DERS AMAÇ VE İÇERİK BİLGİLERİ LİSTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
03.04.2014
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / 211 -- 212 EKONOMETRİ
DERS KODU ve ADI
T
P
K
K
(AKTS)
YARIYIL
NO
DERS TÜRÜ
ALM 103 ALMANCA - I
3
0
3
3.5
1
Yabancı Dil-1
Amaç
:
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil almanca dersi, Avrupa birliği yabancı dil
almanca kurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
İçerik
:
Bu ders öğrencilerin temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik selamlama, kendini
tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları içermektedir.
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I
Amaç
İçerik
:
:
2
0
2
3
1
Ortak Zorunlu
Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını, Türk İstiklal Savaşı’nı, Lozan Barış Antlaşması’nı, yeni Türk Devleti’nin
önemini öğrencilere kavratmaktır.
İnkılâbın tanımı ve Türk İnkılâbı’nı hazırlayan nedenler, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çalışmaları, Trablusgarp, I. ve II. Balkan
savaşları, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgal edilmesi, Mustafa Kemal Paşa’nın
Samsuna çıkışı ve Millî Mücadele’nin başlaması, Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Paşa ve yapılan çalışmalar, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin Açılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmalar, Sevr Antlaşması ve
bu antlaşmaya karşı tepkiler, Millî Mücadele’nin cepheleri ve Doğu ve Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlarla savaşlar, Millî
Mücadele’nin Batı cephesindeki savaşlar ve büyük zafer, Türk-Yunan Savaşı’nın sonu, Mudanya Mütarekesi ve sonuçları, Lozan
Barış Antlaşması ve yeni Türk Devleti’nin Dünya tarafından tanınması.
EKNM 101 İSTATİSTİĞE GİRİŞ
3
0
3
4
1
Zorunlu
Amaç
:
İstatistiğin temel kavramlarını, verilerin kullanıma sunulmasını, özetlenerek yorumlanmasını, temel olasılık bilgisini öğretmektir.
İçerik
:
Tanımlar, Veri Türleri, Verilerin Özetlenmesi, Sıklık Dağılımları, Grafikler, Konum Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Olasılık, Koşullu Olasılık,
Bağımsızlık, Bayes Teoremi, Kesikli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları.
EKNM 103 MATEMATİK - I
3
0
3
4
1
Zorunlu
Amaç
:
Öğrenciye, öğrenimi süresince gerekli olacak temel matematik bilgilerinin kazandırılması.
İçerik
:
Temel Bilgiler, Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol Çizimi, Doğrunun Analitik İncelenmesi, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev
Alma Kuralları, Türevin Uygulamaları, Belirsiz Şekiller, Asimptotlar, Eğri Grafiğinin Çizimi, Diferansiyel, Bir Fonksiyonun Taylor ve
MacLauren Açılımı.
EKNM 111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
1
2
2
3.5
1
Zorunlu
Amaç
:
Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (bilgisayarı tanıma, belge hazırlama, tablo hazırlama, sunu hazırlama, internet kullanımı).
İçerik
:
Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet kullanımı
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I
3
0
3
4.5
1
Zorunlu
Amaç
:
Dersin Amacı öğrencilere mikro ekonominin temel kavramlarını tanıtmak ve firmalar ve hane halkı gibi ekonomi birimlerin karlarını ve
faydalarını maksimize etmek için sınırlı kaynaklarını alternatif kullanım alanları arasında dağıtım kararlarını nasıl aldıklarını bilgisini
sağlamak.
İçerik
:
Talep, Arz, Fiyat ve Gelir, Maliyet ve Üretim, Tam Rekabet, Monopol, Eksik Rekabet, Faktör Piyasaları, Refah Ekonomisi, Genel
Denge
.
FRA 103 FRANSIZCA - I
3
0
3
3.5
1
Yabancı Dil-1
Amaç
:
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil fransızca dersi, Avrupa birliği yabancı dil
kurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
İçerik
:
Bu ders, öğrencilerin Fransızca dilinde temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik
selamlama, kendini tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları
içermektedir.
ING 103 İNGİLİZCE - I
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
3.5
1
Yabancı Dil-1
Öğrenciler bu derste kendilerini sözlü ve yazılı olarak 100 kelimeyle tanıtabilecek; özgeçmişlerini yazabilecek; ailesinden
bahsedebilecek; saat, meslek, ve günlük rutin işlerden bahsedebilecek; tipik bir günü anlatabilecek; yaşadıkları ev, yurt, daire gibi
mekanları 100 kelime ile tanıtabilecek; yeteneklerinden bahsedebilecek ve geçmişe yönelik günlük etkinliklerini anlatabileceklerdir.
Kendini tanıtma, Ülkeleri tanıma ve tanıtma, Günlük yaşam, Boş zaman, Aile, Şehir, Ev ve bölümleri, Saatler, tarih, Aylar, günler,
İşyeri, Tatilde gidilecek yerler, Okul, Vücudumuz ve hastalıklar
TO BE fiili İyelik sıfatları ve zamirleri Geniş Zaman, there is, there
are, some / any / much / many / a lot of, countable and uncountable nouns Rica cümleleri ‘Could I / Could you / Can I / Can you ’
Geçmiş Zaman.
1/1
ISLE 101 İŞLETMEYE GİRİŞ
Amaç
İçerik
3
0
3
4
1
:
İşletme Bilimi ile İlgili Temel Bilgiler Vermek.
:
İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi
İşletme Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi,Amaçları ve Sorumlulukları
İşletmelerin Sınıflandırılması
Işletmenin Kuruluşu
Yönetim Fonksiyonu
Planlama, Örgütleme
Yürütme, koordinasyon ve Kontrol
Pazarlama Fonksiyonu, Temel Pazarlama Kavramları, Pazarlamanın Önemi
Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama Yönetimi
Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Araştırması ve Uluslararası Pazarlama
Finansman Fonksiyonu, Tanımı, Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usulleri ve Fon Kaynakları
Muhasebe Fonksiyonu, Tanımı, Muhasebe Türleri, Muhasebe Bilgi Sisteminde Kullanılan Kaynaklar
İnsan Kaynakları Yönetimi, Tanımı, İnsan Kaynakları Planlaması, Ücret ve Ücret Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Araştırma-Geliştirme Fonksiyonu
.
ISLE 103 MUHASEBE - I
3
0
3
3.5
1
Zorunlu
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin amacı, işletmelerde gerçekleşen mali işlemlerin temel muhasebe kavramları ve ilkeleri çerçevesinde kaydedilmesi ve
raporlanması sürecini tanıtmaktır.
İçerik
:
Derste muhasebenin işlevi, temel muhasebe kavramları, hesap ve kayıt kavramları, bilanço eşitliği ve muhasebe hesaplarının kaydı
incelenmektedir.
ALM 104 ALMANCA - II
3
0
3
3.5
2
Yabancı Dil-2
Amaç
:
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil almanca dersi, Avrupa birliği yabancı dil
almanca kurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
İçerik
:
Bu ders öğrencilerin temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik selamlama, kendini
tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları içermektedir.
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II
2
0
2
3
2
Ortak Zorunlu
Amaç
:
Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılâpları ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler
vermek. Türkiye ve Atatürk inkılâpları, ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini
ulusal hedefler etrafında, Atatürk ilke ve fikirleriyle paralel ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü etrafında birleştirmek.
İçerik
:
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler,
toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası
Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler.
EKNM 102 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERE GİRİŞ
3
0
3
4
2
Zorunlu
Amaç
:
İstatistiksel yöntemler ile ilgili gerekli bilgileri vermektir.
İçerik
:
Sürekli Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları, Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım, Merkezi Limit Teoremi, Poisson ve
Binom Dağılımlarının Normale Yakınsaması, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Aralık Tahmini, Hipotez Testleri
EKNM 104 MATEMATİK - II
3
0
3
4
2
Zorunlu
Amaç
:
Öğrenciye, öğrenimi süresince gerekli olacak temel matematik bilgilerinin kazandırılması.
İçerik
:
Temel Bilgiler, Denklem ve Eşitsizlikler, Parabol Çizimi, Doğrunun Analitik İncelenmesi, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev
Alma Kuralları, Türevin Uygulamaları, Belirsiz Şekiller, Asimptotlar, Eğri Grafiğinin Çizimi, Diferansiyel, Bir Fonksiyonun Taylor ve
MacLauren Açılımı.
EKNM 108 DOĞRUSAL CEBİR
3
0
3
3.5
2
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin amacı ekonometride kullanılan matris işlemlerini ve vektör uzayını tanıtmaktır. .
İçerik
:
Doğrusal denklem sistemleri, matrisler, Alt uzaylar,özdeğer ve özvektöler, Choleski dönüştürmesi Köşegenleştirme.
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II
3
0
3
4.5
2
Zorunlu
Amaç
:
Ders öğrencilere makroekonominin temel kavramlarını tanıtarak para ve maliye politikalarını enflasyon, faiz oranı, işsizlik, yatırım,
üretim, ticaret dengesi üzerindeki etkilerini analiz etmesini ve ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığını anlamayı sağlamaktır.
İçerik
:
Ders yurt içi toplam üretimin, enflasyonun, işsizliğin, durgunluğun, genişlemenin, faiz oranının, ticaret dengesinin, döviz kurunun
belirleyicilerini açıklar. Ders para ve maliye politikalarının kısa dönem ve uzun dönem makroekonomi üzerindeki etkilerini sunan
alternatif görüşleri açığa çıkarır.
FRA 104 FRANSIZCA - II
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
3.5
2
Yabancı Dil-2
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde; lisans ve ön lisans öğrencilerine seçmeli yabancı dil fransızca dersi, Avrupa birliği yabancı
dilkurulunun belirlediği ölçütler doğrultusunda “A1” seviyesinde yürütülecektir.
Bu ders, öğrencilerin Fransızca dilinde temel seviyede iletişim kurma, okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik
selamlama, kendini tanıtma, ailesini, arkadaşlarını tanıtma, sıfatların ve soru kelimelerinin kullanımı, sayılar, fiil çekimleri gibi konuları
içermektedir.
1/1
ING 104 İNGİLİZCE - II
3
0
3
3.5
2
Yabancı Dil-2
Amaç
:
Öğrenciler bu derste geçmişe yönelik bir deneyim, olay veya duygu ve düşüncelerini aktarabilecek; nazik bir şekilde bir şey yemeye
veya içmeye davet ve teklifte bulunabilecek; insanları tarif edebilecek ve onların sahip olduğu eşyalarından bahsedebilecekler;
insanların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırabilecek; çeşitli durumlara yönelik önerilerde ve tavsiyelerde bulunabilecek; bir konu,
olay veya duruma yönelik duygu ve düşüncelerini açıklayabilecek; bilgi isteyen, teşekkür vb. konularda mektup yazabilecek ve daha
önce yaptıkları işlerden, gezdikleri veya gördükleri yerlerden bahsedebileceklerdir.
İçerik
:
Seyahat, Yiyecek ve içecek, Kıyafetler, İletişim, Karşılaştırmalar, Dünyamız, Günlük yaşam, Deneyimler
Şimdiki zaman, soru
biçimleri Gelecek zaman Hava durumu sözcükleri Öneri cümleleri ‘’Shall I / Shall we / Let’s / What about / how about Sıfatlar ve
zarflar, /-ed/ and /-ing/ ile biten zarflar.
ISLE 104 MUHASEBE - II
3
0
3
3.5
2
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin amacı, dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarının nasıl yapıldığını ve bilanço ile gelir tablosunun nasıl hazırlandığını
öğretmektir.
İçerik
:
Derste envanter kavramı, tüm muhasebe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması
incelenmektedir
SBKY 102 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
3
0
3
4
2
Zorunlu
Amaç
:
Hukukun değişik dallarında genel incelemeler yapmak ve Türk hukuk kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek .
İçerik
:
Türk hukukunun genel kavramları .
EKNM 203 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK - I
3
0
3
5
3
Zorunlu
Amaç
:
Öğrenciye eğitimi ve iş yaşamı süresince gerekli olan istatistik yöntemlerin matematiksel altyapısına ilişkin bilgilerin verilmesi, teorik
ispatların ve uygulamaların yapılması, doğru yöntemin belirlenmesi, çözümlenmesi, yorumlama alışkanlığı edinilmesi ve analitik
düşünme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
İçerik
:
Örneklem Dağılımları, Nokta Tahmini, Yeterli İstatistikler, Nokta Tahmin Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testleri.
EKNM 207 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
5
3
Zorunlu
İstatistiksel yöntemler ile ilgili gerekli bilgileri vermektir. .
Hipotez Testleri: İki Kitle Parametresine İlişkin Testler, Uyum İyiliği Testi, Bağımsızlık Testi, İlişki Katsayıları, İndeksler, Bir Yönlü
Varyans Analizi, Çoklu Karşılaştırmalar, İki Yönlü Varyans Analizi, İstatistik Paket Programlar
EKNM 209 EKONOMETRİK YAZILIMLAR
3
0
3
5
3
Zorunlu
Amaç
:
Dersin amacı ekonometri ve istatistik uygulamlarının SPSS, Eviews vb. programlar kullanılarak yapılmasıdır.
İçerik
:
Ders boyunca Ekonometri I dersi kapsamındaki konuların SPPS ve Eviews uygulamaları yapılacaktır.
EKON 201 MİKRO İKTİSAT - I
3
0
3
5
3
Zorunlu
Amaç
:
Tüketici ve üretici davranışlarını açıklamak. Tüketici ve üreticilerin denge koşullarını göstermek. Rekabetçi piyasadaki denge oluşum
sürecini çözümlemek.
İçerik
:
Mikroiktisatta kullanılan temel kavramlar, fayda fonksiyonu ve tüketici dengesi, talep ve talebin özellikleri, üretim fonksiyonu ve üretici
dengesi, maliyet ve arz fonksiyonları, tam rekabet piyasasının işleyişi ve rekabetçi denge.
