R O Č N Í K X V.
Č E R V E N 2011
Č Í S LO
2
Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ
CPI City Center –
nová dominanta
Ústí nad Labem
Main Point Karlin
se blíží svému předání
cislo2_11.indd 1
PSJ postaví v Kazani
rezidenční komplex
PSJ Cup pro sebe ukořistil
THP team!
23.6.2011 0:09:36
A K T U A L I T Y
2
cislo2_11.indd 2
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 1
23.6.2011 0:09:39
L I D É
OBSAH ČÍSLA
TÉMA ČÍSLA
CPI City Center Ɣ Rozhovory s Pavlem Turečkem
a Pavlem Fischerem
D O K O N Č E N É S TAV BY
Polybutadien Kralupy Ɣ Revitalizace budov UP Olomouc
P R O B Í H A J Í C Í S TAV BY
AZ Tower v Brně Ɣ Main Point Karlin
P R O B Í H A J Í C Í S TAV BY
Rezidenční park Baarova Ɣ X-LOFT Libeň
P R O B Í H A J Í C Í S TAV BY
Hotel Maximus Resort Ɣ Nemocnice Jihlava
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Megapolis Kazaň Ɣ M5 Mall v Rjazani
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Skladový areál Gajary Ɣ Závod Kalevala u Petrozavodsku
NA ODBORNÉ TÉMA
Prozákaznické koncepce v marketingu
Ɣ Insolvenční návrhy zamítnuty
P Ř E D S TAV U J E M E
PPF Real Estate Ɣ Změny v dozorčí radě
PERSONALISTIKA
Podpora vzdělání a školství Ɣ PSJ Cup 2011
S P O R T & K U LT U R A
KK PSJ Jihlava Ɣ FC Vysočina Jihlava
Ɣ Hotel Gustav Mahler Ɣ Blahopřejeme!
TIRÁŽ
S T A V B Y
P S J
Vydává:
PSJ a.s., Jiráskova 32, 586 04 Jihlava, IČO 253 372 20
Vychází: čtvrtletně
Redakce:
Miroslav Fuks – tiskový mluvčí společnosti
Kontakt - tel.: 567 550 223, e-mail: [email protected]
Tisk: JIPRINT, s.r.o.
Grafika a sazba: Hana Matoušková,
TAGADESIGN, graphics & video
Evidenční číslo periodického tisku
MK ČR E 11872 - Datum vydání 27. 6. 2011
vítám vás na stránkách čtvrtletníku
Lidé a stavby PSJ.
Jeho aktuální červnové číslo přináší
další zajímavé informace ze života
PSJ. Jsme velice
rádi, že je lze většinou zařadit do kategorie pozitivních
zpráv.
Zejména mne
těší, že se nám společně daří naplňovat růstovou strategii i v době, která
stavebnictví příliš
nepřeje. Dokládá
to pohled na hospodářské výsledky,
kterých Skupina PSJ
v roce 2010 dosáhla. Současný progres dosahujeme jednak na realizovaných privátních zakázkách v rámci Česka, tak zejména posílením našich aktivit a dotažením dlouhodobé činnosti
v zahraničí do konkrétní podoby realizovaných kontraktů. Z pohledu PSJ
cítíme, že poměrně pozitivní trend roku 2010 je nastaven i pro rok letošní.
Potěšující je sled ocenění, kterých se PSJ v posledních měsících dostalo. V aktuálním ročníku žebříčku „Českých 100 nejlepších“ figurujeme
v sedmičce oceněných firem za Dopravní stavby a stavebnictví a v letošním
roce jsme se opětovně zařadili mezi čtveřici nejobdivovanějších firem v oboru stavebnictví v prestižní anketě 100 obdivovaných firem České republiky.
Potvrzením ekonomického zdraví PSJ je i umístění Miroslava Horňáka mezi
desítkou nominovaných manažerů v aktuálním ročníku prestižní ankety „Finanční ředitel roku“.
Rok 2011 není volební, ovšem zaměstnanci PSJ v březnu k urnám zamířili. Svého volebního práva využilo 275 zaměstnanců, kteří ze svého středu
volili člena dozorčí rady. Rozhodli, že je v tomto kontrolním orgánu společnosti bude zastupovat Ing. Josef Noha. Ten tak obhájil svoji pozici z předchozích sedmi let.
Zapomenout nemohu na naše stavební projekty! Vždyť jsme čerstvě
dokončili stavbu polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem, realizaci nové výrobní jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku v Kralupech a zahájili jsme výstavbu nejvyšší budovy
v Česku – AZ Tower v Brně, kde jsme zároveň spoludeveloperem díla. Potěšující vývoj mají naše stavební aktivity v Rusku. Dokončujeme obchodně zábavní centrum M5 Mall v Rjazani, probíhá největší zakázka dosavadní historie PSJ – výstavba závodu na výrobu OSB desek u Petrozavodsku
a připravujeme realizaci rezidenčního komplexu Megapolis v Kazani
a obchodního komplexu Seven Group v Sochi.
Druhé čtvrtletí roku 2011 samozřejmě přineslo i negativa. Mrzí nás pozastavení zakázky Nová Karolina v Ostravě či stavebních záměrů Pankrácké
pláni. Situace na realitním trhu také nenahrává našim developerským projektům. To vše nás nutí být neustále oběma nohama na zemi a optimálně
využít všechny potenciálně dobré příležitosti. Nadále musíme mít všichni
stále na paměti, že i jedna velká zastavená či nezvládnutá zakázka může do
firmy přinést negativní dopady a problémy.
Vše výše uvedené samozřejmě naleznete podrobněji popsáno na následujících stránkách našeho čtvrtníku. Pevně věřím, že podobně poměrně příznivé čtení budeme moci nabídnou i v jeho dalším zářijovém čísle. Přeji vám
všem úspěchy ve vaší činnosti a také čas na pěkně strávenou dovolenou.
Ing. František Vaculík
generální ředitel a předseda představenstva
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 3
P S J
Milí kolegové,
přátelé,
AKTUALITY
100 obdivovaných firem Ɣ Finanční ředitel roku
Ɣ Stavba Vysočiny 2010
A
S T A V B Y
PSJ VE VÍRU UDÁLOSTÍ
AKTUALITY
Ekonomické výsledky za rok 2010
L I D É
A
3
23.6.2011 0:09:41
A K T U A L I T Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
PSJ za rok 2010 vykázalo
PĚTADVACETIPROCENTNÍ RŮST
JIHLAVA - PSJ, A.S., JEDNA Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ČESKÝCH STAVEBNÍCH
SPOLEČNOSTÍ, ÚSPĚŠNĚ ČELÍ DOPADŮM KRIZE NA ČESKÉM STAVEBNÍM A REALITNÍM TRHU. I ZA TÉTO NEPŘÍZNIVÉ SITUACE DOSÁHLA KONSOLIDOVANÝCH
VÝNOSŮ VE VÝŠI 4,9 MILIARDY KORUN, COŽ PŘEDSTAVUJE TAKŘKA PĚTADVACETIPROCENTNÍ NÁRŮST OPROTI ROKU 2009. ZISK SKUPINY PSJ PŘED ZDANĚNÍM
ČINÍ 115 MILIONŮ KORUN.
Konsolidovaná skupina PSJ v současnosti zaměstnává 723 zaměstnanců,
přičemž akciová společnost PSJ eviduje
450 pracovníků.
Struktura zakázek PSJ v roce 2010
doznala oproti období 2009 poměrně
výrazných změn ve dvou oblastech.
Z pohledu ročního finančního objemu
i procentuelního podílu dosáhly svého
historického maxima zakázky v zahraničí. V roce 2010 představovaly 36%, což je
o 17% více, než v roce 2009. Markantní
pokles nastal v segmentu výstavby administrativních objektů (29% z předchozích 52,5%). Proti tomu došlo k nárůstu
v sektoru bytové výstavby (z 3,5% na
7% v roce 2010), v realizaci průmyslových objektů (z 6% na 11% v roce 2010)
a především ve stavbách občanské vyba-
Podíl státních, municipálních
a soukromých zakázek
Státní investice
Municipální investice
Soukromé investice
5%
venosti, které se staly nejvýznamnějším
segmentem v zakázkové naplněnosti
PSJ (z 38% na 53% v roce 2010). Nadále platí, že PSJ je stavební společností
zaměřenou na privátní investory. Podíl
zakázek realizovaných pro soukromý
sektor dosáhl v roce 2010 více než 92%
obratu PSJ, a.s., což je ještě o 2% více,
než v roce 2009.
Nejvýraznější stavbou dokončenou
v roce 2010 byla výstavba výškové budovy FILADELFIE v areálu BB Centrum
v Praze – Michli pro developerskou
společnost Passerinvest Group. Dalším
úspěšným bodem spolupráce s investorskou společností CPI - Czech Property
Investments bylo završení rekonstrukce
domu na Tylově náměstí v Praze, kde
vznikl Clarion Hotel Prague City.
-mf-
Nejvýznamnější dokončenou stavbou značky PSJ
v roce 2010 byla budova FILADELFIE v areálu BB Centra
FOTO: PASSERINVEST GROUP
Rozdělení zakázek
dle segmentu výstavby
Rozdělení zakázek
dle teritoria
Bytová výstavba
Občanská vybavenost
Administrativní objekty
Průmyslové stavby
3%
11%
Zakázky v dalších českých regionech
Zahraniční zakázky
Zakázky v regionu Vysočiny
7%
36%
6%
29%
92%
58%
53%
Celkové výnosy
(v mil. Kč)
Hospod. výsledek před zdaněním
(v mil. Kč)
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Konsolidovaná skupina PSJ *
5 175
3 940
4 910
192
136
115
PSJ, a.s.
3 600
3 082
3 889
146
131
175
* údaje stanovené dle metodiky IFRS
** při přepočítání údajů v EUR na Kč byl použit kurz 24,942 (za rok 2008), 26,445 (za rok 2009) a 25,290 (za rok 2010)
4
cislo2_11.indd 4
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
23.6.2011 0:09:42
A K T U A L I T Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
PSJ opět MEZI ČESKÝMI OBDIVOVANÝMI!
PRAHA - TŘINÁCTÝ
ROČNÍK PRESTIŽNÍ ANKETY 100 OBDIVOVANÝCH
FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2011 SKONČIL
ZOPAKOVÁNÍM ÚSPĚCHU
PRO AKCIOVOU SPOLEČNOST PSJ. TA SE PODRUHÉ
V ŘADĚ ZAŘADILA MEZI ČTVEŘICI NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM V OBORU
STAVEBNICTVÍ PO BOKU SPOLEČNOSTÍ SKANSKA, METROSTAV A SMP CZ.
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY BYLY VYHLÁŠENY V ÚTERÝ 5. DUBNA SYMBOLICKY
V PRAŽSKÉM OBECNÍM DOMĚ, JEHOŽ REKONSTRUKCI PSJ PROVEDLA
V LETECH 1995 AŽ 1997.
O umístění firem v žebříčku rozhoduje hlasování manažerů významných společností, ekonomických
a finančních analytiků, zástupců
oborových sdružení, svazů a profesních asociací, oslovených Sdružením
Czech Top 100. Mezi kritéria patří třeba dlouhodobá hodnota firmy, kvalita výrobků, odpovědnost k životnímu prostředí, vztah ke společnosti či
podpora obecně prospěšných projektů.
Sdružení Czech Top 100 vzniklo
v roce 1994 s hlavním cílem pravidelně sestavovat a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších společností
v České republice a na základě porovnávání vybraných ekonomických
ukazatelů je seřadit do uceleného
žebříčku. Nyní vyhlašuje každoročně
celou řadu žebříčků - například 100
nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR nebo žebříček
nejlepších výročních zpráv.
-mf-
Miroslav Horňák MEZI NEJLEPŠÍMI FINANČNÍMI ŘEDITELI
PRAHA - EKONOMICKÝ ŘEDITEL A ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PSJ, A.S., ING. MIROSLAV HORŇÁK, SE
UMÍSTIL MEZI DESÍTKOU NOMINOVANÝCH MANAŽERŮ V AKTUÁLNÍM ŠESTÉM ROČNÍKU PRESTIŽNÍ ANKETY „FINANČNÍ ŘEDITEL ROKU“. TEN VYVRCHOLIL SLAVNOSTNÍM VEČEREM V GRAND HOTELU BOHEMIA
VE STŘEDU 13. DUBNA 2011. NEJVÍCE HLASŮ OD RADY KLUBU, ČLENŮ KLUBU A FINANČNÍ AKADEMIE
CFO A TÍM I TITUL FINANČNÍ ŘEDITEL ROKU 2010 ZÍSKAL MICHAL NEBESKÝ Z ČESKÝCH DRAH.
