MĚSTO DUBÍ
S
G
polečné česko-německé muzicírování
při příležitosti 50. výročí
Základní umělecké školy v Dubí
emeinsames tschechisch-deutsches
Musizieren anlässlich des 50. Jahrestages
der Musikschule in Dubí
2 0 1 0
Úvodní slova • Die Geleitworte
Vážení čtenáři,
v letošním roce prožívá
Základní umělecká škola
Dubí dvě velice významné
události. Dochází k přechodu školy pod město
Dubí od Ústeckého kraje
a slaví úctyhodné jubileum 50 let své práce při
rozdávání hudebního a výtvarného umění našim dětem. Základní umělecká škola Dubí má v našem městě
nezastupitelné místo, a proto musíme a budeme vynakládat maximální úsilí na její rozvoj a podporu. Oslavme proto všichni její kulaté narozeniny a přejme jí vše
nejlepší a další dlouhá léta práce. Já osobně děkuji naší
„ZUŠce“ za dobrou práci a za výchovu mnoha generací
žáků. Děkuji všem učitelům a učitelkám za trpělivost, se
kterou přenáší své umění na žáky. Ředitelce školy paní
Evě Valtové patří toto poděkování ještě osobně, protože
se stala tou pověstnou dobrou duší této školy.
Děkuji za dobrou práci a vše nejlepší do dalších let
života naší Základní umělecké školy Dubí
přeje starosta města Dubí,
Ing. Petr Pípal
Sehr geehrte Leser,
in diesem Jahr erlebt die Musikschule Dubi zwei
bedeutende Ereignisse. Es kommt zum Übergang der
Schule unter die Trägerschaft der Stadt Dubi, weg vom
Bezirk Usti und die Schule feiert 50 Jahre der Weitergabe musikalischer und bildender An unsere Kinder.
Die Musikschule Dubi nimmt in unserer Stadt einen nicht wegzudenkenden Platz ein und aus diesem
Grund müssen und werden wir unsere maximale Kraft
dafür einsetzen, die Schule zu unterstützen und weiter
zu entwickeln. Feiern wir deshalb ihren runden Geburtstag und wünschen weitere lange Jahre Arbeit. Ich
persönlich danke unserer „Schule“ für ihre gute Arbeit
und die Erziehung einer Vielzahl von Generationen an
Schülern. Ich danke allen Lehrern und Lehrerinnen für
deren Geduld bei der Weitergabe deren Kunst an die
Schüler. Der Direktorin, Frau E. Valtova gebührt dieser
Dank persönlich, denn sie ist zu dem vielbeschriebenen
guten Geist dieser Schule geworden.
Ich danke für die gute Arbeit und alles Gute für die
weiteren Lebensjahre unserer Musikschule Dubí
wünscht der Bürgermeister der Stadt Dubí,
Ing. Petr Pípal
Vážená paní ředitelko,
je mi ctí, že mohu jménem našeho města popřát
Vám a Vaší škole k letošnímu významnému jubileu,
50. výročí vzniku základní
umělecké školy.
Při této příležitosti mi
dovolte, abych připomněla ještě jednu důležitou
skutečnost, kterou škola
v tomto roce prožívá, a tou je přechod zřizovatelských
funkcí z Ústeckého kraje na město Dubí.
Paní ředitelko, chtěla bych Vám, celému pedagogickému sboru, rodičům a žákům školy popřát do dalších
školních let hlavně pevné zdraví, tvůrčí pohodu v přátelském, takřka rodinném prostředí, které je typické pro
Vaši školu, hodně úspěchů a přední umístění na přehlídkách a v soutěžích umělecké tvorby. Dále Vám také
děkuji za příkladnou reprezentaci našeho města a to
i v zahraničí. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že se těším
na další roky vzájemné spolupráce.
S pozdravem Mgr. Petra Doubková,
místostarostka města Dubí
Sehr geehrte Frau Direktorin,
es ist mir eine Ehre, dass ich im Namen unserer Stadt
Ihnen und Ihrer Schule zum diesjährigen bedeutenden
Jubiläum – dem 50. Jahrestag der Entstehung der Musikschule – gratulieren darf.
Bei dieser Gelegenheit erlauben Sie mir, noch eine
wichtige Tatsache anzusprechen, welche die Schule in
diesem Jahr durchlebt und dies ist der Übergang der
Trägerschaftsfunktion vom Bezirk Usti auf die Stadt
Dubi.
Frau Direktorin, ich möchte Ihnen, dem gesamten
Pädagogenteam, den Eltern und Schülern für die weiteren Jahre feste Gesundheit, Ruhe für das Schaffen in
freundschaftlicher, ja familiärer Umgebung, welche für
Ihre Schule so typisch ist, viel Erfolg und Platzierungen
auf den forderen Plätzen bei Vorführungen und Wettbewerben im künstlerischen Bereich wünschen. Ebenso
möchte ich Ihnen für die vorbildliche Repräsentierung
unserer Stadt, auch gerade im Ausland, danken. Zum
Abschluss möchte ich betonen, dass ich mich auf die
gegenseitige Zusammenarbeit in den nächsten Jahren
freue. Mit freundlichen Grüssen,
Mgr. Petra Doubková,
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Dubí
Každé výročí je jistě hodno oslavy. Ta s „nulou
na konci“ pak ještě víc. Ale
padesátku jsme si zvykli
vnímat, hlavně v životě
člověka, jako mimořádný mezník a tudíž i jako
mimořádný důvod k oslavám.
Pravda, život školy nelze do nekonečna dávat
do paralely s životem lidským (to by už některé školy
byly pěkně dlouho v důchodu). Ale je to završení období, které je možné si ještě pamatovat, vždyť to bylo
vlastně nedávno…
Já sama jsem začátky naší školičky nezažila, ale jsem
s ní již devatenáctý rok. Zažily jsme spolu řadu změn,
řešily se mnohé problémy nejrůznějšího druhu, ale
vždy převažovaly zážitky pozitivní. Za naši práci a úsilí
nás škola odměňovala a „odškodňovala“ svými každoročními úspěchy. Bude-li v tomto trendu pokračovat
i v budoucnu, bude dobře. A to ti, školičko, přeji.