EKON 203 MAKRO İKTİSAT - I
3
0
3
5
3
Zorunlu
Amaç
:
Dersin amacı, toplam üretim ve bileşenleri, enflasyon, işsizlik, bütçe, ticaret dengesi, döviz kuru, ekonomik dalgalanma gibi toplam
değişkenleri açıklamak ve öğrencilere modern makro ekonomik teoriyi ve araçları sunarak öğrencilerin makroekonmik değişkenler ve
politikalar arasındaki ilişkileri modellemelerini ve analiz etmelerini sağlamaktır.
İçerik
:
Ders, toplam yurtiçi gelir, ulusal gelir, para ve enflasyon arasındaki ilişki, işsizlik, açık ekonomiler ve açık ekonomilerde politika
etkileri, ekonomik dalgalanma, toplam talep, IS-LM modeli, Mundell-Fleming Modeli ve döviz kuru rejimleri konuların içerir.
TKD 201 TÜRK DİLİ - I
2
0
2
5
3
Ortak Zorunlu
Amaç
:
Dilin, kişi ve millet hayatındaki yerini ve önemini bilme, açıklama ve dili bu şuurla kullanma; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini,
nerelerde ve nasıl kullanılmaları gerektiğini bilme, açıklama ve bu bilgiyi uygulama Yazma çalışmalarında, imlâ kuralları ve noktalama
işaretlerini yerinde ve kuşkuya düşmeden kullanabilme. Yazılı anlatımın temel ilkelerini bilme ve etkin biçimde kullanma.
İçerik
:
Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü
durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve
noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri. Yazılı anlatımın temel kuralları.
EKNM 204 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK - II
Amaç
:
İçerik
:
3
0
3
5
4
Zorunlu
Öğrenciye eğitimi ve iş yaşamı süresince gerekli olan istatistik yöntemlerin matematiksel altyapısına ilişkin bilgilerin verilmesi, teorik
ispatların ve uygulamaların yapılması, doğru yöntemin belirlenmesi, çözümlenmesi, yorumlama alışkanlığı edinilmesi ve analitik
düşünme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
Örneklem Dağılımları, Nokta Tahmini, Yeterli İstatistikler, Nokta Tahmin Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testleri.
1/1
EKNM 208 REGRESYON ANALİZİ
3
0
3
5
4
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin amacı regresyon tekniklerini öğretmektir.
İçerik
:
Kovaryans, varyans, korelasyon, Basit regresyon, Anakitle ve örneklem regresyon denklemleri, EKK’nın dayandığı varsayımlar,
Parameterlere konulan kısıtlamaların test edilmesi, korelasyon katsayısının anlamlılığının testi, normallik varsayımının test edilmesi,
Çoklu regresyon modelleri, Dışadüşenler ve uç değerler
EKNM 222 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
2
2
3
5
4
Zorunlu
Amaç
:
Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iş hayatlarında aktif olarak
faydalanmalarını sağlamak, daha kapsamlı araĢtırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt
yapı oluĢturmak. Bu amaçla, her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel konular
seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
İçerik
:
Bilgisayarın çalışma prensiplerni, Uygulamaların çalışma prensiplerini anlamak, Microsoft Excel ile ileri düzeyde uygulama
geliştirmek, Microsoft PowerPoint ile uygulama geliştirmek, internet kaynaklarını ve servislerini bilmek, web sayfasının çalışma
prensiplerini anlamak,arama motorlarının kullanımını bilmek, Microsoft Access ile uygulama geliştirmek.
EKON 202 MİKRO İKTİSAT - II
3
0
3
5
4
Zorunlu
Amaç
:
Eksik rekabet piyasasında firma davranışlarının ve karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, monopol, monopollü rekabet ve oligopol
piyasasında firma davranışlarının analiz edilmesi, faktör piyasasının analiz edilmesi, genel refah ekonomisi ve mikro ekonomik piyasa
başarısızlıklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik
:
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda
maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz
edilecektir.
EKON 204 MAKRO İKTİSAT - II
3
0
3
5
4
Zorunlu
Amaç
:
Dersin amacı, öğrencilere modern makro ekonomik teoriyi ve araçları sunarak, öğrencilerin makroekonmik değişkenlerin
davranışlarını; para ve maliye politikalarının enflasyon, işsizlik,GDP, faiz oranı , döviz kuru,ihracat ve ithalat gibi değişkenler
üzerindeki etkilerini nasıl modelleyeceklerini ve analiz edeceklerini sağlamaktır.
İçerik
:
Ders, ekonomik büyüme ve sermaye birikiminin dinamiklerini, Para ve maliye politikalarının toplam değişkenler üzerindeki etkilerini,
enflasyon ve işsizlik arasındaki değiş-tokuşu, toplam talep ve toplam arzın dinamiklerini, istikrar politikalarını, tüketim ve yatırım
teorilerini, bankacılık sistemi, para ve para politikası arasındaki ilişkileri içerir.
TKD 202 TÜRK DİLİ - II
Amaç
İçerik
2
0
2
5
4
Ortak Zorunlu
:
Dil bilgisinin bölümleri, kelime, kelime grupları ve cümle çeşitlerinin neler olduğunu bilme, bu bilgiyi kullanarak sağlam cümleler
kurma, "Doğru anlatım"ın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrama ve dili bu şuurla kullanma. Doğru ve planlı yazıp
konuşabilme. Yazılı ve sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını tanıma ve uygulama. Sözlü anlatım türlerini ve ilkelerini kavrama ve
uygulama, Etkili iletişimi gerçekleştirme. Metin tahlili yapabilme.
:
Dilbilgisinin bölümleri, Kelime grupları, Cümle ve cümle türleri, cümle tahlili, Anlatım
bozukluklarının giderilmesi, Yazılı anlatım, Kompozisyonda plan, Paragraf, Metin tahlili, Yazılı anlatım türleri, Biçimsel yazılar,
Öğretici metinler. Edebî Türler;
Bilimsel yazılarda uyulacak kurallar, Makale yazma, not alma ve özetleme teknik ve
yöntemleri. Sözlü anlatımın ( Güzel Konuşma becerisinin) temel özellikleri, Etkili iletişimde dilin önemi, Diksiyon, beden dilini
kullanma, Güzel konuşma ilkeleri, İyi bir konuşmacının özellikleri, Konuşma türleri, hazırlıklı, planlı konuşmalar, hazırlıksız
konuşmalar, Sözlü anlatım uygulamaları, dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme, retorik uygulamaları.
BUSI 313 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Uluslar arası örgütlerin yer aldıkları farklı çevresel koşulları anlamak, bu örgütlerin rekabetçi güçlerini arttırmalarını sağlamak için
geliştirilebilecek stratejileri öğrenmek ve uygulayabilmek.
İçerik
:
Uluslararası işletmeciliğin tüm yönleriyle kavranmasını ve yerel pazarlar üzerinde ki etkileri kapsayacaktır. Başka bir deyişle bu ders
kapsamında öğrencilerin uluslararası işletmelerin ulusal işletmelerden neden farklılık gösterdiği, uluslararası ticarete ait ekonomi
teorilerini ve uluslararası çevrenin kontrol edilemeyen zorlamalarına karşı yöneticilerin nasıl davrandıklarını anlaması
hedeflenmektedir.
BUSI 315 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Yönetim bilgi sistemlerinin kavramsal çerçevesini ortaya koymak ve uygulamalarından örnekler vererek kavratmak, ayrıca Yönetim
Bilgi Sistemleri’nin diğer İşletme fonksiyonlarıyla olan ilişkilerini incelemek.
İçerik
:
Bilgi kavramı, bilgi toplumuna geçiş süreci ve işletme yönetimine etkisi, işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamaları,
işletmelerde bilgi sistemlerinin seçimi, geliştirilmesi ve kurulması süreci, işletmelerde bilgi sistemi uygulamaları dersin konuları
arasındadır.
BUSI 406 İNAVASYON YÖNETİMİ
Amaç
:
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Dersin amacı bireylerin, grupların, örgütlerin ve farklı kültürlerin yaratıcılığına dair geliştirilen teorik ve uygulamalı modellerin
derinlemsine anlaşılmasını sağlamaktır.
Günün birinde yaratıcı ve yenilikçi bir örgütün parçası olmak veya yaratıcılığını nasıl kullanabileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler
için tasarlanmıştır. Yaratıcılık ve inovasyon konusunun derinlemesine anlaşılmasının sağlanmasıyla, öğrencilerin yaratıcılıklarının
farkına varmasının sağlanması ve yaratıclığı inovasyona nasıl dönüştürecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
İçerik
:
1/1
BUSI 414 YÖNETİM MUHASEBESİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Maliyet Verilerinin değişik yönetim kararlarında kullanılmasını öğretmek.
İçerik
:
Derste maliyet kavramı, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet hacim ilişkileri ve maliyetlerin yönetim kararlarında kullanılması
incelenmektedir
BUSI 415 SERMAYE PİYASASI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, öğrencinin sermaye piyasaları hakkında kavramsal ve sayısal bilgi donanımı ve beceriyi kazandırmaktır. Derste
sermaye piyasalarına ilişkin kavramlar, kurumlar ve süreçlerin anlatılması yanında, menkul değerlere ilişkin sayısal analizler de
yapılmaktadır.
İçerik
:
Bu derste finansal pazarlar, tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasası yatırım araçları, finansal piyasa sınıflandırmaları, Türkiyede
sermaye piyasaları, finansal varlıkların fiyatı ve gerçek değeri, menkul kıymetlerde risk -getiri analizi ve portföy yatırımı, sermaye
piyasasında temel ve teknik analiz konuları işlenmektedir.
BUSI 425 PERAKENDE YÖNETİMİ
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Perakendecilik bugün bir dönüm noktasındadır. Bir yandan perakendeci satışları tarihteki en yüksek noktasına ulaşmıştır. Yeni
teknolojiler perakendecinin etkinliğini iyileştirmektedir. Etrafta yeni bir perakendeci açmak için veya franchise almak için fırsatlar
bulunuyor. Küresel perakendecilik fırsatları bile var. Öte yandan perakendecilerin karşılaştığı önemli sorunlar var. Perakende de karar
vericilerin zorluklarla mücadele edebilmesi için perakendeciliğin temel ilkelerinin sistemli şekilde oluşturulmuş perakende stratejisine
uygulanması gerekmektedir. Bu ders perakende yönetimini incelemeyi amaçlamaktadır.
1. Perakendeciliğe giriş
2. Perakendecilikte stratejik planlama
3. Perakendeci kurumların sınıflandırılması: sahiplik
4. Perakendeci kurumların sınıflandırılması: mağaza strateji karması
5. Tüketicilerin tanımlanması ve anlaşılması
6. Perakendecilikte bilgi toplama ve işleme
7. Ticari alan analizi
8. Konum seçimi
9. Ticari alan planlarının geliştirilmesi
10. Ticari alan planlarının uygulanması
11. Finansal yönetim
12. Perakendecikte fiyatlandırma
CEKO 303 ÇALIŞMA EKONOMİSİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Amaç: İşgücü piyasası ve işleyişinin temel kavramları ile birlikte değerlendirilmesi. İşgücü piyasasının küreselleşmesi ve Dünya ve
Türkiye ölçeğinde işgücü piyasaları göstergelerinin değerlendirilmesi. Hedefi:İşgücü piyasasının yapısı ve işleyişinin kuramsal ve
uygulama çerçevesinde analizi.
İçerik
:
İşgücü piyasasının temel kavramları, işgücü piyasasının küreselleşmesi, tabakalı işgücü piyasaları, işgücü piyasası kurumları,
Türkiye’de işgücü piyasasının özellikleri. .
CEKO 307 SOSYAL DİYALOG VE ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi kavramlarını ve ortaya çıkış koşullarını incelemek.Avrupa Toplum Modelinin özelliklerini
değerlendirmek.
İçerik
:
Sosyal Diyalog, Demokrasi ve Endüstriyel Demokrasi Kavramları, Türkiye ve Dünya Ölçeğinde Tarihsel Süreçleri, Tarafları, Sosyal
Diyalog ve Endüstriyel Demokrasinin Yöntemleri ve Türleri, Hukuksal Çerçeveleri, Avrupa Birliği ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Olarak
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Uygulamaları.
CEKO 309 TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN.
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Türkiye'nin toplumsal yapısı ve sosyal planlama uygulamaları hakkında formasyon kazandırmak.
:
Türklerin Anadolu'ya Geliş Tarihinden Cumhuriyet Dönemine Kadar Toplumsal, Ekonomik, Kültürel, Nüfus, Yerleşim ve İşgücü
Piyasasının Demografik ve Sosyal Yapısı. Aile Yapısı, Değişme Eğilimleri, Kırdan Kente Göç Süreci ve Sosyal, Ekonomik ve İşgücü
Piyasasında Yarattığı Değişimler. 1933 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan Günümüze Planlar, Planlı Dönem ve Türkiye'nin Sosyal
Yapısının Planların Hedef ve Sonuçları Açısından Karşılaştırılması ve Küreselleşmenin Toplumsal Anlamda Yarattığı Değişim ve
Sorunlar.
.
CEKO 311 AB SOSYAL POLİTİKASI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi, AB’de sosyal ortaklar, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri hakkında bilgi
vermektir.
İçerik
:
Bu derste sosyal politika kavramı ve tarihsel gelişimi, AB’nin oluşumu, kurumları, AB sosyal politikasının amacı, kapsamı, tarihsel
gelişimi, AB sosyal politika kaynakları, yapısal ve kurumsal araçları, sosyal ortaklar, sosyal diyalog, AB-Türkiye sosyal politika ilişkileri
işlenir.
CEKO 313 VERİMLİLİK
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
CEKO 407 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili genel uygulamaları bilmek.
