Zápis z Kolegia děkana č. 16
Datum: 10. listopadu 2014
Zasedání řídil: děkan HGF – prof. Dirner
Přítomni:
Hosté:
prof. Dirner, Dr. Bendová, prof. Diviš, doc. Staňková, JUDr. Király, doc. Valíček,
doc. Černota, RNDr. Poláček, Ing. Polínková, prof. Luňáček, doc. Jelínek, doc. Žůrek,
doc. Vilamová, doc. Kučerová, R. Buganská
doc. Čablík, doc. Kučera
Kontrola úkolů:
Trvá:
1. VaV:
a) zmírnit disproporci VaV výstupů mezi jednotlivými instituty HGF,
b) dělit výstupy VaV dle aktuálních úvazků; např. pokud má někdo v rámci VŠB-TUO jiné
afilace a dosahuje jeho úvazek 150 % (100 % HGF, 50% úvazek pro jiné pracoviště VŠBTUO), potom své výstupy VaV dělí v poměru 50 % pro HGF a 50 % pro jiné pracoviště
v rámci VŠB-TUO. Pokud by bylo u daného výstupu VaV rozhodnuto jinak, vedoucí institutu
zodpovídá za jiné dělení výstupů na svém pracovišti, a to na základě statutu HGF VŠB-TUO
čl. 21.
Z: proděkan Valíček
T: úkol trvalý pro rok 2014
2. Na základě zápisu z jednání AK MŠMT z dubna 2014 připravit přehled publikační činnosti
pedagogů pro obor Geovědní a montánní turismus.
Z: doc. Skupien
T: 30. 11. 2014
3. Připravit podklady pro doktorské, jmenovací a habilitační řízení.
Z: proděkanka Staňková, VI
T: 31. 12. 2014
Splněno:
1.
Dochází ke snížení maximální možné výše pracovních úvazků u všech zaměstnavatelů na 1,2
úvazku:
o U současných smluv musí být tato podmínka splněna k 1. 11. 2014
o U nově uzavíraných smluv platí od 1. 9. 2014, tajemnice HGF.
2. Připravit pro studenty stručný dokument Postup při přípravě podkladů výjezdu v rámci
programu ERASMUS+ na HGF, proděkan Valíček, tajemnice HGF.
Nové:
1. Aktualizovat seznam předmětů vyučovaných v ECTS.
Z: vedoucí institutů
T: 1. 12. 2014
2. Pravidelně na Institutech organizovat semináře doktorandů. Zápis ze semináře společně s
prezenční listinou zasílat na studijní oddělení.
Z: vedoucí institutů
T: jednou za 2 měsíce
3. Vzhledem k návštěvě prezidenta a rektorskému volnu dne 12. 11. 2014 se studenti společně
s vyučujícím v 10:00 hod přesunou do Auly.
Z: vedoucí institutu
T: 12. 11. 2014
4. Z důvodu nízké mezinárodní mobility studentů a pedagogů HGF a na základě vyjádření Ing.
Marcely Davidové, Ph.D. na KD_14, rozšířeném o vedoucí institutů, konaném dne 13. 10. 2014,
jmenuji od 10. 11. 2014 Ing. Alici Padisákovou koordinátorkou programu ERASMUS
a zároveň ji pověřuji správou a kompletním vedením agendy v tomto programu. V termínu do
01. 12. 2014 předá stávající koordinátorka Dr. Davidová všechny dokumenty o studentech
využívajících v současné době tento program.
Z: proděkan Diviš, proděkan Valíček, tajemnice HGF
T: ihned, 1. 12. 2014
5. Na základě sdělení děkana HGF na KD 8. 9. 2014 – viz. zápis, připravit informaci
o ekonomických dopadech projektů INOHGF, ICT a VB.
Z: tajemnice HGF
T: 1. 12. 2014
Informace:
1. Děkan HGF:
- informoval přítomné, že komise pro Výběrové řízení k obsazení míst akademických
pracovníků na HGF stanovila termín ke konání posouzení přihlášek na den 24. 11. 2014
s tím, že případné užší posouzení by bylo konáno následně v termínu, který stanoví komise.
24. 11. 2014 tedy nebudou přítomni uchazeči absolvovat ústní pohovor a o výsledku
výběrového řízení budou následně písemně informování, a to buď komisí v případě užšího
výběru anebo přímo děkanem o výsledku výběrového řízení,
- projednání záměru oboru Výstavba dolů v rámci Institutu 542,
- promoce Ostrava 17. 6. – 18. 6. 2015,
- promoce Most 25. 6. 2015.
2. Proděkanka Staňková informovala o:
- zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru (ADZ) HGF na rok 2015, kterou emailem
zaslala vedení HGF a vedoucím institutů v pátek 7.11.2014, o doplnění a opravu ADZ
požádali, doc. Vilamová, doc. Žůrek, doc. Jelínek, Ing. Seidl, KD souhlasilo s navrhovanými
změnami
- zahájení habilitačního řízení RNDr. Dombka a konstatovala, že uchazeč kritéria na zahájení
HŘ dle stávající směrnice HGF splňuje, KD souhlasilo s předložením návrhu na zahájení HŘ
RNDr. Dombka na KR
- verifikaci žádosti doc. Keba o zahájení profesorského řízení.
3. Proděkan Valíček:
- nejvýznamnější výsledky VaV pracovníků HGF,
- zaslání návrhu pro IRP projekt Motivační stipendia pro studenty doktorského studia na
VŠB-TUO,
- SGS projekty pro rok 2015 a jejich zásady - termín pro podání nových SGS projektů pro rok
2015 je 20. 11. 2014. Byla podána taktéž v této souvislosti informace, že korektura zásad
pro SGS projekty na HGF bude zrealizována do 14. 11. 2014,
- informace o podání návrhů do jednotlivých panelů GAČR z institutů HGF. V této
záležitosti budou osloveni jednotliví vedoucí institutů a budou jim zaslány podklady
k vyplnění.
4. Mirka Bendová:
- dne 12. 11. 2014 v 10:00 hod. se uskuteční schůzka se sekretářkami institutů ohledně
platnosti nových směrnic.
Různé:
1. doc. Čablík podal informace o projektu INOHGF - uskuteční se schůzka tajemnice HGF,
Vilamové, doc. Keba, doc. Kodyma a doc. Čablíka k dořešení projektu.
doc.
KD doporučuje organizační změnu – přejmenovat Instituty na Katedry.
Rozšířené Kolegium děkana o vedoucí institutů se uskuteční dne 1. 12. 2014 ve 13:00 hodin v zasedací
místnosti HGF A 238.
Zapsala: Romana Buganská
Schválil: prof. Dirner
Download

Zápis z Kolegia děkana č. 16 Datum: 10. listopadu 2014 Zasedání