Přijímač
dálkového ovládání řady ReS s plovoucím kódem
RCS-RX-I06 NA V2
přijímač
pro ovládání j ednokříd.1ových garážových vrat, vjezdových bran a rolet
s pomocnými funkcemi
Přijímač
RCS-RX-I06 je IlTČen pro ovládání jednokřidlovýeh garáiových vrat, lljezdovycll bran a rolet.
vybaven dvěma releovými výstupy pro motor Be!"Yopohonu, releovým výst\lpem pro ovl'dání osvětlem,
releovým vý~tupem pro spínám me,jáku, třemi vstupy pro ovládání pomoci tlačítek (oleuN/, lovřil, step by step),
vstupem prG blokoválÚ pohybu (infrazivoral II pomocným výatupem stejnosměrného napětí
pro napájení infra2á.VOTy.
Přijímač je dvouksnálový. Jeden kanál ovládá servopohon, druhý kanll může volitelně ovlidat výstup pro oavetlelÚ. Doba pohybuje nastaviteln' pomoci odporového trimru. Součuni II povely pro servopohGn nebo druhým
tlačítkem na ovladači se upíná ~!é pro osvětlení na pevně nastavenou dobu tca 3 minuty. Přijím ač m' volitelnou
funkci automatického zarnní po uplynutí ěasu nastavitelného odporovým trimrem.
Přijímač je určen ke spoluprací s dálkovými ovladači tady RCS: RCS-TX~101, RCS-TX_105, RC8-TX-108 a
RCS-TX-l24. Přijímač je vybaven funkci samo~ ovIad~. je tedy moino kdykoliv dokoupit dalií ovladač a
povolit j~ nll stáve,jícím přijímači. Velmi důležitou vlastnosti v8ech prvků řady RCS je přenos povelů pomoci
plovoudho k6du,jeho! základní vlasnostijsou pfibli!eny v násladujícim odstavci.
Přijímačje
Dálkové ovlád' ni s plovoucím k6dem umoiňlÚe ovl'datjednoducM mechanizmy na vzdálenost eea 30 - 100
• ....,lmi ~ IJlupném zabezpečení proti napadení. VybaveIÚ dálkového ovládáni plovoucim kódem
z!liišfuje nemoinost zneutítí nahraneho přístupového kódu tak,jak toje moiné u ovladačů používajících pevný k6d.
metrů
Plovoucí kód znamená, že ovladač při kdde aktivací (stisknutí tlačítka ovladaěe) ")'Ale ji"y kód z p0sloupnosti, kteráje pro Ir.aidý ovladač unikátní. Přijímač po povoleni ovladače tuto posloupoost mi a na jiijednou
použitý kód nereaguje. Reaguje pouze na určitý pnčet (v tomto případě 16) kódů z posloupnlllSti, nbledlÚícich po p0sledním piijatem k6du (tzv. pásmo Iynchronízaee). Pokud se dnstaneme mimo pbmo aynthrolÚzace (např.
vícenásobným použitím ovladače mimo dGSah přijímače), přijímač nereagllje. K obnovení synchrolÚzace stačí
opakovaně sktivovst Gvlsdač a přijímač opět reaguje.
Dálkové ovl ádání /ll!! ,1d'cU Jl přijímače a ovladače. Každý ovladač je unikiitni. Přijímač je vybaven
funkci povolování ovladače a uživatel si můie kdykoliv dokoupit další ovladač a povolitj~ na stávajícím přijímači.
U ovladačů RCS-TX-104 se čtyřmi tlačítky a RC8-TX-108 s OIImi tlačítky J80U tlačítka řuena logicky do dvojic a
umoiňlÚl ovládat přijlmač podle toho, kteri tlačítko Jl dvojice tlačítek bylo pouilto pn povolení ovladače. Pokud
při povoleni ovladače použijeme IiIIlIlksl ~ Gik!!la ~ je tlačítkem z teto dvojice uri:eným přepínaěe
OIP2 ovlá d'n pohon. Současné !le spu i1těním pohonu je !lepnuto relé pro osvětlení na dobu
cca 3 minuty. Pokud při povolení ovladače pouiijeme ~Il ~ ~ ~llu~ lIe navic oproti
předchozí funkci ovládat druhým tlačitkem z dvojice relé pro osvětlení. Při stieku tohoto tlačítka se sepne rele pro osvětlem na dobu ""a 3 minuty.
