Pastorační plán farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha – Kobylisy
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
Motto:
„Přebývat s Pánem, konat s Pánem.“
 Udělat si denně chvilku na setkání s Ježíšem. Vše začínat s modlitbou k Ježíši Kristu.
„Potom vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. A ustanovil jich dvanáct,
aby byli s ním a aby je posílal kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy.“ (Mk 3,13-15)
„Myslím na všechny kněze, kteří každodenně v tichosti předávají Kristova slova a činy věřícím i celému
světu a usilují o to, aby se svou myslí i vůlí, svými city i životním stylem sjednocovali s Pánem.“ (List papeže
Benedikta XVI. k vyhlášení Roku kněží u příležitosti 150.výročí úmrtí svatého faráře arského; ze dne 16.6.2009)
1. Personální rozvaha
 Farář a farní vikáři, jáhni
- P.Josef Brtník SDB, farář – na plný úvazek (slavení bohoslužeb, příprava na manželství,
příprava katechumenů, příprava na první svaté přijímání, udělování svátostí, podpora manželů a
rodin)
- P.Petr Matula SDB, farní vikář – na plný úvazek (slavení bohoslužeb, pondělní a středeční
dětská bohoslužba, úterní bohoslužby pro mládež, podpora ministrantů, podpora aktivit mládeže,
výuka náboženství, udělování svátostí)
- P.Ondřej Matula SDB, farní vikář – výpomoc na částečný úvazek (mládež – Salesiánské
středisko mládeže, biřmovanci, výuka náboženství, výpomoc při bohoslužbách)
- P.Jan Stuchlík SDB, farní vikář – výpomoc na částečný úvazek (středeční dětská bohoslužba,
modlitební společenství, výpomoc při sloužení bohoslužeb)
- D.Jaroslav Schrötter ASC, trvalý jáhen – částečný úvazek (roční příprava na biřmování pro
dospělé, doprovázení skupinek postbiřmovanců)
 Výpomocní duchovní
- P.Jan Vývoda SDB, výpomocný duchovní – výpomoc (bohoslužby ve středu za zemřelé,
pohřby, výpomoc při slavení bohoslužeb)
- P.Milan Frank SDB, výpomocný duchovní – výpomoc (nedělní bohoslužby u sv.Kláry v Troji,
sv.smíření)
- P.Hynek Černoch SDB, zaměstnanec provincie – výpomoc (návštěvy nemocných a bohoslužby
v Domově důchodců na Mirovické a v Ďáblicích)
- P.Jaroslav Vracovský SDB – dobrovolná výpomoc (úterní bohoslužby pro mládež, výpomoc
při sloužení bohoslužeb)
- P.Marek Sklenář SDB, provinciální delegát pro pastoraci a vikář provincie – dobrovolná
výpomoc (dvouletá příprava na biřmování)
- P.Jan Blaha SDB, ředitel Salesiánského divadla a ekonom salesiánského domu – výpomoc
(slavení bohoslužeb)
- P.Zdeněk Jančařík SDB, zaměstnanec nakladatelství Portál - výpomoc (slavení bohoslužeb,
doprovázení manželského společenství)
- P.Ladislav Heryán SDB, ředitel salesiánského domu – výpomoc (slavení bohoslužeb)
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 1/6
 Pastorační asistenti
– Tomáš Redlich – farní administrativa, výuka náboženství, kurzy Alfa
- Janina Sachová FMA – středeční dětské bohoslužby, společenství děvčat, výuka náboženství
 Pastorační rada
- z titulu funkce - P.Josef Brtník, P.Petr Matula, Tomáš Redlich, Zdeňka Švédová, Ladislav
Heryán
- volení - Kazimír Večerka, Prokop Remeš, Cyril Radina, Oto Fukárek
- jmenovaní - Marie Kotrbová, Slávka Holadová, Martin Triebenekl, Miloslav Musil
 Ekonomická rada
– Marie Kotrbová, Tomáš Petrůj, Jaroslava (Jájina) Croattiniová
 Katecheté
- Hana Svobodová, Marie Linková, Ilona Tůmová, Marie Gregorová, Markéta Kvičerová,
Veronika Semerádová, Rozka Beránková, Tereza Kochová, Tomáš Redlich, P.Josef Brtník,
P.Petr Matula, P.Ondřej Matula, Michal Svoboda, D.Jaroslav Schrötter, P.Marek Sklenář
 Akolyté
- Cyril Radina (vedoucí akolytů), Ondřej Remeš, Vladimír Sandholz, Tomáš Kašpar, Václav
Kuchař, Otto Banko, Tomáš Redlich, Vojta Matys, Michal Svoboda SDB, Klement Konečný,
Jan Drlík, Václav Tůma, Jiří Kučera, František Tichý, Martin Blaha, Libor Čapla, Jan Horel,
Pavel Semerád, Marcel Drlík, Jaroslav Podval
 Příprava před bohoslužbou
- příprava květin a výzdoby – Jaroslava (Jájina) Croattiniová a Alžběta (Zuzka) Nováková (+ dle
možností otevírání a zavírání kostela, příprava věcí na mši – pokud věci nechystají ministranti
nebo akolyté)
 Pastorační týmy (vedoucí)
- PRF (P.Josef Brtník), Akolyté (Cyril Radina), Mini tým – ministranti (P.Petr Matula, Vojta
Smetana - starší, Ondra Triebenekl - mladší), Core tým – mládež (Pavel Schrötter, Jan Kabelka),
Středeční dětské bohoslužby (P.Jan Stuchlík), Tým kurzu Alfa (Tomáš Redlich), Senioři (Eva
Kuchařová), Příprava biřmovanců (D.Jaroslav Schrötter, P.Marek Sklenář, P.Ondřej Matula,
Michal Svoboda), Katecheté (P.Josef Brtník), Varhaníci (Zbyněk Müller), Farní charita (Oto
Fukárek)
 Pracovní týmy
- Kobylístek (Marie Muchová, Tomáš Redlich), Web tým (Vít Kostečka), Agapé (Anežka
Radinová, Eva Kuchařová), Příprava květin (Jájina Croattiniová), Úklid (Eva Kuchařová, Ota
Fukárek, Magda Radinová), Knihovníci (Ivana Platilová, Josef Olšák), Údržba prostor (Mirek
Novák)
2. Pastorační výhled ve čtyřech základních oblastech poslání církve
(viz Výchovně pastorační projekt salesiánské komunity - VPP 2007 Praha-Kobylisy)
2.1 Liturgická oslava Boha – Leiturgia
- investovat do formace služebníků při liturgii – zodpovědný: P.Josef Brtník (lektoři, akolyté,
kostelníci, varhaníci, vedoucí hudebních skupin, kněží), P.Petr Matula (ministranti)
- vytvořit liturgickou skupinku k přípravě a animaci nedělní „deváté“ bohoslužby,
především na „silné“ období liturgického roku (advent, vánoce, postní doba, velikonoce,
slavnosti) – zodpovědný: P.Josef Brtník
2.2 Evangelizace a katechizace, svědectví – Martyria
- podporovat růst a zrání pastorační skupinky kolem „Úterků u Terky“ – zodpovědný: Pavel
Schrötter, Jan Kabelka, P.Petr Matula
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 2/6
- vytvořit z vhodných lidí pastorační skupinky – zodpovědný: P.Marek Sklenář a P.Josef Brtník
(příprava biřmovanců), P.Josef Brtník (příprava snoubenců, rodičů na křest dítěte, katechumenů,
doprovázení mladých manželů), P.Petr Matula (malá společenství mládeže, ministranti)
2.3 Služba potřebným – Diakonia
- informovat o smyslu a činnosti Farní charity – zodpovědný: Oto Fukárek
- najít vhodné prostory pro Farní charitu – zodpovědný: Oto Fukárek, P.Josef Brtník
- hledat dobrovolné, případně profesionální vedoucí jednotlivých služeb Farní charity –
zodpovědný: Oto Fukárek, P.Josef Brtník
- hledat cestu k formaci zaměřené na pomoc potřebným – zodpovědný: P.Josef Brtník
- cílevědomě rozvíjet rozměr služby při jakékoliv formaci farníků – zodpovědný: P.Josef Brtník
2.4 Společenství – Koinonia
- podpora stávajících společenství v oblasti duchovního doprovázení a vzájemné
komunikace – zodpovědný: P.Josef Brtník, P.Petr Matula, P.Jan Stuchlík, P.Jan Vývoda
- formovat lidi k vedení malých společenství z řad mládeže a mladých rodin – zodpovědný:
P.Josef Brtník, P.Petr Matula
- podněcovat vznikání nových malých společenství – zodpovědný: P.Josef Brtník, P.Petr Matula
- hledat vhodné lidi k vytvoření skupiny přijímání nových lidí do farnosti – zodpovědný:
Marie Kotrbová
- vytvořit názorný plán využití farních prostor jednotlivými společenstvími při pravidelné
celoroční činnosti – zodpovědný: Tomáš Redlich
- podněcovat ve farnosti misijní rozměr – zodpovědný: P.Josef Brtník, P.Petr Matula, P.Jan
Stuchlík, Tomáš Redlich, Janina Sachová
3. Velké liturgicko – pastorační aktivity
 2.9.2009
 13.9.
 14.9.














st První dětská mše svatá v 17:00
ne PRF – pastorační rada farnosti v 19:30 ve farní kanceláři
po Začíná výuka náboženství (kromě výjimek); v 17:00 první mše sv. pro děti
staršího školního věku
15.9.
út Začínají „Úterky u Terky“ pro mládež (v 18:30 bohoslužba, 19:30-21:30 farní
sál)
20.9.
ne První setkání nových zájemců o přípravu na biřmování v 19:30 ve farní knihovně
22.9.
út Začíná nový kurz katechumenátu – v 18:30 v katechetické místnosti
23.9.
st Pokračování druhého roku katechumenátu – v 18:30 v katechetické místnosti
24.9.
čt Úvodní večeře kurzu Alfa – v 19:00 ve farním sále (kurz Alfa končí 17.12.2009)
28.9.
po Účast na bohoslužbě s papežem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi (možnost
pro mládež putovat pěšky)
1.10.
čt Slavnost sv.Terezičky – v 18:30 eucharistická bohoslužba (biskup Karel Herbst);
po ní program v Salesiánském divadle (hudební skupina Kakofon)
2.-3.10. pá-so Výjezd PRF – fara Slivice
14.10.
st „Středy plné historie a víry“ – začátek podzimních blokových přednášek
– téma: Papežství od starověku, přes středověk k novověku (Pavel Blažek)
21.10.
st „Středy plné historie a víry“
– téma: Papežství ve 20. a 21.století (Jaroslav Šebek)
17.10.
so Sázení stromů v salesiánském areálu – nabídka brigády
24.10.
so Výročí posvěcení kostela (24.10.1937 původní kaple; 23.10.2000 přestavby
kostela)
23.-25.10. pá-ne Duchovní obnova pro děti staršího školního věku (II.stupeň ZŠ - výjezd)
27.10.
út
Den otevřených dveří Salesiánského centra (dopoledne školy, odpoledne pro
všechny – koordinátor Michal Svoboda)
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 3/6
 2.11.
po
 4.11.
st
 6.-8.11.
pá-ne
 11.11.
st
 18.11.
st
 21.11.
so
 21.11.
 25.11.
so
st
 27.-29.11. pá-so
 28.11.
so
 29.11.
 30.11.
ne
po
 1.-4.12.
 2.12.
út-pá
st








4.-6.12. pá-ne
5.12
so
12.12.
so
15.12.
út
17.12.
čt
18.12.
pá
19.-23.12. so-st
24.-25.12. čt-pá
 27.12.
 31.12.
ne
čt
 1.1.2010
pá





po
út
so
so
ne
4.1.
5.1.
16.1.
23.1.
31.1.
 1.2.
po
 5.-7.2. pá-ne
 10.-13.2. st-so
 11.2.
čt
 17.2.
st
První setkání rodičů dětí připravujících se na 1.sv.přijímání v 19:00 ve farním
sále
„Středy plné historie a víry“ - téma: Kněžská služba včera a dnes (P.Aleš
Opatrný)
Salesiánská evangelizace dnes – celorepubliková akce (ve všech prostorách
farnosti)
„Středy plné historie a víry“ - téma: S P.Pavlem Kučerou o službě kněze českým
emigrantům za totality v Německu (moderátor rozhovoru Pavel Blažek)
„Středy plné historie a víry“ – téma: Listopadové události očima věřícího historika
po dvaceti letech (Jaroslav Šebek)
Setkání nezadaných nemládežníků – od 9:00 do 16:00 (ve všech prostorách
farnosti)
Brigáda v salesiánském areálu – hrabání listí
„Středy plné historie a víry“ – téma: Dvacet let od svatořečení Anežky (Jaroslav
Šebek)
Duchovní obnova druhého ročníku biřmovanců – P.Marek Sklenář
Výroba adventních věnců (9:00 – 16:30), žehnání adventních věnců (bohoslužba
slova v 17:00 v kostele)
1. neděle adventní – vstup do doby adventní s důrazem na motto roku
Druhé setkání rodičů dětí připravujících se na 1.sv.přijímání v 19:00 ve farním
sále
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní v kostele
„Středy plné historie a víry – téma: Rok kněží a jeho smysl, postava Jana Maria
Vianneye (P.Josef Brtník)
Adven’t stop (výjezdový duchovní impuls pro mladé)
Duchovní obnova rodin (9:00 – 16:00)
Duchovní obnova farnosti (9:00 – 16:00)
Poslední předvánoční „Úterky u Terky“ – „vánoční krocan“
Závěr kurzu Alfa
Výročí 150.let vzniku SDB – slavnostní eucharistická bohoslužba v 18:30
Více zpovědníků (od 17:00 hod.)
Vigilie Narození (16:00, 22:00) a Slavnost Narození Páně (7:30, 9:00, 10:30,
18:30)
Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů (na všech bohoslužbách)
Bohoslužba na závěr roku v 16:00, adorace s Novoročním požehnáním (23:0024:00)
Slavnost Matky Boží Panny Marie (eucharistická bohoslužba v 7:30, 9:00, 10:30,
18:30)
Třetí setkání rodičů dětí připravujících se na 1.sv.přijímání v 19:00 ve farním sále
První „Úterky u Terky“ po vánocích (lichý týden – malé skupinky)
Farní ples v Kulturním domě Ládví (19:30 – 1:00)
Jednodenní výprava mládeže na lyžování
Slavnost sv. Jana Boska (bohoslužby - 7:30, 9:00, 10:30, 18:30), odpolední
program (?)
Čtvrté setkání rodičů dětí připravujících se na 1.sv.přijímání v 19:00 ve farním
sále
Duchovní obnova pro děti staršího školního věku (II.stupeň ZŠ - výjezd)
Celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní v kostele
Světový den nemocných – společné udílení svátosti pomazání nemocných při
bohoslužbě v 18:30, po bohoslužbě posezení s nemocnými ve farním sále
Popeleční středa
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 4/6
 17.2.
 19.-21.2
 21.2.
 24.2.
 1.3.
st
Začíná blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 1.část
(Kateřina Lachmanová, Vojtěch Kodet)
pá-ne Don’t stop – duchovní impuls pro mládež (všechny prostory)
ne
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu při bohoslužbě v 18:30
st
Blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 2.část (Kateřina
Lachmanová, Vojtěch Kodet)
po
Páté setkání rodičů dětí připravujících se na 1.sv.přijímání v 19:00 ve farním sále
 3.3.
 3.3.
st
st
 6.3.
so
 7.3.
ne
 7.-13.3. ne-so
 10.3.
st
 13.3.
 14.3.
 17.3.
so
ne
st
 20.3.
 21.3.
 24.3.
so
ne
st








26.3.
pá
27.3.
so
27.-31.3. so-st
28.3.
ne
1.-2.4. čt-pá
2. a 3.4. pá-so
3.4.
so
3.4.
so







3.4.
so
10.4.
so
11.4.
ne
17.-18.4. so-ne
25.4.
ne
8.5.
so
22.5.
so
 30.5.??? ne ?
 3.6.






čt
5.6.
so
12.6.
so
12.6.
so
13.6.
ne
14.-18.6. po-pá
19.6.
so
První příprava dětí s rodiči na první svaté přijímání – v 17:50 v kostele
Blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 3.část (Kateřina
Lachmanová, Vojtěch Kodet)
Duchovní obnova rodin (9:00 – 16:00)
První skrutinia při bohoslužbě v 7:30
Lyžování pro děti z farnosti – fara Pernink (ve spolupráci s Klubem SHM
Kobylisy)
Blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 4.část (Kateřina
Lachmanová, Vojtěch Kodet)
Duchovní obnova farnosti (9:00 – 16:00)
Druhé skrutinium při bohoslužbě v 9:00
Blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 5.část (Kateřina
Lachmanová, Vojtěch Kodet)
Arcidiecézní setkání mládeže (všechny prostory Salesiánského centra)
Třetí skrutinium katechumenů při bohoslužbě v 10:30
Blok přednášek „Středy plné žité víry“ – téma: Křesťansky žít 6.část (Kateřina
Lachmanová, Vojtěch Kodet)
Svátost smíření druhým způsobem (společný začátek) – v 17:00 v kostele
Duchovní obnova ASC (9:00 – 18:00) – všechny prostory farnosti
Více zpovědníků (od 17:00 hod.)
Květná neděle – při bohoslužbě v 9:00 průvod ze zahrady
Zelený čtvrtek – celonoční bdění v Getsemanech (boční kaple 21:00 – 08:00)
Ranní chvály a modlitba četby v 8:00 – boční kaple
Bezprostřední příprava čekatelů křtu k přijetí svátostí v 8:30
Modlitba u Božího hrobu v boční kapli (9:00 – 20:00) – v době od 10:00 do 12:00
budou v kostele probíhat nácviky ministrantů (není zaručeno ticho k modlitbě)
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20:30
Brigáda v salesiánském areálu
Setkání konvertitů v 19:30 ve farním sále
Pouť mládeže za povolání k manželství a zasvěcenému životu na Svatou Horu
První svaté přijímání při bohoslužbě v 10:30
Setkání exalievů (všechny prostory)
Den Salesiánského centra – Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů (spojení –
Dne farnosti, Dne dětí a rodin – Klub SHM, turnaje Salesiánského střediska
mládeže)
Udílení svátosti biřmování při bohoslužbě v 10:30 (viz domluva s novým
arcibiskupem)
Slavnost Božího Těla – mše v katedrále v 17:00 a následný průvod na Strahov
(účast na diecézní akci)
Brigáda v salesiánském areálu
Přijetí do katechumenátu v katedrále
(?) Aksanti – prezentace dobrovolníků (Sadba)
(?) Vyslání dobrovolníků při bohoslužbě v 9:00
Ukončení výuky náboženství
Zakončení roku kněží
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 5/6
 22.6.
 23.6.
út
st
Zakončení „Úterků u Terky“ před prázdninami
Poslední dětská bohoslužba + závěrečný táborák
Dne 25.9.2009 zapsal P.Petr Matula (po společném dialogu s P.Josefem Brtníkem a Tomášem Redlichem)
Roční pastorační plán (září 2009 – srpen 2010)
stránka 6/6
Download

Roční pastorační plán 2009-2010