farní zpravodaj
(vychází jako občasník)
č.2 / 2011
zlíchovský a jinonický
Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba
Praha-Hlubočepy
(sdružuje městské části Zlíchov, Žvahov, Hlubočepy, Jinonice, Velká Chuchle,
Malá Chuchle, Lahovice a sídliště Barrandov)
Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5
tel./fax: 251 554 669, e-mail: [email protected]
PROGRAM BOHOSLUŽEB
● KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA
středa 18:00 - mše sv. (po ní adorace s příležitostí ke sv. zpovědi)
neděle 8:30, 10:15 - mše svatá (v 9:45 modlitba růžence)
● KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
1. sobota v měsíci 16:00 (v zimním čase 15:00) - mše svatá
● KOSTEL SV. VAVŘINCE
neděle 16:00 - mše svatá
● KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
mše svatá dle ohlášení
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
•
•
ve středu během úředních hodin a po mši svaté během adorace
jinak kdykoliv dle individuální domluvy
ÚKLID KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA
Jednou za čtrnáct dní ve středu v 17:30 hodin. Pomoc (i občasná) vítána.
Kontakt: Jana Kubíková (242 488 818, 774 347 696, [email protected])
SPOLEČENSTVÍ MATEK
Středa večer po mši svaté nejdříve adorace v kostele, pak modlitba na
faře. Kontakt: Markéta Hladková (251 556 172, [email protected])
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Čtvrtek od 9:30 na faře, společná modlitba a povídání u kávy.
Kontakt: Katka Šormová (731 177 874, [email protected]) a Jana Kubíková
(774 347 696, [email protected])
SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE
Středa od 19:00 na faře, společná modlitba, zajímavá témata, zpívání s
kytarou a rozjímání nad evangeliem.
Kontakt: Anna Kočovská (602 958 809, [email protected])
VŠECHNA SPOLEČENSTVÍ JSOU OTEVŘENÁ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ!
PŘIJĎTE SE MEZI NÁS PODÍVAT!
2
DRUHÉ FARNÍ KAFE – POKRM PRO TĚLO I DUŠI
Po mši v neděli 27.3. se farníci téměř už tradičně v hojném počtu sešli na
faře u 2. farní kávy. Stejně jako před měsícem byly stoly plné vynikajících
koláčů a jiných dobrot. I tentokrát bylo mnoho témat, která jsme společně
probrali. Kromě programu úklidu farní zahrady příští sobotu se řešila
hlavně budoucí stavba komunitního centra na Barrandově. Kdo z farníků
měl nějaké informace, tak se o ně s ostatními podělil, a nakonec jsme
dospěli k závěru, že toho mnoho nevíme, ale nevadí to, protože se 8.4.
bude konat informační schůzka na arcibiskupství. Za naši farnost vyráží
několik dobrovolníků v čele s Vítem Šormem. Přes počáteční rozpaky
týkající se právě stavby skončilo farní kafe v přátelském duchu s nadějnými
vyhlídkami pro budoucnost naší farnosti. ;)
Anna Kočovská
ÚKLID FARNÍ ZAHRADY A BUŘTY K TOMU
První aprílová sobota byla pro naši farnost dnem pracovním. O deváté
hodině se na farní zahradě sešlo plno farníků všech generací. Tu nejmladší
zastupovala pětiměsíční Rozárka a tu nejzralejší MUDr. F. Dedek.
Pak už přišly na řadu pily, sekery, zahradnické nůžky a začalo se
s prořezáváním stromů a keřů. Velcí pracovali, malí podle svých schopností
pomáhali či se aspoň pletli pod nohy. Nakupené větve se nakládaly na
vozík a náklad odvážel Jirka s Vojtou do sběrného dvora. Pracovalo se
nejen na zahradě, ale i v kostele. MUDr. Dedek a rodina Ucháčových se
ujali natírání zdí a Mecovi zase opravy a čištění lustru v kostele.