Technické podmínky:
napijem
230V/WHz
'VA
příkQn
jištěni:
ovladaci obvody
rele pro servo
relé GSVétleni
kryti
pTOVOUÚ teplota
vnejM TOzmir
lP55
-ZOai+sre
počet kanálů
pOCet povolených
primárni obvod transformátoru - trub. pojistka T 100 mA
sekundární obvod transformatoru - trub. pojistka F 0,4 A
trub.pojistka F 2.5 A; F 4 A mill:.
trub.pojiatka F 2,5 A; F 4 A maJ(.
ovl adačů
170 I 145 I 8:i mm
2
m.tt.26
uti!eni releovýeh
pomocný Edl'Qj
<louh
výstupů
mu. 1000 VA pro ovlidání servomechanilJlllu a os>'itlení
eea 12·18 V ss, mu. HlO mA
cell 30· 100 m (podle typu ovlada~)
Funkce
TIač!tky ovladačeje
možno ovládat výstupy pro servomechanizmus a osvětlení. Přijímač rea~e na tu dvojici
na které bylo provedeno povoleni ovladače. Světloje spínáno vždy aouča.8ně 8 uvedenim servomechanismu
do chodu. Světlo be také spínat t1ačitkem 1. Tuto funkci lze vypnout( viz. povoleni ovladače). Světlo je vidy sepnuto
na dobu přibližně 3 minut. Tlačítkem l' je ovládán NTVome<:haJŮ:r;mU8. Servomechanizmus je moino ovládat
rovněi meehaJŮekými tlačítky připojenými na V$tupy Ot, Za, St. Tlačítko Ot má flmkci"otevír(i", tlač:itko Za •
"za,,~ I ZQftUII", tlačítko St· "otellf~ I ZQftov I ao,,'~". Přijimač mlÍ jeden V$tup pro blokováni pohybu BI
pn) rozplnaci kontakL Aktivace blokovacího kontaktu během zavíráni %působ! zasq,veni sel"V(lmechanizmu nebo
SpuitělÚ otevinilÚ podle polohy pfepína.:e DIPl. Pohyb servomechanizmu je aktivován tlačítky ovladače nebo
tlačítky ovládárú pohybu. Doba SpuštělÚ pohybu je nastavitelná. Pokud během pohybu dojde k další aktivaci
pfuluiného tlačítka ovladače, pohyb se zastaví. Dalli aktivaci dojde k pohybu servomechaniunu opačným směrem.
Po odčallOvélÚ nastavené doby pohybu dojde k zuq,veni servomechanizmu. Ve aq,vu blokoválÚ je možno
servomechalÚzmus pouze zastavovat nebo oteviraL Podle polohy přepínače DIP3 je nebo nelÚ aktivována funkce
automatického zavření po uplynuti nutavitelného času po otevřeni. Funkci tlačítek dálkového ovládáni je možno
prohodit přepnutím přepínače DIP2. Polohou pfeplnaěe DIP" je možno aktivovat funkci nueeného dokončeni
otevíri.1Ú (dojde·li k aktivaci otevíTáníje toto vždy dokončeno).
tlačítek,
Návod k
Po aejmuti krytu
1. Povolení
příjímačej80u
obslu~e
dO.!tupné ovlidaci a nastavovaci prvky
přijímače
(viz obrá>:ek).
oyladače
Stisknout tlačítko POVOL na přijímačí, roUVÍti se indikační LED dioda. Stisknout tlačítko na ovladači (viz
odatavec "dálkové ovládání se skládá ..."), LED na přijúnaCi zhasne. Vyčkat eea 2 sekundy a znovu llti5knout stejné
tlačítko ..... ovladači. LED několikri.t v ryc:hlém Dledu zabliká. Ovladaěje na přijímači povolen, přijímač přec:ház:i
do režimu normálníbo přijmu. PQkud se ovladač nepodaří povolit, postup Qpakujem.e. Postup pro povoleni dalších
ovladačůje stejný. Pokud do cca 30 sekund poDtisknutí tlačítka POVOLnenaatane dalií činnost, dioda zhasne, což
znamená, že pŤijímačje opět v základním stavu aje připraven na normální příjem.
