Domov pro seniory Skalice, p.o.
Skalice 1, 671 71 Hostěradice
Sociální služba Domov se zvláštním režimem
STANDARD Č. 1
CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení sociálních služeb, nacházející se na
adrese Skalice 1, 671 71 Hostěradice. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Zařízení poskytuje
sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem dle § 49 a § 50 zákona. č.
108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění § 50 se v
Domově se zvláštním režimem Skalice (dále jen DZR Skalice nebo Domov), poskytují
pobytové služby osobám, které v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo
onemocnění demencí octly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při
zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a
dovednosti
Kapacita DZR Skalice je 59 osob.
POSLÁNÍM DZR Skalice je vytvořit příjemné prostředí, podmínky pro aktivní a důstojný
život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho schopnosti,
potřeby a osobní cíle. Podporou soběstačnosti, návyků, dovedností a společenských kontaktů,
zabránit sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života.
CÍL SLUŽBY:







Navázat a udržet přirozený způsob života uživatele
Individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
Podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
Nevést uživatele k závislosti na službě, a to podporou udržování, obnovování jejich
dovedností a návyků.
Podpora vlastní vůle uživatele (svobodnému vyjadřování vlastních názorů,
rozhodování o své osobě)
Vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
Podpora kontaktů uživatele se společenským prostředním a rodinou
CÍLOVÁ SKUPINA


Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám
starším 50 let, které trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence
a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči
v lůžkovém zdravotnickém zařízení
Služba je určena zejména osobám, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav
jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný život, přičemž potřeba péče a dohledu je
taková, že ji nelze zajistit členy rodiny, osobami blízkými, nebo jinými službami
sociální péče.
SLUŽBY NEMŮŽEME POSKYTNOUT:
 z důvodu nedostatečné kapacity Domova
 osobám, nespadající do cílové skupiny a vyžadující služby, na které nemáme
registraci
 osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 osobám s akutním infekčním a parazitárním onemocněním (TBC, žloutenka),
vyžadující bezbariérová opatření
 osobám, kterým byla diagnostikována agrese - ohrožující sebe a okolí, narušující
kolektivní soužití, porušující práva ostatních pro akutní nebo nestabilizovanou
duševní nemoc, poruchy osobnosti (rozpad či rozdvojení osobnosti – psychóza,
schizofrenie, paranoia) na základě lékařského posudku, sociálního šetření a dalších
zjištění
 osobám závislým na alkoholu a návykových látkách v akutní fázi na základě lékařské
zprávy
 pokud o službu žádá osoba, které zařízení vypovědělo smlouvu o poskytování téže
služby, z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy, v době kratší než 6
měsíců před touto žádostí
ZÁSADY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:







