ORNELA UVÁDÍ
GIORGIO FASHION SHOW
25. října 2013
Parkhotel Plzeň
GALAVEČER PLNÝ MÓDY
A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
CHOREOGRAFIE: PETR ČEJKA
PŘEDSTAVENÍ SHOW
• Módní přehlídky luxusních značek v
choreografii Petra Čejky.
• Na akcích vystupují populární osobnosti,
pro letošní ročník moderátorem: Jan
Čenský.
• Akce proběhne v prostorách Parkhotelu v
Plzni.
• Galavečr navštěvují významné osobnosti z
politické, umělecké, obchodní i mediální
sféry z regionu a široká veřejnost.
• Příležitost pro získání nových kontaktů.
• Po programu následuje raut a afterparty.
• Event v předsálí s prezentací luxusních
značek.
LETOS SE BUDE OPĚT NA CO
DÍVAT, BUĎTE U TOHO
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI
ROČNÍKY
O R N E L A & G I O RG I O
V 9 0 . l e t e c h c e l ove č e r n í a u t o r s k é p ř e h l í d k y
„ S va t eb n í s ny “ a „ Z p o p e l č i n ý c h o ř í š k ů “
M o d e r ova l : Pe t r Ja n č a ř í k
M o d e l k y : A l e n a Š e r e d ov á , I va K u b e l kov á , K a t e ř i n a P r ů š ov á
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI
ROČNÍKY
2007: Or nela v kopačkách s FC Viktoria Plzeň
Ve l k ý s á l M ě š ť a n s k é b e s e d y : 5 8 0 n á v š t ě v n í k ů
M o d e r o va l a : M a h u l e n a B o č a n o v á
M o d e l k y : R . L a n g m a n o v á , L . S . F i s c h e r, L . A bb a s o v á , D i v i š o v á ,
Mašlíková, Lutovská, Ziková
Modelové: hráči FC Viktorie Plzeň
Charitativní akce: Slunce dětem – plazmová televize do dětského
d o m o va , v ý t ě ž e k z t o m b o l y a č á s t v s t u p n é h o
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI
ROČNÍKY
2008: Or nela v kopačkách – s hráči FC Viktoria Plzeň
Ve l k ý s á l M ě š ť a n s k é b e s e d y : 5 8 0 n á v š t ě v n í k ů
Charitativní akce pro občanské sdr užení Slunce dětem – tombola a
část vstupného
M o d e l k y : L . S . F i s c h e r, R . L a n g m a n o v á , T. Z í m o v á ,
M o d e r o va l a : M . B o č a n o v á , h o s t Fe m m e Fa t a l e
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI
ROČNÍKY
2 0 1 1 : O R N E L A U V Á D Í G I O RG I O FA S H I O N S H OW
K o n g r e s o v ý s á l Pa r k h o t e l : 6 5 0 n á v š t ě v n í k ů
Moderátor: Mahulena Bočanová
H o s t : Ja n a M a r i e K a t e ř i n a K o r b e l o v á – o p e r n í p ě v k y n ě ( s o p r a n i s t k a )
M o d e l k y : L u t o v s k á , B u č k o v á , L . S . F i s c h e r, S m a t a n o v á ,
Modelové: hráči HC Škoda Plzeň
Vy b r á n o n a d ě t s k é o n k o l o g i c k é o d d F N V P l n i 9 0 0 0 0 K č
PŘÍNOS PRO PARTNERY AKCE
• Jedinečná možnost prezentace Vaší značky, výrobků či novinek.
• Mediální kampaň v tisku, na internetu, v rádiích a v TV.
• Propagace vlastních prezentačních materiálů i propagace ve všech
materiálech akce a na místě.
• Reklamní kampaň akce osloví cca 750 přímých návštěvníků a tisíce osob
prostřednictvím médií.
• Partneři soutěže podpoří aktivní povědomí o svém produktu či značce.
PROPAGACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Webové stránky
Internetová propagace
Letáky
Plakáty
Rádio
Regionální TV
Facebook
PR
Tisk
Billboardy
Prezentace firmy\značky na místě
Vstupenky
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
GENERÁLNÍ PARTNER 70 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy.