İçerik
:
Sosyal Yardım ve Hizmet Kavramı, Türkiye’de ve Dünya’da Gelişimi, Finansmanı, Türkiye’de Sosyal yardım ve Hizmet Programları,
Kapsamı, Yararlanma Koşulları.
.
1/1
EKNM 301 EKONOMETRİ - I
3
0
3
5
5
Zorunlu
Amaç
:
Ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri nicel olarak ölçmek, ekonomik modellerin parametrelerini tahmin etmek, ekonomik
hipotezlerin veriler karşısında sınmasını yapmak ve öngörülerde bulunmak.
İçerik
:
Tek değişkenli Regresyon modeli ve EKK tahmin Yöntemi, KDRM’nin varsayımları, Aralık tahmini ve Hipotez testleri, Alternatif
Fonksiyon biçimleri, Çoklu Regresyon Modeli ve İstatistiksel Çıkarsama, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Yapısal Kararlılık Testleri,
Regresyon modeline Matris yaklaşımı
EKNM 305 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - I
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı ekonometrik ve istatistiksel tahminlerin bilgisayar yardımıyla yapılabilmesine imkan sağlayan ekonometrik yazılımları
öğretmektir
İçerik
:
Excel de veri giriş ve istatistiksel analiz, Eviews da veri girişi ve istatistiksel analiz, Stata da veri girişi ve istatistiksel analiz, Gauss da
veri giriş ve istatistiksel analiz, Matlab da veri girişi ve istatistiksel analiz, R ‘de veri girişi ve istatistiksel analiz.
EKNM 307 OPTİMİZASYON
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Optimizasyon verilen şartla altında en iyi sonucun elde edilmesi işidir. Bu dersin amacı, optimizasyonun temel kavram ve yöntemlerini
öğretmektir.
İçerik
:
Optimizasyona Giriş, Klasik Optimizasyon Yöntemleri, Doğrusal Olmayan Programlama: Tek Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri,
Kısıtsız Çok Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri, Kısıtlı Çok Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri.
EKNM 311 SAYISAL ÇÖZÜMLEME
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Uygulamalı bilimlerde problemlerin matematik dili ile ifade edilmesinden sonra çözümü gerekir. Problemlerin çözümü analitik ya da
sayısal olarak bulunabilir. Analitik çözüm tercih edilen çözüm olmasına rağmen her zaman bulmak mümkün değildir. Bu ders ile
matematiksel problemlerin sayısal çözümlerinin elde edilme yöntemleri incelenmektedir. Anlatılan konuların MATLAB, vb. uygulaması
yapılacaktır.
İçerik
:
Denklem Çözümleri, Doğrusal Denklem Çözümleri, Polinomlar ve Kökleri, Matris İşlemleri, Doğrusal Olmayan Denklem Çözümleri,
Özdeğer ve Özvektör, Doğrusal Eğri Uydurma, Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma, İnterpolasyon, Türev ve İntegral.
EKNM 313 VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı öğrenciye varyans analizi ve deney tasarımı bilgisini kazandırmaktadır. .
İçerik
:
Temel Kavramlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller; Lojit Model;
Multinominal Logit Model; Karesel Tablo Çözümlemeleri. .
EKNM 317 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I
3
0
3
5
5
Zorunlu
Amaç
:
Yöneylem Araştırması üretim kaynaklarının en etkin kullanımı, hatalı ürünlerin an aza indirgenmesi, verimliliğin arttırılması, ürün
kalitesi ve müşteri memnuniyetinin maksimum yapılması gibi pek çok konuda işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu ders ile Yöneylem
Araştırmasındaki yöntemler öğretilecektir. Ayrıca, yöntemlere ilişkin bilgisayar uygulaması yapılacaktır.
İçerik
:
Temel Tanımlar; Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Yöntem, Simpleks
Yöntemi, İki Aşamalı Simpleks Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Çözümlemesi, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri
EKNM 401 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - I
3
0
3
Amaç
:
Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisine giriş yapmaktır.
İçerik
:
ARIMA, Diagnostik Ölçümler, Model Seçimi, ARMA, ARIMA, Öngörü,
EKNM 405 EKONOMETRİK MODELLER
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
15
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı farklı ekonometrik modelleri öğrenciye sunmaktır.
İçerik
:
Dinamik Ekonometrik modeller, Koyck ve Almon modelleri, Eşanlı denklem modelleri, ayırtedilme sorunu, Eşanlılık testi, Dışsallık
testi, yinelemeli model, Aşırı belirlenmiş model ve tahmini, Araç değişkenler yöntemi, İki aşamalı EKK, Üç aşamalı EKK, GİR,
Simülasyon
EKNM 407 İSTATİSTİKSEL KARAR KURAMI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu ders karar vermede istatistiğin nasıl kullanıldığını öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik
:
Bayes Teoremi, Önsel ve Sonsal Dağılımlar; Önsel Dağılımların Belirlenmesi; Olabilirliklerin Belirlenmesi; Eşlenik Önsel Dağılımlar;
Belirlilik, Belirsizlik; Ödeme ve Yitim Çizelgeleri; Belirsizlik Altında Karar Vermede Olasılıksal ve Olasılıksal Olmayan Ölçütler; Fayda;
Fayda Fonksiyonlarının Belirlenmesi; Sonsal Öncesi Kararlar; Eksiksiz Bilgi ve Örneklem Bilgisinin Beklenen Değerleri; Doğrusal
Ödeme Fonksiyonları
EKNM 409 BENZETİM TEKNİKLERİ
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Benzetim tekniklerini öğretmek.
:
Sistem ve Model Kavramları; Benzetim Yöntem Bilimi; Benzetim Model ve Programını Geliştirme; Model Tasarımı; Benzetim
Deneylerinin Tasarımı; Benzetim Uygulama Sonuçlarının Çözümlenmesi; Mevcut Benzetim Uygulamaları; Sistem Benzetim
Uygulama Örnekleri ve Projeler.
1/1
EKNM 411 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu ders çok değişkenli istatistiksel yöntemleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik
:
Normal Dağılım Teorisi ve Çok Değişkenli Normal Dağılım; Çok Değişkenli Hipotez Testleri; Temel Bileşenler ve Faktör
Çözümlemesi; Kanonik Korelasyon Çözümlemesi; Ayırma Çözümlemesi; Kümeleme Çözümlemesi; Dersin uygulama saatinde, teorik
olarak anlatılan konuların bilgisayar ortamında uygulaması öğrencilere verilecektir.
EKNM 413 OLASILIKSAL SÜREÇLER
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Olasılıksal süreçler hakkında bilgi vermek.
:
Olasılıksal Sürecin Tanımı, Durağan süreçler, Markov zincirinin tanımı; Kesikli Değiştirgeli Markov Zinciri: Geçiş olasılıkları, Olasılık
vektörü ve olasılık matrisi, İlk olasılık ve n adım olasılık vektörü arasındaki ilişki; İki Durumlu Markov Zinciri; Durumların
Sınıflandırılması ve Limit Teoremleri: Üreten fonksiyonlar, Limit teoremleri; Kapalı Küme: İndirgenemez markov zincirleri; Denge
Dağılımları; Geçiş Matrisinin Özdeğerleri ve Özvektörleri; İndirgenebilir Markov Zincirleri: Geçiş matrislerinin asal biçimi, Sonlu
markov zincirlerinde ortalama yutulma zamanı ve olasılıkları.
EKON 305 MATEMATİKSEL İKTİSAT - I
3
0
3
5
5
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin temel amacı, öğrencilere, teorik düzeyde matematik ve iktisat arasındaki karşılıklı ilişkileri kavratmayı, iktisadi analizlerde
matematiksel modelleri kullanabilmeyi ve problem çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik
:
İktisadi modeller ve statik denge analizi. Doğrusal modeller ve matris cebiri. Sonlu Markov zincirleri, Leontief girdi-çıktı modelleri.
Karşılaştırmalı durağanlık analizi.
EKON 309 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
:
Bütün ekonomi öğrencileri için para teorisini öğrenmek pek çok önemli ekonomik olayı da öğrenmek demektir. Çünkü para, parasal
ve finansal piyasalar, parasal ve finansal kurumlar sadece günlük hayatımızı etkilemez, iş dünyasının karlılıklarını, mal ve hizmet
üretimini, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte diğer ülkelerinde ekonomik açıdan daha iyi duruma gelmelerini sağlamak amacıyla dünya
üzerinde dolaşan büyük miktarlı fonların hareketlerini de kapsar. Para teorisi derslerinde öğrenciler parayı, parasal konuları,
ekonomideki parasal problemleri, ekonomik problemlerin parasal kaynaklarını, parasal sistem ve kurumları, finansal sistem ve
kurumları öğrenmektedirler. Bu ders ile öğrencilere ekonomik problemlerin çözümünde hem bir teorik perspektif ve hem de analitik
karakter kazandırılması amaçlanmaktadır.
:
• Para Kavramı ve Para Sistemleri: Para kavramı, paranın fonksiyonları, para sistemleri, para değerinin ölçülmesi,
• Uluslar arası Para Sistemi ve Bu sistemdeki Gelişmeler: Birinci dünya savaşına kadar para sistemi, iki dünya savaşı arasındaki para
sistemi, Bretten-Woods para sistemi ve IMF, Avrupa Para Sistemi ve Euro
• Mali Sistem ve Parasal Kurumlar: Mali sistem kavramı, mali aracı kuruluşlar, merkez bankacılığı, para kurulu, bankacılık,
Türkiye?de mali sistem, mali sistem ve kredi derecelendirme.
• Para ve Faiz Teorileri: Para ve para ile ilgili teorik yaklaşımlar, klasikler, Keynes ve moneterasit iktisatçılara göre para ve faiz
teorileri.
• Globalleşme Olgusu ve Finansal Piyasalar: Globalleşme olgusu ve finansal piyasalar, finansal serbestleşme, kıyı bankacılığı ve
vergi cennetleri, globalleşme ve spekülasyon, global finansal sistem ve milli iktisat politikaları.
.
EKON 313 DİNAMİK İKTİSADİ ANALİZ
3
0
3
10
5
Amaç
:
Dersin amacı, öğrencilerin dinamik iktisadi analizin temel yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır.
İçerik
:
-Ekonomik dinamikler ve integral
-Differansiyel denklemlerin ekonomik uygulamaları
-Fark denklemlerinin ekonomik uygulamaları.
EKON 315 OYUN TEORİSİ
Amaç
İçerik
Güz Seçmeli
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Güz Seçmeli
:
Oyun teorisi karar verici birimlerin karşılıklı etkileşim içinde nasıl davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Dersin asıl amacı
ekonomik olguların canlandırılması için oyun teorisinin kullanılmasıdır.
:
-Nash dengesi
-Karma strateji dengesi
-Tam bilgi durumunda oyunlar
-Tekrarlayan oyunlar
.
EKON 317 REFAH VE GENEL DENGE TEORİSİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Ekonomilerde genel dengenin ve denge refah ilişkisinin tanıtılması.
İçerik
:
Giriş,Genel denge teorisinin kapsamı ve tarihi, Fiyatlar ve mallar, Kısıtlı üretim teknolojisi, arz ve talep fonksiyonları ile ekonomi:
Kısıtsız teknoloji ile üretim teorisi, Refah ekonomisi, Zaman ve belirsizlik, Arz-talep uygunluğunda ekonomi.
EKON 405 OYUN TEORİSİ - I
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Oyun teorisi karar verici birimlerin karşılıklı etkileşim içinde nasıl davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Dersin asıl amacı
ekonomik olguların canlandırılması için oyun teorisinin kullanılmasıdır.
-Nash dengesi
-Karma strateji dengesi
-Tam bilgi durumunda oyunlar
-Tekrarlayan oyunlar
.
1/1
EKON 412 KENTSEL EKONOMİ
3
0
3
20
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Öğrenciye, temel kensel ekonomi bilgilerinin kazandırılması.
İçerik
:
Kentsel Ekonominin Aksiyomları, Kentler neden vardır? Firmalar Neden Kümelenir?, Kent Büyüklüğü, Kentsel Büyüme, Kentsel Arazi
Rantı, Arazi Kullanım Paternleri, Komşu Seçimi, Bölgeleme ve Büyüme Kontrolü, Otomobil Dışsallıkları, Toplu Taşıma, Suç, Konut
Neden Farklıdır, Konut politikası, Yerel Yönetim Harcamaları, Yerel Yönetim Gelirleri.
EKON 417 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Ekonomik faaliyetler ve çevre ilişkisini doğal kaynakların sınırlığı çerçevesinde incelemeyi amaç edinen bir derstir.
İçerik
:
Çevre ekonomisine giriş, Çevreyi ve doğal kaynakları değerleme, Mülkiyet hakları, Dışsallıklar, Coase teoremi, Çevresel problemler,
Piyasaların Düzenlenmesi, Geri dönüşümlü kaynaklar, Kaynak Kıtlığı Sonlu Çevrede Büyüme, Ticaret ve çevre, Ulaşım ve çevre,
Kaynaklar ve enerji.
EKON 419 FİNANSAL EKONOMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Finansal piyasaları, finansal kurumları ve finansal varlıkları tanıtmayı amaçlayan bir derstir.
İçerik
:
Belirsizlik altınbnda karar vermek, Portföy seçimi, Finansal piyasa sistemleri, Arbitraj ve opsiyon fiyatlaması, Firmalar ve finansal
piyasalar, Borçlanma sözleşmeleri ve kredi oranı, Mevduat sözleşmeleri ve bankacılık, Bankaların düzenlenmesi, Finansal piyasalar
ve finansal aracılık.
EKON 421 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
İktisadi düşüncenin 16. yüzyıldan günümüze evrimini zaman ve mekan boyutunda tartışmak. Klasik iktisatta iktisadi davranışı, piyasa
ilişkilerini ve fiyat mekanizmasını belirleyen ekonomi politik süreci tartışmak.
