Rozpočet na rok 2014
Terminál před zahájením
Galerie - Imrich Plekanec
Velcí malí kluci...
02/2014
Třebíčský sokolský stadion
Tereza Neumanová
více v rubrice Třebíčské sportovní naděje na straně 21
TŘEBÍČSKÝ CIRKUS
MILANA OŠMERY
INFORMACE
A ROZHOVOR
S PRINCIPÁLEM
UVNITŘ ČASOPISU
Foto: Pavel Rybníček
Slovo
na úvod
Pozor na podvodníky!
Milí spoluobčané,
na tomto místě v úvodníku pravidelně popisujeme
nejvýznamnější události
posledního období v našem městě. Dnes je to
výjimka. Můj příspěvek
bude výrazně monotematický. Jeho ústředním motivem je jedno slovo, ovšem s fatálním dopadem
– a tím je KALAMITA.
Vše začalo mrznoucím
deštěm při teplotě kolem
nuly v neděli 2. února okolo osmé hodiny ranní, kdy se v průběhu
15 minut celé město pokrylo nebezpečnou ledovkou. Život ve městě
byl zcela paralyzován.
Firma AVE CZ, zajišťující zimní údržbu, nasadila na silnice posypové vozy, na chodníky 4 malé nákladní automobily a jeden malotraktor. Na ruční posyp nastoupilo 25 pracovníků. Přes celodenní práci
v neděli do 22. hodiny a následně i v pondělí už od tří hodin ráno,
nebyla kalamita zvládnuta.
Od pondělního rána volali na radnici rozhořčení, ale i zoufalí občané. Kritický stav vyvolal jednání mezi vedením radnice, zástupci
městské policie, vedoucími odboru komunálních služeb na straně
jedné, a zástupci firmy na straně druhé. Zástupci radnice vytkli pracovníkům firmy, že nepostupovali dostatečně operativně a pružně,
což vyžadovala mimořádnost situace. Bylo nezbytně nutné řešit
kalamitní stav nasazením většího počtu techniky a pracovníků pro
ruční posyp. Dále bylo kritizováno použití nevhodné kombinace posypového materiálu, ale především nedostatečné doplňování posypových kontejnerů.
Že byla situace velmi kritická nejen v Třebíči, ale na celé Vysočině, potvrdilo i televizní zpravodajství. Celkový obraz kalamity dokazují statistická čísla – firma v průběhu neděle a pondělí najezdila
s technikou 600 km výkonu, použila 70 tun soli a 40 tun inertního
posypového materiálu. Pro srovnání, v Jihlavě bylo použito cca stejné množství materiálu, naježděno bylo o 100 km méně.
Firma AVE CZ byla vyzvána k písemné analýze stavu s cílem zajistit pro příště větší záruky, že výsledek při případném výjimečném
stavu dopadne lépe. Z jejich prohlášení vybírám:
1) při kalamitní situaci bude smluvně zajištěno navýšení počtu
pracovníků pro ruční posyp,
2) bude zajištěna minimálně jedna multikára se sklopkou pro průběžné doplňování kontejnerů s posypem,
3) na místech ledovky bude prováděn posyp pískem.
Závěrem chci všem spoluobčanům poděkovat za velkou vstřícnost
při likvidaci kalamity sypáním chodníků před svými domy, přestože
je tato povinnost zákonem uložena městu. Pomohli tímto snížit rizika úrazů a pomohli i firmě AVE CZ
PAVEL SVOBODA, místostarosta města Třebíče
V tomto čísle naleznete:
Rozpočet města 2014
str. 4 a 5
Největší za dvacet let
str. 6
Za Olgou Havlovou
str. 20
Tento sloupek měl být původně úplně o něčem
jiném, ale znáte to: život přináší stále nová úskalí, kterým musíme čelit. Tak třeba podvodníkům.
Bohužel, opět si vybrali ta nejcitlivější místa, která občany pálí. A to je spotřeba, potažmo pak
cena energií.
V Třebíči jsme se za přispění radnice přihlásili k elektronickým aukcím energií, a dlužno říci
úspěšně. Jenže! Právě úspěchu aukcí zneužili
první podvodníci. Vystupují údajně jménem Bohemia Energy, či se tak alespoň prezentují.
„Obchází lidi ohledně dodávek plynu a elektřiny
a ohánějí se tím, že jde o výsledek elektronické
aukce, kterou pořádalo město Třebíč,“ hořce
konstatuje Pavel Pacal. „Tímhle způsobem se
snaží v lidech vzbudit důvěru, že se jedná o věc,
která je posvěcená městem.“
„Elektronická aukce proběhla výhradně na městském úřadě a zde se také podepisovaly smlouvy,“ pokračuje místostarosta. „Takový pokoutní
prodej, byť ti lidé mají výstřižky novinových článků a mají na sobě dokonce uniformy Bohemia
Energy, není legální a dokonce odporuje nařízení
města.“
Závěr je jednoduchý. Volejte 156, když vás tito
podvodníci navštíví. Strážníci si s nimi poradí...
FRANTIŠEK JŮZA
0 Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor, grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza,
tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Samab Brno Group a. s., Brno, [email protected]
Příjem inzerce: Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat
se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 20. února 2014.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 28. února 2014.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
608 430 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Rozpočet města Třebíče na
Vážení Třebíčané,
zastupitelstvo města schválilo 30. ledna rozpočet na rok 2014.
Je to základní dokument, podle kterého budeme následujících
dvanáct měsíců hospodařit. Jako místostarosta zodpovědný za
finance mohu s potěšením konstatovat, že rozpočet se nám
opět podařilo sestavit s ohledem na reálné možnosti města.
Krátce se vrátím k výsledku hospodaření loňského roku. Rozpočet roku 2013 byl, jak je to ze zákona povinné, vyrovnaný.
To znamená stejná výše příjmů, stejná výše výdajů. V návrhu
rozpočtu 2013 bylo počítáno s dokrytím vlastními finančními
prostředky. Nebylo ale potřeba. Podobně jako v roce 2012 i vloni skončilo město se svým hospodařením v plusu. Tentokrát ve
výši zhruba 20 milionů korun. Ukazuje se, že nastavení rozpočtu předchozích let je správné, protože druhým rokem po sobě
město hospodaří s přebytkem a vlastní volné prostředky může
dál využívat především k pokrytí spolufinancování evropských
dotací.
sLJďƌĂŶĠƉƌŽǀŽnjŶşŶĄŬůĂĚLJǀƚŝƐ͘<ē
17 570
35 650
29 967
15 050
10 950
9 770
10 355
ŽƚĂĐĞƉƌŽƚĢůŽǀljĐŚŽǀŶĄnjĂƎşnjĞŶşͲϰ͕ϳϲй
DͲĚŽƚĂĐĞŶĂƉƌŽǀŽnjͲϴ͕ϰϴй
WĠēĞŽǀĞƎĞũŶŽƵnjĞůĞŸͲϯ͕ϱϴй
sĞƎĞũŶĠŽƐǀĢƚůĞŶşͲϮ͕ϰϲй
ŝƓƚĢŶşĂnjŝŵŶşƷĚƌǎďĂͲϮ͕ϯϮй
WƎĞĚƓŬŽůŶşnjĂƎşnjĞŶşͲƉƌŽǀŽnj͕ŽƉƌĂǀLJĂƵĚƌǎŽǀĄŶşͲϮ͕ϲϬй
ĄŬůĂĚŶşƓŬŽůLJͲƉƌŽǀŽnj͕ŽƉƌĂǀLJĂƵĚƌǎŽǀĄŶşͲϳ͕ϭϯй
^ďĢƌĂƐǀŽnjŬŽŵƵŶĄůŶşĐŚŽĚƉĂĚƽͲϰ͕ϭϴй
Schválený rozpočet města 2014 je sestaven jako vyrovnaný.
sljǀŽũǀljƐůĞĚŬƵŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşŵĢƐƚĂ
ǀůĞƚĞĐŚϮϬϭϬ-ϮϬϭϰ ;ǀŵŝů͘<ēͿ
-77
-37
100
-68
-93
-209
-126
50
-99
36
-54
13
]QiPND9\MiGĜHQRYSURFHQWHFK]FHONRYêFKSURYR]QtFKYêGDMĤ
sLJďƌĂŶĠŝŶǀĞƐƚŝēŶşŶĄŬůĂĚLJǀƚŝƐ͘<ē
36
13
0
2009
2010
2011
2012
2013
11 000
0
plánováno
-50
-54
12 971
12 500
14 400
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ
-68
-77
5 400
2014
-37
-100
-53
0
20 027
-53
-99
5 200
-93
-126
-200
9 500
7 300
-150
4 000
-209
6 800
25 000
-250
Zdůrazňuji, že dopředu musíme financovat řadu projektů, dotovaných státem nebo Evropskou unií. Tyto prostředky se nám
vrací postupně. Z hlediska skladby rozpočtu jsme povinni zařadit je do výdajů, nesmíme je zahrnout do příjmů. Výdaje, ať už
provozní či investiční, musí tedy být o 53,5 milionů korun vyšší,
než jsou příjmy města. Dokrytí je opět plánováno z vlastních prostředků. Očekáváme, že na konci roku 2014 budeme moci konstatovat, stejně jako v předchozích letech, že jsme hospodařili
vyrovnaně, ne-li s přebytkem.
Z hlediska plánových investičních akcí na rok 2014 bych rádi
zmínil především ty největší. Patří mezi ně výstavba nového
Domu dětí a mládeže v Borovině, na kterou v městském rozpočtu počítáme s částkou zhruba 25 milionů korun. Dále je to
zateplení Základní školy Bartuškova, kde spoluúčast města činí
ZĞŐĞŶĞƌĂĐĞƉĂŶĞůŽǀĠŚŽƐşĚůŝƓƚĢŽƌŽǀŝŶĂ͕ĞƚĂƉĂĚŽŬŽŶēĞŶşͲϰ͕Ϭϳй
ŽƐƚĂǀďĂ>ĂŐƵŶLJͲϵ͕ϳϴй
WƎĞƐƚƵƉŶşƚĞƌŵŝŶĄůdƎĞďşēͲϵ͕ϰϯй
<ŽŵƵŶŝŬĂĐĞWŽƵƓŽǀͲϳ͕ϭϲй
DŽƌŽǀŝŶĂͲƌĞĂůŝnjĂĐĞͲϭϴ͕ϴϱй
ZĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽĂƌĞĄůƵEĂ<ŽƉкЌͲϱ͕ϭϯй
ZŽnjŚůĞĚŶĂŶĂWĞŬĞůŶĠŵŬŽƉĐŝĂdŽƵƌŝƐƚƉŽŝŶƚͲϯ͕ϬϮй
ZĞǀŝƚĂůŝnjĂĐĞƉĂŶĞůŽǀĠŚŽƐşĚůŝƓƚĢ,ŽƌŬĂͲŽŵŬLJͲƵů͘ƌƵǎƐƚĞǀŶş/WZDͲϱ͕ϱй
ĂƚĞƉůĞŶşƐƚŽŵĂƚŽůŽŐŝĐŬĠƉŽůŝŬůŝŶŝŬLJͲϯ͕ϵϮй
sĞƎĞũŶĄƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşKWKͲϭϬ͕ϴϲй
aĂƌƚƵƓŬŽǀĂ͕dƎĞďşēͲnjĂƚĞƉůĞŶş͕ƌĞĂůŝnjĂĐĞϴ͕Ϯϵй
]QiPND9\MiGĜHQRYSURFHQWHFK]FHONRYêFKLQYHVWLþQtFKYêGDMĤ
zhruba 11 milionů korun. Pak to bude realizace několika
projektů z Evropské unie v rámci Regionální operačního programu. Důležitou akcí bude přestavba veřejných
prostranství v Borovině. Předmětem této investice bude
v areálu bývalé továrny vybudování chodníků, vozovek,
SO 101 Ulice Nádražní vč. prodloužení - komunikace
SO 102 Ulice Nádražní vč. prodloužení - chodníky
SO 103...Ulice Nádražní vč. prodloužení - parkoviště
SO 104 Purkyňovo nám. - rozšíření parkoviště
SO 105...Ulice Chlumeckého - rekonstrukce schodiště
SO 106...Purkyňovo nám. - autobusová zastávka
SO 111 Úprava průtahu silnice I/23
SO 112 Úprava průtahu silnice II/360 75
SO 121 Ulice Janouškova, Oldřichova - komunikace
4
rok 2014
parkovišť, veřejného osvětlení a zeleně.
Tedy kompletní revitalizace veřejného
prostoru. V rámci této akce se také postaví hřiště pro nově budovaný Dům dětí
a mládeže. Naše spoluúčast na veřejná
prostranství v Bopu je počítána zhruba
na 14 milionů korun. Čeká nás výstavba
rozhledny na kopci Pekelňáku a zřízení
tourist pointu v Národním domě. K evropské dotaci přidáme jako město 4 milióny
Kč. Největší dopravní investicí za posledních dvacet let bude přestupní autobusový terminál u vlakového nádraží, kde se
vedle dotace EU počítá ze strany města
s částkou asi 12,5 milionů korun. Jmenovat musím i stavbu nové křižovatky u rybníka Kuchyňky při silnici do Poušova.
Z dalších investičních akcí bych zmínil ještě městský příspěvek na intenzifikaci čistírny odpadních vod, která začne v roce
2014. Podobně město Třebíč získalo
prostřednictvím svazku Vodovody a kanalizace také prostředky na odkanalizování
místních částí. Opět tam budeme přispívat z rozpočtu města.
Z hlediska investiční části rozpočtu nás
tedy čeká poměrně hodně akcí. O všech
vás budeme v médiích průběžně a včas
informovat.
Rád bych ještě zdůraznil jeden velmi důležitý aspekt provozní části rozpočtu. S potěšením mohu konstatovat, že provozní
výdaje města opět klesly. Oproti roku
2013 je to pro letošek o 3 miliony korun.
Z původních 489 milionů korun v roce
2010 se dostáváme na 420 milionů korun v roce 2014. Je to díky šetření provozních výdajů města především ve vlastních
řadách. Uspokojivá je skutečnost, že přitom nejsou omezovány základní funkce
města. To znamená, nejsou kráceny sociální služby, příspěvkové organizace, sportovní organizace a další záležitosti. Město
Třebíč je tedy finančně stabilizované do
dalších let a připravené spolufinancovat
projekty podporující rozvoj města, které
jsou již nyní připravovány pro nové plánovací období evropských fondů.
PAVEL PACAL, místostarosta
Pokračuje příprava
jižního obchvatu
Jedním z velkých a dlouholetých témat
v Třebíči je jižní silniční obchvat města. Na
jeho přípravě se na radnici pracuje napříč
volebními obdobími. I přesto, že jeho stavba nepatří a prozatím asi ani nebude patřit
mezi investiční priority státu, je nutné mít
ze strany města připraveno vše potřebné.
Zrekapitulujme si poslední kroky radnice
a aktuální stav této věci.
O jižním obchvatu se začalo mluvit před
20 až 25 lety. První varianty počítaly s trasou vzdálenější od města. Prokázalo se
však, pro většinu dopravy je výchozím
bodem i cílem samotná Třebíč. Tranzitní
doprava představuje jen menší podíl. Trasu jihozápadní části obchvatu proto město naplánovalo do územního plánu blíže
k městu jako propojení Boroviny a Domků
s návazností do Spojovací a Hrotovické ulice. Intenzita dopravy v průběhu let stále
rostla a Ředitelství silnic a dálnic přišlo
s požadavky řešit i jihovýchodní část obchvatu, tzn. úsek od křižovatky Spojovací
– Hrotovická až dolů na Brněnskou ulici.
Nejprve se zvažovala trasa Lorenzovými
sady, pak přes Průmyslovou čtvrť.
I když stavba obchvatu bude investicí státu, podílí se město aktivně na přípravě
investičního záměru. Obchvat je pro Třebíč velice důležitý. Poslední kroky města
přiblížil místostarosta Pavel Pacal: „Město
v posledních třech letech vedlo jednání
s Ředitelstvím silnic a dálnic s cílem najít
trasu, která by do Průmyslové čtvrti nezasahovala a umožnila odblokovat pozastavení stavební činnost v daném území. To
se podařilo. V současnosti je zpracována
a k projednání připravena varianta, která ze Spojovací ulice pokračuje po hraně
Průmyslové čtvrti a Lorenzových sadů pod
železniční tratí na Brněnskou ulici, kde je
zaústěna kapacitní mimoúrovňovou křižovatkou. Tato trasa zasahuje do stávajících
Lorenzových svahů jen velmi okrajově.“
Město bude nyní směřovat další svoje úsilí
ke dvěma krokům:
1/ Bude se snažit dílčími studiemi prokázat, že celou stavbu jižního obchvatu
SO 122 K nemocnici - komunikace
SO 125 Křižovatka Znojemská - Nádražní - chodníky
SO 126...Křižovatka Purkyňovo nám. - chodníky
SO 127 Silnice II/360 75 - ochranný ostrůvek
SO 128...Silnice I/23 - ochranný ostrůvek
SO 131...definitivní dopr. značení - na celé stavbě
lze postavit tak, že vyhoví aktuálním limitům, jak kapacitním tak hlukovým, a to
plně v souladu s koridorem schváleným
v územním plánu města.
2/ Bohužel se zatím asi nepodaří odstranit
hlavní problém, kterým je neochota státu
k větším investicím do silnice I/23, která
je součástí propojení České Budějovice –
Brno. Určité možnosti skýtají diskuze nad
takzvanou Politikou územního rozvoje, což
je nástroj územního plánování celorepublikového významu. Snahou města bude
povýšit význam silnice I/23, jako historického propojení jižní Moravy a jižních Čech,
na celostátní úroveň. Cílem je prosadit
koridor silnice I/23 jako výhledovou trasu
rychlostní silnice, která propojuje důležité
regiony Česka a představuje jižní alternativu dálnice D1. Pokud se to podaří, získá
tím Třebíč při případném ekonomickém
posuzování obchvatu a zpracování státních investičních záměrů pomyslné kladné
body, které jí zatím chybí.
Na prosazení tak nákladné stavby, jako je
obchvat města s dlouhými estakádami,
mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovými stěnami, má město jen omezený
vliv. Realita je taková, že v České republice není doposud postavena celá řada
důležitých dopravních staveb. Podle starosta Pavla Heřmana bude velmi důležité
spolupracovat s okolními obcemi a dále
také institucemi. „Snaha třebíčských politiků i úředníků by nyní měla směřovat
k organizačnímu sladění postupu s ostatními obcemi na trase silnice I/23, získání
podpory Kraje Vysočina a finálně i podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a vrcholových politiků. V okolí
Třebíče by tak mohl být postupně vybudován soubor velmi potřebných staveb.
Nejen obchvat Třebíče, ale také například
obchvat městyse Vladislav. Tyto stavby
lze etapizovat a tím rozložit náklady do
několika let. Třebíč jako důležité správní
centrum širokého regionu si dimenzované
řešení silniční dopravy zaslouží.“
IVAN PŘIBÍK
SITUACE PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU - VIZ STRANA 6
5
Z RADNICE
Přestupní terminál bude největší
dopravní stavbou posledních 20 let
V Třebíči se za několik týdnů rozběhne největší dopravní investice poslední doby. Na
místě dnes už nevyužívané nákladové části
železniční stanice vznikne přestupní terminál. V souladu s moderními trendy propojí autobusovou a vlakovou dopravu. Pro
cestující se zlepší návaznost spojů, urychlí
a zjednoduší se přestupy.
Kdo je investorem a kdo akci řídí?
Rozsáhlá stavba byla velmi komplikovaná
na přípravu a náročné bude i její řízení. Při
přípravě celého projektu absolvovalo vedení radnice sérií jednání mimo jiných organizací s Českými dráhami, s ČD Cargo a se
Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).