Projekce vlastního reklamního videa v čase od 19.00 do 20.00 hodin na hlavním sále v průběhu prezentačního eventu
v délce 10 min.
Sponzor znělky.
1x roll-up v prostoru akce u hlavní scény.
2x roll-up v prostoru akce (předsálí, raut) – celkem 3x roll-up.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky, vstupenky).
Logo na billboardech s dominantním umístěním.
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo a prezentace firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání).
Prezentace společnosti v rámci programu – rozhovor s moderátorem
Reklamní stánek 10m2 v předsálí – možnost prezentovat firmu, služ.by, výrobky face to face, získání obchodních
příležitostí.
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
HLAVNÍ PARTNER
50 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy.
Projekce vlastního reklamního videa v čase od 19.00 do 20.00 hodin na hlavním sále v průběhu prezentačního eventu
v délce 5 min.
1x roll-up v prostoru akce – hlavní sál.
2x roll-up v prostoru akce (předsálí, raut) – celkem 3x roll-up.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky).
Logo na billboardech .
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání).
Prezentace společnosti v rámci programu – slovo moderátora.
Reklamní stánek 10m2 v předsálí – možnost prezentovat firmu, služ.by, výrobky face to face, získání obchodních
příležitostí.
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
BUSSINES PARTNER
25 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy.
Projekce vlastního reklamního videa v čase od 19.00 do 20.00 hodin na hlavním sále v průběhu prezentačního eventu
v délce 3 min.
1x roll-up v prostoru akce – hlavní sál.
1x roll-up v prostoru akce (předsálí,) – celkem 2x roll-up.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky).
Logo na billboardech .
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání).
Prezentace společnosti v rámci programu na mole (max. 20 modelů) + slovo moderátora.
Reklamní stánek 10m2 v předsálí – možnost prezentovat firmu, služ.by, výrobky face to face, získání obchodních
příležitostí.
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
PARTNER I.
15 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy
1x roll-up v prostoru akce – hlavní sál.
1x roll-up v prostoru akce (předsálí) – celkem 2x roll-up.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky).
Logo na billboardech .
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání).
Prezentace společnosti v rámci doplnění módní kolekce např. brýle, hodinky, šperky (cca 20 modelů) + slovo
moderátora.
Reklamní stánek 10m2 v předsálí – možnost prezentovat firmu, služ.by, výrobky face to face, získání obchodních
příležitostí.
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
PARTNER II.
7 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy
1x roll-up v prostoru akce – předsálí.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky).
Logo na billboardech .
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání).
Reklamní stánek 5m2 v předsálí – možnost prezentovat firmu, služ.by, výrobky face to face, získání obchodních
příležitostí.
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
NABÍDKA PARTNERSTVÍ
PARTNER III.
5 000 Kč bez DPH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ks V.I.P. vstupenek na akci a pozvání na after party s rautem a moderovaným programem s možností individuální
prezentace společnosti dle domluvy a zájmy
1x roll-up v prostoru akce – předsálí.
Logo na propagačních materiálech (plakáty, letáky).
Logo na billboardech .
TV kampaň – regionální televize ZAK: logo firmy.
1x logo na webu Giorgio & Ornela.
Prezentace na internetových portálech (qap.cz, nejlepšíadresa.cz …).
Prezentace v periodikách – mediální kampaň v tisku (Plzeňský deník, další jsou v jednání)..
Předání reklamních materiálů všem návštěvníkům akce formou dárkových tašek.
KONTAKT
Pořadatel: ORNELA & GIORGIO FASHION
Věra a Jiří Vaňourkovi
Mobil Věra: 736 649 881
Mobil Jiří: 604 321 404
E-mail: [email protected]
Spolupořadatel: INFINITE MODELS, Kadeř.AMBASADOR SALON
Vladimíra Pašková
Mobil: 733 166 108
E-mail: [email protected]
Choreografie: STORM BALLET
Petr Čejka
Markéta Kfelířová
mobil:775 749 849
[email protected]
Download

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW