CHLADNIČKA
MoDeL
FIC57e
FIC67e
Návod k použití a instalaci
CH
45A
POKYNY K POUŽITÍ
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
A OBECNÁ DOPORUČENÍ
INSTALACE
OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY
JAK OVLÁDAT PROSTOR CHLADNIČKY
JAK OVLÁDAT PROSTOR MRAZNIČKY
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
PŘÍRUČKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SERVIS
PRODUKTOVÝ LIST
3
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
• Vášnovýspotřebičjeurčenvýhradněprodomácípoužití.
Aby bylo možné spotřebič využívat co nejlépe,
přečtěte si tuto uživatelskou příručku, která
obsahuje popis spotřebiče a rady pro správné
skladování a přechovávání potravin. Uschovejte si tuto příručku pro pozdější použití.
1. Povybaleníseujistěte,ženeníspotřebičpoškozena žejemožnédveřesprávněuzavřít.Jakékolivpoškozenínahlasteprodejciběhem24
hodinoddodáníspotřebiče.
2. Předpřipojenímspotřebiček elektrickézásuvce počkejte minimálně dvě hodiny, aby byla
zajištěnasprávnáfunkcechladicíhookruhu.
3. Instalacespotřebičea elektricképřipojenímusí
být provedeny kvalifikovaným elektrikářem
v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostníminařízeními.
4. Předpoužitímomyjtevnitřníčástspotřebiče.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1. Obal
Obalovýmateriálje100%recyklovatelnýa jeoznačen recyklačním symbolem. Pro účely likvidace
dodržujte místní předpisy. Uchovávejte obalové materiály (plastové pytle, polystyrénové části
apod.)mimodosahdětí,protožejsoupotenciálně
nebezpečné.
2. Likvidace
Spotřebičjevyrobens využitímrecyklovatelných
materiálů.
Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí č. 2002/96/ES o elektroodpadu
a elektrickém zařízení (WEEE). Zajištěním řádné
likvidace tohoto spotřebiče pomáháte předcházetpotenciálnímupoškozeníživotníhoprostředí
a zdraví.
Symbolnaspotřebičinebov přiloženýchdokumentechoznačuje,ženenímožnétentospotřebič považovat za domovní odpad, ale že musí
býtodvezendopříslušnéhosběrnéhodvora,kde
budepředánk recyklacielektrickéhoa elektronickéhovybavení.
Před likvidací znemožněte použitelnost spotřebiče odříznutím elektrického kabelu a odnětím
dveřía regálůtak,abysedospotřebičenemohly
jednodušedostatděti.Likvidacemusíbýtprováděnav souladus místnímiekologickýmipředpisy
nalikvidaciodpadu.Spotřebičodvezteokamžitě
napříslušnésběrnémísto;nenechávejtehobez
dozoru, a to ani na několik málo dní, protože
představuje pro děti určité riziko. Další informace o zpracování, regeneraci a recyklaci tohoto
spotřebiče vám sdělí kompetentní místní úřad,
sběrný dvůr domovního odpadu nebo obchod,
vekterémjstesispotřebičzakoupili.
4
Informace:
TentospotřebičneobsahujeCFC(chladicíokruh
obsahujeR134a)neboHFC(chladicíokruhobsahujeR600a)(vizštítekuvnitřspotřebiče).Spotřebičes isobutanem(R600a):isobutanjeplynběžně
sevyskytujícív příroděs malýmvlivemnaživotní
prostředí.Nicménějenutnépostupovatsprávně,
protože je isobutan hořlavý. Zajistěte proto, aby
nedošlok poškozenívedeníchladicíhookruhu.
Prohlášení o shodě
• Tentospotřebičjenavržena určenkeskladovánípotravina jevyrobenv souladus Evropskousměrnicíč. 90/128/EHS,02/72/EHSa Nařízením(EK)č. 1935/2004.
• Tentovýrobekbylnavržen,vyrobena prodávánv maloobchodnísítiv souladus:
- bezpečnostnímicíliSměrnicepronízkénapětí73/23/EHS;
- požadavky na ochranu Směrnice o elektromagnetickékompatibilitě89/336/EHSvezněníSměrnice93/68/EHS.
• Elektrická bezpečnost spotřebiče může být
zaručenapouzev případě,žejevýrobekpřipojenkeschválenémuuzemnění.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A OBECNÁ DOPORUČENÍ
• Prostorchladničkypoužívejtepouzeproskladování čerstvých potravin a nápojů a prostor
mrazničky používejte pouze pro skladování
mražených potravin, zmrazování čerstvých
potravina provýrobukostekledu.