Kolem poledne přibývalo nařezaných polínek a hladoví brigádníci se pustili
do opékání buřtů. Potom práce pokračovala a na zahradě byl připraven
další náklad větví k odvozu. Pokud někdo lituje, že nemohl přijít, bude mít
určitě ještě příležitost při příštím úklidu.
Práce všem šla od ruky i díky krásnému jarnímu počasí. Myslím, že i náš
Pán se dolů díval se zalíbením a dal nám své požehnání.
Markéta Hladková
PODĚKOVÁNÍ
Všem zúčastněným velmi děkujeme za vydatnou pomoc při úklidu farní
zahrady a kostela!
3
NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE PRO FARNOST HLUBOČEPY
Od 1. září 2011 počítá Arcibiskupství pražské s obsazením místa faráře
hlubočepské farnosti, která byla po dva roky spravována „excurrendo“ ze
Smíchova. Novým duchovním správcem by se měl stát P. Josef Ptáček,
který v současné době působí jako farář v Kralupech nad Vltavou. P. Ptáček
se proto zúčastnil i schůzky na Arcibiskupství pražském, která se týkala
budoucnosti duchovní správy na Barrandově (viz zápis níže).
pb
NEFORMÁLNÍ/INFORMAČNÍ SCHŮZKA NA ARCIBISKUPSTVÍ
K PROBLEMATICE KOSTELA/KOMUNITNÍHO CENTRA NA BARRANDOVĚ
Dne:
8. 4. 2011
Přítomní: Wollner (Arcibiskupství pražské/dále jen AP/, stavební odbor)
P. Bouška, P. Ptáček (pravděpodobný budoucí duchovní správce
farnosti), Eliáš, Kub, Synek (liturgická komise při AP, p. Synek
zároveň architekt), Nedbal (Komunitní centrum Nové Butovice)
Dedek, Ucháč, Hromek, Matysková, Šorm, Kočovský (farníci
z Hlubočep a Barrandova)
Průběh jednání:
a)
p. Wollner shrnul dosavadní situaci z pohledu AP:
• AP koupilo pozemek od P5,
• v jednání dále pozemek, který je v majetku hl.m.Prahy
• AP nemá žádný projekt, žádný plán pro Barrandov
• Žádnou akci ohledně Barrandova AP neiniciovalo
b)
P. Bouška shrnul situaci farnosti:
• Současné aktivity – modlitby matek, setkání maminek
s dětmi, setkávání mladých na faře atd.
• Kde a kdy slouženy mše
c)
P. Ptáček představil svůj pohled:
• Je nutné využít potenciál místa (asi nejen kostel)
• Hlavní slovo by měli mít lidé z farnosti
i. Je důležité navázat na místo, kde je, dohodnout se na
funkcích, které by měla stavba plnit
ii. Zvážit ekonomický prvek nejen investice vlastní stavby,
ale i provozní náklady
iii. Liturgický prvek
iv. Jak komunikovat s veřejností, městskou částí
4
•
d)
•
•
•
e)
•
•
•
•
f)
•
•
•
•
Úkoly pro farnost
i. měla by začít mluvit o funkcích a náplni
ii. nominovat/začít dávat dohromady lidi, kteří budou
k ruce jemu a vytvoří team lidí, který se aktivně zapojí
do procesu
iii. dává na zvážení vytipování místa, kde by se mohly konat
bohoslužby na Barrandově, k podchycení dalších
barrandovských farníků
Diskuse k financování:
Wollner – AP stavba z velké části financována AP, částečná
spoluúčast farnosti, provoz plně v režii farnosti
Ptáček – informace o možnostech financování, uvedeno jak
řešeno v Nových Butovicích a na Chodově
Wollner – priority pro AP: 1. Černý Most, 2. Barrandov,
3. Petrovice, Lhotka, Újezd nad Lesy
Není žádný časový harmonogram, Barrandov není k ničemu
tlačen
Další info
P. Ptáček bude oficielně uveden v září
Další schůzka na AP bude asi až v návaznosti na jeho oficielní
uvedení do farnosti
