Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy
Ročenka 2013
155
Obsah
Úvodní slovo primátora 
3
155 let
Úvodní slovo náměstka primátora  4
Slovo ředitele 
5
Když se řekne „pražská záchranka“   6
Zdravotnické operační středisko (ZOS) – tísňová linka 155
 7
Jaký byl rok 2013 
8
Posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP)   9
Posádky rychlé lékařské pomoci (RLP)
10
Kryštof 0111
Dojezdový čas12
Vysoká úspěšnost resuscitací - jsme na světové špičce
13
Technika15
Unikátní vybavení17
Doplňková činnost20
Co nám komplikuje práci20
Závěrem 20
Statistiky 21
Kalendárium roku 201337
2
155
Úvodní slovo primátora
Milí Pražané,
zdraví máme jen jedno a každý by si ho měl chránit tak, jak nejlépe dovede. Přesto však v životě
nastanou situace, kdy si už sami pomoci nemůžeme. Pro nás všechny je nesmírně důležité vědomí,
že člověk v případě zdravotních problémů nezůstane sám. Že existují lidé, kteří mu v každém případě pomohou, poskytnou odbornou pomoc na
vysoké úrovni a budou se ze všech sil snažit, aby
se mohl vrátit zdravý zpět do normálního života.
Lidé, kteří si zvolili zaměstnání u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy mají můj velký obdiv,
úctu a respekt. Musí řešit nejrůznější, a často nepříliš příjemné situace, v terénu přicházejí do styku s různými lidmi, viděli věci, na které by většina
z nás do smrti nezapomněla. Veřejnost často bere
existenci zdravotnických záchranářů jako samozřejmost, někteří jejich péči zneužívají kvůli banalitám, vyskytly se už i případy, kdy byli záchranáři
při pomoci lidem fyzicky napadeni. Skutečně se
nejedná o jednoduchou práci, v tomto případě
by se bez přehnaného patosu dalo hovořit spíše
o poslání.
Důležitost pražské zdravotnické záchranné služby nejlépe ukáží některá čísla. V roce 2013 přijal
její dispečink přes 208 tisíc tísňových volání a posádky řešily celkem 113 tisíc událostí, což je průměrně 310 událostí za 24 hodin. Číslo 113 tisíc
je rekordní, každoročně se počet zásahů zvyšuje
o čtyři až šest procent. Z toho plyne, že zajištění
rychlé, kvalitní a dostupné záchranné služby je
jednou z priorit vedení města. Pražská záchranka
má špičkovou úroveň a své služby bude Pražanům na této úrovni poskytovat i nadále.
Dovolte mi alespoň touto formou popřát všem
zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby
hl. m. Prahy hodně úspěchů při jejich náročném
zaměstnání a co nejvíce výjezdů se šťastným koncem, nám všem pak především hodně zdraví.
Tomáš Hudeček
primátor hl. m. Prahy
3
Úvodní slovo náměstka primátora
155
Milí Pražané,
Tím nejdůležitějším článkem však pro záchrannou
latinské přísloví praví, že zdraví je dobro, o němž službu na území Prahy trvale zůstává nikoliv technevíme, dokud ho neztratíme. Nelze si proto než nické zázemí či naše podpora, ale lidský faktor
cenit každé příležitosti, s níž si můžeme jeho vý- v podobě špičkově organizovaného a vzájemně
znam včas uvědomit. A v této souvislosti neznám se přesně doplňujícího týmu profesionálů. V jejich
lepší příklad, než jakým je činnost Zdravotnické nasazení, pocitu zodpovědnosti a flexibilitě vidím
záchranné služby hl. m. Prahy. Úsilí jejich lékařů, i příklad hodný následování pro další městské orzdravotníků, řidičů či operátorek a ostatních pra- ganizace.
covníků je pro nás totiž i v kritických či zdánlivě
beznadějných situacích tou nejvzácnější druhou Své přání všeho nejlepšího do roku 2014
Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy bych
šancí.
Pražská záchranka své kvality prokázala v ne- proto rád spojil s prosbou všem občanům našeho
spočtu různých případů a situací. Za poslední rok hlavního města. Zamyslete se někdy nad tím, co
navíc svou pověst ještě posílila. Díky vysokému pro vás pražská záchranka znamená. Statistiky
procentu úspěšnosti resuscitací se definitivně potvrzují, že objem práce pražských záchranářů
zařadila ke světové špičce. Kromě nových vozů každoročně roste o 4-6 procent. Vyvarujte se proto
loni převzala také novou výjezdovou základnu ve situací, v nichž byste jen skrze pouhou přezíravost,
Stodůlkách a v rámci zkvalitnění výuky a praktic- nerozvážnost či benevolenci ke zneužívání této
kého výcviku záchranářů v urgentních výkonech služby komplikovali záchranářům jejich práci.
zakoupila reálný výukový model novorozence. Tak trochu paradoxně, ale tím upřímněji, přeji
A osobně mě těší, že v řadě takovýchto případů Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy do
se jedná o výsledek bezprostřední spolupráce nového roku i co nejméně nutných výjezdů.
s pražským magistrátem.