• Ujistěte se, že během instalace nedošlo k poškozenínapájecíhokabelu.
• V prostorumrazničkyneskladujtenádobys kapalinami,protožemohouprasknout.
• Kostkyledunebonanukynepožívejteihnedpo
vyjmutíz mrazničky,protožemůžedojítk popáleníledem.
• Předprováděnímjakékolivúdržbynebočištění
vždyspotřebičvypněteneboodpojteodnapájení.
• Ujistětese,žesespotřebičnenacházív blízkosti
zdrojetepla.
• Neskladujte nebo nepoužívejte benzín, plyn
nebohořlavélátkyv blízkostispotřebičenebo
jiných elektrických spotřebičů. Výpary mohou
způsobitvznikrizikapožárunebovýbuchu.
• Pro zajištění adekvátní ventilace ponechte dostatečnýprostorpooboustranáchspotřebiče,
nadspotřebičema postupujtepodlepokynů
k instalaci.
• Větrací otvory spotřebiče nesmějí být ničím
zakryté.
• Všechny spotřebiče vybavené výrobníkem
ledu nebo dávkovačem vody musejí být napojeny k vodovodnímu potrubí s pitnou vodou(o tlakuvodymezi1,7a 8,1bar(25a 117
psi)). Výrobníky ledu a/nebo dávkovače vody,
které nejsou připojeny přímo k vodovodu,
musejí být naplňovány výhradně pitnou vodou.
• Nainstalujte a vyrovnejte spotřebič na podlahu
silnoudostatečněnato,abyodolalahmotnostispotřebičea dovhodněvelkéhoprostoru.
• Pro účely připojení vody používejte hadičky
dodávanés novýmspotřebičema nepoužívejtehadičkyz původníhospotřebiče.
• Spotřebičvyžadujek instalacia manipulacidvě
osobynebovíce.
• Umístětespotřebičnasuchéa dobřevětrané
místo.Spotřebičjeurčenk provozupřispecifických teplotních podmínkách okolí podle
klimatickétřídyuvedenénadatovémštítku.,
• Spotřebičnemusífungovatsprávně,pokudje
ponechán v provozu delší dobu při teplotě,
kterájevyššínebonižšínežjeuvedenýteplotnírozsah.
Klimatická
třída
SN
N
ST
T
Okolní teplota
(°C)
Od10do32
Od16do32
Od18do38
Od18do43
Okolní teplota
(°F)
Od50do90
Od61do90
Od64do100
Od64do110
• Přimanipulacisespotřebičemdbejte,abyste
nepoškodilipodlahu(např.parketovoupodlahu).
• K urychlení procesu odmrazování nepoužívejtežádnémechanické,elektrickénebochemicképrostředkyjinéneždoporučenévýrobcem.
• Nepoškozujte vedení chladicího okruhu
chladničky.
• Nepoužívejtea nevkládejtedoprostoruspotřebiče žádné elektrické spotřebiče, nejsou-li
typuvýslovněschválenéhovýrobcem.
• Tento spotřebič není určen k použití dětmi
nebonesvéprávnýmiosobamibezdozoru.
• Abynevzniklorizikouzavřenídětívespotřebičis následnýmudušením,nedovoltesidětem
sespotřebičemhrát.
• Úpravynapájecíhokabelunebojehovýměnu
může provádět výhradně kvalifikovaná osoba.
• Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací
kabely.
• Musíbýtmožnéodpojitspotřebičodelektrickézásuvky.
• Ujistěte se, že napětí uvedené na datovém
štítkuspotřebičeodpovídánapětídostupnémuv domácnosti.
• Nepožívejteobsah(netoxický)ledovýchbalíčků(jsou-lisoučástídodávky).
• V případěnedodrženívýšeuvedenýchdoporučenía bezpečnostníchopatřenísevýrobce
zříkázodpovědnosti.
5
INSTALACE
• Nainstalujtespotřebičdáleodzdrojetepla.Přímévystaveníspotřebičeslunečnímuzářenínebozdrojůmtepla(topení,vařičů)zvýšíspotřebuenergiea jenutnésemutedyvyvarovat.
• Není-litomožné,jenutnédodržovatnásledujícíminimálnívzdálenosti:
• 30cmodkamennauhlínebonaftu;
• 3cmodelektrických/plynovýchkamen.