Výroční cenu Finanční ředitel roku vyhlašuje Klub finančních ředitelů. Hlavním cílem udílení této
prestižní ceny je ocenění mimořádných výsledků v oblasti finančního řízení a zvýšení prestiže, povědomí
a významu finančního řízení pro úspěch každé společnosti. Při nominacích přihlížela Rada CFO Clubu zejména k hospodářským výsledkům firmy, k podílu na řízení a ovlivnění výsledků společnosti manažerem
či ke zlepšení ekonomické výkonnosti.
Miroslav Horňák se mezi desítkou nominovaných finančních ředitelů ocitl poprvé. Stalo se tak na
základě významného podílu na úspěšném exportu firmy a zajištění jeho financování. Zároveň bylo zohledněno i zajištění finanční stability firmy v obtížném období pro celé odvětví.
-mf-
OCENĚNÍ pro přístavbu
lůžkové budovy
Nemocnice Pelhřimov
Při předávání ocenění Stavba Vysočiny 2010 stojí zleva náměstek hejtmana Libor Joukl, primátor města Jihlavy Jaroslav
Vymazal a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. FOTO: PSJ
Ocenění z rukou primátora
města Jihlavy Jaroslava Vymazala
převzali hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Libor Joukl, jako zástupci investora tohoto díla. Dodavatelem rekonstrukce, jejíž stavební náklady
dosáhly zhruba 288 milionů korun,
bylo sdružení dodavatelů Skanska
CZ, a.s., a PSJ, a.s., - Divize Mora-
va. Architektonický návrh vytvořil
Ateliér Penta Jihlava a architekt
Jaromír Homolka. Historicky největší investice do tohoto krajského
zdravotnického zařízení byla zahájena v červenci 2008 a završena
slavnostním otevřením v listopadu
2010.
Cílem tradiční soutěže Stavba Vysočiny je seznámit nejšir-
HUMPOLEC - DEVÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA VYSOČINY ZNÁ
SVÉ VÍTĚZE. V HUMPOLCI BYLA VE ČTVRTEK 9. ČERVNA OCENĚNA
STAVEBNÍ DÍLA VE ČTYŘECH KATEGORIÍCH. AKCIOVÁ SPOLEČNOST
PSJ MĚLA MEZI DVACÍTKOU PŘIHLÁŠENÝCH DVĚ ŽELÍZKA V OHNI.
ZATÍMCO PŘÍSTAVBA REHABILITAČNÍHO PAVILONU DĚTSKÉHO CENTRA V JIHLAVĚ MEZI STAVBAMI OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A K BYDLENÍ
NEUSPĚLA, TAK PŘÍSTAVBA HLAVNÍ LŮŽKOVÉ BUDOVY V NEMOCNICI
PELHŘIMOV ZÍSKALA NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ V KATEGORII REKONSTRUKCE
A OBNOVA.
ší odbornou i laickou veřejnost
s úrovní architektury a stavebnictví
na území kraje Vysočina. Jejím vypisovatelem je Stavební sdružení
Vysočina za podpory ČKAIT, Svazu
podnikatelů ve stavebnictví a Kraje Vysočina. Doplňme, že v předchozích ročnících této soutěže
z pohledu PSJ „zabodovala“ výstavba Medvědince a vstupního objek-
tu ZOO Jihlava, stavba Horáckého
divadla, rekonstrukce jihlavské
knihovny, rekonstrukce Radnice
v Jihlavě, stavba Mateřské školy
Mozaika v Jihlavě a realizace I. etapy stadiónu FC Vysočina Jihlava.
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 5
-mf-
5
23.6.2011 0:09:45
T É M A
Č Í S L A :
C P I
C I T Y
C E N T E R
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
CPI City Center – nová dominanta Ústí nad Labem
ÚSTÍ NAD LABEM - PREMIÉRA STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI PSJ V ÚSTÍ NAD LABEM JE U KONCE. TŘIADVACET MĚSÍCŮ TRVAJÍCÍ VÝSTAVBA POLYFUNKČNÍHO KOMPLEXU CPI CITY CENTER BYLA ZAVRŠENA V POLOVINĚ BŘEZNA LETOŠNÍHO ROKU ZAHÁJENÍM PROVOZU CLARION CONGRESS
HOTELU. PRO INVESTORSKOU SPOLEČNOST CPI GROUP ZDE STAVEBNÍMI NÁKLADY VE VÝŠI 535 MILIONŮ KORUN (BEZ VYBAVENÍ INTERIÉRU) VYROSTL
NEJEN ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ HOTEL, ALE TÉŽ KANCELÁŘSKÁ BUDOVA, SUPERMARKET A DALŠÍ OBCHODNÍ PROSTORY.
Hotel celkem nabízí 83 dvoulůžkových pokojů.
FOTO: CPI GROUP
Polyfunkční komplex CPI City
Center v Ústí nad Labem vyrostl
v těsné blízkosti městského centra,
na jehož zástavbu navazuje. Celková plocha projektu činí 23.415 m2
a zahrnuje dva různé samostatně
působící objekty, které jsou propojeny dvoupodlažními podzemními
garážemi. Ty nabízejí 160 parkovacích
míst. Středové náměstíčko tvoří pojící
prvek celého projektu a současně poskytuje místo pro relax a odpočinek
ústeckých obyvatel.
Nově otevřený čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Ústí nad
Labem tvoří výraznou dominantu
rohu ulice Masarykova a Špitálského
nám. Šestipatrová budova má celkovou plochu 6.718 m2 a nabízí celkem
83 dvoulůžkových pokojů, které lze
v nejvyšším patře propojit v prostorná apartmá. Velkoryse pojatá recepce
a lobby bar slouží nejen hotelovým
hostům, ale také účastníkům kongresů, seminářů nebo společenských
akcí. Hotel nabízí kongresové zázemí
až pro 320 delegátů, přičemž kapacita největšího kongresového sálu čítá
250 osob. Plně klimatizované kongresové sály jsou vybaveny nejmodernější technikou, jejich variabilní
prostor lze pomocí posuvných stěn
rozdělit na několik menších sálů. Součástí hotelu je i restaurace BENADA se
vstupem z vnitřního klidového parteru komplexu.
Nedílnou součástí nového ústeckého centra je čtyřpodlažní administrativní budova ve tvaru písmene
Z, která diagonálně protíná celý prostor komplexu. Kanceláře se nachází ve třech nadzemních podlažích
a jejich celková plocha představuje
5.700 m2. Nájemci jistě ocení moderní, funkční a energeticky méně náročné parametry této budovy. Nabídku
komplexu, vedle v lednu otevřeného
supermarketu TESCO Express, v přízemí doplní sortiment dalších obchodů
a služeb.
-mf-
ING. PAVEL TUREČEK / projektový manažer PSJ
„Vypořádali jsme se s řadou náročných úkolů“
SAMÉ ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ STAVBY ZA SEBOU V POSLEDNÍCH LETECH NECHÁVÁ PROJEKTOVÝ MANAŽER PSJ, A.S.,
ING. PAVEL TUREČEK. PO HALE NA VÝROBU OSB DESEK KRONOSPAN V JIHLAVĚ, ADMINISTRATIVNÍM KOMPLEXU BRNO
BUSINESS PARK A LOGISTICKÝCH CENTRECH LIDL V PREŠOVĚ A MĚŘÍNĚ V POLOVINĚ DUBNA LETOŠNÍHO ROKU S POCHVALAMI OPUSTIL STAVBU POLYFUNKČNÍHO KOMPLEXU CPI CITY CENTER V ÚSTÍ NAD LABEM. CO SI POD NÁZVEM
TOHOTO DÍLA NYNÍ VYBAVÍ?
Šlo o náročnou stavbu s velmi
složitým rozjezdem, navíc v regionu, který byl pro značku PSJ nový.
Zpočátku jsme zde neměli zázemí, obchodní vztahy či kontakty
na příslušné odbory magistrátu.
A určitě nezapomenu na 2 roky
nepříjemného dojíždění po trase
Brno – Ústí nad Labem. To byl pořádný záhul.
ZMÍNIL JSTE NELEHKÝ
START VÝSTAVBY...
Pominu-li složité jednání
s úřady či zajištění odpadového
hospodářství, tak jsme především
narazili na velkou odlišnost geologických podmínek oproti předpokladům projektu. Dvě zcela různá
geologická podloží si nakonec vy-
6
cislo2_11.indd 6
žádala použití dvou typů založení
objektu. Půlka komplexu je založena na železobetonové desce
a druhá na pilotách. Jsem rád, že
dnes mají obě části stejnou výšku a nedochází k žádnému sedání objektů. Komplikace způsobila
i skutečnost, že stavba vyrostla na
místě bývalého potoka. Ten byl
odkloněn, ale podzemní řečiště
zůstalo nezměněno. Se spodní vodou jsme si proto dost užili.
ZPŮSOBILY TYTO TĚŽKOSTI
NĚJAKÝ ODKLON OD PŮVODNÍHO HARMONOGRAMU?
Na konečném termínu se
nepodepsaly, ovšem v úvodu výstavby jsme stáli před úkolem
vypořádat se s dvouměsíčním
Pavel Tureček na své aktuální stavbě – brněnském AZ Toweru. FOTO: PSJ
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
23.6.2011 0:09:47
T É M A
Č Í S L A :
C P I
C I T Y
C E N T E R
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
Čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem.
zpožděním způsobeném nutností přeprojektovat stavbu s ohledem na výše uvedené geologické
podmínky. Tento fakt se nejvíce
podepsal na plynulosti průběhu
výstavby monolitické konstrukce. Na jedné straně stavby tak
měli pracovníci střediska PSJ vybetonované 2. nadzemní patro
a na straně druhé se vrtaly základové piloty.
MONOLITÁŘI PSJ SI STĚŽOVALI I NA KRUŠNOU ZIMU...
Je pravdou, že jsme byli ujišťováni, že na Ústecku opravdová
zima hrozně dlouho nebyla. Místo
toho přišly při realizaci monolitické konstrukce v zimě roku 2010
mrazy, které i ústecké pamětníky
hodně zaskočily. Jsem rád, že se
monolitáři PSJ s termínovým skluzem i nepříznivými klimatickými
podmínkami skvěle vypořádali.
JAKÝ BYL Z VAŠEHO POHLEDU TRADIČNĚ HEKTICKÝ
FINIŠ REALIZACE?
Hodně přísní byli hlavně hygienici a jejich zásahy došlo k dílčímu
prodloužení kolaudačního období. Komplex byl oficiálně otevřen
1. dubna, ovšem už 15. března byl
hotel plný hostů a v provozu byl
i kongresový sál. První zatěžkáva-
cí zkouškou hotel prošel dokonce už 20. ledna letošního roku,
kdy zde proběhla neoficiální
akce sledující otestování jednotlivých technologií a provozů. Už
tehdy hotel obstál. Jsem rád, že
již 15. dubna byl celý komplex
CPI City Center v Ústí nad Labem uznán bez vad a nedodělků.
U takto rozsáhlého objektu jde
o unikum.
JAK HODNOTÍTE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM A PROJEKTANTEM?
Představitelé developerské
společnosti CPI Group byli přísní
a pečliví. Naše spolupráce a komunikace fungovala bez problémů.
Architekti z firmy Jiran Kohout
měli situaci ztíženou nutností
provést za pochodu celou řadu
projekčních změn zejména v oblasti elektroinstalací či vzduchotechniky. Určitě jsme ale dokázali
nalézt společnou řeč.
CHTĚL BYSTE ZA ZDÁRNÝ
PRŮBĚH STAVBY NĚKOMU PODĚKOVAT?
Poděkovat musím všem, kteří
se na této stavbě podíleli. V úvodní fázi realizace toho měli plné
zuby přípraváři a po Novém roce,
kdy došlo na dolaďování jednot-
livých detailů, musel pořádně zabrat celý mančaft. Heroický výkon
v závěru výstavby podali stavbyvedoucí Alois Protivínský, Jiří Bublan a Daniel Bajer.
