Stojíme
za
vámi
Podnikání na území
Ruské federace
„Buďte tady také doma.“
BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým
a slovenským podnikatelům komplexní právní,
účetní a obchodně‑administrativní služby
nezbytné k zahájení a rozvoji jejich podnikatelské
činnosti na ruském trhu.
právní analýzu možností vstupu na ruský trh
založení společnosti, pobočky, zastoupení
Pro naše klienty
jsme připraveni
zajistit:
zajištění osoby generálního ředitele společnosti
zajištění sídla společnosti
vyřízení pracovního povolení a potřebných víz
právní day-to-day poradenství
outsourcing účetnictví
outsourcing mezd
služby v oblasti management & administration
Zvýhodněný
balíček
PRÁVNÍCH,
ÚČETNÍCH
A KORPORÁTNÍCH
SLUŽEB
při vašem vstupu
na ruský trh.
P R ÁV N Í A N A LÝ Z A M O Ž N O S T Í
VSTUPU NA RUSKÝ TRH
BBH Legal nabízí komplexní právní konzultace, během kterých
vás seznámíme se základními principy podnikání na ruském trhu,
se všemi jeho právními a dalšími specifiky (tzv. právní feasibility
study). Poskytneme vám ucelené analýzy a návrhy řešení ještě
předtím, než se rozhodnete investovat na území Ruské federace.
Pomůžeme vám také zvolit vhodnou formu podnikání, která bude
nejlépe odpovídat vašemu podnikatelskému záměru.
Právní konzultace:
• základní právní analýza regulace podnikání na relevantním trhu
• výběr vhodné formy podnikání (zastoupení, obchodní
společnost, pobočka)
• výhody/nevýhody, daňový režim, specifika zvolené formy
podnikání
• právní research vašich partnerů či konkurentů ve veřejně
dostupných rejstřících a databázích (včetně získání informace,
zda váš obchodní partner řádně plní své daňové povinnosti atd.)
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
/ POBOČKY / ZASTOUPENÍ
BBH Legal pro vás založí novou obchodní společnost (případně
zastoupení či pobočku) se sídlem na území Ruské federace a provede
vás všemi procesy a úkony nezbytnými k zahájení vaší podnikatelské
činnosti na ruském trhu. Máme také dostatek zkušeností a síť
spolupracujících partnerů pro případné vytvoření složitějších
struktur s využitím i jiných jurisdikcí.
Právní servis pro založení ruské společnosti:
• příprava komplexní nezbytné právní dokumentace
• zastupování klienta během notářských úkonů
• založení zvláštního bankovního účtu, asistence při splacení
základního kapitálu
• zastupování klienta při registraci společnosti u příslušného
registračního úřadu
•
•
•
•
zajištění razítka společnosti
získání statistických kódů
získání příslušných licencí
registrace v mimorozpočtových fondech (sociální, medicínský
a penzijní fond)
• otevření běžného bankovního účtu a následná notifikace
příslušnému daňovému úřadu
ZAJISTÍME
komplexní
právní servis,
který zahrnuje
veškeré nezbytné
kroky k založení
ruské společnosti.
POSKYTNUTÍ OSOBY
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Pro období od založení společnosti až do doby získání příslušných
pracovních povolení je BBH Legal schopna pro klienta zajistit osobu
generálního ředitele z řad svých zaměstnanců – právníků, splňující
veškeré požadavky platné ruské legislativy pro výkon funkce.
POSKYTNUTÍ SÍDLA SPOLEČNOSTI
Pro počáteční fázi působení na ruském trhu poskytuje BBH Legal
svým klientům reprezentativní adresu pro umístění sídla společnosti,
včetně souvisejících administrativních služeb.
Tato služba zahrnuje:
• poskytnutí právní adresy pro umístění sídla společnosti
na atraktivní adrese v centru Moskvy, v bezprostřední blízkosti
Českého domu
• přípravu a kompletaci všech dokumentů, nezbytných k zápisu
sídla u příslušného registračního úřadu
• přebírání korespondence a její přeposílání klientovi
• telefonní a faxové služby
• služby recepce spojené s umístěním sídla a vyřizováním
korespondence
PRACOVNÍ POVOLENÍ
A VÍZA
Společně se založením společnosti nabízí BBH Legal svým klientům
i získání příslušných pracovních povolení pro zaměstnance – cizince,
včetně vyřízení pracovních víz.
•
•
•
•
povolení pro společnost k zaměstnávání cizinců
pracovní povolení pro generálního ředitele – cizince
pracovní povolení pro ostatní zaměstnance – cizince
pracovní povolení pro tzv. „vysoce kvalifikovaného specialistu“
RUSKO. PERSPEKTIVNÍ TRH.
Současně však platí, že specifika
ruského trhu vyžadují jeho
dokonalou
znalost
a
také
přístup šitý na míru, pokud jde
o vyhodnocení všech rizik
a možností. Bez důsledné přípravy
Podnikání na území
Ruské federace
Každý krok
má v budoucnu
svůj význam.
na podnikové úrovni, bez obchodní,
marketingové
strategie
a
ve
a
střednědobém
dlouhodobém
včetně
logistické
možnosti
horizontu,
výroby
(subdodávek) na místě, je a bude
proniknutí na ruský trh výrazně
složitější a finančně náročnější.
