2014
LETNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Z OBSAHU
Galerie Mutěňáků - Jaromír Kučeřík (str. 7)
Do Prahy za poznáním (str. 11)
Novinky na zahradě naší školky (str. 13)
Výstava vín (str. 16)
Pozvánky za kulturou (str. 19, 21)
Dětské krojované hody (str. 20)
Mutěnický fotbal (str. 27)
V ý s tava v í n 2 0 14
Z p í vá n í p o d B ů d a m a
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu z roku 2014, nastává léto, čas prázdnin a dovolených. Každý
z nás si nějaké to volno o prázdninách jistě
zaslouží. A také ho každý z nás stráví jinak:
někdo v zahraničí lenošením u moře nebo
chozením po horách, jiný zase lenošením
u českého rybníka nebo na koupališti či
aktivně na chatě nebo poznáváním památek
či jiných krás Česka. Děti kromě času stráveného s rodiči určitě rády využijí nabídky
letních táborů s různým zaměřením nebo
část prázdnin stráví u babičky.
Ať již čas dovolené strávíte způsobem výše
uvedeným nebo jiným, přeji Vám, abyste do
další poloviny roku nabrali hodně sil a z dovolené se vrátili v pořádku a odpočatí.
Krásně prožité
prázdniny přeje všem
MVDr. Dušan Horák
starosta obce
Zprávy z radnice
Mužský sbor Žarošice
Děvčice z Vonice, Zlín
Dětské krojované hody
cest byly do prázdnin hotové a mohly se
plně využívat.
Opět jsme zainvestovali do polních cest,
tentokrát v Úlehlách, malý kousek U Trojice,
a hlavně se snažíme opravit cestu kolem
železniční trati v Platovém, protože po ní
jezdí i hodně cykloturistů a byl to opravdu
„tankodrom“.
Také rekonstrukce interiérů v kulturním
domě je rozjeta naplno. Tak si myslím, že
termín dokončení v září není nijak ohrožený.
A i přes různé názory na rekonstrukci věřím
tomu, že po skončení oprav bude tento
kulturní stánek sloužit široké veřejnosti a i ti
skeptici dojdou na to, že je dobře investovat
do těchto oprav.
Už jsou zahájené i práce na vybudování
hřiště za školou, tak věřím, že příští školní rok
už budou mít děcka na hodiny tělocviku toto
hřiště plně k dispozici a i mimoškolní aktivity
budou mít tady zelenou.
Už i kalendářně začíná léto, a také čas
dovolených. Proto, než se rozprchnete užívat
si volno a odpočinout si, tak Vám podám ještě
pár informací o průběhu investičních akcí,
které jsou už v plném proudu.
První stavební věc, která byla zahájená je
ulička u Nádražní ulice, kde byla prodloužena
kanalizace, vybudována vozovka a zprovozněn příkop na odvádění vod, které při větší
bouřce do této uličky vtékají. Tady je vlastně
vše hotovo a začalo to sloužit svému účelu.
Následně se začalo s ulicí Strmá, odstranily se panely, a než se začalo s budováním
kanalizace, musela se přeložit část vodovodního řadu z důvodu křížení s vedením vysokonapěťového kabelu a samotné kanalizace.
Dnes je toto vše hotové a bude se pokládat
povrch vozovky, který bude ze zámkové
dlažby. Tento stejný povrch bude i v uličce
Šlechtitelská, kde jsou práce také v plném
proudu. Naší snahou je, aby všechny povrch
1
Co se týká vybudování dětského hřiště, tak
na tom se také pracuje. Předpokládá se, že
bude umístěné v místech vedle hřiště s umělou trávou, budou se oslovovat dodavatelé na
vybavení a následně dojde v letošním roce
i k samotné realizaci.
Pro letošní rok máme připravené projekty
na silnice kolem školky a tělocvičny ke škole,
a také od ulice Vinařská po stadion FK. V této
době se vyřizují stavební povolení a snad
v druhé polovině roku se i tyto investice budou moci realizovat.
Myslím si, že tak jak každý rok, tak i letos
je toho k budování pro spokojenější život
v obci dost. Jen nejsem asi jediný, kterému
vadí, že hned po vybudování se najdou „dobří
občané“, kteří dokazují nám všem, že tady
jsou, a že jejich aktivity po každém víkendu
jsou v dědině vidět. Asi to tak musí být, aby
i tito lidé na sebe upozornili.
Přeju Vám příjemně strávené chvíle na
dovolené a šťastné návraty z dovolených
domů.
Petr Bíza
místostarosta obce
K PROBÍHAJÍCÍM POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM NA K.Ú. MUTĚNICE
V současné době je v rámci komplexních
pozemkových úprav zpracovávána etapa
návrhu nového uspořádání pozemků. Návrh
je z důvodů velkého rozsahu (2900 ha)
a složitosti celého území zpracováván etapově. Je vyprojektována část katastrálního
území ve viničních tratích, které jsou ve
vlastnictví a užívání soukromých vlastníků
(jedná se o cca 2500 vyprojektovaných
pozemků). Tato část návrhu byla s vlastníky
projednávána ve dvou jednacích termínech,
a to v měsíci prosinci roku 2013 a měsíci
březnu roku 2014. Na tato jednání bylo
pozváno celkem 1200 vlastníků, z nich se
cca 850 dostavilo osobně. Dále probíhají
individuální místní šetření o upřesnění hranic
pozemků a projektování návrhu pro ostatní
zemědělsky využívané plochy zahrnuté do
obvodu pozemkových úprav.
Touto cestou žádáme vlastníky pozemků,
aby se účastnili svolaných jednání se zpracovatelem pozemkových úprav - firmou Georeal
spol. s r.o. Plzeň. Na tato jednání budou
v průběhu dalších měsíců dostávat pozvánky
Usnesení z XXI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 27. března 2014
Město, Dlážděná 1003/7 s tím, že věcné
břemeno dle této smlouvy bude zřízeno
úplatně. Sazba úhrady za zřízení věcného
břemene činí 240,-Kč/bm a smlouva
bude dále doplněna v čl. I odst. 1.2. …
vnější průměr chráničky do 0,15 m…
4. Schválilo rozpočtové opatření č. 1, a to
navýšení příjmů ve výši 2.766.600,- a povýšení výdajů o 2.174.400,-. Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve
výši 63.226.000,- a celkové výdaje ve
výši 81.844.300,5. Změnu stanov DOS Mutěnka dle předloženého návrhu
6. Vysílání nesestříhaného záznamu jednání
ZO na webových stránkách obce Mutěnice
A. ZO vzalo na vědomí:
B. ZO schválilo:
1. Smlouvu 1030017135/001 o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce
a.s. České Budějovice
2. Smlouvu HO-014330026787/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské
sítě mezi Obcí Mutěnice a SŽDC, státní
organizace se sídlem Praha 1 – Nové
Usnesení z XXII. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 27. května 2014
A. ZO schválilo:
všichni vlastníci pozemků, se kterými nebyl
návrh dosud projednáván.
Kontaktní osoby:
Zpracovatel pozemkové úpravy
Georeal spol. s r.o.
Ing. Vladimíra Vondráčková
tel.: 373 733 542, mob.: 602 156 059
Odborný referent
SPÚ, Pobočka Hodonín
Bc. Markéta Šimečková
tel.: 518 670 565
2
Forchem, Servístky 1271, Mutěnice –
cena 58,- Kč/bm
4. Rozpočtové opatření č. 2 a to navýšení příjmů ve výši 58.500,- a povýšení
výdajů o 644.900,- s tím, že do návrhu
je zapracováno ponížení položky výkup
pozemků o 1.000.000,- Po provedení
tohoto RO budou celkové příjmy ve výši
63.284.500,- a celkové výdaje ve výši
82.489.200,5. Delegování starosty obce MVDr. Dušana
Horáka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s., se sídlem v Hodoníně,
Purkyňova 2, č.p. 2933, konanou dne
5.6.2014
1. MPZ č. 6/2014 darování pozemku p.č.
1024/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 181 m2
- dárce manželé Roubíkovi,Hodonínská
542, Dubňany – obdarovaný Obec Mutěnice
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
36648 mezi Obcí Mutěnice a ČEPRO,
a.s. Dělnická 213/12, Holešovice,
170 00 Praha 7
3. Smlouvu o zřízení věcného břemen
mezi Obcí Mutěnice, RWE GasNet,
s.r.o Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená na základě plné moci
společností RWE Distribuční služby,
s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno a Janem
3
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
konané ve dnech 23. a 24. května 2014
Okrsek č.1 - Obecní úřad
Okrsek č.2 - Hasičská zbrojnice
Okrsek č.3 - Dům s pečovatelskou službou
Výsledky hlasování
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
č.str.
5
14
16
32
7
10
20
24
22
23
4
18
27
6
3
9
26
18.
29
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
38
1
2
8
13
35
11
26.