Investorem přestupního terminálu,
tedy autobusové části,
je město
Třebíč, koordinátorem stavby Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč. Investorem
navazujících úprav kolejiště je Správa železniční dopravní cesty.
Co přesně se bude stavět?
V 1. etapě bude za investorství města
6
Třebíče vybudován autobusový přestupní
terminál. Terminál se bude skládat z 8 zastávek pro autobusy. Každá bude vybavena
označníkem a přístřeškem. Příjezd k terminálu ve směru z Nádražní ulice bude tvořen
kruhovým obratištěm. Současné parkoviště
před nemocnicí se kompletně změní. Vznikne tam nová kapacitní křižovatka a nové
parkoviště. V prostoru kolem autobusového
terminálu vznikne celkem 112 parkovacích míst pro osobní automobily. Parkovací
plochy se přesunou východním směrem,
stejně jako nástupiště do
vlaku.
V 2. etapě dojde za
investorství
SŽDC k úpravám
kolejiště. Nákladová
rampa se přesune do jižní
části stanice do prostoru podél Riegrovy ulice. Novinkou bude
zbudování nového bezbariérového
nástupiště u první koleje, ze kterého
bude možné pohodlně přestupovat z vlaků
přímo do autobusů.
V 3. etapě, kde bude investorem opět
SŽDC, dojde k revitalizaci trati Zastávka
u Brna – Okříšky. V kolejišti třebíčského
nádraží vznikne ostrovní nástupiště, ke
kterému budou cestující chodit novým podchodem.
Ve 4. etapě se plánuje přestavba výpravní
budovy železniční stanice. Cílem adaptace
bude uzpůsobit ji tak, aby pojmula více cestujících. Hala s přepážkami pro prodej jízdenek se o kousek posune východním směrem. Uvnitř vznikne také několik obchůdků.
Kolik bude stát přestupní terminál?
Celkové investiční náklady na zbudování přestupního terminálu jsou podle projektu 65
milionů korun (bez DPH). Realizační náklady
vzejdou z výběrového řízení. Z toho 50 milionů
korun bude hrazeno z dotace Evropské unie,
zbytek zaplatí město ze svého rozpočtu.
Jak
dlouho
bude celá
investiční
akce trvat?
V průběhu února 2014
se začne s demolicí dvou
bývalých skladišť a se snesením kamenné dlažby povrchu
nákladového nádraží. K zahájení
samotné stavby přestupního terminálu
má dojít v dubnu 2014. Předpokladem zahájení je, že nevzniknou komplikace ve výběrovém řízení. Kolejové úpravy železniční
stanice Třebíč pak mají být zahájeny v září
až říjnu 2014. Přestupní terminál by měl být
hotov na jaře 2015, kolejové úpravy asi na
podzim 2015. Představitelé SŽDC přislíbili
urychlení své stavby. V případě komplikací může terminál fungovat odděleně i bez
kolejových úprav. Pro adaptaci výpravní
budovy zatím nebyl stanoven termín. Lze
předpokládat, že to bude v průběhu roku
2015, možná 2016.
Co bude se současným autobusovým
nádražím?
Autobusové nádraží na Stařečce zůstane
zachováno. Na nový přestupní terminál
by měly zajíždět především takové spoje,
u kterých se podle průzkumu předpokládá
největší zájem lidí o přestup na vlak. Konečný harmonogram je v řešení.
Téma připravili:
ALEŠ KRATINA, IVAN PŘIBÍK
Plánujete letní dovolenou
v zahraničí? Zkontrolujte si
své cestovní doklady!
O vydání nového cestovního pasu požádejte již nyní a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám
na úřadech a ušetříte si čas i peníze.
Máte-li cestovní pas, zkontrolujte si jeho
platnost a zjistěte si u zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje a zda v případě vycestování dítěte
v doprovodu jiné osoby než rodiče (zákonného zástupce) nebude vyžadován,
mimo platného cestovního dokladu, také
písemný souhlas rodičů s cestou dítěte
do zahraničí.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování dětí
zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan
České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání
cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze
kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 je možno požádat o vydání občanského průkazu
také pro občany mladší 15 let.
Novelou č. 159/2013, Sb., bylo od
21. června 2013 zlegalizováno cestování
na občanský průkaz i do států mimo EU.
Ministerstvo zahraničních věcí sdělením
v č. 166/2013, Sb., zveřejnilo seznam
států, do nichž lze překročit vnější hranici
s občanským průkazem. Jsou zde zařazeny tyto státy: Chorvatská republika, Albánská republika, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Kosovská republika, Makedonská republika, Srbská republika. Pokud cestujete do zemí mimo Schengen,
potřebuje každý platný cestovní pas včetně dětí, které s vámi cestují.
Využijte všech úředních dnů na Městském úřadě Třebíč. Na oficiálních internetových stránkách města Třebíče www.
trebic.cz najdete možnost elektronického
objednání klientů přes internet a to ve
dnech pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 15:00
hodin (od 14:00 do 15:00 hodin omezený provoz).
Na webových stránkách města www.
trebic.cz nebo Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz je možné zjistit, jaké
doklady je třeba předložit k žádosti
o cestovní pas nebo občanský průkaz
a jaké jsou správní poplatky za vydání
dokladů. Pořizování fotografie žadatele
se provádí na městském úřadě ve fotokabince. Současně se vyplní i žádost
o doklad.
Městský úřad Třebíč
odbor správních činností
Stožáry veřejného
osvětlení versus psi
Značný počet psů v Třebíči nepřináší městu
zvýšené náklady jen na úklid veřejných prostranství od výkalů. Peníze stojí také častější
údržba a výměna zničených stožárů veřejného osvětlení. Agresívní moč psů dokáže na
frekventovaných místech zcela zničit paty
sloupů. Podobný krutý osud pozvolné smrti
stihne také nejeden stromek. Odbor komunálních služeb města činí technická opatření,
přesto žádá držitele psů - je-li to možné, nenechávejte své psy močit na kmeny stromů,
dosud neošetřené sloupy veřejného osvětlení
a jiný mobiliář. Děkujeme!
IP
Krocení literární múzy v Třebíči
Památník písemnictví na Moravě připravil
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třebíči seminář tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy. Je určen mladým lidem
s aktivním zájmem o autorskou tvorbu ve
věku od 12 do 19 let a uskuteční se ve
středu 5. března 2014 v Městské knihovně v Třebíči, Hasskova ul. č. 102/2.
Účast na semináři je bezplatná.
Krocení literární múzy je doprovodným
programem osmého ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, jejíž letošní téma zní „Okamžik štěstí“. Seminář si klade za cíl představit soutěžní téma
v několika krátkých aktivitách, rozvíjejících
kreativitu, a cvičeních, zaměřených na vytváření prozaických textů. Setkáním provází kurátorka Památníku písemnictví na
Moravě Bc. Kristýna Cimalová.
Podle soutěžních kategorií (12-15 let
a 16- 19 let) jsou v nabídce dvě verze
semináře – šedesátiminutová pro mladší
žáky a devadesátiminutová pro středoškoláky. Seminář pro I. kategorii proběhne
od 10.00 do 11.00 hodin; tvůrčí setkání
II. kategorie od 11.15 do 12.45 hodin; oba
v Městské knihovně v Třebíči, Hasskova
ul. č. 102/2 v Třebíči.
Zájemci se mohou přihlašovat sami nebo
prostřednictvím svých učitelů na e-mailové
adrese [email protected] nebo
telefonicky nejpozději týden před konáním semináře. Přehled ostatních termínů
a míst je zveřejněn na www.muzeumbrnenska.cz.
SEMINÁŘE TVŮRČÍHO PSANÍ: Krocení literární múzy (12-19 let)
KDY: Ve středu 5. března 2014; I. kategorie v 10.00–11.00; II. kategorie v 11.15–
12.45.
KDE: V Městské knihovně v Třebíči, Hasskova ul. č. 102/2.
KONTAKT: [email protected];
tel: 547 229 932.
INFORMACE:
www.muzeumbrnenska.cz;
www.masaryk.info, www.kr-jihomoravsky. cz
KRISTÝNA CIMALOVÁ
Třebíčané odevzdali
tuny starého oblečení
Třídění odpadů považuje většina lidí už za
samozřejmost. Na barevné kontejnery v ulicích Třebíče jsme si zvykli. Je potěšitelné,
že se dobře uchytil i sběr zatím nejmladší
komodity – textilu.
Použité oblečení se v Třebíči sbírá trojím
způsobem: do kontejnerů Charity, do kontejnerů Diakonie a ve sběrných dvorech.
Za rok 2013 bylo z charitních kontejnerů
svezeno 24,5 tuny materiálu, z diakonic-
kých 29,7 tuny a ze tří sběrných dvorů 35,4
tuny. Celkem vloni občané odevzdali úctyhodných 89,6 tun starých oděvů. Město
ušetřilo asi 150 tisíc korun tím, že tento textil nemuselo svážet a ukládat na skládku
v Petrůvkách. Pozitivní také je, že při třídění
tohoto odpadu nacházejí uplatnění občané
se sníženou pracovní schopností. Textil je
ekologicky zpracován a dále využit.
IVAN PŘIBÍK
7
Návštěvnost Třebíče meziročně vzrostla
Mezi lety 2012 a 2013 vznikl rozdíl 11 procent. Řeč je o vzrůstu návštěvnosti Třebíče,
jak o ní informovala na tiskové konferenci
města ředitelka Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková. Příznivý vývoj
je přisuzován především zvýšenému počtu
turistů, kteří putují zejména za památkami
UNESCO, ne však už jen za nimi. Třebíč přitahuje i bohatým programem kulturním, na
němž se podílí řada organizací - profesionálních i občanských.
Přestože se stále vyskytne otázka na legitimitu uváděných statistických údajů, je
třeba říci, že řadu let je používána stejná
metodika. Byť tedy nemusí být přesně určující v zařazení účelu návštěvy toho kterého
turisty, byť nepostihuje počty lidí, kteří do
Třebíče přijedou, avšak nenavštíví žádné
informační centrum, pořád je relevantní výsledek vyjádřený procentem nárůstu sledované skutečnosti - tedy zejména příchodem
do infocenter a do památek s obsluhou.
Pro zviditelnění města je pak prováděna
propagace v destinacích, které dlouhodobě
a po zkušenostech skýtají nejvíce možností
v zájmu turistů o návštěvu Třebíče. Ředitel-
ka Hanáčková jmenuje především účast na
veletrzích cestovního ruchu: „Ano, zúčastňujeme se Regiontouru v Brně, Ferienmesse Vídeň, ITF Slovakiatour Bratislava či
akce Dovolená a region, Lázeňství Ostrava.
Společně s ostatními informačními centry
či pod hlavičkou Vysočina Tourism, samostatná účast by byla finančně velmi náročná. Výsledky jsou ale hmatatelné a budeme
takto pokračovat.“
Všeobecně chybí přehled o počtech ubytovaných a délce jejich pobytu. To je už ale
jiný problém.
FJ
Město Třebíč Město Třebíč
pronajme:
 obchodní prostory o výměře 109,86 m2 v pravé části přízemí nemovitosti na Karlově
nám. 29/23 v Třebíči.
Bližší informace podají pracovnice MěÚ Třebíč, odboru
správy majetku a investic
města, pí. Švihálková tel. č.
568 896 139, pí. Bártová tel. č.
568 896 143.
prodá ve výběrovém
řízení formou aukce:
bytovou jednotku o velikosti
1+1 v domě č. p. 1199 na Vaňkově nám. v Třebíči.
Bližší informace včetně podmínek výběrového řízení najdete na www.trebic.cz , sekce „úřední deska“.
Už jste vyzkoušeli webináře?
V lednu jste si mohli vyzkoušet první dva z celkem patnácti bezplatných webinářů
s tematikou práce na dálku,
které realizuje Koordinační centrum práce na dálku Třebíč. Pro ty,
kteří se webinářů nemohli zúčastnit, jsou připraveny videozáznamy
na webových stránkách centra http://pracenadalku.trebic.cz. Webináře jako nová forma vzdělávání mohou vzbuzovat obavy, proto je
pro vás připraven i manuál, který vás krok za krokem provede od
registrace až po samotný webinář. Byla by škoda nezkusit webinář naživo, protože formou chatu se můžete aktivně zapojit. Lektor
vám přímo odpoví na vaše dotazy nejen k práci na dálku, ale i na
otázky týkající se sestavení životopisu či přípravy na pohovor u zaměstnavatele. Potvrzují to i slova jednoho z účastníků: „Webinář
byl pro mě skvělou příležitostí ujasnit si, co je pro práci na dálku
potřeba. Pomohl mi ujasnit si mé silné a slabé stránky. Lektor během celého webináře zapojoval do akce i posluchače - nešlo tedy
o webinář, kterých se na internetu objevují spousty - bez možnosti
8
kontaktovat lektora v konkrétním čase s dotazem na to, co mi není
jasné. Webinář byl perfektně připravený, s doplňujícími materiály.
Těším se na další webináře.“
Webináře budou probíhat až do června a jsou vhodné nejen pro
uchazeče o zaměstnání, ale i pro zaměstnavatele, kteří uvažují
o zavedení práce na dálku. Z nabízených webinářů si mohou vybrat
jak jejich zaměstnanci, např. webinář Úspěšná komunikace a spolupráce při práci na dálku; tak i jejich manažeři, např. Problémy při
práci na dálku a jejich řešení na straně manažerů. Pokud dáváte
přednost osobnímu kontaktu s lektorem, od března pokračujeme
druhým cyklem prezenčních školení „Víte, jak pracovat na dálku?“.
Přihlásit se na ně můžete již nyní! Přihlašovací formuláře a podrobnější informace o plánovaných aktivitách naleznete na webovém
portálu http://pracenadalku.trebic.cz. Využít můžete i bezplatných
osobních konzultací, které Koordinační centrum nabízí nebo vyzkoušet zatím neobvyklé konzultace formou videohovoru přes
Skype.
PETRA FORTELNÁ
TŘEBÍČSKÁ GALERIE
Imrich Plekanec
* 7. 11. 1908 Valaská Belá - † 23. 9. 1964 Varnsdorf
I
Atelier v Třebíči si ale držel až do konce
pobytu v našem kraji. Prošel důkladně
nejen naše město, ale důvěrně poznal
díky třebíčským trampům z osady Miriam
i Pojihlaví a Pooslaví. Jeho obrazy z této
oblasti patří k těm nejsilnějším, které zde
vznikly. Navíc zachycují dnes již zaplavené
údolí Jihlavy v jeho bývalé kráse. V atelieru
ve města ho pilně navštěvoval tiskařský
učeň a grafik Čapkovy tiskárny Vladimír
Lavický (1923–1997), který později vyrostl na jednu z nejvýznamnějších kulturních veličin kraje. Převzal od něj názor, že
„malíř je básníkem barev“, což oba, učitel
i žák, prokázali svým dílem. Byl to on, kdo
Plekancovi ukázal mnohá zákoutí našeho
kraje.
lánek o Plekancovi jako
o významné osobnosti
zařadil do publikace Poznejte Moravu ještě v roce jeho
příchodu do Třebíče majitel
reklamní kanceláře Antonín
Stehlík. V Třebíči prožil Plekanec válečná léta a zapojil se
zde i do odbojové činnosti.
Samozřejmě zde také vytvořil
řadu pozoruhodných obrazů.
Dva originály vlastnila i tehdejší Městská spořitelna, dnes
Česká spořitelna v Třebíči.
Nahoře: Imrich Plekanec - Zámostí
Po válce vstoupil do KomuniDole: Imrich Plekanec - Kapucínský klášter od nemocnice
stické strany Československa
K jeho spolužákům patřil například i poz- a v roce 1947 se přestěhoval do Starých
dější národní umělec Ján Želibský, s nímž Splavů u Máchova jezera, kde pobýval
se spřátelil. Plekanec patřil mezi nejlepší jeho profesor z akademie Otakar Nejedlý.
Nejedlého žáky, a tak s ním také procesto- Na delší dobu tam jezdil už v předchozích
poválečných letech. Tam se také z vlasval celou jižní Evropu.
rzy svým uměním zaujal i odborníky teneckých důvodů zapojil do politického
a milovníky umění, obdržel také něko- života a obnovy pohraničí. Mimo malování
lik výročních cen akademie. Jeho obrazy se věnoval i politické a propagační práci
se často objevovaly v tisku a několik jich v okolních obcích, při zakládání družstev
zakoupily i oficiální instituce, jako např. aj. V rámci jeho umělecké činnosti neministerstvo škol a lidové osvěty nebo patří politicky motivovaná část jeho díla
některé galerie. Dostal několik čestných
uznání, reprodukce jeho obrazů a příznivé
recenze přinášel i tisk, dokonce i zahraniční, především maďarský.
o Třebíče se Plekanec přistěhoval
již jako zralý umělec v roce 1940,
po krátkém pobytu v Jemnici. Ta sice do
Němci zabraného území nespadla, ale
na Plekancův vkus byla hranice s Třetí říší
příliš blízko. V Třebíči si držel malý atelier,
ale pak se přestěhoval na Hartvíkovický,
či jak se tam říkalo na „Hartický“ mlýn.
B
D
Č
k nejšťastnějším. Před svým odchodem
do pohraničí věnoval třebíčské komisi pro
postavení nových škol cenný obraz. Údajně byl Plekanec podle výstavního katalogu
z roku 1974 jmenován čestným občanem
města, ale v oficiálním publikovaném seznamu není uveden. V roce 1955 se Imrich
Plekanec přestěhoval ze Starých Splavů do
Varnsdorfu, kde 23. září 1964 zemřel.
roce 1950 měl v Třebíči několik obrazů na společné výstavě se svými přáteli Zdeňkem Novotným, Ludvíkem Vonešem, Pavlem Formanem a Františkem Bílkovským. Naposledy za svého života zde
vystavoval roku 1961 na tzv. Třebíčském
salonu. Mimo Československa vystavoval
také Paříži, Berlíně, Sofii aj. Po třinácti letech pak bylo vystaveno v třebíčském Jednotném klubu pracujících (domě osvěty)
na sto kreseb a obrazů. Poslední větší výstava v Třebíči se uskutečnila v prosinci
1978, na níž bylo vystaveno asi padesát
jeho prací.
RADOVAN ZEJDA
V
Foto: Archív autora 3x
mrich Plekanec se narodil 7. listopadu
1908 ve Valaské (česky Valašské) Belé.
Ještě v jeho útlém věku se jeho rodiče
přestěhovali do Jugoslávie. Tam absolvoval obecnou školu a po ukončení studií
na strojní průmyslové škole v Osjeku pokračoval, protože ho srdce táhlo k umění,
v uměleckých studiích u prof. Turkoviče.
Nejprve maloval krátce v Jugoslávii, pak
Rumunsku, Maďarsku i na Slovensku. Nakonec nastoupil v Praze, nejprve v letech
1931–1932 na Dělnickou školu k prof.
Preisovi a pak na Ukrajinskou akademii
k profesorům Ivanovi Kulcovi, Lisovskému
a Stachovskému. Později ale přestoupil
na Akademii výtvarných umění. Zde se
stal žákem profesora Otakara Nejedlého.
9
Komu jde o dobro dětí?
Dům dětí a mládeže
je školské zařízení,
které se věnuje mimoškolním a zájmovým aktivitám. Naší
hlavní náplní práce
jsou zájmové kroužky (tzv. pravidelná
činnost). Máme jich
asi 80, od kroužků
pro předškolní děti, přes žáky a studenty škol až
po dospělé. Také máme kroužky pro rodiče s dětmi. Kromě toho máme širokou škálu ostatních
činností – akce pro veřejnost (tyto akce navštěvují tisíce lidí), víkendové akce, kurzy (pro veřejnost
i pedagogy – DDM má od roku 2011 akreditaci
MŠMT), tábory (pobytové i příměstské), provozujeme dvě turistické základny. Mezi naše hlavní
činnosti také patří dopravní hřiště, kde probíhá
zejména dopravní výchova pro žáky ZŠ, ale také
zde máme výukové programy pro mateřské školy
a dvakrát týdně je hřiště otevřeno pro veřejnost.