Ovladače se do paměti přijímače zapisuji v pořadí 1 • 26, připadně zaplňují prhdné pozice po vymazaných
ovladačl(h. Takto lze povolit maximálně 26 ovladačů.
Pii povolování ovladače lze nastavit funkci ovládáni svétla přijímače. Jestliže při povolování ovladače ~tiskneme
tlačítko l' ze zvolené dvojice tlačítek, ovladač bude ovládat tlačítkem 1 svétlo a tlačítkem l' výstupy pro servomechanizmua. Jestliže stiskneme při povoloválÚ tlačítko 1 ze zvolené dvojice tlačítek ovladeče, tlačítko l' bude
ovládat výstupy pro ISf'rvome<:hanizmus a tlačítko 1 bude bez funkce. Th.to funkceje ůčelná,jeetližt chceme jednou
dvojici tlačítek ovládat servomechanismy dvou přijímaěů typu RCS-RX.
U pěti a víeetlačitkovýeh ovladaěůje tleba povolovatovladaě tlačítkem z t..i dvojice tlačítek, na kterou chceme,
aby přijímač reagoval .
2. Vymaýnf le4notliyéboovladaěe
Stisknout tlačítko POVOL na přijimačí.rouvíti ee indikační LED díod.a. Stiaknout tlačítko na ovladači, LED
na přijímači zhasne. Vyčkat cca 2 sekundy a 3tÍ,knoutjiné tlačítko na ovladaCi, LED jednou krátce zasvítí a tímje
danýovladač vymazán z paměti povolených ovladaěů.
3. yYmaz4ní vkeh poyolenYeb ovladačŮ
Na přijímači atisknout a driet tlačítko POVOL, rozsvíti se LED dloda. Tlačítko driet , tisknuté dolrud LED
nezhune (cca 5 sJ. Tlmjsou všechny povolené ovladače vymazány a pamět přijímačeje prhdná.
Montáž
DWežjtj upozorněni! !!
Instalace a údriba musí být prováděna výhradně pracovníkem 8 pHsluinou kvalifikací
dle platných DOn'Dl a ~ní vlády. Přijímač je moino použít pou>:e k úěehl, ke kterému je určen.
Za ikooy způsobené nesprávnou instalaci a udribou není zodpovědný výrobce.
Po ~mutí krytu pfijlma~ upevnímejeho dolnl část na zvolené misto pOmoci: vhodnýdt honbů.
PřI výběnt místaje potřebnoi!
dbát těchto podmíne k,
1. Dosah snižuje blízkost kovových předmětů , kovových sítí (ploty), priichod sign álů stěnami spOd.
2. Urní$t.ěn.l blí~ko zdrojů rušení (počítače. počítačové sltě, !"funé elektronické pfíatrojejako stmívače, digitálnl
zaří zení, neonové výbojky nebo jiné zařízení pratt;jicl na stejné frekvenci) rovnU snížt;jí dosah.
S. Přijimaný sign.ál .te sklád' z přímých s odr ažených signálů v závislo!ti na okolí přijímače s jeho int<!nzitll
zAvisi na tomto umls~ní. Doporučujeme vhodné umístění přijímBěe elliperimentálné prověřit.
Zapoje ní svorkovnice:
s.
společná svoru pro blokovRci
kontakt II tlsčifu
vstup tlsčítka oteví~
vstup tlačítks zavírej
vstup tlačítka step by step
blokovad vstup
výstu p pomocného zdroje
svorky pro sifové nspájeni
pomocné propOjovací SVOTky
(např. pro propojeni ochranného vodi~)
společný vstup relé - osvětleni I majá.k
relé pro ovl ' dání majáku
relé pro ovl ' dání osvětlení
spole<!ný vstup relé - otevírání a zav!r' ní
výstup _ servomotor zavírá
výstup _ se rvomotor otevíri
.
o.
z.
BI
>,'
L.L.N, N
le
s.
,e
z.
M
'"
Nastayoyací nryky přiiímaČe:
~STAVENI
e.uu
DO AI1TOMATlCKÉHO U.vftENI
PRO
"O
'"
~~ @Io
T\.AtlTKo P(lVQt. ------+:
~STAVENI FUNKCI!. PAUIMAtE
.
