EVROPSKÁ KOMISE
Ref. Ares(2014)2319981 - 11/07/2014
EUROSTAT
Generální ředitel
Lucemburg, 11. července 2014
ESTAT/DG/WR/DO/EBC/lg (2014) 2530763
Oznámení členům Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC)
Věc:
Klasifikace finančních institucí podle Nařízení (EU) č. 549/2013 Evropského parlamentu
a Rady (ESA 2010)
Zavedení Evropského systému účtů 2010 (ESA 2010) vedlo k přezkoumání statistické klasifikace
některých finančních institucí, a to zejména, avšak nikoli výhradně, veřejných finančních anulačních
struktur (public financial defeasance structures) (špatných bank). Přezkum má potenciálně velký vliv
na statistiku vládních financí včetně vykazování údajů v rámci postupu při nadměrném schodku
(Excessive Deficit Procedure - EDP) v němž jsou tyto instituce klasifikovány v rámci sektoru
vládních institucí. Ve většině zemí se národní statistické úřady rozhodly zatřídit tyto jednotky do
sektoru vládních institucí již podle ESA 95. Kromě jiných zemí tomu tak bylo v Německu, Velké
Británii, Nizozemsku, Španělsku a v Portugalsku.. Citlivost těchto údajů není třeba připomínat.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98, Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009, a od 1. 1. 2015
Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 poskytují základ pro Evropskou centrální banku
(ECB), aby zřídila a pravidelně aktualizovala seznam měnových finančních institucí (Monetary
Financial Institutions -MFIs). Tento seznam MFI tvoří základ pro sběr údajů těchto institucí a má
rovněž významné administrativní využití (například pro požadované minimální rezervy a pro statut
protistrany pro operace v eurozóně).
V rámci ESA 2010 byl revidován drobný, ovšem významný prvek metodiky ESA 95. ESA 95
zajišťoval shodu mezi statistickou klasifikací v národních účtech a seznamem měnových finančních
institucí sestavovaným ECB. V odkazu na ECB ESA 2010 uvádějí, že ECB stanoví skupiny
subsektorů (což implikuje seznam jednotek), nicméně ESA 2010 nemusí nezbytně tuto klasifikací
u dané jednotky respektovat (shodovat se s ní): tudíž byla odstraněna podmínka, aby se statistická
klasifikace shodovala s klasifikací pro účely seznamu MFI. Při jednáních o podobě ESA 2010 bylo
základním cílem zajistit srovnatelnost a konzistentnost klasifikací mezi jednotkami pomocí
harmonizovaného používání pravidel národních účtů, a to bez předchozího podmíněného propojení
národních účtů s ostatními okolnostmi.
ECB zaujímá odlišný postoj ohledně odpovídajícího postupu při klasifikování těchto druhů institucí
(finančních anulačních struktur řízených vládou, které jsou běžně uzavřeny pro vykonávání nového
podnikání a mají primární funkci ve spravování stávajících problematických aktiv1), pokud se objevují
na seznamu MFI, a jenž předpokládá přetrvávající privilegovanost klasifikace ECB nad klasifikací
ESA 2010. Podstatnou otázkou zde je, kdo má konečné slovo v rámci ESA 2010 ohledně klasifikace
těchto institucí.
Eurostat trvá na svém názoru, že jen jednotky, které splňují definici finančních zprostředkovatelů
(financial intermediaries) dle ESA 2010 by měly být klasifikovány v příslušných subsektorech.
1
Ostatní druhy finančních institucí, pokud se objeví na seznamu MFI, mohou rovněž být předmětem stejných úvah
podle ESA 2010 a být znovu klasifikovány do sektoru vládních institucí, například veřejně řízené kaptivní finanční
instituce a holdingové společnosti.