Od roku 2011 se stala součástí DDM hvězdárna,
která vykazuje značný posun – je zde astronomický kroužek pro žáky, další pro rodiče s dětmi,
nabízíme výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, pravidelně se zde konají odborné přednášky. Spolupracujeme s ostatními organizacemi ve městě,
podílíme se na akcích konaných v rámci města.
Velkým úspěchem jsou projekty, do kterých jsme
se zapojili – z Nadace ČEZ jsme v loňském roce
získali 30 tisíc Kč na celkovou rekonstrukci jedné
pozorovatelny na hvězdárně a v letošním roce
nám vyšel projekt z EU. Jsme jedno z mála DDM
v republice, které si podalo projekt do těchto
programů a bylo úspěšné! Je to samozřejmě o
lidech, kteří v DDM pracují, snaží se svoji práci
dělat co nejlépe a hledat další zdroje financování, abychom mohli nabízet další a další možnosti
využití volného času pro Třebíč. Kromě stálých
pracovníků s námi externě spolupracují další pracovníci a dobrovolníci, kteří vedou kroužky, jezdí
na tábory a pomáhají při akcích. V letošním školním roce je zapsaných 1065 účastníků, z toho
je žáků a studentů 800, ostatní jsou děti předškolního věku a dospělí. Navíc jsme organizátoři
všech okresních kol soutěží pořádaných MŠMT a
i některých krajských kol. Pokud by nebylo DDM,
tak nevím, kdo by toto dělal.
Už několik let čekáme na přestěhování do lepších prostor, protože stav stávajících je opravdu již
nevyhovující. Navíc máme svoje aktivity rozesety
takřka po celém městě a vzrůstající provozní náklady jsou pro nás velkou zátěží. Rádi bychom už
konečně získali odpovídající zázemí. Slyšeli jsme
Dětský bazén nyní slouží k záchytu vody ze střechy...
mnohokrát, jak se to brzy vyřeší, ale takhle blízko
jsme nikdy nebyli. Doslova stříháme metr…
O to více je pro nás všechny velkým šokem aktivita na zabránění našemu stěhování! Dva roky
intenzívně spolupracujeme s radnicí na projektové dokumentaci a jsme nadšeni, že je vše připravováno přímo na míru, přesně jak jsme si přáli
a jak potřebujeme - vše pohromadě, perfektní
dopravní spojení, dostatečný počet míst k parkování a ideální venkovní zázemí. A vše naráz! Když
už se všechno přiblíží, objeví se toto. Nechápu to.
Nás se nikdo na nic neptal, naše zájmy tato aktivita určitě nezastupuje. My se chceme stěhovat,
a to do prostor, které se pro nás připravují v areálu BOPO. Bude zde komplexní zázemí pro naši
činnost. Absolutně nemáme strach z dané lokality! To už dávno žádná průmyslová zóna není!
Víte, my pedagogové pracující s dětmi máme
určitý stupeň postižení, pokud jde o zajištění
bezpečnosti. Co stačí v jiných odvětvích, nestačí
nám. Jsme zkrátka daleko citlivější. A pokud bychom si nebyli jisti, nechceme tam!
Mrzí nás, že se snaží někdo problematiku DDM
vtáhnout do politiky. Nechápeme, co se teď
děje. Přiblížil se náš sen o konečně důstojných
podmínkách pro naši práci. My s nabízeným
řešením naprosto souhlasíme! Už si pomalu
začínáme balit a najednou nějaká aktivita, která
může vše zhatit. A ještě se ohání našimi zájmy
a bezpečím. Proč to někdo dělá? Proč mluví za
nás, o nás a bez nás! My to odmítáme. S naším
přesvědčením to nemá nic společného. Je nám
z toho smutno.
Myslím, že mluvím za všechny zaměstnance
a snad i drtivou většinu spokojených rodičů a klientů. O možnosti přestěhování jsme je již před rokem informovali a debatovali s nimi o tom. A našli u nich pochopení, nemají s tím problém. Jsme
s nimi v kontaktu prakticky denně a v momentě
námitek bychom byli první, kdo o tom bude vědět. A nám záleží na spokojenosti rodičů i dětí.
Prostředky na naši činnost dostáváme mimo jiné
i dle počtu klientů v našich aktivitách. Proto nám
tak záleží na jejich spokojenosti. A až uvidí, jaké
prostory jsme pro ně nachystali, pevně věřím, že
jich bude ještě víc než teď!
Vůbec si nepřipouštíme, že by ke stěhování nedošlo. Soudný člověk přeci nemůže podlehnout
nátlaku a nebude schvalovat něco, s čím ten
koho se to týká, nesouhlasí. I když přiznávám, že se bojíme. O nás bez nás už tady
jednou bylo… A nám jde o děti!
JARMILA PAVLÍČKOVÁ, ředitelka DDM
Petr Mejzlík druhý na Isramanovi v Eilatu
V izraelském Eilatu proběhl 17. ledna 2014
již 15. ročník Isramana, tedy ironmanského
závodu s objemy 3,8 km plavání v Rudém
moři, 180 km s extrémním převýšením na
kole (3400 m), silným větrem a maratonem
začínajícím desetikilometrovým klesáním
z výšky 900 metrů nad mořem, až k moři.
„Náročnost tohoto závodu je pak tradičně
dokreslena teplotami kolem 10°C v kopcích a 30°C dole při pobřežním maratonu,“
doplňuje zážitek třebíčský závodník Petr
Mejzlík (TT TJ Spartak), který se na start
hlavního závodu ISRAMAN 226 v kategorii
nad 55 let postavil po vydařené tříměsíční
přípravě.
„Sešlo se tam 242 účastníků z šestadvaceti zemí světa,“pokračuje Mejzlík. „Plavecká
část v Rudém moři byla odstartována ráno
ve čtvrt na sedm, ještě za tmy, a proběhla
ve dvou okruzích. Následovala cyklistická
část závodu, ta byla situována do hor v okolí
10
Eilatu. Závěrečný běh přímo v ulicích oblíbeného turistického letoviska měl neopakovatelnou atmosféru díky velkému počtu
fandících diváků.“
Petr Mejzlík se od startu pohyboval na čele
mezi desítkou soupeřů v kategorii. Po plavání ztrácel na druhém místě na vedoucího Izraelce Abira Chemiho čtyři minuty. „Ale díky
své nejsilnější disciplíně, cyklistice, jsem se
posunul o tři minuty před něj na vedoucí pozici,“ vzpomíná nezdolný třebíčský bojovník.
Ve třetí disciplíně, maratonu, vydobyté místo neudržel a musel se více soustředit na
odražení náporu ze strany dalšího místního
borce S. Eliho. Díky lepšímu závěru soupeřovu tlaku s přehledem odolal a doběhl si
v čase 13:33,56 h pro cenné 2. místo.
„Celkovým vítězem závodu se stal v rekordním čase 9:55,30 h další Čech Petr Vabroušek,“ uzavírá ještě čerstvou vzpomínku
jeden z nejlepších současných sportovců
a reprezentantů města Třebíče Petr Mejzlík.
FRANTIŠEK JŮZA
Po prezentaci den před závodem...
Foto: Archív P. Mejzlíka
* 26. 5. 1900 Biskoupky – † 6. 4. 1958 Praha
V
ítězslav Nezval byl nepřehlédnutelnou
osobností české kultury. Spisovatelova
poezie vyrůstala z bohatého zdroje jeho fantazie, a tak téměř vše, co prožíval, geniálním
imaginativním způsobem přetvářel do svých
básní i próz. Nejen díky své postavě a temperamentu, ale hlavně díky obrovskému
talentu a neúnavné práci se stal vůdčí silou
moderní literatury první republiky.
Narodil se 26. 5. 1900 v Biskoupkách. Dětství strávil v Šemíkovicích, kde byl jeho otec
učitelem a kde Nezval vychodil obecnou
školu.
V
letech 1911 – 1919 studoval na třebíčském gymnáziu. V Třebíči bydlel v podnájmu - nejprve u pana Brůži na Karlově
náměstí, později u pana Hobzy v Husově
ulici, během 1. světové války krátce i s maminkou na Vaňkově náměstí. Zpočátku se
mu stýskalo, postupně však odkrýval kouzla města a zamiloval si jej. „Za takových
okolností změnila se mi Třebíč, její náměstí
a háje s plicníky a kostivály nebo její meze
s prostinkými rozrazily ve všecka města, která jsem si vysníval při četbě románů, a dodnes jsem nedopil v své poezii vodu z jejích
studen. Vzrušení, vyplývající ze zážitků, které
jsem načerpal v tomto městě, zveličovali
mi vše, kolem čeho jsem tu chodil:odbíjení
hodin na věži mně splývalo mnohdy v noci
s „údery hodin věčného města“, kterým
jsem rád naslouchal v básních Otokara Březiny, obloukové lampy na náměstí nebo nad
třebíčským kluzištěm, zabarvující do modra
led, dělaly dekoraci mým snům, park pod
nemocnicí, jakmile byl na jaře v květu, inspiroval mou obraznost a mé city,“ zavzpomínal
na tuto dobu Nezval v knize Z mého života.
Ještě před maturitou, v roce 1919, začal intenzivně přispívat do středoškolského časopisu Svítání. „Jakou úlohu při tom všem hrál
Nezval, vydaný podobným ústrkům, které
s hrdinnou nevšímavostí snášel? Myslím, že
úlohu hlavní, hlavní v tom smyslu, že byl motorem a podněcovatelem, který oplýval a sršel podměty, postuláty a návrhy – přirozeně
že jen v oblasti umělecké, praktické potíže
ležely mimo jeho zájem.“ Tak vidí Nezvalovu
osobnost Bedřich Fučík, další ze spoluzakladatelů časopisu. Jeho ranými literárními vzory, jimž věnoval slavné básně, se stali i krajané Otokar Březina a hlavně Jakub Deml.
o maturitě odešel Nezval studovat do
Brna práva, ale brzy přešel do Prahy na
filozofickou fakultu. V roce 1921, už jako
vycházející hvězda české poezie, napsal do
almanachu k 50. výročí založení třebíčského
gymnázia báseň Škola: „Na zeleném trávníku z mozolu a lásky roste požehnaný dům./
Zde v tomto domě všichni scházíme se,/
pohádka klíčí tu jak modré kvítko v lese/
a žalost v rudých jeřabinách rozkvétá,/ z tohoto domu se rozcházíme do světa…“. Jeho
literární talent brzy ocenil i F. X. Šalda.
V Praze také definitivně zakotvil, i když vysokou školu nedokončil. Celoživotní přátelství
zde navázal s dalšími významnými Třebíčany, hudebním pedagogem Jiřím Svobodou
a výtvarníky Vilémem Nikodémem a Bedřichem Vaníčkem. Nezval totiž holdoval nejen
literatuře, ale byl i nadaným hudebníkem
a výtvarníkem.
Praze a při četných návštěvách u rodičů
v Dalešicích a od 1932 Brně celá léta
velmi intenzivně tvořil. Kromě poezie a prózy
se věnoval též dramatu, esejistice a překladatelství.
Ve 20. letech se stal spolutvůrcem poetismu a členem Devětsilu. Zde se setkal s dalším z Třebíčanů, literárním kritikem a teoretikem Bedřichem Václavkem.
Základ Nezvalova poetistického úsilí tvořilo
rozvinutí básnické obraznosti spojené s pojetím poezie jako hry a využíváním forem lidové
zábavy. Příkladem budiž báseň Panoptikum
ze sbírky Pantomima, ve které výrazně vystupují motivy spojené s Třebíčí: „Komedianti
z Texasu/ na pouť se dali/ Frančesko Lyk a
malá Isabela/ pod oranžovým slunečníkem
jela/ dva nábožní oslové je táhli/v mexické
drožce//Po celém světě bloudíce/ zapadli do
města Třebíče/ bengálským ohněm rozžali si
tam/ vlasaté komety a měsíce//…Kdejaký
švec by s tebou chtěl tak rád/do světa na trh
se odbrat/ a v Texasu uprostřed pestré směsice/prodávat botky z Třebíče// …Až odjedeš
z města Nikodem nábožně/ zrovna jako když
P
V
své sny maluje/ zvěční tě pro nás kdož jsme
jako ty/ plni prostoty“. Později vytvořil náročněji koncipované vážné skladby, zahrnuté do
sbírky Básně noci.
obyt v Třebíči se výrazně odrazil i na jeho
prozaické tvorbě 20. a 30. let, například
v románech Pan Marat a Kronika konce tisíciletí.
Další přelom v umělecké tvorbě znamenalo
pro Nezvala v roce 1933 seznámení s pařížskými surrealisty. Po návratu z Francie zcela
pohlcen tímto uměleckým směrem, založil
Surrealistickou skupinu a vydal sbírky Praha
s prsty deště, Žena v množném čísle a Absolutní hrobař.
Reakce na ohrožení republiky a Mnichovskou dohodu znamenaly v roce 1938 zároveň i umělecký rozchod se surrealismem
a příklon k poezii nadosobních hodnot ve
sbírkách Matka Naděje a Pět minut za městem.
Po 2. světové válce v Nezvalově tvorbě převládl duch socialistických idejí a jeho texty
té doby jsou dnes vnímány kontroverzně.
Řídil filmový odbor na ministerstvu informací
a dočkal se mnoha oficiálních poct. Velkou
radost mu udělalo také pozdní otcovství –
v roce 1954 se dočkal syna Roberta.
ni na sklonku života neztratil Nezval kontakt s Třebíčí. „Drahý Mistře, delegace
MNV v Třebíči, která se zúčastnila besedy
v Klubu Třebíčanů, sdělila Vaše přání opět
okusit třebíčskou Zonku a polotovar, ze kterého se vyrábí. 19. t.m. (tj. 19. 3. 1958) jedu
do Prahy, a tak mi dovolte, drahý Mistře,
přivézt tento tekutý pozdrav z Vaší Třebíče,“
psal ředitel podniku ZON tehdy již těžce
nemocnému spisovateli. Nezval byl podle
vzpomínkové knihy přítele Jiřího Svobody dárkem opravdu potěšen. Připomínal mu mládí,
krátká setkání s dědečkem, který malému
gymnazistovi kupovával v zájezdním hostinci
U Janovsků párek a limonádu. Bohužel krátce nato, 6. 4. 1958, básník zemřel.
Básník Jiří Kuběna po jeho smrti napsal:
„Byl-li nějaký básník miláčkem národa, byl
to Vítězslav Nezval. Srdce země se zastavilo,
trůn zůstal osamocený. Nikdo ho už neobsadil. Od těch dob chybí básník. Básník odešel
s Nezvalem...“
řebíč si básníka mezi lety 1961 – 1990
připomínala uspořádáním deseti ročníků
literární soutěže Nezvalova Třebíč. V současnosti nese jeho jméno ulice v městské části
Stařečka.
PAVLA VÍTKOVÁ
P
LITERÁTI TŘEBÍČSKA
Vítězslav Nezval
A
T
11
Komise prevence kriminality
a drogové problematiky
„Záleží nám na bezpečí občanů našeho tele, je málo. Víme, že je nezbytné vrátit institucemi pracujícími v oblasti prevence
města, a proto se snažíme pracovat co se k primární prevenci a pracovat s dětmi kriminality. „Chceme, aby Třebíč byla beznejefektivněji v oblasti prevence kriminali- už od mateřských škol. To proto, aby už pečným městem,“ shrnuje poslání komise
ty,“ přiblížila nejvyšší cíle příslušné komise nejmladší populace věděla, jak se chovat Lucie Šerková. „A podle toho, jak si vede
manažerka prevence kriminality Městské s ohledem na svoji bezpečnost. Členové město Třebíč v dlouhodobých statistikách
policie Třebíč Lucie Šerková. „Chceme komise, se podílí na přípravě, realizaci bezpečnosti, se nám to zřejmě daří.“
předcházet sociálně patologickým jevům, i vyhodnocování konkrétních grantových Místostarosta Milan Zeibert s komisí dloupřestupkové i trestné činnosti a věnovat projektů, v mnoha případech jsou i odbor- hodobě spolupracuje, je jejím garantem za
vedení města. Jeho zkušenosti? „Komise
se co nejširší veřejnosti, dětem, dospělým nými garanty a poradci.“
„Naším cílem je, abychom radě města prevence kriminality a drogové problemai seniorům.“
Z jednotlivých zasedání vyplývá, že členo- doporučili ke schválení a finanční podpo- tiky patří k nejdéle a nesystematičtěji pravé komise se velkou měrou podílí na sta- ře opravdu smysluplné a vhodné projek- cujícím komisím rady města,“ říká Zeibert.
„Věci, kterými se zabývá,
tisticko–analytické činnosti,
jsou tak závažné, že při
hledají silné a slabé stránky,
jejím sestavování nehraje
ohrožení a příležitosti v oblasti
prevence kriminality. Následroli, z které volební strany
ně ve spolupráci s manažerkdo přichází, ale jakou má
kou prevence kriminality jsou
odbornost. Při projednátvořeny koncepční materiály,
vání aktuálních problémů
na jejichž základě dochází
se pak různé profesní pok realizaci jednotlivých prehledy a zkušenosti sbíhají
ventivních projektů i získávání
ke společnému řešení. Nefinančních prostředků z mnomůžu popisovat konkrétní
ha dotačních titulů. „Tyto podsituace, ale řeknu aspoň,
něty jsou důležité pro realizaci
že mám při jejich řešení
všech dalších opatření, aby
vždycky dobrý pocit, když
se občané i návštěvníci našez různých stran dlouhého
stolu v zasedačce městské
ho města cítili co možná nejRodinné foto? Nikoliv. I tady je ale znát soudržnost členů komise...
policie přicházejí nejprve
bezpečněji,“ připomíná Lucie
jednotlivé informace a pak
Šerková. „Máme a předáváme
si čerstvé informace o aktuálních problé- ty, které pomáhají ke snižování nápadu návrhy na řešení. Vypočítat přesně, o kolik
mech a řešíme je. Umíme naslouchat ob- trestné a přestupkové činnosti ve městě je kriminalita v Třebíči nižší než jinde díky
čanům našeho města a snažíme se včas a v neposlední řadě eliminují sociálně dlouhodobým aktivitám v její prevenci, se
reagovat na to, v čem vidí problém, co po- patologické jevy vyskytující se v moderní samozřejmě nedá, ale obyvatelé města si
třebují.“
společnosti,“ vysvětluje Šerková podstatu můžou být jisti, že bez práce této komise
Není to však práce pouze v teoretické ob- dlouhodobého záměru. Členové komise se by ta čísla byla úplně jiná,“ ví dobře míslasti prevence. Lucie Šerková dává prak- podle ní podílí i na přípravě a realizaci kon- tostarosta.
Zkušená manažerka městské policie čintický příklad: „V loňském roce jsme řešili krétních projektů a jejich vyhodnocování.
důležitou oblast naší práce, a to Grantový Pro dokonalou znalost řešené problemati- nost komise oceňuje. „Za jejich práci jim
program Zdravého města. Zkušenost totiž ky naplnění vytčených cílů je velmi důle- patří velký dík,“ říká Lucie Šerková, když
jednoznačně ukázala, že soustředit po- žitým aspektem úzká spolupráce jednotli- má úvahu nad uplynulým obdobím půsoLŠ
zornost jen na problémové děti a pacha- vých členů komise a spolupráce s dalšími bení komise uzavřít.
Senior Point slouží věkové kategorii 55 +
25. 2. 2014 od 9-11 hod „Dědické řízení po-
18. 3. 2014 od 9-11 hod „Linoryty“, rukodělný
hledem nového Občanského zákoníku a novela
kurz, ZŠ Cyrilometodějská, Vejtasová Blažena
25. 3. 2014 od 9-11 hod „Počítačový kurz PC
č. 7 – pro začátečníky“, Bc. Vodička Radek
1. 4. 2014 od 9-11 hod „Mramorování“ zdobení
vajíček, rukodělný kurz, Dohnalová Renáta
8. 4. 2014 od 9-11 hod „Počítačový kurz PC č. 7
– pro začátečníky“, Bc. Vodička Radek
10. 4. 2014 od 9-11 hod „Velikonoční dekorace 2“, rukodělný kurz, Renata Dušovská – VRÁTKA o. s.
zákona na ochranu spotřebitele 2“, Občanská
poradna Třebíč
4. 3. 2014 od 9-11 hod „Malování na látkové
pytlíky pro bylinky“, rukodělný kurz, ZŠ Cyrilometodějská, Vejtasová Blažena
11. 3. 2014 od 9-11 hod „Počítačový kurz PC
č. 7 – pro začátečníky“, Bc. Vodička Radek
12
15. 4. 2014 od 9-11 hod „Velikonoční dekorace 1“,
rukodělný kurz, Renata Dušovská – VRÁTKA o. s.
U počítačové školičky je to vždy jeden kurz třikrát po dvou hodinách po čtrnácti dnech (např.
PC č. 7 je 11. 3., 25. 3., 8. 4. – jeden kurz).
U rukodělných kurzů se při velkém zájmu vloží
na čtvrtek opakování.
Senior Point je kontaktní místo pro seniory, kde
mohou získat důležité informace pro každodenní život, sídlí v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí 116/6, kanceláře B020,021.
http://www.trebic.cz
Údržba a opravy
automatických převodovek
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ
skladových zásob se slevou až
50% – platí do vyprodání zboží
Z akční nabídky vybíráme:
k dřevěné brikety 10 kg
Realizace opravy již do 5 pracovních dnů (převodovky ZF, AG4)
zjištění závady moderní diagnostikou
specializace na variátorové převodovky (ECVT, CVT)
kontrola oleje a těsnosti, kontrola olejové vany
výměna oleje a filtru v automatické převodovce na počkání a další...
HLOUCH MOTORS s.r.o.
Ostašov 48, 675 52
Tel.: 568 862 168, Mobil: 602 795 154
www.hlouch.cz, [email protected]
49 Kč/1 balení
NEJNIŽŠÍ CENA
k .0./-Õ/+-*1Ɔ. 1()*Ě )Ü8@'
k výprodej plovoucích podlah
k $)/ -$Ù-*1Ù1 ē – různé dekory
59 Kč
67 Kč
%$Ě*7:?Ċ[(ŷ
%$Ě*>[email protected][&.
k 'b(-5015*-)Õ- . $" [email protected]@
229 Kč/m2 798Ċ[(ŷ
k &*0+ 'b.&ēÜđ&J0(41'*J/ -$
4.390 Kč
[email protected]
k 'b.)č#*1Õ!-Ù5 #/?7<77<@@
2.790 Kč
8b:[email protected]
DÁRKOVÉ POUKAZY NA ZBOŽÍ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Na Nivkách 304, 674 01 Třebíč | Tel./fax: 568 821 851/568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po – Pá 7.00 – 19.00 hod., So 7.00 – 13.00 hod.
PLATÍ DO KONCE BREZNA
Hospodářská komora
Domy - komplet CZ, s. r. o., košt slivovice a pálenek, marketing a další - to je Jaromír Pazderník
Jaromír Pazderník
Nejen firmy - právnické osoby - jsou členy
Okresní hospodářské komory Třebíč. Své
místo zde najdou také živnostníci, OSVČ.
Jedním z nich je Jaromír Pazderník, který se
zabývá obchodní a marketingovou činností
nejen pro firmu Domy - komplet CZ, s. r. o. se
sídlem v Jaroměřicích nad Rok., ale také
je vlastníkem projektu s nabídkou zajištění společenských akcí na klíč pro firmy
a ostatní zájemce z celé České republiky.
Jedná se především o zajištění místa konání rautů, ubytování a hlavně jízd v soutěž-
ních rallye autech s jezdci startujícími níka jsou také webové informační stránky
v seriálu Mistrovství světa, Evropy s názvem „HORÁCKÉ NOVINKY“ a podtia České republiky.
tulem „Informace a fotoreportáže nejen
Další činnost mimo uvedenou nosnou z Kraje Vysočina“, které najdete na adrese
část spočívá v pravidelném každoroč- www. horackenovinky.cz.
ním konání Mezinárodního koštu slivo- V rodinném společném podniku PAZDERNÍK
vice a pálenek a Velkomoravské pečetě s. r. o., pila Vladislav 24 navíc nabízí Jaromír
kvality. Letos 22. března proběhne Pazderník pořez kulatiny, v současné době
v restauraci ATOM v Třebíči již 7. roč- však je služba dostupná pouze zájemcům
ník. Soukromé osoby mohou dodá- s vlastní kulatinou.
ním 0,5 litru vzorku nejpozději den
JP
před konáním v místě koštu
zjistit kvalitu vlastní pálenky ohodnocenou odborníky. Do
hodnotící komise přitom usednou
profesoři z Vysoké zahradní školy
Lednice a další specialisté. Počet
nevratných vzorků není omezen.
Hodnotí se každá kategorie samostatně.
Soutěž O Velkomoravskou pečeť
je zaměřena na profesionální
výrobce. Více informací na webu
www.horackykost.cz.
Ve vlastnictví Jaromíra Pazder- V inspekčním vozidle při rallye Foto: Archív J. Pazderníka 2 x
Nový rok zahájili třebíčští judisté na stupních vítězů
„V neděli 19. ledna na Novoročním turnaji v Jihlavě za účasti 170 startujících z celé České
republiky vybojovali judisté z TJ Spartak Třebíč dvě zlaté medaile,“ sdělil spokojeně po návratu
ze závodního víkendu předseda oddílu František Wildmann. „V kategorii mláďat to byli Jan
Onderka v kategorii do 39 kg a Patricie Čopfová mezi mladšími žákyněmi do 58 kg),“ doplnila trenérka Dáša Juráňová, „bronzovou medaili získal Ondřej Chalupa v kategorii mláďat do
48 kg.“ Na dalších bodovaných místech se umístili na 5. místě starší žák Filip Ulč do 50 kg,
sedmá místa získali mladší žáci Zuzana Novotná do 40 kg a Jiří Kupa do 50 kg. „Držíme pěsti
k dalším úspěchům na tatami!“ vzkazují shodně Wildmann i Juráňová.
DJ
Třebíčská Obchodní akademie stále mezi nejlepšími!
Ve dnech 27. - 28. 1. 2014 proběhl ve Znojmě
8. ročník celorepublikové soutěže v účetnictví
určený studentům středních škol s názvem Má
dáti, dal 2014, který zorganizovala Soukromá
vysoká škola ekonomická Znojmo. Soutěže se
zúčastnilo 142 žáků ze 75 středních škol. Naši
školu reprezentovaly Kristýna Veselá z 4. A, Ilona Vrtalová z 4. B a Kristýna Šimková z 4. C.
Ilona Vrtalová a Kristýna Šimková postoupily ze
školního kola soutěže, které proběhlo v prosinci
na OA a JŠ Třebíč. Kristýna Veselá se probojovala z internetové soutěže zorganizované opět
SVŠE Znojmo za účasti 1 398 žáků středních
škol a skončila na 4. místě.
Soutěžící museli prokázat praktické dovednosti
z nejrůznějších oblastí účetnictví v souvislých
příkladech. Na vypracování měli čtyři hodiny
a mohli získat maximálně 100 bodů. Další den
byli postaveni před 90minutový test obsahující
100 otázek zpracovávaný na PC, který prověřil
jejich teoretické znalosti. Za něj mohli získat
14
maximálně 50 bodů. Ilona Vrtalová se ziskem Franclíková. Celkem třikrát se do první desít139,7 bodu obsadila 2. místo, Kristýna Vese- ky probojovali hned dva studenti z naší školy.
lá 7. místo (138,7 bodu) a Kristýna Šimková V roce 2009 na 5. místě skončila Aneta Žáková,
25. místo v soutěži jednotlivců. Pro OA a JŠ Tře- v roce 2013 na 3. místě Petra Urbanová, letos
bíč vybojovaly 2. místo v soutěži škol. S počtem již zmíněná Kristýna Veselá na 7. místě.
278,4 bodu jim na vítěznou OA Plzeň chybělo Na dosažených výsledcích je patrné, že jsme
schopni udržet vysokou laťku dlouhodobě a stu0,35 bodu.
Navázaly tak na vynikající výsledky studentů OA denti jsou schopni obstát i v těžké konkurenci.
a JŠ Třebíč v této soutěži v předcházejících le- Přejeme si, aby takovýchto výsledků dosahovali
RV
tech. Do Znojma se každoročně sjíždí 150–170 naši studenti i v dalších letech.
nejlepších „účtařů“ ze zhruba
Zleva: Kristýna Veselá, Ilona Vrtalová, Kristýna Šimková
70 škol z celé České republiky.
Během osmileté historie soutěže
se studentům naší školy pětkrát
podařilo získat 2. místo v soutěži
jednotlivců a zároveň vybojovat
2. místo v soutěži škol. V roce
2009 jako první obsadil 2. místo
Jan Krätzer, v roce 2010 Lucie
Netoličková, v roce 2011 Martin
Južanin a v roce 2013 Karolína
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Katolické gymnázium Třebíč realizuje od
1. 3. 2012 do 28. 2. 2014 projekt financovaný
z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR s názvem eKG – modernizace výuky
přírodovědných předmětů na Katolickém
gymnáziu Třebíč (CZ.1.07/1.1.36/01.0021).
Cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů a matematiky prostřednictvím zavedení
e-learningu s využitím systému Moodle. Studenti
budou mít možnost vzdělávat se individuálním
tempem a získané znalosti si interaktivní formou
procvičit a doplnit.
V rámci projektu vzniká vzdělávací portál dostupný
na webové adrese www.moodle.kgtrebic.cz
a žákům jsou k dispozici volně přístupné počítače
a multifunkční tiskárna.
Celková částka určená k realizaci projektu je
3 582 680 Kč.
ZIMNÍ AKCE!
• Nezávislé topení
• Přihřívače motorů
• Vyhřívání sedadel
• Slevy až 30 %
w w w. s y s e l . c z
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Martin Lorenc
Třebíč | Praha
osobní přístup | flexibilita | transparentnost | efektivita | hospodárnost
právo občanské, rodinné, obchodní, pracovní,
trestní, exekuce, přestupky, vymáhání pohledávek,
smlouvy, žaloby, soudní spory
Mgr. Martin Lorenc
tel. 776 739 769
[email protected]
Mgr. Lenka Kijová
tel. 737 401 084
[email protected]
www.ak-trebic.cz
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připraveno s použitím podkladů Jiřího Joury
ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Název ulice připomíná aktivní práci zahraničního odboje v průběhu moderních dějin Československa.
ZÁMECKÁ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Ulice se nachází na místě bývalé velké panské nivy,
která dříve patřila k zámeckému velkostatku.
ZÁMEČEK
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Výmluvný název pro místo, kde zjevně nejdůležitější
a dominantní stavbou je zámeček (dříve vila Budischowského), který byl desítky let součástí zdejšího
obuvnického impéria. Dnes slouží k bydlení a skrývá
soukromou galerii.
ZAVŘELOVA
Ulice se nachází v městské části Borovina.
František Zavřel (1843–1905) – botanik a znalec rostlin zejména v povodí řek Jihlavy a Oslavy. Pracoval
na botanickém výzkumu Hadcové stepi u Mohelna.
Pojmenování ulice dále připomíná i univerzitního
profesora dr. Jana Zavřela (1879–1946) – odborníka
světového významu v hydrobiologii. Jako rektor brněnské univerzity účinně zasáhl do boje o zachování
přírodovědecké fakulty, která měla být v roce 1933
z úsporných důvodů zavřena.
16
Artista Milan Ošmera si splnil svůj dávný sen
Do Třebíče zajíždějí různé cirkusy, šapitó
zpravidla stojí nad městem na Hrádku a po
ulicích křižuje auto s amplionem, aby byli
lidé na produkci zváni. Přestože návštěvy
dávno nejsou vysoké, pořád jde o jakousi
společenskou událost, zejména pro děti.
Dejme však slovo člověku, který založil ve
světě úspěšný Třebíčský cirkus, aniž se
o tom příliš ví - Milanu Ošmerovi...
Milan Ošmera
Milane, máte Třebíčský cirkus…
Přesně tak, a přitom už tady děláme 5. ročník
akce pro školáky. Ten první se konal v Divadýlku Pod schody na Základní škole Benešova.
Tam jste chodil do školy...
No, ano. Vlastně první dva ročníky byly tam,
a pak jsme vystupovali po okolí na Vysočině
v kulturních domech pro veřejnost.
Kdy vás zase uvidíme v Třebíči?
No ano, kdy? Teď jezdím hodně vystupovat
do ciziny, byl jsem dva a půl roku v Anglii, půl
roku na Slovensku a pak rok v Rakousku.
A poslední rok ve Francii, a teď jsem doma
jenom do konce února. Od března vyjíždím,
hned od začátku na turné s cirkusem Picard
v orním a Dolním Rakousku a Burgirlandu.
To je krásný veliký cirkus, zrovna nožní žonglérka Romana Schneller), kterou tady vidíte,
je dcerou ředitelky toho cirkusu. Oni letos
slaví 25 let výročí, a tak připraví také veliký
program, a tak jsem rád, že jsem do něj byl
zařazen.
Ale zpátky do Třebíče...
Pořád odvádím řeč, že?
Kdy Třebíčané vás mohou vidět?
Je to možné samozřejmě, když jsou ty akce
pro veřejnost, které pořádám. Jen letos právě pro veřejnost nepořádám, jinak každý rok.
Nejlépe je sledovat moje webové stránky,
kde bývají aktuality, anebo se to lidé dozví ve
schránkách - vždycky máme letáčky, kde se
to koná, vždycky na to máme velkou reklamu…
Jaký je rozdíl třeba mezi obecenstvem
v Česku a v zahraničí, máte už poměrně velkou zkušenost.
M: Já bych řekl, hlavně prvně řeknu rozdíl
mezi dětským a dospělým publikem… dětské
publikum když zabavíte, tak je výborná atmosféra, děti se neumí ještě přetvařovat, takže na nich poznáte, jestli se jim to líbí nebo
nelíbí. Když se jim to nelíbí, tak je to špatné,
a když se jim to líbí, když je zaujmete, tak
je to super. Zatímco dospělý vám vždycky
zaplácá, ale nikdy nevíte, co si pak myslí,
jestli je to ze slušnosti nebo ne. U nás artistika je docela vyřazovaná, lidé na nás koukají jak na komedianty. Ale já třeba z žádné
komediantské rodiny nejsem, dělal jsem
stavební průmyslovku v Třebíči, ale někteří
vás zavrhnou předem, zatímco v cizině jsou
cirkusy s kapacitou kolikrát tři tisíce diváků.
A mívají třeba tři vystoupení denně.
Nemrzí vás někdy ten přístup u nás třeba?
Moc. Mám z Francie zkušenost, že tam
prostě jdete po ulici a kolikrát vás někdo
zastaví, chce se s vámi vyfotit, že si vás pamatuje z představení.
Pro rok 2014 sestavil Milan Ošmera zcela
novou mezinárodní show. Ve světě bude mít
Carlo Josef
Foto: PAVEL RYBNÍČEK 3x
Eduard a Marie Janečkovi, Milan Ošmera, Romana Schneller, Carlo Josef
nesporně zase úspěch, je nejen dobrým artistou, ale také
dobrým manažerem, chcete-li
principálem. Kdo ví, možná bude
mít jednu vlastní šapitó, s nímž
přistane na Hrádku... Docel bych
mu to přál. Náš rozhovor byl ve
skutečnosti o mnoho delší, jenže kdo chce číst smutné zprávy?
A Milan Ošmera je nenapravitelný optimista!
FJ
I
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ A/1, A/2 – JARO 2014
INFORMACE NEJEN PRO ABONENTY DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO skupin A/1 a A/2, ALE TAKÉ PRO NOVÉ ZÁJEMCE O PŘEDPLATNÉ
mezi pohlavími, o nevěře, citové exaltaci ŽELSKONEMANŽELSKÁ POVÍDKA)
Vážení příznivci divadla,
v nové sezóně jsme do divadelního před- i nevraživé vyprahlosti, falešných sebe- •Úterý 13. května 2014 – abonentní skupina A/1
platného skupin A/1 a A/2 zařadili násle- představách a ambicích, uražené ješitnos- •Středa 14. května 2014 – abonentní skupina A/2
dující tituly: Představení Antona Pavloviče ti; také ale o touze, jež přestává být touhou, Divadlo pod Palmovkou Praha „KRVAVÁ SVATBA“
Čechova „RACEK“ s Ivanem Trojanem stane-li se skutečností.
v roli Trigorina, Miroslavem Krobotem, který Jarní sezónu sk. A/1 a A/2 zakončí před- •Termíny upřesníme
ztvárnil Petra Sorina. Za tuto roli je Miroslav stavení „KRVAVÁ SVATBA“ z pražského Všechna představení se uskuteční v divaKrobot v širší nominaci na Cenu Thálie za Divadla Pod Palmovkou. Drama jednoho dle Pasáž v Třebíči, vždy od 19 hodin.
rok 2013. Hra o čtyřech dějstvích pojedná- z největších dramatiků a básníků dvacá- •Abonentům z minulé sezóny rezervujeme jejich
vá o nenaplněných ideálech a citech, jež tého století, plné divokého temperamen- místa do 21. 3. 2014.
tu, nezkrotnosti a v neposlední řadě také •NOVÍ ZÁJEMCI O PŘEDPLATNÉ SE MOHOU
jsou vzájemným nedorozuměním….
Dále z Činoherního klubu představení Mi- zvláštní poezie, hudby a fascinující symbo- HLÁSIT JIŽ NYNÍ!
roslava Krleži „LÉDA (MANŽELSKONE- liky, která vychází z lidové obrazivosti, rituá- •Abonentní legitimace jsou k zakoupení v pokladně Národního domu, Karlovo nám. 47,
MANŽELSKÁ POVÍDKA)“ s Petrem Nárož- lů, písní a legend.
Třebíč; tel.: 568 610 013, e-mail: pokladna@
ným, Ondřejem Vetchým, Nelou Boudovou Termíny představení:
mkstrebic.cz.
ad. Pronikavá psychologická studie scén Dejvické divadlo Praha „RACEK“
z manželského i nemanželského života, •Úterý 1. dubna 2014 – abonentní skupina A/1 Těšíme se na Vaši návštěvu.
přesahující až do grotesky. Hra o vzájem- •Středa 2. dubna 2014 – abonentní skupina A/2 www.mkstrebic.cz
EVA MALÁ
ném puzení i nepřekonatelném odporu Činoherní klub Praha „LÉDA“ (MAN-
Z ROLE DO ROLE S EVOU HOLUBOVOU A BOHUMILEM KLEPLEM
Chcete se dobře pobavit? Od srdce se zasmát inteligentnímu humoru? Máte skvělou
příležitost. Na pódiu Národního domu v Tře-
bíči přivítáme ve čtvrtek 20. března 2014
skvělé herce a baviče, nerozlučnou dvojici
BOHUMILA KLEPLA a EVU HOLUBOVOU v zábavném pořadu „S EVOU A VORVANĚM aneb
Z ROLE DO ROLE“.