12
27.
28.
29.
17
19
21
číslo okrsku
název
KDU - ČSL
ČSSD
ANO 2011
Česká pirátská strana
TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KSČM
ODS
Strana svobodných občanů
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
NE Breselu - Národní demokracie
Moravané
Volte Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Klub angažovaných nestraníků
LEV 21 - Národní socialisté
Komunistická strana Československa
Dělnická strana sociální spravedlnosti-NE
diktátu Bruselu
Věci veřejné
SNK Evropští demokraté
Strana práce a Nespokojení občané!
Liberálně ekologická strana
Fair play - HNPD
Aktiv nezávislých občanů
evropani.cz
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH,MORAVY
A SLEZSKA
„Strana rovných příležitostí“
Česká strana regionů
VIZE 2014
4
1
55
21
21
4
9
12
8
10
4
4
2
1
1
0
0
0
0
2
55
9
12
17
14
5
9
3
6
3
1
0
2
1
1
2
0
3 celkem
34
144
19
49
14
47
15
36
8
31
12
29
9
26
8
21
4
14
0
7
2
5
4
5
1
4
2
3
1
2
0
2
2
2
1
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
28
30
31
33
34
36
37
39
Romská demokratická strana
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU§
HNUTÍ SOCiÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Česká Suverenita
Koruna Česká
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
OBČANÉ 2011
CELKEM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436
Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek
č. 1
zapsaných
voličů
Obecní úřad
vydaných
obálek
965
156
účast %
16,2
č. 2
Hasičská zbrojnice
1006
145
14,4
č. 3
Dům s pečovatelskou službou
1026
140
13,6
CELKEM
2997
441
14,7
ZPRÁVY
Z KNIHOVNY
Beseda ISLAND, GRONSKO, DÁNSKO A FAERSKÉ OSTROVY
V pátek 4. 4. proběhlo
v promítacím sále ZŠ setkání
s rodinou Jirky Máry. Přijeli
nám sdělit zážitky ze své
expedice, kterou podnikli
v roce 2010. Tentokrát vyjeli za evropskou exotikou.
V Dánském království viděli
například druhou největší
sbírku krokodýlů na světě,
vodní zámek na dřevěných
kůlech nebo rytířské souboje. Podívali se do Legolandu,
tropických skleníků i mezi netopýry. Následovaly nesčetné
vodopády a úžasné fjordy
5
Faerských ostrovů. Island
je svými sopkami, ledovci
i vařícím blátem přesvědčil,
že si právem zaslouží své pojmenování Země ohně a ledu.
Vyzkoušeli si také, jak chutná shnilý žralok a žasli nad
pestrobarevnou přehlídkou
polodrahokamů i muzeem
penisů. V Grónsku díky pobytu v místních rodinách poznali
tradiční způsob života i lovu
a zblízka se podívali na telení
ledovců. Besedy se zúčastnilo asi 30 návštěvníků.
Renata Nováková
knihovnice
STRÝC JARA KUČEŘÍK
Hledat do Zpravodaje nového člověka do rubriky Galerie Mutěňáků je někdy trochu
detektivka. Když jsme hledali do letního čísla, tak se v návrzích několikrát objevilo jméno,
jak všichni říkali, Jary Kučeříka, a tak nezbylo než začít pátrat. Myslím, že se to povedlo
a hlavně vyplatilo. Posuďte sami. Především jsme zjistili, že ze starších lidí ho znal každý.
Takže zde je jeho curriculum vitae:
Do knihovny za medvídkem Pú
V úterý 13. a 20. 5. 2014
v dopoledních hodinách
byly pozvány do knihovny
předškolní děti z naší MŠ.
Ve školce dostaly za úkol
číst knížky o medvídkovi Pú,
aby beseda neprobíhala jen
formou mé přednášky. Děti
krásně zúročily své znalosti
a aktivně se zapojily do průběhu této akce. Spolu jsme
si prošli všechny povahové
rysy obyvatel Stokorcového
lesa a přečetli pohádku. Poté
se malí návštěvníci dozvěděli
něco málo o historii vzniku
příběhu Medvídka Pú. Zkusili
si zaskákat panáka, aby se
vžili do role tygříka, vymalovali omalovánku a zklidnili se
u pohádky APRÍL z DVD. Myslím si, že všichni odcházeli
spokojení, na rozloučenou
obdrželi za svou šikovnost
malou sladkost.
Tuto akci jsem zorganizovala na podporu celostátního projektu ROSTEME
S KNIHOU. Cílem této akce
je rozvoj jazykové komunikace, čtenářské gramotnosti
6
a zájmu o knihu u dětí. Dětská
fantazie je úžasná a v dnešní
době plné techniky je potřeba ukázat dětem také jiné
možnosti vnímání pohádek,
než je její pasivní sledování
na televizní obrazovce.
Renata Nováková, knihovnice
JAROMÍR KUČEŘÍK
N a r o d i l s e 27. ř í j n a
1924 do rodiny Martina a Kateřiny Kučeříkových jako nejmladší z devíti dětí. Vyrůstal
v rolnické rodině, v té době
jistě neoplývající nadbytkem
hojnosti, ale spíše každodenní starostí o uživení tak
početné rodiny.
Patřil ke generaci, která
svá léta mládí a dospívání
prožila v době fašistické okupace. Byla zakázána veřejná
kulturní představení, taneční
zábavy a podobné projevy
veselí. I přes těžkou dobu
se však mutěnická mládež
scházela tajně ve stodolách,
kde si nahrazovala to, co bylo
zakázáno.
V tomto prostředí žil i Jara,
jak jej všichni oslovovali. Znal
ho, jak už jsem předeslal,
každý i díky tomu, že po vojně začal pracovat jako řidič
autobusu. Jezdil na linkách
po našem okrese i řídil autobusy do Brna, ale hlavně se
proslavil jako „autobusák“ na
zájezdech, které byly jeho
koníčkem. Hodně organizací, když objednávali zájezd,
tak chtěli Jaru, řidiče, který
udělal i z obyčejného zájezdu
krásný zážitek svou veselostí, svými znalostmi cest
a vůbec vytvořením veselé
nálady. Pro mutěnské fotbalisty se stal dvorním řidičem
jak na zápasy, tak i na zájezdy, hlavně do družebního
města mutěnských fotbalistů
do Pirny. Prostě stalo se to,
že když se jelo na zájezd, tak
s Jarů Kučeříkem. Nebál se
ani jízd za totality, kdy vozil
sochu Panny Marie na pouť
7
do Žarošic. Kvůli jeho oblíbenosti a trochu prostořekosti,
říkal každému, co si myslel,
ale to nikomu nevadilo.
Oblíbený ale nebyl jen jako
autobusák, ale zapojoval
se do mnoha akcí v dědině
a měl velmi blízko k folkloru.
Naprosto nezapomenutelný
byl v účinkování Mutěnického vinobraní, kde hrál
mnohokrát v roli „polecajta“.
Snad nejvíce v této roli zazářil
s tímto divadelním kusem při
zájezdu v roce 1966 v Ostravě. Nejprve autobusem
dovezl celý ansámbl do Ostravy na Černou louku. Pak
při propagačním průvodu
přes Ostravu řídil ve svém
kostýmu policajta křižovatky
po celém městě tak, že se
nikdo nezlobil, když viděl
jeho entusiasmus. Dvě odehraná představení měla velký
úspěch a strýc Jara, jak zlí
jazykové tvrdí, si střihl ve hře
i druhou roli, kozu, kterou
chytili ve vinici. Pak autobusem dovezl celou ekipu zpět
do rodných Mutěnic. Když
půjdete i nyní Mutěnicemi
a zastavíte se se staršími
Mutěňáky a přivedete řeč na
Jaru, tak vám mnohý z nich
vylíčí nějakou většinou veselou příhodu.
Za minulého režimu se pak
dlouho představení Mutěnického vinobraní nehrálo,
možná i díky tomu, že při improvizacích, hlavně policajta
v podání strýce Kučeříka,
a v tom byl odborník, by mohl
vyslovit nějakou nevhodnou
pravdu, což nebylo v té době
žádoucí. Hlas dostal až při
obnoveném Vinobraní v roce
1991.
Zajímavostí jeho života byl
pro něho měsíc říjen, 27.
října se narodil, 29. října se
oženil a vzal si jeho celoživotní družku Martu, rozenou
HISTORIE OBCE
MUTĚNICE – ZBROD
Zaniklé slovanské sídliště ze 7.-10. století (pokračování)
KOVOVÉ OZDOBY, PLECHOVÉ ZÁVĚSKY
Krupanskou, 16. října nastoupil do svého druhého
zaměstnání ve „výzkumce“
a zemřel 28. října 1995 ve
věku 71 let.