• Očistětevnitřníčást(viz„Pravidelnáúdržbaa čištěníspotřebiče“).
• Upevnětenebonainstalujtepříslušenství/dílydodávanésespotřebičem.
OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIČKY A MRAZNIČKY
Tentospotřebičjechladničkous elektronickyřízenou
mrazničkou,kterýumožňujesamostatnénastaveníteplotychladničkya mrazničky.
mrazničkasepoužívápromrazeníčerstvýcha mraženýchpotravin,provýrobuledovýchkosteka proskladovánízmrazenéhoa hlubocezmrazenéhojídla.Odmrazování je ručním postupem.
Úložný prostor chladničky,kterýjevybavenfunkcíautomatického odmrazování,sepoužívápro
skladováníčerstvýchpotravina nápojů.
Volba „dovolená“
Elektronickéovládáníumožňujevypnoutchladničku,odjíždíte-linadovolenou,avšakmrazničkabude
i nadálev provozu.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, stlačte tlačítko (5) na 3 sekundy, dokud se nevypne displej prostoru
chladničky (7) a nerozsvítí zelená LED kontrolka (6)(funkce„dovolená“). Displej mrazničky (4) zůstane
zapnutý.Z technickýchdůvodůnelzevypnoutprostormrazničkya ponechatzapnutýpouzeprostor
chladničky.
JAK OVLÁDAT PROSTOR CHLADNIČKY
Odmrazování prostoru chladničky je zcela automatické.
Okolníteplotaprooptimálnívýkonnostspotřebičejezávislánaklimatickétříděuvedenénaštítku.
Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty
Zapnětespotřebič.
Ideálníteplotyprouchovávánípotravinjsoujižnastavenyz výroby.
Přiúplněprvnímzapnutíspotřebičebudeznítakustickýsignála budeblikatčervenávýstražnákontrolka(10),kterábudeoznačovat,žeteplotauvnitřmrazničkyještěnenídostatečněnízkákeskladování
potravin.
Akustickýsignáljemožnédeaktivovatstlačenímtlačítka(11)naovládacímpanelu.Potravinyuložtedo
mrazničkyažpoté,cosevýstražnákontrolkavypne.
Poznámky:
• Počkejte4až5hodin,nežbudemožnépoužívatprostormrazničkykeskladovánípotravin.
• Okolníteplota,četnostotevíránídveřía polohaspotřebičemajívlivnateplotyuvnitřobouprostorů.
Přinastavovánítermostatůmusítevzíttytofaktoryv úvahu.
• Prostormezipolicemia zadnístěnouprostoruchladničkymusíbýtvolný,abymohlv prostoruobíhatvzduch.
• Dbejte,abynebylypotravinyv přímémkontaktusezadnístěnouprostoruchladničky.
• Dochladničkynebomrazničkynevkládejtehorképotraviny.
• Kapalinyskladujtev uzavřenýchnádobách.
• Skladovánízeleninys vysokýmobsahemvodymůžezpůsobittvorbukondenzace:tanebudemít
vlivnasprávnoufunkčnostspotřebiče.
6
Jak používat prostor chladničky
Potravinyvyskládejtedoprostoruchladničkypodleobrázku.
A Vařenépotraviny
B Ryba,maso
C Ovocea zelenina
D Láhve
E Máslo
F Mléčnévýrobky,sýr
Nastavení teploty
Teplotajenastavenáz výrobyna+5°C(displej7).Chcete-lizměnitnastaveníteploty,mačkejtetlačítka
(8) nebo (9) na ovládacím panelu tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hodnoty. Omezení
výběruteploty:
• +2°Cnejchladnějšíteplota
• +8°Cnejteplejšíteplota
Funkce rychlého chlazení (Party nebo Super)
Použitítétofunkcejevhodnépřivloženívelkéhomnožstvípotravindoprostoruchladničky.
Chlazenípotravinv prostoruchladničkyjemožnéurychlitstlačenímtlačítka(15).
RozsvítísežlutáLEDkontrolka(14)a tatofunkceseautomatickyvypnepo6hodinách.
Funkci„rychléhochlazení“jemožnévypnoutručněstlačenímstejnéhotlačítka.ŽlutáLEDkontrolka
(14)zhasne.
Vypnutí chladničky
Stlačtetlačítko(5)navícenež2sekundy.Teplotazobrazenánadispleji(7)zhasnea rozsvítísezelená
LEDkontrolka(6).
Chcete-lireaktivovatfunkcichladničky,stlačtestejnétlačítko(5)ještějednounavícenež2sekundy.
Alarmy prostoru chladničky
Akustickýalarmjeaktivovánpřiponechánídveříotevřenýchdélenežjednuminutu.Jsou-lidveřeponechányotevřenédalšíminutu,začnesvětlouvnitřprostorublikat;vypnesepodesetiminutáchpo
prvnímotevřenídveří,přičemžzvukovýalarmbudezníti nadále.
Stlačenímtlačítkaakustickéhoalarmu(11)vypnetezvukovýsignál,přičemžvnitřnísvětlobudeblikat
i nadále.
Chcete-lizcelavypnoutalarmotevřenýchdveří,zavřetedveře.
Chcete-livyměnitžárovku,vizproduktovýlist.
Zámek ovládacího panelu
Abynedošlok nežádoucímuvýběrufunkcí(stlačenítlačítekpřikontaktus potravinami,stlačenítlačítek
dětmi),jemožnéuzamknoutovládacípanelsoučasnýmstlačenímtlačítek(13)a (15)na3sekundy.
Akustickýsignálpotvrdíaktivacifunkce.
Přiaktivovanéfunkcizámkuovládacíhopanelunebudes výjimkoutlačítka11(resetováníalarmu)ovládacípanelfunkční.Budeznítakustickýsignála nadisplejiteplotymrazničkyseobjevízpráva„CL“po
celoudobustlačeníjakéhokolivtlačítka.
Chcete-liodblokovatovládacípanel,postupujtestejnýmzpůsobem-stlačtetlačítka(13)a (15)na3
sekundy.
7
JAK OVLÁDAT PROSTOR MRAZNIČKY
Prostor mrazničky je označen
. Tento prostor je možné použít ke skladování zmrazených potravin po dobu uvedenou na obalu. Mrazničku je možné také použít ke zmrazení
čerstvých potravin jejich umístěním na regály; umístěte zmrazené potraviny do dolního koše
tak, aby nebyly ve styku s čerstvými, dosud nezmrazenými potravinami. Množství čerstvých
potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na štítku.
MěSíCE
POTRAVINA
Nastavení teploty
Teplotajenastavenáz výrobyna-18°C(displej4).Chcete-lizměnitnastaveníteploty,mačkejtetlačítka
(2) nebo (3) na ovládacím panelu tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hodnoty. Omezení
výběruteploty:
• -17°Cnejvyššíteplota
• -24°Cnejnižšíteplota
Funkce rychlého zmrazení (13) (nazývaná také: „Extra zatížení“ nebo „Super“ nebo „Rychlé
zmrazení“)
Přivloženívelkéhomnožstvíčerstvýchpotravindomrazničkyaktivujtefunkcirychléhozmrazenístlačenímtlačítka(13)naovládacímpanelu24hodinpředvloženímčerstvýchpotravin;tímtozpůsobem
jemožnédosáhnoutmaximálníhozmrazenídeklarovanéhonaštítku.Tatofunkcejeaktivovánarozsvícenímžlutékontrolky(12).
Funkcejeautomatickydeaktivovánapo48hodinách.
V každémpřípadějemožnétutofunkciručnědeaktivovatopakovanýmstlačenímstejnéhotlačítka
(žlutáLEDkontrolka(12)zhasne).
Důležité
• Zabalte čerstvé potraviny určené ke zmrazení do: alobalu,
fólie,vodotěsnýchplastovýchsáčků,polyetylénovýchobalů
s víčkynebodospeciálníchnádobprozmrazovánípotravin
za předpokladu, že jsou pro potraviny určené ke zmrazení
vhodné.
• Potravinykezmrazeníuložtedohornípřihrádky,kolembalení ponechejte dostatek volného místa, aby mohl vzduch
kolemvolněproudit.
Vypnutí spotřebiče (mrazničky a chladničky)
Na3sekundystlačtetlačítko(1).Navzdorypřipojeník elektrickésítijespotřebičúčinněodpojen,vnitřnísvětlonebudesvítit
a všechnyLEDs výjimkouLEDoznačujícífunkci„dovolená“(6)
a budou zhasnuty, na displejích (4) a (7) bude zobrazeno„--“.
Chcete-liznovuaktivovatfunkcispotřebiče,stlačtestejnétlačítkoznovuna3sekundy.
