str. 4
Jsme partnery
Golden Tours 2011
VÍTKOVICE sloučily své IT společnosti
do silné VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
Máme stříbrnou
štiku!
na str. 2
str. 4
č
pun
ční
Tisk zaměstnanců skupiny
vítkovice machinery group
Vánor. 2
na st
01/2011/leden
Ceníme si
Dobré jméno značky
VÍTKOVICE
kvalitních zaměstnanců MACHINERY
GROUP
Slavnostní ráz závěru roku je ve společnostech skupiny VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP už tradičně podtržen předáváním ocenění zaměstnancům. Tentokrát diplomy obdrželo 102 zaměstnanců, 28 bylo oceněno stříbrnou mincí a diplomem a 5 zlatou mincí a diplomem. (Pozn. red.:
V průběhu druhého pololetí roku 2010 dosáhlo ve společnostech skupiny
pracovního jubilea třicet let 58 zaměstnanců, čtyřicet let pracovalo pod
značkou VÍTKOVICE 39 zaměstnanců a pět jich oslavilo 45 let s firmou.
Do důchodu odešlo nebo se chystalo odejít 33 lidí.)
Diplomy a stříbrnou pamětní minci předali svým zaměstnancům ředitelé jednotlivých společností. Ocenění zlatou pamětní
mincí s diplomem převzali z rukou Ing. Jana
Světlíka, předsedy představenstva a generálního ředitele VÍTKOVICE HOLDING, a. s.,
ve čtvrtek 23. 12. 2010 ve Vítkovickém
zámku Ing. Miloš Holý, obchodní ředitel
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a Miroslav
Tomeček, kovář ze stejné společnosti; Jozef
Sedláček, specialista pro výstavbu IC, a Karel
Doležal, strojní zá­
mečník, oba ze společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING,
a Ing. František Blažek, finanční ředitel společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER. Všem
oceněným, kteří svou prací přispívají k posílení dobrého jména značky VÍTKOVICE, ještě
jednou blahopřejeme a přejeme jim úspěšný
vstup do nového roku!
- gl -
Zlatou pamětní minci přebírá Jozef Sedláček z VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING (vpravo)
Dolní oblast VÍTKOVICE
Začíná rok velkých změn!
Investice v celkovém rozsahu okolo
miliardy korun odstartují v roce 2011
řadu významných počinů, které značnou měrou změní tvář Dolní oblasti
VÍTKOVICE a přiblíží ji velkorysým plánům prezentovaným již před časem skupinou VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Jako první projde výraznou proměnou
plynojem. Podle projektu architekta Josefa
Pleskota vyzvednou v polovině ledna odborníci společnosti Hutní montáže zvon
plynojemu zhruba do výšky 32 metrů. Tento
krok bude předcházet rozsáhlým stavebním pracím, které z historicky cenného objektu vytvoří unikátní víceúčelovou aulu. Její
součástí by se po dokončení rekonstrukce
v roce 2012 mělo stát i Výtvarné centrum
Chagall, které do oblasti vnese kulturní život. V plynojemu totiž vznikne excelentní
výstavní prostor, jenž nabídne prezentaci
umělecký děl zázemí, které nemá v České
republice obdoby.
pokračování na straně 2
vytváříme my všichni!
Je to jen pár dnů, kdy jsme se setkali při tradičním Vánočním punči. Nedělám
si iluze, vím, že někteří dorazili především
kvůli možné výhře, dárkům a horkému nápoji, jiní proto, aby se den před Štědrým
večerem na okamžik zastavili se svými kolegy a popřáli jim pěkné svátky. Ale přesto
věřím, že v předvánoční atmosféře alespoň
na chvíli pocítili ten příjemný fakt, že jsou
součástí velkého a úspěšného celku, firmy,
která má své jméno doma i v zahraničí.
Že patří ke společnosti, která jim i v nejistých dobách ekonomické krize dokáže
nabídnout jistotu dobré práce.
Přeji si, a především to přeji všem společnostem naší vítkovické skupiny, aby si
v novém roce 2011 každý z nás, vítkováků,
intenzivněji uvědomoval svou sounáležitost
s firmou, své sepětí se značkou VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP. Aby silný a pozitivní
vztah k této značce vnímalo stále více zaměstnanců, aby loajalita k zaměstnavateli
a hrdost na značku nebyly jen prázdnými
pojmy, ale souhrnem konkrétních činů
a jednání všech lidí ve firmě.
Vím, že vztah ke značce se nedá nařídit,
nelze jej zapracovat do žádných směrnic.
Stejně tak si nelze koupit úctu a respekt
a přesto, nebo právě proto, je to něco, čeho si člověk i firma cení... Vztah ke značce
je třeba budovat, posilovat a rozvíjet jak
ze strany společnosti, tak ze strany zaměstnanců, a doslova v každém momentu
života firmy. Protože jen kvalitní vztah lidí
ke značce umožňuje, aby šířili dobré jméno
firmy, v níž pracují.