Při čtení tohoto zajímavého osudu pana Kučeříka si
hlavně vy starší znovu vzpo-
meňte na tohoto vzácného,
lidového muže, vzpomeňte
ještě jednou na jeho veselé
příběhy a na jeho celoživotní
lásku – naše Mutěnice.
Plchut Petr
Trávník Pavel
Přezka
Litá bronzová přezka je unikátní ozdoba,
která si zaslouží zvláštní pozornost, i když k ní
bohužel nemůžeme uvést žádné doprovodné
další nálezy. A nejen to. K mutěnické přezce
se nám dosud nepodařilo najít ani přesné
analogie. To samozřejmě neznamená, že bychom vůbec neznali žádné podobné přezky.
Především je třeba upozornit na způsob
v našem prostředí ojedinělý, jakým je přezka uchycena ke koženému pruhu opasku.
U nás se běžně upevňovaly kovové ozdoby
k řemenům pomocí nýtů. Ne tak ozdoby
provenience této, byzantské. Na rubní straně
přezky jsou ploché tenké výstupky s otvory
pro připevnění šitím. Mezi jihomoravskými
bronzy je takový způsob uchycení vskutku
unikátní, v byzantském Středomoří je naopak
zcela běžný, stejně tak na předmětech, které
se ze Středomoří dostávaly do střední a východní Evropy.
Přezka z Mutěnic-Zbrodu (2) ve srovnání
s podobnými nálezy se slovenských a českých lokalit (Klanica 1986, obr. 38): Želovce
(1), Devínská Nová Ves (3-5), Nové Zámky
(6), Mikulčice (7), Želovce (8)
S přezkou nalezenou na Zbrodě má některé shodné rysy ozdoba nalezená na pohřebišti v Želovicích (Slovensko). Jiná, rovněž
litá bronzová přezka, kterou by bylo možno
přiřadit do skupiny kolem přezky ze Zbrodu,
byla nalezena v pohřebišti Devínská Nová
Mutěnice-Zbrod. Bronzová přezka
8
9
Ves. Bohužel, tu doprovázel jen nůž, ale zase
zbytky koňské kostry v hrobě naznačují, že
hrob náležel příslušníku vojenské družiny.
V Želovicích má přezka s mutěnickou shodný
hlavní motiv i když obráceně umístěný. Vedle
přezky pochází ze stejného hrobu mírně
zahnutá šavle s krátkou příčkou a příčně
rýhovaná krátká plechová nákončí. Bojovníci se šavlemi a s plechovými ozdobami
opasků reprezentují možná slovanský lid,
který na jižní Moravu a jižní Slovensko pronikl
z jihovýchodu kolem r. 680 spolu se svými
vojenskými družinami.
Přezka z Mutěnic vyrobená v duchu byzantských tradic podle jejích paralel patří
do skupiny přezek používaných v době od
poloviny šestého století až k prvnímu desetiletí 7. stol. a možná i o něco později. K dosavadním pokusům přesněji datovat nebo
určit provenienci tohoto velmi významného
nálezu bohužel nelze v současné chvíli nic
podstatného dodat.
S KOPIEMI TÉTO PŘEZKY Z MUTĚNIC –
ZBRODU SE VŠAK NEJČASTĚJI SETKÁTE
V EXPOZICÍCH NÁLEZŮ ZE SLOVAN SKÝCH SÍDLIŠŤ MNOHA MÚZEÍ V NĚMECKU, RAKOUSKU, SLOVENSKU, POLSKU,
BULHARSKU apod. Originál byl naposled
vystaven v Paláci Šlechtičen v Brně, v souvislosti s výročím příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Moravu. (pozn. J.M.)
ŠKOLST VÍ
D O P R AHY
Mutěnice-Zbrod. Olověný křížek (660-87/75).
Mřížování je možné interpretovat jako znázornění ukřižovaného Krista. Podobné nálezy
se koncentrují v oblasti dolního Pomoraví
a Podyjí, odtud pokračují směrem západním
do Waldviertelu až k Linci. Označují jakési
„Taufgeschenke“ (křestní dárky) a jejich
výskyt se dává do spojitosti s působením
západních misií. Olověný křížek v zemnici
z 9. – 10. století je nepochybně z historického hlediska velmi cenným předmětem.
Naznačuje, že křesťanství se šířilo již na
počátku nejen v prostředí vládnoucí elity, ale
také mezi lidem prostým.
(dokončení příště)
Ing. Jaroslav Mihola
Olověný křížek
Nález na zemnice „15“ znamenal velké
překvapení. Ve výplni objektu byl nalezen
kosočtvercový olověný křížek. Dosud vzácné
nálezy těchto křížků pocházely v našem prostředí výhradně z hrobů. Zemnice „15“ patří
k nejmladší fázi sídliště Zbrodu v Mutěnicích.
Zároveň s některými dalšími objekty je tato
část zaniklého sídliště datována do 9. – 10.
století. A nejlépe datovatelným předmětem
v zemnici je paradoxně samotný křížek.
10
Konec školního roku je
pro nás, deváťáky, obvykle
spojen s návštěvou našeho
hlavního města. Stejně tomu
bylo i letos a na tento výlet
jsme se opravdu dlouho těšili. Tak tedy…
Ve s tř edu 28. k větna
2014 ráno se scházíme na
nádraží v Mutěnicích, oči
nám září zvědavostí a touhou
po poznání neznámého. Uvěříme, až se vlak rozjede. To
ještě stále diskutujeme, co
kdo doma zapomněl a určitě
to bude potřebovat. Z červeného vláčku přestupujeme
v Hodoníně, potom ještě
jednou v Břeclavi a hurá přímo do Prahy. Cesta se táhne
jako med, krátíme si ji povídáním a zpěvem za doprovodu
kytary.
První cesta po příjezdu
vede do uby tovny Kot va
Braník. Na první dojem nic
moc, ale na nutné přespání
vyhovující. Ihned vyrážíme
dobývat Prahu směrem k Vyšehradu. První zastávkou je
hřbitov, o kterém jsme slyšeli
jen z vyprávění. Chodíme
mezi hroby těch, které důvěrně známe z našich učebnic,
vzdáváme hold největším
českým osobnostem, do-
Z A POZNÁNÍM
konce u hrobu Vítězslava
Nezvala lovíme v paměti verše básně Na břehu Svratky.
Snad to bylo dojemné až
příliš, protože od této chvíle
začíná nepřetržitý déšť, který
končí až pátečního rána. Nic
nás však neodradí od dalšího
putování. Na řadu přichází
kostel sv. Cyrila a Metoděje
a jeho katakomby. Zde zavzpomínáme na parašutisty,
kteří provedli za druhé světové války atentát a v útrobách
kostela se schovávali. Tančící dům, Karlovo náměstí,
Národní divadlo, Václavské
náměstí, nestačíme vnímat
historii a kolem rychle letící
přítomnost. To vše s nezbyt11
ným deštníkem a pláštěnkou.
Také jízdy tramvají a metrem
jsou pro nás nezvykle rychlé
a díky tomu mají často dominový efekt.
Druhý den začínáme lanovkou na Petřín, zhlédneme
se v celé naší parádě v pokřivených zrcadlech a trénovaní vyjdou až na vrchol
rozhledny po 299 schodech.
Pražský hrad právě hostí
slovenského prezidenta,
tak máme možnost vidět
nastoupenou hradní stráž
i vojenskou hudbu. Chrám
sv. Víta, hradní nádvoří a již
pokračujeme Nerudovkou až
na Staroměstské náměstí.
Orloj již doslova popohá-
níme, protože zima je již
citelně znát. Blízká galerie
U Zvonu hostí výstavu Tima
Burtona, máme ji v našem
plánu a zrovna přichází vhod,
protože se chvíli osušíme
a ohřejeme.
Těšíme se na divadelní
večer do Semaforu na představení Kdyby tisíc klarinetů,
v hlavní roli Jitka Molavcová
a Jiří Suchý. Zážitek máme
naprosto dokonalý. Všechno
hezké rychle uteče a náš
výlet končí pátečním odjezdem. Na hlavním nádraží
si ještě stačíme prohlédnout část historické budovy
a dáváme sbohem hlavnímu
městu. I přes neustálý déšť
se nám v Praze líbilo a na
náš poslední výlet budeme
vzpomínat rádi a v dobrém.
Deváťáci
Škola v přírodě
Rodičovská péče a láska,
harmonické rodinné pro středí, vzájemná úcta a tolerance, nekonfliktní a kamarádské vztahy, vhodné
prostředí pro využití volného
času, pravidelná pohybová
činnost s dostatečným pobytem v přírodě, správná
výživa – to jsou ideální podmínky pro zdravý vývoj dítěte. Škola v přírodě je založena na aktivním pohybu ve
zdravém životním prostředí.
Děti mají možnost odpoutat
se od zaběhnutých stereotypů a zažít nevšední zážitky.
Volný čas naplňují pohybové
aktivity a pohyb ve zdravém
prostředí přispívá k upevňování zdraví, k vytváření
vztahu k přírodě, k utužování
vztahů v dětském kolektivu.
Škola v přírodě je součástí
programu vzdělávání na naší
škole, a tak první červnový
týden prožili žáci 4.A a 4.B
přírodě, v podhůří Bílých
Karpat. Ubytování paní učitelky Čechovská a Vachová
zajistily v Penzionu Jana na
Mlýnkách. Velký dík patří
rodičům, kteří děti na školu
v přírodě dobře připravili,
a navíc se podíleli na jejím
sponzorování formou dobrovolných materiálních příspěvků. Všechny byly využity na
odměňování dětí za aktivní
počiny v mnoha oblastech
– za výsledky sportovní, za
snažení vědomostní, za hru
fair play, za osobní statečnost, za projevy kamarád-
ství a vzájemné pomoci, za
dodržování dohodnutých
pravidel. Zvládnout úskalí
samostatného vícedenního
pobytu bez přítomnosti rodičů, s pocitem, že „musím
spoléhat zejména sám na
sebe“, není pro všechny
děti jednoduchou záležitostí.
Výborně a bez problémů si
vedli ti, kteří jsou na podobné
situace zvyklí – děti navštěvující různé zájmové instituce, jejichž programovou
náplní je vést k samostatnosti
v sebeobslužných úkonech,
k rozhodnosti, zodpovědnosti za sebe a za kolektiv.
Ale nutno říci, že i ti, kteří
se na vícedenní pobyt bez
rodičů vydali poprvé, zvládli
vše bez větších problémů.
A o to šlo. Naučit něco ty,
kteří „do toho šli“ poprvé, a
upevňovat a rozvíjet vše pozitivní u těch, co jsou o krok
vepředu. A navíc, když Vám
děti řeknou, že je škoda, že
už jedeme domů a že by se
„tam“ rády vrátily, tak máte
pocit, že jste opravdu dělali
něco, co mělo smysl.
Mgr. D. Čechovská
Novinky na zahradě naší školky
Naše zahrada již delší čas
nesplňovala požadavky vybavení z hlediska kapacity
a k valitního pohybového
vyžití dětí při pobytu venku.
Na doporučení revizního
technika jsme navíc museli
některé nevyhovující prvky
odstranit. Zbývající lanové
sestavy jsme zachránili tím,
že jsme je znovu ukotvili
do země na ocelové kotvy.
Dalším krokem obnovy byla
pískoviště. Musela se celá
od základu vybudovat. Díky
12
pochopení zřizovatele jsme
mohli doplnit zahradu novými
zahradními prvky. Potřebný
obnos ke koupi nám obec
dala z finančního daru MND
Hodonín a částečně z vlastního rozpočtu. Důležitý prvek
jako jsou fotbalové branky
se nám bohužel do této
částky nepodařilo dostat.
Proto jsme oslovili jednatele
Skládky Hraničky, zda by nebylo možné branky zakoupit
jako sponzorský dar. Uznáte,
že bez klukovského fotbálku
13
by to na naší zahradě přece
jen nebylo to pravé.
Již ve fázi budování se
všechny děti těšily na chvíle,
kdy se budou moci pohoupat
na pružinové houpačce ve
tvaru medvěda, rozjet se
barevnou lokomotivou a houkat u toho jako vlak, prolézat
housenkou, procházet se
po balanční lávce, šplhat
po lanové pyramidě či se
ubytovat v domečku s kreslící
tabulí. A když ta chvíle konečně přišla, obsypaly děti
atrakce jako mravenečci.
Dokonce jsme využili lanovou pyramidu jako objekt ke
společnému focení tříd na
konci školního roku.
Zakoupené zahradní prvky
splňují všechny bezpečnostní atesty a děti se na nich
mohou volně pohybovat.
Rekonstruovaná zahrada
umožňuje dětem báječné
vyžití s přirozeným pohybem,
nutným k celkovému tělesnému i psychickému rozvoji.
Ještě máme před sebou
úkol osázet zahradu potřebnou zelení, která by nejen
lahodila oku, ale také vytvářela ve slunečních dnech
tolik potřebný stín. Než se
tak stane, chtěli bychom
FAMILY POINT HODONÍN ZVE K NÁVŠTĚVĚ
požádat, zda by nám někdo
ochotný nemohl darovat
nepotřebný větší slunečník
na letní prázdninový provoz.
Předem děkujeme.
Z ávěrem nám dovolte
poděkovat všem, kteří se
jakoukoli měrou podíleli na
celkové obnově naší zahrádky. Určitě bychom všichni
neradi viděli, jak nám ji někdo záměrně ničí, jak tomu
bohužel bylo již několikrát
v minulosti. Srdečně vás
zveme na prohlídku areálu.
Radostné prožití léta
se spokojeným smíchem
dětí přejí zaměstnanci
mateřské školy.
Již od konce března mohou rodiče s dětmi využít služeb nového kontaktního Family Pointu, který se nachází
v přízemí budovy městského
úřadu na Národní třídě v Hodoníně. K dispozici je zde
plně vybavená místnost, která spíše než úřední kancelář
připomíná dětský pokojíček
se spoustou hraček, přebalovacím pultem, stolečkem
s posezením, mikrovlnnou
troubou či jídelní židličkou
Rodiče zde najdou krátkodobé zázemí, kde mohou
přebalit či nakrmit své dítě
a společně si odpočinout, ať
už při návštěvě centra města
či při vyřizování svých záležitostí na městském úřadě.
Family Point se poprvé otevřel veřejnosti v roce 2010.
Nyní však Odbor sociálních
služeb ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální
péči v Brně přišel s další
novinkou. V dopoledních
hodinách je zde čtyři dny
v týdnu přítomna kontaktní pracovnice, která zájemcům zprostředkuje
rodinné a sociální poradenství, vyhledá informace o zajímavých akcích
v Hodoníně a okolí a poskytne kontakty na místní
poskytovatele sociálních
služeb. K dispozici jsou zde
rovněž informace týkající se
podpory rodinného života
v podobě kontaktů na mateřská centra, organizace
zabývající se volnočasovými
aktivitami dětí, vzděláváním,
hlídáním dětí a dalších oblastí
prorodinných služeb.
Odbor sociálních služeb
Zdeňka Puškelová
14
15
PROVOZNÍ DOBA
FAMILY POINTU:
přítomnost kontaktní
pracovnice
po a st 8.00–12.00
út a čt 8.00–11.30
klíče na vyžádání
na informacích
po a st 12.00–17.00
út a čt 11.30–15.30
pá 8.00–13.00
[email protected]
KULTURA
Výstava vín 2014
Tak jako každý rok, uspořádal i v letošním roce Vinařský spolek Mutěnice výstavu
vín, a to opět v areálu Sklepy
Jarošek.
Rok 2013 nebyl pro révu
vinnou příliš příznivý. Počasí člověk neovlivní a musí
čekat, čím nás překvapí,
a tak proti chorobám, a to
především padlí, révovému
jsme si loni mákli. Většina
vinařů si jen těžko vzpomíná,
kdy naposledy museli tolikrát
stříkat jako v loňském roce.
A nutno podotknout, že i tato
snaha přišla mnohdy vniveč.
A komu se hrozny podařilo
od chorob uchránit, musel
se vypořádat s vyššími ky-
selinami ve víně. I z těchto
důvodů jsem trošku s obavou
očekával, kolik se letos sejde
vzorků a jak si vinaři poradí
s kvalitou vína.
Po dvou hojných letech,
kdy množství přinesených
vzorků přesáhl počet jeden
tisíc, se jich letos podařilo
shromá ždit 933. Z toho
607 bílých, 82 růžov ých
a 244 červených.
Na degustaci byla vína
rozdělena do 30 komisí, ve
kterých zasedlo 80 příchozích degustátorů. Bohužel
nejméně za posledních 5 let,
a to z tohoto počtu bylo 10 vinařů z okolních obcí.
Samotná výstava proběhla
16
Rád bych ještě jednou
poděkoval všem vinařům za
dodané vzorky a ostatním
za jakoukoliv podporu při
pořádání této tradiční akce.
Věřím, že k nám bude příroda
přívětivější, než tomu bylo
v minulých letech, a umožní
nám vyrobit vínečko takové
kvality, abychom si na něm
na příští výstavě vín v Mutěnicích společně pochutnali.
František Dubina
předseda vinařského
spolku
DÍVČÍ VÁLKA
V sobotu 24. května zavítali do našeho amfiteátru členové
Divadla nadšených amatérů z Frýdku Místku, kteří uvedli
známý divadelní kus Františka Ringo Čecha Dívčí válka.
Svého úkolu se zhostili velmi dobře, někteří předvedli takřka
profesionální výkony, a myslím, že všichni, kdo se rozhodli
toto představení shlédnout, nelitovali a dobře se pobavili.