4
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.,MSc.,
radní hl. m. Prahy
pro oblast zdravotnictví,
sociální politiky a bydlení
155
Slovo ředitele
Rok 155. narozenin pražské záchranky je
za námi a všichni stojíme na prahu roku
nového. Někteří s nadějí, že bude alespoň
stejně dobrý jako ten předchozí, jiní by rádi
zvedli laťku výš. Pro pražské záchranáře to
byl rok úspěšný – během 113 102 řešených
událostí ošetřili úctyhodných 107 861
pacientů.
Nová ročenka Zdravotnické záchranné
služby hlavního města Prahy nabízí,
kromě tradičních grafů a statistických
údajů o pracovních výsledcích, i pohled
z jiné strany. Prostřednictvím kalendária
připomínáme všechny loňské důležité
akce, ale i chronické problémy, které nás
dlouhodobě trápí a komplikují naši práci.
Dispečerky a dispečeři zdravotnického
operačního střediska převzali 208 622
tísňových volání a posádka záchranářského
vrtulníku uskutečnila 521 vzletů. Průměrná
dojezdová doba u výzev s vysokou
naléhavostí byla rekordních 6,9 minut, u
ostatních 7,5 minut. Z celkových 571 vloni
resuscitovaných pacientů se 16,8 procent
podařilo vrátit do běžného života. U
resuscitací pacientů s komorovou fibrilací
jsme vloni dosáhli světového úspěchu –
poprvé v historii přežilo v Praze klinickou
smrt více než 50 procent postižených.
Moderní technika, rychlé dojezdové časy
k pacientům, nové zdravotnické postupy,
rostoucí ochota laiků k pomoci před
naším příjezdem – to všechno by nestačilo
bez obětavé a kvalitní práce lidí, kteří na
pražské záchrance pracují.
Jim patří zasloužený dík.
MUDr. Zdeněk Schwarz
5
Když se řekne „pražská záchranka“
Historie pražské záchranky – Zdravotnické
záchranné služby hlavního města Prahy – sahá až
do roku 1857. Na doporučení barona Päumanna,
tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské, byl
8. prosince 1857 založen Pražský dobrovolný
sbor ochranný. Sbor tvořilo 36 dobrovolníků
nejrůznějších profesí, pouze tři z nich byli
zdravotníky. Existence organizace, která patří
mezi nejstarší na světě, je od samého počátku
zasvěcena záchraně zdraví a životů obyvatel a
návštěvníků české metropole. Objemem práce,
kapacitou záchranných prostředků i počtem
zaměstnanců patří k největším organizacím
svého druhu v České republice.
155
Zdravotnická záchranná služba
je dnes součástí integrovaného
záchranného systému, je řízena
jednotlivými kraji. Zřizovatelem
této příspěvkové organizace je
Hlavní město Praha. V roce 2013
zajišťovalo přednemocniční neodkladnou péči na území metropole přes 400 zaměstnanců,
z toho více než tři stovky tvoří zdravotníci. Na 19 výjezdových základnách, strategicky
rozmístěných po celém území Prahy, slouží nepřetržitě ve
dvanáctihodinových směnách 20 – 30 dvoučlenných posádek rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
a 6 posádek rychlé lékařské pomoci (RLP), které
denně zasahují průměrně u 310 událostí. Základem záchranné služby jsou dvě rovnocenné složky – zdravotnické operační středisko a posádky
v sanitních vozech.
6
155
Tísňová linka 155
Zdravotnické operační středisko
(ZOS) – tísňová linka 155
Nový dispečerský systém
„Car PC“ – navigace,
lokalizace, datová
komunikace
V roce 2013 převzalo zdravotnické operační
středisko téměř 209 tisíc tísňových volání. Osm
dispečerek a dispečerů tak vyřídí během jediného
dne kolem 600 hovorů. Díky kompletnímu
upgradu technologie dispečinku v roce 2011
disponuje operační středisko nejmodernějšími
technologiemi – lokalizace tísňových volání, řízení
zásahů pomocí „flight stripů“, online vizualizace
všech řešených událostí a další potřebné
informace.
Dispečerské
pracoviště
auta
Událost
i a spol.
„Mobilní PC“ –
elektronická zdravotnická
dokumentace
Databáze telefonních čísel,
lokalizace volání
Národní centrum řízení
dopravy
- databáze událostí
- databáze adres M-HMP
- registr adres ČR
- databáze zájmových bodů
…a další
GIS
telefo
n
rádi
o
Od 10.6.2011 00:00
7
155
Jaký byl rok 2013
V roce 2013 řešily posádky pražské záchranky 113 102 událostí. Tento počet znamená rekord v historii organizace a průměrně 310 událostí denně. Během
těchto událostí bylo realizováno 127 309 výjezdů posádek a ošetřeno 107 861 pacientů, tj. o 5% více než v předchozím roce. Tradičně nejpočetnější
skupinou našich pacientů jsou chronicky nemocní a osoby, u kterých došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Tyto výjezdy tvořily v loňském roce 68
procent ošetřených. Následují úrazy (25%), intoxikace, alergie a zemní vlivy.
Porovnání činnosti – výjezdy/vzlety
prim. RLP poz.
RZP
sek. RLP poz.
sek. RZP
prim. LZZS
sek. LZZS
ostatní LZZS
celkem
I.Q 2009
5 465
24 881
125
296
49
24
2
30 842
II.Q 2009
5 019
23 844
127
352
130
27
0
29 499
III.Q 2009
4 331
22 580
102
292
131
41
0
27 477
IV.Q 2009
5 085
25 232
124
381
67
34
1
30 924
Celkem
19 900
96 537
478
1 321
377
126
3
118 742
I.Q 2010
4 834
24 253
108
307
58
11
1
29 572
II.Q 2010
5 061
24 529
83
536
111
15
3
30 338
III.Q 2010
4 791
23 168
91
614
161
17
0
28 842
IV.Q 2010
5 462
25 508
124
499
72
16
0
31 681
Celkem
20 148
97 458
406
1 956
402
59
4
120 433
I.Q 2011
5 489
24 769
129
545
85
18
0
31 035
II.Q 2011
5 140
25 227
107
559
143
20
1
31 197
29 020
III.Q 2011
4 444
23 850
87
450
174
15
0
IV.Q 2011
5 163
26 765
62
430
102
8
0
32 530
Celkem
20 236
100 611
385
1 984
504
61
1
123 782
I.Q 2012
5 083
26 154
80
417
118
14
0
31 866
II.Q 2012
5 025
26 219
53
390
175
6
0
31 868
III.Q 2012
4 560
25 060
50
372
156
9
0
30 207
IV.Q 2012
4 799
27 689
55
362
84
9
0
32 998
Celkem
19 467
105 122
238
1 541
533
38
0
126 939
I.Q 2013
4 644
27 704
52
402
67
6
0
32 875
II.Q 2013
4 447
27 530
54
344
142
9
0
32 526
III.Q 2013
3 693
25 856
44
364
182
5
0
30 144
IV.Q 2013
3 928
27 872
58
317
101
9
0
32 285
Celkem
16 712
108 962
208
1 427
492
29
0
127 830
8
155
Posádky rychlé zdravotnické pomoci
(RZP)
Velkoobjemové skříňové sanitní vozy
slouží posádkám rychlé zdravotnické
pomoci, které vloni zasahovaly u 86
procent případů. Díky prostornému
interiéru
se
posádky
mohou
v maximálním možném rozsahu a
kvalitě věnovat péči o pacienta již
v terénu a transport do nemocnice
následuje až po stabilizaci pacientova
zdravotního stavu. Proto zdravotnické
vybavení supluje tzv. mobilní jednotku
intenzivní péče. Obsahuje přístroje
pro umělou podporu životních
funkcí, monitor pro sledování srdeční
činnosti s možností automatického
vyhodnocení, archivace a digitálního
přenosu dat, infuzní a intubační
techniku a mnoho jiného. Skříňový
typ nástavby účelně využívá každého
centimetru, ošetřovanému poskytuje
ochranu před nepříznivým počasím
i před zvědavým okolím.
9
155
Posádky rychlé lékařské pomoci
(RLP)
Vozy Mercedes Benz ML 280 jsou používány v provozu pražské záchranné
PRACUJEME V SETKÁVACÍM SYSTÉMU „RENDEZ-VOUS“
služby k zajištění rychlé lékařské pomoci. Lékař zasahuje u nejzávažnějších Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy pracuje od roku
případů ohrožení života a zdraví pacientů, které vloni představovaly 1987 v tzv. setkávacím systému neboli „rendez-vous“. V praxi to znamená,
14procent výjezdů.
že lékař přijíždí na místo události v rychlejším osobním voze a s posádkou
„velké sanity“ se setkává až u pacienta. Tento systém lze označit za jeden
Kromě standardní výbavy jsou tyto vozy doplněny zdravotnickou zástavbou, z největších pokroků v poskytování přednemocniční neodkladné péče –
kde je umístěno lékařské vybavení a zdravotnické přístroje.
maximálně zkracuje dojezdový čas k pacientovi a zároveň dovoluje efektivně
rozvrhnout práci lékaře, který provede na místě zásahu všechny potřebné
výkony a zatímco stabilizovaného pacienta převáží do zdravotnického
zařízení posádka rychlé zdravotnické pomoci, lékař je uvolněn pro další
případ.
10
155
Kryštof 01
Doplňkovou službou pozemních složek je posádka letecké zdravotnické záchranné služby, která zajišťuje v nepřetržitém provozu z ruzyňského letiště
přednemocniční neodkladnou péči pro Prahu i Středočeský kraj a v noci pro celou Českou republiku. V roce 2013 se uskutečnilo 521 vzletů k pacientům.
Posádka záchranářského vrtulníku primárně zasahuje u těžkých úrazů i neúrazových stavů, zejména v terénu těžko přístupném pro sanitní vozy. Primární
činnost doplňují sekundární transporty komplikovaných pacientů.
11
155
Dojezdový čas
Náš průměrný dojezdový čas k pacientovi se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 7-8 minut. V roce 2013 byla průměrná dojezdová doba u výzev RLP 1. a 2.
naléhavosti 6,9 minut, u RZP 7,5 minut. Dojezdů nad vyhláškou stanovených 20 minut, ke kterým ojediněle dochází při náledí nebo dopravnímu kolapsu,
evidujeme v loňském roce 0,2 procenta.
12
155
Vysoká úspěšnost resuscitací jsme na světové špičce
Hodnocení záchrany pacientů postižených náhlou Poprvé v historii přežilo klinickou smrt více
zástavou oběhu je celosvětově považováno za než 50% pacientů s komorovou fibrilací. Jde
jeden z nejdůležitějších parametrů kvality práce o světově absolutně špičkový výsledek.
záchranného systému.
V roce 2013 jsme celkem resuscitovali celkem
571 pacientů se zástavou oběhu – tj. ve stavu
„klinické smrti“. U téměř poloviny z nich (42%) se
podařilo na místě události obnovit účinný oběh.
Zpět do běžného života se – samozřejmě ve
spolupráci s pražskými nemocnicemi – vrátilo 96
(16,8%) resuscitovaných, kteří byli z nemocnic
propuštěni bez neurologického deficitu, nebo jen
s minimálními potížemi (CPC 1-2).
Nejvíce reprezentativní data o kvalitě záchranného systému představuje úspěšnost resuscitací
u pacientů, kteří měli jako první zachycený
rytmus komorovou fibrilaci (FIK). Těchto pacientů jsme v roce 2013 resuscitovali celkem 159,
z nichž 81 (50,1%) přežilo s dobrým neurologickým výsledkem.
13
155
Vysoká úspěšnost resuscitací jsme na světové špičce
Dobrým návodem správného postupu při záchraně
člověka postiženého náhlou zástavou oběhu je letáček, se kterým se, díky finanční podpoře zřizovatele
a díky spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Pražané již tři roky setkávají v prostředcích městské hromadné dopravy.
Nejčastějším důvodem
náhlé zástavy oběhu (NZO),
jak jej uvedli lékaři ZZS,
přítomní na místě, bylo
kardiologické onemocnění
(cca 63%), následované
jinou známou příčinou
vč. plicní embolie (19%).
Ostatní příčiny byly pouze
výjimečné (např. úrazy
2,5%, plicní onemocnění
3,2% apod.).
Většinu obětí NZO tvoří
muži (71%), průměrný věk
postiženého byl v roce
2013 těsně přes 64 let.
K většině zástav dochází doma (56%),
případně na veřejně dostupném místě – na
ulici, v MHD apod. (32%). Zbytek představují
události ve zdravotnických zařízeních,
nebo v neveřejných prostorách (obvykle na
pracovišti).
Rutinní součástí naší práce je telefonicky
asistovaná neodkladná resuscitace (TANR),
díky níž je před příjezdem záchranky laicky
„oživováno“ přes 80% postižených, což
je více, než uvádějí nejlepší světově
publikované výsledky.
14
155
Technika
Základní vozový park tvoří 53 velkokapacitních
sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci a 13
osobních vozů rychlé lékařské pomoci.
Sanita XXL - vůz se speciální navíjecím systémem
pro přepravu pacientů s nadváhou, na invalidním
vozíku nebo na lůžku s přístroji.
15
155
Technika
Dva repatriační speciály – pro zajištění
zdravotnických asistencí a dálkových transportů
pacientů s odborně kvalifikovanou posádkou.
Kamion Golem – modul pro likvidaci následků
hromadných neštěstí a mimořádných událostí,
které mohou trvat i několik dnů. Nejedná se
o polní nemocnici s operačními sály, ale
o nezbytné zázemí záchranářských týmů. Modul
obsluhuje jedna osoba, která je schopna rychle
a najednou přivézt na místo události vše
potřebné. Dispečerské pracoviště je umístěno ve
výsuvné části na střeše. Pod výsuvnými bočnicemi
vzniknou dva kryté a vytápěné prostory, které
slouží pro dočasné ošetření a třídění pacientů.
Konferenční místnost primárně slouží jako
pracoviště krizového štábu, ale i pro odpočinek
a zotavení záchranářů. Součástí modulu je
strojovna s technologickým vybavením, úložný
prostor a sociální zázemí.
Toyota Tundra – neocenitelný pomocník při poruchách nebo haváriích sanitních vozidel. Je technicky vybaven pro vyprošťování a odtah, náhradními koly, provozními kapalinami a nářadím pro
rychlé opravy realizovatelné v terénu.
Golem je také využíván jako mobilní stanoviště
záchranářů při zdravotnickém zajištění akcí
s velkou koncentrací osob a s předpokladem
většího počtu ošetřených např. při pražském
maratónu, silvestrovských oslavách, koncertech,
demonstracích.
16
155
Unikátní vybavení
Smard ed – elektromobil využívá pražská záchranka od ledna 2011. Je vybaven vším potřebným pro poskytnutím odborné první pomoci. Posádku tvoří jeden zdravotnický záchranář, který
monitoruje situaci v samém centru města a v případě potřeby je jakýmsi předvojem ostatním posádkám.
Díky svým malým rozměrům si lépe poradí
s hustým provozem, úzkými uličkami a plnými
pěšími zónami. Výhodou jsou nízké provozní
náklady, velmi tichý chod elektromotoru, šetrnost
k životnímu prostředí, dobrá ovladatelnost
a překvapivě progresivní zrychlení. Významným
přínosem je zkrácení dojezdového času
k pacientovi až o tři minuty. V říjnu 2012 zapůjčila
energetická společnost E.ON pražské záchrance
druhý elektromobil. Vzhledem k nutnosti dobíjení
se oba vozy ve službě střídají a jsou využity
efektivněji.
Mercedes ATEGO – transportní sanitní vozidlo
Mercedes VITO – je určen pro pracovníky ve s pohonem 4x4, určené především k zásahu
funkci Inspektor provozu. Jedná se o interní u hromadných neštěstí ve středně těžkém terénu.
kontrolní orgán, který provádí specializované V jeho variabilním interiéru je možné přepravit
odborné činnosti v oblasti kontroly poskytování najednou osm ležících a tři sedící pacienty.
přednemocniční neodkladné péče v souladu Zdravotnické vybavení odpovídá běžnému
s platnou legislativou a vnitřními předpisy zásahovému sanitnímu vozidlu.
organizace. Součástí jeho vybavení je mimo
jiné přístroj pro mechanickou srdeční masáž,
sada pro ochlazování pacientů při hypotermii,
kardiomonitor s defibrilátorem, standardní
záchranářský batoh, box na hromadné neštěstí
a další vybavení.
17
155
Unikátní vybavení
mozkových buněk, které „přežily“ zástavu oběhu
LUCAS
přístroje zajišťující mechanickou nepřímou masáž a tím je umožněna jejich rychlejší regenerace.
srdce při náhlé zástavě oběhu pacienta. Umožňují
účinnější masáž i během transportu, vyšetření
a zákroku v nemocnici.
ATLASY OPERATIVNÍCH KARET
Pomůcka pro podporu orientace výjezdových
skupin v objektech a místech, u kterých je
HYPOTERMIE
metoda mírné hypotermie tj. snížení tělesné předpoklad ztížené orientace a snížení rychlosti
teploty pacienta po úspěšném obnovení a efektivnosti zásahu – nákupní centra, stanice
spontánní srdeční akce pomocí ochlazených metra, železniční nádraží, letiště, vybrané
gelových obkladů. Při tělesné teplotě 32-34 pamětihodnosti, cyklostezky, sportoviště atd.
stupňů Celsia se snižují metabolické nároky
18
ROADSCANY
Jedná se o záznamové zařízení, které kontinuálně
snímá a zaznamenává obraz před sanitním
vozidlem. V případě nestandardního pohybu vozu
– náraz, prudké brzdění, výhybný manévr, pohyb
mimo osu – je proveden záznam na paměťovou
kartu, který poslouží jako důkazní materiál při
vyšetřování dopravních nehod nebo poškození
vozidla.
155
Unikátní vybavení
LAERDAL SIMMAN 3G
Kvalitní výukový model dospělého člověka
je určen pro výuku a praktický výcvik
zdravotnických pracovníků. Je plně dálkově
ovládán a vybaven funkcemi, které se velmi
podobají životním funkcím zdravého člověka
i pacienta v život ohrožujícím stavu. Lze
simulovat celou škálu neodkladných stavů,
v rámci léčby lze podávat i léky, na které
model reaguje jako skutečný člověk.
CAR PC
Speciální navigační systém, který poskytuje
zdravotnickému operačnímu středisku přehled
o posádkách a výjezdovým skupinám zobrazuje
informace o pacientovi a místě zásahu na
zobrazovacím zařízení ve voze. Navíc umožňuje
komunikaci mezi posádkou a zdravotnickým
operačním střediskem, dopravním oddělením,
provozem výjezdových skupin a se správci
systémů.
SimNewB
Reálný výukový model novorozence.
Kromě reálných anatomických rysů, včetně
pupečního
pahýlu,
má
novorozenec
například zajištěn intraoseální přístup
v dolních končetinách, anatomicky přesné
dýchací cesty, EKG lze nastavit s frekvencemi
v rozsahu 10-300 tepů za minutu, škytá, pláče,
hýbe všemi končetinami. Funkce zahrnují
šest přednastavených pacientských úrovní
zdravotního stavu.
TABLET PC
Součást projektu „Mobilita pro život“, jejímž
předmětem je využití mobilní počítačové
technologie při poskytování přednemocniční
neodkladné péče. Využití počítačů při psaní
lékařských zpráv zkracuje dobu předání pacienta
do zdravotnického zařízení a minimalizuje
počet chyb při přepisech zpráv. Informace
o ošetřovaném pacientovi, dostupné z různých
informačních systémů, mohou v časové tísni
podpořit a ovlivnit rozhodování lékaře.
19
155
Doplňková činnost
Zajišťujeme tzv. zdravotnické asistence společenských, kulturních a sportovních akcí s velkou
koncentrací osob - koncerty, maratónské seriály,
silvestrovské oslavy. Organizujeme preventivně
vzdělávací akce.
Co nám
komplikuje práci
- podhodnocené platby zdravotních
pojišťoven za provedené výkony
- nedostatek lékařů
- komplikace při předávání pacientů do
zdravotnických zařízení
- nedostatek intenzivních lůžek
- chybějící centralizovaná oddělení
akutních příjmů
- nevyhovující heliporty
- zahájení výstavby nové budovy SNAD
v roce 2014 (?)
20
Závěrem
Prezentované kvalitativní parametry vykonané
práce, obhájené certifikáty kvality ISO-CQS
a IQNet i děkovné dopisy zachráněných pacientů
jsou důkazem vysoké profesionality práce
zaměstnanců pražské záchranky. Během 155
let její historie se mnohé změnilo – technika, vybavení,
zdravotnické postupy. Tím nejdůležitějším
jsou ale lidé, kteří zde pracují – jejich obětavost
a snaha pomoci při záchraně životů a zdraví lidí.
Ve shodě se svým mottem jsou již 156. rokem tam,
kde je potřebují.
Statistiky
Počet výjezdů RLP a RZP v hl.m. Praze
měsíční průměry, primární výjezdy
10000
9000
8000
7000
RZP
6000
5000
4000
3000
RLP
2000
1000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
21
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,00
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Statistiky
Dojezdové doby RLP a RZP
metodika paging - místo, 2009 - 2013
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
RLP
2009
2010
2011
22
RZP
4,00
2,00
2012
2013
32000
31000
30000
29000
28000
27000
26000
25000
24000
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Statistiky
Počty příchozích v olání na tísňov é linky
2008 - 2013, v četně hov orů přepojených z linky 112
2009
2010
2011
23
2012
2013
Statistiky
Počty pacientů 2009 - 2013
110000
107 861
105000
102 665
100000
98 092
97 392
95000
94 302
90000
85000
2009
2010
2011
24
2012
2013
2009
2010
25
2011
2012
2013
CELKEM
Neznámá příčina
Intoxikace,alergie
Úrazy
Onemocnění
CELKEM
Neznámá příčina
Intoxikace,alergie
Úrazy
Onemocnění
CELKEM
Neznámá příčina
Intoxikace,alergie
Úrazy
Onemocnění
CELKEM
Neznámá příčina
Intoxikace,alergie
Úrazy
Onemocnění
CELKEM
Neznámá příčina
Intoxikace,alergie
Úrazy
Onemocnění
Statistiky
Složení pacientů 2009 - 2013
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0
1.dětský věk
2.produktivní věk
26
3.důchodový věk
starší 100 let
96 až 100 let
91 až 95 let
86 až 90 let
81 až 85 let
76 až 80 let
71 až 75 let
66 až 70 let
61 až 65 let
56 až 60 let
51 až 55 let
46 až 50 let
41 až 45 let
36 až 40 let
31 až 35 let
26 až 30 let
21 až 25 let
19 až 20 let
mládež
dítě školní
dítě předškolní
dítě jeselské
Statistiky
Věková struktura pacientů
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Statistiky
Závažné úrazy (NACA 4 - 6)
577
568
600
504
432
500
400
293
300
200
100
0
2009
2010
2011
27
2012
2013
Statistiky
Četnosti předání pacientů do ZZ - rok 2013
NNB
FNKV
FNM
TN
VFN
ÚVN
NNF
PLB
IKEM
NMSSKB
NNH
ÚPMD
0
5000
10000
15000
20000
25000
FNKV - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, NNB - Nemocnice Na Bulovce, TN - Thomayerova nemocnice, FNM - Fakultní nemocnice v Motole,
VFN - Všeobecná fakultní nemocnice, NNF - Nemocnice Na Františku, ÚVN - Ústřední vojenská nemocnice, Clinicum - Clinicum a.s.,
FNM-PED - Fakultní nemocnice v Motole - děti, NMSSKB - Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského,
PLB - Psychiatrická léčebna Bohnice, IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny, NNH - Nemocnice Na Homolce, ÚPMD - Ústav pro péči o matku a dítě
28
Statistiky
Nejčastější místa zásahů
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
29
Statistiky
Podíl zásahů LZZS v roce 2013 (celkem 521 vzletů)
9%
17%
Praha
Středočeský kraj
Ostatní kraje
74%
30
Statistiky
Zásahy LZZS - 2009 až 2013
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
2011
31
2012
2013
Statistiky
Napadení posádek 2009 - 2013
30
25
20
15
10
5
0
2009
2010
2011
32
2012
2013
Statistiky
Fluktuace zaměstnanců 2009-2013
70
60
50
40
nástupy
výstupy
30
20
10
0
2009
2010
2011
2012
33
2013
Statistiky
Vývoj platu dle kategorií
90 000
80 000
70 000
Lékař
60 000
Zdrav. záchranář
ZOS + st. sestra
50 000
Řidič vozidla ZZS
40 000
THP + OPD
30 000
Dělník
20 000
Celkem
2009
2010
2011
2012
34
s přesčasy
bez přesčasů
s přesčasy
bez přesčasů
s přesčasy
bez přesčasů
s přesčasy
bez přesčasů
s přesčasy
0
bez přesčasů
10 000
2013
Statistiky
Podíl neinvestiční dotace na celkových výnosech (%)
66
63
60
57
54
51
48
2009
2010
2011
35
2012
2013
Statistiky
Výsledek hospodaření 2009 - 2013
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
TRŽBY
145 622
153 020
155 742
172 891
186 853
DOTACE
230 035
238 135
227 822
221 706
222 844
NÁKLADY
371 780
388 249
383 303
394 513
409 601
3 877
2 906
261
84
96
VH
36
155
Kalendárium roku 2013
LEDEN
Výstava
155 let
zdravotnické
záchranné
služby
18. 1.
Vernisáž výstavy „155. výročí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy“ v Galerii Harfa. Pro návštěvníky bylo připraveno mnoho historických i současných
fotografií, ukázky zdravotnického vybavení
a krátké video z provozu záchranky. Výstava byla
ukončena 14. února.
hlavního města
Prahy v Harfě
18. 1. – 14. 2. 2013
zvýšené přízemí
nad hypermarketem Interspar
37
155
Kalendárium roku 2013
24. – 26. 1.
Prezentační akce pro školy a veřejnost, která
navázala na výstavu ke 155. výročí. Zájemci mohli
poznat práci záchranářů zblízka, zkusit si záchranu
života, prohlédnout techniku nebo vyslechnout
odborný výklad. Akce probíhala uvnitř Galerie
Harfa a před nákupním centrem.
38
155
Kalendárium roku 2013
BŘEZEN
20. 3.
Slavnostní vyhlášení vítězů XIII. ročníku soutěže Sestra roku
na Žofíně. Zvítězil náš kolega Bc. Alan Ryba, DiS. Jako vedoucí
vzdělávacího centra připravil systém vzdělávání v přednemocniční neodkladné péči, podílel se na legislativním zakotvení
specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů a na
tvorbě řady vzdělávacích programů.
Foto: Hermina – Press Photo Agency, s. r. o.
39
155
Kalendárium roku 2013
DUBEN
29. 4.
Výbuch plynu v Divadelní ulici. Na zvládnutí
mimořádné události se podílelo celkem 7
vozidel, kterými bylo transportováno do
zdravotnických zařízení 36 zraněných osob.
K velkokapacitnímu transportu pacientů byl
poprvé použit i vůz pro likvidaci následků
hromadných neštěstí ATEGO, který převezl
9 pacientů najednou. Celý zásah trval ze strany
ZZS HMP 1 hodinu a 44 minuty.
40
155
Kalendárium roku 2013
KVĚTEN
9. 5.
Dopravní nehoda autobusu a kamionu na silnici R7. Na
místě události bylo ošetřeno a převezeno do nemocnic
22 zraněných. Kromě našich posádek se na transportu
pacientů podílely i kolemjedoucí vozy Záchranné služby Středočeského kraje, Samaritánů a Meditrans.
41
155
Kalendárium roku 2013
20. 5.
Předání šeku od Nadace Jistota Komerční banky
a.s. v hodnotě 88 tisíc Kč na nákup pulsního CO
oxymetru.
24. 5.
Pražská záchranka ve Snídani s Novou. Televizní diváci byli hosty mobilního dispečinku v kamionu Golem, prohlédli si historickou i současnou techniku záchranářů,
mohli si zopakovat správné postupy první
pomoci při tonutí, KPCR a dopravní nehodě nebo poslat dotaz do on-line diskuze.
42
155
Kalendárium roku 2013
ČERVEN
12. 6.
2. 6.
Zdravotnické operační středisko navštívila prof.
Maaret Castrén, profesorka urgentní medicíny, vedoucí odboru vědy a vzdělávání lékařské
university ve Stockholmu (Karolinska institutet)
a předsedkyně Evropské rady pro resuscitaci.
Její dotazy směřovaly na systémové detaily v záchranném řetězci resuscitovaných pacientů.
Prahu překvapila povodeň. Protože hrozilo zaplavení spodních prostor Nemocnice Na Františku,
byla nařízena její evakuace. Pod vedením pražské
záchranky bylo do okolních zdravotnických zařízení celkem evakuováno 78 pacientů včetně pomoci jiných zdravotnických subjektů.
43
155
Kalendárium roku 2013
ČERVENEC
16. 7.
Česká televize představila na tiskové konferenci
seriál Sanitka 2, který byl natočen ve spolupráci
s pražskou záchrankou. Jako jeden ze stěžejních
pořadů podzimního programového schématu
byl uveden do vysílání v září 2013.
44
155
Kalendárium roku 2013
ZÁŘÍ
18. 9.
Slavnostní křest deseti nových sanitních vozů pro
posádky rychlé zdravotnické pomoci v Centrálním parku Pankrác. Křest se konal za účasti významných představitelů města, zástupců dodavatelských firem, spolu s tvůrci a hlavními aktéry
nového seriálu České televize Sanitka 2.
45
155
Kalendárium roku 2013
18. 9.
20. 9.
Norská návštěva ve vzdělávacím centru. Zástupci odborového svazu města Oslo a experti na
problematiku násilí ve zdravotnictví vyjádřili pochvalu zájmu ZZS HMP o prevenci násilí. Kromě
školení nových zaměstnanců v sebeobraně a manipulaci s obranným sprejem probíhá od února
2013 pravidelné školení zaměstnanců ve verbální
sebeobraně.
Na druhém ročníku pražského fotbalového
turnaje složek IZS vybojoval náš tým třetí místo.
46
155
Kalendárium roku 2013
20. – 22. 9.
Konal se 2. ročník metodického cvičení Pražská
155. Deset zúčastněných posádek z celé republiky
a Slovenska plnilo simulované úlohy na různých
místech Prahy. Nejedná se o bodovací soutěž, ale
o předávání zkušeností a porovnání zdravotnických postupů.
- Úloha BOSTON: výbuch v cíli maratónského
běhu a následný neznámý střelec. Tři lidé zemřeli,
přes 170 bylo zraněno.
47
155
Kalendárium roku 2013
- Úloha MÁNESŮV MOST: dopravní nehoda osobního vozu podle skutečné události, při které řidič
narazil do mostní konstrukce a srazil do Vltavy kolem procházející pár. Jeden postižený byl vytažen
záchranářskou posádkou na člunu. Posádky měly
převzít pacienta od vodních záchranářů a zároveň
se postarat o lehce zraněného řidiče na mostě.
- Úloha NEMOCNICE: předání pacienta na urgentní příjem nemocnice. Správná komunikace, včetně zápisu do zdravotnické dokumentace.
- Úloha KARLŮV MOST: na cestě k pacientovi se
stenokardií došlo k čelnímu nárazu vozu ML do
pilíře Karlova mostu – emočně náročná přednemocniční neodkladná péče kolegům.
48
155
Kalendárium roku 2013
- Úloha HARFA: resuscitační úloha, náhlá zástava
oběhu návštěvníka nákupního centra, včetně nácviku správného použití automatického externího defibrilátoru ostrahou Galerie Harfa.
- Úloha VYŠEHRAD: dva zloději zůstali uvězněni
ve skladu parníku Vyšehrad, u jednoho dochází
k náhlé zástavě oběhu. Podle pokynů „přes dveře“ je vedena asistovaná neodkladná resuscitace.
Zkouška práce dispečera na vlastní kůži.
- Úloha BRZDA: řízení sanitního vozidla v tunelu
Blanka, nácvik správného krizového brzdění.
49
155
Kalendárium roku 2013
ŘÍJEN
26. -27. 10.
Sympozium Evropské resuscitační rady v polském Krakově. V provádění kardiopulmonální resuscitace soutěžilo 7 týmů z celé Evropy
a český tým skončil na stupínku nejvyšším! Složení týmu: MUDr. Anatolij Truhlář (ZZS KHK), MUDr. Jiří Nový (ZZS KHK), Zuzana
Sedláčková (ZZS SčK), Tomáš Ježek (ZZS KHK), David Peřan (ZZS HMP).
50
155
Kalendárium roku 2013
PROSINEC
9. - 10. 12.
Součinnostní cvičení Zdravotnické záchranné
služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného
sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy. Cílem
cvičení bylo prověření schopností a vzájemná
spolupráce všech zúčastněných při vyproštění
a záchraně osoby po pádu do kolejiště pod soupravu metra ve stanici Hradčanská.
19. 12.
Převzetí nové výjezdové základny kontejnerového typu ve Stodůlkách. Přínosem je zkrácení
dojezdového času k pacientům v této lokalitě
a zlepšení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče.
www.zzshmp.cz
51
Download

Ročenka 2013 - Záchranná služba hl. m. Prahy