IDIP1.')
j 12 JI
OFF
1~~STAVENI
VN~~~NrtNU""
----+-
ll
'"
!!!!I
tASu POHYBU
D
l[
=
5,011>51 11-+
ON
Funkce DlP přepínaČe:
pozice 1 . funkce po aktivaci blokování při za vírání (Vlltup Bl): ON. 'IIastavi 'IIavíráni (STOP)
OFF. aktiV11.ie otevíraní
pQ'IIice 2 - prohození funkcí tlačítek ovladače
pQ'IIiee 3 - automaiické zavírání, ON = ANO, OFF . NE
pQ'IIice 4 • funkce dokončení otevioení: ON .a ANO, OFF ., NE
Ovladače
dálkového ovládání řady RCS s plovoucím kódem
Technické podminky
Typ
RC&TX.QOI L
počet kanálů
2
...oh
vnijši mzmir
provozní teplot.a
napájecí baterie
~50m
46x28x9mm
·20 až +5~ 'C
2x CR2016
I
RCS·TX. I05
RCS·TX·1OS
RCS·TX.l24
5
•
=80m
="'m
64x40xl5mm
.2Q
12
=HlOm
115 x 48 x 17 mm
-20 až +55"C
CR2025
d +55'C
CR2025
l OOx66x24mm
až +55'C
CRl23A
-2()
[D~~
[~@@
,
,.
12l~ @
IlJllIllIlll
@G@]
Illlllllllll
1_ d~(J, 1}~ t~ll" J, Jl
2 . dut>fi« (J, Z ) _ IlaéUM> j, 4
3. d!HVi« (3, 3 J • !/ati* 6, 6
4. <kojͫ (4, nic) . I4zllt" 7
tlnlflAo 8, 9, 10, 11, lJl nfrrog,q..
Návod k obsluze
Ovladač doporučuj~e držet u. k1ávesnici, částí • LED diodou směrem ven z dlani. Aktivace ovladače se
provádj stilikem tlačit.ka na ovladliČi.. Pii aktivaci ovladPlíe se ro~ti líervená indikačnl LED dioda. Pokud tato
LED při aktivaci . víti přeruiované, znamená to, teje potieba vyminit napájeci baterii v ovladaCi. Životnolt baterie
je zá~lá na četnosti použiv.lini ovladaěe. Ovl adllČje vybaven funkci automatického pferullení vyBílarú potca 30-ti
sekundách. Pokud by dolilo k nežádoucí trvalé aktivaci ovladeče, zabrání se takto vybití baterie.
Tlačítka ovladačů HCS jsou Ullpof8.d.lina do dvojic pro pouliti a d."OUkanilovj-mi přijímači. To znamená, že
přijimač reaguje na tu dvojici t1aěitek na daném ovlada6, kterou byl povOlen. Např.: O3fIIikanálový ovladač může
ovládat čtyři dvoukanálové přijímače s překrývajícim se doaahem tak, že přijímač č.l reagt.Ůe na první dvojici
tlačítek (1, 1'), přijímač č. 2 resguje na druhou dvojici tlačítek (2, 2') atd.
Pozor . nebezpečí výbuchu pn
ekologicky %likvidujte.
výměně bater~.
PouiflJejte pouze baterie pfoeckpsani výrobcem.
Pou~iU
baterie
Na Yjrobky n.~1 RCS H m.h'lie EÚUka U "'HÍ<:Ů ode cine ~. Záruka oe ".....tah.ue .... vady VUliklé DelPf"ivn5"m
zapojenim. nedodrienim techniokých a montáinloh podmí""k ft na .a~)' vzniklé mecltaniolc,ým poJkQ.ením vjrobku.
Technická ~pů""'iI ... l
N.,.jrobek b)'1o~ ~prohlQenl otbodli d1eN.m.ru Y~ř..17flOO3Sb.. NafueoI ~tU,-f.18l2OO3Sb ..
Eko1ogíe~
IlkvldAee
Rkolosl.k' likvi~výrobků rady RCSje z~i i~na y rlimci kolektivnJho .y.temu RETELA.
Vyrábí dodává a servis zajišfuje: Ing. Ivo HafrnM - Cemotronic
54906 BohWllavke nad MetQji au
filJ'.,.,
49147~
247
E-mail: cemotl'OnleOeemotl'Onlc.<::l •
CEM.ll-09-06
Web: ...--.cemotron;c.c.
CE
-
Download

RCS-RX-I06 NA V2