PRÁVNÍ
D AY - TO - D AY P O R A D E N S T V Í
BBH Legal poskytuje svým klientům právní poradenství
pro zabezpečení běžného chodu společnosti. Nabízíme klientům
měsíční zvýhodněný paušál na právní služby v oblasti pracovního
práva, běžné korporátní agendy a standardního smluvního práva.
OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ
Společnost ACM zajišťuje pro klienty komplexní zpracování
účetnictví v souladu s ruskou legislativou.
RUSKO. ZEMĚ PŘÍLEŽITOSTÍ.
Outsourcing účetnictví zahrnuje zejména tyto služby:
• dynamický růst ekonomiky
a zlepšený stav veřejných
financí
• růst reálných příjmů a tomu
odpovídající zvyšování výdajů
na celkovou spotřebu - vznik
nové spotřebitelské poptávky
po dováženém zboží
• zlepšená platební a investiční
schopnost ruských partnerů
• přístup RF k WTO (přibližování
obchodního režimu pravidlům
WTO a postupné otevírání trhu
(privatizace
sektoru)
energetického
• vedení účetnictví v programu 1S
• zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro daňová přiznání
• příprava podání na mimorozpočtové fondy (sociální, penzijní
a zdravotní)
• komunikace s příslušnými ruskými daňovými úřady
• zastupování klienta při zřízení bankovního účtu
• ověření korektnosti obchodních smluv po stránce
daňové a účetní
• skladové účetnictví
• reporting
OUTSOURCING
MEZD
ACM nabízí komplexní vedení mzdové a personální agendy.
Mzdové poradenství zahrnuje zejména následující služby:
• příprava veškeré dokumentace potřebné pro přijetí nového
zaměstnance
•
•
•
•
registrace zaměstnance na příslušných úřadech
měsíční zpracování mezd
vyúčtování služebních cest
příprava veškeré dokumentace spojené s ukončením pracovního
poměru
SLUŽBY V OBLASTI MANAGEMENT
•
& A D M I N I S T R AT I O N
nasycenost trhu
•
v regionech RF je nižší
modernizace staré výrobní
ACM nabízí svým klientům širokou škálu služeb manažerského
základny a zavádění nových
poradenství
technologií probíhá v celé řadě
průmyslových odvětví (hutnictví,
• zavedení, příp. zefektivnění controllingu
• nezávislé interní audity
• poskytnutí ruského projekt manažera z oboru
(zaměstnanec ACM)
• aktivní management společnosti
• týdenní/měsíční reporting, dohled a odpovědnost ACM za plnění
pracovních úkolů nominovaných projekt manažerů
těžba
surovin,
energetika,
kovovýroba, chemický průmysl,
zemědělství a výroba potravin)
• postupný rozvoj dopravní
a telekomunikační infrastruktury
• účast RF v Celní unii „BY-KZ-RF“
a v nově vznikajícím „Společném
ekonomickém prostoru“.
BBH je nezávislou českou advokátní kanceláří působící v Praze, Moskvě
a Bratislavě.
Pražská kancelář BBH je v současné době největší součástí firmy a zároveň
pobočkou s nejdelší historií, s právním týmem, který se formuje od roku
1990. BBH Praha je přední advokátní kanceláří v České republice, mezi jejíž
základní specializace patří právní poradenství v oblasti financí, bankovnictví
a kapitálových trhů, strukturovaného financování (včetně sekuritizace), M&A,
obchodního práva, arbitráží a litigace, IT práva, práva nemovitostí, soutěžního
práva a insolvenčního práva. V pražské kanceláři BBH v současné době stabilně
působí 50 právníků.
Moskevská kancelář BBH byla otevřena pod obchodní firmou BBH Legal LLC
již v roce 2006, jako vůbec první česká právní kancelář působící v Rusku,
a v současné době má mezi českými právními firmami unikátní zkušenosti
s poskytováním právních služeb na ruském trhu. BBH Legal se po celou
dobu specializuje na poskytování služeb zejména českým klientům, včetně
asistence při jejich vstupu na ruský trh. BBH Legal poskytuje právní poradenství
v rozsáhlém okruhu oblastí, včetně M&A, korporátního práva a práva obchodní
soutěže, bankovnictví a financí, nemovitostního práva, litigací a soudních
sporů či mezinárodních arbitráží. V současné době v BBH Legal působí 20 vysoce
kvalifikovaných právníků, přičemž tým se nadále rozšiřuje.
Podrobnější informace o BBH najdete na www.bbh.eu.
Společnost ACM působí v Rusku již více než 4 roky. Svým klientům poskytuje
služby v oblasti controllingu, účetnictví a řízení obchodních zastoupení
českých a slovenských firem na území Ruské federace.
Tým ACM je velmi flexibilní, v současném počtu 6 odborníků poskytuje služby
v oblasti ekonomické, účetní, řídící a obchodní.
Podrobnější informace o ACM najdete na www.acmservis.cz.
OOO „ACM“
3. Tverskaya Yamskaya 35/31
125047, Moskva
Ruská federace
E-mail: [email protected]
Tel./fax: +7 (499) 277-78-22
Mob. RF: +7 (926) 097-62-59
Mob. ČR: +420-774-487-465
www.acmservis.cz
BBH Legal LLC
1. Brestskaya, 29
Business Center “Capital Tower”
125047, Moskva
Ruská federace
Email: [email protected]
Tel. : +7 (495) 580-48-05
Fax: +7 (495) 580-48-04
www.bbhlegal.ru
Download

„Buďte tady také doma.“