Volební program Občanské demokratické strany
pro komunální volby 2014 v Olomouci
Každoročně podpoříme částkou minimálně 100 miliónů korun organizace v oblastech
sportu, kultury, mládeže a sociálních věcí i dobrovolné hasiče. Zachováme systém
víceletých grantů. Město má podporovat veřejně prospěšné aktivity svých občanů.
Zajistíme dostatečné zvýšení kapacity mateřských škol všech zřizovatelů. Školka
nemůže být zařízením pro privilegované. Místo ve školce musí dostat každé dítě.
Zlepšíme stravování ve školních jídelnách. Jídlo má dětem chutnat. Zajistíme, aby
dostávaly dobré a zdravé jídlo připravené z kvalitních surovin.
Říkáme jednoznačné ne rozmáhajícímu se vandalismu a obtěžování ze strany
bezdomovců. Slušný občan se musí ve svém městě cítit bezpečně.
Zasadíme se o dokončení nové tramvajové trati. Tramvaj nesmí končit, aniž by
obsloužila velká sídliště. Dovedeme ji na Povel a zahájíme přípravu na její protažení až
do Slavonína.
Podpoříme rozvoj cestovního ruchu propojením areálu kolem Dómu s parky pod ním.
Turisticky nejatraktivnější místo Olomouce musí naplno využít svůj potenciál.
Opravíme letní kino a umožníme jeho důstojné využití pro kulturní akce pod širým
nebem.
/1
/2
 Dokončíme soustředění pracovišť magistrátu do lokality Hynaisovy ulice, aby Olomoučané mohli vyřídit
všechny potřebné záležitosti v příjemném prostředí na jednom místě. Při jednáních na úřadě bude občan
vnímán jako seriózní klient.
 Rozšíříme možnosti vyřizování úředních záležitostí přímo z domova prostřednictvím internetu, datových
schránek a mobilních aplikací.
 Zabráníme omezování služeb poskytovaných občanům na detašovaných pracovištích v okrajových částech
města.
 Rozšíříme možnosti zaměstnávání osob se sníženou pracovní schopností na magistrátu.
 Organizace úřadu a jeho fungování musí pružně odpovídat měnícím se požadavkům světa kolem nás. Jsme
připraveni přizpůsobit strukturu magistrátu aktuálním potřebám občanů.
 Řidičům usnadníme parkování zavedením platby přes SMS a další mobilní aplikace.
/3
 Každoročně podpoříme částkou minimálně 100 miliónů korun organizace v oblastech sportu, kultury, mládeže
a sociálních věcí i dobrovolné hasiče.
 Zachováme systém víceletých grantů, který ODS prosadila v minulém období.
 U institucí regionálního či nadregionálního významu se pokusíme zajistit důstojnější podíl na jejich financování
ze strany Olomouckého kraje a státu (Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc, Zoologická
zahrada Olomouc).
 Pro další rozvoj města v maximální míře využijeme možnosti čerpání finančních zdrojů v novém
programovacím období EU (zejména program Integrovaných teritoriálních investic – ITI, určený pro aglomeraci
Olomouce, Prostějova a Přerova).
 Na spolufinancování investičních akcí města využijeme krajské i národní dotační tituly.
 Ve spolupráci s poslanci a senátory našeho kraje budeme usilovat o změnu nespravedlivého systému
rozpočtového určení daní, na který v současné době naše město doplácí.
 S cílem umožnit občanům transparentně kontrolovat hospodaření města budeme i nadále pokračovat v
dosavadní otevřenosti a dostupnosti informací v oblasti příjmů i výdajů města (rozklikávací rozpočet, veřejné
zakázky apod.).
 Při rozhodování o investicích zohledníme oprávněné potřeby okrajových částí města.
 Ve vlastnictví města ponecháme takové domy, které pomáhají plnit úkoly v oblasti sociální, školské, občanské,
ochrany obyvatel apod. Zajistíme jejich opravy a údržbu s maximálním využitím všech dotačních titulů.
 Při správě městského majetku budeme dbát na maximální efektivitu těchto operací.
 Cílem je dlouhodobě udržet „zdravé“ finance města prokázané pozitivním ratingem renomované agentury
Standard & Poor´s.
/4
 Musíme přesvědčit potencionální investory, že Olomouc je městem nabízejícím kvalifikované pracovníky,
zázemí nejstarší moravské univerzity, fungující městskou infrastrukturu a perfektní dopravní dostupnost.
 Budeme usilovat o vybudování Národního biomedicínského a biotechnologického parku.
 Vyvineme maximální tlak na orgán ochrany zemědělského půdního fondu bránící rozvoji města a vytváření
nových pracovních příležitostí. Podpoříme takové investiční záměry, které mají potenciál zvýšit zaměstnanost.