NYNÍ JE PŘED VÁMI A VAŠIM REALIZAČNÍM TÝMEM VELKÁ VÝZVA V PODOBĚ STAVBY
VÝŠKOVÉ BUDOVY AZ TOWER
V BRNĚ.
Ano, taková stavba určitě
představuje velkou motivaci pro
každého stavaře. Jsem určitě rád,
že takovou výjimečnou zakázku mohu realizovat doma v Brně
a že zde mohu využít zkušenosti
z realizace administrativního komplexu Brno Business Park. Mimochodem, ještě dávno před svým
nástupem do PSJ jsem se věnoval
problematice statiky objektu City
Tower. Tedy současné nejvyšší budovy v Česku.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
Miroslav Fuks
Středové náměstíčko tvoří pojící prvek celého projektu
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 7
7
23.6.2011 0:09:48
T É M A
Č Í S L A :
C P I
C I T Y
C E N T E R
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
ING. PAVEL FISCHER / projektový manažer developmentu CPI Group
„CPI City Center nemá v Ústí konkurenci“
K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM OBCHODNÍM PARTNERŮM PSJ, A.S., V POSLEDNÍCH LETECH NÁLEŽÍ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST CPI GROUP. SVĚDČÍ
O TOM NEJEN DOKONČENÝ POLYFUNKČNÍ KOMPLEX CPI CITY CENTER, ALE I CELÁ ŘADA DALŠÍCH STAVEB V ČELE S PROJEKTEM GALERIE FÉNIX &
CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE V PRAZE 9 – VYSOČANECH. S ING. PAVLEM FISCHEREM, PROJEKTOVÝM MANAŽEREM DEVELOPMENTU CPI,
JSME ZHODNOTILI PRŮBĚH AKTUÁLNÍHO PROJEKTU V SEVEROČESKÉM ÚSTÍ NAD LABEM.
vého projektu je závislá na vhodně s těžkostmi tým dokáže poradit.
CHTĚL BYSTE NĚCO ŘÍCI
zvoleném produktu v daném čase Troufám si říci, že jsme si s našimi K NAPLNĚNOSTI JEDNOTLIa zmapování potenciální konku- kolegy poradit dokázali.
VÝCH PROSTOR A K PROVOZU
rence.
JAK HODNOTÍTE SPOLU- NOVÉHO HOTELU?
KDY JSTE NAVÁZAL PRVNÍ PRÁCI S REALIZAČNÍM TÝMEM
Hotel se rozběhl velmi dobKONTAKT S AKCIOVOU SPOLEČ- PSJ V ČELE S PANEM TUREČ- ře. Náš koncept restaurací Benada
NOSTÍ PSJ?
KEM?
v rámci Clarionu přitahuje lidi
Ústecký projekt CPI City CenVzhledem ke složitosti finální- i v Ústí nad Labem. Obchodní jedter představoval moji první spolu- ho definováni předmětu díla jsem notky se postupně zaplňují. Kanpráci s PSJ.
byl velmi rád, že projekt za PSJ do- celáře jsou určitě v rámci projektu
JAK VZPOMÍNÁTE NA ROZ- stal takový zkušený odborník jako nejsložitější i vzhledem k vyššímu
JEZD VÝSTAVBY?
pan Tureček. Myslím, že tohle ho- nájemnému, které je ovšem obraRozjezd byl krušný a to pře- voří za vše.
zem poskytovaných technologii.
devším kvůli problémům se zakláSTAVBA JE PŘEDÁNA? JAKÝ Bude tedy chvíli trvat, než budou
dáním stavby. Jakmile se vyřešil Z NÍ MÁTE DOJEM? PODAŘILO administrativní prostory plně obtento problém, tak se vše rozběhlo SE NAPLNIT PŘEDSTAVY INVES- sazeny. Přesto věřím, že si proa na průběh stavby pod vedením TORA?
jekt získá image „Kdo je úspěšný
Pavla Turečka si vůbec nemohu
Stavba je již předána do rukou v Ústí a jeho okolí, sedí v CPI City
stěžovat.
investora a projekt je v provozu. Center!“.
Ing. Pavel Fischer, FOTO: CPI GROUP
S JAKÝMI DALŠÍMI KOM- První dojmy jsou velmi kladné. MysPLIKACEMI A TĚŽKOSTMI JSTE lím, že se panu architektovi Jiranovi
JAKÉ VÝZNAMNÉ STAVBY SE MUSELI BĚHEM STAVBY podařilo projekt dobře urbanisticky DĚKUJI ZA ROZHOVOR.
začlenit do stávající okolní zástavby.
JSTE Z POHLEDU INVESTORA VYPOŘÁDAT?
Každá stavba má své problé- A co se týče technologické vybaveMiroslav Fuks
DOSUD ŘÍDIL?
V CPI působím od roku 2007. my. Úspěch se měří tím, jestli si nosti, nebude mít v Ústí konkurenci.
Kromě této poslední stavby, tedy
CPI City Center v Ústí nad Labem,
jsem ještě měl na starosti hodně
zajímavý projekt CPI Office Park
Klíčov. Ten se v současnosti nachází
před získáním stavebního povolení. Dále jsme působil na rozsáhlém
developerském projektu kancelářské budovy a obchodního centra
v čínském Beijingu.
OD KDY SE DATUJE ZÁMĚR
POSTAVIT V ÚSTÍ NAD LABEM
POLYFUNKČNÍ KOMPLEX? JAK
SLOŽITÝ BYL ZROD TOHOTO
ZÁMĚRU V TOMTO MĚSTĚ A NA
DANÉM MÍSTĚ?
Projekt prošel komplikovaným
vývojem. Zasáhla ho finanční krize
přesně v době výběru generálního
dodavatele. Následně byl na rok
přerušen. Bylo složité ho zpátky
nastartovat a to včetně všech spolupracujících členů týmu. Myslím,
že se to podařilo zvolením vhodné
koncepce postupu v rámci developmentu a následné velmi dobré
spolupráce všech zúčastněných
stran od PSJ přes architekty až po
projektanty profesí. Vždy je složitější realizovat development v regionálním městě. Úspěšnost takoSoučástí polyfunkčního komplexu CPI City Center je čtyřpodlažní administrativní budova.
8
cislo2_11.indd 8
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
23.6.2011 0:09:51
D O K O N Č E N É
S T A V B Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
Kralupská zakázka „POLYBUTADIEN“ JE U KONCE
Celkový pohled na nově vybudovanou část závodu
SYNTHOS v Kralupech nad Vltavou. FOTO: PSJ
KRALUPY NAD VLTAVOU - SPOLEČNOST PSJ V KRALUPECH NAD VLTAVOU DOKONČILA ZAKÁZKU, KTEROU LZE Z POHLEDU DOSAVADNÍCH AKTIVIT NA ČESKÉM STAVEBNÍM TRHU OZNAČIT ZA NETRADIČNÍ. PRO FIRMU
SYNTHOS, KTERÁ PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ PETROCHEMICKÉ PODNIKY V ČESKU,
SE VÝZNAMNOU MĚROU PODÍLELA NA REALIZACI NOVÉ VÝROBNÍ JEDNOTKY NA VÝROBU SYNTETICKÉHO POLYBUTADIENOVÉHO KAUČUKU. ZAKÁZKA OZNAČENÁ „POLYBUTADIEN“ BYLA ZAHÁJENA V ZÁŘÍ 2009 A SVÉ TEČKY
SE DOČKALA V ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU.
Nová výrobní jednotka navazuje na již existující surovinovou
základnu a energetickou infrastrukturu závodu. Její výrobní kapacita
činí zhruba 80 000 tun za rok. Dodávky PSJ se postupně na základě
dodatků a více prací vyšplhala na
celkový finanční objem ve výši 320
milionů korun. Klíčovým úkolem
generálního dodavatele stavební
části bylo včas zajistit veškeré připravenosti pro nástup dodavatelů
technologických celků. To představovalo realizaci potrubních technologických mostů, dodávku inženýrských sítí, komunikací, zpevněných
ploch, skladu, schodišťových věží
a souboru monolitických konstrukcí. Dále PSJ ve zkráceném termínu
předalo dvouposchoďový velín.
Do dílčích dodávek byla zapojena
střediska PSJ - ocelových konstrukcí
a železobetonových monolitických
konstrukcí.
„Na počátku března letošního roku jsme naši dodávku bez
vad a nedodělků předali investorovi a zároveň se postupně rozběh-
ly složité provozní zkoušky jednotlivých technologií. Završeny byly
v květnu. Do konce června setrváváme na stavbě, abychom mohli
řešit případné reklamace a ukončit
dílo k archivaci. Troufám si říci, že
jsme tuto náročnou zakázku zvládli velice dobře a značce PSJ jsme
zde udělali pozitivní renomé,“ uvedl manažer projektu Ing. Jaromír
Gregor.
Netradiční zakázka logicky
obnášela určitá specifika. „Realizace prací v prostoru chemického
průmyslu sebou nesla náročné
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. I proto na stavbě trvale
působil specializovaný pracovník
BOZP,“ doplnil Gregor. Jeho realizační tým tvořili hlavní stavbyvedoucí Roman Skuhra a stavbyvedoucí Ing. Jiří Procházka, Vojtěch
Krumpholz, Sviatlana Shulhouskaya a Ing. Martin Srb. Dále vedoucí
přípravy Ing. Petra Nosková, přípraváři Ing. Štěpán Hora a Oldřich Točín a asistentka Barbora Slavíková.
-mf-
PSJ ZAVRŠILO PRVNÍ ČÁST REVITALIZACE BUDOV
Univerzity Palackého
OLOMOUC - AKCIOVÁ SPOLEČNOST PSJ VE ČTVRTEK 17. BŘEZNA
SLAVNOSTNĚ PŘEDALA DO UŽÍVÁNÍ PĚT BUDOV OLOMOUCKÉ UNIVERZITY PALACKÉHO. TY PROŠLY OD ZÁŘÍ 2010 REVITALIZACÍ, KTERÁ ZAHRNOVALA ZATEPLENÍ STŘECHY, FASÁDY A VÝMĚNY OKEN. TYTO PROJEKTY BYLY ZAHRNUTY DO OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VYŽÁDALY SI INVESTICI VE VÝŠI 67 MILIONŮ KORUN.
Do této I. etapy energetických úspor bylo zařazeno pět objektů univerzitního areálu – ústav laboratorní optiky, budovy lékařské fakulty,
přírodovědecké fakulty a dvou budov v rámci právnické fakulty. Většina
rekonstrukcí proběhla za provozu univerzitních pracovišť v podmínkách
respektujících citlivé prostředí výukových prostor a vědeckých pracovišť.
Pouze Právnická fakulta Univerzity Palackého se rozhodla s ohledem na
rozsah a povahu stavebních prací a v zájmu zajištění bezpečnosti svých
studentů i pracovníků přistoupit k přerušení výuky na nezbytně nutnou
dobu.
„Úvodní etapa byla stavebně dokončena v průběhu února letošního
roku. Během ní bylo provedeno asi 15 000 m2 kontaktního zateplovacího
fasádního systému, nahradili jsme zhruba 1 500 oken za nová plastová
a došlo k výměně a zateplení střešní krytiny. Těší nás, že jsme dílo zvládli
bez větších komplikací a ke spokojenosti Univerzity Palackého,“ uvedl Filip
Kašík, vedoucí projektu realizujícího brněnského střediska PSJ.
Nejenom při slavnostním setkání účastníků výstavby, ale také v průběhu výstavby zazněly z úst nejvyššího vedení školy slova uznání a pochvaly za vzorný a po všech stránkách profesionální přístup PSJ k organizaci prací. Nebyly tak naplněny počáteční obavy investora z mimořádně
složitého provozního prostředí několika samostatných staveb a zároveň
problematiky stavební technologie prováděné v nepříznivých klimatických podmínkách zimního období. Z tohoto pohledu byla všemi účastníky
výstavby rovněž velice pozitivně vyzdvižena práce stavbyvedoucího pana
Filipa Kašíka,“ zhodnotil průběh zakázky technický ředitel Vladimír Jabulka,
který stál se svými pracovníky technického úseku u zrodu této příležitosti
a po dobu realizace průběžně sledoval spokojenost investora.