Čáru přes rozpočet nám trošku udělali naši hokejisti, kteří
se probojovali do čtvrtfinále a svůj zápas hráli zrovna v čase
představení. Z toho také vyplývá složení obecenstva – téměř
samé ženy. Ale mnozí pánové se po skončení zápasu dali
slyšet, že mohli jít radši na divadlo. Ano, mají pravdu, mohou
jedině litovat.
Anna Prčíková
Divadelní svátek dětí
bez komplikací a dle ohlasu
návštěvníků i k jejich spokojenosti. I když se ve stejném termínu konalo v okolí
několik podobných akcí,
naši výstavu to v počtu návštěvníků nijak neovlivnilo.
Příjemné prostředí, dobrá
cimbálka, nalévači v krojích
a množství vzorků dobrého
vína dělají naší obci a našim
vinařům určitě dobrou reklamu. V letošním roce jsme
poprvé vyhodnotili celkové
šampióny bílých, růžových,
červených a starších vín,
kteří obdrželi pamětní pohár
pro vítěze těchto kategorií.
Věřím, že i toto ocenění
přispěje k motivaci všech
vystavovatelů se co nejlépe
prezentovat.
Kulturní komise připravila
dětem na jejich sváteční
den - 1. červen - pohádku
Kašpárkovy popletené pohádky. Před třetí hodinou
odpoledne se začaly scházet
děti se svými rodiči do amfiteátru Pod Bůdama, kde při
vstupu každé z nich dostalo
k svátku dětí malou pozornost – lízátko a bublifuk.
Účast byla hojná, všechny
děti se bavily a nakonec pomohly kašpárkovi popletené
pohádky rozplést. A jak se
nám doneslo, bavily se nejen
děti, ale i rodiče.
Můžeme jen poděkovat
vedení a zastupitelstvu obce
za rozhodnutí v ybudovat
v krásném prostředí mutěnických bůd kulturní areál, který
obdivují všichni návštěvníci
Mutěnic, a také nám jej tiše
závidí. Snažíme se jej využívat, a také nabádáme další
spolky a organizace k jeho
využití. Stačí si domluvit ter17
mín a podmínky na obecním
úřadě.
Dovolte, abych Vás jménem kulturní komise pozvala
na další akce plánované
v amfiteátru:
Neděle 29.6.2014 od 15,30 hodin – Odpoledne z dechovkou – účinkují
DH Mutěňané-Čejkovjané, DH Kmotřenka z Čejkovic a mažoretky z Hodonína.
Sobota 5.7.2014 od 20,00 hodin – Letní noc s kapelou Žízeň a hlad
Sobota 16.8.2014 od 20,00 hodin – koncert Petra Bende&bend a CM Grajcar
Pátek 5.9.2014 od 19,30 hodin – divadelní představení - Divadlo Ořechov
Sobota 6.9.2014 od 15,00 hodin – Mutěnické vinařské dny
Podrobnější informace jsou uvedeny v pozvánkách na jiném místě tohoto zpravodaje.
Za pořadatele: Anna Prčíková
ZP ÍVÁ N Í PO D B Ú DA MA 2 014
Také letos, a to v sobotu
14.6.2014 od 18.00 hodin,
se v amfiteátru Pod Búdama
uskutečnilo tradiční, tentokrát již 13. setkání sborů
pod názvem Zpívání Pod
Búdama, které připravili Mužáci z Mutěnic ve spolupráci
s kulturní komisí OÚ.
Po dopoledních přípravách amfiteátru se od 17.
hodin začaly sjíždět hostující
sbory z Hrušek, Žarošic,
Hluku a mužský i ženský sbor
ze Zlína.
V 18. hodin za doprovodu cimbálové muziky Galán s primášem Vojtěchem
18
Hodesem zahájili program
domácí mužáci a po nich už
se na podiu střídali všichni
hosté. Zajímavým zpestřením byl ženský sbor Děvčice
z Vonice ze Zlína, který si
připravil veselé pásmo s názvem Gořalka pekelná…
Každý z účinkujících na
podiu zanechal to nejlepší,
co mohl posluchačům nabídnout, a všechna vystoupení
měla vysokou uměleckou
úroveň. Mužáci ze Zlína
ohromili svými pevnými hlasy i přes to, že jejich průměrný věk je úctyhodných
70,5 roku a v součtu je jim
přes 1200 let. Hrušečtí mužáci zase předvedli ve svém
podání písně, se kter ými
navštívili i nejednu zahraniční
zemi, například Lucembursko, Francii, Belgii, Rakousko, Německo, Slovensko
anebo Maďarsko. Vcelku se
jednalo o velmi kvalitní program a je jenom škoda velmi
malé účasti posluchačů: Ale
to je problém, který se netýká jenom naší akce, ale celkově všech kulturních akcí,
které jsou u nás pořádány.
Možná by neškodilo občas
trošku „vypnout“ a udělat si
čas na trochu „duševní potravy“. Přesně tak, jak je to
obsaženo v mottu zlínského
ženského sboru: „Hudba
a zpěv odpoutá od pozemského shonu a povznese
duši k Bohu…“
Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast, samozřejmě i paní Balůsové za
tradičně vynikající koláčky
a těšíme se na setkání při
Zpívání Pod Búdama zase
za rok.
Za pořadatele
Milan Mráz
V neděli 29. června 2014 od 15,30 hodin
Vás srdečně zveme do amfiteátru Pod Bůdama na
ODPOLEDNE
S DECHOVKOU
Účinkují:
DH Mutěňané – Čejkovjané
DH Kmotřenka z Čejkovic
Mažoretky z Hodonína
Vstupné 40,-Kč.
Akce se koná za každého počasí.
V sobotu 5.července 2014 od 20,00 hodin
Vás srdečně zveme
do amfiteátru Pod Bůdama na
LETNÍ NOC
s kapelou Žízeň a hlad
Hudba k tanci i poslechu.
Vstupné 80,-Kč.
Akce se koná za každého počasí.
19
DĚTSKÉ KROJOVANÉ HODY
V neděli 15. čer vna se
v amfiteátru Pod Búdama
uskutečnil další ročník Dětských hodů, které se v naší
obci během pár let staly velmi
populární tradicí. V 14:30 hodin vyšel od radnice slavnostní průvod, kterého se
zúčastnila jak mutěnická chasa, tak i malí stárci a stárky,
děti z mateřské školy v Mutěnicích a ostatní děti z naší
obce. A jelikož je tato akce
velmi oblíbená i letos se jí zúčastnilo velké množství dětí.
Po příchodu na místo konání
přišla na řadu sóla malých
stárků, kteří si nejdříve zazpívali a poté i zatančili. Letošní
stárci Žofie Plchutová s Jiřím
Kabelou a Josefína Přidalová s Vojtěchem Přidalem
vše zvládli naprosto skvěle
a po zásluze byli odměněni
mohutným potleskem všech
zúčastněných. Po tomto sólu
následovalo vystoupení dětí
z mateřské školy, které si
připravily pásmo, které také
sklidilo velký úspěch. Poté
měly všechny děti možnost
si zatančit na Kytičkové sólo,
při kterém dostaly pohárek
„vína“ a perníček ve tvaru
kytičky. Po tomto tanečním
úseku následovalo vystoupení dětského folklorního
souboru a cimbálové muziky
Fanynka z Mutěnic. Tento
soubor zde vystupoval letos
poprvé, ale díky jejich nadšení a bravurně nacvičenému
programu je téměř jisté, že
na této akci budou vystupovat
i v dalších letech. Na závěr se
rozdávala tombola. I letos se
v tombole objevilo díky mnoha sponzorům velké množství
pěkných výher, které potěšily
všechny děti a v ykouzlily
úsměv na jejich tvářích. Po
skončení odpoledního programu a po krátké přestávce
akce pokračovala večerní
volnou zábavou. Mutěnická
chasa děkuje DH Vinařince
za doprovázení celé akce,
Obci Mutěnice a dětem a učitelkám z mateřské školy za
skvělou spolupráci a v neposlední řadě i všem sponzorům, díky kterým se i letos
rozdávala pro děti bohatá
tombola. Snad se akce všem
zúčastněným líbila a příští
rok se Pod Búdama sejdeme
u dalšího ročníku.
Stárci
a mutěnická chasa
V sobotu 16. srpna 2014
Vás srdečně zveme
do amfiteátru Pod Bůdama
na koncert
Petra Bende & band
a CM Grajcar
Akce se koná za každého počasí.
Termín předprodeje vstupenek bude zveřejněn na www.mutenice.cz
MUTĚNICKÉ VINAŘSKÉ DNY
PROGRAM:
pátek 5. září 2014
od 19,30 hodin – divadelní představení Slaměný klobouk
Účinkují ochotníci Ořechovského divadla.
