Poděkování a pozvání
Velmi děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na zdárném a požehnaném průběhu
hlavní klokotské poutě a na zajištění návštěvy kardinála Dominika Duky na
Klokotech. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Řada věcí je také před námi: v září nás čeká jednak začátek výuky náboženství
(přihlaste nejen své děti a vnoučata, ale řekněte o tom i ve svém okolí), táborák na
začátek nového školního roku, pokračování dětských mší svatých, první sobota
s P. Jiřím Můčkou OMI, další etapa oprav poutního areálu (statika věže, revize
a rekonstrukce zvonění, oprava omítek v ambitech, restaurování oratoře a druhé
sakristie) a také Večer a noc s ostatky sv. Jana Marie Vianneye na Klokotech
16. září 2014 při jejich putování z Českých Budějovic do Liberce.
Přeji Vám požehnané září.
P. Pavel Zahradníček OMI
V září začne opět v Klokotech v Emauzích
páteční výuka náboženství
- první hodina, kde se domluví časy výuky
pátek 5. 9. 2013 v Emauzích v 16 h.
5.9. - pátek - zveme všechny na mši svatou, která bude
poděkováním za prázdniny
a prosbou o požehnaný nový školní rok;
po mši svaté v 18 hod. bude na zahradě u Emauz táborák
6. září 2014
1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH
MARIA, MATKA NADĚJE
s P. Jiřím Můčkou, omi
členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně
16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17.00 mše svatá
Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda
Srdečně zve Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
a obláti P. Marie Neposkvrněné
Kardinál Duka celebroval hlavní mši svatou v Klokotech
M. Candra
Ačkoliv byl víkend ve znamení deště a nepohody, Klokotský poutní areál žil naplno
každoroční poutí k Panně Marii Klokotské. A letos možná ještě o to více, že hlavní mši
svatou celebroval arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka, OP.
Slavnostní pouť začala již ve čtvrtek slavnostním koncertem žesťového souboru
TAkvintent pod vedením Richarda Mlázovského a varhan pana Ladislava Šotka, který
spolehlivě zaplnil celý kostel. V pátek program pokračoval mší svatou, kterou celebroval
páter Václav Hes.
Hlavní program se odehrával v sobotu, kdy do areálu začaly proudit davy poutníků,
přičemž mnozí šli pěšky, a to i z dosti velké dálky. Za všechny lze jmenovat skupinku
poutníků, kteří dorazili pěšky z Mladé Vožice. V 8:00 již byla sloužena první mše, kterou
celebroval páter Jan Böhm, kaplan Svatováclavského praporu. Hlavní mše svatá začala
v 10:00 hodin a celebroval ji
tentokrát kardinál Dominik
Duka, který měl v Táboře
nabitý program. Do Tábora
kardinál dorazil 9:00 na
Žižkovo náměstí, kde jej na
radnici
města
přivítal
místostarosta Mgr. Emil
Nývlt. Návštěva kardinála
Duky na radnici trvala půl
hodiny a mimo jiné se
kardinál stihl podepsat do
kroniky města. Po mši svaté
čekala kardinála Duku ještě
diskuze s poutníky a zájemci
z řad veřejnosti, na kterou se
velmi těšil a která byla velmi živá. Kardinál zodpověděl mnoho otázek a nevyhýbal se
žádným tématům.
Pouť pokračovala až do neděle, kdy vyvrcholila slavnostní mší v 10:00 hodin,
kterou celebroval páter Vlastimil Kročil, vikář a sídelní kanovník Katedrální kapituly
u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po celou dobu poutě byl pro poutníky připraven
bohatý doprovodný program včetně výstavy fotografií.
Česká křesťanská akademie v Táboře
PRVNÍ KAPITOLA BIBLE A SOUČASNÁ VĚDA
přednáší
Marek O. Vácha
kněz, biolog
pondělí 22. září v 18:00
Poutní dům EMAUZY,
KLOKOTY
Dětská diecézní pouť o sv. Františkovi z Assisi
Jindřichův Hradec - 4. 10. 2014
Přihlaste děti do 28.9. u pí Pecherové – 723 331 951
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné
zvou na
Večer a noc s ostatky
sv. Jana Maria Vianneye
na Klokotech - 16.9.2014 (úterý)
- při příjezdu cca 18 h. přivítání u vchodu do areálu s vyzváněním
zvonů
18 h. modlitba růžence
18.30 h. mše sv. s chrámovým sborem
- po mši sv. (přibližně v 19 h.) katecheze a osobní svědectví
o sv. J.M.Vianney (francouzsky s tlumočením do češtiny), společná
modlitba a uctění ostatků
- poté promítání
filmu o sv. J.M.Vianey v Emauzích
(poutní dům)
- současně příležitost k celonoční
adoraci
(prosíme o pomoc s hlídáním, přihlásit se můžete
u pí Pecherové 731 139 306 do 16.9. do 18 h.,
časy se zapisují postupně, adorace skončí podle
počtu přihlášených, čas závěru adorace
bude ohlášen po mši sv.)
- v průběhu noční adorace bude
svátost smíření 21-22.30 h. - v kostele
Ubytování v poutním domě Emauzy je možné si zarezervovat
u pí Koukalové 603 224 665
V tento den obvyklá mše sv. v 17 hod. v Klokotech nebude.
V průběhu celého večera bude v klokotském areálu samoobsluha s možností za příspěvek na tisk á 15 Kč
si zakoupit všech 5 svazků se všemi do češtiny přeloženými kázáními J.M.Vianneye
z produkce tiského apoštolátu A.M.I.M.S.
Příměstský tábor
Marie Šittová, Markéta Frejlachová
Na přelomu července a srpna měly děti z naší
farnosti i okolí možnost strávit část svých
prázdnin na Klokotech. Od 28. července do 1.
srpna zde pro ně byl připraven program, pro který
byl zvolen název Příměstský tábor Emauzy.
Na rozdíl od tradičního klokotského tábora děti
v Emauzích nepřespávaly, ale přijížděly každý den
ráno mezi sedmou a osmou a odcházely mezi
čtvrtou a pátou. Možná právě proto se nenašel
dostatek času na všechny aktivity, které byly
původně plánovány a od kterých by nás na rozdíl od plavání a výletu na Šelmberk
neodradilo deštivé počasí. Ale i těch, na které nám čas stačil, bylo mnoho – dovádění na
hřišti, schovávaná, fotbal, další hry i vyrábění náramků z gumiček a předčítání Hobita od
J.R.R. Tolkiena při poledním klidu. Samozřejmě v našem programu nechyběly chvíle pro
modlitbu, v pátek jsme mohli díky prvopáteční adoraci přivést děti k Pánu Ježíši
v Nejsvětější svátosti.
A tak doufáme, že se zas brzy setkáme nejen s těmi patnácti dětmi z příměstského tábora,
ale i s dalšími známými i neznámými dětmi z Klokot i okolí. Proto je už teď srdečně
zveme na program, který chystáme na podzimní prázdniny.
15.9. končí Výtvarní soutěž dětí – „Slaví celá rodina“
(informace v červencovém a srpnovém Fiatu, na webu a na nástěnkách)
Výročí začátku 1. světové války – vzpomínková slavnost
Téměř v každé vesnici najdeme na návsi, náměstí nebo
na hřbitově, upomínku na oběti první světové války se
jmenným seznamem padlých.
Sama se vždy při příchodu do našeho kostela na
Šumavě zastavím u bílého pomníčku obětí této války,
na kterém je také napsáno jméno mého dědečka. Byl
to otec mého otce a padl, když byl táta malý kluk. Ale
ze vzpomínek babičky i ostatních lidí vím, že děda byl
výborný muzikant, učitel a dobrý člověk a že padl,
když se snažil zachránit svého kamaráda, který byl
raněný.
To je jeden z příběhů této války. A kolik
takových lidí zemřelo a stále ještě v různých válkách
umírá a většina lidí neví, proč se zabíjejí lidé, kteří se
vůbec neznají, nemají a mnohdy ani neznají důvody
těchto válek a umírají, přestože by mohli vykonat
mnoho dobrého a prospěšného pro svět.
Také my jsme si připomněli u klokotského
Eva Kozáková
pomníčku padlé, nejen z Klokot, ale vůbec všechny oběti této války. Bylo velmi dobré
a vhodné, že zde byli zástupci Města Tábora, a to pan starosta a paní místostarostka. Slova
P. Jana Böhma při promluvě, i slova textů zvolených pro tuto příležitost, se přesně trefila
do atmosféry slavnosti, která byla velice milá, dojemná a působivá. Protože hlavním
tématem byla láska. Láska, o které mluví sv. Pavel, je to, co je nejvíce zapotřebí nám
lidem, je to cit, který chybí dnešnímu světu, ve kterém vládne touha po majetku, po moci
a ovládání. Kde soucit a schopnost odpouštět a pomáhat je považován za slabost. Ale bez
lásky nejsme nic protože: „láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se
vydráždit, nepočítá křivdy.“
1. srpnová sobota na Klokotech
Marie Kulhánková
V sobotu 2. srpna přijel z Plasů nám již známý
host, oblátský provinční vikář ČR P. Martin
Sedloň. P. Martin začínal od 16 hodin modlitbou
zpívaných Klokotských hodinek, následovala
modlitba růžence, možnost svátosti smíření a od
17 hodin mše svatá s promluvou, výstavem
Nejsvětější svátosti a požehnáním.
Otec Martin použil citaci dnešního papeže
otce Františka. Moudrost - milost dívat se na
každou věc Božíma očima. Otec Martin se podělil s příběhem, který mu pomáhal na
duchovní cestě, který kdysi vyprávěl otec kardinál Špidlík. Špidlík projížděl kláštery a
setkal se s duchovními velikány své doby, byl blízkým poradcem několika papežů a říká:
„nejduchovnější osobu, kterou jsem ve svém životě potkal, byla moje maminka“. Špidlík
si ještě jako student přivydělával doučováním studentů. Nedostal smluvenou částku, ale
jen polovinu, přestože student, kterého doučoval, měl lepší výsledky, než požadoval.
Stěžoval si a byl naštvaný, že ho podvedli. Maminka řekla, Tomášku přemýšlej nad tím,
co ti chtěl Pán říct.
Papež František o tomto daru ve své katechezi říká: Nasloucháme-li Duchu
svatému, učí nás této cestě moudrosti. Obdarovává nás moudrostí, která je viděním věcí
a událostí Božíma očima, slyšením sluchem Božím. Milováním srdce Boha a souzením
věcí Božím soudem. Toto je moudrost, kterou dává Duch svatý. Všichni můžeme
moudrost mít, ale je o ni třeba v důvěře s pokorou, vděčností prosit Ducha svatého
a zároveň mu i za ni děkovat. Po mši svaté se skupinka asi 10 lidí s otci Pavlem
a Mariuszem vydala na pouť ke kapli Dobrá Voda. Během cesty se modlila modlitba
růžence, která byla na závěr zakončena požehnáním. Děkujeme hostu otci Martinovi
a otcům Pavlovi a Mariuszovi za vedení modlitby a Panně Marii Klokotské za požehnaný
sobotní čas a příznivé počasí.
Žehnání úrody 5.-6. 10. (neděle – pondělí)
Rádi bychom udělali výzdobu kostela ke slavnosti
poděkování za úrodu. Prosíme, přineste zeleninu nebo ovoce
ze svých zahrádek k žehnání darů úrody do soboty 18 h.
Jan Maria Vianney – FARÁŘ ARSKÝ
Narodil se 8. 5. 1786 v Darvilly poblíž Lyonu do chudé rolnické rodiny. Pokřtěn byl Jan
Křtitel Maria a především od své matky poznával milujícího Boha a osvojil si to
nejdůležitější – modlitbu. Janovi rodiče měli 6 dětí, a když měl Jan tři roky, vypukla
Francouzská revoluce. Těžkost doby dokresluje také to, že přes velkou zbožnost Jana i
rodiny, přistupoval k prvnímu sv. přijímání až ve 13 letech a to ještě při mši svaté sloužené
v tajnosti pronásledovaným knězem. K otevření školy v Darvilly došlo až po revoluci, kdy
Janovi bylo 17 let. Přesto ji začal navštěvovat s mnohem mladšími a nadanějšími dětmi.
Nesnadno se učil, rychle zapomínal. V roce 1815 byl vysvěcen na kněze a o tři roky
později poslán sloužit do Arsu. Jan Maria Vianney zemřel ve věku 73 let. V roce 1925 byl
Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží.
NESNÁZE PŘI STUDIÍCH A S VYSVĚCENÍM NA KNĚZE
Nábožensky se vzdělával tajně. Už jako malý se chtěl stát knězem. Jeho cesta ke kněžství
však byla velice pomalá, protože měl velké problémy s učením, zejména s latinou. Při jeho
nesnázích ve vzdělání se ho ujal P. Charles Balley, farář z blízké Ecully. K tvrdým
námitkám proti Janovu vysvěcení vznesl generální vikář otázku po jeho zbožnosti a
na pozitivní odpověď dodal: „Ať je pro ni připuštěn k svěcení; milost Boží nahradí,
čeho se mu nedostává na vědomostech.“ Jan byl tedy 13. 8. 1815 ve 29 letech vysvěcen
na kněze a přidělen za kaplana svému faráři v Eculle.
TĚŽKÉ ZAČÁTKY V ARSU
V roce 1818 byl poslán do velmi duchovně zanedbaného Ars-en-Dombes. Díky své
pokoře si byl vědom toho, že nemůže chtít začít kázat a napomínat. Začal tedy soukromou
modlitbou a příkladem kajícnosti. Jedl velmi málo. Jeho pokrmem bývaly brambory
navařené na celý týden. Spal pouhé tři hodiny. Nevyhledával farníky, kteří stejně tehdy
neměli zájem, ale bylo ho zprvu možné, snad kdykoliv, spatřit na kolenou před
svatostánkem. Janovo chování farníky nenechalo lhostejné a jeho modlitba je postupně
přiváděla před Ježíše i k vlastní modlitbě. Janův přísný způsob života měl vliv na jejich
myšlenky a přiměl je k úvahám nad vlastním životem a na cestu k obrácení. To byl první
výsledek Janova charisma a počátek povznesení Arsu.
Co Světec řekl o mši svaté: „Ani všechna dobrá díla sečtená dohromady se nemohou
vyrovnat mešní svaté oběti. Jsou to díla lidská, kdežto mše je dílo Boží. Mučednictví není
nic v porovnání se mší. Mučedník obětuje Bohu svůj život, kdežto při mši Bůh obětuje
člověku své tělo a svou krev!“ – „Kdybychom toto tajemství skutečně pochopili, zemřeli
bychom láskou. Bůh s námi zachází shovívavě, protože ví, že jsme slabí!“ – „Na mši svatou
je nutné se připravit alespoň čtvrt hodiny. Je třeba se v pokoře sklonit před dobrým
Bohem, podle příkladu jeho hlubokého snížení se do eucharistické svátosti, a zpytovat
svědomí. – „Kdybychom měli víru, pochopili bychom hodnotu svaté oběti a jistě bychom
mši prožívali s větší vroucností!“
Kázání sv. J.M. Vianneye lze číst na www.fatym.com (knihy on-line)
KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ


















5. 9. – První pátek v měsíci – celodenní adorace v kostele - 11-16.30 h.,
17.30-18.45 h. s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30 h. tichá adorace.
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).
Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.30 h.
5. 9. - páteční výuka náboženství - první hodina - Emauzy - 16 h., mše pro děti
v 17 h., poté táborák
5.-6.9. - pátek – sobota – Setkání oblátských laiků - Emauzy
6. 9. – 1. srpnová sobota - P. Jiří Můčka, omi - Maria, Matka naděje
7. 9. – Emauzy – 18 h. – Setkání CHO
7. 9. – neděle – 18 h. - poutní mše sv. v klášterním kostele Narození P. Marie
v Táboře, putování z Klokot – 17.20 h.
9. 9. – Emauzy – 18 h. – Farní rada
10. 9. – Emauzy – 17.45 h. – Posezení u čaje nad Biblí
14. 9. – Drhovice – 10 h. – poutní mše sv. v kapli Jména Panny Marie
16. 9. – ostatky J.M.Vianneye na Klokotech
19. 9. – pátek - Emauzy - 15 h. Kající pobožnost - děti
21. 9. – Svrabov – poutní mše sv. - 14 h. – Panna Maria Bolestná
22. 9. – pondělí – Emauzy – 18 h. – přednáška ČKA – Marek Orko Vácha – První
kapitola Bible a současná věda
24. 9. – Emauzy – Setkání seniorů – 17.45 h.
26. 9. - pátek -17.45 h. - Velká klokotská křížová cesta
26. – 28. 9. – Triduum Modliteb matek
28. 9. – Řeckokatolická mše sv. – 16 h.
27.-28.9. 2014 - 12. národní Svatováclavská pouť,
informace na www.staraboleslav.com
1. diecézní setkání hnutí MODLITBY MATEK - 6.9.2014 – sobota – 13 - 17 h.
Písek - kostel Narození Panny Marie a děkanství (mše vatá, modlitby, sdílení…)
Zveme také všechny, kdo se chtějí s Hnutím Modlitby matek teprve seznámit.
Budeme rády, pokud předem potvrdíte svou účast, ale lze přijít i bez ohlášení.
Kontakt na koordinátorky pro českobudějovickou diecézi Hnutí MM: Kateřina Pokorná,
[email protected], tel.: 775316036, Eva Záluská, [email protected], tel.: 776126008
http://mmvpisku.webnode.cz/
Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti,
a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti
na „Modlitebním triduu Modliteb matek“ v KLOKOTECH,
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.
- v pátek 26.9.2014 v 15.45 hod. v Emauzích – odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,
po mši svaté adorace v kostele nebo venkovní křížová cesta
- v sobotu 27.9.2014 v 15.45 hod. v Emauzích –modlíme se za ty,
kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace v kostele
- a v neděli 28. 9. 2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v 15.00 hod.
Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.
Klokoty - události - září 2014
Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
každý den
První pátek v měsíci - adorace v kostele 11-16.30 h.,
po-so 17.00,
adorace s modlitbami 17.45 - 18.45 h., tichá adorace
ne 10.00 h.
18.45-20.30 h.,
svátost smíření 17.30-20.30 h.
První - informační - hodina náboženství - Emauzy 16 hod.
v 17 h. mše sv. (pro děti - poděkování za prázdniny)
18 h. oheň na zahradě u Emauz
5.-6.9. pá-so Setkání oblátských laiků- Emauzy
6.9. sobota
První sobota v měsíci – P. Jiří Můčka, omi - MARIA, MATKA NADĚJE
16 h. Klokotské hodinky, 16.30 h růženec, 17 h. mše sv., poté svátostné požehnání
a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda
7.9. neděle
mše svatá v 10 h.
23. neděle v mezidobí
Emauzy - 18 h. - CHO
3.9. středa
5.9. pátek
Poutní mše sv. v klášterním kostele Narození P. Marie v Táboře - 18 h., putování z Klokot - 17.20 h.
8.9. pondělí
9.9. úterý
10.9. středa
12.9. pátek
13.9. sobota
14.9. neděle
Svátek Narození Panny Marie
Emauzy - 18 h. Farní rada
Modlitby matek - 15.45 h. Emauzy
Emauzy - 17.45 h. - Posezení u čaje nad Biblí
Jména Panny Marie
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Fatimský den
Svátek Povýšení svatého kříže
Sbírka na bohoslovce
Dětská mše sv. 10 h.
10 h. - poutní mše sv. - Drhovice - v kapli Jména Panny Marie
15.9. pondělí Památka Panny Marie Bolestné
16.9. úterý
Památka sv. Ludmily, mučednice
Večer a noc s ostatky sv. J.M.Vianneye - mše sv. 18.30 h. (obvyklá mše sv. v 17 h. nebude! )
promítání, svátost smíření, celonoční adorace
Emauzy - 15 h. Kající pobožnost - děti Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
19.9. pátek
20.9. sobota Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze , Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21.9. neděle 25. neděle v mezidobí
* P. Karl Zaiser, omi
mše svatá v 10 h.
14.00 h. poutní mše sv. - ve Svrabově - P. Maria Bolestná
22.9. pondělí Emauzy - 18 h. - přednáška ČKA - Marek Orko Vácha - 1. kapitola Bible a současná věda
23.9.úterý
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24.9. středa Setkání seniorů 17.45 h.
26.9. pátek Velká klokotská křížová cesta - 17.45 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
27.9. sobota Památka sv. Vincence z Paula, kněze
26.-27.pá-so Triduum Modliteb Matek od 15.45 h. v Emauzích, po mši sv. krátká adorace v kostele
28.9. neděle Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka , hlavního patrona českého národa
Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 15 h. v kostele Triduum Modl.matek
16 h. řeckokatolická mše sv.
29.9. pondělí Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
30.9. úterý
ze října 2014
4.10. sobota První sobota – P. Vlastimil Kadlec, omi
6.-7.10. ne-po Mše sv. neděle - 10h. , pondělí - 17 h. s žehnáním úrody (prosíme, přineste výpěstky ze zahrádek)
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30-17 h., pátek 17.30-20.30 h. nebo kdykoliv po domluvě
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: 731 402 651
Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, telefon: 723 331 951
Mgr. Hana Koukalová, telefon: 603 224 665 Diecézní ředitelka PMD
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.
Download

číslo 9/2014