Eva Valtová, ředitelka ZUŠ Dubí 2
Jedes Jubiläum eignet sich sicherlich für eine Feierlichkeit. Jenes mit „einer Null am Ende“ eignet sich dafür
umso mehr.
Jedoch haben wir uns daran gewöhnt, die Fünfzig im
Besonderen wahrzunehmen – insbesondere im Leben
eines Menschen – als aussergewöhnlichen Meilenstein
und eben auch als ausserordentlichen Grund für eine
solche Feierlichkeit.
Es ist wahr, dass man das Schulleben nicht uneingeschränkt parallel zum Menschenleben sehen kann
(dann wären bereits einige Schulen seit längerem in
Rente), jedoch ist dies die Vollendung eines Zeitabschnitts, an welchen man sich noch erinnern kann, es
geschah doch alles erst eben gerade…
Ich selbst habe die Anfänge unserer Schule nicht erlebt, jedoch bin ich bereits im neunzehnten Jahr hier.
Wir haben gemeinsam eine Reihe von Änderungen
erlebt, haben vielerlei Probleme unterschiedlichster
Facetten gelöst, jedoch haben immer die positiven Erlebnisse überwogen. Für unsere Arbeit und den Einsatz
hat uns unsere Schule durch die alljährlichen Erfolge
belohnt und „entschädigt“.
Sollte dieser Trend auch in Zukunft anhalten, wird dies
nur gut sein. Und dies, liebe Schule, wünsche ich Dir.
Eva Valtová, Direktorin
Základní umělecká škola
v Dubí, to je jeden z dalších atributů, které k městu
prostě již patří. Padesátiny
jsou vždy momentem, který vybízí k různým otázkám, možná i k bilancím,
ale určitě ke gratulaci.
Otázky a bilance v tomto
pohledu mají spolu úzkou
souvislost, protože „ZUŠka“ dělá městu dobré jméno, dává o sobě vědět nejen
v Dubí, nejen za jeho hranicemi, ale i za hranicemi naší
země. A gratulace s přáním všeho dobrého, a to nejen
do druhé padesátky musí být vyslovena především
s velkým poděkováním…
Mgr. Jiří Šiller,
člen Rady města Dubí,
předseda školské komise
Die Musikschule Dubí ist ein weiteres Attribut, welches
zu dieser Stadt einfach gehört. Das fünfzigste Jubiläum
ist immer ein Moment, welcher unterschiedliche Fragen aufwirft, möglicherweise zu Bilanzen veranlasst, in
jedem Falle aber zu einer Gratulation Anlass gibt.
Fragen und Bilanzen stehen aus dieser Sichtweise heraus in einem engen Kontext, da die Musikschule nicht
nur in Dubí von sich Reden macht, sondern auch ausserhalb deren Grenzen und insbesondere ausserhalb
der Grenzen unseres Landes. Und die Gratulation mit
den besten Wünschen, und dies nicht lediglich für die
nächsten fünfzig Jahre, muss vordergründig mit einem
grossen Dankeschön ausgesprochen werden.
Mgr. Jiří Šiller,
Mitglied des Stadtrats Dubí,
Vorsitzender der Schulkommission
„Sólo pro pokličku“, ped./Lehrerin E. Studničková
3
Vzpomínky bývalých žáků • Die Erinnerungen der Ex-Schüler
Na dobu, kdy jsem začínala hrát na flétnu v ZUŠ Dubí,
vzpomínám velmi často a ráda. Vděčím za to také mé
učitelce Lence Foltýnové. Byla zde možnost navštěvovat
komorní a orchestrální hru, která nás děti moc bavila.
Tato malá hudební škola mne inspirovala do mého dalšího muzikantského života.
Děkuji.
Lenka Řeřichová,
členka Pražské komorní filharmonie
An jene Zeit, als ich an der Musikschule Dubí begann
Flöte zu spielen, erinnere ich mich sehr häufig und
gern. Dies verdanke ich auch meiner Lehrerin, Frau
Lenka Foltýnová. Hier bestand die Möglichkeit in kammermusikalischen und orchestralen Besetzungen zu
spielen, was uns Kindern viel Freude bereitete. Diese
kleine Musikschule inspirierte mich zu meinem weiteren musikalischen Leben.
Danke.
Lenka Řeřichová,
Mitglied der Prager Kammerphilharmonie
Velice ráda vzpomínám na léta, kdy jsme ještě s Honzíkem Valtou ml., coby novopečení studenti Konzervatoře
v Teplicích, vypomáhali v orchestru ROMANTIK v ZUŠ
Dubí. Zažili jsme spoustu legrace, první lásky, první
zklamání. Krásná léta…
Chtěla bych popřát ZUŠ Dubí k jejím 50. narozeninám spoustu nových, báječných a talentovaných dětí,
a spoustu absolventů, kteří budou s láskou vzpomínat,
stejně jako já.
Barbora Řeháčková Mindrinu,
renomovaná česká jazzová zpěvačka
Sehr gern denke ich an die Jahre zurück, als wir noch
gemeinsam mit Honza Valta jr. als frischgebackene
Konservatoriumsstudenten im Orchester „ROMANTIK“ an der Musikschule Dubi ausgeholfen haben. Wir
erlebten viel Spass, die erste Liebe, erste Enttäuschungen. Wunderschöne Jahre…
Ich möchte der Musikschule Dubi zu ihrem 50. Jubiläum eine Reihe neuer, hervorragender und talentierter Kinder, sowie eine grosse Anzahl an Absolventen
wünschen, welche sich mit Liebe erinnern mögen, so
wie ich.
Barbora Rehackova Mindrinu,
renommierte tschechische Jazzsängerin
4
Jako syn paní ředitelky vždy rád sleduji nejnovější úspěchy ZUŠ Dubí: ceny z krajských i celostátních soutěží,
zdařilé koncertní cesty do ciziny, zrod a vývoj nových
a pozoruhodných projektů (např. ExHN). Myslím, že
se škola za padesát let svého života stala nedílnou součástí kulturního dění ve městě i v regionu, líhní talentů
a místem krásných setkání.
Já však pokaždé, když vstoupím do budovy školy, věnuji první chvíle svým vlastním vzpomínkám. Podobně
jako má půvabná spolužačka (a dnes už také uznávaná
jazzová zpěvačka) Barborka Řeháčková vzpomínám
na to, jak krásné časy jsme zde zažili s orchestrem:
na zkouškách, koncertech, letních soustředěních, zájezdech do Německa či Holandska… Nebyla to jen hudba
a společné muzicírování, byl to taky společně strávený
čas, přátelství, lásky, poznávání nových lidí, přídech
dobrodružství… Brzy to bude dvacet let, ale nezapomněl jsem na to; a leccos jsem si odnesl dál do života.
Ve spojení tvořivé práce a pospolitosti spatřuji to nejkrásnější možné poslání pro každou školu. A tak mé
milé ZUŠ Dubí 2. k jubileu přeji, aby se jí i nadále dařilo
plnit toto poslání tak dobře, jako doposud.
Jan Valta, člen Heroldova kvarteta
a profesor na Konzervatoři v Teplicích
Als Sohn der Direktorin verfolge ich stets sehr gern
die neuesten Erfolge der Musikschule Dubi: Preise bei
Bezirks – und nationalen Wettbewerben, erfolgreiche
Konzertreisen ins Ausland, der Beginn und die Entwicklung neuer und aufsehenerregender Projekte (z. B.
Ex Musikerziehung). Ich denke, die Schule ist in den
vergangenen fünfzig Jahren zu einem festen Bestandteil
des kulturellen Geschehens in der Stadt, wie auch in der
Region, ein Ausgrabungsort für neue Talente, sowie ein
Ort für wunderschöne Begegnungen geworden.
Jedoch widme ich bei jedem Betreten der Schule
eine Weile meinen eigenen Erinnerungen. Ähnlich wie
meine wunderschöne Mitschülerin (und heute bereits
eine vielgefragte Jazzsängerin) Barborka Rehackova erinnere ich mich an die schönen Zeiten, welche wir mit
dem Orchester verbracht haben: bei Proben, Konzerten,
sommerlichen Lagern, Tourneen nach Deutschland
oder in die Niederlande… Es war nicht nur die Musik
und das gemeinsame Musizieren, jedoch gerade auch
die gemeinsam verbrachte Zeit, die Kameradschaft, die
Liebe, das Kennenlernen neuer Menschen, ein Hauch
von Abenteuer… Es ist bald zwanzig Jahre her, jedoch
habe ich dies nie vergessen; und Einiges habe ich für
mein weiteres Leben mitgenommen.
In der Verbindung der schöpferischen Tätigkeit und
der Gemeinschaft sehe ich die wunderschönst mögliche Berufung einer jeden Schule. Und darum wünsche
ich Dir, meiner lieben Musikschule Dubi II, zu Deinem
Jubiläum, daß es Dir weiterhin gelingen möge, diese Berufung auszufüllen und dies so wie bisher.
Jan Valta, Mitglied des Herold-Quartetts
und Professor am Konservatorium Teplice
Do ZUŠ jsem měl možnost se začlenit díky orchestru
Romantik, který mě obohatil nejen zkušenostmi pro
mou pozdější profesionální kariéru, ale i po stránce lidské. Moc rád vzpomínám na nadšení pro hudbu u všech
mladých muzikantů na zkouškách i koncertech a na to,
jak jsme se v kamarádském kolektivu dobře bavili.
Martin Zuber, flétnista Severočeské filharmonie
Dank des Orchesters Romantik konnte ich Mitglied der
Musikschule werden. Diese Schule hat mich nicht nur
in meinem späteren professionellen Musikerdasein,
sondern auch menschlich, bereichert. Ich denke gern
an die Begeisterung aller jungen Musikanten während
Proben und Konzerten zurück und daran, wie wir das
kameradschaftliche Kollektiv genossen.
Martin Zuber, Flötist der Nordböhmischen
Philharmonie Teplice
Velmi rád vzpomínám na chvíle strávené v ZUŠ Dubí.
Na jiných hudebních školách jsem nikdy nevydržel
u jakéhokoliv nástroje delší dobu. Po příchodu do ZUŠ
v Dubí, kde jsem se mohl začít učit na svoje vysněné bicí,
Orchestr „Romantik“, ped./Lehrerinnen H. Chaloupková, I. Trnečková (1996)
se vše změnilo díky přátelskému přístupu pana učitele
Michala Martince a možná i kvůli atmosféře, která tam
byla vždy přátelská a rodinná. Do ZUŠ jsem začal chodit
s radostí a moje přání vydat se na dráhu profesionálního
bubeníka bylo za pomoci pana učitele a především paní
ředitelky Evy Valtové naplňováno. Komplexní příprava
k přijímacím zkouškám na konzervatoř se díky oběma
zdařila a já se po absolvování Konzervatoře v Teplicích
mohu naplno věnovat tomu co mě baví.
Roman Gaudyn,
člen operního orchestru
Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni,
stálá výpomoc Plzeňské filharmonie,
učitel hry na bicí nástroje v ZUŠ Chválenická
a v ZUŠ Sokolovská
Sehr gern denke ich an die Zeit zurück, welche ich in
der Musikschule Dubí verbracht habe. An anderen
Musikschulen habe ich es auf verschiedenen Instrumenten nie über längere Zeit hinweg ausgehalten.
Nachdem ich an die Musikschule Dubí kam, wo ich die
Gelegenheit hatte, die erträumten Schlaginstrumenten
zu erlernen, änderte sich dank der freundschaftlichen
Herangehensweise meines Lehrers Michal Martinec
und wahrscheinlich ebenso aufgrund der allgemein
freundschaftlichen und familiären Athmosphäre an der
Schule alles. Ich begann mit Freude die Musikschule zu
besuchen und mein Wunsch, professioneller Pauker zu
werden, erfüllte sich dank der Hilfe meines Lehrers und
der Direktorin der Schule, Frau Eva Valtová. Die komplexe Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an das
Konservatorium gelang
dank beider und nach der
Absolvierung dieses kann
ich mich heute professionell dem widmen, was mir
Freude bereitet.
Roman Gaudyn,
Mitglied des Opernorchesters des Theaters Josef Kajetan Tyl in Pilsen,
Ständige Aushilfe in der
Pilsener Philharmonie,
Lehrer für Schlagwerk an
den Musikschulen Chválenická und Sokolovská in
Pilsen
5
Pozdravy od přátel / Grüße von unserer Freunden
So ist also die Erziehung durch Musik darum die vorzüglichste, weil Rhythmus und Harmonie am tiefsten in das
Innere der Seele dringen, ihr Anmut und Anstand geben.
Sokrates
Musik ist die universelle Sprache der Menschheit –
Ganz gleich aus welchem Winkel der Welt sie stammen,
Musiker finden zueinander, verstehen, akzeptieren und
bereichern sich. Das Interesse und die Begeisterung für
die Musik aber werden in den Musikschulen geweckt.
Hier werden die technischen und musikalischen Grundlagen gelegt, wird das Musizieren allein und mit anderen
geübt, Literatur aus verschiedenen Epochen und Ländern einstudiert und nicht zuletzt werden erste Konzerterfahrungen gesammelt.
Dass die Musikschule in Dubí in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen feiern kann, ist mir ein willkommener
Anlass von ganzem Herzen zu gratulieren. Zeit ist relativ
und dies nicht erst seit Albert Einstein: 50 Jahre, die vor
einem liegen erscheinen wie eine Ewigkeit, im Rückblick
dagegen vergingen 50 Jahre vielleicht wie im Flug. Schaut
man genauer hin, wird man sicher auf viele bewegte
Jahre, Begebenheiten und interessante Persönlichkeiten
treffen. Uns – die Musikschule der Partnerstadt Arnstadt
– verbindet eine enge Freundschaft mit der Musikschule
Dubí und mit Fug und Recht kann man wohl sagen, dass
die Begegnungen zwischen den Musikschulen die Städ-
tepartnerschaft mit Leben erfüllen. Dabei gehören die
gemeinsamen Konzerte in Arnstadt und Dubí sicher zu
den Höhepunkten im kulturellen Leben unserer Städte.
Ich wünsche der Musikschule Dubí ein unendlich
langes Leben, viele Schülerinnen und Schüler die sich
für die Musik begeistern, engagierte Lehrerinnen und
Lehrer und nicht zuletzt, Politiker, die die Musikschule
wohlwollend begleiten.
Rüdiger Kriwitzki, Direktor
Musikschule Arnstadt – Ilmenau
Výchova hudbou je proto tak znamenitá, protože harmonie a rytmus se dostanou nejdále do vnitřku duše a dají
jí půvab a slušnost.
Sokrates
Hudba je univerzálním jazykem lidstva – nezáleží
na tom, z jakého koutu světa pocházíte. Hudebníci se
navzájem najdou, rozumí si a vzájemně se obohacují. Zájem o hudbu se probouzí v hudebních školách.
Zde získávají žáci technické a hudební základy, cvičí
se v muzicírování sólovém i v souborech, seznamují se
s literaturou z různých období i různých zemí a v neposlední řadě získávají první koncertní zkušenosti.
Že Základní umělecká škola v Dubí může letos oslavit
50. výročí je pro mne důvodem, abych pogratuloval z ce-
ZUŠ Dubí před hudební školou v Arnstadtu/ZUŠ Dubí vor der Musikschule Arnstadt (2009)
lého srdce. Čas je relativní, a to nejen od doby Alberta
Einsteina: padesát let, které máme před sebou se zdají
být celou věčností, ale při ohlédnutí zpět stejnou dobu
pociťujeme jako nic. Nás – Hudební školu v partnerském městě Arnstadtu – pojí úzké přátelství se Základní
uměleckou školou v Dubí a je na místě říci, že především
spolupráce našich škol udržuje partnerství mezi oběma
městy a vytváří v nich značnou část kulturního života.
Přeji ZUŠ v Dubí nekonečný život, velký počet žáků,
kteří se zajímají o hudbu a umění, zapálené učitelky
i učitele a v neposlední řadě politiky, kteří tuto školu
svým vlivem dokážou podpořit.
Rüdiger Kriwitzki, ředitel
Musikschule Arnstadt – Ilmenau
Sehr geehrte Frau Direktorin E. Valtová,
sehr geehrter Herr Bürgemeister Herr P. Pípal,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich zu Ihrem 50-jährigen Schuljubiläum und wünschen Ihrer Schule für
die kommenden Jahre weiterhin gute Erfolge sowie den
Lehrern und Schülern stets viel Freude an der Musik
und der Malerei!
6
Bachkirche Arnstadt
Wir freuen uns auf ein erstes gemeinsames Konzert
am 25. September 2010 und grüßen Sie herzlich aus
Dippoldiswalde.
Ihre Philine Gläser, Direktorin
und Kollegium der Kunst –
und Musikschule Dippoldiswalde e. V.
Vážená paní ředitelko Valtová,
vážený pane starosto Pípale,
vážené dámy, vážení pánové,
milí žáci!
Srdečně Vám gratulujeme k 50. výročí Vaší školy a přejeme jí v dalších letech nadále velké úspěchy a učitelům
a žákům neustále velkou radost z hudby a výtvarného
umění.
Těšíme se na první společný koncert 25. září 2010
a zdravíme Vás srdečně z Dippoldiswalde.
Vaše Philine Gläser, ředitelka
a kolegium Umělecké a hudební školy
Dippoldiswalde e. V.
7
Počátky školy / Die Anfänge der Schule
50 let školy / 50 Jahre der Schule
…ze Vzpomínek pro Kroniku ZUŠ v Dubí, které zpracovala paní Ljuba Římanová, první ředitelka školy.
…pokračování
Od té doby zažila škola mnoho změn. Třikrát se
přestěhovala. V r. 1993 přešla do právní subjektivity.
Od února 1997 začala probíhat výuka také na nově vytvořeném odloučeném pracovišti v Proboštově, nejprve
v prostorách kulturního střediska, později v proboštovské základní škole.
V roce 2001 změnila zřizovatele (od Školského úřadu
v Teplicích přešla pod Ústecký kraj) a od 1. září 2010
je opět, díky současnému vedení města, „zpátky doma“
pod městem Dubí, jako současným zřizovatelem.
Hudební škola (dnešní Základní umělecká škola)
v Dubí byla založena 1. 9. 1960, ředitelkou byla jmenována Ljuba Římanová, která vyučovala PHV, HN a hře
na klavír. Současně začal pan Zdeněk Hasil vyučovat
hře na trubku a housle.
V prvním roce bylo ve škole okolo padesáti žáků. Pro
vyučování byly uvolněny dvě místnosti v bývalém Kulturním domě města Dubí, zařízení a nástroje se musely
rychle pořizovat.
Zájem ze strany občanů byl velký, takže stávající podmínky se staly pro provoz školy nedostačující. S pomocí SRPŠ při Hudební škole se podařilo získat budovu
v Horské Bystřici, kde měla škola k dispozici více místností. O tento zdar se zasloužili hlavně pan Lüftschütz,
paní a pán Smolovi, paní Šulcová a pan Jaro. Obětavě
pomáhali škole ale všichni rodiče.
Začátkem roku 1961/62 byli na školu přijati dva noví
členové. Paní Drahuška Satýnková (klavír) a pan Šimek
(akordeon a kytara). V tomto roce navštěvovalo školu
už 85 žáků. Pořádaly se žákovské večery. První, zahajovací, se konal na jaře 1961 v Kulturním domě v Dubí.
V první polovině vystupovali žáci a druhou polovinu
vyplnili učitelé a hosté.
Další večírky se konaly už v budově školy v Horské
Bystřici…
8
…aus den Erinnerungen für die Chronik der Musikschule Dubí, welche Frau Ljuba Římanová, die erste Direktorin der Musikschule, erstellte.
Die Musikschule (die heutige künstlerische Grundschule) in Dubí wurde am 1. 9. 1960 gegründet. In die
Funktion der Direktorin wurde Ljuba Římanová berufen, welche die grundlegende Vorbereitung auf die Musikerziehung, Musiktheorie und Klavier unterrichtete.
Gleichzeitig begann Zdeněk Hasil Trompete und Violine zu unterrichten.
Im ersten Jahr waren etwa fünfzig Schüler an der
Schule. Für den Unterricht wurden zwei Räume im ehemaligen Kulturhaus der Stadt Dubí zur Verfügung gestellt, die Einrichtung und Instrumente mussten schnell
besorgt werden.
Das Interesse der Bürger war gross, sodass die bestehenden Bedingungen für den Betrieb der Schule
nicht mehr ausreichten. Mithilfe der Vereinigung von
Eltern und Freunden der Schule konnte ein Gebäude
in Horská Bystřice erworben werden, wo die Schule
mehrere Räume zur Verfügung hatte. Um diesen Erfolg
machten sich hauptsächlich Herr Lüftschütz, Herr und
Frau Smola, Frau Šulcová und Herr Jaro verdient. Jedoch halfen sämtliche Eltern hingebungsvoll.
Zu Beginn des Jahres 1961/62 wurden zwei weitere
Mitglieder an der Schule aufgenommen, Frau Drahuška
Satýnková (Klavier) und Herr Šímek (Akkordeon und
Gitarre). In jenem Jahr besuchten bereits 85 Schüler die
Schule und es wurden Schülerabende
veranstaltet. Der erste
Schülerabend
fand
im Frühjahr 1961 im
Kulturhaus Dubí statt.
In der ersten Hälfte
traten Schüler auf und
die zweite Hälfte füllten Lahrer und Gäste
aus.
Weitere Abende fanden bereits im Schulgebäude in Horská
Bystřice statt…
Za dobu svého působení měla škola schválených k realizaci několik projektů z programu rozvoje regionálního školství (Tance národů, Předškolní estetická výchova,
Rodiče hrají s dětmi a další), několik zrealizovala sama
(experimentální hudební nauka pro starší a pokročilé,
vznik různých souborů…).
Zapojila se do programu partnerství měst, když
před šestnácti lety odstartovala sérii výměnných akcí
s Hudební školou v Arnstadtu (Duryňsko, SRN), která
později přerostla v podepsání smlouvy o partnerské
spolupráci obou měst. Počet recipročních koncertů by
se dal dnes zjistit jen podrobným průzkumem kronik
školy, zcela mimořádným však byl Benefiční koncert
v Bachkirche v r. 2000 – „Roce J. S. Bacha“, ve prospěch
zachování a renovace Bachova domu v Arnstadtu.
V roce 2010 navázala ZUŠ Dubí spolupráci s Hudební školou v Dippoldiswalde a všechny skutečnosti nasvědčují tomu, že nepůjde jen o spolupráci v hudebních
oborech, ale že dojde, díky blízkosti obou měst, i ke spolupráci výtvarných oborů obou škol.
ZUŠka je sžita ale především se svým městem, s Dubím. Oblast spolupráce školy se subjekty města je skutečně širokého záběru: od mateřských škol přes základní školy, Gymnázium J. A. Komenského, ateliéry FUD
Univerzity J. E. Purkyně v Dubí, různá zájmová uskupení až po domovy důchodců a samozřejmě Městské
kulturní zařízení v Dubí; formou nejrůznějších vystoupení či soutěží, vždy s pocitem oboustranné vstřícnosti
a sounáležitosti.
Zcela mimořádnou záležitostí je Dubská kulturní
olympiáda, soutěž, kterou každoročně pořádá ZUŠ
spolu s městem Dubí pro žáky všech dubských škol
ve věku základní školní docházky. Probíhá formou čtyřboje, všichni účastníci změří své schopnosti ve čtyřech
uměleckých disciplínách, v oboru hudebním, výtvar-
ném, literárně dramatickém a tanečním. Poroty tvoří
pedagogové zúčastněných dubských škol. Při předávání
diplomů a cen mají úspěšní olympionici možnost předvést svůj um při exhibičním vystoupení. I tato olympiáda má výročí, letos proběhl jubilejní 15. ročník. Během
patnácti let se v ní vystřídalo 586 účastníků a poroty
ohodnotily 2 344 výkonů.
Žáci ZUŠ se každoročně účastní soutěží pořádaných
MŠMT a každoročně přinášejí z těchto akcí vavříny.
Úspěchy školy jsou zaznamenány v kronikách, ve výročním roce vzpomeňme úspěch Tria zobcových fléten,
které v ústředním kole v Liberci v náročné konkurenci
získalo 3. cenu.
Svým zaměřením se škola profiluje především jako
instituce, která směřuje k dvěma hlavním cílům:
– umožnit základy vzdělávání v uměleckých disciplínách dětem v co nejranějším věku
– vést žáky tak, aby byli v dalším životě „použitelní“.
Pro děti předškolního věku máme program Předškolní estetické výchovy, který stále doplňujeme a obměňujeme již patnáct let. Děti i rodiče se tak dříve a snadněji
zorientují ve školní nabídce. A jakmile jsou děti trochu
schopné, obsazujeme je do malých souborečků, aby se
naučily hrát v kolektivu. Ve škole tak vznikají a svůj kus
života si žijí nejrůznější soubory: tak zazářil estrádní
orchestr „Romantik“, malý estrádní soubor „Křemílci“, „První severočeský kytarový orchestr mladých“,
který čítal až šestnáct členů, „MINI BAND“, „Andělé“,
„Colours“(zaměření na baroko), a další. Často vznikají
i soubory podle aktuální potřeby, při různých příležitostech (společná vystoupení muzikantů ZUŠ Dubí
a Musikschule Arnstadt, s Musikschule Dippoldiswalde,
se žáky jiných škol…). Domníváme se, že když se dětem aktivní muzicírování zalíbí a stane se jim potřebou,
bude jejich život přece jen o něco bohatší.
Škola se věnuje i přípravě ke studiu na středních odborných školách, na pedagogických fakultách, v konzervatořích a na vysokých školách s uměleckým zaměřením a je pyšná na své úspěšné absolventy.
Ne všichni, kteří projdou naší školou se budou věnovat umění profesionálně, někteří nebudou ani hrát
v souborech, někteří si třeba zahrají sami pro potěšení,
a když ani to ne, doufáme, že se nám daří vychovávat
poučené návštěvníky kulturních akcí.
Eva Valtová
9
50 let školy / 50 Jahre der Schule
… Fortsetzung
Seit dieser Zeit gab es viele Änderungen. Dreimal zog
die Schule um. Im Jahre 1993 erhielt sie ihre rechtliche
Subjektivität. Seit Februar 1997 begann der Unterricht
im neu gegründeten, etwas entlegeneren Standort Probostov und dies zunächst in den Räumlichkeiten des
dortigen Kulturzentrums und später dann in hiesiger
Grundschule.
Im Jahre 2001 wechselte die Trägerschaft (vom Schulamt in Teplice hin unter die Trägerschaft des Bezirks
Usti) und seit dem 1. September ist sie, dank der Stadtführung „zurück zu Hause“ unter der Trägerschaft der
Stadt Dubi.
Seit der Zeit ihres Wirkens hatte die Schule einige
Projekte aus dem Bereich der Entwicklung des regionalen Schulbereichs genehmigt (Tanz der Nationen, vorschulische Ästhetikerziehung, Eltern spielen mit ihren
Kindern und weitere) und einige Projekte realisierte
sie selbst (experimentelle Musiktheorie für Ältere und
Fortgeschrittene, Enstehung verschiedener Ensembles…).
Die Schule schloss sich dem Programm der Partnerstädte an, indem sie vor sechzehn Jahren mit einer Serie von Austauschaktionen in Zusammenarbeit mit der
Musikschule in Arnstadt (Thüringen/Deutschland) begann, was später in der Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages beider Städte gipfelte. Die Anzahl an
Austauschkonzerten liesse sich heute nur mithilfe der
Chroniken beider Schulen ermitteln, aber etwas Außergewöhnliches war im Jahre 2000, dem „Bachjahr“, ein
Benefizkonzert in der dortigen Bachkirche zur Erhaltung und Rennovierung des Bachhauses in Arnstadt.
Im Jahre 2010 hat die Schule Kontakt mit der Musikschule in Dippoldiswalde geknüpft und alles deutet darauf
hin, dass es nicht nur um die musikalische Zusammenarbeit geht, sondern, dank der kurzen Entfernung
beider Städte voneinander, auch um eine Zusammenarbeit im Bereich der bildenden Kunst.
Vor allem ist die Schule mit ihrer Stadt Dubi verbunden. Der Bereich der Zusammenarbeit mit hiesigen
Subjekten ist sehr weitreichend: von Kindergärten bis
Grundschulen, das Gymnasium J. A. Komensky, das Atelier FUD der Universität J. E. Purkynee in Dubi, verschiedene Interessengruppen bis hin zu Altersheimen und,
selbstverständlich, mit den städtischen Kultureinrichtungen, in Form von Konzerten oder Wettbewerben und
dies stets mit dem Gefühl der gegenseitigen Kulanz.
10
Eine außergewöhnliche Angelegenheit ist die Kulturolympiade Dubi, ein Wettbewerb, welchen die Musikschule gemeinsam mit der Stadt alljährlich für sämtliche sich im Grundschulalter befindlichen Schüler aus
Dubi ausrichtet. Sie findet in Form eines Vierkampfes
statt, in dessen Verlauf sich alle Beteiligten in vier
künstlerischen Disziplinen messen, dem musikalischen
Bereich, dem Bereich der bildenden Kunst, dem literarisch-dramatischen und dem tänzerischen Bereich. Die
Jury besteht aus Lehrern der Schulen in Dubi. Bei der
Übergabe des Diploms und der Preise haben die erfolgreichen Teilnehmer die Gelegenheit ihre Kunst im Rahmen eines Auftrittes zu zeigen. Auch diese Olympiade
feiert Jubiläum, sie fand in diesem Jahr zum fünfzehnten Mal statt. In dieser Zeit gab es 586 Teilnehmer und
von der Jury wurden 2 344 Leistungen bewertet.
Die Schüler unserer Musikschule nehmen alljährlich
an Wettbewerben, organisiert vom Schul- und Sportministerium, teil und bringen erstaunliche Ergebnisse.
Die Erfolge der Schule sind in den Chroniken zu finden,
im Jubiläumsjahr erinnern wir an unser Flötentrio,
welches bei der zentralen Ausscheidung in Liberec bei
starker Konkurrenz den 3. Platz belegte.
Mit ihrer Ausrichtung profiliert sich die Schule als Institution, welche insbesondere zwei Ziele verfolgt:
– möglichst kleinen Kindern die Bildung in künstlerischen Bereichen zu ermöglichen
– sie so zu führen, daß sie im weiteren Lebensverlauf
„brauchbar“ sind.
Für Kinder im Vorschulalter haben wir ein Programm
vorschulischer Ästhetikerziehung, welches wir immer
wieder ändern und umarbeiten und dies seit bereits
fünfzehn Jahren. So orientieren sich Eltern und Kinder
früher am schulischen Angebot. Und sobald sie ein wenig fähig sind, geben wir sie in kleine Ensembles, um
zu lernen, im Kollektiv zu spielen. So entstehen in der
Schule Ensembles die ein Stück ihres Lebens gemeinsam gehen. In der Schule glänzten so das Estradenorchester „ROMANTIK“, das kleine Estradenensemble
„Kremilci“, „das erste nordböhmische Gitarrenorchester“, welches zeitweilig bis zu 16 Mitglieder zählte,
„MINI BAND“, „Andele“, „Colours“ (spezialisiert auf
Barock) und viele andere. Häufig entstehen Ensembles
nach jeweiliger Bedarfslage, für verschiedene Anlässe
(gemeinsamer Auftritt von Musikern der Musikschule
Dubi und der Musikschule Arnstadt mit der Musikschule Dippoldiswalde, mit Schülern anderer Schulen).
Wir vertreten die Auffassung, daß, sofern ihnen das aktive Musizieren gefällt und ihnen dieses zum Bedürfnis
wird, ihr Leben wohl doch ein Stück weit bereichert
wird.
Die Schule widmet sich auch der Vorbereitung auf
das Studium an Fachmittelschulen, an pädagogischen
Fakultäten, an Konservatorien und an Universitäten
mit künstlerischer Ausrichtung und sie ist mächtig
stolz auf ihre erfolgreichen Absolventen.
Ředitelé ZUŠ Dubí:
Direktoren der Musikschule Dubí:
Ljuba Římanová
Emil Sedláček
Dagmar Rabelová
Jaroslava Holánová
Eva Lamperová
Eva Valtová
1960–1962
1962–1965
1965–1979
1979–1986
1986–1992
od r. 1992
Nicht alle, welche unsere Schule durchlaufen, werden
sich der Kunst professionell widmen, einige werden
nicht einmal in Ensembles mitwirken, andere werden
zur eigenen Freude spielen und wenn nicht einmal dies,
so hoffen wir, daß wir sie wenigstens zu gelehrten Besuchern kultureller Aktionen erziehen können.
Eva Valtová
Předškolní estetická výchova/vorbereitende Musikerziehung, ped./
Lehrerin H. Chaloupková (2008)
Miniband „Křemílci“, ped./Lehrerin L. Foltýnová
Komorní hra/Kammermusik, ped./Lehrerin Z. Ladová
Hudební pohádka/Musikmärchen, ped./Lehrerin E. Valtová
V Arnstadtu/in Arnstadt, ped./Lehrerin H. Cimplová
11
Fotografie / Fotografien
Ped./Lehrerin L. Foltýnová
Ped./Lehrerin M. Halžová
Ped./Lehrerin E. Studničková
Ped./Lehrer M. Martinec
Komorní hra/Kammermusik, ped./Lehrerin H. Cimplová
První severočeský kytarový orchestr mladých/Erste nordbömische gitarre
Orchestr, ped./Lehrerin Z. Ladová
Podmořská hudební pohádka/Musikmärchen, ped./Lehrerin E. Valtová
Ped./Lehrer Z. Ladová, J. Lada
Ped./Lehrer J. K. Strohschneider
Ped./Lehrer P. Lohr
13
Přehled pedagogů / Lehrerkollegium seit
Zaměstnanci školy / Schulangestellten
Přehled pedagogů od roku 1960
Lehrerkollegium seit dem Jahre 1960
Trejtnarová Eva – výtvarný obor
Trnečka Ivan – kytara, HN
Trnečková Ivana – klavír, soubor
Truhlář Pavel – dechy
Turrová Šárka – klavír, korepetice
Valtová Eva – řed., klavír, korepetice, PHV, HN
Valtová Eva ml. – klavír
Vaníčková Jitka – zpěv
Vedralová Jana – zpěv, HN
Velíšek Miroslav – housle, kytara
Víchová Miroslava – klavír
Vítková Eva – kytara
Vlahačová Helena – klavír, korepetice
Wernerová Jaroslava – klavír
Zakhourová Nadia – zpěv
Živkov Radko – violoncello
Andělová Kateřina – zpěv
Arnoldová Libuše – zpěv, HN,
Bacíková Kateřina – klavír, HN
Bartošková Karolína – výtvarný obor
Bayerlová Milada – klavír, korepetice
Bažantová Jitka – výtvarný obor
Bidrman Jiří – klavír
Birtus Rudolf – akordeon, zobcové flétny, EKN, klavír
Birtusová Irena – klavír, akordeon
Bojčev Nikola – klavír
Bouzová Zuzana – kytara
Brumelová Eva – housle
Cimplová Helena – flétny zobcové a příčné
Cinklová Romana – taneční obor
Čistecký Tomáš – klarinet, zobcová flétna
Eichler Jindřich – trubka
Filipová Soňa – výtvarný obor
Foltýnová Lenka – flétny příčné a zobcové, soubory
Halama Miroslav – žesťové nástr., soubor
Halžová Magdalena – klavír, korepetice
Hasil Zdeněk – trubka, housle
Herajnová Vilma – trubka
Holán Jaroslav – kytara
Holánová Jaroslava – řed., zpěv, housle
Holbová Markéta – lesní roh
Homolová Šárka – výtvarný obor
Houfková Lucie – zobcové flétny, PHV
Hrbáčová Lenka – kytara
Chaiakhmetov Marat – violoncello
Chaloupka Přemysl – flétny příčné a zobcové
Chaloupková Hana – lesní roh, trubka, zobcové flétny,
HN, soubory
Chlumová Karolína – kytara
Chmelová Lenka – flétny
Chýnová Eva – klavír
Jiroš František – kytara
Johánková Miroslava – housle
Jungová Iva – housle
Kartáková Klára – zpěv
Kopa Jiří – EKN
Kotasová Jana – výtvarný obor
Koželuhová-Černá Michaela – zpěv, HN, PHV
Kubáňová Eva – výtvarný obor
Kunčarová Radka – klarinet, saxofon
Lada Jan – zobc. Flétna
Ladová Zuzana – kytara, violoncello
14
Ladová Mirka – zobcové flétny
Lamperová Eva – řed., klavír
Landa Václav – kytara,
Linhartová Jana – výtvarný obor
Lohr Petr – kytara
Mach Tomáš – housle
Machková Miroslava – klavír
Mairichová Lucie – zpěv
Málek Miroslav – housle
Málková Marie – zpěv, HN, PHV, klavír
Mareček Václav – dechy
Mareš Jan – kytara
Martinec Michal – bicí nástroje
Mazač Vladimír – taneční obor
Mičková Lenka – výtvarný obor
Michalová Jaroslava – taneční obor
Mottlová Ivana – klavír
Mrvová Radka – výtvarný obor
Němcová Lenka – výtvarný obor
Nosková Lenka – výtvarný obor
Nosková Tereza – zpěv
Nováková Eva – housle
Patera Lukáš – akordeon
Pešková Simona – housle
Pittauerová Kamila – HN
Ploch Jaroslav – housle
Potůčková Jana – flétny příčné a zobcové
Prágl Petr – klavír
Příhonská Iva – housle
Rabelová Dagmar – řed., klavír
Rašticová Marcela – zpěv
Rychtářová Pavla – zpěv
Římanová Ljuba – řed., kytara, klavír
Satýnek Antonín – klarinet, saxofon, soubory, FOTO
Satýnková Drahomíra – klavír
Sečanská Klára – zpěv
Sedláček Emil – řed., dechové nástroje
Seidlová Eva – klavír, korepetice
Sobíšková Eva – housle, klavír
Staňková Tereza – flétny
Strohschneider Kurt – kytara
Studničková Eva – housle, zobcová flétna, PHV, HN
Svobodová Jitka – lesní roh
Šimek Jaroslav – akordeon
Šimek Petr – kytara
Šindelářová Michala – kytara
Šlechtová Bedřiška – housle, klavír
Šubrt Evžen – housle
Švandrlíková Martina – klavír
Zaměstnanci školy v jubilejním roce 2010–2011
Schulangestellten in Jubiläumsjahr 2010–2011
Eva Valtová – ředitelka/Direktorin, klavír/Klavierspiel,
experimentální hudební nauka(ExHN)/experimentelle
Musiktheorie
Pedagogové/Pädagogen:
Helena Cimplová – flétny příčné a zobcové/Querflöte
und Blockflöte
Lenka Foltýnová – flétny příčné a zobcové/Querflöte
und Blockflöte
Magdalena Halžová – klavír/Klavierspiel, korepetice/
Korrepetition
Bc. Holbová Markéta – lesní roh/Horn
Chaiakhmetov Marat – violoncello/Violoncello
Lada Jan – zobcová flétna /Blockflöte
MgA. Jana Linhartová – výtvarná výchova/Kunsterziehung
Petr Lohr – kytara/Gitarre
Michal Martinec – bicí nástroje/Schlaginstrumente
MgA. Klára Sečanská – zpěv/Gesang
Bc. Jiří Kurt Strohschneider – elektrická a basová
kytara/ elektrische und bass Gitarre
MgA. Jana Linhartová – výtvarná výchova/Kunsterziehung
Eva Studničková – housle/Geige, HN/Musiktheorie,
přípravné ročníky hudebního oboru/vorbereitende
Musikerziehung
Martina Švandrlíková – klavír/Klavierspiel,
korepetice/Korrepetition
Provozní zaměstnanci:
Růžena Majka Chmelová – samostatná referentka/
Ökonom
Mária Holíková – školnice/Schulmeisterin
15
w w w
z u s d u b i . c z
Vydala/herausgegeben von: ZUŠ Dubí, Dlouhá 134, Dubí 2, 417 02 • [email protected]
Text: Eva Valtová a archiv školy
Foto: Eva Valtová, Mgr. Jan Valta a archiv školy
Grafika a tisk: Studio Press, www.studiopress.cz
Download

almanach - ZUŠ Dubí II.