Zachování lidské důstojnosti (uživatel je rovnocenným partnerem)
Respektování individuality uživatele (vlastní vůle a rozhodování uživatele)
Individuální přístup k uživateli dle jeho potřeb (udržování a rozvíjení vlastních
schopností a dovedností uživatele, podporující jeho samostatnost)
Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou (vytvoření možnosti zapojit
se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými)
Dodržování lidských práv a osobních svobod (úcta k člověku a ochrana práv –
jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu)
Odbornost pracovníků (vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti)
Příjemné, přátelské prostředí
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
DZR Skalice se snaží vytvářet takové podmínky, aby uživatel neztratil své původní schopnosti a
dovednosti, mohl je využívat a pokud je to možné i dále rozvíjet. K tomu mu napomáhá, jak
personál, tak i vybavení DZR Skalice, které akceptuje zájmy a potřeby uživatelů, je obměňováno a
doplňováno. Ke každému uživateli přistupuje personál individuálně, dle jeho potřeb, možností a
schopností. Cílem je, aby uživatel zůstal co nejdéle aktivní i přes svůj věk, svůj zdravotní stav a
měl svou životní náplň, která ho udržuje v psychické, ev. i fyzické kondici.
PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE
UŽIVATELŮ PŘI ŘEŠENÍ SVÉ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ
SITUACE
Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem Skalice (dále jen DZR nebo Domov) dbají na
dodržování podmínek, za kterých je uživateli poskytována sociální služba, při níž mohou
uživatelé uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
Tvorba těchto podmínek je již zásadně ovlivněna jednáním o poskytování sociální služby.
Tímto jednáním je pověřen sociální pracovník, který odpovídá za to, aby uživatel měl
skutečnou svobodnou možnost učinit rozhodnutí, zda chce či nechce sociální službu využít,
přičemž mu k tomuto vytváří takové podmínky, které podpoří uživatele při tomto, zpravidla
velmi složitém rozhodování. Uživateli služby nesmí být nikdy odepřena možnost učinit
rozhodnutí, zda chce či nechce sociální službu využívat.
Zjištění vůle uživatele je jedním z prvních kroků sjednávání sociální služby i při řešení všech
dalších situací, které se klienta týkají. Pokud je uživatel omezen ve schopnosti verbálně
komunikovat, může sociální pracovník v rámci interpretace uplatnění vůle uživatele použít
prostředky alternativní komunikace, vlastní pozorování, jednání s osobami, které uživatele
znají. Při řešení různých (zejména sporných) situací, je prvotním úkolem zjištění vůle
uživatele. Řešení situace by nemělo popírat vůli uživatele a ten by měl mít možnost si vždy
vybrat mezi několika různými možnostmi. Se zvoleným řešením musí uživatel souhlasit.
Určený klíčový pracovník současně plánuje společně s uživatelem a zapojuje jej do formování
služby, kterou poskytuje, přičemž pomáhá uživateli s tvorbou cílů (dále viz. Standart č.5).
PRACOVNÍ POSTUPY ZARUČUJÍCÍ ŘÁDNÝ PRŮBĚH SLUŽBY
DZR Skalice má zpracovány metodiky – pracovní postupy základních činností služby, vnitřní
směrnice a řády (Pracovní řád, Domácí řád, Provozní řád, Návštěvní řád), pracovní náplně
zaměstnanců, Etický kodex zaměstnanců, které zabezpečují řádný průběh služby.
Seznam pracovních postupů je součástí přílohy tohoto standardu .
PRAVIDLA NA OCHRANU UŽIVATELŮ PŘED
PŘEDSUDKY
V Domově se zvláštním režimem Skalice (dále jen DZR Skalice nebo Domov) se snažíme
poskytovat službu takovým způsobem, aby nedocházelo ze strany schopnějších uživatelů
domova a obyvatelstva obce k vytváření předsudků a negativnímu hodnocení našich
uživatelů. Proto jsou zpracována tato pravidla, která se snaží takovýmto jednáním předcházet
a eliminovat je.
Na uživatele institucí zajišťující sociální péči, někdy veřejnost pohlíží s určitým despektem.
Pohled veřejnosti bývá ovlivněn tím, jakou vazbu k uživatelům má ten, kdo pozoruje a
hodnotí /např. rodinní příslušníci, přátelé, známí/.
Zaměstnanci DZR Skalice zabraňují předsudkům tím, že znají cílovou skupinu DZR Skalice,
vědí, čím se liší, jak vypadá společensky přijatelné chování, vědí jaké je adekvátní chování
k této cílové skupině uživatelů. Tato oblast je popsána v Etickém kodexu zaměstnanců.
Těmito pravidly se řídí všichni zaměstnanci DZR Skalice a komunikují o nich na poradách
úseků. Nelze odstranit všechny hranice, které mají uživatelé Domova vzhledem ke svému
věku či nemoci. Snahou je však tyto hranice kompenzovat a napomoci tomu, aby se
společnost mohla s našimi uživateli seznámit. A právě tato přiblížení a poznání jsou proti
předsudkům a negativnímu hodnocení tím nejlepším řešením.
ROZVOJOVÉ CÍLE
Do roku 2016
Domov má rozděleny dlouhodobé rozvojové cíle na oblasti:
A. PRÁCE S UŽIVATELEM
Rozšíření nabídky volnočasových aktivit o terapii v keramické dílně
Rozšíření nabídky zahradní terapie pro uživatele s omezenou mobilitou
Rozšíření nabídky vyplnění volného času uživatele s dobrovolníkem
Snížení stávajícího počtu uživatelů, nespadající do cílové skupiny a nalezení
vhodné sociální služby na 1 uživatele
5. Navýšení o 2 společenské akce v Domově
1.
2.
3.
4.
B. PRÁCE S TÝMEM ZAMĚSTNANCŮ
1. Nové pojetí zpracování individuálních plánů uživatelů
2. Zdokonalení nutriční péče ve stravování uživatelů přijetím nutričního
terapeuta.
3. Vzdělávání zaměstnanců nasměřované na oblast demence, Alzheimerova
choroba, trénink paměti, bazální stimulace
4. Zavedení pravidelných vzdělávacích schůzek multidisciplinárního týmu
5. Zavedení pravidelných schůzek zaměstnanců jednotlivých pavilonů
6. Navýšení počtu pracovníků v sociálních službách při stávající kapacitě zařízení
70 uživatelů o 4 zaměstnance.
7. Navýšení o 16 zaměstnanců při navýšení kapacity zařízení na 82 osob.
8. Získání certifikátu „Vážka“
C. ZMĚNY PROSTŘEDÍ
1. Doplnění materiálního a přístrojového vybavení Domova
2. Zakoupení budovy, nacházející se v areálu Domova a její rekonstrukce
3. Zřízení nového sprchového koutu pro uživatele a WC pro zaměstnance
v pavilonu Zámku.
4. Zpříjemnění pobytu uživatelům pavilonu B vybudováním klimatizačního
systému.
Jednotlivé rozvojové cíle jsou dále členěny na etapy, určeni zodpovědní pracovníci za splnění
cílů, včetně termínů plnění. Z těchto dlouhodobých cílů vychází i cíle krátkodobé na
jednotlivá období /1 rok/.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodržování tohoto standardu je závazné pro všechny zaměstnance Domova pro seniory
Skalice, p.o., jednotliví vedoucí úseků zodpovídají za prokazatelné seznámení jim
podřízených zaměstnanců s tímto standardem.
Standard je přístupný všem pracovníkům na jednotlivých odděleních, u vedoucích úseků a
sociální pracovnice Domova.
Za revizi standardu, 1x ročně, je zodpovědná sociální pracovnice-metodik zařízení.
Ve Skalici 2.1.2014
Ing. Hušková Romana
Ředitelka Domov pro seniory Skalice, p.o.
Download

Standard kvality č.1 - Domov pro seniory Skalice