Cíle dnešní schůzky – seznámení lidí, zamezení fámám, začít
mluvit o kostele
Navrhne termín k setkání s farníky v nejbližší době
Diskuse k výstavě (12 prací studentů architektury)
Synek – studenti měli zadání na prostor – kostel pro 300
osob, společenská místnost 300 osob, + 2 klubovny, zázemí a
sklady, byt faráře, parking
Synek – bylo by vhodné spojit i s workshopem ohledně
nových sakrálních budov
Synek – podnítit diskusi na Barrandově
Mnoho hlasů pro i proti konání na Barrandově, na konci
dohodnuto, že výstava nebude spojená s Barrandovem, bude
se konat na Nových Butovicích, budou pozváni i lidé z Černého
mostu
Vít Šorm
5
KŘÍŽOVÁ CESTA NA PETŘÍNĚ VE STŘEDU PŘED ZELENÝM ČTVRTKEM
Společenství mládeže a společenství matek vás srdečně zve 20. 4. 2011 na
křížovou cestu na Petřín. Začneme v 19:45 u prvního zastavení.
PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
● 17. 4. Květná neděle
8.30 kostel sv. Filipa a Jakuba – mše svatá, žehnání ratolestí
10.15 kostel sv. Filipa a Jakuba – mše svatá, žehnání ratolestí
16.00 kostel sv. Vavřince – mše svatá, žehnání ratolestí
● 21. 4. Zelený čtvrtek
18.00 kostel sv. Filipa a Jakuba – mše sv. na památku Večeře Páně
● 22. 4. Velký pátek
15.00 kostel sv. Vavřince – křížová cesta
17.00 kostel sv. Filipa a Jakuba – křížová cesta
18.00 kostel sv. Filipa a Jakuba – velkopáteční obřady
● 23. 4. Bílá sobota, slavnost Zmrtvýchvstání Páně (vigilie)
20.00 kostel sv. Filipa a Jakuba – velikonoční vigilie
● 24. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží Hod velikonoční
10.15 kostel sv. Filipa a Jakuba – mše svatá
(po mši svaté v kostele žehnání velikonočních pokrmů)
16.00 kostel sv. Vavřince – mše svatá
RYTMICKÉ MŠE SVATÉ
Obvyklé středeční večerní mše svaté se za doprovodu kytary uskuteční
4. 5. 2011 a 18. 5. 2011.
FARNÍ KAFE
Pro veliký úspěch proběhne 3. farní kafe, tentokrát 24. 4. 2011. Po žehnání
pokrmů v kostele jste všichni srdečně zváni na faru.
4. farní kafe proběhne 29. 5. 2011.
6
VELIKONOČNÍ BDĚNÍ 2011
Třídenní velikonoční bdění bude možné v kostele na Zlíchově po mši od
Zeleného čtvrtku až do Slavnosti vzkříšení na Bílou sobotu. Prosíme
zájemce, aby se včas zapsali do rozpisu, který je k dispozici v kostele.
Případné dotazy: Radim Ucháč, 608 469 864, [email protected]
MEŠNÍ SBÍRKY
22.4. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
15.5. Svatojánská sbírka na arcidiecézi
26.6. Svatopetrská sbírka na bohoslovce
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
17. 4. Květná neděle
Mše sv. 8.00, 9.30, 18.00; křížová cesta 17.00
21. 4. Zelený čtvrtek
Denní modlitba církve 7.30; mše sv. 17.30
22. 4. Velký pátek
Denní modlitba církve 7.30
Křížová cesta pro děti 9.30 (venku – sraz před kostelem)
Křížová cesta v kostele 15.00
Velkopáteční obřady 17.30
23. 4. Bílá sobota, slavnost Zmrtvýchvstání Páně (vigilie)
Denní modlitba církve 7.30
Velikonoční katecheze pro děti 15.00
Velikonoční vigilie 20.30
24. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží Hod velikonoční
Mše sv. 8.00, 9.30, 18.00
25. 4. Pondělí velikonoční
Mše sv. 9.30, 17.30
Více viz Zpravodaj smíchovské farnosti nebo http://farnostsmichov.cz.