-mf-
Pohled na lékařskou fakultu olomoucké Univerzity Palackého.
FOTO: PSJ
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 9
9
23.6.2011 0:09:53
P R O B Í H A J Í C Í
S T A V B Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
AZ Tower v Brně  PSJ V ROLI DODAVATELE I INVESTORA
BRNO - VELKÁ VÝZVA NA TUZEMSKÉM STAVEBNÍM TRHU A DALŠÍ
VÝZNAMNÝ MEZNÍK V DOSAVADNÍ JEDNADVACETILETÉ HISTORII PSJ.
NEJEN TO PŘEDSTAVUJE PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVBA NEJVYŠŠÍHO DOMU V
ČESKU – TŘICETIPODLAŽNÍ BUDOVY AZ TOWER V NOVĚ VZNIKAJÍCÍM
BRNĚNSKÉM JIŽNÍM CENTRU. PANKRÁCKÝ CITY TOWER, NA JEHOŽ DOSTAVBĚ SE PSJ PODÍLELO, PŘEVÝŠÍ O 2 METRY NA REKORDNÍCH 111 METRŮ. STAVBA ZA 800 MILIONŮ KORUN BY MĚLA BÝT UKONČENA V KVĚTNU
2013.
Projekt navrhli brněnští archi- vodu stavební jámy, která je hluboká
tekti Aleš Burian a Gustav Křivinka 6,5 metru, v nejhlubším místě pod
pro společnost AZ Properity, která výtahy pak 10,5 metru. Do výkopu
je ve spolupráci s PSJ, developerem nám tak už neteče. Uvnitř stavební
a koordinátorem celého projektu AZ jámy samozřejmě čerpáme podTower. „Pro stavaře by měla být vý- zemní vodu, jejíž hladina se nachází
zvou každá zakázka, i ta na první po- v úrovni 3,5 metru pod povrchem.
hled nejmenší. K výjimečné výstavbě Zároveň probíhá výkop pro základoAZ Toweru přistupujeme se stejnou vé piloty. Na počátku července bude
vážností, jako ke každé jiné realizaci, zahájena betonáž základové desky,
jíž jsme pověřeni. Při realizaci tohoto čímž svoji práci zahájí středisko momrakodrapu můžeme využít čerst- nolitických konstrukcí PSJ,“ popsal
vých zkušeností, které jsme načer- aktuální průběh díla projektový mapali při dostavbě pankráckého CITY nažer Ing. Pavel Tureček.
TOWERU nebo při stavbě michelArchitektonicky výrazná budoské budovy FILADELFIE. Jsem rád, va vyroste mezi ulicemi Pražákova
že jsme se společnostmi Properity a Heršpická poblíž M-Paláce. Nová
a AZ servis našli společnou řeč i při brněnská dominanta bude složená
našem developerském zapojení do ze dvou bloků, mezi které bude vlotohoto unikátního projektu,“ uvedl žen tubus s komunikačním jádrem
při dubnovém slavnostním pokle- – schodištěm a výtahovými šachpání na základní kámen budovy tami. Ve dvou podzemních patrech
AZ Tower generální ředitel PSJ, a.s., zaparkuje 265 aut. V přízemí budovy
Ing. František Vaculík.
se bude nacházet autosalon, atrium
Jak to vypadá na staveništi bu- s recepcí, obchody, kavárna, zasedadoucí nejvyšší české budovy dva cí sály a archiv. V třetím patře vznikne
měsíce po zahájení prací? „Vyhýbají restaurace. V posledních 6 patrech je
se nám větší komplikace a přeje nám plánováno s 12 exklusivními apartpočasí. Dokončují se tzv. Milánské mány. Díky této koncepci se všechny
stěny, tedy podzemní stěny po ob- byty zařadí na dlouhou dobu mezi
nejprestižnější a nejvýše umístěné
bydlení v České republice. Ostatní
patra budovy jsou určené pro administrativní a komerční prostory.
Výjimečnost a originalitu AZ
Toweru zajistí nejen jeho výška
a úžasné rozhledy na Brno a Pálavu.
Na první pohled zaujme především
netradiční zalomení a deformace
jednoho z bloků fasády. Ta bude
tvořena velkými lesklými glazovanými obklady dvou odstínů. Terakotová barva odrážející sluneční paprsky
bude postupně přecházet v bílou
splývající s oblaky.
Samostatnou kapitolou je energetická úspornost mrakodrapu, který je od prvních architektonických
studií řešený jako nízkoenergetická
budova. Třicetimetrové hloubkové energetické piloty, které budou
v Česku zcela jedinečné, budou díky
tepelným čerpadlům v zimě jímat
teplo a v létě ochlazovat spodní tři
patra. Unikátní je také kombinace
přirozeného a nuceného větrání
budovy využitá ve výškové části
objektu, která mimo příjemného
pocitu uživatelů, že si mohou otevřít
okno, umožňuje noční provětrávání
a ochlazování prostor pomocí servomotorů. Pro eliminaci nepříznivých
účinků povětrnosti je fasáda řešena
jako bloková s tím, že mezi vnitřními
otevíravými okny a vnější keramickou fasádou s pevným prosklením
může cirkulovat čerstvý vzduch.
Celou jižní fasádu výtahové šachty,
která má celkovou plochu sedm set
metrů čtverečních, pokryjí fotovoltaické panely, které budou sloužit
jako zdroj elektrické energie a dodávat ji do společných prostor budovy.
Dále se uvažuje, že na střeše přibudou větrné elektrárny, které budou
připomínat šroubovici DNA.
-mf-
Budoucí nejvyšší budova v Česku –
brněnský AZ Tower. FOTO: PSJ
MAIN POINT KARLIN se blíží
svému předání
PRAHA - UŽ JEN DNY ZBÝVAJÍ PRACOVNÍKŮM PSJ A MNOŽSTVÍ
SUBDODAVATELSKÝCH FIREM K PŘEDÁNÍ ORIGINÁLNÍ ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY MAIN POINT KARLIN DO RUKOU INVESTORA, KTERÝM JE DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST PSJ INVEST. STAVBA, KTERÁ BYLA ZAHÁJENA
V ZÁVĚRU ROKU 2009, TAK NYNÍ SKUTEČNĚ FINIŠUJE. UŽIVATELEM BUDOVY, KTERÁ V SOBĚ SPOJÍ UNIKÁTNÍ A VÝRAZNOU ARCHITEKTURU
A VYSOCE EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ VNITŘNÍ PROSTORY, BUDOU SPOLEČNOSTI SKUPINY VIENNA INSURANCE GROUP - KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA.
V útrobách budoucí dominanty
Prahy 8 nyní probíhají individuální
zkoušky technologie, kompletace profesí a příprava na komplexní
zkoušky. „Tento koordinačně a logisticky nesmírně náročný proces vyvrcholí 20. června, kdy budou zahájeny
přejímky díla. Na konci června bude
odstartováno předávání objektu investorovi,“ jasně shrnul hlavní dění
na stavbě projektový manažer Vlasta
Jelínek.
10
Administrativní budova Main
Point Karlin v deseti nadzemních
podlažích nabízí 22 000 m2 variabilní pronajímatelné plochy a ve třech
podzemních podlažích vzniklo 347
parkovacích míst. V budově jsou využity modernější způsoby chlazení
a větrání pomocí indukčních jednotek. Výjimečná je též fasáda, které
dominují francouzská okna na celou
výšku podlaží a mezi okny jsou osazeny 3D pilíře ze sklobetonu. Budova
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 10
Výstavba administrativní budovy Main Point Karlin je už
prakticky u konce. FOTO: PSJ
v sobě kombinuje celou řadu prvků
ohleduplných k životnímu prostředí. Například pro chlazení je využívána vltavská voda z proplachovacího kanálu, který pod budovou
teče. Architektonické řešení budovy
v sobě spojuje harmonie organic-
kých a měkkých křivek v jinak přímočaré a důsledné architektuře. Práci
v budově zpříjemní celoročně přístupná terasa s pěstěnou zelení na
střeše budovy s krásným výhledem
na centrum Prahy.
-mf-
23.6.2011 0:09:56
P R O B Í H A J Í C Í
S T A V B Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
REZIDENČNÍ PARK BAAROVA
hlásí dokončení hrubé stavby
PRAHA - V ZÁVĚRU KVĚTNA LETOŠNÍHO ROKU BYLA DOKONČENA
HRUBÁ STAVBA VŠECH TŘÍ OBJEKTŮ REZIDENČNÍHO PARKU BAAROVA,
KTERÉ ROSTOU V MICHELSKÉM AREÁLU BB CENTRUM. DEVELOPERSKÁ
SPOLEČNOST PASSERINVEST GROUP SE TAK POSTUPNĚ PŘIBLIŽUJE
K PLÁNOVANÉ KOLAUDACI, KTERÁ PROBĚHNE KONCEM LISTOPADU
2011. GENERÁLNÍM DODAVATELEM DÍLA JE AKCIOVÁ SPOLEČNOST PSJ.
Rezidenční park Baarova je
moderní bytový projekt, který se
nachází v těsné blízkosti komplexu BB Centra na Praze 4. Nabízí 139
bytových jednotek v dispozicích od
2 + kk do 6 + kk v rozměrech 50 m² 170m². Skládá se ze tří samostatných
objektů, bytových domů, mezi nimiž
vznikne moderní vnitroblok. Domy
jsou koncipovány jako čtyřpodlažní
či pětipodlažní, přičemž část objektu A doplňuje, jako protipól výškové
budovy FILADELFIE, bytová „věž“
s dalšími šesti patry. Celkový architektonický koncept stojí na myšlen-
ce plynulého a přirozeného přechodu mezi původní vilovou zástavbou
okolí a moderním multifunkčním
komplexem BB Centra.
Václav Černý, sales manager
společnosti PASSERINVEST GROUP,
k projektu říká: „S dokončením
hrubé stavby dostal projekt svoji
reálnou tvář. Pro naše klienty jsme
v této fázi připravili stavebně dokončený vzorový byt a také jsme se snažili pomocí vizualizací společných
prostor jako je recepce, chodby
a jednotlivé vstupy přiblížit klientům jejich konečnou podobu.“
Pohled na hrubou stavbu všech tří objektů Rezidenčního parku Baarova, FOTO: PASSERINVEST GROUP
Dne 29. května na stavbě proběhl den otevřených dveří, kde si
klienti mohli prohlédnout stavebně dokončený vzorový byt. Jak
další stavební činnosti na „Baarovce“ probíhají? „Napříč celou
stavbou realizujeme vyzdívky, rozvody elektroinstalací, vzduchotechniky, ústředního topení, kanalizace
a vody. Dále montujeme definitivní
výtahy, provádíme napojení akumulační nádrže na dešťové svody
a v neposlední řadě se rozběhly
práce na střešních pláštích,“ uvedl
projektový manažer Ing. Zdeněk
Urban.
-mf-
Libeňský X-LOFT SMĚŘUJE KE KOLAUDACI
PRAHA -PSJ OD DUBNA LOŇSKÉHO ROKU REALIZUJE STAVBU JEDNOHO Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SOUČASNÝCH PRAŽSKÝCH REZIDENČNÍCH ZÁMĚRŮ - PROJEKT X-LOFT. JEHO I. ETAPA NABÍDNE 49 PŘEVÁŽNĚ LOFTOVÝCH BYTŮ A BUDE UKONČENA V ČERVENCI PŘÍŠTÍHO ROKU. OD POČÁTKU ÚNORA 2011 SE PAK V LIBNI NAPLNO ROZBĚHLA II. ETAPA, KTERÁ VYTVOŘÍ 140 NOVÝCH BYTŮ. INVESTOREM ZÁMĚRU JE SPOLEČNOST X-LOFT A CELKOVÉ
STAVEBNÍ NÁKLADY NA REALIZACI DÍLA DOSÁHNOU 250 MILIONŮ KORUN.
Úvodní etapa označovaná LIPI A předpokládá termín svého předání
do rukou investora k 30. srpnu letošního roku. Tento termín je nyní závislý nejen na dokončení veškerých profesí, interiérových prací či konečné
úpravě fasády. Vjezd do podzemního parkoviště tohoto objektu je totiž
situován do sousedního vznikajícího objektu B. Jeho spodní stavba tak
bude kolaudována v úrovni prvního nadzemního podlaží. Dodejme, že
od konce února je k dispozici vzorový byt.
