Valtický zpravodaj
6. března 2013
14. ročník Valtického koštu je za námi
v rekonstrukci. Vinaři proto chtějí znovu otevřít
diskuzi na téma Městská hala a její využití?
V sobotu 2. března 2013 proběhl 14. ročník
Valtického koštu, který navštívilo dosud v
historii nejvíce návštěvníků.
Spolu s otevřením Salonu vín ČR byla
zahájena vinařská turistická sezona ve Valticích. Nejpříjemnějším zjištěním byl fakt,
že otevření Salonu a Valtický košt v jednom
dnu přinesl pravděpodobně oběma akcím
více návštěvníků, než kdyby byly samostatné. Mnoho milovníků vína si pochvalovalo
možnost navštívit v jednom dnu obě akce a
mít tak možnost srovnat republikovou špičku
100 vín s víny malovinařů a firem z Valticka
(moravského i rakouského).
Poděkování patří všem, kteří se na výstavě
nějakým způsobem podíleli, návštěvníkům,
vinařům, sponzorům katalogu a hlavních cen
vítězům, stejně jako všem, kteří přišli pomoci
s organizací a průběhem. Valtický košt je vždy
pořádaný s patronací starosty Města a ve
spolupráci s Městem. Myslíme, že Valticím
ostudu nedělá.
Pořadatelé VV 2000
Z obsahu ...
Tradičně dobrá úroveň organizace, výtečná
nálada a veselí účastníků provázelo akci po
celou dobu.
Stezka bosou nohou
... otevření nové turistické atrakce
str. 2
Odpady v roce 2013
... upozornění na pravidla ...
str. 2
Kalendář akcí
... přehled akcí a pozvánek
Vysoká kvalita vystavených vín, udílení
prestižních cen vítězům a skvělý výkon cimbálové muziky byly asi hlavními atributy tohoto
prvního vinařského svátku v roce v Hlavním
městě vína.
Dle komentářů návštěvníků si vína z Valticka nestojí nijak špatně, naopak. Příští 15.
ročník Valtického koštu, který bude tak trochu
výroční, přinese pravděpodobně ještě větší
účast než letošní a pořadatelé tak stojí před
nerudovskou otázkou "kam s nimi"?
Optimální by bylo uspořádat výstavu v zámecké jízdárně, ale ta bude pravděpodobně již
str. 4
Školní kurýr
... přehled zpráv ze ZŠ, MŠ a SViŠ
str. 5
Jedinečný koncert
... PSMÚ + ÚH AČR v dubnu
str. 10
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
Stezka bosou nohou
V květnu bude v blízkosti našeho města otevřena nevšední turistická
atrakce – stezka bosou nohou.
Tato stezka o délce necelých 5 kilometrů povede po obou stranách
státní hranice v okolí kolonády Raistna na kopci Homole. Návštěvníci
při jejím zdolávání projdou celkem 9 zastávkami, na kterých se budou moci projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech. Balancovat
na vratkém mostě z dřevěných trámů, děti se mohou sklouznout na
přírodní skluzavce, či odpočinout si na dřevěných lehátkách a kochat
se přitom pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa kopce
Homole. Kdo bude chtít, může si na přírodním grilu připravit něco z
přinesených zásob.
však vyžaduje třídění odpadu. Odvezen proto bude jen papír, železo,
PET – lahve, nápojové kartóny a tříděný plast. Vše musí být řádně svázané a vytříděné v pytlích, starý papír musí být rovněž řádně svázaný!
Pouze železo může být volně.
Pokud vám po sběrném dnu zůstane před domem neodvezený
odpad, je to proto, že se nejedná o výše uvedený separovaný odpad.
Často před domy občané dávají nádoby od barev, ať už plastové nebo
klasické plechovky, ale tento odpad je z hlediska zákona odpadem
nebezpečným, a proto jej musíte odvézt na sběrný dvůr. Rovněž
před dům nemůžete dát starý nábytek, koberce, textil, pneumatiky,
elektroniku nebo elektrospotřebiče ap.
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr, oficiálně Sběrné středisko odpadů Valtice, je otevřen v
pondělí a ve středu od 12.00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.
Otevírací doba je stanovena tak, aby měli občané možnost odevzdat
separovaný odpad i v době, kdy nechodí do práce. Ve sběrném dvoře
je možné uložit zejména: sklo, plasty, papír, kov, pneumatiky (bez
disků!!), objemný odpad (nábytek, koberce, textil), zářivky, barvy, nádoby od barev, lepidla, pryskyřice, baterie a akumulátory, biologicky
rozložitelný odpad, vyřazené elektrické a elektronické zařízení (ledničky a myčky jen kompletní, dále rádia, televizory, počítače, monitory,
žehličky, fény, fritézy, přehrávače a pod.).
Stavební suť na sběrném dvoře ukládat nelze (maximálně drobné
zbytky do objemu několika kýblů). Je potřeba domluvit se na uložení
suti v některé z místních pískoven, které se rekultivují. Cena za 1
tunu uložené suti je do 100,- Kč, což je cena celkem příznivá a platí
se přímo provozovateli pískoven – nikoliv prostřednictvím pracovníků
Technických služeb. Technické služby města Valtice vám mohou po
dohodě přistavit vlečku na nakládku suti a zabezpečí vám odvoz.
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Městská policie
Zastávka "Grillplatz"
Tento projekt připravila rakouská obec Schrattenberg ve spolupráci
s Městem Valtice. Původně 15 zastávek mělo být rozmístěno rovnoměrně po obou stranách hranice. Protože však stezka na moravské
straně hranice prochází územím přísně chráněném památkovou péčí
a orgánem ochrany přírody, byly zastávky proti původnímu záměru
umístěny na rakouskou stranu. Nic to však neubralo na atraktivnosti
této stezky, která je vhodná pro lehkou pěší turistiku rodin s dětmi.
Náklady na vybudování ve výši 20 tis. EUR byly zaplaceny rakouskou
stranou z větší části z přeshraničních fondů EU.
Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na slavnostní otevření Stezky
bosou nohou, které se bude konat v sobotu 18. května. Sraz bude v
900 hodin na kolonádě Reistna, a z tohoto místa se poté půjde pěšky k
první zastávce „Grillplatz“, kde proběhne slavnostní přestřižení pásky.
Pavel Trojan, starosta
Odpady 2013
S blížícím se jarem, které je mimo jiné doprovázeno zvýšeným
ruchem na zahrádkách a snahou udělat si po zimě doma pořádek,
není od věci připomenout základní pravidla stanovená městskou
radou ohledně svozu separovaného odpadu. Doporučujeme Vám
opatřit si na pokladně městského úřadu kalendář svozu odpadů,
kde máte všechny termíny přehledně uvedeny včetně otevírací doby
sběrného dvora.
Biologický odpad
Zelený odpad umístěný před vaším domem (větve, tráva a listí v
pytlích) se bude svážet dvakrát za měsíc každé první a třetí pondělí v
měsíci (platí pro březen až listopad). To ale neznamená každých čtrnáct dní, protože některý měsíc má pondělků i pět. V zimním období,
kdy je zeleného odpadu minimum, jsou svozové dny stanoveny jen na
první pondělí v měsíci (platí pro prosinec až únor).
Kdykoliv mohou občané využít přistavených kontejnerů na biologický odpad před areálem sběrného dvora na Mikulovské ulici u čističky
odpadních vod (kontejnery jsou pod kamerovým dohledem!!).
Separovaný odpad
Ten se už řadu let sváží každou první středu v měsíci. Důsledně se
Během měsíce února byla několikrát poskytována součinnost
PČR při kontrole hledaných osob. Byla prováděna kontrola chatek v
zahrádkářských koloniích v ulici P. Bezruče a Břeclavská u vlakového
přejezdu a bylo řešeno i několik stížností, jednalo se většinou o spory
mezi sousedy, které byly řešeny domluvou.
Za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo
uloženo několik blokových pokut. Někteří řidiči by se měli opět seznámit
s dopravními předpisy a hlavně sledovat a dodržovat dopravní značení.
Problémem je stání vozidel na místech, kde je to zakázáno (chodníky,
travnaté plochy a místa kde je zakázáno stání).
Další kapitolou je dodržování rychlosti a to zejména v místech většího
pohybu dětí, zejména na náměstí, kde je rychlost omezena na 30 km/h.
Dalším a to dost hrubým nešvarem je to, že když rodiče vozí své děti
ráno do školy, málokteré dítě bývá připoutáno bezpečnostním pásem
nebo v sedačce. V některých případech tyto děti stojí i mezi sedačkami.
Rodiče, máte vůbec rádi svoje děti?
Pomalu taje sníh a začínají se na veřejných prostranstvích objevovat
zbytky psích exkrementů, které tam zapomněli neukáznění majitelé
po svých miláčcích. Ve městě byly nainstalovány koše a každý majitel
psa, který zaplatil poplatek za psa, obdržel sáčky na tyto exkrementy
zdarma. Majiteli, který si po svém pejskovi neuklidí, hrozí pokuta dle
přestupkového zákona. Také bychom chtěli upozornit, že existuje Obecně závazná vyhláška města č.1/2003, která upravuje venčení psů a
určuje místa kde je to zakázáno!
Miroslav Šesták, strážník MěP
Kontakty na MěP:
tel.: 519 301 414; mob.: 733 725 725
e-mail: [email protected]
Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost:
2
prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský
Tel: 974 632 661; 974 632 662; 519 340 126; Fax: 519 340 121;
e-mail: [email protected]
Velikonoce Foto z fašankového veselí
v Galerii Reistna
před Městským muzeem
Svátky jara letos oslaví také Galerie Reistna.
Návštěvníci se mohou těšit na velikonoční
dílnu, výstavu dětských obrázků a ochutnávku vína.
Důvodem uspořádání jarní události byla
úspěšná akce na sklonku loňského roku –
„Advent v galerii“.
„Velikonoce jsou, společně s Vánocemi,
tradičními a nejoslavovanějšími svátky v
roce. A když už jsme zdárně zvládli advent,
tak proč neoslavit i Velikonoce?“ konstatoval
na vysvětlenou galerista Stanislav Schneider
a dodal: „Dětem chceme alespoň částečně
ukázat, jak vypadaly Velikonoce v minulosti.
Proto jsme opět pozvali paní Zinu Juřicovou,
která nejenže vyrábí figurky z kukuřičného
šustí, ale věnuje se i zdobení velikonočních
vajíček. Dále bude jeden z členů galerijního
týmu na ukázku předvádět výrobu pomlázek
z vrbového proutí.“
To ale podle majitele valtické galerie není
vše. Jeho manželka a zároveň provozovatelka valtického rodinného pekařství, Regina
Schneiderová, osobně ukáže zdobení velikonočních perníků. Děti a klidně i dospělí,
si tak budou moci sami nazdobit a odnést
domů svůj vlastní výrobek.
