magazine
Nechte se inspirovat luxusním bydlením a zařízením bytů promyšleným do nejmenšího detailu; odpočiňte si
při rozhovorech s málo známými, ale o to zajímavějšími lidmi; vydejte se s námi na prohlídku galerií i na cestu
až na druhý konec světa; ochutnejte netradiční jídla, nápoje i doutníky; odpočiňte si na místech, která pohladí
po těle i na duši.
Za výjimečnost a originální nápady se netřeba stydět. Ale nelze si nalhávat, že jsou zadarmo.
Každý nezapomenutelný zážitek něco stojí.
Choice je exkluzivní magazín, který je cíleně distribuován uzavřenému okruhu
pečlivě vybraných 11 000 klientů, a nedostanete jej nikde ve volném prodeji.
Charakterizuje ho obrazová velkorysost a vzdušný elegantní layout. Profesionálně připravené
texty vycházejí z neočekávaného úhlu a připravují je vždy profesionální novináři.
Nechte se příjemně překvapit.
Cílová skupina
Ženy a muži ve věku 25 let a více, lidé s vyšším společenským postavením a odpovídajícím finančním zázemím.
Čtenost
Minimálně 60 000 JASNĚ DEFINOVANÝCH klientů.
Specifikace
• počet stran cca 96 – 132
• materiál – obálka křída 250 g lamino mat / vnitřní strany křída mat 135 g
• formát 210 x 270 mm
• vazba V2
Obsah
Představení nejzajímavějších developerských projektů na českém trhu
Nápady a tipy na stylové a funkční vybavení každé domácnosti
Cesty za odpočinkem i fascinujícími zážitky
Investice v každém smyslu tohoto slova a jeho plné šíři záběru
Unikátní rozhovory s lidmi, kteří opravdu něco dokázali
Náhled pod pokličky šéfkuchařů do nových restaurací i zaprášených vinných sklepů
Nejmodernější technologie zabalené v elegantním designu
Kam za kulturou, od divadla přes kino až ke koncertům u nás i v cizině
Rychle vpřed, ať už za volantem luxusního automobilu, nebo za řídítky motorky
Módní výkřiky i haute couture, kterými se ubírají světové návrhářské značky
Inzertní potenciál
Přesně cílená distribuce do vybrané skupiny 11 000 čtenářů otevírá specifické inzertní možnosti
pro prezentaci mimořádných produktů a služeb nejen v oblasti unikátního designového bydlení,
ale i v dalších oblastech vybraného životního stylu.
Náklad
11 000 kusů
Ceník
2. strana obálky
3. strana obálky
4. strana obálky 90 000 Kč
75 000 Kč
100 000 Kč
1. inzertní strana
1. inzertní dvoustrana
2. inzertní strana
2. inzertní dvoustrana
90 000 Kč
110 000 Kč
70 000 Kč
105 000 Kč
2/1 strany 1/1 strany
1/1 strany
90 000 Kč
60 000 Kč
75 000 Kč
garantované umístění
1/2 strany 40 000 Kč
Sleva z opakování 2 – 5 %
3 – 10 %
4 – 15 %
Cena vkládané či jiné formy inzerce (letáky, katalogy, dárky apod.) podléhá individuální kalkulaci.
5 mm
5 mm
5 mm
2/1 strana 420 x 270 mm + 5 mm spad
5 mm
1/1 strana 210 x 270 mm + 5 mm spad
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5mm
1/2 strana 103 x 270 mm + 5 mm spad
5 mm
5 mm
5 mm
Technická specifikace
• Inzerci přijímáme ve formátu tiskového PDF • velikost 1:1 • rozlišení 300 DPI • barevnost CMYK – bez vložených
barevných ICC profilů a přímých barev • konkrétní formát (viz formáty inzerce) + spadávka 5 mm na všech čtyřech
stranách • ořezové a pasovací značky • data posílejte na e-mail: [email protected]
Harmonogram připravovaných čísel (může se měnit v rámci zachování aktuálnosti a zajímavosti každého vydání)
jaro Uzávěrka 18. 03. 2015 / Datum vydání 13. 04. 2015
léto Uzávěrka 25. 05. 2015 / Datum vydání 17. 06. 2015
podzim Uzávěrka 17. 09. 2015 / Datum vydání 05. 10. 2015
zima Uzávěrka 30. 11. 2015 / Datum vydání 19. 12. 2015
,
všeobecné obchodní podmínky
I. Rozsah platnosti
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky inzerce jsou souhrn obecně
platných a závazných pravidel, kterými se upravují smluvní vztahy
mezi objednateli inzertní plochy (dále jen „objednatel“) a společností
Orizamut s.r.o. (dále jen „vydavatel“), která vlastním ­jménem
uzavírá smlouvy o poskytování inzertní plochy (dále jen
­„inzerce“) s objednateli inzertní plochy v magazínu Choice
(dále jen „magazín“).
II. Inzerce
1. Inzercí se rozumí obchodní či jiná sdělení objednatele inzerce,
která je uveřejňována v magazínu za dohodnutou finanční úplatu.
Vydavatel si vyhrazuje právo označit každou takovou inzerci slovem
INZERCE (příp. REKLAMA apod.). Způsob takovéhoto označení
určuje vždy vydavatel.
2. Vydavatel má právo odmítnout takovou objednávku inzerce, která
není v souladu s platnými právními předpisy či právy jakýchkoli
třetích osob (zejména pak autorská práva, práva na ochranu osobnosti) či inzerát s vulgárním, rasistickým nebo jinak společensky
nepřijatelným obsahem nebo se zaměřením celkově nevhodným
pro magazín. Vydavatel v tomto případě neodpovídá za případné
vzniklé škody způsobené objednateli z důvodu odmítnutí objednávky takovéto inzerce.