Pořad je složený z humorného vyprávění našeho výborného herce a skvělé herečky. Diváci se dozvědí mnoho veselých historek jak ze
soukromého života, tak ze života hereckého.
Díky nezapomenutelnému humoru obou protagonistů zažijí diváci nevšední zážitek. Začátek je v 19.00 hod.
Vstupenky v ceně 140,- 150,- 160,- Kč (senioři: 110,- 120,- 130,- Kč) budou k zakoupení od 27. 2. 2014 u pokladny Národního dmu,
Karlovo nám. 47, Třebíč; tel.: 568 610 013
a na www.mkstrebic.cz přes E-VSTUPENKY.
UPOZORNĚNÍ: Přes E-VSTUPENKY lze zakoupit vstupenky pouze za plnou cenu !! Vstupenky se slevou (na vybrané pořady) je možné
zarezervovat na tel. čísle 568 610 013 nebo
zakoupit na pokladně v Národním domě.
PO
AUSTRALSKO-BRITSKÝ BLUESROCK ZEPPELINOVSKÉHO STŘIHU
Australský bluesový kytarista Gwyn Ashton, připomínající svou razantní hrou slavného Ira Roryho Gallaghera, je na turné po českých městech.
Jeho zastávkou bude i Národním dům v Třebíči,
kde v pondělí 24. března 2014 od 19 hod. vystoupí společně s Lukášem Kytnarem (baskytara) a Romanem Víchou (bicí). Již od útlého věku
se britský rodák Gwyn Ashton, který se následně
přestěhoval do Austrálie, věnoval hudbě. Založil
kapelu, se kterou procestoval celou Austrálii, přesídlil do Sydney a zahrál si na stejných pódiích
jako mnohé hvězdy bluesového žánru, které zde
vystupovaly. V devadesátých letech se pustil za
hranice kontinentu. Často předskakuje známým
hudebníkům, v minulosti koncertoval před B. B.
Kingem, Buddy Guyem či Johnny Winterem.
II
Gwyn Ashton se dočkal uznání od takových
hvězd, jakými jsou Robert Plant či Johnny
Winter. Kromě koncertování vede kytarové
workshopy a publikuje v kytarových časopisech.
K budoucnosti blues říká: “Blues se hlavně
musí dál vyvíjet. Lidé mi často říkají, že moje
kapela je spíš rocková. Jenže zkus najít muziku,
v níž není aspoň kapka blues.” A svou vlastní
hudbu Gwyn Ashton definuje jako “blues s rozladěnou kytarou a takový kravál, aby to ještě
člověk unesl. Ono je dobré občas lidi vyděsit, ale
nesmí to být pořád, poněvadž pak už to nikoho
nepřekvapí. To chce nakopnout, pak nechat
chvíli v klidu a pak nakopnout znovu!”
Spolupracoval také s mnoha muzikanty na různých deskách jako host. V roce 2001 by vyhlá-
šen 3. nejlepším kytaristou na světě, hned po
Jeffu Beckovi a Garry Moorovi.
Předprodej vstupenek začíná v pondělí 3. 3. 2014 u pokladny Národního domu, Karlovo nám. 47, Třebíč; tel.:
568 610 013. www.mkstrebic.cz
Velká zebra v novém termínu
Představení Velká zebra aneb Jak že se
to jmenujete? v nastudování pražského
Divadla Palace bude z důvodu pracovního
vytížení herce Jaromíra Dulavy uvedeno
v třebíčské Pasáži v rámci oslav Dne učitelů namísto původně ohlášeného termínu
28. března o dva dny později, tedy v neděli 30. března 2014. Začátek v 19 hodin.
Děkujeme za pochopení.
V situační komedii s neobvyklou zápletkou
hrají Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Martina Hudečková, Kateřina Hrachovcová-Herčíková a další.
Nestálý Christian nevydrží s žádnou ženou
a již dvakrát předstíral vlastní smrt, aby se
vyhnul komplikacím s rozchody a nemusel
manželkám říci pravdu. Ženy sice zanechal
opuštěné, ale zajištěné penězi z životní pojistky. Když se Christian tento „trik“ chystá
zrealizovat potřetí, objevuje se souhrou
náhod jeho kamarád z dětství a Christian
je tak nečekaně vystaven tváří v tvář „vdovám“ i nové snoubence...
Případně zbylé vstupenky budou v prodeji
od 7. 3. 2014 u pokladny Národního domu,
Karlovo nám. 47, Třebíč.
PO
Tak jako loni, mohou i letos návštěvníci Festivalu divadla 2-3-4 herců hlasovat o nejlepším představení. Připomeňme, že v roce
2013 diváci nejvýše ocenili titul Návštěvy u
pana Greena v podání Stanislava Zindulky
a Matěje Hádka. Představitelům pak byla
předána Andělka - keramická soška z dílny
zdejší výtvarnice Lydie Khekové. Dlužno dodat, že oba herci byli velmi mile překvapeni!
V průběhu přípravy letošního ročníku přibyla nová Andělka, tedy druhá. Ze stejné dílny, trochu větší a zase krásná. Tak se nelze
divit, že z ní mají radost i organizátorky...
Zleva: Ředitelka MKS Jaromíra Hanáčková,
pracovnice programového oddělení Jaroslava Burketová, vedoucí programu Eva
Malá a pokladní Míla Buršíková.
FJ
Třebíč
na veletrzích
První měsíce nového roku bývají tradičně
spojovány s veletrhy, kde své novinky na nadcházející turistickou sezónu prezentují subjekty působící v oblasti cestovního ruchu.
Městské kulturní středisko Třebíč si naplánovalo v roce 2014 účast na třech veletrzích
ve spolupráci s organizací Vysočina Tourism.
V lednu představilo památky Třebíče a stálé
kulturní akce na Ferien-Messe ve Vídni a na
brněnském Regiontouru, kde pracovnice turistických a informačních center lákaly nejen
na třebíčské památky zapsané na Seznam
UNESCO, ale i na turistické novinky - znovu
otevřené Muzeum Vysočiny či aquapark Laguna. Velký zájem ze strany veřejnosti byl
také o cyklostezky a cyklomapy Třebíčska. Na
přelomu ledna a února se pak MKS zúčastnilo čtyřdenního veletrhu ITF Slovakia Tour
v Bratislavě.
Posledním veletrhem s třebíčskou účastí
před začátkem turistické sezóny bude Dovolená a Region, Lázeňství v Ostravě, kde se
společně představí turistická a informační
centra, která jsou členem organizace ATIC,
Asociace turistických a informačních center
České republiky.
RENATA POULOVÁ
III
Časem
Bělorusové vystavují
v Předzámčí
Výstava třebíčského výtvarníka Zdeňka
Štajnce nazvaná Časem bude k vidění ve
dnech 20. 3. až 11. 5. 2014 v Galerii Ladislava Nováka, sousedící v Subakově ulici
se Zadní synagogou. Slavnostní zahájení
výstavy proběhne 19. 3. 2014 v 17 hodin.
Autor se zabývá konceptuálním uměním
a lettrismem. Překrývá alchymáží upravené
plochy ručně psaným automatickým textem,
zkoumá jak působí výtvarná realizace s jediným slovem, stejně jako různá propojení
elementů v partiturách, mapách a grafech.
Narodil se roku 1948 v Třebíči. Zde vystudoval i střední průmyslovou školu strojnickou.
Od roku 1963 navštěvoval výtvarný kroužek
Jednotného klubu pracujících pod vedením
Ludvíka Bahnera a postupně se setkával
s budoucími členy Skupiny 4. Od roku 1965
je jejím členem. Od roku 2003 začíná spolupracovat na společných dílech s Milanem
Nestrojilem. V roce 2006 se stává členem
Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Je zastoupen ve
sbírkách Horácké galerie v Novém městě na
Moravě a Galerie výtvarných umění v Ostravě i v soukromých sbírkách v ČR, SRN, Velké
Británii a Rakousku. Ilustroval knihu Tajemství Frontenaků od F. Mauriaca. Zabývá se
kresbou i malbou.
MM
Ve výstavní síni Předzámčí proběhne
26. března 2014 v 17 hodin vernisáž výstavy
běloruských výtvarníků Borise a Oxany Arakčejevových. Výstava bude k vidění do 27. dubna 2014 a je zdarma otevřena všem návštěvníkům denně od 10.00 do 16.00 hodin. MM
IV
Hvězda o třech krystalech
Ve dnech od 3. 4. do 8. 6. 2014 mají milovníci
výtvarného umění možnost zhlédnout výstavu
Všichni jsme stvořeni z lásky, kterou připravila moravská parasurrealistická skupina STIR – UP
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Třebíč. Vernisáž proběhne 2. 4. 2014 v
17 hodin v Galerii Malovaný dům. Výstava láká
na díla Josefa Kremláčka, Vladimíra Kubíčka, Václava Pajurka, Zdeňka Píži, Lubomíra Kerndla, Ondřeje Vorla, Dagmar Mohylové, Lindy Filipové, Josefa
Bubeníka, Jana Wolfa, Arnošta Budíka a Zdeňka
Cibulky i řady českých a zahraničních autorů.
Výtvarná skupina Stir-up vznikla v roce 1995
rozpadem ostravské pobočky Společnosti Karla Teiga. Anglický název má několik významů
- vyvolat neklid, nepokoj, vzpouru. Skupina má
za sebou bohatou výstavní a publikační činnost v úzké spolupráci především s parasurrealistickou skupinou Phases.
HVĚZDA O TŘECH KRYSTALECH
Přistoupíme-li dnes, po tři čtvrtě století, alespoň ke zběžnému pohledu na
dobrodružství ducha, kterým surrealismus bezesporu je a oprostíme-li se od nánosu přívlastků, kterým
ho častovali jeho hrobaři i nezúčastnění pozorovatelé, objeví se
nám pod patinou času jedna velká
trojramenná hvězda, jež nejen dosud nepotemněla, ale která stále
jasně září nad současnou a ne pro
všechny přijatelnou skutečností.
Tato hvězda znázorňuje trojici naplňující podstatu surrealismu. Poezii, lásku a svobodu. (Arnošt Budík,
úryvek z článku Hvězda o třech
krystalech).
MM
Dobrovolnictví na Třebíčsku
Jaké pohnutky vás vedly k uspořádání
výstavy Dobrovolnictví na Třebíčsku, která bude prezentována v Národním domě
v Třebíči od 10. března letošního roku
v době vrcholící zimní kulturní sezony?
„Bylo to spontánní, a chtěl jsem, aby se začínající fotografové mohli nějak prosadit na
veřejnosti,“ odpovídá Martin Sklenář, předseda Defensart z. s. „Jako vhodná možnost
vidím zároveň touto cestou upozornit na
společensky prospěšnou činnost. Nakonec
sami návštěvníci výstavy si mohou udělat
svůj vlastní úsudek. Výstava byla na EDU,
přesouvá se do Třebíče, Náměště nad Oslavou a Jihlavy.“
Jak projekt probíhal? „Není to o jednotlivci, jde o týmovou práci. Oslovil jsem Střed
o. s. a Oblastní Charitu Třebíč s nabídkou
spolupráce. Obě neziskové organizace zabývající se sociální pomocí vyšly vstříc nápadu a dílo se podařilo. Takže fotografové
mapovali práci dobrovolníků v terénu při
jejich práci.“
To je jistě neobvyklé a zajímavé. Jak byste
zhodnotil výsledek? „Myslím si, že výstava hned v několika aspektech splnila svůj
účel a očekávání. Jednak upozornila na
dobrovolnictví jako takové, a na nezištnou
práci spousty lidí. Také umožnila prosadit
se fotografům, kteří by jinak tuto příležitost
nedostali.“
Povězte nám něco bližšího o vaší organizaci. „Jsme nezisková organizace zabývající se pomocí a podporou umění a kultury
v našem životě. Podle mě je to oblast, která
je neprávem opomíjena. Proto rád uvítám
v našich řadách profesní i amatérské umělce ze všech oblastí, kteří jednak potřebují
pomoc, ale také by rádi třeba radou pomohli druhým. Uvítáme i podporu finanční, kultura byla vždy podporována z darů.
Více se dozvíte na www.defensart.cz. Nebo
můžete napsat na email [email protected]
cz. Závěrem bych vás chtěl co nesrdečněji
pozvat na výstavu, stojí za to. Budete překvapeni.“
ER
ZBOROVSKÁ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Ulice pojmenovaná podle obce na Ukrajině, kde se
2. července 1917 bitvy proti rakousko-německým
vojskům účastnily i čs. legie. Mezi legionáři bojovalo
také 39 našich krajanů z Třebíče a okolí. Zborovskou
bitvu připomíná pamětní bronzová deska s reliéfem
útočícího legionáře u vchodu do radnice (byla odhalena v roce 1937). V době okupace musela být deska
sejmuta a byla určena k roztavení. Po osvobození byla
nalezena a znovu odhalena v roce 1947.
ZDISLAVINA
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Zdislava ze Sezimova Ústí – vdova po hraběti
Rudolfu z Valdštejna. Po jeho smrti sama spravovala třebíčské panství za nezletilého syna. Ve
věcech víry byla velmi tolerantní. Pocházela z rodiny rebela potrestaného ztrátou všech statků
a nechtěla poddané pro věc víry trestat, a proto
dovolovala, aby se usazovali na panství i nekatolíci z jiných krajů, které museli opustit na základě
protireformačních nařízení.
ZNOJEMSKÁ
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Výpadovka z města směrem na Znojmo.
ZVĚŘINOVA
Ulice se nachází v městské části Nové Dvory.
Bohumír Zvěřina (1835–1908) – český malíř narozený v Hrotovicích. Je autorem zejména kreseb
a akvarelů z Moravy, balkánských zemí.
17
Názory zastupitelů...
DDM v borovinském areálu, proč ne?
bytech Na Hradě, kde s pomocí OHK Třebíč vznikla i první soukromá firemní školka).Takže areál ožívá, jde to samozřejmě
pozvolna, ale úměrně možnostem.
Letošní rok bude v borovinském areálu
ovšem přelomový, obnoví se zde pomocí
dotace ve výši 27,3 mil. korun veřejná
prostranství,vzniknou nová sportovní hřiště, interaktivní muzeum, přestaví se budovy pro zubní ordinaci, administrativu,
z nevyhovujících a staticky nebezpečných
prostor zde najde zázemí i DDM Třebíč
a jeho aktivity, v jednom z pater bude soukromá ZMVŠ.
Do budoucna je tady plánován unikátní
Rezidence Na Hradě s osmatřiceti novými byty...
Když se po neúspěšné privatizaci zdejší
obuvnické firmy pokusilo několik převážně třebíčských firem zachránit tento ojedinělý areál spojený historicky se jménem
a originálním stavebním stylem obuvnické
firmy Baťa, považoval jsem tento projekt
za mimořádný počin pro tuto část města.
Mohlo se také přihodit, že se Borovina
stane opuštěnou továrnou a architektonicky cenné budovy čeká demolice, nebo
se tato část města stane nebezpečnou,
jak to v podobných lokalitách bývá. Ono
bořit je strašně jednoduché, viz židovská
čtvrť, sokolovna, bývalý sirotčinec, apod.
čtvrti. Také je dobré si připomenout, že jsme všichni
z našeho volebního uskupení v minulém volebním
období hlasovali pro výstavbu kruhového objezdu z důvodu logičnosti této stavby,
která slouží již dnes tamním
subjektům (Hotelová škola
Třebíč, různé zde sídlící firmy vytvářející okolo zhruba
tří set pracovních míst, novým obyvatelům, kteří se zabydlují v osmatřiceti nových
Na Hradě už se bydlí. V klidu a k plné spokojenosti zdejších obyvatel. Těm slouží odpovídající
přístupová komunikace, stejně firmám v areálu.
betonový bazén pro skatebordisty, bikery,
inlinery, což jsou nyní mezi mládeží nové
populární aktivity, o které DDM rozšiřuje svoji činnost. V přilehlém lesoparku
se uvažuje o workoutovém hřišti (fitness
v přírodě) pro širokou veřejnost, vede zde
cyklostezka, která prochází sousedícím
Libušiným údolím a spojuje Borovinu se
středem města.
Na závěr chci říct, že záměr spolupracovat na rozvoji borovinského areálu patří
mezi hlavní cíle našeho hnutí HZNR, jak
se ho podaří naplnit se můžete přijít podívat počátkem příštího roku.
PETR ŠKARABELA
člen zastupitelstva města Třebíče
Memento. Neutěšený stav původních budov oku nelahodí...
V minulém a současném volebním období jsem kandidoval za volební uskupení
„Heřman zpátky na radnici“ - název jasně
ukazuje na politický styl a jméno úspěšného starosty, který v 90. letech obnovil
část Třebíče – židovskou čtvrť, která je již
více jak deset roků zapsána jako památka
UNESCO. Pamatuji si také na tvrdé nesouhlasy některých jeho bývalých spolustraníků s tímto projektem a jak za několik
roků se nechali tito největší kritici zvěčnit
na předvolební billboard s pozadím této
18
... po rekonstrukci. Rozdíl je zřejmý, neb obě budovy zatím těsně sousedí.
OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6–8,0 l/100 km, 119–189 g/km
Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti.
Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší disciplínou
městský ruch, zapadne do vašeho stylu nová verze Yeti s elegantním
designem a exteriérovými prvky v laku. Pokud radši posouváte své hranice
ve skutečné divočině, vyberte si za parťáka robustní verzi Yeti Outdoor
speciálně vybaveným podvozkem na nezpevněné povrchy.
Domluvte si testovací jízdu u svého autorizovaného dealera a navíc
si můžete zahrát originální ŠKODA Carling.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON F3K,Spojovací 1338, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 340, www.autosalon-f3k.cz
ŠKODA Finance od ŠkoFINu
ŠKODA Pojištění
Olga Havlová se těšila všeobecné úctě
Zajímavou putovní výstavu mohli zájemci
zhlédnout v první polovině ledna v jedné
z učeben Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vostrý
v Třebíči. Na dvanácti panelech je zachycen průřez důležitými životními událostmi
osoby nadmíru vážené, díky svým skromným postojům však poněkud méně známé
či tajemné – Olgy Havlové.
„Výstava je každý týden na jiném místě,
minulý týden byla v Základní škole v Deblíně, příští týden se přesouvá do Znojma,“
vysvětluje krátkodobou instalaci v třebíčské škole učitelka a koordinátorka výstavy
s názvem Olga Havlová ve vzpomínkách
přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka
Ivona Dobešová a doplňuje: „Velký úspěch
Krmítka pro Třebíč
Skautky ze 7. roje Sasanky střediska
Srdíčko v Třebíči se na podzim loňského roku zapojily do celostátního dobrovolnického projektu „72 hodin pro lidi,
přírodu a místo, kde žiješ“. Jeho organizátorem byla Česká rada dětí a mládeže. Skautky v rámci projektu vyrobily
celkem sedm krmítek, která po konzultaci
s panem Ing. Urbánkem, správcem městské zeleně MěÚ Třebíč, nabídly Domovům
pro seniory v ulicích Kubešova, Koutkova
měla také ve Washingtonu,
kde byla umístěna na české
ambasádě, ale i jinde.“
„Panely jsou řazeny chronologicky, od narození až po úmrtí
paní Olgy,“ doprovází Ivona Dobešová prohlídku výstavy, „na
každém jsou zachyceni oba
manželé Havlovi nebo jen první
prezidentova žena objektivem
jejich blízkého přítele Bohdana
Holomíčka.“ Nosnými informacemi jsou vzpomínky přátel na paní Olgu
a výčet nejdůležitějších mezníků v jejím
životě, počínaje seznámením s Václavem
Havlem, jejich společným životem i prací
ve prospěch nadace nesoucí její jméno.
A samozřejmě nechybí Havlovo hodnocení osobnosti své ženy, čisté a upřímné, ač
v mnohém rozměru snad rozporuplné.
Součástí výstavy jsou také pracovní listy pro žáky základních a středních škol,
vydané v rámci projektu Moderní dějiny
do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zájem i znalosti
žáků budí obdiv. Podle Ivony Dobešové
je zřejmé, že život Olgy Havlové nebude
zapomenut a návštěvníky jsou texty i fo-
tografie na panelech přijímány s úctou
a pochopením. Škoda, že výstava je pouze krátkodobá a tak nemůže být věnována širší veřejnosti, neb i tato všeobecně
měla paní Olgu ve velké oblibě. Tak snad
někdy příště. Tentokrát byla vzpomínka
věnována „paní prezidentové“ při příležitosti nedožitých osmdesátin.
Kromě již zmíněných školáků však přece
jen někteří dospělí návštěvníci výstavu
zhlédli. Za všechny snad mínění pohledné mladé maminky s dítkem předškolního
věku uznale pokyvující hlavou: „Líbí se mi,
ty fotografie jsou pěkné a zaujmou i texty.“
Nelze, než souhlasit.
FRANTIŠEK JŮZA
a Manželů Curieových, kde je také umístily. Krmítko skautky věnovaly také
Třebíčskému centru o. s., které jej
instalovalo společně s dětmi v Borovině v areálu své pobočky Centra
DaR. Další skautská krmítka mohou
lidé potkat také na ulici Fr. Hrubína
nad Týnským údolím a u Kostelíčka.
Všechna krmítka skautky opatřily také informacemi o tom, čím ptáky v zimě přikrmovat.
PAVLA ŠVAŘÍČKOVÁ
20
vem připíše další „vroubek“ ve svém úsilí
o zachování paměti na období nacistické
zvůle.
Starosta Pavel Heřman poděkoval nejen
Standovi Motlovi, ale všem, kdo přispěli
ke zveřejnění dechberoucích skutečností.
Místostarosta Pavel Pacal šel ještě dál:
„Zvážíme změnu pravidel pro udělování
čestného občanství.“ To totiž může podle
platných podmínek získat pouze žijící současník. Ke Kalinovi se budeme vracet, je
přece „naším“ hrdinou!
FJ
Příbuzní s oceněním A. Kaliny
Stanislav Motl představil třebíčského hrdinu
Ne poprvé, a ani naposledy se věnujeme
příběhu - a velmi silnému příběhu! - třebíčského rodáka Antonína Kaliny, kterého pro
„náš svět“ jaksi objevil spisovatel a reportér Stanislav Motl. Ostatní svět o něm totiž
věděl o mnoho dříve a v Izraeli byl Kalina
dokonce oceněn jako Spravedlivý mezi národy. Zachránil více než tisícovku převážně
židovských dětí před smrtí ve vyhlazovacím táboře Buchenwald.
Historie nakonec dostihla Kalinův příběh
pro příští generace a Stanislav Motl si prá-
Původně jsme se s Terezou Neumanovou
měli setkat na cyklistickém tréninku. Jenomže nejdříve se účastnila Zimní olympiády dětí a mládeže (kde závodila v alpském lyžování a také skládala slavnostní
slib za sportovce). Hned poté odjela na
soustředění s Favoritem Brno, za který
závodí na kole. A korunu všemu nasadilo
počasí, které se rozhodlo pokrýt Třebíč na
několik dní souvislou vrstvou ledu. Rozhovor s nadějnou a všestrannou sportovkyní
tak místo za jízdy v kopcích u Třebíče proběhl v kavárně na Karlově náměstí. I tam
však dorazila Tereza (spolu se svým otcem
Stanislavem) hned po tréninku. Tentokrát
atletiky.
Zaškatulkovat Terezu Neumanovou do jednoho sportu není lehké. Spíše je to úplně
nemožné. Ve svých patnácti letech má za
sebou nejrozličnější řadu všech možných
sportů. Nejvíce se věnuje cyklistice a alpskému lyžování, vyzkoušela si ale také
hokej, rychlobruslení nebo biatlon. „Zrovna hokej jsem měla spíš jako přípravu na
rychlobruslení, bylo to dobré na fyzičku
a myslím, že mi dal fakt hodně,“ říká Tereza. Ona pestrost v přípravě se ale nedá
vykládat jako nerozhodnost, nýbrž jako záměr. „Domluvili jsme se, že půjdeme cestou všestranného rozvoje. Jednostranná
zátěž totiž tělo hodně deformuje, takhle je
to lepší. Je to vidět i na závodech, na kterých se pohybujeme. Na špičce bývá většinou ten, kdo dělá více sportů,“ vysvětluje
Stanislav Neuman. Terezinou výhodou je
fakt, že ji podle jejich slov baví snad všechny sporty a jen tak se nevzdává. „Když
jsem přešla z jednoho sportu na druhý, tak
mi chvíli trvalo, než jsem si zvykla, ale že
bych se chtěla na něco vyloženě vykašlat,
to nikdy!“
Jak vůbec vypadá trénink mladé sportovkyně v zimním počasí, kdy by psa ven
nevyhnal? Tereza v současnosti závodí za
cyklistický oddíl Favorit Brno, ale do jihomoravské metropole za tréninky nedojíždí.
Připravuje se tak pod dozorem svého otce
v Třebíči a jak již bylo řečeno, důraz dávají
na všestrannost. Zimní příprava tak vypadá následovně: pondělí je vyhrazeno plavání, úterý atletice v tělocvičně a pilates.
Ve středu Tereza běhá s cyklisty a chodí do
posilovny, ve čtvrtek má atletiku a v pátek
volno. Navíc ještě denně jezdí 20 minut na
speciálním válcovém rotopedu. „Když je
možnost, tak ještě jedeme někam na lyže.
I na jaře a v létě, prostě když je dobré počasí, snažím se pořád o všestrannost, na
kolo chodím třeba jenom dvakrát týdně na
silniční a jednou na horské,“ vyvrací Tereza
představu o cyklistce sedící na kole každý
den.
Trénink letošní zimy zaměřují Neumanovi směrem ke kolu. Na něm Tereza sbírá
úspěchy jak na dráze, tak na silnici. Navíc
se chce na horském kole vrátit i mezi bikerky. „Nejlepší výsledky mám paradoxně na dráze, i když jí prakticky netrénuji.
Z horského kola jsme před dvěma lety
trochu odešli, ale teď se zase chci vrátit.
Je to atraktivní, Český pohár bude letos
otevřený i pro zahraniční závodníky, takže bude mnohem větší konkurence,“ těší
se Tereza. Orientace na horská kola však
neznamená, že by chtěla opustit silnici. To
ani pořádně nejde. „Favorit je zaměřený
na dráhovou a na silniční cyklistiku, navíc
spousta kilometrů na objem je pořád potřeba najet i na silnici,“ vysvětluje Stanislav
Neuman. Na ní má jeho dcera pro letošní
rok vysoké cíle: „Ze silniční cyklistiky letos chci mistrovský titul,“ netají se a pro
úspěch si chce dojet také na dráze.
Stíhá naděje třebíčského sportu kromě
pohybu také nějaké další koníčky? „Teď
už nestíhám skoro nic, ještě před dvěma,
třemi lety jsem chodila do baletu a do kreslení, teď už mám jedině hru na klávesy.“
Velké sportovní vytížení možná nedovoluje
příliš dalších zájmů, na školu si však Tereza čas najde, říká, že s učením problém
nemá. Mezi spolužáky je ale svou aktivitou
výjimkou. „Spíš exotem,“ usmívá se, „spolužáci nesportují skoro vůbec.“
Takový stav u Terezy určitě nehrozí. Spo-
lu se svým otcem věří nastoupené cestě,
v čemž je na nedávné Zimní olympiádně
dětí a mládeže podpořila také olympijská
medailistka v běžeckém lyžování, Květa
Jeriová-Pecková. „Říkala, že je dobře, že se
věnujeme všem sportům a vzkázala nám,
ať se toho držíme co nejdéle,“ popisuje
Tereza. Sama ví, že univerzální nebude
navždy: „Pomalu se chci rozhodnout, jaký
sport bych chtěla dělat naplno, ale dokud
to půjde, chci být co nejuniverzálnější,“
přeje si.
Otec Stanislav vidí rozhodnutí o specializaci v horizontu dvou let. „S všestranností
jsme to vydrželi dlouho, za rok, za dva by
byl pomalu čas se specializovat na jeden
obor, pořád je ale čas. Mirka Knapková
začala v devatenácti,“ připomíná Neuman
zlatou olympijskou veslařku. Kde se tedy
Tereza Neumanová vidí za pět let? „Na
gauči,“ odpovídá se smíchem, ale poté
zvážní: „Doufám, že udělám maturitu,
po ní bych chtěla jít na sportovní fakultu
v Brně. Za čtyři roky je další zimní olympiáda, tak by mi nevadilo, kdybych se na ni
dostala. V čem? To se ještě uvidí.“
Tereza Neumanová
Narodila se 9. srpna 1998 v Třebíči, kde
také žije. Navštěvuje 9. třídu základní
školy T. G. Masaryka a od září nastupuje
na Sportovní gymnázium v Novém Městě
na Moravě. Je členkou SK Tour Sport Třebíč, v současnosti jezdí za TJ Favorit Brno
v kategorii kadet. Sportu se věnuje od
malička, kromě cyklistiky jezdí na lyžích,
chodí do atletiky a úspěchy posbírala i
na in-line bruslích, triatlonu nebo rychlobruslení. V rámci svého tréninku jezdí
na kole, běhá, plave, chodí na atletiky, do
posilovny a na pilates.
TADEÁŠ MAHEL
TŘEBÍČSKÉ SPORTOVNÍ NADĚJE
Všestranná Tereza Neumanová
suverénně vítězí na lyžích i na kole
21
35$&291¨3Ĵ¨/(Ŗ,7267
'Ĵ(9267$9%<
2'9'©7(.9$/,71©$|3(è/,92835&,"35$&8-(7(6$0267$71ö$|-(=$|90,9,'ö7'2%5¹9¹.21"
-VPHVWDYHEQÉD|YÙUREQÉƭUPD'20<'1(6]|7ĶHEÉéHD|KOHG½PHxLNRYQÅKRéORY÷NDQD|SR]LFL
s
s
s
s
s
2%&+2'1©.352|'ĵ(9267$9%<
7(6$ĵt0217ŗ'ĵ(9267$9(%
0,6759¹52%1©+$/<
2%&+2'1©.t352-(.7$173ĵ©+5$'29¹&+9$=1©.ʼn
758+/ĵ
1DxÉPRERUHPMHYÙUREDD|UHDOL]DFHGĶHYRVWDYHED|SDWĶÉPHPH]LQHMOHSxÉƭUP\Y|RERUX
+OHG½PHVWDELOQÉD|GORXKROHWÅ]DP÷VWQDQFHNWHĶÉUR]xÉĶÉQ½xWÙPRGERUQÉNŊ8|Q½V]ÉVN½WHQRYÅRGERUQÅ]QDORVWLD|GRVWDQHWHVH
GR|SĶ½WHOVNÅKRWÙPXVSROXSUDFRYQÉNŊ
&+&(7(9,'ö760<6/69¥35&(%¹7=$|1,2+2'12&(1,$|0©7=|1©5$'267"
3RxOHWHVYŊMŘLYRWRSLVQD|HPDLOLQIR#GRP\GQHVF]
$GUHVDƭUP\'20<'1(6VUR+URWRYLFN½tSUŊP\VORY½]ÏQD|7ĶHEÉét6WĶÉWHŘ
1HŘRGHxOHWHVYŊMŘLYRWRSLVGŊNODGQ÷VLSURVWXGXMWHSRGUREQÅLQIRUPDFHN|MHGQRWOLYÙPSR]LFÉPNWHUÅ]ÉVN½WHQD|ZZZGRP\GQHVF]
7÷xÉPHVHQD|W\FRFKW÷MÉSUDFRYDW
ɛȵ˔WɈ
23. 5.
2014
MICHAL
DAVID
ZIMNÍ STADION
TŘEBÍČ 19:30
Předprodej:
Hudební nástroje Mijovič
Karlovo náměstí, Třebíč
Zhubněte
do léta!
www.hubnete.cz/vojtova
Tel.: 737 559 032
Velcí malí kluci v americkém stylu
Nevím přesně jak to mají ženy, ale my, více už
dospělí pánové, zůstáváme v mnoha ohledech
malými kluky. Třeba, když kolem projede pořádný
americký bourák, nejlépe ještě taková šedesátá léta. A když zastaví a karoserie se zhoupne...
Hmm.
Dnes už ale ameriky nejsou výjimkou a také
v Třebíči a okolí jsou poměrně často k vidění. Jejich zájmové srazy patří k nejnavštěvovanějším.
A k nejhezčím, pořád podněcujícím bohaté sny.
Jedním ze zdejších průkopníků amerického autostylu, abych tuhle vášeň nějak pojmenoval, je
sympatický Třebíčan, říkejme mu třeba Harry. Tak
ho znají kolegové nejen v Česku...
Harry, kolik v současnosti na Třebíčsku jezdí amerik?
Ačkoliv se to nezdá, tak poměrně hodně. V drtivé většině se jedná o tzv. „daily drivers“. Ameriky,
které jejich majitelé používají pro denní ježdění.
Pak jsou tu veteráni, klasické ameriky, nejčastěji
z období 60. a 70. let. Na Třebíčsku lze ale nalézt
automobil v podstatě z každé éry amerického automobilismu.
Používat ameriku na denní ježdění, není to snad výsada
jenom těch bohatších?
To v žádném případě. Stačí se jen pozorněji rozhlédnout kolem sebe. Nejvíce jsou u nás v tomto
směru zastoupeny výrobky koncernu Chrysler.
Všimněme si, kolik např. Voyagerů a Jeepů je používáno nejen jako rodinná auta, ale i jako firemní
vozidla. Je to samozřejmě dáno tím, že koncern
Chrysler u nás dlouhodobě disponuje oficiálním
zastoupením.
Spotřeba u ameriky však nebude malá…
Skutečností je, že ameriky všeobecně disponují
většími motory, nežli na jaké je běžný Evropan
zvyklý. To samozřejmě souvisí s jejich větší spotřebou. Tento handicap se však vyváží větší životností agregátu. Nejvhodnější a často využívanou
cestou k přijatelným nákladům na provoz je montáž LPG. Novější ameriky disponují systémem
FlexFuel, tzn. možností provozu na Ethanol. Potom už spotřeba není žádným problémem.
A co dieselové ameriky?
Chtěl bych důrazně varovat před různými „hybridy“, které vznikly speciálně pro evropského zákazníka. Jsou to ameriky vybavené dieselovými
motory různých evropských výrobců. Tyto vozy
24
nevynikají spolehlivostí a ceny oprav evropských
agregátů nejsou zrovna levnou záležitostí. Celkově lze říci, že tyto vozy u nás amerikám vůbec
nedělají dobré jméno a doporučuji se jim zdaleka
vyhnout.
Jak je to s opravami a náhradními díly?
Ameriky, ačkoli se nám to mnoho „odborníků“
snaží namluvit, nejsou žádné létající talíře z jiné
planety. Mají motor, čtyři kola a spoustu plechu.
Tedy nic, s čím by si běžný automechanik nedokázal poradit. Samozřejmě se občas setkáváme
s opravnou, kde s amerikou nechtějí nic mít.
Ovšem tato skutečnost pouze vypovídá o celkové pochybné úrovni takového servisu. Výjimkou
snad mohou být opravy automatických převodovek, které u nás díky neodbornému zacházení jak
uživatelů, tak i servisů opravdu trpí a předčasně
odcházejí. Ale ani to není nějaký závratný problém.
Co se týká náhradních dílů, dnes u nás působí
hned několik firem zabývajících se prodejem
náhradních dílů na americká auta. Překvapením
pro někoho je, že ceny těchto dílů i se započítanou dopravou z USA, clem, DPH, marží dodavatele a poštovným až do domu zákazníka jsou
srovnatelné s cenami dílů na domácí škodovku.
V drtivé většině pak ještě nižší!
Tomu se až nechce věřit…
Ano, odporuje to zdravému rozumu. Obrázek
o cenové politice u nás vystihuje příklad, kdy stejný díl zakoupený u nás přes oficiální síť u značkového dealera, rozuměj místního podnikatele, stojí
několikanásobně více, nežli stejný díl objednaný
již zmíněnou cestou. Přitom dnes, v době internetu, je snadné zjistit kolik takový díl v USA skutečně
stojí. Při nákupu dílů proto doporučujeme dávat
pozor na české zlatokopy, protože díly na ameriky
jsou opravdu levné.
Jaké jsou důvody pořídit si zrovna americké auto?
Těch důvodů je mnoho a u každého nebudou
stejné. Jisté však je, že americká auta jsou vyráběna tak, aby vyhovovala průměrným Američanům. Obecně jsou proto pohodlná a ze všeho
nejvíce se snaží hýčkat své uživatele. Američané
tráví mnoho času ze svého života v autě, proto je
pro ně nemyslitelné trávit tento čas v nepohodlí
nebo v jakémkoliv kompromisu. Americká auta
jsou schopna ukrajovat tisíce mil s minimálními
nároky na posádku a řidiče. Pro naprosto odlišné
chápání automobilismu v USA jsou také ameriky
odlišně stavěná auta. Někomu to vyhovuje, jinému ne. Jisté však je, že americká auta vyjadřují
výjimečnost a u nás i jakousi exotiku.
Vraťme se ale k veteránům. Jak složité je pořídit si klasickou ameriku jakou známe ze starých filmů?
Jediným omezením je jenom naše peněženka.
Koupit lze v podstatě cokoliv. Je třeba počítat
s tím, že čím starší amerika, tím dražší. Nejžáda-
nější jsou kousky z 50. a 60. let. „Křídláky“ oplývající kilogramy chrómu a svalnaté „muscle cars“
s motory takových výkonů, o jakých se u nás v Evropě ani dnes nezdá. Stačí jen sledovat inzerce
a každý si jistě podle svého vkusu a obsahu peněženky najde to své...
Co lze doporučit tomu, kdo koketuje s myšlenkou pořídit
si americké auto?
Doporučuji nejdříve proniknout do „amerického“
dění u nás. Navštívit pár srazů, kterých je každoročně několik, kontaktovat někoho, kdo se v této
oblasti již vyzná, a čerpat informace. Nabídka
amerických aut je tak obrovská a rozmanitá, že
opravdu chvíli trvá, než se v ní člověk začne alespoň částečně orientovat. Proto u nás existuje
nespočet klubů a spolků, které rády poradí.
Takovým spolkem je i Free Riders?
Ano. Jak už název napovídá, jsme nezávislé sdružení nadšenců pro americká auta. Máme členy
doslova po celé republice, ale nejvíce, pravda, na
Třebíčsku.
Jaká je náplň vaší činnosti?
Náš cíl je jednoduchý. Užívat si společně se stejně zaměřenými lidmi americká auta se vším, co
k tomu patří a prostřednictvím různých akcí prezentovat tato krásná a výjimečná auta i neznalé
veřejnosti. V neposlední řadě je také naším cílem
vítat mezi sebou další podobné nadšence, pomáhat jim v uskutečňování jejich snů o americkém
autě.
Když tedy čtenář zatouží vědět něco více o amerikách,
kam se může obrátit?
Stačí napsat na náš klubový e-mail: free-riders@
email.cz. Rádi každému poskytneme potřebné informace a pomůžeme nalézt právě to, co hledá.
Díky přehledu o amerikách u nás můžeme např.
ihned doporučit konkrétní vůz. Samozřejmostí je
pomoc při samotné koupi a později i se servisem
a koupí náhradních dílů.
A to vše zadarmo?
Samozřejmě. Jak už jsem uvedl, jsme parta nadšenců a ameriky jsou pro nás krásným koníčkem
a ne výdělečnou činností. Ale o tom se už musí
každý přesvědčit sám.
Harry nasedl do jedné ze svých amerik, malinko
nadzvedl kožený klobouk, upravil černé brýle a s
lehkým úsměvem prošlápl „plyn“. Desítky koní
zaburácely z pod kapoty, aby velký a krásný vůz
spanile zmizel za rohem. Inu, amerika... Trochu
jsem se zasnil.
FRANTIŠEK JŮZA
Vinařské a kulturní centrum Sádek pořádá
v sobotu
1. března 2014
VINAŘSKÝ PLES
NA SÁDKU
K tanci a poslechu bude hrát kapela
(změna k lepšímu)
"DEME NA TO" melodie 60. - 80. léta 20. st.
Cena vstupenky je 250 Kč (v ceně je místenka, malé občerstvení a přípitek)
Začátek ve 20 hod. - program:
Předtančení dětského souboru Bajdýšek
Soutěž v poznávání vína
Dražba archivního vína - zisk bude předán souboru Bajdýšek
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
- recepce hotelu Sádek
- kadeřnický salon LUCIE MARZINI
(Karlovo nám., Třebíč, budova SPARKASSE)
Více informací:
www.vinohrady-sadek.cz
tel. 731 169 100
Po telefonické dohodě zajistíme dopravu z Třebíče
VINAŘSKÉ A KULTURNÍ CENTRUM SÁDEK
ʫȷ͖QʝɤɖȵʑS͸͟ʛɤ
Pouhých 11km mají třebíčané krásné místo, vinohrady Sádek, viničné
tratě, vinné sklepy, které jim mohou mnozí jen závidět..
Bohužel v posledních letech renomé tohoto neobyčejného centra
poměrně hodně utrpělo.
Od 1.února 2014 má však Sádek nového provozovatele. Naším výhradním
zájmem je úplná spokojenost zákazníka a návštěvníka Vinařského
a kulturního centra Sádek.
Velkou změnou je nová obsluha a komunikace se zákazníkem,
také se můžete těšit na skvělou kuchyni, letní grilování
steaků a různých druhů mas.
Nachystáme Vám romantickou svatbu ve vinicích, rodinnou oslavu
ve vinném sklepě, odbornou degustaci vín anebo jen tak příjemné posezení.
Pro malé návštěvníky bude v měsíci květnu otevřeno malé mini
ZOO - Kamerunské kozičky a ovečky.
Menší nabídka programu na měsíc březen:
1. 3.
Vinařský ples
8. 3
Dámská jízda aneb oslava MDŽ trochu jinak
21. 3.
Vítání jara, Josefovská zábava
Stěžejní akce roku:
7. 6.
Po stopách hraběte Chorinského
12. -15. 6. Cimbál
Více info a podrobný program celého roku na
www.vinohrady-sadek.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ředitelka Oblastního spolku ČČK H. Fukalová:
Pomoc, to není jen prázdné slovo
Každý to známe. Čas od času dojdeme k instruktáži první pomoci, ať už v autoškole,
na pracovišti nebo při veřejných ukázkách.
A nejspíš si ani neuvědomujeme, že kromě
profesionálů nás často školí dobrovolníci
z řad Českého červeného kříže (ČČK). I když
– ono se jedno s druhým zpravidla nevylučuje. Společná je taky jakási přirozená
skromnost při této činnosti – na frajeřiny,
pokud jde o zdraví, nezbývá prostě čas.
Český červený kříž však neprovádí pouze
osvětu, nýbrž také věci zcela prozaicky
praktické. A nutné. Třeba péči o dárce
krve. Své o tom ví ředitelka Oblastního
spolku ČČK Třebíč Hana Fukalová:
„Jen v posledním čtvrtletí minulého roku
jsme z okresu Třebíč ocenili v říjnu 89 dárců, kteří dali krev čtyřicetkrát, takže dostali
zlatou plaketu Dr. Jánského, a v listopadu
148 dárců, kteří darovali krev dvacetkrát
a obdrželi příslušné stříbrné ocenění.
Bronzových medailí jsme loni předali celkem sto padesát. Slavnostní předání provádíme v třebíčské nemocnici, která nám
poskytuje prostory zdarma. Pro zajímavost,
na Třebíčsku je čtrnáct lidí, kteří darovali
krev osmdesátkrát, ti se stali nositeli Zlatého kříže 3. třídy. Máme také čtyři dárce,
kteří jsou nositeli Zlatého kříže 2. třídy, to
znamená, že darovali krev nejméně sto
dvacetkrát. Unikátní jsou tři nositelé Zlatého kříže 1. třídy, kteří darovali sto šedesátkrát!“
Podle Hany Fukalové se z krve se využívá
jak bílá složka, tak i červená. Vyrábí se
z nich deriváty, krev je stále potřeba a není
ničím nahraditelná. Proto dárci dávají doslova ten největší dar a je za něj potřeba
poděkovat. Oceňování dárců krve probíhá
ve spolupráci s Celostátním transfúzním
střediskem, které má odběry krve na sta- chom měli vše uvážit a zavolat na odběrorosti. Krev z Třebíče se zpracovává v br- vé středisko, objednat se tam, domluvit se
něnské nemocnici.
a jít krev darovat.“
Když člověk dává krev, co mu to přinese? Pro úplnost, k odevzdání krve stačí pouze
„Člověk je pod neustálým zdravotním dozo- 5 až 10 minut odběru a těchto pár minut
rem a má lepší přehled o svém zdravotním stačí k záchraně života na dalších 50 let.
stavu. Odebírá se 450 ml krve do většího „Chtěla bych poděkovat jménem Oblastnívaku a do malého vaku se dává vzorek krve, ho spolku Českého červeného kříže městu
která je testována. Proces samotného odbě- Třebíč a jsem velice ráda, že se nám podaru je bezpečný, že se člověk nemusí bát, pro- řilo najít oficiálního sponzora a to ČEZ, se
tože všechno jsou jednorázové pomůcky,“ kterým to vypadá na dlouholeté partnervysvětluje Hana Fukalová. „Darují dokonce ství,“ uzavírá s plnou vážností ředitelka Fui studenti středních škol,
krev se smí odebírat dárcům ve věku od osmnácti do pětašedesáti let.“
„Lidé dávají krev například proto, že jim samotným nebo někomu z jejich okolí se něco stalo
a chtějí se nějak odvděčit, tak pomůžou tím, že
si nechají odebrat krev,“
popisuje častou pohnutku dárců Fukalová.
„Člověk si to může uvědomit, když mu život visí
na vlásku a zachrání ho
dárcovská krev.“
Ředitelka
Oblastního
spolku ČČK Třebíč v nadsázce zanotuje známé: Ilustrační foto: Ředitelka OS ČČK Třebíč Hana Fukalová předává
Foto: Archív OS ČČK
„Tvůj čas je pouhopou- ocenění dobrovolnému dárci krve...
hé prozatím…“ a říká,
že je to vlastně takové moto, které připo- kalová. „ Těmto dvěma organizacím velice
míná, že nikdo neví, co se stane nám nebo děkuji a také děkuji třebíčské nemocnici,
někomu blízkému, a třeba i ta naše krev která nám poskytuje prostory.“ Zkušená
může někoho zachránit. „Nikdy nevíme, zdravotnice, dnes záchranářka, zná velice
kdy tu krev budeme potřebovat a pokud dobře, co pojem pomoc v životě člověka
FRANTIŠEK JŮZA
to náš zdravotní stav dovoluje, možná by- znamená.
Získají anglické knížky
Na podzim loňského roku vyhlásil nadační
fond The Prague Post Endowment Fund
projekt, který se mimo dalších mnoha aktivit věnuje vytváření anglo-jazyčných knihoven na základních a středních školách
s cílem zvyšovat kvalitu výuky anglického
jazyka v České republice. „Naše škola se
do projektu zapojila a z celkových pětadvaceti přihlášených škol byla vybrána,“
říká učitelka Kateřina Poulová ze Základní
a mateřské školy Na Kopcích. Díky tomu
tedy škola získá šest sad po šestnácti anglických knížkách od nakladatelství Mac-
26
millan a rozšíří tak již stávající knihovnu,
která však pro potřeby výuky nebyla zcela
dostačující. „Věříme, že se nám tímto podaří efektivněji a zábavným způsobem rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti
žáků, zejména čtení textu s porozuměním.
Rovněž zvýšení zájmu žáků o jazyk jako takový a o cizojazyčnou literaturu, jejímž prostřednictvím budou v budoucnu získávat
velké množství informací, by mělo rozšíření
anglické knihovny přinést,“ vidí přínos projektu Kateřina Poulová.
FRANTIŠEK JŮZA
Loutkářské
jaro se blíží
Festival amatérských loutkářských
souborů, Třebíčské loutkářské jaro,
se v letošním roce koná v sobotu
29. a v neděli 30. března.
Pořadatel, Městské kulturní středisko
Třebíč, eviduje zatím s velkým předstihem sedm souborů, které chtějí soutěžit o postup na Loutkářskou Chrudim.
MČ
Třebíčský sokolský stadion
V
Z připravované knihy Pavla Navrkala Třebíč a královna, která právě míří do tisku
roce 1926 byly Sokolem zakoupeny
pozemky pod železniční tratí a Aloisem Herzánem vypracován projekt pro
výstavbu stadionu. O rok později se začal
stadion členy Sokola budovat. Poslední
práce byly dokončeny v roce 1932. Na
západní straně stadionu byl postaven
dřevěný hudební pavilon s náčelnickým
můstkem.
Sokolský stadion
N
a svoji dobu byl stadion velice náročnou inženýrskou stavbou, osazenou do svahu pomocí vysokých a masivních opěrných zdí, plocha
stadionu měla funkční vodovod, kanalizaci a rozvod elektřiny. Dominantou byl na západní straně
hudební pavilon, dřevěná stavba pro muzicírování, s náčelnickým můstkem, v přízemí byl pak
sklad oddílu. Na východní straně byl vybudován
architektonicky zdařilý, přízemní zděný objekt šaten, sociálního zařízení a bytu správce. Na ploše
stadionu bylo ještě v prostoru nástupiště hřiště
pro odbíjenou. V zimě bylo na stadionu pravidelně provozováno kluziště s večerním osvětlením.
no spojení antuky se stávajícím
podkladem.
roce 1953 byla schválena
celková rekonstrukce dráhy. Proto byl do Třebíče pozván
stavitel dráhy z Houštky, Jaroslav
Sibera. Přijel na motorce, dostal
k ruce čtyři asistenty, mezi nimi
byl i Petr Kundera, který vzpomíná: „Sibera nás jeden den
vyučoval, večer prohlásil – už
to umíte, pokračujte. Pracovali
jsme v osmihodinových směnách, jedinou mechanizací byla
míchačka a nákladní auto pro
dovoz materiálu. Na dráhu jsme
ukládali směs škváry, jílu a vody.
Jíl se kopal v Jaroměřicích v cihelně, škvára se vozila od kotelny v Borovině. Každý podvečer
byla brigáda členů jednoty a dalších příznivců – přesívali škváru,
Hudební pavilon (horní foto), dolní foto je z cvičení žen, oba snímky jsou kopali a odstraňovali starou
z hlavního sletového dne, neděle 15. 6. 1947. „Ráno největší poválečné dráhu“.
tělovýchovné slavnosti v Třebíči je přímo vzorové. Celé město je znovu slavřebíč tak získala dráhu, ktenostně vyzdobeno, téměř ze všech domů na náměstí vlají prapory, všechny
rá vydržela déle než dvacet
výklady a skříňky organizací jsou opraveny sletovými poutači a symboly. Již
od časných hodin svážejí vlaky, autobusy a zvláště vyzdobené selské vozy let. . (V sedmdesátých letech při
- žebřiňáky s upravenými lavicemi, plné girland a chvojí, rozjásané cvičen- stavbě haly byla dráha obnovece na stadion, kde probíhají celé dopoledne zkoušky. Také stadion Sokola na jako třístovka se šesti drahaTřebíč je vyzdoben vlajkovými stožáry, vysokými bílými pylony s rozpjatými mi, psal se rok 1977).
křídly bílých sokolů, všude věnce a pásy z čerstvého chvojí, na pomocných
ostupně se touto metodou
plochách stadia množství stánků s občerstvením. Sletová výstava v sokolovvyrobilo skokanské rozběně praská ve švech pod množstvím návštěvníků...“ (z archivu).
žiště, skokanská doskočiště se
vysypala pilinami a odřezky molitanu od čalouníků z UP závodů
(do té doby se padalo do písku,
borci!!). V šedesátých letech se
stal správcem dráhy a stadionu
Vlasta Pavelka, trenér i příkladný
sportovec.
o dostavbě budovy skladu
došlo k dalšímu zlepšování
vybavenosti stadiónu – renovace startovních pistolí, přes nové
stojany na výšku a na tyčku, až
po nová čísla na vrhy a pro počíNa východní straně byl vybudován architektonicky zdařilý, přízemní zděný objekt šaten, sociálního zařízení a bytu správce, tání kol. Díky význačnému třebíčskému specialistovi na ozvučení
před ním bylo ještě v prostoru nástupiště hřiště pro odbíjenou.
panu Uhlířovi bylo zhotoveno vykdyž délka dráhy 276,5 m byla netypická, v za- soce výkonné rozhlasové zařízení s ampliony trvale
táčkách byla klopená, což bylo již tehdy v mír- zavěšenými na hudebním pavilonu. Na plochu se
ném rozporu s pravidly, bylo toto zařízení v kraji protáhl spojovací kabel, takže komentátor seděl u
druhé nejlepší. Na ploše bylo jediné rozběžiště stolku poblíž stanoviště rozhodčích, měl vše „z prvpro skok daleký a skok o tyči. Dráha byla směsí ní ruky“, a diváci byli velmi rychle informováni.
hlíny se škvárou, a když v roce 1950 potvrdil svou Ozvučení bylo tak silné, že při dobrých povětrnostúčast Emil Zátopek, byla posypána antukou. Prá- ních podmínkách bylo informováno i třebíčské
PAVEL NAVRKAL
ce ale byly provedeny neodborně, nebylo zajiště- náměstí.
V
T
P
P
Pohled na stadion od železniční trati, na ploše
probíhá slavnost sokolských žup kraje.
I
Nástup atletů na první závody v Třebíči na Sokolském stadionu po skončení 2. světové války
v červnu 1945.
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
KINO PASÁŽ
27. 2. VELKÁ
–2. 3. OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
17.00
Premiéra animované dobrodružné
komedie USA/Kanada v českém znění.
19.30
Repríza brilantní, zábavné autobiografie o chamtivosti,
moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.
1. 3.
–2. 3.
PAMÁTKÁŘI
9. 3.
–12. 3.
19.30
FAIR PLAY
Premiéra dramatu ČR.
BŘEZEN 2014
24. 3.
–26. 3.
Mezinárodní filmový festival
dokumentárních filmů
o lidských právech.
14. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA
28. 2. VLK Z WALL STREET
19.30
3. 3.
–5. 3.
17.00
3. 3.
–5. 3.
19.30
6. 3.
–8. 3.
17.00
Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války,
který ještě nikdy nikdo nevyprávěl.
ZIMNÍ PŘÍBĚH
Premiéra romantického filmu USA.
ŠPINAVÝ TRIK
Premiéra kriminálního filmu USA.
ANGELIKA
Premiéra dobrodružného romantického
filmu Francie/Belgie/Rakousko/ČR.
7. 3. ZACHRAŇTE
–8. 3. PANA BANKSE
19.30
9. 3.
–14. 3.
17.00
Premiéra životopisného filmu USA.
DOBRODRUŽSTVÍ PANA
PEABODYHO A SHERMANA 3D
Premiéra animované komedie USA
v českém znění.
2014
19.00
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerním
promítáním filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech. I letos nebude
chybět soutěž o ceny a hlavně:
letos poprvé také jeden film v 3D kvalitě.
15. 3.
A ZVÍŘE
–19. 3. KRÁSKA
Premiéra romantického thrilleru Francie
17.00
15. 3.
–19. 3.
19.30
v českém znění.
GRANDHOTEL
Premiéra komedie Velké Británie/Německo.
20. 3.
–23. 3.
NEED FOR SPEED
21. 3.
–23. 3.
KOLEJE OSUDU
17.00
19.30
28. 3.
–30. 3.
ROBOCOP
28. 3.
–1. 4.
KANDIDÁT
17.00
19.30
Premiéra akčního sci-fi filmu USA.
Premiéra thrilleru ČR.
31. 3. ZVONILKA A PIRÁTI 3D
–6. 4. Premiéra
17.00
animovaného filmu USA v českém znění.
FILMOVÝ KLUB
NATOČENO PODLE NEJSLAVNĚJŠÍ POČÍTAČOVÉ HRY.
Začátky představení v 19.30 hodin
Premiéra životopisného dramatu USA.
DOBRODRUŽSTVÍ 4.
Pohádkové pásmo pro nejmenší.
Více informací naleznete na www.mkstrebic.cz
Turistika
Více na www.mkstrebic.cz
Premiéra akčního filmu USA.
27. 3. KRTKOVO
17.00
JEDEN SVĚT
6. března
VELKÁ NÁDHERA
Premiéra komediálního dramatu Itálie/Francie.
13. března MARIE KROYER
Premiéra dramatu Dánska.
20. března OMAR
Premiéra dramatu Palestina.
27. března ROZBITÝ SVĚT
Premiéra dramatu Velké Británie.
Změna programu vyhrazena.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
1. 3. 2014 Třebíč, Polanka - Poušov - Řípov - Červená Hospoda - Stařeč (5,5 km). Ve Starči od 10 hodin masopust. Zpátky buď s vedoucím na
Kracovice a Terůvky do Třebíče k AN (6 km) nebo na MHD Třebíč, Za Rybníkem (2 km). Odchod v 8.30 hodin z parkoviště u Polanky, Třebíč.
6.- 9. 3. 2014 Krkonoše, Friesovy boudy, autobusový zájezd. Vhodné pro lyžaře na běžkách (okolo vede upravená Krkonošská magistrála
s délkou 43 km), sjezdovkách (ubytování se nachází přímo na sjezdovce, délka vleku 750m, večerní lyžování), možnost pěších vycházek. Lze
si půjčit sáňky a boby. Ubytování v novém penzionu Andula v 1217 m ve střední části Krkonoš nad Pecí pod Sněžkou a obcí Strážné. Zavazadla
nám vyveze rolba. Ubytování s polopenzí. Odjezd z Třebíče v 6.00 hod. od AN.
8. 3. 2014 Z Husovic do Husovic, turistický pochod v Brně, start Brno - Husovice, Dukelská 31, sokolovna, trasy pěší i cyklo 15, 25, 35, 42
a 50 km. Trasy vedou kolem Svitavy na Těsnohlídkovo údolí, do Bílovic, k jeskyním Pekárna a Ochozská, do přírodního parku Údolí Říčky s
několika mlýny, kolem kopce Hády a zříceniny Obřany. Odjezd dle domluvy auty nebo vlakem.
15. 3. 2014 Zahájení jarní turistické sezony v oblasti KČT Vysočina – Trnava, trasy pěší i cyklo. Zahájení v 9.00 hod. před kulturním domem
v Trnavě. Pro účastníky jsou připraveny dvě pěší trasy. Kratší 11 km trasa povede kolem Syenitových skal do Budíkovic a delší 20 km do Budišova, kde je připravena prohlídka místního zámku s anglickým parkem. Do Trnavy příchod nebo příjezd individuální, autobus bude přistaven
v 8.30 u vlakového nádraží ČD.
22.- 23. 3. 2014 Jarní Vysočinou, turistický pochod v Havl. Brodě, start MÚ V Rámech, trasy pěší 10, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 30 a 60 km.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.12. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.
28.- 30. 3. 2014 Festival amatérských filmů a fotografií, Zlín, Velké kino. Účelem festivalu je propagace turistiky s přehlídkou vybraných
amatérských filmů a fotografií. Promítání proběhne v PÁ 10 - 12, 16 - 20 hod. a SO celý den. Připraven i kulturní a turistický program ve Zlíně
a Vizovicích. Do 10. 3. 2014 si přihlášku s ubytováním, vandrbálem a zájezdem do Chřibů si každý pošle sám. Doprava individuální.
29. 3. 2014 Náměšť - Naloučany - Naloučanský mlýn - Vaneč - Kamenná - Pyšel - Studenec (19 km), možnost prodloužení: Tasov a Panský
mlýn (23 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Návrat vlakem ze Studence v 12.58, 15.01, 16.58.
Základní umělecká škola Třebíč vyhlašuje zápis uchazečů o studium pro školní rok 2014/2015
v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém oboru. Zápis proběhne v termínu od 1. března do 15. dubna 2014
v pracovní dny osobně v kanceláři školy v čase od 10.00 do 15.00 hodin, nebo telefonicky na čísle 568 841 212. Zájemci si
dohodnou konkrétní termín přijímací zkoušky.
ZUŠ TŘEBÍČ NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ - V HUDEBNÍM OBORU: Hra na klavír, na varhany, na elektronické klávesové nástroje, na
housle, na violu, na violoncello, na kontrabas, na zobcovou flétnu, na flétnu, na klarinet, na saxofon, na fagot, na trubku, na trombon, na
baskřídlovku, na kytaru, na elektrickou kytaru, na basovou kytaru, na harfu, na bicí nástroje, sólový zpěv, popový zpěv /pro starší zájemce/,
sborový zpěv /přípravný sbor do 11 let, hlavní sbor od 12 let, komorní sbor od 15 let/, hra na akordeon. VE VÝTVARNÉM OBORU: Výtvarná
tvorba. V TANEČNÍM OBORU: Tanec, Současná taneční tvorba. V LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU: Literárně - dramatická tvorba.
Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy na www.zus-trebic.cz v sekci „Dokumenty“.
Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie (vyučovací předměty Nauka o hudbě nebo Hudební seminář) a povinná
výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).
Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou
zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů. Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké
školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.
FS
28
BŘEZEN 2014
DIVADLA • KONCERTY
2. 3.
19.00
Národní dům
3. 3.
17.00, 20.00
Národní dům
5. 3.
19.00
Divadlo Pasáž
7. 3.
19.00
Národní dům
13. 3.
14.00
baletní sál Pasáž
14. 3.
14.00
Národní dům
(malý sál)
19. 3.
17.00
Galerie
Ladislava Nováka
POŘAD PRO ŠKOLY
20., 21. 3.
8.30, 10.15
Divadlo Pasáž
20. 3.
19.00
Národní dům
21. 3.
15.00
Národní dům
(stolová úprava)
PRO RODIČE S DĚTMI
22. 3.
15.00
Fórum
23. 3.
10.00
• ZÁBAVNÉ POŘADY • VÝSTAVY
DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA
VRAŽEDNÝ
PÁTEK
Divadelní hra s prvky dokumentárního dramatu.
Festival divadla 2-3-4 herců
VYPRODÁNO!
DIVADLO UNGELT PRAHA
DEŠTIVÉ DNY
Americké drama, spojující prvky kriminálního příběhu a hry o síle přátelství.
V 17 hodin se uskuteční mimofestivalové představení.
Festival divadla 2-3-4 herců
VYPRODÁNO!
SERGEART.COM PRAHA
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Divadelní variace na filmovou „gangsterskou pohádku“.
Festival divadla 2-3-4 herců
DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA
JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života herečky
Sáry Bernhardtové.
Festival divadla 2-3-4 herců
TANEČNÍ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
Klub seniorů
PROMÍTÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ
Z AKCÍ KLUBU SENIORŮ Klub seniorů
VERNISÁŽ VÝSTAVY
ZDENĚK ŠTAJNC - ČASEM
Výstava se koná 20. 3. 2014 – 11. 5. 2014.
Otevřeno po–ne 9.00–17.00 hodin.
GWYN ASHTON TRIO
19.00
Nenechte si ujít australsko-britský bluesrock
zeppelinského střihu.
Národní dům
(stolová úprava)
24.–26. 3.
JEDEN SVĚT
kino
Pasáž
Festival dokumentárních filmů o lidských právech.
Součástí festivalu bude beseda s hosty, koncert a výstava.
26. 3.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Výstavní síň
předzámčí
Výstava se koná 27. 3. 2014 – 27. 4. 2014.
Otevřeno denně 10.00–16.00 hodin.
26. 3.
ANNA K - POPRVÉ AKUSTICKY
BORIS A OXANA ARAKČEJEVOVI
17.00
19.00
Divadlo Pasáž
V doprovodu pětičlenné kapely s legendárním baskytaristou
Vladimírem Gumou Kulhánkem či perkusistou Víťou Halškou.
27. 3.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
Klub seniorů
14.00
baletní sál Pasáž
29.–30. 3. TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ JARO
Národní
dům
48. ročník krajské přehlídky
amatérských loutkářských souborů.
30. 3.
DIVADLO PALACE PRAHA
VELKÁ ZEBRA
ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
19.00
Divadlo Pasáž
Situační komedie s neobvyklou zápletkou.
Ke Dni učitelů
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY
ZDRAVÍČKO
Hudební pořad Pavla Nováka ml.
BOHUMIL KLEPL A EVA HOLUBOVÁ
„S Evou a Vorvaněm aneb Z role do role“
Pořad složený z humorného vyprávění výborného
herce a skvělé herečky.
PAVEL NOVÁK
VYZNÁNÍ - JSI TADY STÁLE
17. 2.
–4. 5.
předsálí
Národního domu
23. 1.
–16. 3.
Galerie
Malovaný dům
Vzpomínkový pořad s Pavlem Novákem ml. a skupinou
Family. Po skončení pořadu taneční zábava.
Klub seniorů
KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM
Soutěže, hry a zábava pro děti.
Odměny v podobě sladkostí a malých dárků.
OSLAVA SVÁTKU PURIM
Přijďte oslavit nejveselejší židovský svátek a ochutnat
Zadní synagoga tradiční židovské cukroví.
24. 3.
30. 1.
–9. 3.
Výstavní síň
předzámčí
DOBROVOLNICTVÍ NA TŘEBÍČSKU
PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Otevřeno po–pá 8.00–15.30 hodin.
ZDENĚK ŠPLÍCHAL
KOMUNIKACE V REÁLNÉM ČASE
Otevřeno denně kromě pondělí 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
TŘEBÍČSKÉ PAMÁTKY
OČIMA FOTOGRAFŮ
Otevřeno denně 10.00–16.00, v pátek do 15.00 hodin.
PAVEL VOSÁTKA
- „TAJUPLNÝ MAKROSVĚT PŘÍRODY OBJEKTIVEM FOTOAPARÁTU“
Výstavní síň
předzámčí
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL TŘEBÍČ
- KOVANÉ PLASTIKY
Otevřeno denně 10.00–16.00, v pátek do 15.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK - NÁRODNÍ DŮM
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, tel.: 568 610 013, e-mail: [email protected]
29
BŘEZEN 2014
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
Březen – měsíc čtenářů
Knihovna se připojuje k této celostátní akci, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a
informačních pracovníků. V rámci této kampaně budeme letos opět vyhlašovat
Čtenáře roku. V roce 2014 budeme oceňovat naši nejlepší čtenářskou rodinu. Vyhlášení proběhne v pondělí 3. března 2014 v 16:00 hod. na pobočce Modřínová.
V pátek 7. března v 8:15 a v 10:00 hod. se v ústřední budově setkáme s ilustrátorkou dětských knížek Markétou Vydrovou. Prodej knih vyřazených z fondu knihovny
Krocení literární múzy
Středa 5. března 2014, I. kategorie (12-15let) 10:00-11:00 hod., II. kategorie (1619 let) 11:15 – 12 :45 hod., klubovna dospělého oddělení
Seminář tvůrčího psaní, jehož pořadatelem je Památník písemnictví na Moravě,
je doprovodným programem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy.
Cílem semináře je představení letošního tématu potenciálním soutěžícím, vyzkoušení technik tvůrčího psaní v několika krátkých cvičeních a motivace účastníků
semináře k psaní vlastních prozaických textů. Účast na semináři je bezplatná. Zájemci se mohou přihlašovat sami nebo prostřednictvím svých učitelů na e-mailové
adrese [email protected] nebo telefonicky 547 229 932 nejpozději
týden před konáním semináře.
Francouzský klub
Ženeva obklopená vodou a horami
Čtvrtek 6. března 2014, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Ženeva je sice švýcarské město, ale celé okolí Ženevského jezera je frankofonní...
LiStOVáNí – Dobrý proti severáku (Daniel Glattauer)
Pondělí 10. března 2014, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Emmi chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like. Kvůli překlepu ale její
e-mail dostane Leo Leike. Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík. Předprodej vstupenek 50,- Kč, na místě 60,- Kč.
Národní týden trénování paměti 10. – 16. 3. 2014
Trénink paměti aneb Odhalte potenciál svého mozku
Úterý 11. 3. 2014, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Přednáška a praktické ukázky s mentální trenérkou Evou Fruhwirtovou.
Pro seniory
Santorini- jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka
Pondělí 17. března 2014, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
Přírodní krásy, dramatická krajina... v přednášce a fotografiích Mgr. Ludmily Dreslerové.
Návraty. Autorské čtení, křest a autogramiáda nové knihy Miroslavy Čermákové
Pátek 21. března 2014, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Kniha Návraty volně navazuje na první díl „Když muži odcházejí“, který vyšel loni na
jaře. Na akci bude možné knihu zakoupit.
Boris Kjulleněn: Kresby a malby
Pátek 28. března 2014, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Vernisáž výstavy z tvorby ak. mal. Borise Kjulleněna, který letos slaví významné
životní jubileum. Účinkuje pěvecký sbor Fénix pod vedením Jiřího Němce.
POČÍTAČOVÉ KURZY
Zápis do kurzů probíhá v internetové studovně (pondělí, úterý, středa, čtvrtek,
pátek 8:30 – 18:00 hod.). Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity učebny.
Lektory jsou pracovníci knihovny. Cena kurzů: 150,- Kč veřejnost, 100,- Kč senioři a
zdravotně postižení. Kurzovné je hrazeno při zápisu. Některé kurzy nejsou vhodné
pro úplné začátečníky na počítači, proto při zápisu informujte lektora o úrovni svých
dosavadních znalostí, abyste mohli být zařazeni do správného kurzu. Kontakt: 568
619 525; [email protected]
TERMÍNY KURZŮ:
Práce s texty
Středa 26. a pátek 28. února 2014, 9:00-11:00 hod., internetová studovna
Základy psaní a úpravy textu v textovém editoru. Ukládání, tisk, kopírování textu.
Soubory, složky, dokumenty
Středa 5. a pátek 7. března 2014, 9:00 -11:00 hod., internetová studovna
Práce se soubory, složkami, třídění a ukládání dokumentů, práce s obrázky, stahovaní a ukládání souborů, práce s externími disky.
Poprvé u internetu
Pondělí 17. a úterý 18. března 2014, 9.00–11.00 hod., internetová studovna
Základní pojmy internetu, práce s internetovými prohlížeči atd.
Vyhledávání na internetu
Středa 19. a pátek 21. března 2014, 9.00 – 11.00 hod.
Možnosti hledání na internetu, vyhledávače Seznam a Google, vyhledávání
v jízdních řádech, mapách, portálu státní správy.
Pokročilý internet
Středa 26. a pátek 28. března 2014, 9.00-11.00 hod., internetová studovna
Tisk a ukládání internetových stránek, nastavení prohlížeče...
Výstavy
Bible včera, dnes a zítra
24. února – 6. března 2014, klubovna dospělého oddělení.
Výstavu připravil Sbor církve bratrské v Třebíči.
Modely RC klubu SIG-N.A.L.
10. – 28. března 2014, klubovna dospělého oddělení
RC klub SIG-N.A.L. zve srdečně všechny příznivce modelářského koníčka
bylo několik plachetnic, které rozšířily lodní flotilu, aneb severní vítr (občas)
přijde vhod.
Rok ve stacionáři
3. do 31. března 2014, pobočka Modřínová
Výstava Denního rehabilitačního stacionáře na Družstevní ulici.
Jaroslav Kršek: Zátiší
Do 14. března 2014, pobočka Borovina
Výstava fotografií Jaroslava Krška.
Miroslav Máca: Žďársko
17. března – 30. dubna 2014, pobočka Borovina
Kresby a fotografie vystavuje Miroslav Máca.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
JARNÍ PRÁZDNINY
10. 3.
9.00 -12.00 PING PONG – turnaj pro děti, Hrádek, 30,- Kč
11. 3.
9.00 -12.00 VÝTVARNÁ DÍLNIČKA I.
– tvorba origi. krabičky + míčové hry s kamarády, Hrádek, 50,- Kč
17.00 -18.00
PLAVÁNÍ – Laguna, 30,- Kč
16.30 -18.00
MALÝ POHLED KE HVĚZDÁM
– pozorování Hvězdárna, , 20,- Kč
12. 3.
9.00 – 11.30
FOUKACÍ RAKETY
– výroba létajících modelů i pro začátečníky, Hrádek, 30,- Kč
13. 3.
9.00 – 12.00
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA II.
- vytvořte si zvířátko na vzkazy, úkoly nebo fotografie,
- může se stát vašim pomocníčkem, Hrádek, 50,- Kč
AKCE
28. - 30. 3. STRÁŽCI SVĚTLA A TEMNOTY – MIRANDIA. Místo: Heraltice u Okříšek
- pro koho: kluky a holky ve věku 9 – 16 let
Strážci světla proti strážcům temnoty. Věčný souboj temné a světlé strany
známý i ze STAR WARS. Tentokrát v tajemné Mirandii. To pravé dobrodružství
pro neohrožené bojovníky i bojovnice světlé a temné strany, svírající meče,
luky a štíty či vládnoucími mocnou magií.
22. 3.
6. TŘEBÍČSKÁ FLÉRPARÁDA
10.00 – 17.00 DDM Třebíč - Hrádek
- čekají na vás tvořivé dílničky, malování, šperkování, radost z tvoření
- přijďte se nadechnout velikonoční atmosféry,
vyrobit si dárek nebo jen nakoupit trochu „jiné“ zboží
28. 2. - 2. 3. REGIONÁLNÍ VELKÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ VYSOČINA 2014 (RVVZ)
Největší setkání pracovníků s dětmi a mládeží na Vysočině. Výměna zkušeností mezi těmi, kteří naplňují volný čas dětí a mládeže bez ohledu na věk,
zkušenosti či organizaci, ve které pracují. Výměna probíhá zcela spontánně
během víkendu, v praktických dílnách, organizovaných výměnách zkušeností, seminářích či diskusích. Víkend plný programů a setkání.
Nad akcí převzala záštitu radní kraje Vysočina ing. Jana Fialová
Pro koho: všechny co se zabývají volným časem ve svém volnu i profesně
ve věku od 15 let (ve věku 15-17 let musí mít účastníci svého garanta nad
18 let)
Místo: Gymnázium Třebíč
SOUTĚŽE DDM
FOTOSMAJLÍK – vyhlašujeme fotosoutěž s přírodovědnou tematikou pro všechny děti a studenty až do 19 let. Podaří-li se vám zachytit krásy přírody či
naopak necitlivý zásah člověka do přírody, pošlete je v elektronické podobě
na naši adresu.
Uzávěrka fotosoutěže je 23.5.2014 . Podrobnosti na www.ddmtrebic.cz .
MODERNÍ JE NEKOUŘIT! DDM Třebíč a Zdravé město Třebíč vyhlašují výtvarnou
soutěž ve tvorbě plakátu u příležitosti celosvětového Dne bez tabáku. 2 kategorie – ručně vytvořený plakát + elektronicky zpracovaný plakát.
Uzávěrka soutěže je 16. 5. 2014. Podrobnosti na www.ddmtrebic.cz .
HVĚZDÁRNA
20. 3. od 17.00 Detekce exoplanet amatérskými prostředky (přednáší M. Kročil)
Otevírací doba hvězdárny leden - březen
úterý 15.00 - 16.30 kroužek pro rodiče s dětmi (začátečníci)
úterý 16.30 - 18.00 kroužek pro rodiče s dětmi (pokročilí)
pátek 16.30 - 19.30 astronomický kroužek (pro přihlášené)
pátek 19.30 - 21.30 pro veřejnost - pozorování nebo program v sále
sobota 19.30 - 21.30 pro veřejnost - pozorování (pouze za příznivého počasí)
podrobné informace o otevírací době a dalších aktivitách najdete na
http://www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html
FACEBOOK
DDM - http://www.facebook.com/ddmhradek
Hvězdárna - http://www.facebook.com/HvezdarnaTrebic
KLUB ZDRAVÍ TŘEBÍČ
Sobota 15. března 18:00 – 19:00
Pravda o úspěchu slavných - přednáška ThB. Jana Majera
Proč někteří uspějí tam, kde většina pohoří? I v Česku máme osobnosti,
které se staly světově proslulými. Byl to jen jejich talent, který stál za jejich
úspěchem? Jakou cenu musely zaplatit za svoji slávu. Na příkladu Alfonse
Muchy, české celebrity, můžeme pozorovat tajemné zákulisí úspěchu.
Neděle 16. března 15:00 - 17:30
Relaxační odpoledne – Kurz kreslení pro mládež a dospělé pod vedením zkušeného lektora. Vhodné také pro děti, pokud i pro ně je kreslení
zábavou.
Místo konání: Adventní dům, Jungmannova 16, Třebíč
Zájemci o další aktivity Klubu zdraví Třebíč si mohou objednat zdarma
pravidelné zasílání přehledu programů na svůj e-mail nebo mobil.
Kontakt: mob. 603 840 964, [email protected], www.klubyzdravi.cz.
Facebook Klub zdraví Třebíč – aktuální informace a fotografie z akcí.
STAVBA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
DOKONČENA
HORKA DOMKY - ZNOJEMSKÁ
DOKONČENA
ATRAKTIVNÍ LOKALITA HORKA - DOMKY
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - TŘEBÍČ
Í
N
D
E
POSL YTY!
B
É
N
L
VO
MOŽNOST
PROHLÍDKY
VZOROVÉHO BYTU
sam
TŘEBÍČ - NEHRADOV
ULICE KAŠTANOVÁ
Í
N
D
E
L
POS
Y!
M
O
D
VOLNÉ
6x
osta
gará tná
ž
Nabízíme k prodeji 18 bytových jednotek
2 + kk - 44 m2
3 + kk - 69 m2
4 + kk - 97 m2
RODINNÉ DOMY, POZEMKY
S JEDINEČNÝMI VÝHLEDY
NA ÚDOLÍ ŘEKY JIHLAVY
kontakt: 568 838 853, 602 724 582, [email protected], www.bydleni.sok.cz
Příprava vozu na STK
v Bosch Car Service
Zajistíme Vám bezpečnou cestu na jarní prázdniny
Komplexní příprava vozidla
na STK a měření emisí
geometrie, přední náprava a řízení, seřízení osvětlení vozu
podvozek, karoserie a výfukové potrubí
kontrola pneumatik, kontrola brzdové soustavy
doplnění povinné výbavy
automatické upozornění o vypršení platnosti STK e-mailem nebo SMS
pick-up servis – odvoz a přistavení vozu zpět ZDARMA
HLOUCH MOTORS s.r.o.
Ostašov 48, 675 52
Tel.: 568 862 168, Mobil: 602 795 154
www.hlouch.cz, [email protected]
Download

Třebíčský zpravodaj, únor 2014 - Koordinační centrum práce na