Druhá etapa projektu X-LOFT zahrnuje objekty LIPI B a LIPI C. „Na
výše zmíněném „béčku“ v kompetenci specializovaného střediska Divize
kapacity PSJ probíhají práce na 1. (2.) podzemním podlaží monolitické
konstrukce. Na třetí budově C realizují naši pracovníci podkladní základovou desku, první stěny a sloupy,“ informoval projektový manažer Ing.
Petr Soběslav.
Loft, to je světlo, velkorysý prostor, design, originalita. Libeňský
X-LOFT je tím vším a ještě mnohem více. Jeho loftové byty v dispozicích 2+kk až 4+kk v sobě spojují avantgardu loftů s komfortem bydlení
21. století. Industriální charakter projektu podtrhuje minimalisticky hladká fasáda domu s předsazenými balkóny a ustupujícím
nejvyšším patrem. Mimořádnou atmosféru do interiéru
loftů přináší jejich nadstandardní světlá výška. Prakticky
celá jedna stěna bytu je prosklená. Vložená galerie poskytuje dostatek místa pro pracovní kout i ložnici. Všechny
lofty mají balkón nebo předzahrádku. Kromě loftů jsou
v nejvyšším patře domu k dispozici klasické mezonetové
byty o velikostech 3+kk a 4+kk. I zde jsou velkou předností prosklené stěny. Každý z těchto bytů má navíc luxusníí
soukromou terasu.
X-LOFT stojí v klidné lokalitě Libně uprostřed původní zástavby činžovních domů z první poloviny 20. století.
Projekt splňuje náročné požadavky tří pilířů udržitelnosti – environmentálního, sociálního i ekonomického. Při provozu domu budou využívány
mimo jiné i alternativní zdroje energie, čímž dojde nejen k zásadnímu
snížení emisí CO2, SO2 a NOx, ale také výrazné úspoře provozních nákladů
obyvatel domu.
-mf-
Budova A libeňského projektu X-loft bude předána do konce srpna letošního roku. FOTO: PSJ
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 11
11
23.6.2011 0:09:57
P R O B Í H A J Í C Í
S T A V B Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
Rozšiřujeme kapacitu
HOTELU MAXIMUS RESORT
BRNO - DIVIZE MORAVA NA POČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU ZAHÁJILA
DVĚ ZAKÁZKY HOTELOVÉHO TYPU. VEDLE REKONSTRUKCE BÝVALÉHO
HOTELU GOMEL V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, KTERÝ SE MĚNÍ NA CLARION
CONGRESS HOTEL, PROBÍHÁ OD LEDNA 2011 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA
HOTELU MAXIMUS RESORT. TEN SE NACHÁZÍ NA BŘEHU BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V LOKALITĚ NAD SOKOLSKÝM KOUPALIŠTĚM. INVESTOREM JE AKCIOVÁ SPOLEČNOST MAXIMUS RESORT.
Hlavním záměrem této investice ve výši 141 mil. Kč je zvýšit kapacitu stávajícího ubytovacího zařízení a doplnit je o další aktivity. V blízkosti
vyhledávané přehrady tak vyroste nové čtyřpodlažní ubytovací zařízení
s bazénem, wellness a relaxačním provozem. Na stávající hotel pak naváže rozšíření kongresových sálů a zřízení bowlingu se čtyřmi dráhami.
Navíc zde bude zrekonstruována a nově vybavena kuchyně s přípravnami a rozšířena restaurace včetně letní terasy. V podzemním podlaží
bude umístěno technologické vybavení, strojovny, rozvodny a plynová
kotelna.
Druhou samostatnou část díla představuje výstavba sportovně rekreačního střediska Nesa, které vznikne na protilehlém pozemku přes
komunikaci od areálu hotelu. Hotelovým hostům zde bude k dispozici
klubovna a především 3 tenisové kurty s kvalitním umělým povrchem
Areál hotelu Maximus Resort v Brně se
změní k nepoznání. FOTO: PSJ
využitelným po celý rok. Celý komplex hotelu Maximus Resort bude
nově disponovat zvýšeným počtem 64 venkovních parkovacích míst.
Zakázka předpokládá realizaci do května 2012. Její řízení bylo svěřeno středisku Brno pod vedením Michala Hrdličky. Realizační tým dále
tvoří vedoucí přípravy Ing. Michal Šebela, stavbyvedoucí Martin Žvátora
a Vladislav Rotter a přípraváři Ladislav Pyszak a Bc. Lucie Trtoňová.
-mf-
Stavíme NOVÝ PAVILON
JIHLAVSKÉ NEMOCNICE
JIHLAVA - PONĚKUD FÁDNÍ DENNÍ REŽIM PACIENTŮ JIHLAVSKÉ
NEMOCNICE OD KONCE ÚNORA LETOŠNÍHO ROKU OŽIVUJE NETRADIČNÍ POHLED PŘÍMO NA STAVENIŠTĚ V SOUSEDSTVÍ, KDE PROBÍHAJÍ PRÁCE NA NOVÉM PAVILONU URGENTNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE.
TATO STAVBA JE NYNÍ NEJEN POD BEDLIVÝM DOHLEDEM INVESTORA
– KRAJE VYSOČINA, VEDENÍ NEMOCNICE ČI MÉDIÍ, ALE I PACIENTŮ
A PERSONÁLU LŮŽKOVÉHO PAVILONU. DOSAVADNÍ PRŮBĚH DÍLA
VŠAK NASVĚDČUJE, ŽE DODAVATELSKÉ SDRUŽENÍ FIREM PSJ
A SKANSKA TATO POZORNOST NIJAK NESVAZUJE.
Pohled do stavební jámy vznikajícího pavilonu urgentní
a intenzivní péče Nemocnice v Jihlavě. FOTO: PSJ
12
Přitom stavbě se nevyhýbají překvapení a komplikace. „Zvládli
jsme dohnat mírný termínový skluz vyvolaný ztíženými podmínkami
při výkopech, které neodpovídaly geologickému průzkumu. Za sebou máme i nepříjemné bourací práce, které se bezprostředně dotýkaly stávajícího objektu, a které by nebylo možno provést bez vstřícné spolupráce a součinnosti nemocnice. Momentálně stavba probíhá
v souladu s termíny dle harmonogramu výstavby,“ uvedla Jaroslava
Fajmonová, projektová manažerka PSJ, a.s., z Divize Morava.
Zároveň doplnila i pohled na aktuální dění na této ostře sledované stavbě: „Do konce května se podařilo provést zemní práce, základové konstrukce včetně spodní desky a většinu technologických
kanálů v 1. podzemním podlaží. Za zmínku určitě stojí i velký kus práce izolatérů. Převážnou část dosavadních stavebních prací realizují
vlastní kapacity PSJ. Zemní práce jsou prováděny střediskem mechanizace pod vedením Pavla Farkače. Základy a monolitické konstrukce
realizuje středisko monolitických konstrukcí a bourací práce provedlo jihlavské středisko divize Morava. Důležitým momentem pro další
postup výstavby se stane přelom měsíce září a října, kdy bude téměř
dokončena hrubá stavba a práce specializovaných firem na realizaci
technologií by měly být v plném proudu.“
Novostavba by měla být stavebně připravena do konce srpna
2012 a po dovybavení interiérem se Nemocnice Jihlava a její pacienti dočkají nového pavilonu. Tím bude završena výstavba základních
pracovišť komplexně vybavené nemocnice.
Pavilon vyroste díky stavební investici kraje Vysočina ve výši
317,8 milionů korun, přičemž 117 milionů korun z tohoto objemu
bude činit podíl z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Evropská dotace umožní vznik multioborové jednotky intenzivní
péče v přímé návaznosti na operační sály nemocnice, lůžková oddělení a urgentní příjem. Kromě ní bude v nejvyšším patře provozováno
i supermoderní infekční oddělení se čtyřiceti lůžky.
V novém pavilonu se budou nacházet příjmové ambulance
napříč spektrem oborů. Tyto ambulance budou centralizované do
jednoho bodu pro pěší i transportované pacienty. Jednou z výhod
pavilonu bude i spojení tunelem s heliportem záchranné služby. Zastavěná plocha objektu bude představovat 2.312 m2, přičemž obestavěný objem stavby dosáhne 40.714 m3.
-mf-
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 12
23.6.2011 0:10:00
Z A H R A N I Č N Í
A K T I V I T Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
PSJ
POSTAVÍ
V KAZANI
REZIDENČNÍ
KOMPLEX
PSJ postaví rezidenční komplex Megapolis
v Kazani. FOTO: PSJ
JIHLAVA - STAVEBNÍ SPOLEČNOST PSJ ZÍSKALA V RUSKU KONTRAKT NA REALIZACI REZIDENČNÍHO KOMPLEXU MEGAPOLIS V KAZANI. TEN PŘEDSTAVUJE ÚVODNÍ FÁZI VÝSTAVBY
MULTIFUNKČNÍHO CENTRA, KTERÉ BUDE SLOUŽIT PRO ÚČELY LETNÍ UNIVERZIÁDY V ROCE
2013. HODNOTA PRVNÍ ETAPY PROJEKTU BY MĚLA DOSÁHNOUT NECELÝCH 32 MILIONŮ
EUR. FINANČNĚ SE NA NĚM BUDE PODÍLET KOMERČNÍ BANKA VE SPOLUPRÁCI S EXPORTNÍ
GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTÍ (EGAP). SMLOUVA BYLA STVRZENA BĚHEM NEDÁVNÉ NÁVŠTĚVY MINISTRA PRŮMYSLU MARTINA KOCOURKA V RUSKÝCH REGIONECH.
Investorem díla je mezinárodní developerská
skupina Clover Group. Výstavba kazaňského rezidenčního komplexu Megapolis by měla být zahájena
v červnu letošního roku. Celkem nabídne více než
38 tisíc metrů čtverečních bytů, necelé 2 tisíce metrů
čtverečních komerčních ploch a 400 podzemních parkovacích míst.
-mf-
KOMPLEX M5 MALL
v Rjazani tři měsíce
před otevřením
RJAZAŇ - V RUSKÉ RJAZANI FINIŠUJE JEDNA
Z NEJVĚTŠÍCH ZAKÁZEK HISTORIE PSJ. NÁROČNÁ
REALIZACE OBCHODNĚ ZÁBAVNÍHO CENTRA M5
MALL BYLA ZAHÁJENA V PROSINCI 2009 A SVÉ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘEDPOKLÁDÁ NA KONCI ZÁŘÍ LETOŠNÍHO ROKU. INVESTOREM DÍLA,
JEHOŽ NÁKLADY DOSÁHNOU 120 MILIONŮ EUR,
JE SPOLEČNOST RYAZAN SHOPPING MALL. TA JE
SPOLEČNÝM POČINEM FIREM PPF REAL ESTATE
HOLDING B. V, KTERÁ PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ SUBJEKTY NA TRHU A REALIZUJE SVÉ AKTIVITY V ČESKÉ REPUBLICE, STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ A V RUSKU A PSJ NEW
N.V. NA FINANCOVÁNÍ SE PODÍLÍ ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA A EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST.
Komplex vzniká v těsné blízkosti klíčové federální silniční komunikace M5 Moskva – Čeljabinsk u vjezdu do Rjazaně. Nabídne jedinečné
řešení pro obyvatele Rjazaně, bude jediným projektem svého druhu
v regionu a bude obsluhovat více než 500 tisíc obyvatel. Zakázka předpokládá zahájení kolaudačního řízení konci srpna. Slavnostní otevření
je plánováno na konec září 2011.