 Budeme nadále vyhledávat a připravovat lokality vhodné k podnikání s využitím brownfieldů a někdejších
vojenských areálů ve městě.
 Malé a střední živnostníky vnímáme jako důležitou součást ekonomicky města. Budeme pro ně vytvářet
maximálně vstřícné prostředí, např. odbouráváním zbytečných administrativních bariér.
 Olomouc je důležitým centrem cestovního ruchu. Vytvořením dobrých podmínek pro podnikatele podpoříme
podnikání v oblasti služeb pro turisty.
 Zrušíme poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity.
 Ve snaze zvýšit kvalifikovanost uchazečů o práci využijeme v maximální míře dotační tituly, které mohou
přispět ke zvýšení kvalifikace či k tvorbě nových pracovních míst.
/5
 Uvedeme v život nově schválený územní plán, zásadní dokument pokračující proměny Olomouce v moderní
evropskou metropoli. Ve spolupráci s nově ustaveným městským architektem uplatníme jeho zásady v praxi,
čímž přispějeme k celkovému rozvoji města a zkvalitnění jeho urbanistické podoby.
 Nabídneme nové rozvojové plochy pro bydlení v rámci realizace nového územního plánu města.
 Spolu s Povodím Moravy dokončíme protipovodňová opatření v centru města a vytvoříme tlak na stát, aby
maximálně urychlil přípravu dalších etap v městských částech Chomoutov, Černovír, Lazce, Letná a Černá
cesta.
 Z břehů řeky Moravy v zastavěných částech města vytvoříme moderní nábřeží evropského formátu pro
odpočinek a aktivní trávení volného času.
 Podpoříme další rozvoj letiště v Neředíně pro sportovní aktivity a kulturní akce.
 Budeme pokračovat v regeneraci veřejných ploch panelových sídlišť.
 Nepokládáme za rozumnou snahu Národního památkového ústavu slepě konzervovat a kategoricky bránit
jakémukoliv rozvoji města. Olomouc nesmí ztratit příležitost srovnání s podobně velkými evropskými
metropolemi. Proto znovu otevřeme diskuzi na téma plošného omezení výškových budov.
/6
 Zasadíme se o vybudování tzv. východní tangenty, která zklidní život v Holici, Hodolanech, na Bělidlech, v
Pavlovičkách, Chválkovicích, Týnečku a dalších městských částech.
 Dokončíme výstavbu nové tramvajové trati na Nové Sady a Povel a zahájíme přípravu dotažení do Slavonína.
 Zabráníme tranzitní kamionové dopravě v průjezdu městem.
 Podpoříme vznik soukromých parkovacích objektů v centru města a vybudujeme další parkovací místa na
sídlištích.
 Ve spolupráci s komisemi městských částí budeme pokračovat v opravě komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení.
 Cyklistickou dopravu vnímáme jako rovnocennou složku dopravy mající vliv na mobilitu ve městě, lidské zdraví,
ochranu životního prostředí i rozvoj cestovního ruchu.
 Dokončíme chybějící úseky cyklostezek v průtahu městem. Na dopravně klíčových komunikacích vyhradíme
pruhy pro cyklisty a propojíme Neředín, Tabulový vrch a přednádraží s centrem města.
 Dohlédneme na to, aby pravidla „pěší zóny“ byla dodržována a důsledně kontrolována.
 Vybudujeme odstavné parkoviště pro kamiony v okrajové části města.
 V návaznosti na nově vybudovanou tramvajovou trať a schválení nového územního plánu necháme zpracovat
nový model fungování městské hromadné dopravy a na základě jeho výstupu přehodnotíme trasování linek s
cílem vyjít vstříc aktuálním požadavkům cestujících.
 Zajistíme synchronizaci světelných křižovatek, tzv. zelenou vlnu, např. na jihozápadním obchvatu města
(Tovární, Velkomoravská, Foersterova, Pražská).
 Zrealizujeme sami i ve spolupráci s Olomouckým krajem úpravy problémových křižovatek s cílem dosáhnout
plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě.
/7
 Budeme úzce spolupracovat s organizacemi zdravotně postižených a poskytovateli sociálních služeb, protože
jen taková spolupráce dokáže vytvořit optimální systém.
 Podpoříme nabídku služeb pro aktivní seniory.
 Vytvoříme tlak na rychlé a efektivní legislativní úpravy v oblasti prevence a řešení problematiky lidí bez
domova, zejména sociálního bydlení a osobního bankrotu nemajetných osob.