İçerik
:
İktisadın aydınlanma tarihi açısından pozitivist ve sosyal bilimler içinde var oluş sürecinin ortaya konulması. Ortodoks, Heterodoks
İktisat ayrımı ile normatif ve pozitif ayrımının ortaya konulması.İktisatta bilgi, deney, zaman sorununun tartışılması. Liberalizm fiyat
davranış, piyasa toplumu ve piyasa ekonomisi ilişkisinin tartışılması. Liberalizm, Merkantilizm, Fizyokrasi ve Devlet ilişkisinin ortaya
konulması. Klasik İktisatta Emek Değer Teorisinin Fiyat Teorisinin tartışılması.
EKON 423 KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Küreselleşme sürecinin yerel ekonomiler, uluslararası ticaret ve üretim faktörleri transferleri zerindeki etkilerini analiz eden bir derstir.
İçerik
:
Ekonomik Bütünleşmenin Anlamı Ekonomik Bütünleşme girişimlerinin Uluslararası Kuruluşlar İçindeki yeri Ekonomik Bütünleşmeler
Açısından özel önem taşıyan bir ekonomik işbirliği kuruluşu: WTO Uluslar arası Ekonomik Bütünleşme Teorisi Ekonomik
Bütünleşmenin statik refah etkileri Ekonomik Bütünleşmenin dinamik refah etkileri Ekonomik Bütünleşme ve politika uyumlaştırması
Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik bütünleşme Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme.
EKON 426 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON
3
0
3
20
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Farklı piyasa yapılarının firmaların üretim ve fiyatlama süreci üzerindeki etkilerini çözümlemek. Piyasa yapısı ile firmaların
performansları arasındaki ilişkileri açıklamak. Bilginin piyasada üretici ve tüketici davranışları nasıl etkilediğini yorumlak.
İçerik
:
Firma ve maliyetler, tam rekabet, tekel, oligopol, kartel ve tekelci rekabet piyasalarında firmaların üretim ve kar maksimizasyon
süreci, piyasa gücü ile fiyatlama arasındaki etkileşim, bilgi, reklam ve üretim haklarının üretim ve fiyatlama süreçleri üzerindeki
etkileri.
ISLE 305 ŞİRKETLER MUHASEBESİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin sonunda öğrencilere; muhasebe uygulamalarının temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak, şirketlerin
kuruluş aşamasından tasfiye edilmesine kadar yapılması gerekli işlemlerin muhasebeleştirilmesinin tek düzen hesap planına uyumlu
olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik
:
Şirket Tanımı, Türleri, Kollektif Şirketler, Kolektif Şirketlerle İlgili Muhasebe Uygulamaları, Adi Komandit Şirketler, Adi Komandit
Şirketlere İlgili Muhasebe Uygulamaları, Anonim Şirketler İle İlgili Muhasebe Uygulamaları, Limited Şirketler, Limited Şirketler İle İlgili
Muhasebe Uygulamaları, Birleşme ve devralmalar.
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Borçlar Hukuku dersinin temel amacı borçlar hukukunun temel kural ve kavramlarının öğrenciye öğretilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, öğrencilerimizin iş hayatlarında karşılaşacakları borçlar hukukuna dair meselelerin öğrenciye tanıtılması da
hedeflenecektir. Borçlar hukuku kavramlarının esasen soyut kavramlar olması ve borçlar hukukuna ait teorik bilgilerin daha kolay
anlaşılabilmesi amacıyla ders, çok sayıda örnek ve pratik çalışmayla desteklenecektir. .
İçerik
:
-Borç ilişkisi kavramı, sorumluluk, eksik borçlar -Borcun kaynakları, sözleşmeler -Sözleşmenin şekli -İrade ile beyan arasındaki
uygunsuzluk halleri -İradeyi fesada uğratan haller -Gabin -Temsil -Haksız fiiller -Sebepsiz zenginleşme -Borçların ifası -Alacaklının
temerrütü -Borçlunun temerrütü -Borçların sona ermesi .
ISLE 309 PAZARLAMA YÖNETİMİ
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin pazarlama yönetimi olgusunu anlaması ve analiz etmesi için temel bilgileri sağlama ve kapsamlı
bir pazarlama programını geliştirmesini sağlamaktır.
Pazarlamada karar verme ve pazarlama yönetim süreci aşamaları, mamul, mamul hayat eğrisi, yeni mamul geliştirme, ambalaj,
marka, fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri, fiyatlandırma stratejileri ve fiyatlandırmada esneklikler, tutundurma ve pazarlama iletişimi,
kişisel satış ve satış yönetimi süreci, kişisel satışta beden dili, kişisel satış süreci ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler,
doğrudan pazarlama ve doğrudan pazarlama araçları, e-ticaret ve internette pazarlama, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım,
pazarlama bölümünün organizasyonu, pazarlama denetimi, pazarlama alanında güncel konular ve vaka analizi (ilişki pazarlaması,
kitlesel kişiselleştirme, deneyim pazarlaması, hizmet pazarlaması vd.
1/1
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramların, kuralların ve yöntemlerin öğretilmesidir. Bu derste, üretim yönetimi ve karar almada
kullanılan kantitatif analiz yöntemleri incelenmektedir.
İçerik
:
Üretim yönetiminin temel kavramları. Üretim sistemleri ve üretim Sistemlerinin sınıflandırılması. Kuruluş yeri seçimi. İşyeri
düzenlemesi. Mamul tasarımı. Kapasite planlaması. İş analizleri; Metod ve zaman etüdü. Teknoloji seçimi. Tamir-bakım planlaması.
ISLE 313 İŞLETMELERDE GİRİŞ. VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Dersin amacı, girişimcilik ve örgüt kültürü hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
İçerik
:
Girişimciliğin tanımı, kapsamı ve önemi, başarılı girişimcilerin özellikleri, girişimciliğin temel fonksiyonları ve dünyada ve Türkiye’de
girişimciliğin gelişimi, örgüt kültürünün işletmeler için önemi
ISLE 317 SATIŞ YÖNETİMİ
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
Satış yönetimi kavramı ve önemi, satış yönetimi amaç ve stratejileri,
satış gücünün örgütlenmesi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi,
satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performansının değerlendirilmesi, satışçıların denetimi, kişisel
satış, sıcak-soğuk satış, satışta beden ve mekan dili, satışta itirazların karşılanması, satışların kapatma teknikleri, tüketici hakları ve
tüketicinin korunması kanunu, uluslararası satış yönetimi
3
0
3
10
Amaç
:
Bu dersin amacı, bilgisayar ortamında muhasebe işlemlerinin yapılışını öğretmektir.
İçerik
:
Derste bilgisayar ortamında muhasebe uygulamaları yapılacaktır.
ISLE 327 TOPLAM KALİTE KONTROLÜ
:
İçerik
:
İçerik
:
:
:
:
3
10
5
Güz Seçmeli
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Dersin amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya
hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmaları hallerini analiz etmektir.
1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü
teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar
2. Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanması
3. Hâkim durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde
azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Perakendecilik bugün bir dönüm noktasındadır. Bir yandan perakendeci satışları tarihteki en yüksek noktasına ulaşmıştır. Yeni
teknolojiler perakendecinin etkinliğini iyileştirmektedir. Etrafta yeni bir perakendeci açmak için veya franchise almak için fırsatlar
bulunuyor. Küresel perakendecilik fırsatları bile var. Öte yandan perakendecilerin karşılaştığı önemli sorunlar var. Perakende de karar
vericilerin zorluklarla mücadele edebilmesi için perakendeciliğin temel ilkelerinin sistemli şekilde oluşturulmuş perakende stratejisine
uygulanması gerekmektedir. Bu ders perakende yönetimini incelemeyi amaçlamaktadır.
1.
İçerik
0
Güz Seçmeli
Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Çemberleri ve Kullanım Yöntemleri,
İstatistiksel Kalite Kontrol, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Süreç Kontrolünde İstatistiksel Yöntemler, Kontrol Şemaları
ISLE 409 PERAKENDECİLİK
Amaç
3
5
Bu dersin amacı, öğrencilere serbest piyasa sistemi içerisinde kalite yönetiminin işleyişi ve kalite kontrolü ile ilgili gözlem yapılması
konularının öğrenilmesine katkıda bulunmaktır.
ISLE 407 REKABET HUKUKU
Amaç
Güz Seçmeli
Dersin temel amacı, satış yönetiminde kullanılan temel kavram, yöntem ve stratejileri açıklamaktır.
ISLE 321 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
Amaç
5
Perakendeciliğe giriş
2. Perakendecilikte stratejik planlama
3. Perakendeci kurumların sınıflandırılması: sahiplik
4. Perakendeci kurumların sınıflandırılması: mağaza strateji karması
5. Tüketicilerin tanımlanması ve anlaşılması
6. Perakendecilikte bilgi toplama ve işleme
7. Ticari alan analizi
8. Konum seçimi
9. Ticari alan planlarının geliştirilmesi
10. Ticari alan planlarının uygulanması
11. Finansal yönetim
12. Perakendecikte fiyatlandırma
1/1
ISLE 411 TÜKETİCİ HUKUKU
Amaç
İçerik
:
:
İçerik
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Dersin amacı, günlük yaşamın hemen her alanında karşılaşılan tüketici hukukuna ilişkin kuralları genel yönleriyle ele alıp
incelemektir.
1. Tüketici hukukunun konusu ve kaynakları 2. Tüketici hukuku ve sorumluluk kavramı 3. Tüketici hakları 4. Ayıplı mal 5. Tüketicinin
korunması ve tüketici mahkemelerinin görevleri
ISLE 413 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Amaç
3
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Bu dersin amacı, öğrencilere toplam kalite yönetimi ile temel kavramları sunmaktır.
:
Kalite kavramı, kalite kavramının gelişimi Küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim
arasındaki farklar Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri Toplam kalite yönetimi araçları Toplam kalite yönetimi uygulamaları Kalite
Kontrol çemberleri işleyişi Toplam kalite yönetiminin süreç olarak uygulanması Toplam kalite yönetiminde liderlik ve önemi Toplam
kalite yönetimi başarı koşulları Toplam kalite yönetimine yönelik eleştiriler Türkiye’de toplam kalite yönetimi Kalite uygulamalarında
kalite ödülleri
ISLE 415 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Öğrencilerin bir yatırım projesi fikrin doğuşundan yatırımın uygulanması sürecine kadarki bütün aşamalarda, belirli değerlendirme
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu yöntemleri uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır
İçerik
:
Derste yatırım projeleriyle ilgili temel bilgiler ve kavramlar, yatırım projesinin hazırlanması süreci ile milli ekonomi ve işletmeler
açısından proje değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alınmaktadır
ISLE 417 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı; öğrencilere yönetime ilişkin gelişmeleri öğretmek ve bilim ile uygulama arasındaki irtibatı kurmalarına yardımcı
olmaktır.
İçerik
:
Bu ders, yönetim bilimindeki gelişmeleri kapsamaktadır.
ISLE 419 HALKLA İLİŞKİLER
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Dersin temel amacı, halkla ilişkilerde kullanılan temel kavram, yöntem, ilke ve araçları açıklamaktır.Halkla ilişkilerle ilgili temel
araştırmaları yapma, halkla ilişkiler planları geliştirme, planları uygulama ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandırmaktır.
:
Halkla İlişkiler tanımı, önemi ve tarihsel gelişimi, halkla İlişkilere yakın kavramlar, halkla ilişkilere yakın kavramlar, sosyal sorumluluk,
toplam kalite yönetimi, örgüt kültürü ve halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde etkin iletişim, halkla ilişkilerde temel ilkeler ve amaçlar, halkla
ilişkilerde örgüt imajı, kimliği ve itibarı ilişkileri, halkla ilişkiler bölümünün örgütlenmesi, halkla ilişkilerde planlama ve yönetim, halkla
ilişkilerde hedef kitle, halkla ilişkilerde iletişim araçları, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkilerde etkili sunuş teknikleri ve beden dili,
Türkiye’de başarılı halkla ilişkiler uygulamaları, dünya’da başarılı halkla ilişkiler uygulamaları
MALI 303 KAMU MALİYESİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı Kamu Maliyesinin temel kavramlarını başlangıç seviyesinde öğrencilere öğretmektir.
İçerik
:
Kamu Maliyesi, Tanımı, İçeriği, Kamu Gelirlerinin Yapısı, Çeşitleri, Sınıflandırılması, Kamu Giderlerinin Yapısı, Çeşitleri,
Sınıflandırılması, Verginin Yapısı, Sınıflandırılması İlkeleri, Kamu Giderlerinin Artış Nedenleri ve Sınıflandırılması, Bütçenin Esasları,
Tarihsel Gelişimi, Görevleri, Prensipleri, Türk Bütçe Sistemi, Kamu Borçlarının Sınıflandırılması ve İncelenmesi, Maliye Politikasının
Konusu ve Dengesizliklerde Uygulama Yolları. .
MALI 307 TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Türk Vergi Sisteminin açıklanması, gelir unsurlarının irdelenmesi .
İçerik
:
Türk Vergi Sisteminin Yapısı ve Gelişimi, Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Harcamalar Üzerinden
Alınan Vergiler.
MALI 311 EĞİTİM EKONOMİSİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, Eğitim planlamasının ekonomik temelleri, eğitim maliyeti ve hesaplanması, eğitim
planlaması ve önemi, başlıca ilkeler ve yaklaşımlar.
İçerik
:
Eğitim ekonomisi ile ilgili temel kavramlar; eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri; eğitim ve ekonomik büyüme
arasındaki İlişki; Eğitimin Dışsallıkları; maliyet-etkililik analizi; eğitim ekonomisi kuramları; Eğitimde maliyet ve harcamalar; eğitimin
finansmanı ve kalkınma .