V současné době na této rozsáhlé stavbě panuje velice čilý ruch
nejrůznějších stavebních řemesel. Více než polovinu objemu zakázky realizují české firmy včetně výrobních kapacit PSJ a dceřiné firmy
Ekoklima. „Aktuálně naše Divize kapacity realizuje zateplení a obklad
šesti hlavních vstupů a do fasády osazuje dveře a vrata. Další dodavatelé montují kotelnu a trafostanice, dokončují cementové potěry ve
společných i nájemních prostorech a instalují vzduchotechnická zaří-
Obchodně zábavní centrum
M5 Mall v Rjazani vzniká na
celkové půdorysné ploše
70.000 m2.
zení a rozvody na střeše, keramické obklady a dlažby či sádrokartonové
a akustické podhledy. Dodavatelé jednotlivých nájemců si již přebírají
své jednotky k provedení vnitřních prací. V části budoucího multikina
provádí vyzdívky a nosnou ocelovou konstrukci. Kolem komplexu probíhají intenzivní práce na venkovních komunikacích a parkovištích,“
shrnul aktuální stav prací projektový manažer Ing. Karel Pejčoch. Toho
ve vedení projektu výraznou měrou podporují výrobní ředitel Divize export pro Ruskou federaci Ing. Josef Noha a ředitel moskevské kanceláře
PSJ, a.s., Ing. Milan Věžník.
Obchodně zábavní centrum se bude rozkládat na půdorysné ploše
70.000 m2 a návštěvníkům nabídne hypermarket, nákupní pasáž, kavárny, restaurace a multikino s osmi sály.
-mf-
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 13
13
23.6.2011 0:10:01
Z A H R A N I Č N Í
A K T I V I T Y
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
VE SKLADOVÉM AREÁLU GAJARY BYLY ZAVRŠENY
komplexní zkoušky
GAJARY- JEDNA Z VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK PSJ HYDROTRANZIT
BLÍŽÍCÍ SE SUMĚ 32 MILIONŮ EUR JE U SVÉHO KONCE. VE SLOVENSKÉ
OBCI GAJARY SE TATO DCEŘINÁ FIRMA VÝZNAMNOU MĚROU PODÍLELA NA REALIZACI II. ETAPY CENTRÁLNÍHO SKLADOVÉHO AREÁLU PRO
ULOŽENÍ ZEMNÍHO PLYNU. PO LISTOPADOVÉM DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BYLY K 26. KVĚTNU LETOŠNÍHO ROKU ZAVRŠENY KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY POSLEDNÍCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ.
Zakázku skládající se z několika dílčích dodávek provozních
celků realizovala Divize liniových
staveb a nádrží PSJ Hydrotranzit
pro akciovou společnost NAFTA.
Kompletní II. etapa, o níž se podělilo více realizujících firem, představuje vybudování centrálního
skladu a jeho propojení s expedičním plynovodem na tranzitní
plynovod, včetně návaznosti sběrných plynových středisek a sond.
To vše je součástí připravovaného komplexu staveb, který roste
v Gajarech nedaleko Malacek.
Jejich smyslem je rozšíření skladovacích kapacit zemního plynu
a zároveň zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek plynu
během celého roku.
„Z našeho pohledu můžeme tuto zakázku hodnotit jedině
pozitivně. Spolupráce s investorom byla korektní a konstruktivní.
A to i přesto, že průběh realizace
byl částečně ovlivněn množstvím
změn v realizační dokumentaci
a mimořádně deštivým počasím
v roce 2010. To komplikovalo hlavně montáž potrubí uloženého
v zemi. Stejně tak můžeme jako
oboustranně prospěšnou hodnotit kooperaci se společností ZIPP
Bratislava, s níž jsme ve sdružení
realizovali porovzní soubor označený „Vtlačení“,“ zhodnotil průběh
kontraktu Ing. Zdeno Kuna, který
je ředitelem Divize liniových staveb a nádrží PSJ Hydrotranzit.
Ve svém hodnocení pak po-
Centrální skladový areálu pro uložení zemního plynu v Gajarech.
FOTO: PSJ HYDROTRANZIT
kračoval: „Rád bych ocenil výkon projektového manažera Ing.
Stanislava Brázdila, hlavně jeho
činnost ve funkci vedoucího pracovní skupiny pro předkomplexní
a komplexní zkoušky. Zároveň je
třeba vyzdvihnout práci dalšího
projektového manažera Ing. Pavla
Petroviče a jeho stavbyvedoucího
Ing. Petra Hrušeckého. Důležitou
úlohu plnil i Ing. Bohumil Vaško,
jenž měl na starosti řízení doku-
mentace stavby a elektronické
stavební deníky.“
PSJ Hydrotranzit ještě v gajarském skladovém areálu nekončí.
Realizuje totiž III. etapu jeho rozšíření, která obnáší zapojení sond
Ga131, Ga 133 a realizaci přípojky
Ga 134 do centrálního areálu Gajary. Dodávka za 2,77 mil. EUR bude
zahájena v červenci 2011 a ukončena v dubnu příštího roku.
-mf-
Nový závod na výrobu OSB desek vzniká u ruského
Petrozavodsku od června loňského roku. FOTO: PSJ
PSJ U PETROZAVODSKU staví
závod na výrobu OSB desek
PETROZAVODSK - V RUSKÉ REPUBLICE KARÉLIE, NEDALEKO TAKŘKA
TŘISTATISÍCOVÉHO MĚSTA PETROZAVODSK PROBÍHÁ NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKA JEDNADVACETILETÉ HISTORIE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PSJ. NÁKLADY
DOSAHUJÍCÍMI 151 MILIONŮ EUR, COŽ V PŘEPOČTU PŘEDSTAVUJE 3,775
MILIARDY KČ, ZDE NA ZELENÉ LOUCE VZNIKÁ NOVÝ ZÁVOD NA VÝROBU
OSB DESEK INVESTORSKÉ SPOLEČNOSTI OOO DOK KALEVALA. SOUČÁSTÍ KONTRAKTU PSJ JE TÉŽ DODÁVKA KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI SIEMPELKAMP. OBDOBNÝ PROVOZ REALIZOVALO PSJ
V LETECH 2004 A 2005 V JIHLAVSKÉM ZÁVODU KRONOSPAN.
14
Na financování díla se podílí
Česká exportní banka ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). Dokončení
rozsáhlé zakázky je naplánováno
na druhé pololetí příštího roku.
Nový závod bude ročně produkovat kolem 300 tisíc m3 OSB desek
v I. etapě.
„Realizaci projektu jsme připravovali více než dva a půl roku.
Bez nemalé finanční pomoci PSJ,
a.s., by se tuto rozsáhlou stavbu
nepodařilo nastartovat. O významu tohoto investičního záměru
svědčí zájem ruských médií a též
nedávná návštěva stavby ze strany
gubernátora Republiky Karelie Andreje Nelidova a primátora města
Petrozavodsk Nikolaje Levina,“
uvedl Jaroslav Jirkovský, ředitel
Divize export akciové společnosti
PSJ.
Stavební stroje na staveniště
poprvé vjely již v červnu loňského roku. Závod bude představovat množství betonových ploch,
areálových komunikací, adminis-
trativní budovu, sklad techniky,
dvě samostatná vrátnice, čističky
průmyslových a komunálních odpadních vod, dvě železniční vlečky
a především několik vzájemně
propojených
specializovaných
technologických objektů a zařízení. Areál společnosti Kalevala
zabere celkové území o rozměru
380.755 m2, přičemž zastavěná
plocha včetně venkovních skladovacích ploch obnáší prostor
o velikosti 158.848 m2. Jednotlivé
provozní budovy jsou konstrukčně tvořeny železobetonovým prefa-skeletem a zastřešeny pomocí
ocelových příhradových nosníků.
Objekty jsou opláštěné sendvičovými panely s pásovými světlíky.
Hlavním místním subdodavatelem stavební části zakázky je
petrohradská stavební společnost
Kompakt. Široké spektrum řemesel
a technologií budou dodávat české firmy. Šéfem realizačního týmu
stavby je projektový manažer PSJ,
a.s., Ing. Pavel Duran.
-mf-
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 14
23.6.2011 0:10:04
N A
O D B O R N É
T É M A
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
ING. VLADIMÍR JABULKA / technický ředitel PSJ
„V marketingově orientované společnosti je vždy
důležitý zákazník“
JIHLAVA - V OBLASTI MARKETINGU BYLO V DVACETILETÉM VÝVOJI ČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ NEPOCHYBNĚ DOSAŽENO ZNAČNÉHO POKROKU VE ZLEPŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ LIDÍ. FIRMY
SE POSTUPNĚ VYVÍJELY JAKO MARKETINGOVĚ ORIENTOVANÉ. TO
ZNAMENÁ, ŽE SI UVĚDOMOVALY POTŘEBU TZV. PROZÁKAZNICKÉ
KONCEPCE.
Přesto je u řady pracovníků
stále možno registrovat názory
na zbytečnost marketingových
oddělení, které svou činností prostředky firem pouze promrhávají.
Naopak každý pracovník organizace, bez ohledu na jeho zařazení, by měl být přesvědčen o tom,
že marketing hodnoty vytváří a je
jednoznačně potřebný pro dosažení úspěchu. Marketing není pouze činnost jedné organizační jednotky, ale týká se celé organizační
struktury a musí být především
integrální součástí kultury firmy ve
smyslu společně sdílených hodnot
kam patří názory a jednání, které
jsou z hlediska většinového chování společnosti a jedinců typické, správné a žádoucí. Společně
sdílené hodnoty jsou základem
pro utváření pozitivního prostředí
firmy, její filozofie a postojů a to
zejména ve vztahu ke klientským
zájmům. Každý pracovník firmy
odshora dolů a zleva doprava musí
sehrávat svoji roli při maximálním
uspokojování potřeb zákazníků.
Zkušenosti ukazují, že firmy řídící
se touto filosofií, dosahují s daleko
větší pravděpodobností úspěchu,
ve srovnání s firmami, které se řídí
jiným vzorem postojů a chování,
například pouhou „orientací na výrobu“ nebo „orientací na zisk“. Pro
společnost PSJ je chvályhodné, že
si historicky svoji tzv. mravní myšlenku podnikání vždy uvědomovala a snažila se ve své strategii,
organizační struktuře a systémech,
dovednostech i v personálním rozvoji o její praktické uplatňování.
Je důležité, aby tato filozofie byla
i nadále prioritní, aby individuální projevy a odchylky od tohoto
směru kultury podnikání byly
vždy včas rozpoznány a v patřičné
kompetenci včetně využití odpovídajících vzdělávacích programů
průběžně minimalizovány.
Zvolená marketingová filozofie PSJ, založená na zjišťování, anticipaci a uspokojování požadavků
zákazníků, je v současné hospodářsky složité době podrobena silnému tlaku konkurenčního prostředí.
O to více je potřeba, aby si každý
pracovník uvědomil, kde je jeho
přidaná hodnota a kde ji může ve
vztahu k zákazníkovi uplatnit. Ať
SOUD ZAMÍTL
insolvenční
návrhy vůči PSJ
BRNO - KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ ZAMÍTL
INSOLVENČNÍ NÁVRHY FIREM METALŠPRIC-SERVIS A STŘECHY KMB VŮČI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PSJ. PŘÍSLUŠNÉ ROZHODNUTÍ VYDAL
V PONDĚLÍ 23. KVĚTNA 2011.
se jedná o technika, ekonoma, dělníka atd., je důležité,
aby ten kdo si od nás výsledek naší práce kupuje, byl
vždy ve všech společných
fázích obchodního případu
(nabídka, realizace, záruka) spokojen. Z podnikatelského hlediska musí být
spokojenost samozřejmě
oboustranná.
Jako silný hospodářský
subjekt umí PSJ poskytnout
svým obchodním partnerům profesionálně odborný
výrobně-realizační servis na
nejvyšší úrovni a to se všemi souvisejícími finančními
a záručními instrumenty.
Zároveň je potřebné si uvědomit,
že v boji o zakázku je také nezbytné nabídnout další podpůrné
činnosti. Sem patří například technický servis jehož přínosem jsou
návrhy pro uplatnění nových progresivních technologií, které dokážou zákazníkovi nejen technicky či
esteticky zkvalitnit projektované
i realizované dílo, ale také zejména
přinést odpovídající ekonomický
„Rozhodnutí soudu dalo za pravdu
naší společnosti, která od počátku poukazovala na neoprávněnost pohledávek
a ekonomickou stabilitu PSJ. Musím opětovně zdůraznit, že hospodářská situace
PSJ v žádném případě nenaplňuje znaky
hrozícího úpadku. Proti firmám a odpovědným osobám, které podaly nedůvodné
a poškozující insolvenční návrhy vůči naší
společnosti, jsme podnikli právní kroky vedoucí k náhradě vzniklých škod,“ informuje
tiskový mluvčí PSJ, a.s., Miroslav Fuks.
Stavební společnost PSJ je tradičním
dodavatelem staveb nejvýznamnějších
efekt. Toto je jistě žádoucí směr
rozvoje vztahů obchodního partnerství v oboru našeho podnikání.
Pochopení rozhodujících principů
zákaznického marketingu je základem pro vytvoření prostředí vyvolávajícího zájem o námi nabízenou
činnost.
Ing. Vladimír Jabulka
technický ředitel PSJ, a.s.
českých developerů, od svého vzniku
úspěšně působí na zahraničních trzích,
v aktuálním ročníku žebříčku „Českých 100
nejlepších“ figuruje v sedmičce oceněných
firem za Dopravní stavby a stavebnictví
a v letošním roce se opětovně zařadila
mezi čtveřici nejobdivovanějších firem
v oboru stavebnictví v prestižní anketě
100 obdivovaných firem České republiky.
V roce 2010 dosáhly konsolidované výnosy
celé skupiny PSJ 4,91 miliardy korun a zisk
skupiny před zdaněním činil 115 milionů
korun.
-mf-
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 15
15
23.6.2011 0:10:05
P Ř E D S T A V U J E M E
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
ING. KAMIL ZIEGLER / člen dozorčí rady PSJ
„Umíme si představit i spolupráci v tuzemsku“
PRAHA - VLASTNICKÁ STRUKTURA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PSJ DOZNALA V POLOVINĚ LOŇSKÉHO
ROKU ZMĚNY, KDYŽ SE K ZAKLÁDAJÍCÍM AKCIONÁŘŮM PSJ PŘIPOJILA SPOLEČNOST PPF REAL ESTATE
HOLDING B.V.. VSTUPEM PPF REAL ESTATE BYL ROZŠÍŘEN PODNIKATELSKÝ ZÁBĚR PSJ ZEJMÉNA SMĚREM
K ZAHRANIČNÍM TRHŮM.
FOTO: PPF
Zájmy PPF Real Estate v dozorčí
radě PSJ, a.s., hájí Ing. Kamil Ziegler.
Toho jsme oslovili s žádostí o rozhovor, který by měl blíže představit
jak PPF Real Estate, tak i její další
záměry s PSJ.
OD KDY VY OSOBNĚ PŮSOBÍTE VE SKUPINĚ PPF? JAKÁ JE
VAŠE AKTUÁLNÍ POZICE?
Do skupiny PPF jsem nastoupil v dubnu 2004 a během svého
působení zastávám řadu pozic ve
statutárních orgánech PPF a.s. Také
jsem členem dozorčí rady PPF a.s. a
poradního výboru PPF Group N.V.
Od roku 2009 působím jako jednatel
a finanční ředitel ve společnosti PPF
Real Estate.
JAK DLOUHO JIŽ NA ČESKÉM
STAVEBNÍM TRHU REGISTRUJETE ZNAČKU PSJ? JAKÉ STAVBY SI
VE SPOJENÍ S PSJ VYBAVÍTE?
Společnost PSJ a její management znám již skoro 15 let. Ještě
z doby, kdy jsem pracoval v České
spořitelně. Pokud mám zmínit konkrétní stavbu uvedl bych např. rekonstrukci Obecního domu v Praze
a náš společný projekt obchodního
centra M5Mall v Rjazani.
ČÍM SE PPF REAL ESTATE ZABÝVÁ? JAKOU ROLI PLNÍ VE SKUPINĚ PPF?
PPF Real Estate je aktuálně jedním s pilířů strategické orientace
v rámci skupiny PPF. Jsme přítomni
ve všech článcích realitního businessu, počínaje developmentem
přes stavební činnost, správu nemovitostních aktiv a konče managementem obchodních center. Pro rok
2010 byla hodnota spravovaných
aktiv na úrovni 660 milionů eur.
V ČEM SPATŘUJETE STYČNÉ
BODY SPOLUPRÁCE PPF REAL
ESTATE S PSJ?
Evidentně je zde velký synergický potenciál vzhledem k naší
majetkové participaci v PSJ, a.s. Pozitivně vnímáme úzkou spolupráci
s akcionáři, kteří jsou zároveň v klíčových manažerských pozicích ve
společnosti.
VIDÍTE JE HLAVNĚ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?
Zahraniční trhy vnímáme v současné době jako klíčové, nicméně si
umíme představit i spolupráci na lokálním trhu.
JAKÉ ÚKOLY PLNÍ DOZORČÍ
RADA PSJ?
Dozorčí rada PSJ dohlíží na
výkon působnosti představenstva
a uskutečňování podnikatelské čin-
nosti společnosti. Členové dozorčí
rady se účastní valné hromady, kterou seznamují s výsledky své kontrolní činnosti.
MŮŽETE NÁM PROZRADIT,
JAKÝM AKTUÁLNÍM VÝZVÁM
PRÁVĚ ČELÍTE V PPF REAL ESTATE?
Jako každá společnost jsme
i my nebyli ušetřeni negativních
dopadů souvisejících s globální finanční a realitní krizí. V současné
době je naší prioritou identifikace
těch klíčových projektů, které přinesou akcionářům největší hodnotu, odprodej zbytných projektů
a oportunistický přístup k vybraným
projektům, které se momentálně
nacházejí na trhu.
NA JAKÉ PROJEKTY SE V PPF
REAL ESTATE ZAMĚŘUJETE?
PPF Real Estate figuruje ve
všech segmentech real estate sektoru, i když pravdou je, že momentálně se velkou mírou zaměřujeme na
retail segment.
DĚKUJI ZA ROZHOVOR A PŘEJI
MNOHO ÚSPĚCHŮ
Miroslav Fuks
DOZORČÍ RADA PSJ DOZNALA ZMĚN
JIHLAVA - V ZÁVĚRU BŘEZNA LETOŠNÍHO ROKU PROBĚHLY VOLBY ČLENA DOZORČÍ RADY Z ŘAD ZAMĚSTNANCŮ FIRMY. SVÉHO VOLEBNÍHO PRÁVA VYUŽILO 275 ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ ROZHODLI, ŽE JE V TOMTO KONTROLNÍM ORGÁNU SPOLEČNOSTI BUDE ZASTUPOVAT ČTYŘIAPADESÁTILETÝ ING. JOSEF NOHA. TEN SE ZISKEM
41% HLASŮ PŘEDČIL OSTATNÍ KANDIDÁTY. OBHÁJIL TAK SVÉ ČLENSTVÍ V DOZORČÍ RADĚ TRVAJÍCÍ NEPŘETRŽITĚ
JIŽ OD ROKU 2004.
Předsedou dozorčí rady je
Ing. Jan Blaško a radu na celkem
tříčlennou doplňuje Ing. Kamil
Ziegler. Oba pánové v dozorčí
radě zastupují 50% vlastníka PSJ,
a.s., kterým je společnost PPF Real
Estate Holding B.V.
„Chtěl bych zaměstnancům
PSJ a svým pracovním kolegům touto cestou velmi poděkovat za projevenou důvěru,“ uvedl po zprávě
o svém zvolení Josef Noha. Ten je
v současné době zařazen v Divizi
export a působí zde na pozici výrobního ředitele pro Ruskou federaci.
V minulosti řídil stavby obchodně
administrativního komplexu Zlatý Anděl, rekonstrukce Obecního
domu v Praze či výstavbu Galerie
Fénix & Clarion Congress Hotel
Prague ve Vysočanech.
-mf-
Ing. Josef Noha
FOTO: MICHAL NOVOTNÝ
16
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 16
23.6.2011 0:10:08
P E R S O N A L I S T I K A
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
MGR. KAREL BEZDĚKA / personální ředitel PSJ
„Podporujeme vzdělání a spolupracujeme se školami“
JAKÝ JE VLASTNĚ POSTOJ PSJ
KE VZDĚLÁNÍ?
Naše firma si plně uvědomuje, že
vzdělání je hnacím motorem rozvoje
společnosti. Proto se snažíme vytvořit všem zaměstnanců PSJ prostředí
a podmínky pro jejich další individuální rozvoj. Současně sledujeme
trend zvyšování nedostatku kvalitních a vzdělaných pracovníků na
volném trhu ve stavebnictví. Z těchto
důvodů cítíme i v tomto směru určitou společenskou odpovědnost. Pro-
PRAHA - V MINULÉM ČÍSLE FIREMNÍHO ČASOPISU JSME PERSONÁLNÍHO ŘEDITELE PSJ, A.S., MGR. KARLA
BEZDĚKU, OSLOVILI S DOTAZY TÝKAJÍCÍMI SE PÉČE O ZAMĚSTNANCE A JEJICH VZDĚLÁVACÍHO PROCESU. NYNÍ
BYCHOM SE PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZŮ RÁDI ZAMĚŘILI NA POTENCIÁLNÍ ZAMĚSTNANCE ŽLUTOMODRÝCH BAREV, TEDY SOUČASNÉ UČNĚ A STUDENTY A TAKÉ NA PROPOJENÍ PERSONALISTIKY A PR VE SPOLEČNOSTI.
to naše úsilí směřujeme k podpoře studentům umožní poznat praktic- bylo zkvalitnění interní komunikace,
nejenom interního vzdělávacího sys- kou stránku studovaného oboru. jejichž konkrétními výstupy jsou ožitému, avšak i k podpoře vzdělávacích V neposlední řadě si takto otevíráme vení a zatraktivnění firemního intramožnost, že v budoucnosti získáme netu, modernější koncept firemního
institucí a škol.
JAK INTENZIVNÍ JE SPOLU- nové a perspektivní spolupracovníky. zpravodaje a v neposlední řadě i nový
Stranou však rozhodně neleží formát tohoto časopisu. Dále došlo
PRÁCE ZNAČKY PSJ S VEŘEJNÝMI
ani vysoké školy. V loňském roce jsme k zahájení organizace pravidelných
ŠKOLAMI?
Podpora PSJ se odvíjí v několika uskutečnili první kroky zviditelnění kvartálních setkání zaměstnanců,
rovinách. V první řadě jsme dlouhole- značky PSJ na univerzitní půdě. Tato které vyvrcholilo důstojnou oslavou
tým patronem Střediska praktického snaha vedla v letošním roce až k pod- 20. výročí založení společnosti PSJ.
vyučování a Domova mládeže PSJ, pisu smlouvy o spolupráci s ČVUT Současně však byla zintenzivněo.p.s., které funguje v Jihlavě. Smys- Praha, kde jsme se stali partnery ško- na i vnější komunikace, která vedla
lem jeho činností je mimo jiné snaha ly. Partnerství zahrnuje takové oblasti k tomu, že v roce 2010 byla značka
zvrátit propad počtu žáků v učňov- jako je mentoring studentů, zadávání PSJ v médiích zmiňována s nebývaských stavebních odborech, který je diplomových prací, přednášky, sou- lou četností a to většinou v souladu
mimořádně kritický. Dále každoroč- těže a současně samozřejmě otevírá s firemní strategií. Zvýšení známosti
ně intenzivněji spolupracujeme se PSJ cestu představit se studentům značky PSJ můžeme ilustrovat mimo
Střední průmyslovou školou stavební jako perspektivní firma, perspektivní jiné i změnou v celkové návštěvnosti našich webových stránek, která
akademika Stanislava Bechyně Hav- zaměstnavatel.
SOUČÁSTÍ PERSONÁLNÍHO v roce 2010 oproti roku 2009 narostla
líčkův Brod a Střední školou stavební
Jihlava. Vzájemná kooperace zahrnu- ÚSEKU SE V ROCE 2010 STAL I OD- o 82%, nových návštěvníků přibylo
76% a u vracejících návštěvníků byl
je praxe studentů, přednášky, zaštítě- BOR PR...
K tomuto rozhodnutí došlo progres více jak 100%.
ní ročníkových prací a další aktivity.
PSJ věří, že touto činností přispěje v rámci zefektivnění firemních prok propagaci stavebnictví a současně cesů. Hlavním cílem PR pro rok 2010 DĚKUJI ZA ROZHOVOR
Miroslav Fuks
PSJ CUP PRO SEBE UKOŘISTIL THP TEAM!