8
Alarmy prostoru mrazničky
Teplotníalarmprostorumrazničky
Je-lispotřebičv provozunebov průběhufázemraženísemůžerozsvítitčervenávýstražnákontrolka
(10)a současněmůžezníti zvukovýsignál,kterýoznačuje,žeteplotav prostorumrazničkyneníještě
dostatečnák uskladněnípotravin.Tomůženastatv následujícíchpřípadech:
• přivůbecprvnímzapnutíspotřebiče;
• přizapnutíspotřebičepoodmrazenía vyčištění;
• v případěuloženípřílišvelkéhomnožstvípotravindomrazničky;
• nejsou-lidveřemrazničkysprávněuzavřené.
Stlačenímtlačítka(11)provedetedeaktivaciakustickéhosignálu.
ČervenáLEDkontrolka(10)seautomatickyvypnepřidosaženíoptimálníchteplotníchpodmínek.
Alarm výpadku napájení
Pokudsenadisplejimrazničkyzobrazíblikajícíhodnotateploty(4),budeznítakustickýsignála budou
zablokovánatlačítkapronastaveníteploty,znamenáto,žedošlok výpadkunapájenínadobutakdlouhou,ženebylomožnégarantovatzachovánísprávnéteplotyskladovánípotravin.
Hodnotanadisplejiuvádínejvyššíteplotudosaženouv prostorumrazničky.Chcete-lideaktivovatalarm
a odblokovattlačítkapronastaveníteploty,stlačtetlačítkoakustickéhoalarmu(11)a zkontrolujtestav
potravin,protoževnitřníteplotastouplanad-9°C(teplotnílimitprooptimálníuchovánípotravin).
Poznámka:
V případěvýpadkunapájenísibudeprostormrazničkyuchovávatdostatečněnízkouteplotukeskladovánípotravin.Nicménědoporučujemeneotevíratv tutodobudveřeprostorumrazničky.
Měsíce
Potravina
Důležité:
Tabulka uvedená napravo uvádí maximální čas skladování
zmrazených čerstvých potravin. Při nakupování zmrazených potravin:
• Zajistěte, aby nedošlo k poškození obalu (zmrazené potravinyv poškozenémobalujižnemusejíbýtzdravotněnezávadné).Je-liobalrozvodněnýnebosenapovrchuvyskytují
vlhkéstopy,nebylvýrobekskladovánpřioptimálníchpodmínkácha rozmrazováníjižmožnázačalo.
• Přinakupovánínechejtenakupovánímraženýchvýrobkůaž
nakoneca přepravujtejev termoobalech(taškách).
• Přinávratudomůokamžitěpřenestemraženépotravinydo
prostorumrazničky.
• Pokuddošlok i částečnémurozmrazenípotravin,jižjeznovu
nezmrazujte.Spotřebujtejeběhem24hodin.
• Vyvarujteseteplotnímodchylkámnebojeredukujtenaminimum.Dodržujtedatumdoporučenéspotřebynaobalu.
• Vždysipřečtěteinformaceo skladovánínaobalu.
9
Vyjímání košů
Vytáhnětekošezcelaven,lehcejenadzdvihnětea vyjměteven.
Poznámka:
Mrazničkujemožnépoužívati bezpřihrádek,abybylomožné
dosáhnoutvětšíhoprostoru;tojemožnépojejichvyjmutía ponechánípouzespodnípřihrádky.Uspořádejtepotravinynamřížku.Ujistětese,žejemožnédveřeprostorumrazničkypovložení
potravinzavřít.
Výroba kostek ledu
•
Naplňtemiskunavýrobukostekdodvoutřetinvodou
a uložtejidoprostorumrazničky.
•
Pokud dojde k přimrznutí misky k mřížce nebo přihrádkám, nepoužívejte pro uvolnění ostré nebo špičaté předměty.
•
Chcete-likostkyvyjmout,lehcemiskuohněte.
10
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Čištění prostoru mrazničky
Před čištěním nebo prováděním údržby musíte spotřebič
vypnout stlačením tlačítka (1) na ovládacím panelu na tři
sekundy a následně odpojit spotřebič od napájení nebo ho
odpojit od přívodu elektrické energie.
Doporučujeme provést odmražení mrazničky jednou nebo
dvakrát za rok nebo pokud se na mřížkách nahromadí větší
množství ledu.
Tvorba ledu na mřížkách je zcela normální. Množství takto produkovaného ledu a rychlost, jakou se led hromadí,
bude záviset na pokojové teplotě a vlhkosti a na tom, jak
často jsou dveře otevírané.