Bohužel, někteří zaměstnanci si někdy
neuvědomují, že právě oni jsou brand ambassadory neboli velvyslanci značky. Že jejich vztah k zaměstnavateli a jejich způsob
prezentace firmy jsou důležitým faktorem,
jenž se podílí na kvalitě a prestiži značky,
zvyšuje její cenu na trhu a hraje klíčovou
roli v úspěšném byznysu firmy. A naopak.
Silná značka zaměstnavatele je skvělou
vizitkou každého zaměstnance a zvyšuje
jeho cenu na pracovním trhu.
Ano, máme mnoho důvodů, abychom
my všichni společně dělali pro dobré jméno
značky VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
maximum. Sám za sebe mohu říci, že pozitivního vztahu zaměstnanců ke značce si
opravdu cením. Nelze totiž vítězit s týmem,
jehož hráči nevěří v úspěch klubu, za který
hrají, a nejsou pyšní na klubové barvy.
Proto všem do nového roku přeji nejen
pracovní i osobní úspěch, zdraví, štěstí a klidnou mysl, ale také to, aby každý
jedinec byl excelentním velvyslancem
značky VÍTKOVICE MACHINERY GROUP.
Prospěje to nám všem!
Ing. Jan Světlík
předseda představenstva
a generální ředitel
VÍTKOVICE HOLDING, a. s.
Chceme oslovit
největší evropské
stavbaře!
Společnost
VÍTKOVICE
POWER
ENGINEERING (VPE) se ve dnech 17.
až 22. ledna 2011 v Mnichově zúčastní největšího mezinárodního stavebního
veletrhu v Evropě s názvem BAU 2011.
„Na této akci, která se koná každé dva
roky, nás zajímají především generální
dodavatelé staveb a největší stavební
firmy, které působí nejen na evropském,
ale také na celosvětovém trhu, a jimž
jsme schopni dodávat ocelové konstrukce mostů a hal, průmyslových a techno-
logických provozů i energetických zařízení,“ říká Ing. Pavel Czene, ředitel PBU
Ocelové konstrukce ze společnosti VPE.
Na veletrhu, jehož součástí jsou také
semináře zaměřené na finanční úspory,
speciální technologie, životní prostředí,
realizaci velkých celků apod., nebude
společnost VPE prezentovat jen své aktivity, ale také možnosti ostatních společností skupiny VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP.
- gl -
1
pokračování ze strany 1
Dolní oblast VÍTKOVICE
Podpis pro Adularyi
Začíná rok velkých změn!
Klíčovým naplněním objektu však bude
vzdělávání, na němž se mají podílet obě
ostravské univerzity i další významné vzdělávací instituce Moravskoslezského kraje.
Souběžně bude v Dolní oblasti VÍTKOVICE
pokračovat rekonstrukce historicky unikátní
VI. energetické ústředny, jejíž budoucnost
má podobu interaktivního muzea, a budována bude prohlídková trasa na dominantě
oblasti, kterou je vysoká pec č. 1.
O všem, na co bylo třeba se soustředit při nadzvedávání zvonu plynojemu,
a také o celkovém řešení národní kulturní
památky, včetně propojení Dolu Hlubina
a vysokopecní oblasti objektem koksovny, budeme čtenáře Vítkovických novin
informovat v následujících vydáních. Hned
v tom únorovém přineseme fotoreportáž
z prací na historickém plynojemu.
- red -
Jan Světlík
a Wolfgang
Leitner, výkonný
ředitel rakouské
společnosti
Andritz AG
(vpravo),
podepsali
16. 12. 2010
kontrakt mezi
VÍTKOVICE
POWER
ENGINEERING
a Andritz AG
na dodávku
fluidních kotlů
pro projekt
elektrárny Yunus
Emre, zákazník
Adularya.
VÍTKOVICE sloučily své IT společnosti
do silné VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
Dosavadní společnosti tvořící zázemí pro rozvoj a využití informačních technologií (IT) skupiny VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP (VMG) se spojí do jedné silné akciové společnosti
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS.
Samostatné společnosti NETPROSYS, s.r.o.,
MEDIUM SOFT, a. s., a VÍTKOVICE ITS, a. s., tedy
začaly od 1. ledna 2011 pracovat pod společným názvem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS se společným obchodním a finančním plánem.
Cílem celého procesu fúze, který má být dokončen v první polovině roku 2011, je sjednocení aktivit
a služeb IT skupiny a posílení pozice na vysoce konkurenčním trhu IT služeb, kde VÍTKOVICE se svými IT
službami už nyní patří ke špičce v oboru.
V roce 2011 se nová společnost prioritně soustředí
na akceleraci existujících i nových obchodních příležitostí a zavádění nových služeb pro skupinu VMG i externí zákazníky. Půjde například o implementaci IS (MS
Sharepoint, MS Dynamics), koncepty doručování apli-
Foto: Ing. Petr Macháček
kací (application delivery s využitím technologií CLOUD
computing, Citrix, VM WARE).
Věříme, že sloučení stávajících společností přinese
také snižování celkových nákladů na vlastnictví IS/IT
pro skupinu VMG a zároveň zvýší dosavadní portfolio
nabízených produktů směrem k řešením s vysokou přidanou hodnotou a vysokou rentabilitou.
Akciová společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS
chce být spolehlivým a otevřeným partnerem, který
chce naslouchat, bude se ptát a bude odpovídat.
V letošním roce přeji všem hodně úspěchů v osobním i v pracovním životě. Ať nás čekají jen samé příjemné starosti a hodně společné práce.
Mgr. Radim Juchelka
ředitel společnosti
GLOSA
O náladě
Vlastní nálada je téma, o kterém by
se dalo hodně a dlouze psát. Třeba
o tom, jak naši náladu ovlivňuje špatné počasí a nedostatek slunce, jak
jsou jižní národy takové víc „v pohodě“, protože tam prostě svítí, a čím
dál na sever jsou lidé jakoby zádumčivější, vážnější a zamyšlenější.
Taky by se dalo psát o tzv. „blbé
náladě“, která vzniká působením větší hustoty nepříjemných lidí na km².
Častokrát, aniž bychom si to uvědomovali, ovlivníme den mnoha lidí
do plusu či mínusu už jen tím, jak
je ráno pozdravíme, jak se na ně
usmějeme či neusmějeme. Nálada je
skutečně pro mnoho lidí výrobní prostředek, protože, pokud je špatná,
pracovní výkon je stoprocentně horší,
známky dětí ve škole ani nemluvit…
A přitom možná stačí tak málo!
Znám jednoho kolegu, který sice
pracuje „jako čert“, nicméně jakoukoliv debatu začne i končí tím, že to
stejně všechno stojí za …..
Všiml jsem si, jak se s ním lidé,
i když si ho doopravdy váží, stále
míň a míň setkávají, jak se mu docela
i programově vyhýbají.
Nejhorší je fakt, že špatná nálada
je nakažlivá stejně jako zarděnky.
A od nálady jednotlivce je jen malý
kousek k náladě skupiny lidí a od ní
postupně k celé společnosti.
Možná přeháním.
Jaké je ale řešení?
Pozitivní myšlení, to je ta nesmírně
potřebná věc, to je návod, jak na to.
Na množství sněhu všude kolem
nás se prostě člověk může podívat
také dvěma způsoby. Buď pohledem
člověka, který musí vzít do rukou lopatu a pořádně si zacvičí, nebo třeba tak, že bílá kolem nás je vlastně
krásná.
Hezký den.
Zdeněk
Vánoční punč mile překvapil
hravým výlovem kaprů a spoustou cen
val
u a kvalitní práci poděko
ná atmosféra. Za poctivo
„U Rudolfa“ vládla příjema), který zároveň zdůraznil i nutnost zvyšování
Ing. Jan Světlík (třetí zlev e, předseda Odborového sdružení Vítkovice
akce
. Jedním z moderátorů E,
produktivity v novém roc
VIC
pronesl přání k Vánocům
Ladislav Sladký (vlevo) hý zleva), ředitel sdružení Dolní oblast VÍTKO
).
byl Ing. Petr Koudela (druli kapři z jistebnických sádek (v kádi vpravo
a jednu z hlavních rolí hrá
Pátá a čtvrtá cena
měly tentokrát podobu
kulaťoučkého kapříka
to
v síťovce, bronzové mís
ničkou
bylo oceněno autolékártrojem,
a hasicím přís
t
které věnovala společnos
VÍTKOVICE HTB, stříbrou
znamenalo třikrát páleno í
rvn
vítkovickou slivovici a p kia
cenou byl mobil No
s doživotní navigací.
Vánoční punč je už tradice. Lidé přijdou vzájemně si popřát,
zahřát se punčem, pobavit se, zastavit se v předvánočním
shonu a třeba i něco vyhrát…
vystoupilo
Pětkrát pět náhodně vylosovanýchA se štěstím přece
í.
štěst
své
ilo
zkus
aby
m,
odiu
na p
zlatá… Stačí jen hodit
souvisí ryba, která ani nemusí být řské umění.
rybá
své
it
zkus
třeba
nebo
kou
kost
Připijme
vánočním punčem
ve vítkovických
hrníčcích
šťastnému
novému roku!
Foto: Jiří Zerzoň
2
Seznamte se s pěti osobnostmi
oceněnými zlatými mincemi
Zalomené hřídele jako
srdeční záležitost
O hřídelích se říká, že jsou srdcem motorů lodí. A ve společnosti VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY se léta letoucí ví,
že zalomené hřídele jsou srdeční záležitostí
Ing. Miloše Holého, obchodního ředitele
společnosti. „O hřídele jsem se začal zajímat hned po svém příchodu do tehdejšího Závodu 3. Moje práce s nimi vlastně
neustále souvisela jak v oblasti organizace
výroby, tak při řešení technických otázek
i v rámci obchodu. Je to produkt, který učinil VÍTKOVICE známými po celém světě,
i v socialismu byly zalomené hřídele těmi
výrobky, které jsme vyváželi i na západní
trhy. Za dobu existence firmy od roku 1828
VÍTKOVICE vyprodukovaly více než tři a půl
tisíce zalomených hřídelí a mě těší, že jsem
byl u toho, když se jich za dobu mého
působení ve vedoucích funkcích vyrobilo
přes dva a půl tisíce,“ usmívá se muž, který od svého nástupu 1. 12. 1965 s firmou
prožil ty dobré i ty horší okamžiky.
„Jedním z nejsložitějších z hlediska života firmy, kdy jsem byl ve funkci ředitele
společnosti, i z hlediska osobního bylo období před rokem 2000. Tehdy vládla vysoká insolventnost a hrozilo zastavení výroby,
které vyvrcholilo zastavením ocelárny na tři
měsíce. Víte, je jednoduché otočit vypínačem, ale pak výrobu znovu rozběhnout
je velmi, velmi složité! Byl to čas nejistoty,
nevěděli jsme, zda přežijeme, neměli jsme
vizi, perspektivu… Naštěstí v roce 2003
přišla privatizace a shodou okolností došlo i k výraznému oživení na trhu.“ Ale jak
Ing. Holý říká, na špatná období člověk
rychleji zapomíná, byť je rozumné si je občas připomenout, a myslí především na to
dobré. „Toho radostného bylo opravdu víc.
Člověka těší, když se mu daří obchodně nebo když vybuduje a dokáže udržet
fungující kolektiv… I teď, v čase světové
ekonomické krize, kdy hledáme nové příležitosti na trhu, je těch pozitivních momentů
dost. Patří k nim například získání zakázky
pro argentinskou firmu IMPSA. Jde o šest
vůbec největších turbínových hřídelí a nábojů pro vodní elektrárnu, jaké kdy byly pod
značkou VÍTKOVICE
vyrobeny.“
Úspěšně zvládnutých obchodních
jednání má za sebou
Ing. Holý nespočet.
A stejně tolik zkušeností… „Všechny více i méně významné
kontrakty mají určitý
vývoj, nic nepřichází
náhodně. Je to nejen
o detailním technickém poznání toho,
co si zákazník žádá,
ale také o navázání
mezilidských vztahů.
A máte-li jako protějšek lidi, kteří problematice rozumějí a chtějí,
aby ke kontraktu došlo, tím lépe!“ komentuje své profesní úspěchy obchodní ředitel
a zdůrazňuje nutnost nepodceňovat znalost mentality různých národností. „Jedeteli například do Číny, je dobré vědět něco
o historii, něco o zvyklostech, které tam
panují, aby člověk nešlápl vedle. V každém
případě je nutná příprava a je na každém
obchodníkovi, co je ochoten se o určité
zemi dozvědět. Ale ať se připravíte sebelépe, ne vždy jde všechno jako po másle,
ne vždy navážete ty nejlepší vztahy. Občas
máte pocit, že vás chce potenciální obchodní partner spíše využít, než s vámi
navázat korektní vyvážený vztah. Jsou
i situace, kdy se odchází od stolu, přerušuje se jednání, vyměňují se názory. Ale
všechno musí mít určité hranice, byť řada
jednání je dosti emotivní.“ Emotivní byl pro
Potřebují mě…
Čtyřicet pět let dojíždí Miroslav Tomeček,
kovář v NS Kovárna VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY a rodák z Dobré u FrýdkuMístku, den co den dvě hodiny do práce
a dvě hodiny z práce. „V minulosti to bylo jednodušší, na náměstí ve Vítkovicích
stával účelový spoj, na který mi navazoval
autobus domů. Dnes, když jedu na odpolední nebo na noční, musím často vyjíždět
i o hodinu dříve než v minulosti a dvakrát
přesedat, abych se do práce dostal včas,“
vysvětluje pan Miroslav, jehož tatínek, mistr
ve vítkovické Mostárně, jednoho dne přinesl domů tři přihlášky na vítkovické učiliště na obory zámečník, montér ocelových
konstrukcí a kovář. „Učil jsem se relativně
dobře, asi bych se dostal i na průmyslovku,
ale v té době jsem chtěl být co nejdříve finančně nezávislý, a tak zvítězil kovář.“ Pan
Tomeček nastoupil do vítkovické Kovárny
hned po vyučení a bez přestání v tomto
těžkém provoze pracuje dlouhých pětačtyřicet let. „Začínal jsem u osmisettunového
lisu, kde jsem se postupně propracoval
až na post předáka v roce 1985. Pak se
začala Kovárna modernizovat a postavil se
Dobrý zámečník umí vše…
Ing. Miloše Holého také fakt, že mu byla
jako jednomu z pěti oceněných v prosinci
2010 udělena zlatá pamětní mince, nejvyšší ocenění ve firmě. „Že jsem tu pětačtyřicet let, to já sám vím docela dobře. Ale
musím přiznat, že mne potěšilo, že na to
myslí i moji nadřízení a že si mě váží natolik,
aby mne navrhli na toto ocenění. Což pravděpodobně znamená, že moje práce měla
a má pro VÍTKOVICE přínos.“
„V deváté třídě jsem dostal jako jediný
ze školy díky svému dobrému prospěchu
šanci odejít do učení do Ostravy na vítkovické učiliště. Vzhledem k tomu, že pocházím z malé vesnice na rakousko-českých
hranicích, kde v té době byla nouze o práci
a většina obyvatel pracovala v místním JZD,
Pokud bych se měl rozhodnout znovu, neměnil bych!
Výstavba elektroocelárny v Kladně
Dříni, koksové baterie číslo čtrnáct a následně i kyslíkové konvertorové ocelárny
v Třineckých železárnách, dále výstavba
dvou zařízení pro plynulé odlévání oceli(ZPO) v bývalé Nové huti, rekonstrukce
vysoké pece č. 5 v německém Eisenhüt­
tenstadtu, vysoké pece č. 6 v uralském
Nižném Tagilu, nebo dokonce realizace kulového zásobníku 4000 m2 pro skladování
tekutého propanu v Kostarice ve střední
Americe a další. To je jen část investičních
celků (IC), jejichž kompletaci zastřešoval
Jozef Sedláček, specialista pro výstavbu
IC ve společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING. Rodák z východního
Slovenska prožil část svého života v Pusté
Polomi na Opavsku a 30 let v OstravěHrabůvce. „Otec pracoval v tehdejších
Vítkovických železárnách, a tak mě v rámci
zachování rodinné tradice přihlásil v roce
1962 na vítkovické učiliště na učební obor
dřevomodelář. Po vyučení jsem nastoupil
do provozu Těžká mechanika,“ vzpomíná pan Jozef, který v průběhu devíti let
strávených v Těžké mechanice stihl také
večerně vystudovat Střední průmyslovou
školu v Ostravě-Vítkovicích. „V roce 1974
jsem přešel do tehdejšího dodavatelsko-inženýrského závodu (DIZ). Po jeho zrušení
na počátku tohoto desetiletí a po různých
organizačních změnách pracuji v tomto
oboru dodnes,“ dodává třiašedesátiletý
pan Sedláček, který prošel všemi posty
od kompletátora přes vedoucího stavby,
projektového manažera až po vedoucího
IC. „Je to náročná, ale úžasně různorodá
práce, při níž jsem zažil mnoho stresových
situací, ale zároveň jsem se mnohému
naučil, hodně cestoval, poznával lidi a zís-
zde lis CKV 630, který jsem obsluhoval už
jen jako strojník dalších patnáct let a stále
ho příležitostně obsluhuji. Poslední léta však
trávím na největším lisu CKV 1600,“ popisuje léta strávená ve VÍTKOVICÍCH šedesátiletý pan Miroslav, kterého zde drží především
skvělý kolektiv a také fakt, že díky modernizaci odpadla těžká manuální práce, kterou
dříve v Kovárně zažil. Možná i proto dnes
zastává názor, že kdyby se měl rozhodovat
znovu, asi by si vybral jednodušší a méně
fyzicky náročnou profesi. „Roky letí a už se
necítím tak silný jako dříve, i proto bych už
rád šel do důchodu, na který mám nárok
už od února 2010. Ale zatím mě prý stále
potřebují,“ dodává s úsměvem dvojnásobný otec dvou dospělých dcer, pro něhož
jsou největším odreagováním turistické výlety s rodinou po hradech, zámcích a jiných
památkách, výlety do okolí, jízda na kole
a další. Má rád ale i kulturní akce všeho
druhu a hodně času tráví pan Miroslav rovněž prací kolem domu po rodičích, který
v posledních letech celý rekonstruoval. Své
vyžaduje i zahrádka a také nejmenší člen
rodiny – kokršpaněl Atys.
kával cenné zkušenosti. Kdybych se měl
rozhodnout znovu, neměnil bych!“ pokračuje pan Sedláček, který dlouhá léta působí také v základní odborové organizaci
OS KOVO, VÍTKOVICE - ředitelství, které
od roku 2006 předsedá. A jak se dá spojit
tato časově náročná profese s rodinným
životem? „Jelikož jsem byl opravdu velmi
často i dlouhé týdny pryč, žena zůstala
s dětmi doma, za což jsem jí velmi vděčný.
Zajistila nám všem krásný domov,“ dodává
na závěr otec dvou dospělých dětí - syna
a dcery a dědeček malé vnučky Karolínky.
Jeho velkou zálibou je regionální historie,
zejména obce Pustá Polom, kam se po letech opět vrátil. Hodně času mu zabírá také oprava domu po rodičích a práce na zahradě. Pokud se však potřebuje opravdu
odreagovat, neváhá a vyráží se svou ženou
na výlet do hor.
rodiče neváhali a poslali mě do města,“
vzpomíná na své vítkovické začátky dvaašedesátiletý Karel Doležal, který se vyučil
strojním zámečníkem a neskutečných 47
let pracoval v Kotlárně Energetického strojírenství, dnešní společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING. Na jižní Moravu se
již nikdy nevrátil. „Když jsem pak jezdíval navštěvovat rodiče a pozoroval, jak mí vrstevníci stavějí baráky, starají se o své pozemky
a já jsem bydlel pořád na svobodárně, bylo
mi občas trochu líto, že jsem se přestěhoval. Ale nikdy jsem ani na chvíli neuvažoval
o tom, že bych z VÍTKOVIC odešel, změnil
obor nebo dokonce město. Našel jsem zde
stálé zaměstnání, které mě bavilo, postupně získal i byt a narodili se nám dva synové.
Dnes už se v Ostravě cítím doma,“ popisuje
svůj vztah k městu pan Karel, podle něhož
je práce strojního zámečníka náročná, ale
i zajímavá. „Dobrý zámečník umí vše - brousit, pálit, svařovat, montovat. Dostane materiál a výkres a musí si poradit. To
mě bavilo, ta nejednotvárnost, rozmanitost. Pracoval jsem na výrobě
nejrůznějších dílů pro elektrárny, jako
jsou části kotlů, potrubí, rozvody potrubí, ale podílel jsem se i na výrobě
turbínových skříní a dalších produktech. V posledních letech jsme však
zhruba 60 % pracovní doby věnovali
broušení, což bylo s ohledem na můj
zvyšující se věk docela náročné a taky méně zajímavé. Možná i proto
jsem se na důchod už docela těšil,“
pokračuje pan Doležal, jehož synové šli ve stopách otce a oba jsou
v současné době zaměstnanci VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING, i když se věnují jiným profesím. Od září letošního roku je pan
Karel v důchodu. Přesto tento dvojnásobný
otec a pětinásobný dědeček stále nemá
na nic čas. „Dlouhé roky jsem sólově zpíval
v souboru DK Vítkovice a zpěvu, i když jen
tak s kytarou, se věnuji stále. Působil jsem
také v revizní komisi v odborech a tak se
i nadále účastním společných akcí a v neposlední řadě se konečně naplno věnuji
svému největšímu koníčkovi – rybaření,“
dodává na závěr pan Karel, který minimálně
40 let nekupoval vánočního kapra. Vždy si
ho chytil sám…
Kádrový profil si dva roky zlepšoval manuální prací
„Žena se už nemůže dočkat, až mě
bude mít doma na plný úvazek. Má připravený dlouhý seznam úkolů, které bych
měl od ledna začít plnit,“ říká s úsměvem
Ing. František Blažek, jednatel a finanční
ředitel společnosti VÍTKOVICE TESTING
CENTER, který po 43 letech ve firmě odchází v těchto dnech do důchodu. Jeho
cesta k postu finančního ředitele však nebyla vůbec jednoduchá. „Základní školu
i gymnázium jsem vystudoval v Matiční
ulici v Ostravě. Bohužel, pár dnů před maturitou jsem byl vyloučen a bylo mi dopo-
ručeno zlepšit si takzvaný kádrový profil
manuální prací. A tak jsem bez maturity
nastoupil do VÍTKOVIC jako frézař. Teprve
po dvou letech mi dovolili zkoušky dodělat
a díky mé urputnosti jsem nakonec nastoupil i na vysokou školu ČVUT v Praze, kterou jsem ukončil v roce 1967. Ihned poté
jsem nastoupil do oddělení racionalizace
a normování práce tehdejších Vítkovických
železáren, kde jsem zůstal dvacet šest let.
A od referenta jsem postupně prošel všemi posty až po vedoucího odboru. Podílel
jsem se na zavedení rozvozu nářadí z vý-
dejny na jednotlivá pracoviště v provozu
370 - Těžké mechaniky, pracoval jsem
na projektech řízení výroby v provozu 520 –
Mechanické dílny I a dalších. A podařilo se
mi zvládnout i postgraduály hned ve třech
oborech, “ vzpomíná pan František, pro
něhož byla tato práce více než zajímavá.
„Šlo o tvůrčí úkoly, které jsme museli plnit
na základě přesných údajů pomocí technicky zcela přesných metod.“ Po revoluci
v roce 1989 bylo však toto oddělení zcela
zrušeno a inženýr Blažek nastoupil do odboru firemní strategie. „Spolupodílel jsem
se na privatizačním projektu akciové společnosti VÍTKOVICE, pracoval jsem chvíli
i na úseku podnikové kontroly a od prosince 1994 působím zde – v dřívějších
Zkušebnách a laboratořích, dnešní společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER,“
pokračuje třiašedesátiletý Ing. Blažek, který
i tentokrát začal nejprve v technicko-ekonomickém oddělení. Jednatelem a finančním
ředitelem se stal v roce 2000. „Jsem rád,
že se společnosti za mého finančního vedení dařilo relativně dobře, o čemž svědčí
také ocenění Štika českého byznysu, které
získávají firmy za hospodářský růst. Letos
jsme se umístili na 16. místě z celkem 3642
vybraných firem. Navíc, díky tomu, že jsme
již třetím rokem mezi stovkou nejúspěšnějších českých firem, získali jsme zároveň cenu
´Nejstabilnější štika´,“ dodává na závěr pan
František, který je nejen otcem již dospělého
syna a dcery, ale také čtyřnásobným dědečkem. Nejmladší vnučka měla v den rozhovoru čerstvých 24 hodin. A jaké plány má pan
František na nejbližší období? Těší se procházky s kočárkem, na práci na chatě i na lyžování a ostatní rekreační sporty a turistiku.
3
VÍTKOVICE TESTING CENTER
druhá „nejstabilnější štika“ českého byznysu
Společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER „zabodovala“ v sedmém ročníku prestižní soutěže Štiky českého byznysu. Z celkového počtu 3642 vybraných firem se umístila na výborném 16. místě. A v sekci „Nejstabilnější štika“, který tvoří firmy, jež se v posledních třech letech umístily mezi 100 nejlepšími, což svědčí o jejich trvalé úspěšnosti, obsadila vynikající druhé místo! „Když
vezmeme v úvahu, že jsme pomyslnou „stříbrnou medaili“ získali v žebříčku všech firem bez ohledu na obor podnikání, je to
úspěch o to hřejivější. Vždyť proniknout mezi firmy, podnikající v lukrativních oborech IT technologií, telekomunikací, distribuce
pohonných hmot a podobně, není pro společnost, jejímž hlavním oborem je zkoušení materiálů a kalibrace měřidel, snadné,“
vrací se ke skvělému umístění Ing. Radomíra Holušová, ředitelka společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER.
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 23. listopadu 2010 v Konferenčním
centru budovy City Tower v Praze. Soutěž
Štiky českého byznysu byla založena firmou
Coface s cílem identifikovat české prudce
rostoucí podniky s předpoklady pro další růst a zároveň nabídnout podnikatelské
veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem na celostátní i regionální úrovni.
Soutěž Štiky českého byznysu představuje
žebříček nejdynamičtěji rostoucích tuzemských firem. Žebříček Štik českého byznysu
je každoročně sestavován na základě databáze společnosti Coface Czech, která sou-
střeďuje údaje o více než sedmi milionech
podniků ze střední a východní Evropy. Pro
konečné umístění v žebříčku je pak rozhodující hodnota indexu 1000 Coface, který
je vypočten na základě pěti ekonomických
kritérií: nárůstu obratu, ROE (poměr hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměr hospodářského
výsledku po zdanění k celkovým aktivům),
běžné likvidity a míry zadluženosti.
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ má novou učebnu
automatizace a regulace
Národní strojírenský klastr Od listopadu
letošního roku mají žáci elektrooborů VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ
průmyslové školy a gymnázia k dispozici novou učebnu automatizace a rezískal evropskou dotaci
gulace s moderními řídicími systémy z produkce firmy Rockwell Automation,
Národnímu
strojírenskému
klastru
(NSK) se v těchto dnech podařilo získat
zhruba 43 mil. dotaci z programu OPLZZ
(MPSV) na vzdělávání svých členů.
„Žádost na tento projekt jsme zpracovávali již na přelomu let 2009 a 2010, v únoru 2010 jsme ji pak podali. V říjnu jsme
dostali pozitivní odpověď, že jsme dotaci
získali. V dnešní náročné době je vzdělávání zaměstnanců více než důležité, proto
jsme rádi, že náš projekt v silné konkurenci
uspěl,“ říká Ing. Lubomír Gogela, manažer
NSK, který koncem listopadu celý projekt
prezentoval v rámci holdingové porady
VMG v Lázních Jeseník. Národní strojírenský klastr, který vznikl v roce 2003, sdružuje nyní 57 organizací s celkem 21 tis.
zaměstnanci. Klastr spolupracuje se dvě-
ma vysokými školami a třemi průmyslovými školami. Podílí se rovněž na projektech v oblasti výzkumu a vývoje a dalších.
„Do projektu „Vzdělávání zaměstnanců
podniků sdružených v NSK“ se zapojilo 12 organizací, z toho sedm ze skupiny
VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (jejich dotace činí cca 30 mil. Kč). Celkem
bychom v rámci této akce měli proškolit
2778 zaměstnanců, a to v šesti klíčových
aktivitách: obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro JE, získání kvalifikace
k výrobě membránových stěn, zvyšování
podpůrných a manažerských dovedností,
zvyšování úrovně měkkých dovedností,
zvyšování úrovně jazykových dovedností, zvyšování kvalifikace zaměstnanců
na technických a dělnických pozicích.
V současné době je zvlášť aktuální aktivita, která se týká výroby komponent JE
a která tvoří téměř 60 % objemu projektu,“ vysvětluje cíle projektu, jehož žadatelem je NSK, příjemcem podpory zapojené
subjekty a zpracovatelem žádosti pak BIC
Ostrava, Ing. Lubomír Gogela.
Golden Tour 2011
Skupina VÍTKOVICE MACHI­NERY
GROUP (VMG) se stala generální
partnerem největší fotbalové halové ligy firem Golden Tour 2011.
Sportovní týmy zaměstnanců společností skupiny VMG i sportovně
zdatní jednotlivci z řad zaměstnanců vítkovických společností
se tak stanou součástí klání, jehož
se pravidelně účastní 150 firem,
které reprezentují více než dva tisíce účastníků. Skupina VMG se
tak ocitne ve společnosti značek
ČEZ, Adidas, Microsoft, RWE, ČD
Cargo i státní správy. Tu mimo jiné reprezentují týmy Policie ČR
a Hasičské ZS ČR.
„Tento sportovně-společenský projekt
se čtrnáctiletou tradicí, který běží v Praze,
Plzni a Brně a také v Bratislavě, letos poprvé zavítá do Ostravy. A dává tak šanci
všem vítkovickým zaměstnancům, kteří
si ve skvělé atmosféře chtějí zahrát dobrý
fotbal a zároveň reprezentovat svou firmu,“
říká Ing. Pavel Czene, ředitel PBU Ocelové
Allen-Bradley. Řídicí systémy této firmy
jsou dlouhodobě nasazovány ve vítkovických provozech a jsou jimi řízena
různá technologická zařízení, zejména
pak průmyslové pece ve společnosti
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY.
Učebna byla vybudována ve spolupráci se společností VÍTKOVICE SCHREIER,
která patří do skupiny VÍTKOVICE
MACHINERY GROUP a která veškeré
programovatelné automaty předala škole
jako sponzorský dar. Zároveň zástupci společnosti VÍTKOVICE SCHREIER
provedli zaškolení odborných učitelů VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ pro práci
a programování těchto řídicích systémů. „V dnešním otevřeném světě se
předpokládá, že nastupující technická
generace se bude setkávat se širokou
škálou technických prostředků. Každá
informace o špičkové technice, která
řídicích systémů, frekvenčních měničů
a operátorských panelů. Následně pak
žáci mohou provádět praktická zapojení
jednoduchých řídicích obvodů a ověřovat si správnost funkce na modelech,
které znázorňují různé druhy technologických procesů (např. řízení světelných
návěstí, řízení pracovních strojů, řízení
hladiny a přečerpávání tekutin, řízení teploty v peci, řízení klimatizací apod.).
Ocelové konstrukce a jeřábové dráhy pro haly
polské společnosti VÍTKOVICE MILMET S.A.
V období srpna až září 2010 byly v nákladovém středisku NS 823 - HARD
Jeseník společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING vyrobeny ocelové konstrukce a jeřábové dráhy halových objektů pro nové výrobní prostory společnosti
VÍTKOVICE MILMET S.A., výrobce tlako-
konstrukce ze společnosti VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a zároveň garant
Golden Tour Ostrava a 1. místopředseda
Komise futsalu ČMFS.
Turnaj začíná v lednu 2011, hrát se bude
v moderní sportovní hale v Ostravě-Dubině.
Ceny pro vítěze jednotlivých soutěží se pohybují v částkách od 10 tisíc do 25 tisíc
korun, zajištěn je postup na turnaj Euro
Golden Tour 2011 a účast na závěrečném
galavečeru soutěže. Toho se kromě významných zástupců regionální společenské
a sportovní sféry zúčastní také osobnosti FC Baník Ostrava, jehož majitel Tomáš
Petera je patronem Golden Tour Ostrava.
- red -
se ve světě používá, je
pro nové techniky důležitá,“ zdůvodňuje velkorysý krok společnosti
VÍTKOVICE SCHREIER
její jednatel Josef Šrajer. „Není možné
učit lidi, že existuje pouze jeden druh
zařízení, proto jsme pomohli vybudovat
další učebnu se špičkovými technickými
prostředky.“
V nové učebně, která přispěje ke zkvalitnění přípravy v elektrooborech a zvýší
možnost uplatnění absolventů v praxi,
se žáci prostřednictvím výpočetní techniky seznamují se základy programování
vých lahví na teritoriu Polska. Jednalo se
o trojlodní objekt rozponů 2 x 31 m a 1 x
14 m. Délka komplexu je 109 m a výšky
jednotlivých objektů se pohybovaly od 8 m
do 26 m. Celková hmotnost dodávané
ocelové konstrukce byla zhruba 763 tun.
Kvalitním zpracováním předvýrobních
etap a dobře zvolenou rozpracovaností v NS 823 se dařilo operativně reagovat
na požadavky změn na posloupnost expedice jednotlivých částí, které byly montážní organizací uplatňovány v návaznosti
na postup přípravy spodní stavby. Zdárný
průběh výstavby, koordinaci dodávek
a postup montážních prací zajistila přítomnost vlastního odborného pracovníka
z útvaru realizace VIC HARD. Správnost
tohoto rozhodnutí potvrdila složitost přípravy spodní stavby a velké množství subdodavatelů operujících ve stejném časovém období na staveništi.
Rovnoměrností a plněním dodávek
dle požadavků investora byl vytvořen
předpoklad pro termínovou připravenost stavby k montáži technologie.
Vyzvednout lze skutečnost, že v průběhu
montáže ocelových konstrukcí investor
neměl k termínovému plnění ani ke kvalitě dodávek z NS 823 - HARD Jeseník
žádné výhrady.
David Sivčák
vedoucí NS 823 HARD
Jeseník a kolektiv
VÍTKOVICKÉ noviny vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava−Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava−Moravská Ostrava, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, zodpovědný redaktor: Lenka Gulašiová, foto: archiv, Jiří Zerzoň
4
Download

leden 2011 - Vítkovice, a.s.