JIHLAVA - ZAMĚSTNANECKÝ SPORTOVNÍ DEN PSJ SE DOČKAL
OBNOVENÍ A POD NÁZVEM PSJ CUP SE USKUTEČNIL V PÁTEK 3. ČERVNA V AREÁLU STADIÓNU FC VYSOČINA. CENNOU PUTOVNÍ TROFEJ ZA
CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ V TÉTO FIREMNÍ OLYMPIÁDĚ PRO SEBE TROCHU
PŘEKVAPIVĚ UKOŘISTILI ČLENOVÉ THP TÝMU, KTEŘÍ TRIUMFOVALI VE
DVOU HLAVNÍCH DISCIPLÍNÁCH ZE ČTYŘ. DRUZÍ SKONČILI REPREZENTANTI DIVIZE ČECHY A TŘETÍ PRACOVNÍCI DIVIZE MORAVA.
Počasí přálo, skoro všichni přihlášení dorazili, organizace až na drobné výjimky klapala (kdo mohl tušit, že pétanque je tak zdlouhavý, že?), nikdo se nezranil, pečené sele všem chutnalo, nealko pivo vůbec nevadilo a dobrá nálada
všem zůstala i po skončení tohoto prestižního sportovního klání. I takto by bylo
možné zhodnotit PSJ Cup, do kterého se zapojilo více než 120 pohybu chtivých
zaměstnanců PSJ. Ti soutěžili ve čtyřech hlavních disciplínách a k dispozici jim
bylo několik netradičních atrakcí či třeba stolní tenis. Do nohejbalového turnaje
se zapojil i generální ředitel a předseda představenstva František Vaculík, který
v trojici s Karlem Bezděkou a Jaroslavem Řičánkem vybojoval cenné třetí místo.
-mf-
S putovním PSJ Cupem zleva pózují Jaroslav
Jirkovský, František Vaculík, Ludvík Stehlík
a Karel Bezděka. FOTO: PSJ
cislo2_11.indd 17
Celkové pořadí PSJ Cupu:
1. THP team, 2. Divize Čechy, 3. Divize Morava, 4. Divize kapacity,
5. FC Vysočina, 6. TOP management, 7. DevEx.
Pořadí v hlavních disciplínách PSJ Cupu:
Volejbal: 1. Divize Čechy, 2. THP team, 3. Divize Morava, 4. DevEx,
5. Divize kapacity
Pétanque: 1. THP team, 2. FC Vysočina, 3. Divize kapacity, 4. Divize Morava
Malá kopaná: 1. Divize Morava I., 2. Divize kapacity, 3. Divize Čechy,
4. Divize Morava II. - nejlepší střelec turnaje: 4 góly - Filip Kašík (Divize Morava)
Nohejbal: 1. THP team, 2. Divize Čechy II., 3. TOP management,
4. Divize Čechy I., 5. Divize Morava II., 6. Divize kapacity II., 7. Divize kapacity I.
Vítězové doplňkových disciplín:
Divoký býk: Jana Gašperová a Michal Doležal
Siloměr: Martina Zachová a Tomáš Petrů
Bungee running: Zuzana Novotná a Miroslav Kubík
Vítězný THP team se svými trofejemi z PSJ Cupu.
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
17
23.6.2011 0:10:09
S P O R T
&
K U LT U R A
L I D É
A
S T A V B Y
P S J
KK PSJ: DRUZÍ V LIZE A MEDAILE Z MS!
JIHLAVA - KUŽELKÁŘI KK PSJ MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ ÚSPĚŠNOU SEZÓNU. SICE JÍ CHYBĚLA
TŘEŠNIČKA NA DORTU V PODOBĚ ZLATÉ TEČKY, OVŠEM I BEZ NÍ JE KLUBOVÝ VÝČET ÚSPĚCHŮ
VÍCE NEŽ PESTRÝ A POTĚŠITELNÝ. DRUHÉ MÍSTO V LIZE I V POHÁRU ČI BRONZ ZE SVĚTOVÉHO
ŠAMPIONÁTU DRUŽSTEV ROZHODNĚ ZASLOUŽÍ OBDIV!
První tým mužů i ve třetí sezóně po sobě bojoval o mistrovský titul. Zatímco v ročníku 2008/09 se
celkového prvenství dočkal, tak další dva ročníky přinesly „až“ 2. příčku. K titulu vždy scházel jediný bod.
V souběžně hraném národním poháru ČKA získali jihlavští kuželkáři ve čtyřech letech po sobě zlaté
medaile. Letos se museli smířit se stříbrnou pozici, když ve finálovém klání nestačili na Českou Třebovou.
Výsledky družstvu KK PSJ zajistily postup do Evropského poháru, který se bude hrát v říjnu v Bolzanu.
Potěšilo i „béčko“ mužů, které dosáhlo svého dlouhodobého cíle v podobě postupu do III. ligy.
Ženy ve II. lize skončily sedmé. K lepším výsledkům jim schází stabilnější výkonnost a též opora
týmu Jana Račková, která působí formou hostování v nejvyšší soutěži. V poháru ČKA ženy KK PSJ po
Stříbrný tým kuželkářů KK PSJ Jihlava
loňském stříbru vypadly čtvrtfinále.
FOTO: PSJ
Velkých úspěchů dosáhli jednotlivci jihlavského klubu. Z květnového MS v Sarajevu přivezli kuželkáři KK PSJ Jan Kotyza a Robin Parkan bronzové medaile ze soutěže družstev. Ze stejného kovu se radoval i dorostenec Petr Benedikt, který uspěl ve sprintu mezi
dorostenci. Na republikovém mistrovství vybojovala Jana Račková 2. místo a Jan Kotyza skončil na nepopulární 4. příčce.
-mf-
FC VYSOČINA ROČNÍK ZAKONČIL „JEN“ NA 3. PŘÍČCE
JIHLAVA - V ROČNÍKU 2005/06 FOTBALISTÉ FC VYSOČINA POPRVÉ V
HISTORII KLUBU I FOTBALU V KRAJI VYSOČINA OKUSILI NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ
GAMBRINUS LIGU. HODNĚ SMOLNĚ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POSLEDNÍHO KOLA SESTOUPILI A OD TÉ DOBY VYTRVALE USILUJÍ O NÁVRAT MEZI
ČESKOU ELITU. DRUHOLIGOVÝ ROČNÍK 2010/11 BYL VE ZNAMENÍ POKUSU ČÍSLO PĚT. POHŘÍCHU I TEN, PŘESTOŽE BYLA SNAHA FC VYSOČINA
REÁLNÁ A VELMI INTENZIVNÍ, SKONČIL NEÚSPĚCHEM.
Do jarních bojů jihlavští fotbalisté vstupovali z třetí pozice s celkovým ziskem 26 bodů a jednobodovou ztrátou na 2. postupovou příčku. Kádr mužstva
se podařilo rozšířit co se týče kvantity i kvality. Výsledky přesto nepřicházely. Tým
kouče Josefa Vrzáčka hned na úvod pouze remizoval ve Varnsdorfu a dva body
odevzdal i na domácí půdě proti lídrovi tabulky Dukle Praha. Výsledkové zlepšení přinesly následující výhry ze Znojma a se Sezimovým Ústím, ovšem nadšení
fanoušků záhy zchladila první jarní prohra v Sokolově. Nezdar v podobě remíz
přinesly i následující dva duely – doma se Zlínem a v Čáslavi. Když však poté
tým rozstřílel „béčko“ Sparty a urval cennou výhru v Kladně, tak šel do veledůležitého duelu na půdě Viktorie Žižkov s tím, že případná výhra jihlavské hráče
dostane přes tohoto soka na 2. místo tabulky za suverénní Duklu Praha. Bohužel, pod žižkovským vysílačem se zrodila za převahy Vysočiny jen bezbranková
remíza a podobně nešťastný průběh byl i následný duel doma s Třincem. Viktor-
BLAHOPŘEJEME!
SVÁ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
OSLAVÍ V MĚSÍCÍCH ČERVNU, ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ TITO ZAMĚSTNANCI PSJ:
1.6. Novotný Zdeněk, 2.6. Štefl František,
3.6. Kmec Štefan, 9.6. Friedl Luděk, 12.6.
Hotařová Miluše, 17.6. Kvášová Hana, 22.6.
Křesadlo Jaroslav, 24.6. Veselý Pavel, 1.7.
Vencovský Petr, 11.7. Janoušková Dana,
12.7. Formánek Lubomír, 15.7. Juránek
Jaromír, 18.7. Růžička Josef, 19.7. Morkus
Zbyněk, 22.7. Kratochvíl Pavel, 25.7. Ravas
Martin, 29.7. Ettel Daniel, 19.8. Kašík Filip,
20.8. Jakubec Michal, 23.8. Pechová Ivana, 26.8. Dolejší Vít, 29.8. Rožeň
Jan, 13.9. Jakubowski Henryk, 18.9. Krpálek Zdeněk, 25.9. Melich Miroslav,
26.9. Man Pavel, 28.9. Mašát Josef, 29.9. Dobiášová Helena.
Management společnosti PSJ, a.s. přeje všem jubilantům mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů, jak na poli pracovním, tak i v osobním životě.
ka navíc chytla vítěznou vlnu
a o týden později využila druhé jarní prohry FC Vysočina
v Mostě. Rozuzlení napínavého boje o 2. postupovou příčku nastalo kolo před koncem,
kdy Viktoria zvítězila v Mostě
a Vysočině tak nebyl nic platný tříbodový zisk z Vlašimi.
Vysočina na jaře doplatila na nízkou produktivitu
v důležitých zápasech, na
množství remíz, na neschopnost zvrátit vyrovnané duely ve svůj vítězný prospěch a též na absenci tolik
potřebného štěstí. Zklamání akcionářů klubu, reklamních partnerů a fanoušků
z dalšího neuskutečnění postupového snu je o to větší, že vytoužený vstup do
Gambrinus ligy byl v tomto ročníku na dosah.
A jaký fotbalový ročník 2010/11 vystavil účet pro FC Vysočina? Jihlavský
tým skončil na 3. příčce s 53 body, což představuje nejvyšší bodový zisk za deset
let působení klubu v II. lize. Nejlepším střelcem mužstva byl kapitán Filip Dort
s jedenácti trefami. Do největšího počtu zápasů (celkem 28) zasáhli Petr Dolejš
a Filip Dort.
-mf-
KULTURNÍ PROGRAM
HOTELU
GUSTAV
MAHLER
VÝSTAVY - galerie:
2. - 5.6.2011 - výstava bonsají Jihlava 2011
24.6. - 30.8.2011 - Toulky Vysočinou, toulky Šumavou - fotografie Ing.
Vladimíra Kunce
KONCERTY - 3.6.2011 - Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců: Martinů,
Janáček, Dvořák, Ostrčil, Kunc začátek 19 hodin
7.6.2011 - Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců: Johannes Brahms,
Miroslav Ištvan, Bohuslav Martinů začátek 19 hodin
14.6.2011 - Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců: Večer písní a arií Smetana, Dvořák, Liszt, Mahler, Mozart začátek 19 hodin
23.9.2011 - koncert (bez bližších informací)
PŘIPOJTE SE KE SKUPINĚ
18
ROČNÍK XV. / ČERVEN 2011 / ČÍSLO 2
cislo2_11.indd 18
23.6.2011 0:10:10
Bytový dům Na Dolinách 24, Praha 4 – Braník
Projekt menšího bytového domu nabízí celkem osm bytových jednotek v dispozici 4+kk a 5+kk o velikostech
od 98 m2 až 132 m2. Luxusní byty budou situovány do svažitého terénu s výhledem k podolskému nábřeží.
Ke každému bytu bude náležet terasa nebo předzahrádka. Byt v nejvyšším podlaží bude koncipován jako
mezonetový se střešním penthousem a rozlehlou střešní terasou.
DISTINCT LOCATION
CRESCON, a.s. – BC Ocelářská, Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9
telefon: +420 724 645 155, [email protected], www.crescon.cz
PSJ, a.s. – CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
telefon: +420 241 485 510-11, [email protected], www.psj.cz
cislo2_11.indd 19
23.6.2011 0:10:13
cislo2_11.indd 20
23.6.2011 0:10:14
Download

Celé číslo ke stažení