Věk dinosaurů
Věk dinosaurů
Planeta Země má neuvěřitelně dlouhou historii,
protože vznikla před zhruba 4,6 miliardy
let. Geologové rozdělují toto
časové období na velké části
zvané éry. Dinosauři
žili v éře, které se
říká druhohory.
Otázka času
Různí dinosauři žili v odlišnou dobu
a mnozí z nejznámějších dinosaurů
se vlastně nikdy nesetkali. Například
Tyrannosaurus rex se nikdy nepokusil
zabít stegosaura, protože jejich existenci
oddělovalo více než 80 milionů let.
ÉRA DRUHOHOR
Coelophysis
viz strana 46
Eoraptor
viz strana 42
Pre-dinosaur 0000-0000
4
Plateosaurus
viz strana 38
Trias: před 248 až 206 miliony let
Brachiosaurus
viz strana 51
Stegosaurus
viz strana 28
Jura: před 206 až 144 miliony let
Z čeho poznáme, jak dinosauři vypadali?
Věk dinosaurů
Kvíz pro zvídavé
Prohlédni si stránky
kapitoly Věk dinosaurů
a zkus popsat každý
z následujících obrázků.
Albertosaurus žil
v druhohorním období
zvaném křída.
Druhohory
Tato éra se dělí do tří velkých
časových období.
V období křídy vládly Zemi
úžasně rozmanité druhy
dinosaurů.
Jura zaznamenala rozkvět
gigantických býložravých
dinosaurů.
Trias, nejstarší ze tří období,
byl svědkem prvního výskytu
dinosaurů na naší planetě.
Geologická období se vždy znazorňují
tak, že nejstarší je uvedeno na konci
seznamu. Odráží to pořadí, v jakém
jsou ukládány horniny.
Lidé (Homo sapiens)
se v historii Země
objevili až poměrně
nedávno.
Giganotosaurus
viz str. 78
Velociraptor
viz str. 84
Křída: před 144 až 65 miliony let
T. rex
viz str. 76
Staň
se expertem
na to, kde
se toulal
Albertosaurus
strany 68-69
Homo sapiens
5
Mnoho o jejich velikosti a vzhledu se dozvídáme z nálezů zkamenělin.
Věk dinosaurů
„Strašlivý ještěr“
Profesor Richard Owen
(1804–1892) s kostrou
moa, vyhynulého
nelétavého ptáka.
Vědci kdysi věřili, že dinosauří zkameněliny
jsou kosti nějakého ještěřího druhu.
Slovo „dinosaur“ vlastně znamená
„strašlivý ještěr“ a bylo poprvé
použito roku 1841.
Prvotní význam
Když Richard Owen
začal prosazovat termín
dinosaur, byly známé
pouze tři druhy: Iguanodon,
Megalosaurus a Hylaeosaurus.
Ještěrka
Je to ten samý!
Je dvounohý, nebo
čtyřnohý? A kam patří
ten špičatý kus? Představy
o dinosaurech se léty
mění, jak to dokládají
tyto portréty představující
iguanodona.
První nákres znázorňoval
iguanodona s hrotem na
čenichu.
6
Byl Iguanodon býložravý, nebo masožravý dinosaur?
„Strašlivý ještěr“
Kde ve světě?
Navzdory skrovným
začátkům jsou
dnes dinosauři
nalézáni po celém
světě včetně
zamrzlých pustin
Antarktidy. Tato
mapa naznačuje,
kde byly některé
z dinosauřích
pozůstatků objeveny.
Evropa:
Iguanodon,
Baryonyx,
Plateosaurus
Severní Amerika:
Stegosaurus,
Apatosaurus,
Triceratops
Iguanodon
Jižní Amerika:
Saltasaurus,
Argentinosaurus
Asie: Velociraptor,
Protoceratops,
Mamenchisaurus
Afrika:
Spinosaurus,
Barosaurus
Austrálie
a Nový Zéland:
Rhoetosaurus,
Minmi,
Muttaburrasaurus
Antarktida:
Hypsilofodon
Název Iguanodon znamená „zubatý
leguán“. Měl podobné zuby jako
leguán, současný býložravý plaz.
Socha iguanodona
z padesátých let 18. století
představovala ještěra plazícího
se po břiše.
Staň se
expertem
na to, co je
dinosaur,
strany 14-15
Dnes už víme,
že Iguanodon
měl špičaté
hroty na
palcích, nikoli
na nose.
Vědci jsou
přesvědčeni, že
Iguanodon mohl
chodit po čtyřech
nebo i po dvou
nohou.
7
Byl býložravý.
Věk dinosaurů
Úplně jiná planeta
Naše planeta se neustále mění. Dnes je na
ní sedm světadílů, avšak první dinosauři žili
na jednom obrovském
superkontinentě
zvaném Pangea.
Pohybující se skládačka
Zemská kůra je tvořena
litosférickými deskami, které
jsou neustále v pohybu. Na
nich leží kotinenty. Pohyb
desek postupem času mění
tvar pevniny.
do b
b
O
í triasu
Dělení
Během pozdního triasu se
Pangea začala dělit na dva nové
superkontinenty. Ke konci křídy
prodělaly pevninské masy velké
změny. Při pohledu z vesmíru
by se již planeta Země tehdy
více podobala tomu, jak
ji známe dnes, s velkými
kontinenty oddělenými obřími
oceány.
Pangaea
oceán Panthalassa
V období triasu byly všechny
světové pevniny spojené do
jednoho superkontinentu.
8
Jaká jsou jména sedmi kontinentů?
Úplně jiná planeta
Volnost pohybu
Existence jediné velké
pevniny měla za následek to,
že v raném a středním triasu
se na celém světě vyskytovali
podobní živočichové a rostliny.
Pangea z
Co bylo jiné?
Svět Pangey neměl ledovcové čepičky
a na pevnině bylo horko a sucho;
středu tohoto rozlehlého kontinentu
dominovaly velké plochy pouště.
na
m
á
en
„ce
lá
Země“.
obí jur y
d
b
O
ob í
Obd
kř ídy
Laurasie
moře Tethys
Indie
Gondwana
Jižní
Amerika
Afrika
Antarktida
Pevninská masa se v období jury
rozdělila na více částí a vytvořila
dva velké kontinenty.
Pevninské masy, jak je známe
dnes, se začaly objevovat během
období křídy.
9
Afrika, Asie, Austrálie, Antarktida, Severní Amerika, Jižní Amerika a Evropa.
Věk dinosaurů
Co viděli?
Svět, na který pohlíželi dinosauři, se
hodně lišil od světa, jaký vidíme dnes.
Byl bez silnic, domů, parků, elektrického
vedení a všech strojů, které
lidé používají. Tak jaký
tedy byl?
Iguanodon
Biotop
Stejně jako my
žili i dinosauři
v různých
prostředích. Biotop
je oblast, kterou
zvířata a rostliny
společně sdílejí.
Může to být poušť
nebo rušná ulice
velkoměsta.
Iguanodon byl býložravec.
V době, ve které žil, se již
objevily první krytosemenné
rostliny.
10
Kolik dnes známe druhů travin?
Od lesů triasu…
První dinosauři viděli pouze
hnědé a zelené rostliny –
žádné krytosemenné
(kvetoucí) rostliny neexistovaly.
V hlubokých lesích rostly
stromy podobné těm, které
známe dnes, jen větší.
Co viděli?
Dinosauří biotopy
Dinosauři využívali velice
různorodé biotopy včetně
následujících.
Blahočet
chilský
Scenérie triasu
Cykas
Listy jinanu dvoulaločného
Přeslička
…po květy křídy
První krytosemenné rostliny, jako
například šácholany a mučenky,
se objevily v období křídy.
V pozdní křídě se vyskytovaly také
pryskyřníky.
Šácholan
Zkamenělý
dinosauří trus
(koprolit)
Co víme o trávě?
Až donedávna vědci věřili, že tráva se vyvinula
až po dinosaurech, ale dnes máme důkazy,
že někteří dinosauři skutečně jedli trávu.
A mohla to být tráva, která byla až
několik metrů vysoká!
V dinosauřím
trusu byly
nalezeny
zkamenělé
zbytky travin.
Pouště Rozsáhlé pouštní
oblasti byly časté v období
druhohor.
Lesy Stromy triasu byly
chráněny před přílišným
spásáním tuhým jehličím.
Hory Stále více se
objevovaly během
druhohor.
Křovinaté oblasti Rozlehlé
plochy pokrývaly keřovité,
suchu odolné rostliny.
Bažiny Bažiny období
křídy byly vhodným místem
k uchování zkamenělin.
Břehy řek Dinosauři triasu
se zdržovali poblíž mořského
pobřeží či břehů řek.
amenala
n
z
a
z
a
Kříd
anitost
m
z
o
r
í
c
rostou ětin.
kv
Pryskyřník
11
Známe zhruba 10 000 různých druhů.
Podívej se na dinosaury
Podívej se na dinosaury
Sauropodi jako tento Barosaurus
byli největšími suchozemskými
Barosaurus
živočichy všech dob.
Velký… malý… masožravý…
býložravý… Kdysi dávno na Zemi
žilo neuvěřitelné množství různých
dinosaurů a my se pravděpodobně
nikdy přesně nedozvíme, kolik tu
bylo druhů.
T. rex
Mám to!
Dinosaury spojovalo
mnoho společných
znaků. Všichni měli:
Šupinatou kůži – tělo
některých dinosaurů mohlo
být také pokryto peřím.
Dlouhý ocas – sloužil
k udržení rovnováhy,
ale i jako zbraň
k odehnání nepřítele.
Nohy – byly
posazené rovně
pod tělem.
Lesothosaurus
První dinosauři,
jako například
Lesothosaurus,
byli malého
vzrůstu.
Větší dinosauři, jako
tento Stegosaurus, se
objevili až později.
Drápy – ať už masožravec,
nebo býložravec, všichni
měli drápy.
12
Jakého věku se dožívali dinosauři?
Podívej se na dinosaury
Kvíz pro zvídavé
Kolik druhů dinosaurů?
Prohlédni si kapitolu
Podívej se na dinosaury
a zkus popsat každý
z následujících obrázků.
Vědci se domnívají, že existovalo alespoň 1 500
různých druhů dinosaurů, ale pravděpodobně
jich bylo mnohem více. Známe okolo 550,
které můžeme určit jako nesporné druhy,
takže zde ještě zbývá mnoho
k objevování.
Sauropodi
Triceratops
Triceratops
znamená
„třírohá tvář“.
Jak byli pojmenováni?
Dinosauři byli obvykle
pojmenováni po osobě,
Staň
která je objevila, nebo se expertem
podle typických
na tyranosaura rexe,
znaků anebo podle
strany 76-77
místa nálezu.
na triceratopse,
strany 72-73
Stegosaurus
13
To nikdo přesně neví. Někteří mohli žít až 200 let.
Download

Věk dinosaurů