European Commission, 2920 Luxembourg, LUXEMBOURG - Tel. +352 43011
Office; BECH F4/933 - Tel. direct line +352 4301 36850
http://epp.eurostat.ec europa.eu
Pravidla pro klasifikaci veřejných jednotek, jako jsou finanční anulační struktury (kterými se
v ESA 2010 výslovně zabývá kapitola 20) by měla být dodržována. Existuje obava, že odvozený
seznam by mohl převážit nad statistickými kritérii v ESA 2010 (který je nařízením EU), a tudíž
ovlivnit údaje vykazované v rámci EDP. V případech, kdy je Eurostat přesvědčen, že posuzované
jednotky nesplňují definice pro subsektory finančních institucí podle ESA 2010 – jako například
v případech veřejných anulačních struktur – bude Eurostat nadále trvat na klasifikaci v sektoru
vládních institucí, (general government sector)včetně EDP reportu, aby bylo zaručeno jednotné
zachycení. V opačném případě by podobné jednotky byly klasifikovány v některých případech
v sektoru vládních institucí a v některých mimo něj podle toho, zda jsou uvedeny na seznamu MFI,
nejednotné zachycení mezi členskými státy by mělo dopad na dluh a deficit vládních institucí.
Zcela nedávno a po dlouhé technické diskusi se Ústřední statistický úřad Irska (Central Statistical
Office of Ireland) rozhodl klasifikovat veřejné anulační struktury do sektoru vládních institucí,
Eurostat zatřídění potvrdil. Eurostat dále doporučil podobné pojetí i v ostatních případech včetně
nedávného případu v Rakousku. Avšak Centrální banka Irska (Central Bank of Ireland) si vyžádala
v této záležitosti konzultace Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance
(Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics - CMFB). Výkonný orgán
CMFB v současnosti shromažduje informace o právním pozadí této záležitosti a následně rozhodne
o své odpovědi na záležitost, kterou přednesla Centrální banka Irska. Více informací o tomto případu
naleznete v příloze.
Irský případ nebyl jediným případem klasifikace veřejné finanční anulační struktury, jak je uvedeno
výše. V mnoha zemích, kde byly takové struktury vytvořeny, byly klasifikovány do sektoru vládních
institucí (například v Německu, Velké Británii, Španělsku a v Portugalsku) a nebyly zařazeny na
seznam MFI. V případě Nizozemska byla veřejná anulační struktura klasifikována do sektoru vládních
institucí, přestože se objevila na seznamu MFI, již ve vykazování podle ESA 95. V ostatních
případech byly operace prováděné jednotkami na seznamu MFI přesměrovány do sektoru vládních
institucí, protože byly podniknuty v zastoupení vlády. Eurostat byl a je v těsném kontaktu s kolegy ze
všech národních statistických institucí při aplikaci těchto postupů.
Eurostat cítí, že nedávný vývoj by mohl případně hrubě narušit a omezit odbornou nezávislost
národních statistických institucí ve velmi citlivé a politické oblasti, v níž bylo během posledních let
mnoho dosaženo pro posílení nezávislosti. Také ve světle článku 2, odst. 3 nařízení o ESA 2010 je
zjevné, že náleží Eurostatu, aby poskytoval objasnění v případě pochybností ohledně správné aplikace
účetních pravidel ESA 2010. Eurostat zastává názor, že obecné zásady ESA jsou v ohrožení a mohly
by být narušeny, pokud by byl sektor finančních institucí v ESA stanoven podle kritérií, která nejsou
čistě statistická (ve smyslu zásad a standardů).
Kromě toho Eurostat také přikládá velký význam úloze národních statistických institucí, jakožto
statistickým úřadům ve svých zemích, které jsou odpovědné za zajištění a výklad hlavních zásad ESA.
Je očekáváno, že ostatní aktéři na národní úrovni tuto úlohu respektují tak, aby nevznikaly rozpory
s názory národních statistických institucí.
Abych to shrnul, podobně jako u diskusí v oblastech vzájemných hodnocení (Peer Reviews) nebo
platební bilance (Balance of Payments), Eurostat cítí potřebu zajistit integritu implementace ESA tím,
že zajistí srovnatelnost a konzistentnost údajů, jakožto nejvyšších hodnot pro plnění potřeb našich
uživatelů, a má za to, že Evropský statistický systém (ESS) by měl v tomto ohledu zaujmout silný
postoj.
Walter Radermacher
European Commission, 2920 Luxembourg, LUXEMBOURG - Tel. +352 43011
Office; BECH F4/933 - Tel. direct line +352 4301 36850
http://epp.eurostat.ec europa.eu
Download

Stanovisko Eurostatu ke klasifikaci měnových a finančních institucí v