Řešení Vašeho
nástrojového
managementu
TDM Systems
komp
TDM Systems – profesionálové pro
správu nástrojových dat
Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů a provozních prostředků.
Společnost se postupně stala systémovým
dodavatelem nabízejícím rozsáhlé služby
a v současnosti je světovou jedničkou:
vedle klasických softwarových modulů a
četných rozhraní nabízejí specialisté TDM
kompetentní poradenství, řízení projektů,
softwarová školení a technický Hotline.
–
etence, kterou pocítíte
Řešení pro váš podnik
řízení údržby všech provozních prostředků
naše systémy do svých prostředí a aplikací
TDM Systems nabízí řešení jak pro velké
a zařízení.
používaných ve výrobě. Úzká spolupráce
mezinárodní společnosti, tak i pro střední
s našimi systémovými partnery zajišťuje
a malé podniky. Na začátku byly nástro-
Více než jen inovace
optimální výměnu dat nejlepších softwa-
je, dnes společnost TDM Systems nabízí
Společnost TDM Systems byla v posledních
rových systémů a přinese vám optimální
systém pro správu všech provozních
letech průkopníkem v oblastech organiza-
spolehlivost a maximální užitek.
prostředků (přípravky, kontrolní a měřící
ce nástrojových dat a integrace CAM. Za
prostředky, montážní a upínací přípravky).
tu dobu je v jednom softwarovém modulu
Softwarové moduly TDM se v oblasti výro-
k dispozici 55 000 nástrojů v digitální for-
by zaměřují na účinný skladový manage-
mě s 2D grafikou ve skutečném měřítku
ment a řízení objednávek, na spolehlivou
a 3D grafikou vhodnou pro simulaci. Celá
přípravu nástrojů a organizaci kontrolních
řada našich rozhraní k systémovému pro-
prostředků a měřidel. Pro doplnění rozsa-
středí v oblasti plánování i výroby umožňu-
hu služeb byl vyvinut také software pro
je našim zákazníkům optimálně integrovat
Naše spektrum služeb
pro váš úspěch
TPV/NC PROGRAMOVÁNÍ
Optimalizace procesů a zajištění
SIMULACE
KONSTRUKCE/CAD
NÁKUP/ERP
PLÁ NOVÁ NÍ
kvality
Se systémem TDM se vaše nástrojová
data a grafiky nástrojů uchovávají vždy
centralizovaně. Jak v přípravě výroby, tak
i ve výrobě se pracuje s reálnými daty
DATABÁZE
nástrojů. Empirické hodnoty z výroby jsou
proto k dispozici již během procesů plánování. To nejen optimalizuje procesy, ale
také výrazně zlepšuje kvalitu výrobků.
VÝRO B A
SKLAD NÁSTROJŮ
MĚŘÍCÍ A KONTROLNÍ
PROSTŘEDKY
SEŘIZOVÁNÍ
STROJE
Moduly
Nástroje
Rozhraní/
integrace
Služby
• pro správu provozních
• pro údržbu dat
• systémy CAD/CAM
• školení
• pro „snadnou práci”
• simulační systémy
• instalace
• pro shop floor management
prostředků
• pro zpracování grafik
• systémy ERP
• adaptace systému
• pro generování dat a grafik
• pro správu NC programů a
• řídicí systémy výroby a
• řízení projektů
dokumentů
• další nástroje
řízení strojů
• a inženýring
• systémy pro seřizování
nástrojů
• převzetí dat
• údržba
• skladové systémy a toolboxy
• vývoj softwaru
• katalogy nástrojů
• poradenství
• systémy MES/BDE
(sběr provozních dat)
Spektrum služeb
Integrovatelné do vašeho IT systému
zace. Naši pracovníci z oddělení poraden-
Náš modulární software TDM sestává z celé
TDM má velké množství rozhraní a
ství a servisu mají dlouholeté zkušenosti s
řady standardních modulů, nástrojů (přídav-
integrací k externím systémům, resp. do
vypracováním individuálních zákaznických
né moduly pro optimální práci s TDM) a z
externích systémů. Vysoký stupeň inte-
řešení.
rozhraní, resp. integrací. K dispozici je také
grace vám umožní optimálně začlenit TDM
Spolehněte se na naše schopnosti a pro-
rozsáhlý balíček služeb.
moduly do vašeho individuálního systémo-
fitujte ze zkušeností se správou nástrojo-
vého prostředí, a tak zajistí konzistentní
vých dat nasbíraných za více než 20 let.
Transparentnost a flexibilita
datový tok mezi systémy.
Ať již se jedná o dílčí řešení pro vaše NC
programování či správu skladu nebo o
Kompetence, kterou pocítíte
kompletní řešení pro celý podnik, modulární
Podrobné analýzy potřeb a detailní
standardní řešení TDM vám přinesou jistotu,
technické plánování nových softwarových
spolehlivost a flexibilitu.
řešení jsou garanty bezproblémové reali-
Vaše výhody při nasazení
softwaru
Vaše výhody při nasazení softwaru
TDM:
• snížení nákladů na nástroje
• snížení nákladů na administrativu skladu a zpracování objednávek
• optimalizace využití nástrojů
• zvýšení disponibility nástrojů
• bilancování nástrojů podle výrobních
zakázek
• přístup k nástrojovým datům
• a 2D/3D grafikám přímo
• ze systému CAD/CAM
• k dispozici 3D grafiky stávajících nástrojů pro reálné simulace
• Snížení prostojů strojů způsobených
nástroji
TDM
Zvýšení produktivity jako logický
Náklady na administrativu se sníží redu-
důsledek
kovaným počtem dodavatelů a napojením
Využitím TDM se okamžitě uvolní potenciál
na systémy ERP umožňujícím integrova-
pro úspory. Snížením typové rozmanitosti
né zpracování objednávek. V konečném
nástrojů a nutných skladových prostor
důsledku to vede u zákazníků ke zvýšení
se výrazně sníží pořizovací náklady za
produktivity až 20 % ročně.
nástroje.
250.000 €
150.000 €
50.000 €
1. Rok
2. Rok
4. Rok
3. Rok
Úspory
Náklady
TDM Systems · A Member of the Sandvik Group
www.tdmsystems.com
TDM Systems, Inc.
Derendinger Straße 53 · 72072 Tübingen · Germany
1665 Penny Lane · Schaumburg IL 60173 · USA
Tel. +49.7071.9492-0 · Fax +49.7071.9492-707
Phone +1 847.605-1269 · Fax 847.605-0586
201212
TDM Systems GmbH
Download

Řešení Vašeho nástrojového managementu