Na programu je i výstava obrázků dětí ze
základní a mateřské školy na volné téma
- jaro kolem nás. To všechno dohromady
by měl být dostatek důvodů, proč valtický
kulturní stánek navštívit a odpočinout si u
šálku dobré kávy, pohárku kvalitního vína
a dezertů z rodinného pekařství. A kdy do
Galerie Reistna zajít? Od pondělí 25. do
čtvrtka 28. března mezi osmou a sedmnáctou hodinou. V provozu bude galerie také na
Bílou sobotu, kdy se dveře otevřou i pro hosty
akce Velikonoční otevřené sklepy a to od
devíti do osmnácti hodin. Na Květnou neděli
bude otevřeno od deseti do šestnácti hodin.
Na vaši návštěvu se těší členové týmu
Galerie Reistna Valtice
(jip)
Město
VALTICE
3
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - březen
Diskotéky
Termín: 8. – 9.3., 15. – 16.3., 22. – 23.3., 29. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, www.kinopolis.cz, 731157026
Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice
Termín: 7.3., 11.–12.3., 14.3. vždy od 1700 do 1900 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, www.kuzelkyvaltice.estranky.cz, 604330267
Mistrovské utkání v kuželkách
Termín: JM divize: 8.3., 15.3. od 1800 hod.; JM přebor KP1: 2.3., 9.3.,
23.3. od 900 hod.; JM přebor dorostu: 3.3. od 1000 hod.
Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013
Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, www.kuzelkyvaltice.estranky.cz, 604330267
Vinařská akademie I - Kadet - základní znalosti o víně
Termín: 15. – 17.3.
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Kurz Sommelier - dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení „Sommelier“
Termín: I. část: 19. – 22.3., II. část: 2. – 6.9.
Místo: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz
Jarní rovnodennost - výstava výtvarného umění
Termín: 22. – 23.3.
Místo: Galerie Reistna, Břeclavská 1034, Valtice
Organizátor: Galerie Reistna, www.reistna.cz, 602 734 742
Valtický půlmaraton - klasický závod na 21,1 km pro dospělé, 4 km pro děti,
trať lze absolvovat během i na kole. Pro děti poníci, pro dospělé degustace
valtických vín, opékané klobásky.
Termín: 24.3.
Místo: Fotbalové hřiště FK Valtice, trať po lesních cestách k zámečku Tři grácie
Organizátor: Jiří Foukal, Zdeněk Palaš a Město Valtice, www.valtice.eu, 739 923 026
Žákovský velikonoční koncert
Termín: 25.3. od 1700 hod.
Místo: sál ZUŠ, nám. Svobody 4, Valtice
Organizátor: ZUŠ Valtice, 602 979 709
František Josef II. z Liechtensteinu - přednáška PhDr. Miroslava Geršice
Termín: 28.3.
Místo: hotel Apollon, Petra Bezruče 720, Valtice
Organizátor: Muzejní spolek Valtice, www.muzeum.webnode.cz, 728 578 719
Velikonoční otevřené sklepy - putování hlavním městem vína, degustace vín
Termín: 30.3.
Místo: vybrané vinné sklepy a vinotéky, Valtice
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v dubnu 2013:
• Diskotéky - 5.–6.4., 12.–13.4., 19.–20.4., 26.–27.4. - Disco
Club Kinopolis Valtice
• Valtice z negativů pana Halouzky - 5.4. až 30.4. - výstava
fotografií Valtic v TIC
• Japonské inspirace a Život v tropech III – otevření výstav NZM
Valtice v dubnu
• Vinařská akademie I – Kadet - 5.–7.4. - Vinařská akademie Valtice
• Mistrovské utkání v kuželkách – 5.4., 19.4., 20.4. - kuželna
TJ Lokomotiva Valtice
• Festival turistiky - 6.4. - zahájení turistické sezony ve spolupráci
s obcí Schrattenberg na Náměstí Svobody, Valtice
• Den otevřených dveří muzea - 6.4. - Muzeum železné opony,
hraniční přechod Valtice - Schrattenberg
• Veletrh fiktivních firem - 17.4. - ZŠ Valtice
• Valtické Podzemí – 20.4. - zahájení turistické vinařské sezóny
• Belveder - jeho včlenění do krajiny Lednicko-valtického areálu
- 25.4. přednáška Ing. Přemysla Krejčiříka s procházkou
Bližší informace v dubnovém čísle VZ nebo TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
4
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Zápis
V pondělí 4. února
proběhl na naší škole
zápis do 1. třídy. K zápisu
se v doprovodu svých
rodičů dostavilo třicet
devět předškoláků. Po
krátkém přivítání paní
ředitelkou školy se děti
společně s rodiči rozešli do jednotlivých tříd,
kde proběhla jejich první velká zkouška. Děti
poznávaly barvy, geometrické tvary, říkaly
básničku, kreslily postavu. Jejich výkony pak
byly oceněny malým občerstvením a drobným
dárkem. Svou první velkou zkoušku všechny
děti zvládly na jedničku a paní učitelky se už
těší na další společné akce. Seznam přijatých
žáků a podrobnější informace najdete na
webových stránkách školy.
Závěrem bych chtěla poděkovat paním
učitelkám za přípravu a zdárný průběh zápisu.
Rodičům a budoucím prvňáčkům bych ráda
popřála pěkné zážitky a radost ze školních
úspěchů nejen v první třídě.
Mgr. Pavlína Dvořáčková, VP ZŠ Valtice
Třetí vítěz okresního
kola v angličtině
Miroslav Baxa v úterý 26. února zvítězil v
okresním kole olympiády v anglickém jazyce
a postoupil tak do krajského kola.
Po Monice Maroušové a Ivě Remiášové je
Mirek další žák z naší školy, který ji výborně
reprezentoval právě v anglickém jazyce.
Mirek má cit pro jazyky a je ochoten svůj
talent rozvíjet i ve svém volném čase. Přejeme
mu hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Yveta Rylichová
Návštěva hvězdárny
22. února žáci 5. tříd ZŠ Valtice absolvovali
vzdělávací program v brněnském planetáriu
na Kraví hoře.
Téma „Náš vesmír“ bylo velmi zajímavé
i prospěšné, jelikož informace o hvězdách,
planetách, Měsíci, kometách budou obsahem
učiva v úvodu 6. ročníku.
Pracovníky hvězdárny nám bylo sděleno,
že planetárium bude řadu měsíců uzavřeno.
V provozu by mělo opět být od listopadu po
provedené digitalizaci.
Mgr. M. Štěpaňuk, učitel
Školní ples nepřerušil
svoji tradici
Letos již po třinácté patřilo datum 18. ledna
milovníkům plesového veselí, když se v prostorách zámeckého hotelu Hubertus konal tradiční
školní ples. Letošní účast byla hojná, za což
vděčíme především rodičům a přátelům školy.
Večer plný pohody, očekávání a tance svědčil o
tom, že ti, kteří i letos podpořili svojí účastí na
plese činnost KRAPu, neodcházeli zklamáni.
Ples byl slavnostně zahájen působivým
tanečním vystoupením s názvem Taneční
mix, ve kterém zatančili členové Tanečního
kroužku při ZŠ Valtice, jehož dlouholetou
vedoucí je paní Lada Kománková. V průběhu
večera se nám představila také další taneční
skupina BALANC Velké Bílovice pod vedením
paní Lenky Růžičkové. Oproti předcházejícím
létům pořadatelé zařadili do plesového programu méně vystoupení a ponechali tak větší
prostor zábavě a tanci. Vystupujícím se jejich
vystoupení velmi vydařila a všichni jsme byli
překvapeni, co dokáží pod vedením svých
uměleckých vedoucích. Touto cestou jim ještě
jednou děkujeme a do další činnosti přejeme
hodně úspěchů a trpělivosti.
K příjemné atmosféře, veselí, k poslechu
a tanci přispěla také skupina R-BOOM, která
nás provázela průběhem celého plesu až do
ranních hodin. Na své si určitě přišli všichni návštěvníci, kteří se těší na každoroční tombolu.
Velké díky proto patří všem sponzorům, kteří
byli tak štědří a věnovali nám spoustu krásných
cen do letošní tomboly, v níž byl nejhodnotnější
dar v hodnotě krásných pěti tisíc korun.
Další poděkování si také zaslouží všichni
členové KRAPu, kteří věnovali přípravě, organizaci a samotné realizaci plesu hodně úsilí,
a to zejména M. Bezděkové, M. Dovrtělové, S.
Zelinkové, P. Piharové, E. Pavlisové, R. Syrovátkové, P. Kuklišové, D. Komoňové, I. Sedliské, T.
Gajduškové a I. Krbečkové.
A zvláštní poděkování patří také ředitelce
Základní školy Valtice paní Mgr. Markétě
Nedělové za její pomoc při organizování plesu
a paním učitelkám Bc. Kateřině Urbánkové
za překrásnou plesovou výzdobu a Radce
Trojanové, DiS., a dětem ze školního klubu za
výrobu lístků do tomboly.
Na závěr bych chtěla dodat, že výtěžek z
plesu je celý věnován Základní škole Valtice,
jejím dětem a kroužkům spolupracujícím
se školou. Proto se již nyní těším na příští
ročník školního plesu a doufám, že všichni, ať
rodičové či přátelé školy vezmete své přátele
a příbuzné na náš ples v následujícím roce a
podpoříme tímto společně naše děti.
Za členy KRAPu
Ing. Radka Šťastná, MBA
Přebor v halové kopané
byl žáky I. stupně sehrán v úterý 19. února v
hale na Mikulovské ulici. Výsledky:
2. A – 3. A
2:2 (na penalty 3:2)
Hráči druhé třídy navštěvující fotbalový
kroužek měli nad fyzicky vyspělejšími třeťáky
převahu, zvláště v prvním poločase. Podvakrát
vedli, ovšem starší chlapci vždy skóre srovnali,
tudíž o vítězi musely rozhodovat pokutové kopy
a v nich byli úspěšnější naši druháci.
4. A – 4. B
3:5
Utkání žáků 4. tříd rozhodla první půle, v
níž 4. B získala vedení 4:0, všechny branky
vstřelil Max Mysliveček. Ve druhém poločase
přešel Filip Vařák z postu brankáře do obrany
a střelec Max to měl podstatně složitější. Po
dramatickém boji 4. B vítězství uhájila.