MALI 313 KAMU HARCAMALARI HUKUKU
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı kamu harcama hukuku konusunda temel bilgiler konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve kamu
personel rejimi, Kamu ihale sistemi ve bütçe harcama uygulamalarına değinmektir.
İçerik
:
Harcama hukukunun tanımı, harcama hukukunun diğer hukuku dallarıyla ilişkisi, harcama hukukunu kaynakları, harcama hukukunun
anayasal ilkeleri, Harcama kanunlarının uygulanması, harcama denetimi harcama.
MALI 315 ULUSLAR ARASI TİCARET VE VERGİLEME
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı uluslararası ticaret ve vergileme hakkında öğrencilerin bilgi seviyelerini arttırmaktır. .
İçerik
:
Ekonomik bütünleşmelerde vergi sistemlerinin uyumlaştırılması çalışmaları, uluslararası vergi hukukunun temel sorunları ve
çözümleri, Uluslararası vergi alanında çifte vergilendirmeye ve vergi ahenkleştirmesine ilişkin sorunlar, vergi cennetleri, AB'de vergi .
MALI 317 VERGİ DENETİMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
1/1
Amaç
:
Bu derste, mezun olacak öğrencilerin ileride girecekleri sınavlarda başarılı olmak ve sonraki süreçte iyi bir vergi denetim elemanı
olabilmeleri için, uygulanan vergiler ve mükelleflerin denetimi konusunda bilgi sahibi olmalarının ve yorumlamalarının sağlanması
amaçlanmaktadır.
İçerik
:
Vergi Denetiminin Teorik ve Hukuki Esasları: Tanımı, Amaçları, Çeşitleri, Vergi denetimine yetkili olanlar, Vergi denetimine tabi
mükellefler, Vergi denetiminin başarılı olabilmesi için gerekli koşullar; Bilanço Hesaplarının Açıklanması: Aktif kalemlerin açıklanması,
Pasif kalemlerin açıklanması; Gelir Tablosu Hesaplarının Açıklanması; Dönem Sonu İşlemleri: Mal satışı karının hesaplanması,
Amortisman uygulamaları, Yeniden değerleme işlemleri; Ticari Kar-Mali Kar Kavramları.
MALI 321 GÜNCEL MALI YAKLAŞIMLAR
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan analizinin öğretilmesi bu dersin amacıdır.
İçerik
:
Ulusal ve uluslar arası güncel ekonomik, sosyal ve politik sorunların ekonomik açıdan nasıl analiz edileceği, araştırma konularının
metodolojik seçimlerinin ne şekilde olacağı, raporun nasıl hazırlanacağı ve sunumun ne şekilde olacağı bu derste öğrenilmiş
olacaktır.
MALI 409 VERGİ CEZA HUKUKU
Amaç
İçerik
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
:
Bu ders, vergi mükelleflerinin vergi mevzuatına uymamaları durumunda hangi işlemler ve cezalarla karşılaşabilecekleri konusunda
bilgilerin öğrencilere kazandırılmasını amaçlamaktadır.
:
Ceza hukuku konusunda genel bilgiler, yaptırımlar düzeni; ceza hukukunun özellikleri ve temel ilkeleri, vergi ceza hukukunun ceza
hukuku içindeki yeri, vergi idaresinin cezalandırma yetkisi açısından vergi usul hükümlerine genel bakış, ikmalen tarhiyat, re'sen
tarhiyat, vergi cezaları ve hukuki niteliği, kamusal cezalarla idari cezaları ayırt etmeye yarayan kıstaslar, vergi ceza hukukunda
ehliyet, idari vergi suçları, kamusal vergi suçları; iştirak; içtima; cezalarda indirim, tekerrür, ceza ilişkisinin sona ermesi, ödeme, ölüm,
zamanaşımı, af, uzlaşma.
SBKY 303 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
20. yüzyılda üretilmiş olan siyasal akımları kavrar ve çağdaş siyasal düşünce ile çağdaş siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiyi analiz
eder
İçerik
:
Modern dünyayı biçimlendiren başlıca siyasi doktrinlerle, onlarla ilişkili olarak ortaya çıkan felsefi ve siyasi akımların ele alınması,
liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlıkla, özellikle yirminci yüzyıla damgasını vuran anarşizm, feminizm, komünteryenizm,
postmodernizm ile ilgili ana temaların aktarılması
SBKY 307 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı en temel kavram ve kuramlardan başlayarak kamu yönetimindeki çağdaş kavram, teori, yaklaşım ve uygulamaları
ortaya koymaktır.
İçerik
:
Dersin içeriği, klasik kamu yönetimi kuramları, modern kuramlara geçiş, kamu yönetiminde kaos ve karmaşıklık bilimleri, yeni kamu
yönetimi hareketi, yeni kamu işletmeciliği, yönetişim, sektörler arası işbirliği ve ortaklıklar, yeni sağ ve minimal devlet teorisi, kamu
tercihi teorisi, kamu yönetiminde post-modernizm ve post-bürokrasi, kamu sektöründe stratejik planlama ve performans yönetimi
SBKY 403 KAMU YÖNETİMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Ülkelerin kamu yönetim yapılanmalarını öğrenmek, kamu yönetimlerine ilişkin olarak değişen anlayışları irdelemek, yeni yönetim
anlayışlarını geleneksel anlayışlar çerçevesinde irdelemek, Türk kamu yönetim sistemini derinlemesine çalışmak, Türk kamu
yönetimİNİN örgütlenmesini irdelemek, genelde kamu yönetimlerine özelde Türk kamu yönetimine dönük reform çalışmalarını analiz
etmek.
İçerik
:
Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi, kamu yönetiminde değişim çağı, geleneksel kamu yönetimi modeli, yeni
kamu yöntimi (kamu işletmeciliği) modeli, devletin rolü, devlet-hükümet ayrışması, Türk kamu yönetimin yapılanması, yerel
yönetimler, yerel yönetim çeşitleri, bürokrasi ve kamu personel yönetimi, kamu yönetiminde denetim, yönetime ilişkin reform
çalışmaları.
SBKY 405 İDARE HUKUKU
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Dersin temel amacı, idareyi ve idari faaliyetleri düzenleyen hukuk kurallarını Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine öğretmektir. .
İçerik
:
İdare Kavramı, İdare Hukukunun Tanımı, Kaynakları, Tarihsel Gelişimi,Türkiye’nin İdari Teşkilatı,İdari İşlemler,İdari
Sözleşmeler,Kamu Hizmeti,Kolluk Hizmetleri, Kamu Görevlileri,Kamu Malları,İdarenin Sorumluluğu,İdari Yargı, Tam Yargı ve İptal
Davaları .
SBKY 413 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Dünyadaki Kamu Yönetimi örneklerinin incelenerek bunların Türkiye’deki kamu yönetimi anlayışı ile benzerlik ve farklılıklarının
değerlendirilmesi.
İçerik
:
Dünyadaki çeşitli ülkelerin Kamu Yönetimi Anlayışlarının incelenmesi.
SBKY 415 YÖNETİMDE HALKLA İLİŞKİLER
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Özel sektör ya da kamu kurumlarındaki halkla ilişkiler faaliyetlerini ve örgütlenmesini aktarmak.
İçerik
:
Halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, davranışsal boyutu, yönetimi, kullanılan yöntem ve teknikleri, ilkeleri, örgütlenmesi
SBKY 417 YURTTAŞLIK VE SİYASET
Amaç
:
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Modern siyasal yapıda bireylerin devlet ile ilişkisinde kamusal anlamda yurttaş kimliğini nasıl, hangi araçlarla ve niçin taşıması
gerektiğini kavrar ve devlet-yurttaş ilişkisinin nasıl sorgulanacağını analiz eder
.
İçerik
:
Yurttaş ve yurttaşlık kavramlarına ilişkin (Eski Yunandan modern çağa) temel bilgilerin aktarılması
1/1
SBKY 419 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
0
3
10
Amaç
:
Sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın temel kavramlarını ve yöntemlerini tanıtmak.
İçerik
:
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırmanın mantığı.
SBKY 421 KENTLEŞME VE KENT POLİTİKASI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Dersin amacı öğrencilerin profesyonel yaşamlarında farklı kentsel sorunları çözme ve anlama kapasitelerinin gelişmesine yardımcı
olmaktır. Kentsel sorunların farkında olmalarını geliştirmektir.
İçerik
:
kentsel gelişimin ve yayılma/büyümenin yönetimi, kent planlama, köyden-kente göç, konut politikaları, arsa politikası, kentlileşme,
kent politikaları.
UTFB 301 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Uluslararasi ekonomiye makroekonomik yaklasim: ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlasilmasi ve döviz piyasasi.Döviz
kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri. Uluslararasi para sistemleri, küresel bagimlilik ve ülke
refahina etkisi.
İçerik
:
ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlasilmasi ve döviz piyasasi.Döviz kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri.
UTFB 315 TÜRKİYEDE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Uluslararasi ekonomiye makroekonomik yaklasim: ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlasilmasi ve döviz piyasasi.Döviz
kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri. Uluslararasi para sistemleri, küresel bagimlilik ve ülke
refahina etkisi.
İçerik
:
ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlasilmasi ve döviz piyasasi.Döviz kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri.
UTFB 317 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Küreselleşme sürecinin yerel ekonomiler, uluslararası ticaret ve üretim faktörleri transferleri zerindeki etkilerini analiz eden bir derstir.
İçerik
:
Ekonomik Bütünleşmenin Anlamı Ekonomik Bütünleşme girişimlerinin Uluslararası Kuruluşlar İçindeki yeri Ekonomik Bütünleşmeler
Açısından özel önem taşıyan bir ekonomik işbirliği kuruluşu: WTO Uluslar arası Ekonomik Bütünleşme Teorisi Ekonomik
Bütünleşmenin statik refah etkileri Ekonomik Bütünleşmenin dinamik refah etkileri Ekonomik Bütünleşme ve politika uyumlaştırması
Gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomik bütünleşme Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme.
UTFB 401 DÜNYA EKONOMİSİ
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Dersin amacı dünyanın güncel ekonomik sorunları hakkında fikir sahibi olmak, Dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyebilmesi için
gerekli olan bilgi ve kavramları öğrenmek, Türkiye'nin ekonomik gelişiminin Dünya ekonomisindeki yeri ile değerlendirebilmektir. .
İçerik
:
Sanayi devrimi öncesinde ve sonrasında dünya ekonomisi, dış ticarette serbestlik ve korumacılık yaklaşımları, dünya ekonomisinde
küreselleşme eğilimleri. Dünya ticaretinin ve finansal akımların küreselleşmesi, dünya ekonomisine yön veren örgütlenmeler, Dünya
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu. Dünya ekonomisinde bölgesel örgütlenmeler. Dünya ekonomisinin
yeniden yapılanması ve günümüz dünyasından örnekler.
UTFB 403 ULUSLAR ARASI FİNANSAL VE EKONOMİK
KURUMLAR
3
0
3
10
5
Güz Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, öğrencilere Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında dünya çapında faaliyet gösteren örgütlerin görevlerini,
çalışma biçimlerini ve yaptıkları uygulamalarla ile ilgili genel bilgileri vermek ve öğrencilerin bu alandaki güncel konuları öğrenme ve
tartışabilme kabiliyetlerini geliştirmelerine olanak verebilmektir.
İçerik
:
Bu ders, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Rejimi, en çok tercih edilen ulus, ulusal şartlar, teknik engeller, miktar kısıtlamaları ve kaçış
maddelerine ilişkin hükümler kapsamında WTO ve GATT örgütlerin içeriklerini ve temel kurallarını, Fikri Mülkiyet Haklarının (TRIPS)
Ticaret ile ilişkili anlaşması ve Hizmetleri Ticaret üzerine genel anlaşma hükümlerini, Uluslar arası Para Fonunun tarihçesi, amacı,
yapısı ve işlevlerini kapsamaktadır.
UTFB 405 ULUSLARARASI FİNANSMAN
3
0
3
10
5
Amaç
:
Uluslararası finans sisteminin temelleri, döviz kurları, döviz piyasaları, döviz kurları tahmin yöntemleri, kur
riskinden korunma yöntemleri (hedging), gelecek piyasaları, vadeli işlemler ve opsiyonlar, ihracat
finansmanı, uluslararası ödeme şekilleri ve tahsilat işlemleri
.
İçerik
:
döviz kurları, döviz piyasaları, döviz kurları tahmin yöntemleri, kur
riskinden korunma yöntemleri
.
UTFB 406 MALİ KURUMLAR VE SERMAYE PİYASASI
3
0
3
20
5
Güz Seçmeli
Güz Seçmeli
Amaç
:
Ders finansal piyasalar ve kurumları, uluslararası ortamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ders finansal varlıklar kavramı, bu
varlıkların modern ekonomi ve mali piyasalar içindeki rollerinin anlatımıyla başlar. Derste finansal aracılar, görevleri, kısaca onların
aktif / pasif yönetimi ve finansal yenilik, varlık menkul kıymetleştirme ve küreselleşme gibi son gelişmeler üzerine odaklanılacaktır.
Devletin finans piyasasındaki rolü Türkiye üzerinden işlenecektir. Yakın tarihi göz önüne alındığında, bu konu çok önemlidir. Ayrıca;
derste mevduat kuruluşları, Merkez Bankası, para yaratma ve para politikası konuları ele alınmaktadır. Yine bu konuların ele
alınışında Türk bankacılık sektörü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası esas alınacaktır. Sigorta şirketleri, yatırım şirketleri,
emeklilik fonları, devlet iç borçlanması, menkul kıymet piyasaları incelenecektir.
İçerik
:
Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi
oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki
yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.
1/1
BUSI 314 GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin
kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları
amaçlanmaktadır.
İçerik
:
Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve
yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.
BUSI 328 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Dersin temel amacı, satış yönetiminde kullanılan temel kavram, yöntem ve stratejileri açıklamaktır.