Je-li to možné, odmrazte mrazničku tehdy, kdy je téměř
prázdná. 24 hodin před odmrazováním stlačte tlačítko
„rychlého mražení“. Tak budou veškeré uchovávané potraviny zmražené na maximum a v průběhu odmrazování zůstanou déle ve zmrazeném stavu.
1. Otevřete dveře mrazničky a vyjměte veškeré potraviny, zabaltejetěsnědoarchůnovina uložtejenavelicechladné
místonebodopřenosnéchladničky.Nechejtedveřemrazničkyotevřené,abysemohlledrozpustit.
2. Vytáhněte odvodňovací kanálek a umístěte pod něj vhodnounádobu.Doporučujemeumístitlátkupododvodňovací
kanálek,abynedošlok rozlitíkapekvodypopodlaze.
3. Vyčistěte vnitřek houbičkou navlhčenou ve vlažné vodě a/
nebo neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte brusné
čisticílátky.
4. Vnitřekřádněopláchnětea důkladněvyčistěte.
5. Uložtezpětodvodňovacíkanálek.
6. Zavřetedveřemrazničky.
7. Zapojtespotřebičdoelektrickézásuvkya na3sekundystlačtetlačítko(1).Budeznítakustickýsignál(alarmteploty);stlačenímtlačítka(11)provedetedeaktivaciakustickéhosignálu.
Potravinynaskládejtedomrazničkyažpozhasnutíčervené
LEDkontrolky(10).
Poznámka:
Není-limrazničkadelšídobupoužívána,doporučujemeponechatdveřemrazničkyotevřené,abynedošlok tvorběplísní,zápachua oxidace.
11
Čištění prostoru chladničky
Odmrazování prostoru chladničky je zcela automatické.
Kapky vody na zadní stěně prostoru chladničky naznačují, že
probíhápravidelnýautomatickýcyklusodmrazování.Odmraženávodajeautomatickyodváděnadovypouštěcíhootvorua do
nádoby,zekteréseodpařuje.
Pravidelně čistěte vypouštěcí otvor odmražené vody pomocí
nástrojedodávanéhosespotřebičem,abybylozajištěnosprávnéodváděníodmraženévody.
Jak čistit prostor chladničky:
1. Stlačtetlačítko(5)naovládacímpanelunavícenež3sekundy.
2. Vyprázdněteprostorchladničky.
3. Vyčistětevnitřekchladničkyhoubičkounamočenoudovlažnévodya/neboneutrálníhočisticíhoprostředku.Nepoužívejtebrusnéčisticílátky.
4. Opláchnětea vysušteměkkýmhadříkem.
5. Znovu stlačte tlačítko (5) na tři sekundy, čímž chladničku
znovuzapnete.
Poznámka:
Není-limrazničkadelšídobupoužívána,doporučujemeponechatdveřechladničkyotevřené,abynedošlok tvorběplísní,zápachua oxidace.
12
PŘÍRUČKA PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
1. Spotřebič nefunguje a displeje jsou vypnuté.
• Nedošlok výpadkuproudu?
• Jezástrčkasprávnězasunutadozásuvky?
• Jespínačzapnutý?
• Nevyhořelapojistka?
• Nenípoškozennapájecíkabel?
2. Teplota uvnitř prostorů není dostatečně nízká.
• Jsousprávnězavřenédveře?
• Jespotřebičnainstalovánblízkozdrojetepla?
• Jeteplotasprávněnastavená?
• Nenínějakzabráněnooběhuvzduchupřesvětracímřížkyv dolníčástispotřebiče?
3. V dolní části prostoru chladničky se hromadí voda.
• Nenívypouštěcíotvorodmraženévodyzanesen?
(viz„Pravidelnáúdržbaa čištěníspotřebiče“)
4. Vnitřní světlo nesvítí.
-Proveďtekontroluproblémuč. 1a následně:
• Odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie. Chcete-li zkontrolovat žárovku, viz pokyny
a obrázkynapřiloženémlistus popisemvýrobku.
• Zkontrolujtežárovkua je-litřeba,vyměňtejizanovou(max.25W,k dispozicijepouzeododděleníslužeb).
5. Červená LED kontrolka na ovládacím panelu svítí dál a/nebo je aktivován akustickýalarm
Výstražnákontrolkaa alarmjsouaktivoványz následujícíchdůvodů:
1. Teplotníalarm(červenáLEDsvítía akustickýsignálzní)
• Domrazničkybylov nedávnédobědoplněnovelkémnožstvíčerstvýchpotravin.