Vstupné 50,-Kč. Hraje se za každého počasí.
sobota 6. září 2014
15,30 průvod od radnice Pod Bůdy
Scénka zarážání hory
Dále účinkují:
Dětský folklorní soubor Jarabáček z Drnholce
Dětský taneční soubor a CM Fanynka z Mutěnic
Slovácký krůžek ze Svatobořic-Mistřína
FS Ekonóm z Bratislavy
Mužský sbor Mužáci z Mutěnic a jeho hosté
CM Slovácko ml. z Mikulčic a další hosté
Vstupné 80,-Kč.
Akce se koná za každého počasí.
20
21
COŽ
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
ŘEČ TĚLA - NEVERBÁLNÍ PROJEVY, JEDNOTLIVÁ GESTA
- Lhaní, pochyby, nedůvěra - tření nosu,
doteky kolem očí
- Pocit viny, rozpaky - zatáhnutí dolního rtu
- Nervozita, lítost - kousání prstu
- Očekává od vás více - tření rukou
- Upřímnost, naivita - otevřené dlaně
- Hněv, zlost, vztek, frustrace, obavy - ruce
sevřené za zády
Uchazeč o práci
- Sebedůvěra, nadřazenost - posed s rukama za zády a nohu má přes nohu
- Autoritativnost - ruce na stole či klíně složené do stříšky směrem vzhůru
Zdroj: chovani.eu
Organizace v obci
Pohádkové odpoledne s Žofkou
Krásné slunečné odpoledne poslední
květnové neděle vylákalo na procházku
200 dětí s rodiči, babičkami a dědečky.
Část Mutěnic se totiž 25.5.2014 proměnila
v pohádku. Popáté pořádalo Rodinné centrum Žofka Mutěnice, o.s. odpoledne plné
pohádkových bytostí, stanovišť a úkolů pro
děti. Kdo tedy tuto neděli vyrazil na procházPřicházející člověk
- Odvaha, sebedůvěra, smělost - rázná,
vzpřímená chůze
- Sklíčenost, deprese - shrbený člověk, ruce
v kapsách
- Nejistota, submise ( pokora, poslušnost) přešlapování
- Plachost - ruce zkroucené či spojené před
tělem
- Malé sebevědomí - ruce překřížené před
tělem
- Zlost, agrese - ruce v bok
- Okázalý nezájem, uvolnění, relaxace - ležérní postoj, opírá se o něco
ku, mohl se na cestě potkat s princeznami,
klauny nebo s kocourem v botách. Děti si
mohly vyzkoušet, jak jsou šikovné a bystré.
Hned na prvním stanovišti je čekal přechod
přes potok (jen po kamenech), u druhého
musely zapátrat v paměti a přiřadit k sobě
dvojice pohádkových bytostí. Za správně
splněný úkol je odměnil sám Večerníček.
- Nezájem - hlava v dlaních a oči koukají
směrem dolů
- Zájem - nakloněná hlava
- Soustředěnost - mírný předklon
- Netrpělivost - posed na kraji židle, pohledy
na hodinky a ke dveřím
- Plachost, nejistota - nohy těsně vedle sebe,
ruce na kolenou
- Nezájem o komunikaci - otáčení hlavy, těla
na opačnou stranu
- Křečovitost - zkroucené nohy
Potenciální zákazník
- Návrh zvažuje, hodnotí a přemýšlí - ruka na
bradě
- Blížící se rozhodnutí - mne si bradu
- Negativní hodnocení - rukou má sevřený
nosní můstek, zavřené oči
Chování při prezentaci
- Znuděnost - pozice sedu s nohou přes nohu
a horní lehce houpá
22
23
Dalším z úkolů bylo třeba nazdobení perníčku u perníkové chaloupky za asistence
Jeníčka, Mařenky i Ježibaby. A kdo hezky
zazpíval písničku krásné Šahrazád, došel až
ke kocourovi v botách. Tam si děti vyzkoušely, jaké je to chodit na chůdách či skákat
v pytli. Na dalším stanovišti číhal loupežník,
a pokud se děti trefily do terče, dostaly něco
z loupežníkova pokladu. V žádné pohádce
nemůže chybět oblíbený krteček, a tak to
bylo i u nás. Krtek půjčil dětem svou lopatičku a o kousek dál nechala opička Žofka
projet děti na své koloběžce. Ještě na závěr
děti pomohly princezně posbírat kamínky
poztrácené v trávě a už byly v závěru své
pohádkové cesty. V cíli je čekala medaile za
splněné úkoly a odměna. Ještě do pozdního
odpoledne bylo na Hájence živo, odcházet
se nechtělo. Děti trpělivě vyčkaly na namalování nějakého toho motýlka, kytky nebo
tygra na obličej, zdokonalily se ve střelbě
z luku i praku nebo se po chuti vyřádily na
skákacím hradě. Toto krásné odpoledne
bylo nádhernou tečkou za činností Žofky
v tomto školním roce.
Velké díky patří Vám všem, kteří jste nám
pomáhali nejen při tomto odpoledni, ale po
celý rok svou pomocí, povzbuzením i účastí
na našich programech. Také děkujeme
všem sponzorům za finanční dary i pomoc:
KDU-ČSL, Skládka Hraničky s.r.o., Candy
Rohatec, Swietelsky stavební s.r.o., Česká
spořitelna, Ing. arch. Řihák Jiří, Lékárna
Mutěnice, Pavková Zuzana, Lamáčková
Dana, Sklep U Zdeny, manželé Koneční, Ištvánek Marek, Zimolka Marek, Prát Michal,
Komínek Miloslav starší, Sladký Adam, Malířství Jurčeka Jiří, Jízdní kola Mayo - Lenert
Tomáš, Obec Mutěnice, Hájenka Mutěnice.
Pohádkové léto všem přeje
Rodinné centrum Žofka
Problematika srnčí zvěře v Mutěnicích
Něco málo z biologie zvěře
Srnčí zvěř patří mezi býložravce. Je to ale
taková trošku „mlsná koza“. Co je tím myšleno? Jistě nepohrdne listy a stonky bylin
a trav, pokud však je to možné, tak jí chutná
okusování výhonků a pupenů keřů a dřevin.
Oblíbenou pochoutkou jsou mladé výhonky
lípy, dubu, buku a habru, a když je možnost,
tak ovocných dřevin. Nejmarkantněji se
tento apetýt projevuje v období od podzimu
do jara, kdy je nabídka ostatní potravy omezena. Tím omezením jsou rozsáhlé holé lány
po sklizni bez posklizňových zbytků plodin
(kukuřice, řepa), anebo kde nejsou zasety
ozimy, vojtěška, zelené hnojení, apod. Naše
zkušenost z přikrmování v době strádání
je taková, že i když máme každoročně při-
praveno odpovídající množství nasušené
vojtěšky, kterou zvěři předkládáme, tak
srnčí zvěř ji začne konzumovat až v případě,
kdy je vyšší sněhová pokrývka v délce min.
tří a více týdnů. Např. zajíc tímto krmením
toliko „nepohrdá“. V našich šířkách je málo
pravděpodobné to, co lze vidět např na
Šumavě, kde je pro veřejnost předvedeno
z pozorovací boudy zimní přikrmování spárkaté zvěře.
Na zimní období se zvěř stahuje do stád –
v době stříhání vinohradů a dalších jarních
prací vzniká dojem, že v určitých tratích je
zvěř přemnožena.
Škody na vinicích
Dle našeho názoru je způsobují spíše
24
jedinci zvěře, kteří mají svůj „rajón“ ve viničních tratích a ukusování výhonků určitých
odrůd révy jim zachutnalo. Někdy jde vyloženě o konkrétního jedince, který v dané
lokalitě (konkrétní vinici nebo trati) škodí.
Srnčí zvěř je zvěří teritoriální – pohybuje
se ve vymezeném okrsku. Jeho velikost je
dána potravní nabídkou, možnosti úkrytu
a dalšími faktory.
se v posledních letech zaměřili na zvýšený
odlov srnčí zvěře právě ve vinohradech.
Musíme však postupovat přiměřeně, neboť
je nutné i v tomto směru dodržovat ustanovení zákona o myslivosti. Tzn., že není
možné v určité části honitby zvěř odlovit
do nulových stavů – je nutné zachovávat
kmenové stavy.
Srnčí zvěř se loví individuálním způsobem
na čekané nebo na šoulačce kulovou zbraní
(tzv. kulovnicí). Na společném lovu (hon,
naháňka nebo natláčka) je to nezákonné!
Doba lovu je opět dána legislativou –
srnec od 16.5. do 30.9., srna a srnče od
1.9. do 31.12. Což je období v roce, kdy se
ve vinohradech pohybuje hodně osob, a to
od brzkého rána až do pozdního večera.
Odlov srnčí zvěře ve vinohradech je pak o to
náročnější z hlediska bezpečnosti.
Jak lze škodám předejít?