Satış yönetimi kavramı ve önemi, satış yönetimi amaç ve stratejileri,
satış gücünün örgütlenmesi, satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi,
satışçıların ücretlendirilmesi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performansının değerlendirilmesi, satışçıların denetimi, kişisel
satış, sıcak-soğuk satış, satışta beden ve mekan dili, satışta itirazların karşılanması, satışların kapatma teknikleri, tüketici hakları ve
tüketicinin korunması kanunu, uluslararası satış yönetimi
BUSI 404 DENETİM
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Denetim kavramını ve denetim standartlarını tanıtmak, denetim sürecini ve denetim tekniklerini öğretmek.
İçerik
:
Derste denetim kavramı ve türleri, denetim standartları ve denetim süreci, işletmenin varlık ve kaynaklarının denetlenmesi işlemleri ve
denetim raporunun hazırlanması incelenmektedir.
BUSI 410 İŞLETME STRATEJİLERİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Dersin temel amacı öğrencilerin, şirket ve isletme düzeyinde stratejilerin nasıl gelistirilebilecegi ve uygulanabileceğine ilişkin genel
çerçeveyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede yöneticilerin belirsizlik şartlarını nasıl yönetebildikleri, nasıl strateji geliştirdikleri ve
geleceği sekilendirecek kararları nasıl verebildiklerini anlamaları sağlanacaktır.
İçerik
:
Stratejik yönetim sürecinin nasıl gerçekleştiği, stratejik kararların özellikleri, dış çevre analizleri, endüstri dalı analizi, amaç, hedef,
misyon, amaç yapısı ve hiyerarşisi, iç çevre analizi, swot analizi, strateji türleri, strateji formülasyonu ve portföy analizleri konularına
değinilecektir.
BUSI 411 İNTERNET VE PAZARLAMA
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Teknolojik gelişmeler İnternet kullanımı ile iş hayatına girmiş bulunmaktadır. Bu da yeni çalışma alanları ortaya çıkarmaktadır.
İnternette pazarlama, bu bağlamda, Türk ve dünya işletmecileri için yeni bir kavram oluşturmaktadır. Bu derste, bu alanda görülen
bilgi eksikliği giderilmeye çalışılacaktır.
İçerik
:
Bu derste iletişim teknolojisi ve internet ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak internetin gelişimi, pazarlama açısından internetin
sunduğu fırsatlar, internette pazarlama ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları, pazarlama aracı olarak internet, reklam ve satış aracı olarak
internet ve internetin benzer ortamlarda kıyaslanması konularına da değinilecektir.
BUSI 420 ULUSLARARASI PAZARLAMA KANALLARI
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Uluslar arası pazarlama günümüz dinamik dünyasında hayatta kalmak ve büyümek isteyen firmalar için gerekli bir hal almıştır. Dünya
pazarları değişiyor. Bir yandan yeni rakipler ortaya çıkarken öte yandan eski rakipler birleşmeler, ele geçirmeler ve bütünleşmelerle
güç kazanıyor. Küresel köy küresel pazaryerine dönüşüyor. Bu dersin amacı, uluslar arası pazarlamadaki zorluk ve fırsatları
tanıtmaktır.
1. Giriş: Uluslararası pazarlama kavramı
2. Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen faktörler
3. Uluslararası ticaret teorileri
4. Uluslararası pazarlama stratejisi
5. Uluslararası ürün politikaları
6. Dağıtım: dış pazarlara giriş metotları
7. Uluslararası pazarda fiyatlandırma
8. Uluslararası tutundurma
CEKO 304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
İş sağlığı ve güvenliği alanın öneminin kavratılması, ISG uygulamalarının öğrenilmesi, ISG ile ilgili kanunların anlaşılmasını
sağlamak, ISG’ye ilişkin bilinç ve farkındalık yaratmak.
İçerik
:
İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, tarihçesi, yassal boyutu, temel uygulamalar, meslek hastalıkları ve iş kazaları, iş sağlığı ve
güvenliği için koruyucular, risk değerlendirme.
CEKO 308 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLİK
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Sosyal Politika ve sosyal güvenlik ile ilgili temel kavramlar üzerine daha ayrıntılı bilgiler vererek, sosyal politikaya daha evrensel
bakabilme amacı bulunmaktadır.
Sosyal politikanın tarihsel gelişimi, dar ve geniş anlamda sosyal politika sosyal politikanın araçları, işgücü piyasası, istşhdam , işsizlik,
gelir dağılımı ve yoksulluk ücret, uluslararası sosyal politika, sosyal güvenlik kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de sosyal güvenlik, refah
devleti modelleri, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, sigortalı kavramı, kısa ve uzun vadeli
sigorrta kolları, sosyal yardım ve hizmetler
1/1
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR.
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Uluslararası sosyal politika ve kurumlar konusunda formasyon kazandırmak.
İçerik
:
Uluslararası Sosyal Siyasetin Konusu, Uluslararası Boyutta Sosyal Politikayı Düzenleyen Kuruluşlar ve Faaliyetleri; Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Yapısı, Faaliyetleri, Düzenlemeler, Denetimi, Uluslararası Konfederasyonlar (ICFTU – WFTU – WCL);
Organizasyon Yapıları ve Türk Sendikaları ile İlişkiler.
.
CEKO 312 ERGONOMİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
insan odaklı çalışma ortamı düzenlenmesi konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
İçerik
:
Ergonomi Kavramı, Mühendislik İş Sağlığı ve Güvenliğinin Çalışma Koşulları ile İlişkisi Açısından Ergonomi, Sanayi, Hizmetler ve
Tarım vd. Sektörlerde Çalışma Alanı ve Risk Oluşturabilen Faktörlerin İncelenmesi.
.
CEKO 314 ÖZEL SİGORTACILIK UYGULAMALARI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
özel sigortacılık türleri ve uygulamaları konusunda bilgi vermek.
İçerik
:
Sigorta, Sigortalı, Sigortacı, Riziko, Prim Kavramları, Sigortanın Yararları, Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Sigorta
Hesaplamaları, Sigorta Türleri, Sigorta Şirketlerinin Organizasyon Yapıları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Mevzuatı
.
CEKO 402 İŞ HUKUKU
Amaç
İçerik
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Dersin amacı, öğrencilere iş hukuku konusunda teorik bilgi vermektir.
:
Kavramlar ve Tanımlar, İş Hukukunun Kaynakları, İşçi, İşveren, İşveren vekili, İşyeri ve İşletme vb. Tanımlar, İş Kanununun Kapsamı,
Hizmet Türleri, Yapılması ve Sınırlandırılması, İçeriği, Tarafların Borçları, Hizmet Akdinin Sona Ermesi ve Sonuçları, Kıdem
Tazminatı ve İş Güvencesi Sorunu, Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin.
İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri, işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, işçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri,
sendika özgürlüğü ve hakkı, denetim ve sona ermeleri, toplu pazarlık sisteminin önemi, toplu sözleşme özerkliği, toplu iş
sözleşmesinin tanımı ve içeriği, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin hükümleri, uygulama alanı ve sona ermesi,
toplu iş uyuşmazlıkları ve barışçı çözüm yolları, grev, lokavt.
CEKO 406 GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili kavramlar konusunda bilgi vermek ve gelir dağılımı politikalarını tartışmak.
İçerik
:
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk ile İlgili Temel Kavramlar, Gelir Dağılımı Teorileri, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Politikaları,
Politikaların Amaçları ve Araçları, Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçümü, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İlişkisi ve Göstergelerinin Özellikle
Türkiye ve AB ve Diğer Uluslararası Entegrasyon Örnekleri
.
EKNM 302 EKONOMETRİ - II
3
0
3
5
6
Zorunlu
Amaç
:
Dersin temel amacı ekonometriyi derinlemesine öğretmektir.
İçerik
:
Çoklu Doğrusal bağlantı, Değişen varyans, Otokorelasyon,sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yöntemleri, Ekonometrik modelleme
teknikleri, Kukla değişkenler, Logit-Probit modelleri, Dinamik ekonometrik modeller ve dağıtılmış gecikme modelleri, Eşanlı denklem
modelleri, Zaman serisi ekonometrisin temelleri.
EKNM 306 UYGULAMALI EKONOMETRİK YAZILIMLAR - II
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Dersin amacı ekonometri ve istatistik uygulamlarının SPSS, Eviews vb. programlar kullanılarak yapılmasıdır .
İçerik
:
Ders boyunca Ekonometri II kapsamındaki onuların SPPS ve Eviews uygulamaları yapılacaktır .
EKNM 308 ÖRNEKLEME
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Örnekleme ve yöntemlerini öğretmek.
İçerik
:
Temel Tanımlar, Örnekleme Yöntemlerinin Tanımı, Basit Rasgele Örnekleme, Örneklem Genişliğinin Tahmini, Tabakalı Örnekleme,
Oran ve Doğrusal Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, İki Aşamalı Örnekleme.
EKNM 310 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Kategorik veri çözümlemesini öğretmek.
İçerik
:
Temel Kavramlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik Doğrusal Modeller; Lojit Model;
Multinominal Logit Model;
EKNM 318 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II
Amaç
:
İçerik
:
3
0
3
5
6
Zorunlu
Yöneylem Araştırması üretim kaynaklarının en etkin kullanımı, hatalı ürünlerin an aza indirgenmesi, verimliliğin arttırılması, ürün
kalitesi ve müşteri memnuniyetinin maksimum yapılması gibi pek çok konuda işletmelere yardımcı olmaktadır. Bu ders ile Yöneylem
Araştırmasındaki yöntemler öğretilecektir. Ayrıca, yöntemlere ilişkin bilgisayar uygulaması yapılacaktır.
Ağ Analizi, Oyun Teorisi, Tamsayılı Programlama, Envanter Modelleri, Kuyruk Kuramı, Dinamik Programlama
1/1
EKNM 402 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ - II
3
0
3
Amaç
:
Bu dersin amacı zaman serisi ekonometrisi konularını tanıtmaktır.
İçerik
:
Mevsimsellik, Durağanlık, Birim Kök Analiz, Eşbütünleşme, Nedensellik
EKNM 406 PARAMETRİK OLMAYAN İST. YÖN.
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
İstatistik’de parametrik yöntemlerin kullanılması için varsayımların sağlanması ya da ölçme düzeyinin yeterli olması gerekir. Oysa pek
çok uygulamada bu koşulların sağlanamadığı durumlar ile karşılaşılabilir. Bu derste, parametrik yöntemlerin kullanılamadığı durumda
kullanılması gereken parametrik olmayan istatistiksel yöntemler anlatılacaktır.
İçerik
:
Temel kavramlar, Sıralı İstatistikler; Tek Örneklem İçin Testler, Bağımlı/Bağımsız İki Örneklem İçin Testler; Bağımlı/Bağımsız Çok
Örneklem Testleri; Uyum İyiliği Testleri, Sperman’ın sıra korelasyon katsayısı, Kendal’ın Tau ilişki katsayısı, Friedman’ın S testi,
Cochran’ın Q testi. Yöntemlerin SPSS’de uygulanması.
EKNM 408 FİNANSAL EKONOMETRİ
3
0
3
10
Amaç
:
Bu dersin amacı finansal ekonometri konularını tanıtmaktır.
İçerik
:
Finansal Seriler, Birim Kök, Eşbütünleşme, Oynaklık Modelleri, Oynaklık Taşması
EKNM 410 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı panel veri tekniklerini öğrencilere tanıtmaktır
İçerik
:
Panel veriler, panel verilerin kullanımın üstünlükleri, Tek yönlü hata bileşen modeli, Sabit etkiler ve rassal etkiler modeli, EKK Kukla
değişken yöntemi, Grup içi tahmincisi, GEKK tahmincisi, İki yönlü hata bileşen modeli, Sabit ekiler testi, rassal etkiler testi, Hausman
testi,Panel veri uygulamaları
EKON 306 MATEMATİKSEL İKTİSAT - II
3
0
3
5
6
Zorunlu
Amaç
:
Bu dersin temel amacı, öğrencilere, teorik düzeyde matematik ve iktisat arasındaki karşılıklı ilişkileri kavratmayı, iktisadi analizlerde
matematiksel modelleri kullanabilmeyi ve problem çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik
:
İktisadi modeller ve statik denge analizi. Doğrusal modeller ve matris cebiri. Sonlu Markov zincirleri, Leontief girdi-çıktı modelleri.
Karşılaştırmalı durağanlık analizi.
EKON 310 BİLGİ EKONOMİSİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
BİT’de yaşanan gelişmeler toplumların sosyo-ekonomik yapılarını da hızla değiştirmektedir. Toplumların küreselleşen dünyada
kalkınmalarını sürdürebilmeleri bu değişimlere ayak uydurmalarıyla paralellik taşımaktadır. Bu amaçla dünyada yaşanan gelişmelerin
tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik
:
Bilgi / Bilgiye Erişim ve kullanım/ Bilginin Küreselleşmesi / Üretim Tarzında Değişme / Sosyo-Ekonomik Etkileşim/ Bilgi Toplumu ve
Bilgi Ekonomisi/Yeni ekonomi ve özellikleri/ Mikro, makro ve uluslar arası ekonomideki değişimler/entelektüel sermaye /BİT ve
Internet/ e-ticaret/ e-devlet/ AR-GE/ inovasyon/eğitim ve beşeri sermaye.
EKON 312 EKONOMİK KALKINMA
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve teknolojik açığın nasıl ortaya çıktığının
açıklanması ve bu açığın nasıl ortadan kaldırılacağına yönelik çözüm önerileri oluşturmaktır.