• Dveřemrazničkynebylysprávněuzavřeny(vizkapitola„Jakpoužívatprostormrazničky“)
2. Alarmvýpadkuproudu(svítíčervenáLED,zníakustickýsignála blikádisplejmrazničky)
• Došlok výpadkuproudu(vizkapitola„Jakpoužívatprostormrazničky“).
3. Alarmvadnéhosnímačemrazničky(svítíčervenáLEDkontrolka,zníakustickýsignála nadispleji
mrazničkysvítípísmeno„C“).
• Snímačteplotyprostorumrazničkyjevadný,nicméněspotřebičfungujei nadálev nouzovém
režimu.Volejteservis.
4. Alarmvadnéhosnímačechladničky(svítíčervenáLEDkontrolka,zníakustickýsignála nadisplejichladničkysvítípísmeno„C“nebo„E“).
• Snímačteplotyprostoruchladničkyjevadný,nicméněspotřebičfungujei nadálev nouzovém
režimu.Volejteservis.
Poznámky:
• Pokud je přední okraj spotřebiče horký vedle těsnění dveří, nejedná se o závadu, ale o technickou funkci, která brání tvorbě kondenzace.
• Není-li možné upravit teplotu, zkontrolujte, zda není aktivní zámek ovládacího panelu.
13
SERVIS
Předtím, než budete kontaktovat servis:
1. Podívejtese,zdanedokážeteproblémvyřešit
sami(viz„Příručkaprořešeníproblémů“).
2. Vypnětespotřebiča znovuhozapnětea zkontrolujte,zdanedošlok vyřešeníproblému.Pokud
nikoliv,odpojtespotřebičodnapájenía počkejteasihodinu;potéspotřebičznovuzapněte.
3. Pokud tento problém přetrvává i poté, kontaktujteservis.
-
•
•
•
Uveďte:
povahuzávady;
model;
servisníčíslo(číslozaslovemSERVICEnaštítku
v zadníčástispotřebiče);
• vašicelouadresu;
• vašetelefonníčísloa PSČ.
Poznámka:
Směr otáčení dveří je možné změnit. Je-li tato
operace provedena servisem, není zahrnuta
do záruky.
14
INFORMAČNÍ LIST
Obchodníznačka
FAGOR
FAGOR
Model(typ)
FIC-57E
FIC-67E
7
7
Typspotřebiče
Třídaenergetickéúčinnosti[1]
Spotřebael.energie[2]
A
A+
kWh/rok
310
284
l
198
198
l
Čistýúložnýobjemchladničky
Čistýúložnýobjemmrazničky
Počethvězdiček
Dobanáběhuteploty(skladování)
Mrazícívýkonnost
65
65
4
4
hod
19
19
Kg/24hod
Třídaklimatu
Hluk[3]
dB(A)
9
12
N/ST
SN/ST
37
37
Poznámkyktabulce:
[1]NastupniciodA(vyšší)poG(nižší).
[2]Spotřebael.enargiejevýsledkemzkouškydlemezinárodníchnorem.Skutečnáspotřebajezávislá
naumístěníapoužíváníspotřebičevčetněotvíránídveří.
[3]Deklarovanáhladinaakustickéhovýkonuvyzařovanéhospotřebičemašířenéhovzduchem
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ LIKVIDACE
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Poukončenídobyživotnostinesmíbýtvýrobekodklizenspolečněs běžnýmdomácímodpadem.
Můžetejejbezplatněodevzdatnaspecializovanámístazpětnéhoodběru.Bližšíinformacezískáteu Vašehoprodejcenebonawww.elektrowin.cz.
Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na
zdraví,kterézpůsobujenevhodnálikvidace,umožňujerecyklacijednotlivýchmateriálůa tími významnouúsporuenergiía surovin.
Abysezdůraznilypovinnostispolupracovatpřiseparovanémsběru,jenavýrobkugrafický
symbol,kterýoznačujedoporučenínepoužítnajeholikvidacitradičníkontejnery.
Pokud tento spotřebič odevzdáte v rámci sběru tříděného odpadu, přispějete pozitivně
k ochraněživotníhoprostředía zdravílidí.Kdybysetentospotřebičdostalmezinetříděný
odpadz domácností,mohlabymíttatoneodbornálikvidacespotřebičenegativnídůsledky.
15
PRODUKTOVÝ LIST
Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte provozní pokyny.
A.
Chladicí oddělení
B.