7
JAK SI SVATÝ VAVŘINEC OSLAVIL SVŮJ SVÁTEK V DUBNU
Pamatujete si, jaké bylo 3. dubna počasí? Letní! A víte, kdo za to může?
Svatý Vavřinec. Je zvyklý slavit svůj svátek 10. srpna – ale když jsme mu ho
naplánovali na duben, přinesl si léto s sebou.
A počasí zdaleka nebylo to jediné, co se ten den vyvedlo. Kostel svatého
Vavřince v Jinonicích
se už od rána těšil na
svůj velký den. Návštěvu arcibiskupa
zažil naposledy před
63 lety. I když v jeho
historii je to zlomek,
v životech našich farníků to byla zcela
ojedinělá událost.
Všechno začalo během loňské Noci
kostelů, kdy děti
návštěvníků dostaly
za úkol podle vyprávění namalovat oltářní obraz svatého
Vavřince, který tu od
začátku
devadesátých let chybí. Vzniklo dílo spíše abstraktní – patrona našeho
kostela by v něm asi
nikdo nepoznal ☺.
Nicméně další neděli
přišly do sakristie
dvě studentky s dotazem, zda by se mohly o obraz vážně pokusit… A za půl
roku jsme neměli jeden, ale hned dva obrazy. A to byl dostatečný impuls
k pozvání pana arcibiskupa, aby je požehnal.
Jak se přibližoval ohlášený termín a návštěva začala dostávat reálné
kontury, vyvstalo mnoho praktických otázek: na co si pan arcibiskup
sedne, když místo trůnu máme v presbytáři rozvrzanou židli? A co ta
spadlá malba a omítka tu i onde? Kde vezmeme tolik ministrantů, aby
8
obsadili všechny funkce potřebné k pontifikální mši svaté? A když je
posháníme, jak se vejdou k oltáři? Kde seženeme procesní kříž, kropáč a
jiné potřebné propriety? A přijdou vůbec lidi? A když přijdou, kam se
všichni vejdou? Kde se pak sejdeme, když nemáme faru? Začali jsme
chápat, proč malinké kostely a farnosti moc často arcibiskupy nezvou…
Když jsem si stěžovala na tyto obtíže jisté osobě z arcibiskupství, bylo mi
s nadsázkou řečeno: „Proč myslíš, že se tyhle biskupské návštěvy ve
farnostech konají? Aby se jednou za čas dal kostel i farníci do pořádku!“
Na příjezd otce arcibiskupa čekal kromě farníků otec Bouška, sbor
ministrantů pod vedením Honzy Beneše a zvon svatý Vavřinec, který se dal
do pilné práce, jen co otec vystoupil z auta, takže uvítací slova
pravděpodobně neslyšel…
Otec Dominik nebyl v našem kostele poprvé, vždyť právě pod jeho
vedením se našich farností (Zlíchova, Jinonic a Chuchlí) ujali bratři
dominikáni, kteří zde sloužili téměř 20 let. A jeho úvodní slova nás zahřála
u srdce: „Od té doby, co jsem tu byl naposledy, váš kostel zkrásněl.“
Nicméně to, co na něm bylo ten den hezké, rozhodně nebyla vyspravená
omítka a nová malba v sakristii a v předsíni, ani nové sedes v presbytáři.