4. B – 5. A
2:0
O vítězství mladších chlapců rozhodlo to,
že páťáci neměli v sestavě všechny schopné
fotbalisty, které ve třídě mají.
4. A – 5. A
2:0
I v boji o druhé místo rozhodl úzký kádr starších hochů (neměli náhradníky), čili též únava.
5
Konečné pořadí:
1.
4. B
6 bodů
2.
4. A
3 body
3.
5. A
0 bodů
skóre 7:3
skóre 5:5
skóre 0:4
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
organizátor turnaje
Meziročníkový turnaj
ve florbalu
Turnaj, který proběhl 6. února, měl dobrou
úroveň, všem zúčastněným žákům děkujeme
za účast, snahu a bojovnost. Po jarních prázdninách proběhne nácvik ve skoku vysokém, následně budou přebory školy ve skoku vysokém.
Dětský karneval
22. února v 1600 hodin SEČ přistálo v Kinopolisu letadlo s mezinárodní posádkou složenou
ze zástupců zemí: Indie, Peru, Čína, Tahiti, Mexiko, Skotsko, Amerika a Česká republika. Rus
bohužel umrzl. Na letišti posádku přivítalo sto
dvacet devět dětí převlečených do nápaditých
masek. Tradičními písněmi se zástupci s dětmi
přivítali a tím byl karneval zahájen.
Pro děti byl připraven bohatý program. Spousta zajímavých soutěží pro jednotlivce (přebírání
fazolí, nabírání sushi hůlkami, skládání puzzlů,
nafukování balónků, hod šipkami na cíl a střílení
na branku) a také soutěže kolektivní (praskání
nafouknutých balónků a tanec s míčem). U soutěží pomáhali i žáci ze školního klubu. Zpestřením karnevalu bylo vystoupení Soukromé školy
bojových sportů z Břeclavi, taneční vystoupení
pod vedením Lady Kománkové a mažoretky s
vedoucí paní Polákovou.
Všem zúčastněným závodníkům děkujeme
za účast a výborné výkony. První dva závodníci budou školu reprezentovat na okresních
přeborech.
Recitační soutěž
Poděkování rodičům
za příspěvky na činnost
KRAPu
U vchodu dostala každá maska své číslo.
Čísla byla slosována ve velké tombole. Kdo měl
štěstí, vyhrál pěknou cenu. Cen byla spousta
i v malé tombole. Děti odcházely spokojené,
vytancované… a už se jistě těší na příští akci
pořádanou ZŠ Valtice.
Děkujeme všem sponzorům za podporu.
Organizační tým ve složení:
M.Pouchlá, K.Urbánková, J.Mauksová, M.Málková,
Ž.Baxová, R.Trojanová, R.Syrovátková a M.Barmpaka
Přebor školy ve šplhu
Výsledková listina 1. stupeň
Pálková, Vendula Skácelová a Adéla Štěpánková
(všichni z 5. B). Viktorie Čadová a Alex Rogoň (oba
z 5. A) společně úspěšně přednesli prozaický text.
Všem zúčastněným patří poděkování za jejich
pěkné výkony. Za porotu účastníkům za jejich
pěkné výkony děkuje a postupujícím hodně
Mgr. Veronika Jurčeková
štěstí přeje
V pondělí 18. února proběhla na naší škole
soutěž v recitaci. Žáci soutěžili ve třech kategoriích na prvním stupni a ve dvou kategoriích
na druhém stupni.
Na stupních vítězů stanuli:
v 0. kategorii (1. třída): 1. Klára Kružíková,
2. Vilma Mráková, 3. Yveta Filípková
v 1. kategorii (2. a 3. třída): 1. Jakub Babič,
2. Michaela Hřebačková, 3. Petros Barmpakas a Kristián Michna
ve 2. kategorii (4. a 5. třída): 1. Petr Babič,
2. Štefan Šedivý, 3. Zuzana Gešková.
Na druhém stupni obsadili první příčky tito:
ve 3. kategorii (6. a 7. třída): 1. Athanasios
Barmpakas, 2. Tereza Čumplíková,
3. Nikol Bukovcová
ve 4. kategorii (8. a 9. třída): 1. Vojtěch Blažek,
2. Tereza Novotná a 3. Valerie Makovská
a Veronika Volaříková.
Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za
účast a výborné výkony. První dva závodníci budou školu reprezentovat na okresních přeborech.
Výsledková listina 2. stupeň
Každým rokem se členové Klubu rodičů a
přátel školy při Základní škole Valtice obracejí
na rodiče s prosbou o příspěvek na činnost klubu. Příspěvek činí 100 Kč na školní rok na nejmladší dítě, které navštěvuje základní školu.
V letošním roce byla částka získaná od
rodičů opravdu vysoká, činila 12 200 Kč, a
proto bych chtěla právě Vám, vážení rodiče,
kteří jste touto cestou přispěli, moc poděkovat a ujistit Vás, že peníze budou použity ve
prospěch Vašich dětí.
Jedinou výdělečnou akcí KRAPu je školní
ples a jeho výtěžek spolu s Vašimi příspěvky
přerozdělujeme pro potřeby základní školy a
věnujeme zájmovým kroužkům při ZŠ. Vaše
finanční pomoc je pro nás moc důležitá a
velmi si jí vážíme.
Za členy KRAPu, Markéta Nedělová
Mateřská školka
„Fašanky, fašanky ...“
Únor je měsíc krátký, ale veselý. Vždyť je to
fašankové období.
Třídy jsou vyzdobené barevnými fáborky,
děti chystají papírové masky, lepí si barevné
stuhy, připravují kostýmy. Fašank může začít.
Naši školu pojedou do okresního kola reprezentovat žáci, kteří se umístili na prvních příčkách.
Ve zvláštních kategoriích – divadlo a dramatizace literárního textu – jsme měli možnost
zhlédnout pouze dvě skupinky a obě postupují
do okresního kola. Pokochali jsme se divadelním
ztvárněním autorského textu Kateřiny Syrovátkové (5. B), se kterou na předvedení i při výrobě
kulis spolupracovali Tomáš Hřebačka, Markéta
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
Výstavba pasivních staveb
3ĤMþRYQDEHGQČQt
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
profesionalita, rychlost, cena
Valtice, tel: 608 658 317
www.forting.cz
6
Ale ještě ne! Kde máme boží milosti? Už je
smažíme, školkou se nese vůně těchto dobrot!
A co to vůbec je?
Jsou to různé proplétané tvary cukroví, smažené a obalené ve vanilkovém cukru.
Takže, tramtadá. Průvod se z každé třídy
vydává na pochod, řinčení, cinkání, rachocení.
Tančíme, zpíváme, veselíme se! A taky ochutnáváme smažené dobroty. Na návštěvu za
námi přišla i paní tajemnice Dagmar Uherková.
Děkujeme.
Aby toho veselí nebylo málo, navštívili nás v
MŠ také kejklíři se svým programem. A pomáhaly jim i děti.
Dne 30. ledna se konalo školní kolo soutěže v
řezu révy vinné. Této akce se zúčastnili studenti
tříd 3.A a 4.A oboru Vinohradnictví a studenti
našich partnerských škol SOŠ Znojmo a LFS
Mistelbach.
Ceny pro vítěze věnoval sponzor soutěže BS
vinařské potřeby Velké Bílovice.
V kategorii chlapců všechna místa obsadili
studenti čtvrtého ročníku Střední odborné
školy vinařské Valtice – Michal Helešic, Jakub
Bartoník, Kamil Boor.
V kategorii dívek se na prvním místě umístila naše studentka čtvrtého ročníku – Hana
Jasenská.
Všichni byli odměněni potleskem. A sněží
a sněží, pojďme si užít ještě poslední sněhové
nadílky. Jedeme z kopce!
Irena Maroušová, ředitelka MŠ
SViŠ Valtice
Soutěž v řezu
révy vinné
Výherci soutěže reprezentovali školu v celostátní soutěži v Popicích v kategorii junior dne
8. 2. 2013. Nejlépe se umístil student třetího
ročníku oboru Vinohradnictví Tomáš Osička na
pátém místě, první, druhé a třetí místo obsadili
naši absolventi.
Ing. Jaroslav Osička
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
7
Školní košt vín 2013
Dne 20. února se v odpoledních hodinách v
prostorách Střední odborné školy vinařské Valtice uskutečnil tradiční košt vín, který organizují
za pomoci učitelů odborných předmětů studenti
třetího ročníku. Ti současně pořádají školní ples.
Studenti vysbírali asi 240 vzorků, které
hodnotilo 6 degustačních komisí. Degustátoři
jednotlivá vína ohodnotili, nejlepší vína byla
oceněna zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí.
Také vybrali mezi vzorky championy, v kategorii
bílých vín zvítězil Hibernal, pozdní sběr, polosladké 2007, Vinselekt Michlovský, v kategorii červených vín ocenění champion získalo Vinařství
Drmola za svůj Cabernet Moravia, pozdní sběr,
2011, suché. Všechna oceněná i neoceněná
vína mohou zájemci ochutnat na degustaci,
která se koná jako součást školního plesu.
Petra Manišová
Město Valtice
a jeho osobnosti
10. ledna uplynulo již 820 let od první písemné zmínky o Valticích. Toto významné jubileum
našeho města oslavíme 1. června, na svátek
Svatého Justa, který je patronem Valtic. Současně oslavíme i Den dětí. Právě pro naše budoucí
generace musíme uchovat historii co nejvíce
zmapovanou, aby mohly být na své město a
jeho předcházející obyvatele hrdi. Město žije od
samého počátku svého vzniku v hraniční oblasti
a tak není divu, že se za uplynulá staletí stalo
terčem politických a mocenských zájmů.
Před 408 lety přivedl Karel I. z Liechtensteinu
do Valtic členy hospitálního řádu sv. Jana z Boha,
tedy řádu Milosrdných bratří. Nebyla to jenom
péče o nemocné a raněné, ale byla to především
také vzdělanost, která do Valtic s nimi vstoupila
a odtud se pak šířila do jiných míst Evropy: do
Vídně, Brna, Prahy, Prostějova, Maďarska, Polska atd. Proto je žádoucí, aby valtický konvent,
jako mateřský středoevropský konvent byl
ponechán milosrdným bratřím a připomínal
význam této komunity i dalším generacím. Nejen naše město, ale i celá naše národní historie
zatím stále nedocenily kladné výsledky činnosti
tohoto řádu a také jeho osobnosti, které řád
vzdělal a přivedl na cestu vědy a umění, a kteří
se proslavili po celém světě.