1.
2.
Přihrádkynaovocea zeleninu
Krytpřihrádky(ryby,maso,mléčné
výrobky,sýry)
3.
Police/prostorpropolice(vařené
potraviny)
4. Osvětlovacízařízení(dlemodelu)
5. Panelfunkcívýrobku(dlemodelu)
6. Hornízásuvka(máslo)
7. Přihrádkyvedveřích
8. Přihrádkanalahve
9. Sponanalahve(pokudjeve
vybavení)
10. Štíteks vlastnostmi(umístěnývedle
přihrádkynaovocea zeleninu)
11. Ventilátor(pokudjevevybavení)
Světlešedábarva
Nejméněchladnýprostor
Středněšedábarva Středněchladnýprostor
Černábarva
Nejchladnějšíprostor
Poznámky:
Číslapolica tvardoplňkůselišídlemodelu.
Všechnypolicea přihrádkyjsouvyjímatelné.
Upozornění: Nemyjte vybavení spotřebiče v myčce na nádobí.
16
Mrazicí oddělení
12. Hornípřihrádka(mrazicíprostor)
13. Oddělení na skladování mražených
a hlubocemraženýchpotravin
14. Nádobkanaled(uvnitřpřihrádky)
15. Dvířkapřihrádkynamražení
OVLÁDACí PANEL
6
2
1
3
4
5
8
7
Mrazicí oddělení
1.
TlačítkoOn/Off(zapnuto/vypnuto)
2.
Tlačítkoprozvýšeníteplotymrazničky
3.
Tlačítkoprosníženíteplotymrazničky
4.
Zobrazenínastaveníteplotyv mrazničce
12. KontrolkafunkceSuper–žlutá
13. TlačítkofunkceSuper
10. Kontrolkapoplach–červená
11. Tlačítkoprovypnutíakustickéhopoplachu
9
12
10
11
14
13
15
Chladicí oddělení
5. Tlačítko On/Off (zapnuto/vypnuto) chladicího
oddělení(funkce„dovolená“)
6.
Kontrolkafunkce„dovolená“–zelená
7.
Zobrazeníteplotynastavenév chladicímoddělení
8.
Tlačítkoprozvýšeníteplotychladicíhooddělení
9.
Tlačítkoprosníženíteplotychladicíhooddělení
14. KontrolkafunkceSuper–žlutá
15. TlačítkofunkceSuper
Pro více informací o výše uvedených funkcích nahlédněte do Návodu k použití.
ZABLOKOVÁNí TLAČíTEK
Ponavoleníteplotychladicíhoa mrazicíhooddělenílzetlačítkazablokovat.Proaktivacitétofunkcestisknětetlačítka
13a 15zároveňa držtejepodobualespoň3sekund;akustickýsignálohlásí,žefunkcebylaaktivována.Pomocí
funkce„blokacetlačítek“sezablokujívšechnatlačítkakromětlačítka11„obnovaalarmu“a pokaždé,kdyžstisknete
některétlačítko,uslyšíteakustickýsignála naobrazovce/displejiteplotychladničkyseobjevínápis„CL“,dokudbudetetlačítkodržet.
Proodblokovánítlačítekopětstisknětetlačítka13a 15zároveňa držtejepodobualespoň3sekund.
Poznámka: Teplotaprostředí,frekvenceotevíránídveřía pozicepřístrojemohouovlivňovatvnitřníteplotuchladicíhoa mrazicíhooddělení.Nastavteteplotudletěchtofaktorů.
Ventilátor:
Používáníventilátoruumožňujeléperozložitteplotuuvnitřchladničky,a tímtakélépeuchovávatpotraviny.Doporučujemeaktivovatventilátor,kdyžjeteplotaprostředívyššínež27–28°C.Proaktivaciventilátorustisknětetlačítko(11a).
Důležité upozornění:
Ventilátorsetočí,POUZEkdyžjev chodukompresor.Nezakrývejteoblast
nasávání(11b)potravinami.
Výměna žárovky
1-
2-
Povoltešrouba sejmětekryt.
Kdyžvyměňujetežárovku,pamatujte
nato,žepřístrojmáinstalovanou
speciálnížárovku(max.25W
s bajonetovýmspojem),kterou
můžetezakoupitprostřednictvím
Služebtechnickéasistence.Při
výměněs nínetočte,vyjměteji
tahemsměremdovnitřchladničky
(vizsměršipkynaobrázku).
17
Download

Stáhnout návod