III. Objednávky inzerce
1. Objednatel může objednávku inzerce u vydavatele učinit ústně, telefonicky či e-mailem.
2. Po každé takovéto objednávce vydavatel vystaví objednateli potvrzení objednávky, které bude obsahovat veškeré náležitosti týkající
se objednatele (název, sídlo, fakturační adresa, IČ, DIČ, kontaktní
osobu včetně telefonického a e-mailového spojení).
3. Potvrzení objednávky bude dále blíže popisovat objednatelem
objednanou inzerci, číslo magazínu, ve kterém bude inzerce uveřejněna, formát inzerce, cenu za uveřejnění inzerce a termín uzávěrky
pro předání podkladů objednatelem vydavateli.
4. Podpis takovéhoto potvrzení objednávky oprávněným zástupcem
objednatele se považuje za uzavření smlouvy o inzerci. Podepsané
potvrzení objednávky objednatel zašle vydavateli poštou, e-mailem
či faxem, který toto potvrzení objednávky potvrdí a jedno vyhotovení
zašle zpět objednateli inzerce.
IV. Předání podkladů k uveřejnění inzerce
1. Objednatel inzerce je povinen dodat vydavateli všechny podklady
k uveřejnění inzerce v termínu určeném vydavatelem, který je vždy
uveden v potvrzené objednávce.
2. Podklady od objednatele musí splňovat podmínky určené vydavatelem – velikost inzerce a technickou specifikaci. Podklady je
­objednatel povinen dodat vydavateli v elektronické podobě e-mailem
nebo na CD nosiči doručeném na adresu kanceláře vydavatele. Vydavatel není povinen takovéto podklady vracet objednateli ani je ­uchovávat.
3. Velikost inzerce: a) 2/1 strany: 420 x 270 mm + 5 mm na ořez,
formát na zrcadlo: 380 x 228 mm, b) 1/1 strany: 210 x 270 mm
+ 5 mm na ořez, formát na zrcadlo: 170 x 228 mm, c) 1/2 strany: 103 x
270 mm + 5 mm na ořez, formát na zrcadlo: 83 x 228 mm. 4. Technické
specifikace podkladů: inzerci přijímáme ve formátu tiskového PDF, velikost 1:1, rozlišení 300 DPI, barevnost CMYK – bez vložených barevných
ICC profilů a přímých barev, konkrétní formát (viz formáty inzerce) +
spadávka 5 mm na všech čtyřech stranách,ořezové a pasovací značky.
5. V případě, že podklady dodané objednatelem nebudou v souladu
se specifikací podkladů vydavatelem, případně nebudou dodány
včas, není vydavatel povinen objednanou inzerci uveřejnit. 6. Za obsahovou správnost inzerce zodpovídá objednatel. Objednatel dále
také zodpovídá za to, že dodané podklady jsou v souladu s článkem
II. Inzerce, bod 2 těchto Všeobecných podmínek.
V. Cena inzerce, platební podmínky
1. Ceník inzerce je součástí těchto všeobecných podmínek a je
k dispozici v tištěné podobě mediakitu magazínu nebo na stránkách www.choicemag.cz. Uvedené ceny jsou základní bez
případných slev, cena nezahrnuje zákonnou výši DPH. Cena vkládané či jiné formy inzerce (letáky, katalogy, dárky apod.) podléhá
vždy individuální kalkulaci.
2. Objednatel je povinen uhradit vydavateli za uveřejnění inzerce
v magazínu cenu uvedenou v potvrzení objednávky včetně DPH.
Nedohodne-li se objednatel s vydavatelem jinak, je cena za
uveřejnění inzerce splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení
daňového dokladu vydavatelem. Daňový doklad vystaví vydavatel
objednateli nejpozději čtrnáct (14) dní ode dne vydání toho čísla
magazínu, které je uvedeno objednatelem potvrzené objednávky.
Společně s tímto daňovým dokladem zašle vydavatel objednateli
výtisk daného čísla magazínu obsahující uveřejněnou inzerci objednatele. Objednatel je povinen zaplatit cenu za inzerci bezhotovostním převodem na účet vydavatele, případně vkladem hotovosti na účet vydavatele. Pokud se objednatel ocitne v prodlení se
zaplacením ceny za uveřejnění inzerce, je povinen zaplatit vydavateli smluvní úrok ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý
započatý den prodlení.
3. Vydavatel si vyhrazuje právo na platbu před uveřejněním inzerce
u takového objednatele, který objednává uveřejnění inzerce v magazínu vydavatele poprvé, či u takového objednatele, který v minulosti
neplnil řádně své závazky vyplývající z předchozích objednávek
inzerce u vydavatele magazínu. V tomto případě je cena splatná
vždy nejpozději do uzávěrky daného vydání magazínu, která je uveřejněna v každé potvrzené objednávce. V případě, že nebude takováto platba realizována v uvedeném termínu, má vydavatel právo od
takovéto objednávky inzerce odstoupit.
4. Za den úhrady je považován takový den, ve kterém byla daná
platba připsána na účet vydavatele.
,
Kontakty
Petr Tůma Vydavatel – Editor in Chief
Mobil: +420 775 123 742 / E-mail: [email protected]
Alena Antonovičová Key Account Manager, Sales Manager
Mobil: +420 734 133 938 / E-mail: [email protected]
Vydává
Orizamut s.r.o.
Václavkova 313/6, Praha 6, 160 00
IČ: 24316067, DIČ: 24316067
Tiskne
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.
Sídlo: Sokolská 1341, 547 01 Náchod
Rozesílá
SEND Předplatné, s.r.o.
Sídlo: Ve žlíbku 1800/77, 193 00 Praha – Horní Počernice
Download

CZ Media Kit 2015