 Zajistíme, aby poskytování nezbytných sociálních služeb rizikovým skupinám obyvatel nedopadalo negativně
na ostatní Olomoučany a Olomouc samotnou.
 Ve spolupráci s Charitou Olomouc chceme hledat možnosti nového zázemí nízkoprahových služeb pro lidi bez
domova mimo centrum města.
 Podpoříme komunitní iniciativy, občanské aktivity i odborné profesionální projekty, které budou posilovat
vzájemnou solidaritu, dobrovolnictví a aktivní odpovědnost občanů za životy svých rodin.
 Zajistíme stabilní podmínky zejména pro rozvoj těch projektů, které podporují zdravou rodinu, např. mateřská
centra, poradenská zařízení.
 Zasadíme se o efektivní a transparentní podporu sociálních služeb. Nadále budeme využívat osvědčený model
komunitního plánování, rozšířený o možnost víceletého financování sociálních služeb.
 Zajistíme, aby podpora z veřejných zdrojů nebyla odčerpávána těmi, kdo ji využívají k setrvání v nezdravém
životním stylu, na úkor těch, kteří své podmínky chtějí aktivně měnit.
 Podpoříme zejména projekty domácí či ambulantní péče, aby každý bez ohledu na svůj stav a potřeby mohl co
nejvíce využívat vlastní rodinné či sociální prostředí.
/8
 Využitím evropských fondů budeme nadále zkvalitňovat materiální vybavení škol včetně jejich sportovního
zázemí.
 Dokončíme energetická úsporná opatření na budovách základních a mateřských škol.
 Zvýšíme kapacitu mateřských i základních škol, a to i s využitím státní podpory.
 Chceme zvýšit kvalitu stravování v mateřských školách a školních jídelnách.
 Podpoříme zájmové vzdělávání dětí a mládeže ve školách zřizovaných městem.
 S využitím grantového systému města budeme finančně podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
realizované formou kroužků, táborů, víkendových akcí apod.
 Nabídneme rodinám, mládeži a různým zájmovým spolkům širší možnosti aktivního využití volného času ve
sportovních zařízeních městských škol.
/9
 Budeme pokračovat v podpoře činnosti sportovních klubů a oddílů, důraz budeme klást na práci s mládeží jako
nejefektivnější formu prevence kriminality a zneužívání drog.
 I nadále budeme poskytovat investiční příspěvky sportovním klubům na opravy a rekonstrukce sportovišť,
zlepšení vybavenosti a jejich maximální zpřístupnění veřejnosti.
 Obnovíme olomoucké rozárium a botanickou zahradu a vytvoříme z tohoto prostoru moderní a bezpečnou
zónu pro radost rodin s dětmi, odpočinek seniorů, pořádání pikniků a příjemné trávení volného času.
 Podpoříme vybudování vodáckého kanálu na Mlýnském potoce u Šantovky.
 Vybudujeme Freestyle park (BMX, in-line, skate).
 Budeme pokračovat v budování a opravách dětských hřišť. Vytvoříme hřiště pro různé věkové kategorie
(předškolní věk, školáci, mládež i senioři).
 Podpoříme snahu Olomouckého půlmaratónu získat zlatou známku IAAF.
 Chceme dále rozšiřovat síť cyklotras ve městě, v návaznosti na meziměstské trasy, pro sportovní i rekreační
využití. Vytvoříme zázemí pro cyklistiku (parkování a úschovny kol).
 Zajistíme postupnou rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu včetně obnovení druhé ledové plochy.
/ 10
 Zachováme podporu Moravskému divadlu a Moravské filharmonii jako tradičním kulturním institucím
nadregionálního významu.
 Budeme pokračovat v podpoře malých divadelních scén (např. Divadlo Tramtárie, Divadlo na cucky).
 Podpoříme další rozvoj Muzea umění a rekonstrukci prostoru bývalého kina Central.
 Finančně přispějeme na generální opravu varhan v chrámu sv. Mořice.
 Budeme pokračovat v podpoře tradičních kulturních aktivit oživujících centrum a městské parky.
 Pro veřejnost i děti budeme pořádat akce, které připomenou tradice a lidové zvyky (Pálení čarodějnic, májové
slavnosti apod.).
 Udržíme úspěšnou tradici vánočních trhů. I nadále budeme klást důraz na kvalitu programu a kultivovanost
jejich podoby.
 Podpoříme činnost galerií ve městě a vytvoříme podmínky pro instalace uměleckých objektů ve veřejném
prostoru (například sochařská sympozia).
 Podpoříme komunitní projekty ve veřejném prostoru (miniknihovny, Piana na ulici, street art).
 Chceme podporovat kreativitu občanů, např. networkingové kluby.
