem v nich nalezla vysoce profesionální a kvalifikované spolubojovníky, se kterými sdílíme
pohled na věc. V naší pracovní skupině podnikatelů a investorů v OZE se zatím sešlo na 80 českých
i zahraničních firem. V reakci na podněty našich partnerů v těchto dnech dosavadní pracovní skupinu
přetváříme na Platformu pro OZE, která bude mít definovanou identitu, aby mohla být vnímána jako
rovnocenný a stabilní partner pro státní orgány, média a jiné profesní organizace. Náš cíl lze
formulovat jednoduše. Chceme dosáhnout zlepšení podmínek pro využívání všech OZE v České
republice.
Na podzim 2010 jste iniciovali podpis petice proti zavedení solární daně. Tato petice měla velký
úspěch, přičemž ji podepsalo více než 600 firem a osob působících v OZE. Jaký ohlas měla tato
petice v zahraničí?
Mezi signatáři naší „Výzvy Parlamentu ČR: Zamítněte novelu zákona č. 180/2005 Sb. – povinné
odvody z podpory poskytované fotovoltaice!“ naleznete na 70 zahraničních firem, především
z Německa, ale také společnosti z Japonska nebo Číny. Kolegové z Německa, Rakouska i Austrálie se
zúčastnili veřejného slyšení, které se na základě naší petice uskutečnilo v Senátu dne 29. 11. 2010. Ke
slyšení jsme také zajistili vyjádření komisaře pro energetiku Günthera Oettingera kritizující srážkový
odvod, které vyšlo téhož dne v Hospodářských novinách.
Spolu se zahraničními signatáři petice jsme po promávnutí předlohy Senátem ještě připravili otevřený
dopis prezidentu Klausovi s prosbou, aby zákon vetoval. Nestihli jsme jej už odeslat - prezident
srážkový odvod podepsal velmi svižně. Petici jsme také zaslali na vědomí Evropské komisi.
Komisaři Günther Oettinger (Úřad pro energetiku) a Connie Hedegaardová (Úřad pro klima) pak
napsali v lednu v reakci na uzákonění srážkového odvodu rozhořčený dopis ministru Kocourkovi
a Evropská komise z téhož důvodu výslovně kárala české vládní představitele na summitu EU
k energetice v Bruselu začátkem února.
Těsně před vánocemi 2010 jste připravili stížnost k Evropské komisi proti současnému stop-stavu
v oblasti připojování nových FVE a VTE do sítě. Podařilo se Vám přitom shromáždit údaje o 61 FVE,
jimž byl odepřen přístup k síti. Jaká byla reakce Evropské komise? Je zde nějaká reálná šance, že
Evropská komise přistoupí k intervenci proti stop-stavu?
Údaje jsme poskytli Evropské komisi po osobní konzultaci - stížnost na stop-stav jsme jí zaslali už
vloni v létě a Úřad pro energetiku po nás chtěl konkrétní případy odepření přístupu k síti. V této
souvislosti bych chtěla poděkovat serveru Solární novinky a Vám osobně za součinnost při
shromažďování důkazů o diskriminaci FVE. Vyjádření Komise čekáme v nejbližší době. Nechceme nic
předjímat, ale určité pozitivní indikace existují.
Novela zákona č. 180/2005 Sb. zavádějící srážkovou daň na fotovoltaiku vstoupila v platnost
k 1. 1. 2011 jako zákon č. 402/2010 Sb. Tato legislativa zavádí tzv. solární daň, jenž začíná finančně
drtit mnohé české a zahraniční investory do FVE. Díky Vašemu úsilí se podařilo získat právní
posudek od předních expertů na legislativu z Univerzity Karlovy, jenž potvrzuje, že solární daň je
v rozporu s ústavním pořádkem ČR a měla by být zrušena. Můžeme stručně uvést, která
základní ústavní práva jsou porušeny v souvislosti se zdaněním FVE?
Podle posudku Doc. Dr. Ing. Jana Gronského, CSc. a JUDr. Kateřiny Janstové, Ph.D. z katedry
ústavního práva PF UK se jedná o porušení zásady přiměřenosti, porušení základního práva na
legitimní očekávání ochrany majetku a o rozpor se závazky České republiky z mezinárodních smluv
o ochraně a podpoře investic.
Nejrychlejším postupem, jak zrušit zavedení solární daně, se jeví podání stížnosti k Ústavnímu
soudu. Toto se Vám povedlo zajistit díky Vašemu úspěšnému lobbing v Senátu. Jak se Vám podařilo
získat podporu senatorů? A kdy se domníváte, že Ústavní soud obdrží podání proti solární dani?
Na základě posudku se nám podařilo domluvit přísliby podpisů okolo dvaceti senátorů. Ve spolupráci
s kolegou JUDr. Jakubem Hájkem vypracoval JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. z katedry ústavního
práva PF UK text návrhu k Ústavnímu soudu na zrušení částí zákonů, které zavedly srážkový odvod,
zrušení daňových prázdnin pro OZE a zdanění emisních povolenek. Návrh jsme předložili senátorům
21. ledna t.r.. Bylo pro nás jistým překvapením, že klub KDU-ČSL přes svůj předchozí příslib podpory
našeho návrhu pověřil přípravou analogického textu pana Jana Kalvodu. Obdobným způsobem se
zachoval senátorský klub ČSSD, který se přes avizovanou podporu návrhu svého experta na ústavní
právo JUDr. Suchánka rovněž rozhodl vyčkat textu pana Kalvody. Ten byl nakonec předložen.
Z našeho pohledu obsahuje stěžejní argumenty podporující závěr o protiústavnosti zavedení srážkové
daně a zrušení daňových prázdnin. Je pro nás zadostiučiněním, že pan Kalvoda svůj návrh opírá
o identické judikáty Ústavního soudu a dokonce doslova cituje stejné pasáže. Z našeho pohledu je
ale rozhodující, že se podařilo dosáhnout podpisu tohoto návrhu potřebným počtem senátorů dne 3.
března. Podepsaný návrh má nyní u sebe senátor Čunek, který je pověřen jeho podáním. To by se
mělo uskutečnit tento týden.
Mnozí solární investoři své projekty dokončili v roce 2010, ale do sítě nebyli včas připojeni, a to
zejména kvůli obstrukcím ze strany distribučních společností. V této souvislosti se mluví o desítkách
případů, což zatím ERÚ i distribuční společnosti odmítají komentovat. Jak mají takto postiženi
investoři postupovat? Jste jim schopni poskytnout účinnou právní ochranu?
Kromě klasických sporů z nepřipojení, ve kterých zastupují individuální investory kolegové právníci
z advokátní kanceláře NH Partners, samozřejmě pracujeme na související komplexní strategii. Více
nemohu prozrazovat, zvu však všechny zájemce, aby se přihlásili do Platformy pro OZE, dozvědí se
více.
Na naši redakci se neustále obracejí naši čtenáři, které trápí problémy se zavedením solární daně
nebo s připojováním FVE do sítě. V této souvislosti by asi bylo nejlepším řešením, kdyby naši
čtenáři mohli řešit tyto záležitosti přímo s Vašimi zástupci. Můžeme nám poskytnout kontakt na
Platformu pro OZE?
Dovolte, abych Platformu pro OZE stručně představila: Platforma pro OZE nemá ani právní formu, ani
organizační strukturu. Jedná se o skupinu domácích i zahraničních podnikatelů a investorů v OZE,
kteří sdílejí cíl Platformy. Partnerství v Platformě je vázáno na minimální časové období 3 měsíců.
Konzultantské služby Platformě poskytuji spolu s advokátní kanceláří NH Partners. Základním fórem
a komunikačním prostředkem Platformy budou internetové stránky, které budou mít veřejnou sekci
a sekci neveřejnou, přístupnou pouze partnerům Platformy. Partneři a konzultanti Platformy se
budou nadále pravidelně scházet jednou za měsíc v rámci tzv. kulatých stolů.
Zájemci ať mne kontaktují na e-mailu [email protected], rádi jim obratem zašleme
další podrobnosti.
Je jasné, že i v budoucnosti budou podnikatelé a investoři do OZE nuceni čelit novým legislativním
změnám. Jaké jsou Vaše další záměry? Budete i nadále v budoucnosti poskytovat podporu
investorům a podnikatelům v OZE?
Bohužel se mýlí ten, kdo si myslí, že se srážkovou daní máme to nejhorší za sebou. Mohlo by být ještě
hůře. Nejen, že nebyl oznámen konec stop-stavu připojování.
V letošním roce jsou připraveny zásadní legislativní změny, které by mohly znamenat konec
podnikání pro decentrální výrobce v oboru OZE u nás. Jde o novelu energetického zákona a o návrh
zákona o podporovaných energiích, který se nám podařilo zastavit a pozdržet na úrovni Legislativní
rady vlády vloni v srpnu.
Připravuje se dispečerská regulace ekologických elektráren nad 100 kW, zrušení zákona č. 180/2005
Sb. a zavedení zcela nového, neúčinného a neprůhledného systému podpory, na který musejí podle
návrhu přejít všechna stávající zařízení, neboť jim skončí platnost smluv s distributory. Platforma pro
OZE chystá řadu obranných kroků - jak pozměňovací návrhy k legislativě, tak podání k soudům, ke
státním orgánům a Evropské komisi atd.
Domníváme se, že branže OZE u nás je mezitím už dost silná na to, aby se dovedla inteligentně
a účinně bránit a prosadit takové legislativní prostředí, které v souladu s politikou Evropské unie
umožní její plynulý rozvoj.
Děkujeme za rozhovor.
Bližší informace o aktivitách Platformy pro OZE Vám poskytne Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská
([email protected]) nebo právní experti JUDr. Jakub Hájek a Mgr. Lukáš Nývlt
z advokátní kanceláře NH Partners.
Download

Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská - NH Partners, advokátní kancelář