İçerik
:
Gelişmekte olan ülkelerin ozellikleri, kalkınma teorilerinin gelişimi, nüfus, dış ticaret, finansal sistem ve tarımın kalkınma ile ilişkisi,
kalkınmanın finansmanı, teknoloji, sermaye ve beşeri sermayenin kalkınma ile ilişkisi, planlama ve kalkınma, küreselleşme ve
kalkınma konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
EKON 314 İKTİSAT TARİHİ
Amaç
İçerik
İçerik
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Bu ders ekonomi biliminin doğuşundan günümüze gelişim sürecini analiz eder. .
:
Ekonomik problemlerin tanımlanması, Piyasa öncesi ekonomi, Piyasa toplumunun ortaya çıkışı, Endüstri devrimi, Endüstriyel
teknolojinin etkileri, Büyük buhran, Devlet sektörünün yükselişi, Buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış, Dönüşüm sorunu,
Rasyonel beklentiler okulu, Reel devresel dalgalanmalar, Kurumcu iktisat, Evrimci okul. Avrupa’da modern kapitalizmin doğuşu,
Kapitalizmin altın çağı, Kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti,
Toplumsal ekonomik sorunlar, Ekonomik hayatın küreselleşmesi, İdeolojiler: Liberal ve sosyalist öğreti, Toplumsal ekonomik sorunlar.
EKON 316 TARIM EKONOMİSİ
Amaç
3
:
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Türkiye’de tarımın önemi, yeri ve izlenen tarım politikalarının içeriği hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Günümüzde tarımdan yerine getirilmesi beklenen işlevler, Ekonomik kalkınma ve milli gelir içinde tarım sektörünün payı, Tarımsal
üretim fonksiyonu, Tarımda küçük ve büyük işletmeler, Tarımda makinalaşma ve Türkiye’de Tarım politikaları dersin temel içeriğini
oluşturmaktadır.
1/1
EKON 408 OYUN TEORİSİ - II
Amaç
İçerik
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Oyun teorisi karar verici birimlerin karşılıklı etkileşim içinde nasıl davrandıklarını anlamamıza yardımcı olur. Dersin asıl amacı
ekonomik olguların canlandırılması için oyun teorisinin kullanılmasıdır.
:
-Nash dengesi
-Karma strateji dengesi
-Tam bilgi durumunda oyunlar
-Tekrarlayan oyunlar
.
EKON 410 AB VE TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
3
0
3
10
6
Amaç
:
Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ve Gümrük Birliği sonrasında Türkiye ekonomisinin analizi.
İçerik
:
Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesi.
EKON 414 ULUSLARARASI İKTİSAT
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı uluslararası ticaretin önemi ve nedenlerini ortaya koymak ve uluslararası ticaret teorileri ve politikaları hakkında bilgi
vermektir.
İçerik
:
Uluslararası ticaretin nedenleri, mutlak ve karşılaştırmalı üstünlükler, Heckscher-Ohlin analizleri, dış ticaret teorisi, , korumacılık,
tarifeler ve tarife dışı araçlar, küreselleşme, ekonomik birleşmeler, AB ve AB dışındaki ekonomik gruplaşmalar vb. konular da bu
derste ele alınacaktır
EKON 416 UYGULAMALI EKONOMİK ANALİZ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı teori ve uygulama aracılığıyla makroekonominin temellerini anlamktır
İçerik
:
Bu ders makroekonomik teoriyi anlama becerisi geliştirir:Bu amaçla ilgili konulara değinilecektir: Milli Gelir, Ekonomik Büyümenin
Dinamikleri, Enflasyon, Enflasyon ve İşsizlik arasındaki al-ver ilişkisi, İstikrar Politikaları, Tüketim ve Yatırım, Bankacılık Sistemi, Para
ve Para Politikası, Ödemeler Dengesi
EKON 420 YÖNETİM EKONOMİSİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
İktisadi teori ve niceliksel yöntemleri işletmelerin karar sürecine uygulamak. Farklı piyasa yapılarında firmaların üretim süreçlerini
açıklamak. Risk ve belirsizliklerin karar süreçlerini etkisini çözümlemek. Dışsallıkları ve kamu müdahalelerini açıklamak.
İçerik
:
Talep teorisi, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasası, tekel, düopol, oligopol ve tekelci rekabet, pazar yapısı ve fiyatlama, piyasa
başarısızlıkları ve kamu müdahalesi.
ISLE 306 TİCARET HUKUKU
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Türk ticaret hukuk kuralları hakkında bilgilendirmek.
İçerik
:
Ticaret Hukukunun Esasları, Ticari İşletme Tanımı, Tacir Tanımı, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Ticari Kayıt, Haksız Rekabet, Ticari
Defterler, Ticaret Sicili, Rekabet Hukuku .
ISLE 312 MALİYET MUHASEBESİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, Maliyet muhasebesi uygulamalarını öğretmektir. .
İçerik
:
Maliyet muhasebesinin temel kavramları,Maliyet kavramı ve maliyetlerin sınıflandırılması,Temel Stok Modeli,Üretilen Malların Maliyeti
Tablosu,Üretim ve Hizmet birimlerinin maliyetlerinin dağıtılması,Birinci dağıtım,İkinci Dağıtım (kademeli dağıtım yöntemi, doğrudan
dağıtım yöntemi, matris yöntem, planlı dağıtım yöntemi) .
ISLE 314 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI
3
0
3
10
Amaç
:
Dersin amacı, liderlik ve motivasyon konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
İçerik
:
Liderlik teorileri, liderlik değişim ve yenilik, motivasyon teorileri
ISLE 318 PAZARLAMA
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Pazarlama Dersinin amacı, modern pazarlamanın temel kavramları ve uygulaması hakkında öğrencinin zevkli ve pratik yoldan
öğrenmesini sağlamak
İçerik
:
Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yaklaşımı Pazarlama Çevresi; Stratejik Pazarlama Planlaması,
Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi, Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel Pazar ve Uluslararası Pazarlar;
Pazar Bölümleme; Hedef Pazar Seçimi; Pazarlama Karması Unsurları, Tutundurma Araçları.
ISLE 320 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Amaç
İçerik
:
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Bu dersin temel amaçları, tüketici davranışlarının anlaşılması, tüketimle ilgili davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların
etkilenmesine yönelik olarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesidir.
İhtiyaç, müşteri, tüketici ve tüketim kavramları, tüketici davranışı kavramı ve pazarlama, tüketici davranışlarının pazarlamadaki ve
satıştaki önemi, tüketici karar alma süreci, tüketici davranış modelleri, ihtiyaç, güdü, dürtü ve motivasyon ilişkisi, algılama
öğrenme, tutum, kişilik ve kişilik kuramları, yaşam tarzı, kültür ve alt kültür, sosyal sınıflar, aile, referans grubu, örgütsel pazarlarda
müşteriler ve satın alma özellikleri
1/1
ISLE 334 ÜRETİM SİSTEMLERİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Üretim yönetimi ile ilgili temel kavramların, kuralların ve yöntemlerin öğretilmesidir. Bu derste, üretim yönetimi ve karar almada
kullanılan kantitatif analiz yöntemleri incelenmektedir.
İçerik
:
Üretim Sistemleri; Sürekli, Sipariş ve Proje Tipi Üretim Sistemleri, Tam Zamanında Üretim, Esnek Üretim Sistemleri, Özellikleri,
Yararlı ve Sakıncalı Yönleri. Talep Tahminleri. Stok Kontrolü. Üretim Planlaması ve Kontrolü. Malzeme İhtiyaç Planlaması. Proje
Planlaması ve Kontrolü. Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi. İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri.
ISLE 336 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Finansal kararlarda yardımcı olabilecek finansal bilginin analiz ve yorum kabiliyetinin finansal analiz teknikleri aracılığıyla
geliştirilmesi.
İçerik
:
Temel Finansal Tablo Hazırlama İlkeleri ve amaçları, finansal tabloların hazırlanması, finansal tabloların analiz teknikleri (Yatay
Analiz Dikey Analiz Trend Analizi ve Oran Yöntemi ile Analiz) ve Nakit Akım Tablosunun düzenlenmesi
ISLE 412 HİZMET PAZARLAMASI
Amaç
İçerik
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Bu dersin temel amacı, hizmetlerin başarılı bir şekilde sunulması ve pazarlanması için gerekli konuların ve pazarlama stratejilerinin
açıklanmasıdır. Bu dersi alan öğrenci, hizmetlerin özelliklerinden kaynaklanan pazarlama sorunlarının giderilmesine yönelik
pazarlama ve kalite geliştirme stratejileri ile ilgili kararları almaktadır.
:
Hizmet kavramı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin özellikleri, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasında
kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlama karmasına giriş (7p) ve hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat,
hizmet pazarlamasında tutundurma ve pazarlama iletişimi, hizmette dağıtım, hizmet pazarlamasında süreç yönetimi, hizmet
pazarlamasında fiziksel çevre, hizmet pazarlamasında insan, hizmet pazarlaması stratejileri (içsel pazarlama, dışsal pazarlama,
internaktif pazarlama, ilişki pazarlaması, müşteri bağlılığı vd.), hizmet kalitesi, hizmette kalite modelleri (deming kalite modeli,
malcolm baldrige ulusal kalite modeli, efqm mükemmellik modeli, kalder kalite modeli vd.), toplam hizmet kalitesi yönetimi, hizmet
sektörlerinde (sağlık, bankacılık, turizm vd.) hizmet pazarlama karması ve vaka analizleri
ISLE 414 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı sosyal sorumluluk ve örgütlerde iş ahlakı kavramını incelemektir.
İçerik
:
Ahlak,İş ahlakı kavrmaı,İş ahlakının tarihsel gelişimi,İş ahlakı yaklaşımları,İş ahlakının kurumsallaşması,Sosyal sorumluluk ve
kavramasal çerçevesi,Sosyal sorumluluk ve ahlakla ilişkisi,Sosyal sorumluluk alanları,Sosyal sorumluluk yaklaşımları.
ISLE 416 PORTFÖY YÖNETİMİ
Amaç
İçerik
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Menkul Kıymetler, Menkul Kıymetlerle Oluşturulacak Portföyler ve Piyasalar Hakkında Bilgi Verilmesi Amaçlanmaktadır. .
:
Mali Piyasalarla İlgili Genel Kavramlar, Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasası Araçları; Tahvil Değerlendirilmesi, Hisse Senetlerinin
Değerlendirilmesi, portföy riski ve getirisi, etkin sınır ve portföy seçimi, tekli indeks modeli ve tekli indeks modeline göre portföy
oluşturma, sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli, faktör modelleri, arbitraj fiyatlama kuramı, etkin piyasalar hipotezi, portföy
performansını değerlendirme teknikleri ve portföy yönetim stratejileri, gelecek (futures) işlemleri, opsiyon işlemleri, gelecek ve opsiyon
sözleşmelerinin fiyatlaması, gelecek ve opsiyon sözleşmesi uygulamaları.
ISLE 418 UZMAN SİSTEMLER VE UYGULAMA ALANLARI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bir problem kümesi için bir uzman gibi davranan programlardır. Uzman sistemde veri işlemeden,bilgi işletmeye bir geçiş olarak ele
almaktır.Bunun için Bilgi gösterimi, bilgi elde etme, sonuç çıkarma, problem çözme ve belirsizlik. Ayrıca, derste kısaca yapay sinir
ağlarının ve uzman sistemlerin birlikte kullanımı kavramları öğrenilmeli.
İçerik
:
Bilgi gösterimi, bilgi elde etme, sonuç çıkarma, problem çözme ve belirsizlik. Kısaca yapay sinir ağlarının ve uzman sistemlerin birlikte
kullanımı,uzman sistemlerin temel bileşenlerini göstermek, Uzman Sistemleri daha çok algoritmik çözümü olmayan, eldeki verileri
kullanarak sonuç çıkarmak, gereken problemlerin çözümü
ISLE 432 BULANIK MANTIK MODELLERİ VE UYGULMALARI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Belirsizlik ortamında farklı bir yaklaşım amacıyla: Bulanık Mantık, Bulanık mantık sistemlerinin gelişimi, Bulanık küme kavramı,
Bulanık kümeler ve olasılık, Bulanık Çıkarım, Bulanık denetleyiciler, Sinirsel Bulanık Mantık Ağları, Bulanık kurallar ve üyelik işlevleri
gibi kavramlarla alternatif bilimsel yaklaşım düşüncelerini göstermektir.
İçerik
:
Bulanık Mantık, Bulanık Mantık, sistemlerin gelişimi, Bulanık kümeler ve olasılık, Bulanık Çıkarım, Bulanık kurallar, Bulanık kuralların
ve üyelik işlevlerinin karşılaştırılması
MALI 308 KAMU EKONOMİSİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, öğrencilerin, toplumsal fayda, kamu kesiminin yapısı ve bileşimi, sosyal refah fonksiyonları, piyasa ekonomisinin
işleyişi gibi konulardaki teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır
İçerik
:
Kamu ekonomisi disiplinine tarihsel bakış, kamu kesiminin yapısı ve büyüklüğü, piyasa ekonomisinin işleyiş modelleri ve son olarak
piyasa aksaklıkları ve devletin rolünün analizi.
MALI 312 SAĞLIK EKONOMİSİ
Amaç
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Sağlık ile ilgili ekonomi teorileri, politikaları, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve sağlık hizmetlerinin ekonomik yapısı.
Sağlık ve ekonomi kavramları, sağlık ekonomisinin yapısı arz ve talep analizi, hayatın kalitesi, sağlık harcamaları ve finansman
yöntemleri
İçerik
:
1/1
MALI 314 KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME
Amaç
İçerik
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
:
Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT),yapısı etkinliği ve Özelleştirilmesi halinda piyasa etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
:
Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), Genel Olarak İktasadi Teşebbüsler (İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT), Tanımı ve Kuruluşu,
Yönetimi, Organları, Denetimi, Nitelikler, Tabi Olduğu Mali Hükümler), Kamu İktisadi Kuruşları (Tanımı ve Kuruluşları, Yönetimi,
Organları, Nitelikler), Müesseseler (Tanımı ve Kuruluşları, Nitelikler, Organları), Bağlı Ortaklıkları (Tanımı ve Kuruşları Tabi Olduğu
Hükümler, Organları, İştiraklar (Tanımı Ve Kuruluşları, Nitelikri, Yönetim) Mali Hükümler, Tasfiye Ve Denetim, Kit’lerin Özelleştirilmesi
ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
MALI 403 MALİ YARGILAMA VE VERGİ UYGULAMALARI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Vergi yargılamasının kavramsal incelemesinin yapılması, vergi yargı organları ve çalışma sistemlerinin açıklanması .