Jde především o vědce, botanika, lékaře a chirurga R. P. Norberta Boccia a jeho odchovance
bratry Bauery. Jsou to lidé světového věhlasu a
je třeba si jejich záslužnou činnost připomínat
a uvědomit si, že vzešli z našeho města, z naší
Jižní Moravy a že patří k světlým stránkám
naší historie. Jmenování těchto osob za čestné
občany našeho města u příležitosti 820 let jeho
doložené historie by bylo alespoň částečným
splacením historického dluhu.
Činností Boccia a bratrů Bauerových se
dlouhá léta zabývá Mgr. Milada Rigasová Ph.D.,
která působící v Regionálním muzeu Mikulov,
a která badatelsky zkoumala jejich život a dílo.
„Paní doktorko Rigasová, myslíte, že výše
jmenované osobnosti si zaslouží stát se čestnými občany města Valtic?“
„Ať žily tyto osobnosti v kterémkoliv století,
tak na ně musíme být jenom hrdi, protože
mají na Moravě a konkrétně ve Valticích své
kořeny. I Mikulov v současné době má program
„osobnost města“ a široká mikulovská veřejnost byla dokonce vyzvána, aby upozornila na
významné rodáky.
Ve Valtickém konventu milosrdných bratří
byla odstartována slavná éra rozvoje lékařství,
hlavně chirurgie a lékárenství. Milosrdní bratři
nejen léčivé rostliny pěstovali, ale záměrně
zkoumali i jejich léčivé účinky. Jako provinciál
šířil N. Boccius prospěšnost a tradici zakládání
botanických zahrad u konventů vůbec, nejen u
svého řádu. Aktivně se účastnil a budoval základy farmacie a moderního lékařství. Všechno je
samozřejmě spojeno s vládou Liechtensteinů
a jejich podporou řádu a bádání. Vládnoucí rod
se neomezoval jen na své schopnosti, záměrně
najímal, podporoval a využíval odborné schopnosti vzdělaných lidi. Je doloženo, že Boccius byl
považován za přítele Liechtensteinského valtického domu a často doprovázel Aloise I. na jeho
cestách za poznáním. Boccius budoval svými
pokrokovými myšlenkami a silou své osobnosti
základy věhlasu Valtic (!), podobně jako bratři
Bauerové. Dvorní malíř Liechtensteinů Josef
Lukas Bauer měl velké nadání, které rozvíjel
se svojí ženou i u svých dětí. Když zemřel, N.
Boccius se talentovaných dětí ujal a podporoval
jejich mimořádné malířské nadání. Svěřil jim
malování květin klášterních herbářů, přičemž
jim předal i znalosti systematické botaniky. Byl
to Boccius kdo doporučil Ferdinanda jednomu z
nejvýznamnějších botaniků své doby, angličanovi Sibthorpovi. Nedá se říct, že některý z Bauerů
byl méně významný, protože všichni se již od
dětství svými kresbami podíleli na Bocciových
malovaných herbářích. Jejich nejrozsáhlejší
ucelené čtrnáctisvazkové malířské dílo vzniklo
právě ve Valticích, kde měli své umělecké kořeny a své zázemí, ze kterého vzešli. Jejich cesty
se v dospělosti rozešly - Ferdinand se účastnil
objevovatelsko-výzkumných výprav kolem světa, Franz po celý život pracoval v londýnské bo-
tanické zahradě v Kew a proslul malbami květin
pod mikroskopem, Joseph se stal portrétistou
a ředitelem Liechtensteinské vídeňské galerie.
Botanické ilustrace bratrů Bauerových nebyly
dosud překonány, i když uplynulo již více jak 200
let od jejich aktivní činnosti, jsou uchovávány
ve světových muzeích, kde jsou řazeny mezi
nejcennější sbírky. Franz a Ferdinand malovali
pro nejvýznamnější botaniky své doby a sami
se brzy uznávanými přírodovědci stali.“
Bratři Joseph, Franz a Ferdinand Bauerovi
jsou ve světě řazeni mezi nejlepší světové malíře květin. To jenom my to bereme jako něco
nepodstatného. Valtice by jim konečně měly
vzdát hold, jim především, větší osobnosti se
v tomto městě zřejmě nenarodily. Významní
badatelé světa se stále inspirují jejich dílem,
někteří zasvětili prezentaci jejich geniálního
nadání celý svůj život. Jezdí do Valtic a jeho
okolí, aby poznali místo, kde vyrostli, chodí
bádat do kroniky Valtic i kláštera milosrdných
bratří, snaží se zde poznat a pochopit prostředí,
které je podnítilo vyrůst v osobnosti botanické
ilustrace, uznávané do současnosti. Jejich díla
jsou ve světě vystavována za nejpřísnějších
bezpečnostních opatření.
„Paradoxem dnešní doby je, že tak významné
osobnosti našeho regionu a Valtic, jsou stále
naší veřejnosti tak málo známé, i když určitá
popularizace o hodnotě jejich tvorby byla již před
léty zastupitelům města a veřejnosti předána,“
říká paní Mgr. Rigasová a sahá po knize velkého
formátu od profesora H. W. Lacka, někdejšího
ředitele Botanické university a Botanického
muzea v Berlíně Dahlem, který vydává další a
další díla věnovaná geniálnímu nadání bratrů
Bauerů.
Ukazuje mi nádherné obrazy květin všech tří
Bauerů a pokračuje.
„Jako badatelka jsem se dostala nejen
do Vídeňských muzeí a archivů, ale také do
archivu Liechtensteinů ve Vaduzu, kde jsem
byla srdečně přijata a byla mi dána jedinečná
možnost pořídit fotografie květin vzácného čtrnáctisvazkového díla bratří Bauerů. Snad také
proto, že jsem se ve Valticích narodila, stejně
jako bratří Bauerové.
Valtice mají k těmto osobnostem města velký
dluh. Bezpochyby by měly udělit N. Bocciovi i
bratrům Bauerům trvalé ocenění hodné jejich
významu. Snad čestné občanství doprovázené umístěním bust či bronzových reliéfů na
velmi, velmi dobře viditelných místech domů,
ke kterým měli vztah. Tak, aby obyvatelům i
návštěvníkům Valtic připomínali jejich slávu a
význam pro rozvoj vědy i velký podíl na šíření věhlasu Valtic ve světě. Klášter milosrdných bratří
byl ve své době nositelem vzdělanosti v oboru
medicíny přesahující vysoce význam regionu. O
Norbertu Bocciovi a bratrech Josefu, Franzovi a
Ferdinandovi Bauerových by se měly děti učit
ve škole. Jak jinak vzbudit v mladé generaci
ctižádost a hrdost k tomuto nádhernému místu
k žití, než znalostí místní historie. Konkrétní aktivity v tomto směru připravuje ostatně i kolega
Přemysl Krejčiřík z MZLU Brno Zahradnické
fakulty v Lednici se svými studenty.“
„Paní Rigasová, jste ochotná opět pomoci
při popularizaci těchto významných osobností
třeba přednáškou ve Valticích?“
„Samozřejmě,“ říká doktorka Rigasová a domlouváme se na přednášce, která se uskuteční
14. března v 1700 hod.“
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
(pozn. redakce: pozvánka na přednášku na str. 4)
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE
KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH
ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY
DOPRAVA ZDARMA
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
Počítače, Internet
724 950 605
PRÁDLA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
e-mail.: [email protected]
8
Vzpomínka
na Rudolfa Halouzku
Pan Rudolf Halouzka, bývalý předseda
MěNV ve Valticích, se narodil 3. dubna 1921
v Brně, Králově Poli. V této brněnské části žil
až do svého odchodu do Valtic. Vyrůstal jako
jediný syn rodičů Josefy a Rudolfa Halouzkových, kteří mu vytvořili krásný domov.
Valtic, protože zde dostali nejen zaměstnání, ale
i první společný byt.
Od 1. 9. 1951 Rudolf Halouzka řídil Středisko
pracujícího dorostu, přeměněné v roce 1954 na
samostatnou Učňovskou školu zemědělskou.
Tato škola byla ke dni 1. 9. 1958 sloučena
se Střední zemědělskou školou a od tohoto
školního roku na ní působil jako učitel. Vyučoval matematiku a přírodopis. Mezitím nastaly
změny i v jeho osobním životě, v roce 1952 se
oženil v Trstěnicích u Moravského Krumlova. V
roce 1953 se manželům Halouzkovým narodil
ve Valticích jediný syn Jiří.
Na podzim roku 1960 byl jmenován tajemníkem MěNV Valtice, tuto funkci zastával do roku
1970, kdy se stal předsedou MěNV. Ve funkci
působil do voleb v červnu 1976. Až do svého odchodu do starobní penze v roce 1981 pracoval
na Ředitelství Státního statku v Mikulově. I po
odchodu z valtické radnice se zapojil do veřejné
činnosti ve městě, byl poslancem a působil v
komisi pro záležitosti zdravotní a sociální.
Zemřel ve Valticích 25. března 1989.
Valtice se staly pro Rudolfa Halouzku druhým domovem. Za poměrně dlouhou dobu
svého působení na radnici se snažil město
změnit k lepšímu.
Během posledních dvaceti let Valtice zkrásněly a osobně si myslím, že by měl z toho
upřímnou radost.
Anna Halouzková
(pozn. redakce: pozvánka na fotovýstavu na str. 4)
Přednáška
Daniela Lyčky
Ve čtvrtek 21. února se uskutečnila v hotelu
Apollon přednáška našeho člena, maturanta
Mikulovského gymnázia, Daniela Lyčky.
V roce 1927 se stal žákem Chlapecké
obecné školy na Slovanském náměstí v Králově Poli a pak pokračoval na nově otevřeném
Reformním reálném gymnáziu. Dospíváním ho
provázely záliby jako fotografování, toulky přírodou, sport (hrával tenis), hra na kytaru, letecké
modelářství, zájem o historii. Většina z těchto
koníčků – hlavně fotografování – mu vydržela
celý život. V roce 1940 úspěšně odmaturoval.
Byla však doba Protektorátu Čechy a Morava
a vysoké školy byly už uzavřeny. Nemohl tedy
pokračovat ve studiu práv, jak si původně přál.
Pracoval v pojišťovnictví, kde se mu velmi
dařilo. Dokonce mu bylo nabídnuto místo
ředitele filiálky v Praze, které však odmítl, protože nechtěl opustit rodné Brno. Po roce 1948
došlo ke znárodnění pojišťoven a životní cesty
Rudolfa Halouzky se ubíraly jiným směrem. V
té době poznal svou budoucí ženu, slečnu Helenu Strieglerovou, a začal uvažovat o založení
vlastní rodiny. Spolu se dohodli, že odejdou do
Ve své přednášce nás seznámil s již neexistujícími stavbami Lednicko – valtického
areálu. Pro mnohé přítomné to byly stavby
zcela neznámé.
O toto atraktivní téma projevilo zájem více
jak padesát posluchačů. Věříme, že Daniel
bude v bádání o těchto stavbách pokračovat
a seznámí nás se svými výsledky.
Přejeme mu úspěch nejen při bádání, ale
také při maturitě, která ho brzy čeká.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
JUDr. Ivana Lorenzová
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
kontakt 602 24 98 18
Lednicko-valtický areál stále nevydal svá
tajemství. Již v jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil přiblížit
některé zapomenuté stavby, jako například
Chrám Múz, Chrám Slunce nebo Čínský pavilon, které stály v lednickém parku. Nyní bych
chtěl však připomenout ty architektonické
skvosty, které zůstaly veřejnosti zatím zcela
utajené.
Jedním z nich je Valtický obelisk, který byl
součástí původně čtyř obelisků stojících na
liechtensteinském panství, dnes známém
jako Lednicko-valtický areál.
O Valtickém obelisku toho příliš nevíme.
V knize Město Valtice1 se můžeme dočíst, že
v roce 1800 byl vztyčen obelisk, jehož poloha
ale není známá. Můžeme předpokládat, že jde
právě o obelisk nacházející se nad Valticemi.
Je pravděpodobné, že obelisk byl vztyčen mezi
lety 1800-1810, za knížete Aloise I. Josefa nebo
Jana I. Josefa z Liechtensteina a architektem byl
Josef Hardtmuth. Valtický obelisk tvořil protipól
obelisku za Lednicí. Před stavbou Kolonády
šlo jistě o nejvýše položenou stavbu Lednicko-valtického areálu.
Obelisk se nacházel na menší vyvýšenině za
městem, nikoli na půli cesty do Schrattenbergu,
jak se dlouhou dobu předpokládalo. K odstranění došlo nejspíš mezi lety 1842-1848,
neboť se na pozdějších katastrálních mapách
již neobjevuje.
Valtický obelisk můžeme vidět na obraze
„Pohled z Turecké věže“ (Fendinand Runk,
kolem roku 1820-1822). Přičemž nejlepší
vyobrazení Valtic i s obeliskem máme od
Vincenze Reima z roku 1842.
Pohled na Valtice v roce 1842
Úplně první obelisk, navržený architektem
Josefem Hartdmuthem, byl vztyčen za vlády
knížete Aloise I. Josefa z Liechtensteina v
roce 1798, na paměť míru mezi Rakouskem
a revoluční Francií v Campo Formiu, 17. října
1797. Můžeme ho najít na půli cesty z Lednice
do Přítluk, neboť koncem 18. století zde byla
vysázená jedna z alejí od lednického zámku
směrem k Podivínu.
ÒþHWQtILUPD
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
Nejen Lednice
má obelisk!
Bc. Alexandra Ekrtová
Mgr. Petra Bártková
ƉŽďŽēŬĂsĂůƚŝĐĞ
sĂůƚŝĐĞ͕ϲϵϭϰϮ͕EĄŵ͘^ǀŽďŽĚLJϭϱ
ŐƐŵ͗нϰϮϬ ϲϬϱ Ϯϰϵ Ϯϰϯ
porady dle telefonické dohody
9
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
Jde o 23 metrů vysoký jehlan z pískovcových
kvádrů, který je nesen krychlovým soklem
s římsou. Na samotném vrcholu najdeme
osmicípou hvězdu – symbol osvícenství věřící
v sílu lidského rozumu. Jde o jediný obelisk,
který se dochoval do dnešních dnů a zároveň je
nejstarší stavbou v Lednicko-valtickém areálu.
Obelisk „Facka“ byl postaven v polovině cesty mezi Lednicí a Valticemi - na vyvýšenině nad
obcí Hlohovec a jeho vznik je datován rokem
1811, kdy byl hlavou primogenitury Jan I. Josef
z Liechtensteina. I tento obelisk vznikl podle
Hardtmuthových plánů.
Obelisk „Facka“ byl nižší než předchozí
obelisky, dále měl výrazně širší podstavec a
vrchol byl též ozdoben osmicípou hvězdou. V
roce 1867 do obelisku udeřil blesk a kamenné
kusy byly odvezeny a použity na stavbu sklepa
v blízké obci Hlohovec.
K této stavbě se váže pověst, podle níž se
obelisku začalo říkat „Facka“. Jak příběh praví,
byl obelisk postaven na místě, kde kněžna dala
knížeti Kryštofu z Liechtensteina facku za to, že
prohrál v kartách mikulovské panství.
jejíž kopulovitá střecha je nesená 6 - 8 sloupy.
Pravděpodobně šlo o jakousi zmenšeninu,
nikoli přímo náhradu za zmiňovaný Chrám
Slunce, neboť na obraze „Park von Einsgrub“
je zachycen Templ i Chrám Slunce, s kterým
bývá často mylně spojován.
Zánik stavby není jasný, ale pravděpodobně
byla zrušena už před rokem 1840, neboť se na
pozdějších katastrálních mapách neobjevuje.
Gloriet
Gloriet se nacházel v Bořím lese, na křižovatce alejí Valtice-Ladná a Valtice-Břeclav,
které vznikly za vlády knížete Aloise I. Josefa
z Liechtensteina v letech 1791 - 1792. Stavba
Glorietu započala pravděpodobně kolem
roku 1799 a architektem nebyl nikdo jiný než
Josef Hardtmuth. V letech 1808 - 1811 byla
kolem Bořího lesa postavena zeď z cihel a
kamene, tzv. Obora2, jejímž středem se stal
právě Gloriet3.
Šlo o kruhovou klasicistní stavbu s průměrem
12 metrů a s 12 kamennými sloupy, přesto
přesnou podobu objektu neznáme. Zachovala
se pouze kamenná deska se schodištěm, která
byla zasypána hlínou a funguje jako geodetický
trigonometrický bod. Kolem stavby byl vytvořen
zatravněný kruhový prostor o průměru 60-80
metrů. Dnes pahorek obcházejí dvě lesní cesty,
které byly původně široké 20 a 15 metrů.
Obelisk „Facka“
V pořadí čtvrtý, a tedy poslední, se měl
nacházet na ostrůvku v Prostředním rybníku.
V knize Město Valtice1 se uvádí, že výše zmiňovaný obelisk „Facka“ mezi Valticemi a Lednicí
byl vztyčen již v roce 1801, ale právě až v roce
1811 došlo ke stavbě posledního obelisku,
opět podle Hardtmuthových plánů.
Der Tempel, Templ
Templ, dříve uváděný pod názvem Dianin
chrám se na mapách poprvé objevuje kolem
roku 1805. Architektem byl s největší pravděpodobností opět Josef Hardtmuth, který
odchází z knížecích služeb až v roce 1812.
Místo, kde stával Gloriet – dnešní stav
Gloriet zanikl nejspíše na přelomu 40. a 50.
let 20. století, neboť stavbu můžeme najít na
mapách ČSR před 2. světovou válkou.
Závěrem bych rád poděkoval za poskytnutí
obrazového materiálu panu Ing. Přemyslu
Krejčiříkovi a panu Mgr. Michalu Tlustákovi.
Daniel Lyčka
Templ kolem roku 1807
Templ stával v ose Chrám Slunce - Čínský pavilon, mezi rybníkem a Zámeckou
Dyjí, přičemž další pohledová vazba byla
na Aquadukt. Z obrazů „Pohled z Turecké
věže“ (Ferdinand Runk, datovaný v letech
1820-1822) a „Park von Eisgrub“ (anonymní
autor, kolem roku 1807) je zřejmé, že šlo o
kruhovou stavbu (klasicistní monopteros),
1
NOVÁK, Zdeněk: Zámecká zahrada, In: Město Valtice (ed. Emil Kordiovský), Moraviapress
2001, ISBN 80-86181-48-0. s. 109
2
Obora – zeď postavená Josefem Hartmudtem z cihel a kamene mezi Lednicí, Valticemi,
Břeclaví a Reinthalem měla celkovou délku
přes 19 km
3
Gloriet bývá označován za samotný střed
LVA
10
Jedinečný
koncert
Nenechte si ujít jedinečný koncert, který
se bude konat v sobotu 6. dubna 2013 v
1700 hod. ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Jedná se o koncert, ve kterém
vystoupí Pěvecké sdružení moravských
učitelů (PSMU) pod vedením Josefa Mátla
a Ústřední hudba Armády České republiky
(ÚH AČR) pod taktovkou Josefa Kučery.
Koncert bude uspořádán k letošnímu 820.
výročí města. Jedná se o koncert mužského
sboru, který má v současné době osmnáct
členů a mnozí z nich pochází právě z našeho
nejbližšího okolí, z Břeclavi, Poštorné, Hrušek
a Valtic. Aby se koncert konal právě letos k
významnému výročí města, aby bylo vstupné
dobrovolné, a bylo pak použito na dobročinné
účely, zařizuje valtický občan, člen tohoto
souboru, pan Todd Hammond.
A tak se jej ptám: „V čem tkví jedinečnost
koncertu, který na duben zajišťujete?“
„Ta spočívá jednak ve spojení obou hudebních těles a jednak v repertoáru. Ještě nikdy
jsme nekoncertovali s Ústřední hudbou armády České republiky, která čítá 35 hudebníků.
Taky to, že pěvecké sdružení mužského sboru,
kterého jsem členem, je ochotné vystoupit
ve Valticích u příležitosti výročí města, je
přece chvályhodné. Rád bych naše sdružení
PSMU trošku čtenářům Valtického zpravodaje
představil. Letos PSMU slaví své 110 výročí
od svého založení. Za tuto dobu uspořádalo
sdružení přes tři tisíce koncertů skoro v pěti
stech městech a 28 zemích světa. Kromě
mnoha cen a diplomů ze soutěží a festivalů
získalo PSMU řadu státních ocenění a uznání,
ale to zde nemůžu vše vyjmenovávat. Koho
to zajímá, tak si vše může o pěveckém sdružení PSMU zjistit na internetu. Mě především
těší to, že kromě repertoáru z díla Janáčka,
Foerstera, Kalíka, Martinů a Smetany, zde
vystoupíme s armádní kapelou a s ní zazpíváme. Polní mši od Bohuslava Martinů se
slovy Jiřího Muchy (novináře, syna malíře
Alfonse Muchy). Pro pochopení celé skladby
je důležité připomenout historii vzniku Polní
mše. Je to vynikající dílo, které vzniklo v září
roku 1939 v době osudné pro celou Evropu. V
Paříži se Češi snaží zorganizovat odboj a jsou
odhodlání změnit vývoj dějin. Ve Francii ale
pro zorganizování odboje jsou špatné politické
poměry. Nakonec z popudu čs. velvyslanectví
se přece jen začíná na jihu Francie formovat
čs. armáda. A Bohuslav Martinů přemýšlí:
„Naši hoši jsou mobilizováni a odjíždí na jih a
my, kteří jsme v Paříži, hledáme, co bychom
jim poslali … Chtěl bych jim napsat skladbu,
kterou by sami provedli, a o které by věděli, že
je psána pro ně, že na ně myslíme a že jsme
s nimi…“ Víte, je si nutné uvědomit, ten velký
duchovní obsah skladby. I pro nás účinkující
bude uvedení této skladby velkým duchovním
zážitkem, protože my tu historii Polní mše
dobře známe a víme, že když v minulosti byla
uváděna, tak úmyslně byla zkreslována její
historie. Skladba má velký duchovní rozměr,
jen je nutné se mu otevřít. Já jsem pečlivě
pracoval na dramaturgii celého vystoupení,
aby mělo myšlenkový spád. Očekávám, že
to bude velký umělecký a citový zážitek pro
všechny přítomné a také důstojný moment v
letošních oslavách našeho města.“
„Co vás, pane Todde, ještě čeká za povinnosti do dubnového koncertu?“
„No, ještě je nutné získat sponzory pro tento
koncert. To je vždycky obtížné. I když Ústřední
hudba AČR a sdružení PSMU nežádají nic
za cestu a svůj výkon, je třeba těch více jak
šedesát lidí také někde ubytovat a občerstvit.
Taky se musí nechat vytisknout program
a udělat nějakou propagaci celé akci, aby
přišli lidé nejen z Valtic, ale také jeho okolí.
Srdečně proto všechny zvu na náš dubnový
koncert jednak jménem sdružení PSMU i
jménem svým.“
Děkuji za rozhovor a přeji úspěch při hledání sponzorů pro dubnový koncert.
Lada Rakovská
Muzejní spolek Valtice
Únorové zápasy
FBC Valtice
V únorových zápasech oddílu FBC Valtice
získal 6 bodů.
22. února 2013 odehrál náš florbalový
oddíl FBC Valtice další dvě utkání dlouhodobé
soutěže Jihomoravského přeboru. Tentokrát
jsme jeli do Rousínova, nové moderní a pěkné
haly s povrchem ideálním pro florbal.
Florec Brno – FBC Valtice 3:2
V prvním zápase jsme nastoupili proti týmu
Florec Brno. Soupeř to měl být lehký, vždyť
okupuje spodní příčky tabulky, ale nastoupili
jsme proti němu bez koncentrace a záhy jsme
během půl minuty inkasovali po nevinně vypadajících střelách 2 góly. Celou úvodní třetinu
jsme nebyli schopni dostat se do tempa, a tak
jsme po zásluze nedali ani gól. Ve druhé třetině jsme zvýšili aktivitu a pohyb a výsledkem
bylo vyrovnání na 2:2 po důrazu před brankou
a pohotovému zakončení našich útočníků. V
poslední třetině se oba týmy snažily zlomit
výsledek na svou stranu, chvílemi se hrál florbal nahoru dolů, ale nedokázali jsme využít
převahu a v polovině 3. třetiny jsme opět po
sérii individuálních chyb inkasovali zlomovou
branku na 3:2. Soupeř i přes veškerou naši
snahu a nasazení výsledek ubránil, takže se
zrodila trochu nečekaná prohra, ale za předvedený náš výkon jistě spravedlivá.
FBC Valtice – Gullivers Sokol Brno I D 3:2
Ve druhém zápase jsme měli za soupeře
florbalisty Gullivers Sokol Brno I D, které jsme
v prvním utkání po velmi soustředěném výkonu porazili a věřili jsme si na ně i v tomto kole.
V první třetině byl zápas poměrně vyrovnaný,
ani jeden tým nedokázal zlomit soupeře, povedlo se to nám, kdy po pěkné akci našeho
útoku skóroval Ondra Bukovský. Ve druhé
třetině pokračoval náš nepříliš přesvědčivý
výkon, ale přesto jsme dokázali soupeře
zatlačit a dvěma góly upravit stav na 3:0.
Následně, místo toho, abychom pokračovali
v tlaku, nechali jsme soupeře hrát, výsledkem
čeho bylo snížení na 1:3. V poslední třetině
jsme inkasovali po úvodních dvou minutách,
kdy jsme sice bezpečně ubránili oslabení o
jednoho hráče, ale chvíli po návratu vyloučeného Růžičky na plochu proklouzl nešťastně
míček gólmanovi mezi nohama a rázem bylo
ze zápasu drama. Naštěstí stav 3:2 vydržel až
do konce zápasu, takže máme radost ze tří
bodů, nikoliv však z předvedeného výkonu - to
musíme kriticky uznat. Tímto vítězstvím jsme
si udrželi naději na umístění mezi prvními
třemi týmy tabulky, ale pořád je před námi
mnoho práce, abychom obhájili kvalitu, která
v našem týmu je, ale kterou ne vždy dokážeme prodat na hřišti.
Zápasy starších žáků
TJ Sokol Lanžhot – FBC Valtice 7:3
Žáci odehráli v únoru dva zápasy rovněž
na turnaji Rousínově. Tentokrát proti nám
stáli soupeři, se kterými můžeme hrát vyrovnané zápasy. Navíc jsme k utkáním vyjeli v
kompletní sestavě všech hráčů, kteří trénují,
takže tyto okolnosti nám dávaly šance na
dobrý výsledek.
Prvním soupeřem byl odvěký rival TJ Sokol
Lanžhot, se kterým se utkáváme již od začátku florbalu ve Valticích. Do utkání vstoupily
oba týmy opatrně vědomi si schopností soupeře. Bezgólový stav trval pouze necelé tři
minuty, kdy se po perfektní přihrávce Kryštofa
Tomka trefil Jakub Machálek. I nadále jsme
měli více ze hry, ale na konci 8. minuty jsme
inkasovali vyrovnávající gól. Nezlomilo nás to
a o minutu později po rozehrávce jsme opět
zásluhou Kuby Machálka vedli 2:1. Nicméně
před koncem třetiny jsme obdrželi vyrovnávající branku na 2:2 po první třetině. V prostřední části to byl souboj vyrovnaný, šance se
střídaly na obou stranách, ale oba brankáři se
překonávali a útočníci neměli přesnou mušku
až do 9. minuty, kdy jsme nechali v obraně
prostor soupeři a ten trestal gólem na 3:2. V
poslední části jsme se pokoušeli o zvrat, ale 3
slepené góly v 5 minutách nás stáli vítězství a
konečným výsledkem byla prohra 7:3.
FBC Valtice – Sokol Židenice 6:5
Do druhého zápasu jsme nastoupili již bez
svazujícího pocitu vyhrát proti Sokolu Židenice, který je v tabulce podstatně výš, než
naše družstvo. Kluci nastoupili bez respektu
a snažili se hrát florbal účelný a efektivní.
Bohužel, soupeř se v první třetině prosadil
hned 2x, ale nepropadali jsme panice a dále
11
jsme hráli svoji hru založenou na pozorné
obraně a rychlých protiútocích. Hned po
začátku 2. třetiny jsme po výborné práci Klimoviče a krásnem zakončeni Pavla Trojana
v oslabení snížili na 1:2, abychom pak znovu
2x inkasovali a prohrávali už 1:4. Kdekdo by
si mohl myslet, že se naši hráči poddají a
sesypou, ale postupně jsme zlepšenou hrou
a přesnější střelbou zakončili prostřední část
výsledkem 3:4. Trefili se opět Pavel Trojan, a
Jakub Machálek. Ihned na začátku poslední
třetiny jsme po akci a střele Tomáše Kvinty
srovnali a 2 minuty nato Jakub Kubíček
krásnou střelou poslal náš tým do vedení.
Pak jsme odolávali tlaku soupeře, náš gólman předváděl neuvěřitelné zákroky, ale to
samé musíme říct i o gólmanovi soupeře,
který několikrát zhatil naše plány na zvýšení
náskoku. Nicméně soupeři vyšla akce, po
které bylo srovnáno na 5:5 a vše vypadalo na
remízový zápas. Pak ale po nevinně vypadající
ztrátě míčku našlápl Jakub Kubíček a svým
druhým gólem v zápase stanovil výsledek na
6:5. V závěru jsme vinou nedisciplinovanosti
darovali soupeři přesilovku, kterou ještě podpořil odvoláním brankáře, ale umnou hrou
a sebeobětováním jsme udrželi naši první
výhru v soutěži.
Všichni naši hráči podali zodpovědný,
kolektivní výkon, který nás dovedl ke krásným třem bodům. Věříme, že jsme výkony
v Rousínově vybudovali dobrý základ pro
získání dalších bodů v soutěži. Rovněž věříme, že kluci budou pracovat zodpovědně na
tréninku i v zápase, protože sami poznali, že
pouze tvrdá práce přináší výsledky. V tomto
směru je potěšitelné, že si mladí florbalisté
přidali v pondělí další trénink, který je může
ve sportovních dovednostech posunout dál.
Pokud bychom měli v rousínovském dvojzápase vyzvednout výkony jednotlivých hráčů,
tak bezesporu nejlepší výkon podal Kryštof
Tomek, který hrál s velkým přehledem a nasazením a byl spolu s brankářem Lukášem
Szilágyim naším nejlepším hráčem.
Pozvánka na další utkání
Chceme pozvat všechny valtické sportovní
příznivce na domácí turnaje. Dne 9. 3. 2013
pořádají turnaj muži FBC Valtice a za soupeře
budou mít VSK MZLU Brno a FRC Mikulov. V
obou utkáních bychom rádi zvítězili a získali
do tabulky 6 bodů, takže nás určitě přijďte povzbudit. O den později 10. 3. 2013 hrají doma
také starší žáci, proti jedněm z nejsilnějších
soupeřů v lize – Hattricku Brno, a FBC Hornets
Brno. Naši mladí florbalisté Vám budou určitě
vděčni za podporu v těchto těžkých utkáních.
(pozn. redakce: pozvánky na zápasy na str. 4)
Velké poděkování patří našim sponzorům
- společnostem Bricol, ALCA plast, Kinopolis,
Forting a Městu Valtice - za finanční podporu
a také členům FBC Valtice, kteří pomáhají
se vším nutným a potřebným pro zajišťování
chodu klubu a organizaci zápasů. O tréninky
žáků včetně dopravy k utkáním se vedle
Radovana Růžičky starají Dalibor Neděla,
Radovan Machálek a Tomáš Krchňáček.
Ing. Radovan Růžička
předseda FBC Valtice, trenér st.žáků
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Asto, vrať se
1.
Děti přivítaly konec školního roku s velikánským nadšením. Jak by ne, když měli
před sebou šedesát pět volných dnů. Panu
řídícímu všichni přinesli kytice jako poděkování za to, čemu je za celý první rok naučil. A
že dobře, dokazovaly na Danině vysvědčení
samé jedničky. To potěšilo celou rodinu. Od
babičky a staře dostala dohromady za odměnu dvacet korun. Peníze si však musela uložit,
protože každé peníze, které ti mrňousci dostali, museli uložit na potřebné věci. Školáci
především na učebnice a pomůcky. Rodiče je
vedli ke spořivosti a babičky k umění získat
peníze prací.
Dana dostala vysvědčení i od pana Rehorta. Učil ji totiž hrát na housle. Přestože měla
i od něj jedničku, peníze za to nedostala.
A hrát na housle nebyl žádný med. To by
prý už bylo ale moc peněz. Přitom chodila
dvakrát týdně s černým dřevěným pouzdrem
ve tvaru malé rakvičky do hudební školy až
na náměstí. Od jara tam jezdila na kole.
Tatínek jí ho koupil za našetřené peníze.
Něco k tomu samozřejmě přidal. Takto se
alespoň zbavila pošklebků, které ji vždycky
pronásledovaly kvůli tomu hroznému pouzdru. Posměváčkům prostě ujela, takže se už
nestačila stydět.
Hudební škola byla v příšerném prostředí.
Dívka prošla ozdobným vchodem v radnici
na dvůr zamořený odpadky. Rychle proběhla
do patra zadní budovy. Docela se tam bála,
protože v přízemní místnosti se prý po válce
věšelo za vlastizradu. Velcí kluci ji strašili, že
tam určitě ještě jeden vlastizrádce visí.
„Tak co, Dano, jaké máš vysvědčení?“ chtěli
vědět pánové Korejs a Lepka, když s Jendou
hopsala přes nádraží k domovu.
„Samé,“ zajiskřily jí oči, když nastavila
dokument.
„Pane, jo. Tak to ti musím dát odměnu,“
vtiskl jí do ruky dvě koruny výhybkář a stejné
mince přidal i výpravčí.
2.
„Mami, můžeme jít zítra ke Kubíkům?“ po
několika prázdninových dnech žadonila Dana.
Věděla, že pokud nebudou mít od tatínka
žádné úkoly, tak jim to vyjde.
„Ale ano, beze všeho,“ odpověděla maminka a ani nevěděla na co. Z četby se totiž
nedokázala vytrhnout. Když měla rozečtenou
knížku a zrovna nebyl tatínek doma, odhrnula použité nádobí ke kraji, utřela desku
stolu, opřela si knížku o hrnek a neviděla,
neslyšela. Dalo se z ní vymámit cokoli. Dana
měla maminčinu četbu ráda i proto, že se
nepracovalo, nemusela tedy utírat nádobí.
Někdy se vrátili s Jendou z venku až k večeři
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
a to už bylo všechno voňavě uklizeno.
„Zítra si půjdeme ke Kubíkům pro Astu,“
táhla brášku spiklenecky na zápraží.
„Ano, půjdeme. Už je tam moc dlouho.“
„Pořád slibovali, slibovali, a teď ji nikdo
nevede a ani o ní nikdo nemluví. Tak si ji
přivedeme sami. Ale zatím to nikomu neříkej.
Třeba by nebyli rádi. Mně se zdá, že už ji naši
nechtějí.“
„Ty myslíš, že ji nemají rádi?“
„Já nevím. Někdy mi to tak připadá.“
„Ale vždyť nám to slíbili, že až se narodí
štěňátka, tak se Asta vrátí.“
„Jo, slíbili, ale znáš dospělé. Někdy změní
plány. Teď si asi oblíbili Čertíka a Astu už asi
nechtějí, protože Asta není žádný hlídač. Víš
přece, jak se zachovala s Brokem. Vůbec mu
nepomohla. Pamatuješ?“
„Myslíš, že z Čertíka bude hlídač?“
„To nevím, ale naši si to asi myslí.“
3.
Následující den po snídani pelášily děti
do Valtic. Proběhly otvorem v městských
hradbách a daly se k náměstí. Bránou vyběhly
kopec k zámku a to už bylo ke Kubíkům jenom kousek. Udýchané, upocené a s ruměnci
ve tvářích vpadly do kuchyně.
„Ahoj, děcka! Stalo se něco?“ zeptala se
paní Vanda svou typicky polskou výslovností.
„Přiletěl k vám čáp?“
„Ne, nepřiletěl. Přišli jsme si pro Astu.“
„To vás pro ni poslali?“
„Ne. Naši to nevědí, ale nám se už po ní
stýská.“
„Rodiče nevědí, že jste tady?“
„Ano, vědí, ale nevědí, že jsme tu pro Astu.“
„Aha. Asi vás zklamu, ale Asta tu není.“
„A kde je?“
„Víte co? Běžte za panem Kubíkem do
práce, on vám to vysvětlí. Já nevidím důvod,
proč bych to měla říkat já,“ dívala se do vyplašených dětských očí.
„A kde je pan Kubík?“
„Běžte za ním do statku. Víte přece, kde
má dílnu.“
„Je to hned vpravo za vraty, že?“ ujistila
se Dana.
„Ano, správně. A řekněte mu všechno
stejně, jako jste to řekli mně. Pozdravujte
doma,“ rozloučila se s dětmi poněkud napjatě
paní Kubíková.
4.
Za chvíli vběhly děti průjezdem do statkářského dvora. Vpravo ve dveřích své voňavé
sedlářské dílny stál pan Kubík. Zeširoka se
rozesmál, když uviděl ty mrňousky.
„Ahoj, Jájo! Ahoj, Emonku! Kde jste se tu
vzali? Pojďte dál,“ zval je do svého království.
„Já už umím říkat jenom a jmenuji se Jenda,“ bránil se chlapec.
„A co ty, Jájo? Už také nejsi Jája?“
„Jsem Dana,“ řeklo děvčátko a proběhlo
dílnu. Bloudilo očima po podlaze a nakonec
STAVEBNINY VALTICE
prodej a výkup starých cihel
na hale firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
12
se rozhlédlo i po stolech a dokonce i po zdech,
na kterých visely řemeny, chomouty, sedla a
brašny. Nedala se unášet tou krásou. Hledala
milovaného pejska. Dole ho nenašla a na
stěně už vůbec ne.
„Kde je Asta?“ dva páry zvědavých očí
spočinuly na ústech pana Kubíka.
„Aha. Tak je to,“ zachmuřil se ten jinak
stále veselý chlapík.
„Žije ještě?“ zeptal se ustrašeně Jenda.
„Ano, žije.“
„Kam jste ji schoval?“
„No, právě. Jak vám to mám říct? Jak to
mám vysvětlit? Proč vám to neřekla paní
Kubíková nebo vaši? Proč zrovna já?“
„Řekněte to. My to chceme vědět,“ umíněně stála na svém Dana. Nechápala, proč to
tak prodlužuje, proč se tak ošívá.
„Já vím, že nebudu mít od vás pokoj, dokud
vám to neřeknu. Tak dobře. Slíbili jsme vám,
že až štěňátka trochu odrostou, dostanete
Astu zpátky. Jedno štěně jsme si chtěli nechat, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme je
rozdali obě. No, a Astě se asi stýskalo nebo
co. Kňučela a nakonec utekla. Toulala se po
Valticích, štěkala a hledala svoji rodinku,“
omluvně sledoval obě děti. „Znáte pana
Václavíka?“
„Myslíte starého Václavíka? Toho, co jí
psy?“
„No, on zase tak moc starý není, ale psy jí,
to je pravda. Je to ras čiliže antoušek. No, tak
ten antoušek ji odchytl a zavedl si ji domů.“
„Cože? Asta je u starého Václavíka?“ vyděsily se děti.
„Ale on tam má přece hodně psů. My
nechceme, aby Astu snědl,“ zaslzela Dana.
„Tedy, pane Kubíku, a vy jste ji tam nechal?“
„Ne, Astu nesmí sníst,“ zaslzel i bráška.
„Jendo, pojď!“
Děti se chytily za ruce, neřekly už ani slovo
a pelášily k domku pana Václavíka. Naštěstí
to od statku bylo jenom kousek.
Ani se nerozloučily, pomyslel si Laďa. Dost
je to vzalo. Snad ještě žije.
5.
Václavíkův domek byla rohová stavbička
zčásti obehnána plůtkem tam, kde byly udusané záhony s polehlými polosuchými květinami. Dvojdílná okna s hnědými rámy byla
bez záclon, zato plná štěkajících psích hlav.
Děti obíhaly domek z obou stran v naději,
že Astu aspoň zahlédnou. Nedařilo se jim to.
Stále více zuřivě štěkající velcí psi běhali od
okna k oknu a cenili na ně úděsné tesáky.
Jejich malá, hodná Asta mezi nimi nebyla.
„Musí tam být. Určitě. Zkusíme na ni zavolat,“ vyzval Danu Jenda.
„Co když na nás přiběhne pan Václavík?
Co když nám bude nadávat? Je přece pořád
zamračený. Co když nám Astu ani nebude
chtít dát?“ obávalo se děvčátko.
„Tak utečeme,“ věděl si hned rady Jenda.
„A to tu Astu necháme?“
„Půjdeme pro pana Kubíka. Pomůže nám.
Už ji dávno mohl vyzvednout.“
„Tak dobře. Nejdříve zkusíme zavolat,“
určila pořadí akcí Dana.
„Asto! Asto! Asto! Asto!“ volaly děti jeden
přes druhého. Znovu běhaly od okna k oknu,
ale nos na sklo nepřitiskly. Bály se těch
rozběsněných psů. Takže stále ještě dovnitř
neviděly.
„Víš co? Rozdělíme se. Ty tu zatím zůstaň.
Já poběžím na druhou stranu.
Odlákám psy a ty se tam podíváš. Možná
Astu uvidíš,“ navrhl Jenda a rozběhl se na druhou stranu domku. Psi s řevem běželi za ním.
Dana se proplížila zahrádkou k oknu a
přitiskla nosík na sklo.
„Asto! Astičko! Co se ti stalo? Co ti to udělali? Jsi celá poraněná. To určitě ti zlí psi, že?
Asto! Astičko! My tě tu nenecháme. Neboj.
My tě od toho zlého Václavíka odvedeme,“
šeptala uslzená Dana a dívala se do psího
zuboženého čumáčku.
„Dano! Dano! Je tam?“ volal Jenda.
„Ano. Je tu. Dělej, ať ji uvidíš. Já tě vystřídám. Teď ty zlé psy zase odlákám já,“ sotva
dořekla, už tam byli. Už na ni cenili ty své žluté
tesáky. „Rychle. Podívej se do prázdného
okna. Do toho, kde nejsou. Vidíš Astu?“
„Už ji vidím. Asto! Asto!“ volal chlapec.
Za okamžik Asta už zase zmizela v chumlu
velkých psů.
Jenda se připojil k Daně a loudali se domů.
„Asta je moc smutná,“ vážně pokyvoval
hlavou Jenda.
„Já vím. Má moc smutné oči. A je také moc
pokousaná,“ spustil se Daně znovu přes oči
závoj slz. „Je celá zakrvácená.“
„Určitě má také hlad. Vždyť jí všechno ti
hafani sežerou. Já mám také hlad,“ uvědomil
si bráška.
„Vždyť je poledne. Slyšíš zvony? Bude oběd.
Já ale myslím na ty zlé psy. Je jich tam moc.
Ani se nedají spočítat, protože se pořád motají jeden přes druhého. Pobíhají sem a tam.
Na Astu si všichni troufají, protože je malá,“
litovala pejska holčička.
„Pojď, vrátíme se a řekneme starému
Václavíkovi, ať nám ji dá.“ Sotva to navrhla,
pelášili zpátky. Přesto, že dům působil odpudivě, překonali strach a vytrvale bušili na
dveře. Čekali a čekali, ale pana Václavíka
se nedočkali. Znovu zabušili, ale nikdo se
neozval. Jen ten štěkot zuřivých a hladových
psů se rozléhal do všech stran.
„Co budeme dělat?“ cítil se bezradný
Jenda.
„Pojď, půjdeme domů. Stejně je už poledne. Maminka na nás čeká s obědem. Všechno
jí řekneme,“ rozhodla Dana. „Pan Kubík už je
asi také na obědě.“
„Poprosíme, aby s námi šla maminka co
nejdříve odpoledne ke starému Václavíkovi,“
napadlo chlapce. „Utíkejme!“
Děti se rozběhly k domovu. Stejně ani
pomalu chodit neuměly. Utíkaly, jako by jim
za patami hořelo. Hnal je strach o milovanou
Astu. Snad ji tam ti zlí psi do té doby neublíží
ještě víc. Snad ji nezakousnou. Daně při tom
pomyšlení naskočila husí kůže a Jenda se
strachem otřásl.
6.
„Ahoj, mami!“ volaly děti už ze zápraží.
„Pozdravuje tě paní Kubíková,“ vzpomněla
si Dana.
„Děkuji. Běžte se umýt. Nabírám oběd,“
zkontrolovala jejich ruce a obličej. „Vy jste
brečely, dětičky. Co se stalo? Máte šmouhy
pod očima.“
„Asta Kubíkům utekla a našel ji starý Václavík,“ postěžovala si Dana.
„Neříká se starý Václavík, ale pan Václavík,“
napomenula ji maminka. „Nenašli ji?“
„Oni ne, ale starý, ehm, pan Václavík.
Šli jsme pro ni, ale nebyl doma,“ vysvětlila
Dana. „Byli tam velcí a zlí psi. Chudinku Astu
pokousali. Byla od krve.“
„Tak jsme si řekli, že bys pro ni mohla jít s
námi,“ zaprosil Jenda.
„Mami, prosím tě, pojďme tam spolu,“
přidala se dcerka.
„Děti, je mi to moc líto, ale dřív než zítra s
vámi nikam nemohu. Za chvilku přijde paní
Ficová se Slávkem a Jindřiškou. Domluvila
jsem se s ní na šití záclon.“
„Mami, maminečko, prosím tě, pojď. Do
zítřka může být pozdě,“ vzlykala Danuška.
„Proč si myslíš, že může být pozdě?“
„Protože ji mohou ti zlí psi roztrhat,“ vyděsil
se Jenda.
„To snad ne. A už je pozdě. Podívejte, Ficovi
jdou z nádraží.“
7.
Příští ráno se maminka s dětmi vydala k
antouškovi. Tentokrát hned po lehkém zaklepání na dveře vyšel značně omšelý, zarostlý
a shrbený malý človíček.
„Ano, pani, čo chčete?“ otevřel svá bezzubá
ústa. „Máte pša?“
„Pane, vy prý máte naši fenku Astu. Tak
jsme tu pro ni,“ požádala maminka.
„Aha Aštu. No měl šem, měl šem, ale už
tu néni. Pan Kubík vám to nevyžídil? Včera
odpoledne ji ti chčípáči vlčáči žakoušli. Takže
už néni“ bezmocně rozevřel náruč.
Na zpáteční cestě děti naříkaly, že přece
jen s nimi měla maminka jít už včera. Vždyť
ji tolik prosily. Nepřekonaly tu bolest a dávaly
jí její smrt za vinu.
„Já vím. Lituji. Je to smutné. Víte přece,
že to včera nešlo. Ale máme doma Čertíka.
Určitě ho budete mít také moc rádi. Ano, vím.
Asta to není.
Sen o kraji
Potichu ležím v trávě,
ruce za hlavou.
Sleduji letadla, která právě
bílými linkami křižují nebe nade mnou.
Na chvilku, na chviličku
přivírám oči jen,
přesto však pomalu, pomaličku
začínám pod víčky snít krásný sen.
V mžiku já cestujícím jsem,
tisknu se k okénku letadla,
krajinu dole pozoruji nevěřícně a s úžasem,
jak velikou scénu divadla.
Pojďte, i Vás možná dotkne se mé snění
o kraji, nad kterým tyčí se vrcholky Pálavy.
Vždyť právě začíná roční představení,
v hlavní roli – nádherná perla Jižní Moravy.
Zpod těžkých zimních peřinek,
sluníčko na jaře když prstíky své vystrčí,
zlehounka dotkne se půdy, stromů i květinek
lidem zde žijícím srdce radostí poskočí.
Zvrásněnou tvář starce
po celou zimu země připomínala,
teď stačilo jen pár teplých doteků slunce,
aby se celá zazelenala.
Celičká dolina mezi Lednicí a Valticemi
šat mnoha odstíny zeleně zářící si oblékla
a Bezručova alej, která je spojnicí mezi nimi,
knoflíky z bělostných květů kaštanů na něho
navlékla.
V létě se zelená v zlatavou promění
a po celém kraji to nádherně zavoní.
Cítíte jak sladká, opojná vůně to je?
To v sadech a zahradách ovoce zraje.
Letní vítr si rozverně pohrává
s vlnkami lednických rybníků.
Hladí je, načechrává,
žene až k břehům, kde sídlí hejna ptáků.
Na podzim stále sílící
spousty barev po kraji rozfoukává,
proletí vinicí,
kde vinná réva právě dozrává.
Najednou svědky jsme malého zázraku,
kdy perla se ve spoustu perliček proměnila.
Jiskra její však nadále zůstává ve vinném moku,
v bohatství, kterým těžkou práci odměnila.
Zima se zlehounka do kraje snáší.
S prvními vločkami končí i můj sen.
Jsem šťastná, i když se světla na mém jevišti
pomalu zháší.
Tady totiž já doma jsem!
Táňa Tichá
Příště: Bratranec Zdeněk
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
13
Pavla Kurková, 6. třída
Poděkování
paní Aničce Košíčkové
Náhodou jsme s manželem procházeli ulicí Malá strana a viděli
jsme velký jeřáb, a že se něco děje.
Bylo to brzy ráno po osmé hodině. Připojili jsme se k těm, kteří
sledovali uříznutí a vyzdvižení krásného stříbrného smrku.
V povzdálí jste stála Vy, paní Aničko, a utírala jste si slzy. Asi jste
se těžko loučila.
Pak jsme se dověděli, že jste smrk sadila před 32 roky. Byl okrasou
Vaší zahrádky, ale kořeny už dělaly škodu.
Darovala jste jej našemu městu jako Vánoční strom.
Všude bylo slyšet jen chválu, i když mnozí nevěděli, odkud strom
pochází.
Proto Vám chceme srdečně poděkovat ,snad za všechny Valtičany,
a hlavně za sebe.
Děkujeme Vám!
manželé z ulice Břeclavská
Přeji Vám všem hezký březen, brzké jaro a také krásné velikonoční
svátky (příště vyjdeme už po velikonocích). Přijďte se odreagovat
a ozdobit si velikonoční vajíčka do Galerie Reistna.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Pronájem nebytových prostor
Informace pro dopisovatele:
Bytový dům Petra Bezruče ve Valticích
•
pronajme zájemcům
Redakční rada nenese odpovědnost za obsah příspěvků či odpovědí
zaslaných ke zveřejnění. Případné právní důsledky ponesou jejich autoři.
Redakční rada si vymiňuje právo vyřadit všechny nevhodné komentáře a odkazy, vulgarity, nadávky, nezaplacená reklamní sdělení,
odkazy nesouvisející s tématem, pornografii a jiný nelegální obsah.
Každý občan má právo na publikování článků ve Valtickém zpravodaji; redakční rada je však oprávněna rozhodnout o nezveřejnění
příspěvku, který obsahuje amorální, neslušné nebo zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, obsah příspěvku je zjevně nepravdivý
nebo nepřípustným způsobem zasahuje do osobnostních práv jiné
osoby nebo se jedná o anonymní či smyšlený příspěvek.
Vzhledem k rozsáhlosti některých příspěvků a vyjádření budeme
nadále zveřejňovat reakce a články v rozsahu původního textu 1
stránky formátu A4 bezplatně, delší příspěvky tohoto rázu budou
zpoplatněny jako inzerce z důvodů zachování prodejní ceny zpravodaje na výši 5,- Kč
•
nebytové prostory bývalého sklenářství
(nyní obchodu se zeleninou a ovocem)
Jedná se o prostory cca 50 m2 + sociální zařízení
•
Bližší informace na tel.: 607 240 531
Prostory jsou k dispozici k pronájmu ihned
-
A jeden aktuální Renčín
•
Inzerce, P.R. článek, logo
ve Valtickém zpravodaji 2013
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 31. března 2013
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIV.
prodejné, cena 5.- Kč
vydává Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba: Ing. P. Vlková, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. P. Vlková 739 555 011, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. březnové číslo, vyšlo 6.3.2013
14
Download

14. ročník Valtického koštu je za námi