Ve zkratce ze stávající legislativní úpravy
(zákona č. 449/2001 Sb. - O myslivosti):
Polní plodiny, ovocné sady, vinohrady
a lesní porosty lze (a je třeba) před škodami
působenými zvěří chránit. Toto je povinností
vlastníka případně nájemce pozemku.
Opatření musí být technicky přiměřené,
ekonomicky únosné a nesmí zraňovat zvěř.
Příslušné myslivecké sdružení nehradí
škody na kulturách, které nejsou takto ošetřeny. Obecně lze říci, že v našem případě
zákonodárce tím mínil zejména zabezpečení
vinic proti okusu kmínků, ne však letorostů.
Oproti tomu lesní kultury požívají z téhož
zákona daleko větší ochrany (?).
Za Myslivecké sdružení
„Zemeňák“ Mutěnice
Martin Králík
Co může činit myslivecké sdružení pro
prevenci škod?
Můžeme v dané kultuře zvěř plašit, případně ji vyhánět. Toto opatření je realizovatelné
např. na lesních pozemcích, v oborách nebo
na oplocených pozemcích (sady apod.), které však musí být součástí uznané honitby.
V podmínkách katastru Mutěnic je uvedené
opatření těžce realizovatelné z důvodu rozlehlosti vinic a složité konfigurace terénu
(terasovitost pozemků, různé směřování
jednotlivých viničních tratí apod.). Dále jsou
pro srnčí příznivé i zpustlé a zarostlé vinice,
které slouží jako přirozený úkryt.
Další z možností je zvýšený odlov zvěře
způsobující škodu. To činíme, neboť jsme
25
Abychom měli hasičskou
zbrojnici hezkou, poslední
fází úpravy bylo dodělat fasádu na hlavní budově. Určitě jste si všichni všimli, že
zbrojnice má již nový kabát.
Náš člen p. Valda nám ji ještě
zkrášlil svým uměním, za co
mu všichni moc děkujeme.
Kde jeho ruka nechá stopu,
to hovoří o jeho umění.
Dne 24.5. 2014 jsme si
zajeli do bowlingové haly
v Hodoníně změřit své síly
v tomto sportu. Našim soupeřem byla parta kominíků.
My jsme byli pro ni snadné
sousto, poněvadž bylo vidět,
že jsou častými návštěvníky
této haly, ale pro nás to bylo
hezké odpoledne. Dali jsme
si za úkol trénovat, trénovat
a trénovat. Příště vám to,
kominíci, natřeme!
co se na přípravách podíleli.
Přispěli nám též sponzoři.
Buďto bylo ve finanční podobě nebo jinou formou.
Sponzoři:
Barvy, laky Rozehnal
Thermont Mutěnice
Skládka s.r.o. Mutěnice
p. A. Sladký
p. P. Záleský
pí. L. Vrbová
Úsovsko s.r.o.
Jiřina Chmelařová
starostka SDH Mutěnice
7.6. 2014 se v areálu kynologického klubu konal Den
dětí. Pořádali jsme ho zde
s místními členy klubu. Počasí bylo spíš na koupání, ale
děti se do soutěžení pustily
s velkým nasazením. Začátek sportovního odpoledne
byl ve 14:30, kde jako první
ukázku předvedli kynologo-
26
vé práci se svými svěřenci.
Poté následovala ukázka
malých soptíků, jak si dovedou poradit s maketou hořícího domečku a uhasí oheň
džberovou stříkačkou. Zvuk
sirén ohlásil příjezd cisterny
s několika členy výjezdové
jednotky. Jejich ukázka byla
též uhašení ohně, kterou
několika slovy komentoval
velitel SDH p. Kramář. Po
všech soutěžích děti dostaly
sladkosti a dárečky, občerstvení bylo zajištěno v podobě
uzenin a něčeho na zapití.
Doufáme, že děti byly spokojené a na příští rok máme
již stanoven termín nadcházejícího Dne dětí. Událost
se bude konat opět v tomto
areálu. S místním klubem
kynologů bude společně
zorganizován. Chtěla bych
na závěr poděkovat všem,
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Právě skončený fotbalový
ročník 2013/2014 přinesl
znovu spoustu fotbalové
radosti mutěnickým žlutozeleným barvám. Na jaře se
velmi výkonnostně zvedly
obě přípravky a nakonec
obě skončily na medailovém
umístění! Mladší i starší žáci
a také dorostenci se drželi
po celou sezónu na čelních
místech tabulky a korunu
všemu nasadilo naše A-mužstvo, které slavně a hlavně
suverénně ovládlo krajský
přebor a jako třešničku na
dortu přidalo i vítězství v krajském poháru. Ostudu v divizi
neudělaly ani ženy, a tak znovu máme za sebou sezónu,
která se právem zaknihuje
mezi ty v Mutěnicích nejúspěšnější.
Ženám se letošní sezóna
výsledkově až tak nepovedla, ale to se od omlazeného
celku tak trochu dalo čekat.
Odchod opor Romany Čepilové – Novákové a Lenky
Špérové – Lamáčkové na
mateřskou a zranění Denisy
Zemánkové nebo Markéty
Bízové znamenalo přece
jen v ýrazné oslabení kádru, a tak hlavně na jaře
převažovaly porážky nad
vítězstvími. Přesto děvčata
ve všech utkáních příkladně
bojovala a alespoň v derby
se sousedními Hovorany
a v posledním zápase sezóny
s Březnicí dokázala „urvat“
27
vítězství. Střelecky mužstvo
táhly Yvonne Chromečková
se šesti a Klára Lamáčková
se čtyřmi brankami. Petra
Zálešáková a Radana Menyhartová přidaly jednu branku.
Ta byla znovu s Denisou
Dobrovolnou velkou oporou
mužstva, se kterým měl po
celou sezónu nezměrnou
trpělivost doyen naší kopané
Jenda Balaštík.
Starší přípravka se díky
usilovné práci trenérů a hráčů výrazně zlepšila oproti
podzimní části. I přes slabší
kádr se na rozdíl od některých mužstev přihlásila do
okresní halové ligy, kde se
kluci nenechali odradit většinou posledními místy v turna-
Žáci starší FK Mutěnice 2014
Stojí zleva: P. Weigl - trenér, M. Komorný, V. Hanák, P. Mišičák, J.
Kučera, J. Knedlík, A. Michna, D. Janouškovec, J. Kučera - trenér
Klečí: P. Janás, R. Špéra, F. Repík, Š. Kratochvíla, M. Chramosta
Leží: S. Opavský
jích a stále si udržovali dobrou tréninkovou morálku. Tu
poté zúročili v jarních bojích,
když za celé jaro si připsali
jenom dvě porážky. Na jaře
branky stříleli: Matyáš Konečný 19, Tomáš Růžička 17,
Vojta Špéra 7, Adam Němec
6, Michal Blažek 5, Matyáš
Lamáček 4, Kevin Bravenec
3, Adam Koubek 2 a Vojta
Hodes, Matyáš Knedlík a Kevin Goldschmied 1.
Mladší přípravka podávala dobré v ýsledky i na
podzim, ale jaro ještě vylepšila. Z jedenácti zápasů si
připsala 10 vítězství (jediná
prohra 5:7 s Rohatcem)
a hlavně jenom na jaře na-
střílela 115 branek! A to je
úctyhodné číslo. Nejlepším
střelcem jara s 35 brankami
byl opět Lukáš Mokruša,
ale zdárně mu sekundoval
Theo Mullot, který nasázel
do soupeřových sítí 27 branek. Jirka Kabela jich přidal
18, Jindřich Pavelka a Petr
Plchut 11, Matyáš Mokruša
a Tadeáš Vydařelý 3, předškolák Adam Knotek 3 a Josef Jarošek, Peťa David, Matěj Marada a také gólman
Martin Hrabina jednu. Ten
byl opět spolehlivou oporou
v brance. Pozitivní je, že jsme
se zúčastnili i nultého ročníku soutěže předpřípravek,
kam se kromě nás přihlásilo
28
pouze dalších 5 mužstev.
Šikovných dětí máme dost,
teď jen se jim pořádně věnovat, čímž znovu apeluji na
rodiče a hlavně naše bývalé
fotbalisty, aby nám s jejich
výchovou pomohli. Tak se
nebojte a přijďte mezi nás.
Mladší žáci podávali po
celou sezónu rovněž dobré
výkony, ale přesto skončili „až“ na 3. místě, i když
s minimální ztrátou na první
Veselí a druhou Strážnici.
Právě s těmito soupeři zaznamenali na jaře jediné
bodové ztráty (prohra ve
Veselí a remíza se Strážnicí),
což jim nakonec zabránilo
v ještě lepším umístění. Ale
pomyslná bronzová medaile
našim klukům rozhodně sluší. Nejlepším jarním střelcem
byl se 14 brankami František
Lamáček a se 12 brankami
Marek Mokruša. Šest vstřelil
Lukáš Chromeček a David
Froněk, čtyři Roman Špéra,
tři Lukáš Vaculovič a dvě
Ondřej Buchta, jinak brankář
a jasná jednička mužstva.
Starší žáci rovněž potvrdili formu z podzimu a do
předposledního kola bojovali o vítězství v soutěži! Vše
směrovalo k velkému finále
ve Tvrdonicích, ale prohra
v předposledním kole doma
se Strážnicí definitivně odsoudila naše hráče ke 2. místu, které je ale dalším velkým
úspěchem naší mládeže.
V závěrečných utkáních se
kluci nemohli spolehnout
na nemocné opory Michala
Hajducha a Denise Bravence, naopak po delší době
se na hřišti objevil Dominik
Janouškovec, kterému snad
chuť do fotbalu vydrží. Nejlepší střelec celé soutěže
Vojta Hanák vstřelil na jaře
20 branek, Michal Hajduch
a Jan Kučera 8, Ladislav
Blažek 4 a Denis Bravenec
a Richard Konečný 2. Pozitivní také je, že na jaře se po
vážném zranění do sestavy
vrátil brankář Staňa Opavský, který byl znovu velkou
oporou mužstva.
Ani dorostenci se za své
účinkování v soutěži nemusí
stydět, i když malé zklamání
tu jistě je, protože po podzimu byli na 1. místě a navíc
jim na jaře mohutně pomáhal
„áčkový“ dorostenec Michal
Bíza, který se k nám vrátil
po několika letech strávených v Hodoníně. Bohužel
3 prohry v řadě (ve Velkých
Pavlovicích, ve Veselí a doma
s vítězem soutěže Vnorovama) znamenaly nakonec
„až“ 2. místo s jednobodovou
ztrátou. A to rozhodně trochu
zamrzí. I když o postupu
jsme se na rozdíl od A-mužstva příliš nebavili, protože
krajský přebor je i nadále
určen celkům s mladším
i starším dorostem, a to je
nad naše současné možnosti. Potěšitelné je, že i nadále
dostávají dorostenci šanci
v A-mužstvu, vždyť na jaře
v dresu „áčka“ alespoň na
chvíli vyběhli kromě Michala
Bízy i Jakub Pavelka, Jirka
Stávek a také Karel Růžička.
A už na podzim si první čistá
konta mezi muži vychytal
Filip Kratochvíla. Nejlepším jarním střelcem dorostu
byl s třinácti brankami Michal Bíza, osm vstřelil David
Prčík, pět Jakub Pavelka
a Radek Gertner, čtyři Karel
Růžička a tři Lukáš Piškula,
Jirka Stávek, Pavel Jagoš
a Lukáš Benešovský.
A-mužstvo letos vyhrálo
co se dalo a po zásluze se
raduje z ceněného „double“,
tedy vítězství v krajském přeboru i krajském poháru, což
se mimochodem ve dvanáctileté historii krajských soutěží
nikomu nepodařilo!! Krajský
přebor jsme v yhráli s rekordním náskokem 11 bodů
a jistotu vítězství jsme měli
už po výhře v Ivančicích,
tedy 5 kol před koncem.
Kromě suverénního vítězství
v přeboru „áčko“ lámalo další
rekordy: největší počet bodů
v pr vní polovině sezóny,
6 utkání v řadě bez inkasované branky, 22 utkání v řadě
bez porá žk y, 17 čist ých
kont celkem, 14 čist ých
kont jednoho brankáře (Igor
Šupa) a nejlepší defenzíva
v krajském přeboru v historii
( jenom 21 inkasovaných
branek!!). A k tomu všemu
přidalo mužstvo s jedním
z nejnižších věkových průměrů v soutěži (např. proti
Ratíškovicím měla základní
sestava průměr něco málo
přes 21 let!) i výhru v krajském poháru, kde celý druhý
poločas hráli kluci v deseti,
a přesto díky obrovské bojovnosti a skvělé podpoře
fanoušků vybojovali v penaltovém rozstřelu vítězství!
Poděkování zaslouží celý kolektiv kolem kapitána Lukáše
Trávníka a jeho zástupce
Radima Holešinského (ten by
FK Mutěnice po vítězství v krajském poháru FAČR v Mikulově
29
měl být vyhlášen nejlepším
hráčem krajského přeboru!),
a také realizační tým v čele
s trenérem Peťů Zemánkem
a jeho asistentem Jarou
Jochem. Všichni v ytvořili
výbornou partu, což se projevilo nejen na hřišti, ale
později i při několikadenních
oslavách! Jak prohlásil trenér
Zemánek: „Kluci jdou do
všeho naplno, tak ať si užijí
nejen fotbal, ale i slavení!“
A tak to má být. Ještě jednou:
„Hóóóši děkujem!“ Diskuze
kolem toho, zda postoupit či
nepostoupit do divize, nakonec nabraly jasný směr vyšší
soutěž, a tak v příští sezóně
naše A-mužstvo, které mimochodem za 4 roky vyhrálo
v jihomoravských soutěžích
2x krajský pohár, 2x I. A třídu
a 1x krajský přebor, bude
Celková bilance ročníku 2013/14 v číslech:
A mužstvo
1. místo 30 20
7
3
Dorost starší
2. místo 26 20
1
5 101 : 32 61 bodů
Žáci starší
2. místo 22 17
2
3
115 : 40 53 bodů
Žáci mladší
3. místo 22
7
3
2
88 : 32 54 bodů
Ženy
7. místo
18
5
4
9
24 : 42 19 bodů
Přípravka starší
3. místo 16
9
1
6
97 : 52 28 bodů
Přípravka mladší 2. místo 22 18
0
4 189 : 83 54 bodů
nastupovat znovu po osmi
letech v moravskoslezské
divizi! A tam snad ostudu
Mutěnicím neudělá!
Závěr
Znovu mně nezbývá nic
jiného než poděkovat všem
našim fanouškům, trenérům, sponzorům, rodičům
dětí a vůbec všem, kteří se
65 : 21 67 bodů
o mutěnický fotbal zajímají,
za jejich podporu a přízeň
v sezóně 2013/2014!
Zároveň přejeme všem
mutěnickým občanům
krásné prožití léta, moře
krásných zážitků z dovolené a vůbec všechno dobré
v tomto krásném ročním
období!
Petr Blaha
Sňatky:
05.04.2014
Tomáš Vodák
Miroslava Zimolková
Mutěnice
Mutěnice
17.05.2014
Tomáš Veverka
Radka Balaštíková
Čejkovice
Vinařská
17.05.2014
Miroslav Beneš
Jitka Ševelová
Praha
Nová
07.06.2014
Jakub Trávník
Ludmila Vydařilá
Nedělní
Hovorany
07.06.2014
Filip Vagunda-Drgáč
Lucie Špačková
Na Ovčírnách
Hovorany
Úmrtí:
23.03.2014
26.03.2014
10.04.2014
10.04.2014
21.04.2014
06.05.2014
11.05.2014
05.06.2014
Františka Vrbová
Stanislav Kříž
Vojtěch Špéra
Bohumila Špérová
Ludmila Miklíková
Martin Mokruša
Petr Kašík
Viktorie Šupová
Nová Čtvrť
Tržní
Luční
Brněnská
Hasičská
Brněnská
Nová
Krátká 1062
ve věku 83let
ve věku 78let
ve věku 75let
ve věku nedož. 95let
ve věku 92let
ve věku 80let
ve věku 68let
ve věku 59let
Blahopřání:
Narození:
02.03.2014
12.03.2014
15.03.2014
31.03.2014
29.04.2014
29.04.2014
03.06.2014
03.06.2014
04.06.2014
Anna Drábová
Dominik Kratochvíla
Marie Lamáčková
Jan Malík
Filip Lecián
Michaela Leciánová
Anna Lamáčková
Ema Lamáčková
Adam Brablc
Servístky
Díly
Školní
Bůdy
Nová
Nová
Sklepní
Sklepní
Ořechová
30
75let:
02.04.1939
09.06.1939
Marie Křížová
Miroslav Zálešák
90let:
06.04.1924
14.04.1924
Miroslava Štěpánková
Františka Štossová
80let:
08.05.1934
28.05.1934
Ludmila Vaculíková
Marie Skočíková
91let:
12.06.1923
Františka Balusová
85let:
22.05.1929
18.06.1929
Kateřina Valová
Anežka Škrobáková
Hana Svobodová,
matrikářka
31
His torie na f o togr afiích
Pohádková cesta
Škola v přírodě
Pod kostelem, nyní dětské hřiště
Zahrada Mateřské školy
1. světová válka - Martin Mokruša, rodák z Mutěnic
32
DĚTSKÝ DEN S SDH A KYNOLOGICKÝM KLUBEM
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová.
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 16. 6. 2014.
Download

Zpravodaj 2-2014