/ 11
 Budeme pokračovat v obnově a výsadbách městských alejí a sídlištní zeleně. Ve spolupráci s komisemi
městských částí doplníme zeleň do vytipovaných lokalit.
 Zlepšíme kvalitu údržby veřejných prostranství s důrazem na čistotu města a péči o veřejnou zeleň.
 Budeme dále podporovat třídění odpadu i svoz bioodpadu. U stanovišť pro separovaný sběr se zaměříme na
jejich čistotu a kultivovanou podobu. Zachováme systém sběrových dvorů a budeme nadále pokračovat v
organizaci sběrových sobot.
 Finančně podpoříme aktivity zoo vedoucí k dalšímu zatraktivnění nabídky (Africký tropický pavilon, Safari).
 Obnovíme ASO park u Androva stadionu, podpoříme parkové úpravy v hustě obydlených lokalitách (např. při
ulici Západní v Neředíně).
 Vytvoříme podmínky pro začlenění okolí koryt řek Moravy, Bystřice a Mlýnského potoka do organismu města
pro rekreační využití.
 Podpoříme zlepšení stavu a další rozvoj přírodního koupaliště Poděbrady.
 Budeme pokračovat v sezónní likvidaci komárů v postižených částech města.
 V problémových místech v okolí Nemilanky, Stousky atd. připravíme opatření k maximálnímu zpomalení a
zadržení přívalových srážek.
 Budeme podporovat ekologickou výchovu a činnost městského centra Sluňákov.
/ 12
 V činnosti městské policie budeme nadále klást důraz na prevenci. Strážníci budou především pomáhat a
poskytovat informace.
 Budeme pokračovat v posilování hlídek městské policie u školských zařízení v době příchodu a odchodu dětí.
 Pro občany zajistíme, aby strážníci slušně, ale důrazně vyžadovali dodržování vyhlášek, především v oblasti
čistoty a pořádku ve městě.
 Zajistíme, aby městská policie postupovala rázně a důsledně vůči projevům agresivního, vandalského a
obtěžujícího jednání například ze strany bezdomovců.
 Zajistíme pokračování spolupráce městské policie s komisemi městských částí včetně pravidelné účasti
strážníků na jednáních komisí.
 Podpoříme další rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence.
 Budeme i nadále pokračovat v rozumné regulaci hazardu a jeho vymístění z centra města.
 Podpoříme dovybavení hasičských jednotek novou výstrojí a technikou.
 Vybudujeme nové hasičské zbrojnice, např. v Topolanech, Holici a Chválkovicích.
/ 13
 Budeme se nadále podílet na propagaci města jako významné turistické destinace. Využijeme jeho potenciál
pro cestovní ruch včetně nabízení regionálních specialit, jako jsou Olomoucké tvarůžky.
 Znovu navrhneme realizaci strategického projektu Olomoucký hrad, který pokládáme za klíčovou investici pro
oblast cestovního ruchu v našem městě.
 Zasadíme se o dokončení změny osvětlení Horního náměstí.
 Zrekonstruujeme Jihoslovanské mauzoleum.
 Zpřístupníme podzemí fortu na Tabulovém vrchu a připravíme projekt na turistické využití chodeb pod
Smetanovými sady.
 Podpoříme projekty, které zařadí Olomouc na mapu evropských pevnostních měst.
 Budeme pokračovat v rozšiřování expozic pro návštěvníky olomoucké radnice a zatraktivníme prohlídku
radniční věže.
 Rozšíříme spolupráci s hoteliéry, restauratéry a dalšími místními poskytovateli služeb s cílem přilákat do
Olomouce více turistů a prodloužit jejich pobyt.
 Umožníme majitelům restaurací a kaváren, zejména v centru města, provozovat předzahrádky i v zimních
měsících.
 Cíleně podpoříme aktivity cestovních kanceláří a agentur směřující k nárůstu počtu návštěvníků města.
 Zajistíme poskytování základních informačních a orientačních materiálů o Olomouci v hotelích a dalších
ubytovacích zařízeních.
 Doplníme městský mobiliář o prvky usnadňující prohlídky na kolech (uzamykatelné stojany v centru) a na
loďkách (mola na Mlýnském náhonu). Budeme dále rozvíjet městské půjčovny kol.
 Provedeme digitalizaci Olomouc region Card umožňující zvýhodněné návštěvy turistických atrakcí v regionu.
 Zkvalitníme služby Informačního centra Olomouce pro turisty.
 Podpoříme vznik gastronomického a kulinářského festivalu v Olomouci.
/ 14
/ 15
Download

Volební program Občanské demokratické strany pro komunální