İçerik
:
Vergi yargısı kavramı, vergi yargılaması hukukunun işlevleri, vergi yargısı hukukunda geçerli olan ilkeler, vergi yargı organları ve
görevleri, vergi davası, vergi yargısı ispat ve delili, vergi yargı hukukunda kanun yolları incelenmektedir.
MALI 408 MALİYE TARİHİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Derste, devletin, hangi ekonomik faaliyetlere, neden katılması gerektiği, bu faaliyetlerin boyutları, türleri ve iktisadi etkileri anlatılarak;
öğrencilerin, devletin ekonomik faaliyetleri ile kaynakların etkinliğine ve kullanım alanlarına nasıl şekil verebileceği öğretilmektedir.
İçerik
:
Normatif Analiz, Piyasa Başarısızlıkları, Sosyal Mallar-Yarı Sosyal Mallar, Dışsallıklar, Politik Ekonomi ve Devletin Ekonomideki
Rolünün Artması, Vergi/Transfer İkilisi ve Gelirin Yeniden Dağıtımı Politikaları, Türk Gelir Ve Kurumlar Vergileri.
MALI 412 SAVUNMA EKONOMİSİ
Amaç
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Savunma kıt kaynakları bolca kullanan bir alan olmasına rağmen, ekonomistler savunma ile yeterince ilgilenmemişlerdir. Bu ders,
ekonomik teorinin savunmanın analizinde nasıl kullanılacağını göstermektedir. Askeri işbirliği, tedarik, askeri işgücü gibi mikro
ekonomik analizlerin yanında, savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi, savunma harcamaları talebi gibi makro ekonomik
konuları da kapsamaktadır. Türkiye’de savunma sanayi ve etkileri, Türkiye savunma harcamalarının trendi bu dersin kapsamı
içindedir.
Bu dersin rahatça takip edilebilmesi için, Mikro ve Makro İktisat derslerinde incelenen temel araçların, kuramların ve ilişkilerin
bilinmesi gerekmektedir
.
İçerik
:
Savunma talebi, Silahlanma yarışı, Tedarik, Askeri insangücü, Silah ticareti, Savunma sanayi, Kalkınma Savunma ilişkisi, Terörizm
Ekonomisi.
MALI 416 VERGİ İCRA HUKUKU
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu derste kamu alacaklarının hangi yasal prosedüre göre tahsil edileceğine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
İçerik
:
Bu derste kamu alacaklarının hangi yasal prosedüre göre tahsil edileceğine ilişkin temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
MALI 418 VERGİ HUKUKU VE UYGULAMASI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Vergi hukukunun ulusal ve uluslar arası düzeyde anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilerin verilmesini sağlamaktır. Mezun olacak
Maliye bölümü öğrencilerinin Türkiye’de uygulanan vergilerin pratik alanda uygulamasının nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi
olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
İçerik
:
Bu derste Türkiye’de uygulanan vergilerin neler olduğu, bu vergilerin nasıl uygulandığı, bu uygulamaların vergi idaresi ve vergi
mükelleflerine ne gibi yükümlülükler ve sorumluluklar getirdiği, yükümlülüklere uyulmaması halinde ne gibi yaptırımlar ile
karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.
SBKY 306 CEZA HUKUKU
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Dersin amacı, öğrencilere toplumsal hayat içinde suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret olduğu, bu eylem ve
davranışlarda bulunanlara ne gibi cezalar (yaptırımlar) uygulanacağı konusunda temel bilgileri vermektir.
İçerik
:
Ceza hukukuna hakim olan ilkeler, ceza hukukunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanı, suçun unsurları, suçun maddi ve
manevi unsurları, hukuka aykırılık unsuru, fail, mağdur, yaptırım (ceza) çeşitleri, özel ceza hukuku, kişilere karşı suçlar, mala karşı
suçlar, ceza ilişkisini düşüren nedenler.
SBKY 308 SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Tarihsel bir perspektif açısından sivil toplum kavramının bugün taşıdığı anlamı kavrar; teorik bilgiler ışığında Türk tarihinde sivil
toplum anlayışından bahsetmenin mümkün olup olmayacağını analiz eder
İçerik
:
Sivil toplumun tarihsel gelişimi ile 20.yüzyılın son çeyreğinde kavramın yeniden ortaya çıkışının ele alınması, kavramın demokrasi ile
ilişkisinin anlatılması
SBKY 310 SİYASAL PARTİLER
Amaç
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Konsolide ve geçiş aşamasındaki demokrasiler ile demokratik olmayan sistemlerdeki siyasi partiler, parti sistemleri ve çıkar grupları
gibi konuları kapsayan araştırma alanını öğrencilere tanıtmak amaçlanmıştır.
Parti gruplarının sınıflandırılması, siyasi partilerin çalıştığı kurumsal çerçeveler ve partilerin siyasi kökenlerini, çıkar gruplarını ve
oylama davranışlarını şekillendiren sosyal ayrılmalar gibi çeşitli konular kapsanmaktadır.
İçerik
:
1/1
SBKY 318 KAMU POLİTİKASI VE ANALİZİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Kamu politikalarının hazırlanışı, aktörleri, çıkar kümelerinin politikaları etkileme yöntemleri, kamu politikalarının sonuçları ve
süregelen kamu politikalarının nasıl çözümlenebileceğini öğrencilere örnekleriyle anlatmaktır.
İçerik
:
Kamu politikasında önemli kavramlar, kamu politikalarının içeriği, kamu politikası için karar verme yaklaşımları, dışsallıklar, gündem,
politika analizi. .
SBKY 406 YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL KONULAR
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Yeni çıkarılan Belediye kanunlarının içeriği irdelenerek ne gibi değişiklikler öngördüğü öğrencilere aktarılacaktır.
İçerik
:
Günümüz Yerel Yönetimlerinin karşılaştığı temel sorunlar anlatılacaktır.
SBKY 412 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu Dersin amacı Çevre yönetiminin teknik, sosyal, hukuki ve ekonomik boyutunun bir bütün olarak incelenmesi ve
değerlendirilmesidir.
İçerik
:
Çevre Biliminin Tanımı, İnsan Çevre İlişkisi, Çevre Sorunlarının Tanımı, Çevre Politikalarının analizi, Çevre Yasası, Çevre Ekonomisi,
Sürdürülebilir Kalkınma.
SBKY 414 ARSA VE KONUT POLİTİKASI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Türkiye’deki konut ve arsa politikasını, kentsel mekandaki değişim hallerini, gecekondu oluşumunun tarihsel sürecini ve güncel halini
kavramak .
İçerik
:
Konut, konut gereksinimi, konut istemi, kentsel dönüşüm, süzülme, konut sorunları ve politikası, gecekondu, arsa spekülasyonu,
doğal yıkım olayları ve Türkiye.
SBKY 416 AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
AB içinde yer alan ülkelerin Türkiye ile olan ilişkileri, Dünyada yaşanan gelişmelerin AB ve AB-Türkiye ilişkileri üzerinde olan ilişkisi
incelenerek yaşanılan süreç anlatılmaya çalışılacaktır.
İçerik
:
Türkiye’nin AET ile ilişki içine girdiği 1950li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte AB-Türkiye ilişkileri hakkında temel bilgilerin
öğrencilere aktarılması dersin içeriğini oluşturur.
SBKY 418 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Dünyadaki başlıca örgütler ve ülkeler hakkında temel bilgiler verilmesiyle öğrencilerin genel kültür düzeyine katkı sağlanması
İçerik
:
Dünyadaki başlıca örgütler ve uluslar arası ilişkiler kavramları hakkında temel bilgiler verilmesi
UTFB 302 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, modern finans teorisinin altyapısını oluşturan temel ilkeleri global perspektifle sunmak ve uluslar arası piyasaların
araçlarını, aktörlerini ve işleyişini öğretmek.
İçerik
:
Derste uluslararası ticaret teorileri, ödemeler dengesi, uluslar arası piyasaların araçları ve kurumları, döviz kuruna ilişkin teorik ve
pratik çerçeve, çokuluslu firmaların finansal kararları incelenmektedir.
UTFB 304 İŞLETME FİNANSMANI
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Modern finans teorisi ve işletme finansmanı prensiplerinin anlatılarak Yönetsel Finansın temellerini öğretmek.
İçerik
:
Bu derste finansın temel prensipleri ve teorileri ile bu teorilerin iş hayatındaki uygulamaları ele alınmaktadır.
UTFB 318 STRATEJİK YÖNETİM
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı, stratejik yönetim konularının sağlam temelli bilgiler olarak verilmesidir. Ayrıca bu ders çağdaş örgütlerde stratejik
yönetim fonksiyonlarının ve uygulamalarının geniş kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
İçerik
:
Küreselleşme ve Değişim Stratejik Yönetime Giriş Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Planlama Genel Çevre Analizi İşletme Analizi,
FÜTZ Analizi Misyon, Vizyon ve Stratejilerin Belirlenmesi, Temel Stratejiler Kurumsal Stratejiler Rekabet Stratejileri
UTFB 402 AVRUPA BİRLİĞİNDE TİCARET VE FİNASMAN
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Bu dersin amacı; ekonomi ve finans alanında bilgi elde edilmesi, bu bilgilerin içselleştirilmesi ve Avrupa Birliği’ne bağlı olarak ticaret
ve finansman konularına uluslararası bakış açısı getirmektir. Ekonomimizin AB ekonomisine bütünleşmesi sürecinde, bu süreci
etkileyen faktörleri analiz etmek önemlidir. Üyelik süreci ve AB'nin mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi durumları bu dersin temel
konuları olacaktır. Bu derste, şimdiki ve geçmiş ekonomik, sosyal ve siyasi olaylar tartışılacaktır.
İçerik
:
AB’nin gelişme ve genişleme sürecinde, bölge ekonomisi ve ticaretinin gelişimine yön veren faktörler ile AB ticaretinin, dünya ticareti
ile karşılaştırılması, dersin temel kapsamını oluşturacaktır. Ayrıca AB finansal yapısı ile özellikle EURO, Avrupa Merkez Bankası,
Avrupa Yatırım Bankası gibi finansal kurumlar ayrıntılı olarak incelenecektir.
UTFB 404 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE YABANCI YATIRIMLAR
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
UTFB 410 UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
İşletmelerde uluslararası ticaret departmanlarının organizasyonu, temel uluslararası ticaret kuralları, Türk Kambiyo ve Gümrük
Mevzuatları, teslim ve ödeme şekilleri, ilgili dökümanların (kontrat, proforma ve ticari faturalar, akreditifler, dolaşım sertifikaları,
menşei şaadetnameleri, konşimentolar, koli listesi ve sigorta poliçeleri) hazırlanması ve analizleri, serbest bölgeler, ihracat ve yatırım
teşvikleri, Eximbank kredileri, vak'a çalışmaları ve tüm bunların uygulamalı olarak yapımı.
İçerik
:
Dış ticarette risk kavramı, riskin algılanması ve minimize edilmesinin yöntemleri, tesim ve ödeme şekilleri, dış ticaretin kültürel ve
felsefik temelleri, dş ticarette teşvik uygulamaları, dış ticaret şirketi nasıl kurulur ve piyasa analizi nasıl yapılır (rol örneği-role play)
1/1
UTFB 412 YATIRIM ANALİZİ VE PÖRTFÖY YÖNETİMİ
Amaç
:
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir.
Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi
sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye
varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi oluşturmaktadır.
İçerik
:
Menkul Kıymet Piyasaları
Tahvil Piyasaları.
UTFB 420 KAMBİYO REJİMLERİ VE DIŞ TİCARET
3
0
3
10
6
Bahar Seçmeli
Amaç
:
Uluslararasi ekonomiye makroekonomik yaklasim: ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlasilmasi ve döviz piyasasi.Döviz
kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri. Uluslararasi para sistemleri, küresel bagimlilik ve ülke
refahina etkisi.
İçerik
:
Döviz kurlarinin belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri. Uluslararasi para sistemleri.
EKON 403 TÜRKİYE EKONOMİSİ - I
3
0
3
5
7
Zorunlu
Amaç
:
Türkiye ekonomisinin genel perspektifinin verilmesini amaçlayan bir derstir.
İçerik
:
Tarihsel gelişme: Osmanlı?dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal dönüşüm, Planlı gelişme , Ekonomi
politikasında köklü değişim.
EKNM 412 EKONOMETRİ SEMİNERİ
3
0
3
5
8
Zorunlu
Amaç
:
Bu ders her öğrencinin bireysel olarak iktisadi bir konuyu ele alıp ekonometrik teknikler yardımıyla incelemesine ayrılmıştır. Dönem
boyunca her öğrenci danışmanına ilerleme raporları sunacaktır .
İçerik
:
Tüm güncel ekonomik konular bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
EKON 404 TÜRKİYE EKONOMİSİ - II
3
0
3
5
8
Zorunlu
Amaç
:
Türkiye ekonomisinin genel bir perspektifinin verilmesi bu dersin amacıdır.
İçerik
:
Sektörel gelişmeler, Gelişmenin toplumsallığı, Dünya ekonomisinde Türkiye, Dış dünya ile bütünleşme, Uzun dönemde gelişme.
1/1
Download

Ekonometri - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi