*
* Průkopníci ekologického zemědělství
* Podněty půdní biologie
* Statkář Albrecht Thaer – „humus je podmínkou života“
* Charles Darwin – „žížaly jsou předchůdcem pluhu“
* Richard Bloeck – „půda se činnosti mikroorganismů
stala skutečným živým organismem“
* Alois Stöckli – „úrodnost půdy je možná jen za
předpokladu koloběhu látek“
* Hans-Peter Rusch – „živá hmota směřuje v koloběhu
látek k dalšímu využití“
* Franz Sekera – „půdní garé je vytváření drobtovité
struktury půdními mikroorganismy“
*
* Světonázorové ideje a podněty
* Rudolf Steiner – „hnojení musí spočívat v oživení země
a v semínku získáme obraz vesmíru“
* Eve Balfourová – „jen ekologie nás přivede k poznatku,
že všechno na na nebi a zemi je součástí jednoho celku
* Sir Albert Howard – „Matka země vždycky pěstuje
smíšené kultury“
* Proč mluvíme o „ekologickém“ či „biologickém
zemědělsvtví
* Klade důraz na ekosystémy, nikoli na jednotlivé prvky
*
* Úrodnost půdy – proměny pojmu
* Půdní úrodnost je ekologický životní proces
* Půda je životním prostorem pro obrovské množství
mikroorganismů, živočichů a kořenů rostlin
* Úrodnost půdy je výsledkem biologických procesů,
nikoli chemických živin
* Úrodná půda je aktivní, sama si udržuje strukturu a má
schopnost regenerace
* Vědecká analýza úrodné půdy
* Sledujeme dostupnost živin, poměru C:N v organické
hmotě a mikrobiální aktivity a kvality humusu v půdě
*
* Co rozumíme půdní úrodností v EZ
* Vlastnosti živé půdy
* Fyzikální vlastnosti – např. pomocí
tzv. rýčové
zkoušky
* Chemické vlastnosti – měřením obsahu jednotlivých
živin, pH
* Biologické vlastnosti – aktivita v průběhu látkové
přeměny a výskyt viditelných stop půdních
organismů
*
* Nedocenitelný přínos půdních organismů
* Žížaly – budovatelé úrodných půd
* Vytvoří za rok 40 až 100 tun kvalitních výměšků na 1 ha
půdy
* Tj. nárůst půdy na poli o 0,5 cm a na louce až o 1,5 cm
* Zapracují do půdy až 6 tun mrtvého organického
materiálu /1ha/1rok
* „Žížala je velice dobrým „zemědělcem“: svou práci
vykonává spolehlivě, nic nestojí a nikdy si nebere
dovolenou. Proto se o ni musíme dobře starat a
především ji dobře krmit“ Uwe Brede – ekologický
zemědělec.
*
* Jak žížaly chránit a podporovat?
* Bakterie a houby – podceňovaní pomocníci
* 1 gram půdy obsahuje stovky milionů bakterií a
stovky metrů houbových vláken
* Rozkládají rostlinný a živočišný materiál
* Regulují koloběhy živit
* Poutají vzdušný dusík
* Vytvářejí symbiotické spojení s rostlinami
* Podílejí se téměř na všech mineralizačních
procesech v půdě
*
* Jak šetrně pracovat s půdou?
* Krédo EZ: „Půdu do hloubky kypřit a mělce
obracet“
* Keminkův systém – kypření půdy, stále pojezdové
řádky, dvojvrstvá orba a kypření ve dvou
hloubkách.
* Důsledkem redukovaného zpracování půdy roste
obsah humusu v ornici, zvyšuje se biologická
aktivita a zlepšuje s půdní struktura, zvyšuje seš
schopnost zadržovat vodu
*
* Přímá pozorování
* Pozorovat rostliny
* Nejenom kulturní, ale i doprovodné - plevele
* Interpretovat povrch půdy
* Rozplavení, eroze
* Studovat půdní edafon
* Činnost žižal, drobnějších živočichů, rychlost
odbourávání rostlinných zbytků
* Přivonět k půdě
* Úrodná půda voní příjemně a ne odpudivě
*
* Pozorování s použitím nástrojů
* Rýčová zkouška
* Osvědčená praktická metoda
*
* Půdní sonda (penetrometr)
* Železná tyč, vybavená měřičem a ukazatelem
tlaku
* Měří odpor půdy proti vnikání, tedy její hustotu
* pH metr
* Ukazuje kyseleost, respektive zásaditost půdy
*
* Hospodaření s humusem
* Většina problémů s půdou v EZ souvisí s tvorbou
humusu
* Humus je pro půdní úrodnost rozhodující
* „Udělejme si více času na to, abychom půdu a
rostlinu vnímali všemi smysly a ne jen povrchně.
Rozvíjejme pro své půdy a rostliny cit,
zachovávejme si zvídavost a ochotu učit se,
abychom komplexnímu systému půdy čím dál
lépe rozuměli“ – Nikla Patzel, FIBL
*
* Hospodaření s humusem
* Jak mohu zvýšit obsah humusu v půdě?
* Zapracováním kompostovaného hnoje – přispívají k
výstavbu humusu v půdě
* Dřevnaté posklizňové zbytky se odborávají jen
pomalu – přispívají k tvorbě trvalého hmusu
* Víceletá jetelotráva v osevním postupu přináší
vedle tvorby humusu i velké množství snadno
odbouratelné kořenové hmoty – dodává tím živiny
pro žížaly amikroorganismy
*
* Osevní postupy podporující zachování humusu v
půdě
* „Ústředním bodem je jetelotráva a široký a
pestrý
osevní podíl pokrytí půdy, střídání období zpracování
půdy a sklizně“ Hansueli Dierauer
* Zásady:
* Minimálně 20% jetelotrávy
* Maximálně 60% obilovin a nanejvýš 20% jedné plodiny
* Střídání listových a stébelnatých plodin, plodin
spotřebovávajícíhumus a plodin tvořící humus, ozimů a
jařin
* Pěstování meziplodin a zeleného hnojení
*
* Modelové příklady osevního postupu
*
* Organická hnojiva
* Kompost
* Napomáhá rozvoji edafonu a úrodnosti půdy více
než jiná organická hnojiva, spoluvytváří půdu
* Kejda
* Obsahuje rychle dostupný N v čpavkové formě a
rychle mineralizující organické látky
* Rychlý cíleně využitelný hnojivý účinek ve
vegetačním období
*
* Hnůj
* Směs rostlinných a živočišných látek
* Kvalita je závislá na způsobu uložení
* Pro tvorbu půdy a výnos je vyzrálý hnůj a
kompostovaný hnůj lepší než čerstvá mrva
* Kvasné zbytky? – produkt bioplynových stanic
* Hnojení digestátem (tekutým, pevným) je v
ekologickém zemědělství povoleno jen s
omezeními!!
*
* Zelené hnojení
* Výběr rostlin podle účelu
* Zlepšení půdní struktury, tvorba humusu
* Jetelotravní směsi, pěstované minimálně 1,5 roku
* Ochrana před erozí v průběhu zimy
* Včasný výsev přezimujícího zeleného hnojení -
* Zásobení následné plodiny dusíkem
* Čisté leguminózové porosty
* Uchování dusíku pro následnou plodinu
* Rychle rostoucí druhy – oves, žito na zeleno, hořčice,
řepice
*
* Podpora doprovodné flóry místo hubení plevelů
* Půdu zpracovávat mělce
* Zavést pravidelná období úhoru
* Volit velkou meziřádkovou vzdálenost nebo ruční
výsev plodin
* Zavést pozdní podmítku s využitím strniště jako
pastvy ovcí či skotu
* Zařadit starší kulturní rostliny typické pro danou
oblast
* Případně pěstovat víceleté pícniny
*
* Utužení půdy a jak mu zabránit
* Utužení půdy – poškození půdy způsobené
mechanizací!
* Hluboké kypření provádět jen tehdy, je-li půda do
hloubky kypření vlahá
* Prokypřenou strukturu stabilizovat pokud možno
ještě v rámci téhož pojezdu výsevem víceletých
hluboce kořenících rostlinných druhů (např.
jetelotrávy, vojtěšky)
* Způsob hospodaření změnit tak, aby se chyby
neopakovaly
*
* Půdní eroze a jak jí zabránit
* „Naším nejdůležitějším cílem v zemědělství by
mělo být neustálé zakrytí půdy“ Bernd Ewald, IBLA,
Lucembursko
* Krajinotvorná a agrotechnická opatření proti erozi
* Napříč svahu založit pásy křoví
* Podél potoků založit jako pufr široké zelené pásy
* Hospodařit po vrstevnici
* Na polích silně ohrožených erozí zcela upustit od
pěstování širokořádkových plodin
* Půdu pokrývat meziplodinami a podsevy
*
* Převzít odpovědnost za klima
* Zemědělství a klimatická změna spolu úzce
souvisejí
* Zemědělství je oteplováním klimatu ohroženo
* Zemědělství se 10-15ti % podílí na celkové produkci
skleníkových plynů
* Významnou roli hraje koloběh uhlíku
*
*
* Zlepšit stabilitu agroekosystému
* Především je důležité umět si poradit s příliš
velkým nebo naopak nedostatečným množstvím
vody
* Vitální a rozmanitý půdní život
* Propustná strukturní půda
* Úplné pokrytí půdy snižuje ztráty vody
* Humus dokáže pojmout 3-5 násobek vody jeho vlastní
*
vláhy
* Půda musí zůstat co nejhlouběji propustná pro kořeny
* Vhodný výběr odrůd – odolnost proti škůdcům,
chorobám, plevelům, odolnost proti suchu
* Pěstování smíšených kultur
* Nápady pro budoucí ekologickou péči o půdu
* Méně se zaměřovat ne jednotlivé výnosy a více na
výnosy celkové
* Více a lépe spolupracovat s půdními organismy
* Ekologické zemědělství potřebuje jiné odrůdy
* Přiměřená mechanizace
* Péče o půdu potřebuje vzdělání a kulturnost
* Udržitelnost potřebuje obnovu sil a zdrojů
* Vize začínají u jednotlivce a vedou ke společenství
– BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
*
*
* Dr.Rudolf Steiner:
* „Životu rostlin nelze v žádném případě
porozumět, aniž by se bralo v úvahu, že
všechno, co na Zemi existuje, je vlastně jen
odrazem toho, co se odehrává ve vesmíru.“
*
*
*
*
Pozitivní dopady bio-dynamického přístupu k práci:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kvalita výpěstků, chuť, vzhled, obsah živin
Výše výnosů
Odolnost rostlin proti chorobám a škůdcům
Odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám
Rychlé zpracování plodů – vyšší kvalita produktů, uchování prospěšných
látek
Lepší skladovatelnost – plody nehnijí
Ochrana vodstev, životního prostředí
Stále živá plodící půda
Ochrana semenářství
Ochrana užitečného hmyzu
Zachování rozmanitosti druhů
Urychlení růstu lesa a kvality dřeva
Pozitivní dopad na včelstva
Více pracovních míst
Spravedlivé finanční ohodnocení
Šetření zdrojů energií
Mezilidské vztahy
*
*
*
*
*
* Děkuji za pozornost
* Kontakt:
* http://www.anthroposof.cz/
* [email protected]
* Použitá literatura:
* http://orgprints.org/24684/
* http://orgprints.org/21814
* http://www.anthroposof.cz/clanky/detail/35vzpominka-na-marii-thun/
* http://www.fibl.org
* http://www.bioinstitut.cz
Download

Utváření vztahu k půdě, Zvyšování půdní úrodnosti