Krásné bylo především to, že byl kostel plný usměvavých lidí, na které
shlížel svatý Vavřinec hned ze dvou míst – z oltáře a z boku lodi kostela. Že
u oltáře bylo ministrantů jako andělů v nebi (nebo jen trošku míň ☺) a
9
zvládli nepřekážet a vytvořit překrásnou a důstojnou liturgii. Že se vše
odehrálo ve slavnostní a radostné atmosféře, ke které přispělo i to
zmíněné srpnové počasí. Na konci mše svaté otec arcibiskup požehnal oba
obrazy a předtím ještě poděkoval mladým umělkyním (z nichž byla
přítomná jen jedna, druhá bohužel onemocněla) a předal jim upomínkové
dary.
Po mši svaté jsme pozvali otce arcibiskupa do jídelny waldorfské školy,
protože to je jediný blízký prostor, kde se můžeme příležitostně sejít (jak
říká otec Bouška – u Rudy Steinera). Velký dík patří paní Valentové, která
dělala styčného důstojníka mezi farností a školou a všechno perfektně
zařídila. Otec Dominik si konečně mohl na chvíli sednout. Náš malý
ministrant Samuel ho ale nenechal ani v klidu vypít kávu – hned se pustil
do diskuze: chtěl vědět, co dělal otec v Afgánistánu, k čemu jsou tam naši
vojáci a kaplani. Otec živě a s velkým zaujetím vyprávěl své osobní
zkušenosti – bylo vidět, že je to pro něj téma velmi žhavé a osobní. Pak se
diskuze stočila na nezbytné téma katedrály a slučování farností. Farníci
měli možnost pochopit, že věci, které musí rozhodovat arcibiskup, jsou
mnohem složitější a závažnější, než se zdá z médií. Po závěrečné modlitbě
a požehnání jsme otce Dominika konečně propustili.
Slavnostní atmosféra ale Jinonicemi doznívá stále. Ze všech stran se
ozývají pozitivní ohlasy. Jdu vynést koš a u kontejneru se potkávám s mně
10
neznámou paní: „To byla ale krásná slavnost, viďte? A ten otec arcibiskup,
jaký je noblesní, vzdělaný a přitom milý člověk!“ Hle, jak svatý Vavřinec ve
spolupráci s otcem arcibiskupem dokáží zpříjemnit v Jinonicích i vynášení
odpadků!
Eva Fuchsová, kostelnice u sv. Vavřince
11
Kostely v hlubočepské farnosti:
farní kostel
sv. Filipa a Jakuba, Hlubočepy, ul. Na Zlíchově
titulární slavnost 3. května
výročí posvěcení 5. května (1714)
filiální kostely
sv. Vavřince, ul. Vavřinecká, Jinonice
titulární slavnost 10. srpna
výročí posvěcení 21. října (1895)
sv. Jana Nepomuckého, Velká Chuchle, Chuchelský háj
titulární slavnost 16. května
Narození Panny Marie, Malá Chuchle, ul. V Lázních
titulární slavnost 8. září
duchovní správce
P. Mariusz Przygoda
úřední hodiny: středa 16 – 17.30
Na Zlíchově 221/8, 152 00 Praha 5, Hlubočepy
tel.: 251 554 669 (pouze v úředních hodinách),
jinak 604 401 833; e-mail: [email protected]
administrátor farnosti ve věcech materiálních
P. Petr Bouška
nám. 14. října 642/17, Praha 5, Smíchov
tel.: 257 317 652 nebo 608 524 408
e-mail: [email protected]
Farnost patří do II. pražského vikariátu.
Zlíchovský a jinonický farní zpravodaj. http://farnostsmichov.cz/farnost-hlubocepy
Vychází pro vnitřní potřebu řk farnosti sv. Filipa a Jakuba Praha-Hlubočepy. Redakce:
Na Zlíchově 8, 152 00 Praha 5, tel./fax: 251554669, e-mail: [email protected]
Kresby na obálce: Marie Kopecká
12
Download

farní zpravodaj - Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava