OV1ACZES08DT
Systémový projekt KVALITA I
2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání
Z DĚJIN FILOZOFIE
SŠ
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Testový sešit obsahuje 15 úloh.
Pokyny pro vyplňování záznamového archu
Na řešení úloh máte 40 minut.
• Nejdříve vyplňte podle pokynů zadavatele na
vyznačené místo v záznamovém archu
identifikační údaje.
Odpovědi pište do záznamového archu.
Poznámky si můžete dělat na zvláštní arch
papíru, do testového sešitu nic nevpisujte.
U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.
Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se body neodečítají.
U každé úlohy je uveden počet bodů za
správnou odpověď:
2 b. = dva body za správnou odpověď, za
nesprávnou odpověď žádný bod.
S výjimkou reprodukcí uměleckých děl jsou
všechny zdroje převzaty z publikace:
Nicola, U.: Obrazové dějiny filozofie.
Praha 2006.
• Odpověď, kterou považujete za správnou,
zřetelně zakřížkujte v příslušném poli
záznamového archu.
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou
odpověď, pečlivě zabarvěte původně
zakřížkované pole a zvolenou odpověď
vyznačte křížkem do nového pole.
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a
jejich oprav bude považován za nesprávnou
odpověď.
• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude
vaše odpověď považována za nesprávnou.
• Pište modrou nebo černou propisovací
tužkou.
• Odpovědi na otevřené úlohy pište čitelně
do vyznačených oblastí v záznamovém
archu.
Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!
OV1ACZES08DT - 1
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 1
Termín […], který je určitě nejdůležitějším výrazem z celé řecké filozofie,
zpočátku znamenal „slovo“ nebo „promluva“, ale současně s přechodem od
mytologického chápání k filozofickému začal označovat každý racionálně pojatý
výklad skutečnosti.
Úloha 1
O kterém z následujících termínů pojednává výchozí text?
A)
B)
C)
D)
2 b.
atom
epistémé
idea
logos
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 2
První filozofickou koncepcí, která se zrodila v Milétské škole, k níž patřili
Thales, Anaximandros a Anaximenes, byla myšlenka arché. Spočívala
v předpokladu, že musí existovat …
Úloha 2
Kterou z následujících možností nejspíše pokračuje výchozí text?
2 b.
A) jakýsi prvotní princip, cosi, co samo není z ničeho odvozeno, ale z čeho naopak nutně pochází
všechno, co existuje, tedy hmota a svět jako celek.
B) myšlenkový postup, kterým by bylo možné vysvětlit vznik a zánik všeho jsoucího v přírodě a
zároveň nalézt vysvětlení pro každou změnu.
C) něco jako myšlenka držící všechno pohromadě, jako nějaké obecně přítomné ideové pojítko mezi
všemi existujícími věcmi.
D) univerzálně platná teorie, jejímž prostřednictvím lze dokázat fyzickou existenci olympských bohů,
a dokázat tak nadřazenost vůči barbarským kmenům.
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 3
Hegel nazval dialektikou proces, v jehož důsledku se konečné rozplyne
v nekonečnu. Tato změna, kterou bychom mohli nazvat „životem ducha“, má
triádovou strukturu. Její první fází je **(1)** (bytí ducha o sobě), následuje
**(2)** (bytí ducha mimo sebe, jinobytí v podobě čisté hmoty) a konečně
**(3)** (návrat ducha k sobě skrze zduchovnění hmotného světa
Úloha 3
Která z následujících možností patří na vynechaná místa ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)
(1) jedinečné; (2) obecné; (3) svět
(1) metafyzika; (2) fyzika; (3) moderní věda
(1) teze; (2) antiteze; (3) synteze
(1) zvíře; (2) opice; (3) člověk
OV1ACZES08DT - 2
2 b.
VÝCHOZÍ OBRÁZEK ÚLOZE 4
Úloha 4
Který z následujících výrazů je vyjádřen výchozím obrázkem?
A)
B)
C)
D)
2 b.
instinkt
mýtus
polis
sofisma
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 5
Základní myšlenkou, která charakterizovala […], bylo odmítnutí předpokladu, že
existují vrozené ideje, jež předcházejí zkušenosti.
Úloha 5
Který z následujících směrů je nejspíše charakterizován výchozím textem?
A)
B)
C)
D)
anglický empirismus
francouzský existencialismus
německý idealismus
ruský formalismus
OV1ACZES08DT - 3
2 b.
VÝCHOZÍ OBRÁZEK ÚLOZE 6
Úloha 6
Která z následujících možností je vyjádřena výchozím obrázkem?
A)
B)
C)
D)
2 b.
atomy (Demokritos)
čísla (Pythagoras)
ideje (Platon)
substance (Aristoteles)
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 7
Podle Descarta je existence res cogitans (myšlení) dokázána procesem
hyperbolické skepse: o všem je možné pochybovat, ale není možné pochybovat
*****, podle slavného výroku cogito ergo sum.
Res cogitans je nerozprostraněné, uvědomuje si sama sebe a je svobodné, nemá
materiální a prostorovou dimenzi. V celém vesmíru je přítomno pouze v lidských
bytostech, v nichž tvoří Já, uvědomělou mysl.
Úloha 7
Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)
o bytí veškerého jsoucího i nejsoucího
o jsoucnu v jeho samotné podstatě
o své existenci jako o pochybující mysli
o vlastním pochybování neboli existenci
OV1ACZES08DT - 4
2 b.
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOHÁM 8−9
Pojem úzkosti zavedl v polovině 19. století filozof ***** a poté jej přejal moderní
existencialismus. V pojmu úzkosti (Begrebet Angest, 1844) ***** objasnil, že jde o
pocit odlišný od strachu, obav a znepokojení (citů, které předpokládají vždy nějaký
určitý motiv). Úzkost se nevztahuje k ničemu konkrétnímu, není spojena s žádným
reálným nebezpečím. Tento druh skrytého zoufalství nemá zdánlivě žádný motiv: je to
stav člověka, jenž uvažuje o svém postavení ve světě.
Úloha 8
Napište příjmení filozofa, který patří na vynechaná místa (*****) ve výchozím textu:
2 b.
Úloha 9
Které z následujících uměleckých děl nejlépe odpovídá ústřednímu pojmu výchozího textu?
2 b.
A)
C)
B)
D)
OV1ACZES08DT - 5
VÝCHOZÍ SCHÉMA ÚLOZE 10
Úloha 10
Kterému z následujících směrů odpovídá výchozí schéma?
A)
B)
C)
D)
2 b.
evolucionismus
marxismus
postmodernismus
scientismus
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOHÁM 11−12
Filozofický směr, který založil ve 3. století po Kr. v Alexandrii filozof Ammónios
Sakkás a který kvetl v metropolích římského císařství až do 6. století, tedy do té doby,
než v roce 529 byzantský císař zavřel athénskou Akademii.
Úloha 11
O kterém filozofickém směru se píše ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)
gnosticismus
jansenismus
manicheismus
novoplatonismus
Úloha 12
Ke kterému panovníkovi odkazuje výchozí text?
A)
B)
C)
D)
2 b.
Alexandr Makedonský
Justinián
Konstantin
Marcus Aureluis
OV1ACZES08DT - 6
2 b.
VÝCHOZÍ OBRÁZEK ÚLOZE 13
Úloha 13
O které z následujících možností nejspíše pojednává John Locke na výchozím obrázku?
A)
B)
C)
D)
2 b.
opera omnia
res publica
status quo
tabula rasa
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 14
Poetika hotového, ready-made. Je to myšlenka, že jakýkoli předmět se může stát
uměleckým pouze tím, že jej umělec za takový prohlásí, aniž by s ním jakkoli
manipuloval. Tím je nejlépe vyjádřen princip, který *****. Jako nadčlověk přetváří
umělec svět pouhým gestem, nebo přesněji řečeno volním aktem, určuje charakter
věcí a jejich status jen podle své libovůle.
Úloha 14
Která z následujících možností patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)
2 b.
Nietzsche nazýval vůlí k moci
Pythagoras označil jako číslo
Sartre definoval existencí
Voltaire pojmenoval dedukce
VÝCHOZÍ TEXT ÚLOZE 15
Metafyzický systém, vypracovaný dominikánským mnichem, představoval základní
etapu ve vývoji křesťanské filozofie. Jeho přínos spočíval v tom, že se pokusil smířit
tisíciletou tradici církve s nutností přisoudit správné místo lidskému rozumu, hlásícímu
se na konci středověku o slovo prostřednictvím averroismu a aristotelismu.
Úloha 15
Který z následujících filozofů reprezentuje systém definovaný výchozím textem?
A)
B)
C)
D)
Tomáš Akvinský
Giordano Bruno
David Hume
Benedikt Spinoza
KONEC TESTU
OV1ACZES08DT - 7
2 b.
Download

ov z dějin filozofie