SERVIS
Soukromé semafory a dopravní značky
Text: Petr Slováček Foto: Profimedia.cz a Svět motorů
TÉMA
D
Kdo ovládá sem
semafo
afory?
ry?
opravní značení osazuje správce
komunikace, u semaforů se jedná
obvykle o obec s rozšířenou působností
či krajský úřad. K tomu se musí vyjadřovat policie. Když se vám to nelíbí,
stěžovat si můžete u ní. Až potud je
všechno jasné a v pořádku.
Jenže stále častěji narážíme třeba
na dopravní světla, která vybudoval
supermarket ke snadnějšímu vyjíždění
ze svého parkoviště. Omezují tak provoz na hlavní silnici. „V právním státě
není možné, aby soukromá firma vlastnila a ovládala semafor,“ zlobí se Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné
společnosti Acta non verba, která upozornila na problematiku soukromých
semaforů stojících na veřejných komunikacích. Jako Kverulant se tato organizace dostala do mediálního povědomí
zejména akcí zaměřenou proti billboardům u českých silnic.
Zelená na přání
Motoristé jedoucí z Prahy na Benešov po silnici 603 projíždějí pod soukromými semafory v Jesenici na křižovatce
s odbočkou k místnímu supermarketu.
Podle zjištění Acta non verba nastal
problém hned v roce 2009, kdy byl semafor zapojen, protože program jednoznačně preferoval výjezd z parkoviště
a na hlavní silnici se pak tvořily kolony.
Po stížnostech místních obyvatel měl
provozovatel semafory vypnout. Od té
doby jen oranžově blikají.
Mezitím byl ale zprovozněn Pražský
okruh, a tak by se semafor mohl znovu zapnout. Jenže radnice nemůže nic
dělat, protože jde o soukromý majetek
obchodu. Navíc se objevily informace,
Řidič je povinen
respektovat
dopravní
značení.
Jen pokud
je na první
pohled
zřejmé,
že není
v souladu
se zákonem,
může se bránit.
Věděli jste, že na českých silnicích
existují soukromé semafory
a dopravní značení? Dokonce je
potkáváte i několikrát denně.
že zařízení ani nebylo na začátku užívání řádně zkolaudováno. „Ani po roce
dopisování s radnicí se nám nepodařilo
tento stav změnit,“ roztrpčoval se Vojtěch Razima.
Přesto se blýská na lepší časy – semafor sice pořád zůstane v majetku soukromníka, ale aspoň proběhlo měření
intenzity provozu, které snad zohlední
preferenci vozidel jedoucích na hlavní.
„V nejbližších dnech dostaneme návrhy
na režimy nastavení semaforů,“ sdělil
nám současný starosta Dalibor Wijas.
Co je čí?
Jenže podobná situace se soukromými semafory panuje i na řadě jiných míst
republiky. Obchodní domy si zkrátka
zřídily světelná řízení křižovatek vedoucích na parkoviště, ale obecní úřady
do jejich chodu nemohou zasahovat.
A jak je vůbec možné postavit si
vlastní světelné řízení provozu? „Podnět k umístění může dát vlastník komunikace, obec nebo policie,“ říká Veronika Hodačová z policejního prezidia.
„Osazování semaforů podléhá stavebnímu řízení,“ dodává. Světelné zařízení
programuje dodavatel podle projektové
dokumentace, změny musí vlastník projednat s příslušným správcem komunikace. Operativní změny řízení pak jsou
na příslušnících Policie ČR. Už zmíněný případ ale naznačuje, že leckdy to tak
neplatí.
Musím poslechnout?
Při vyslovení pojmu „soukromý semafor“ jsme se setkali s názorem, že
nejde o řádné dopravní značení a řidiči tedy nejsou povinni ho respektovat.
Na soukromý
semafor narazíte
třeba na Kolbenově ulici v Praze.
Respektovat jeho
barvy samozřejmě
musíte.
30
SM08_30-31.indd 30
16.2.11 16:08
Volejte policii
Víte, že v případě bouračky v podzemních
garážích mohou policisté odmítnout příjezd?
Podle nich se totiž nejedná o nehodu na pozemní komunikaci, a jak jsme si ověřili před
lety (SM 36/06), vymlouvají se na to. Jenže
nemají právo, protože jsou povinni přijmout
jakákoliv oznámení a ve věci jednat. Řidič by
tak mohl na jejich příjezdu trvat vždy, když
není zřejmý viník, a to přestože hodnota
škody nedosahuje ani pár stokorun.
Víte, že…
Kam až může dojít snaha osadit křižovatku mermomocí semaforem, jsme se divili
před lety v pražských Modřanech…
Ovšem odpověď není tak jednoduchá,
jak by se mohlo zdát.
Zákon totiž stanovuje pravidla
na „pozemních komunikacích“. Ale třeba v případě semaforů a značek na parkovištích obchodních domů není jednoznačné, do jaké kategorie komunikací
vlastně patří – protože jsou to obecně
místa ležící mimo silnici. „Taková parkoviště mohou být nebo jsou kolaudována jako části pozemní komunikace
a pravidla by na nich platit měla,“ říká
právník Tomáš Beran. „Mám ale za to,
že by bylo snazší hájit stanovisko, že
taková místa leží mimo pozemní komunikace a pravidla tam neplatí,“ dodává
s tím, že se na to nemyslelo v legislativě
v rámci rozvoje parkovišť a parkovacích
domů.
Když nevím, tak respektuji!
Mnohem jednoznačnější variantou
jsou značky v různých podzemních
garážích. Ty totiž jednoznačně nepatří mezi pozemní komunikace. „Nelze
se tam proto dopustit přestupku proti
… nebo o kus dál na Jižní spojce, kde je sice semafor vybaven tlačítkem
pro chodce, ale namalovaný přechod na vozovce či aspoň chodník vedoucí
podle silnice jsou v nedohlednu.
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pravidla tak komplet neplatí,“ říká
právník.
Ale pozor – motorista obvykle není
schopen posoudit, kdy se jedná o řádné
značení, a kdy ne. „Pokud si koupím
značku a postavím ji k silnici, pak za její
porušení samozřejmě sankce ukládat
nelze, protože se vůbec nejedná o dopravní značení,“ varuje právník.
Současně dodává, že to standardně
řidič nemůže vědět, takže se značkami,
které vidí, obecně musí řídit.
že by to neplatilo tam, kde dojde například ke škodě na majetku či na zdraví,
smrti a podobně. Tam už bude možné
shledat vinu v návaznosti na trestní zákoník a v rámci náhrady škody.
Jednoduše tak platí, že za ignorování
jednosměrky nebo semaforu v podzemních garážích žádné sankce nehrozí, ale
když jejich porušením způsobíte nehodu se zraněním, budete za takový delikt
odpovědnými.
… kontrola dopravního značení je běžnou
součástí práce policejních dopravních
inženýrů? Ale i ostatních policistů, kteří
předávají informace o komunikačních
závadách? V minulosti proběhly celoplošné
tematické kontroly zaměřené například
na přechody pro chodce, či dopravní značky označující začátek a konec obce.
… když policisté zjistí neoprávněné umístění dopravní značky, a to na jakékoliv pozemní komunikaci, oznámí tuto skutečnost
příslušnému silničnímu správnímu úřadu?
Následné řízení včetně případného uložení
sankce již nespadá do působnosti policie.
Psali jsme
Existuje ještě zelená vlna?
Města bez značek
Chybné dopravní značení na silnicích
Jak řešit havárii na soukromém pozemku
SM 17/10
SM 44/09
SM 10/08
SM 36/06
S P R ÁV C I KO M U N I K A C Í
Kdo zodpovídá za značky?
Bum… a kdo je viník?
A co teprve, když v souvislosti se
soukromými značkami či semafory
dojde k nehodě? Pak jednoznačně platí, že viníkem bude uznán ten, kdo je
nerespektoval.
Soudy se totiž v rámci náhrady škody
budou klonit k analogické aplikaci pravidel silničního provozu – a totéž v trestním řízení. „Nicméně pokutu nebo zákaz
řízení by v takovém případě za přestupek
nebylo možné udělit,“ říká právník s tím,
● Dálnice a rychlostní silnice
– stát, tedy ministerstvo
dopravy po předchozím
písemném vyjádření ministerstva vnitra.
● Silnice I. třídy – krajský úřad
po předchozím písemném vyjádření orgánu policie.
● Silnice II., III. třídy a místní
komunikace – obecní úřad
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření
orgánu policie.
● Účelová veřejně přístupná
komunikace – vlastník se
souhlasem obce s rozšířenou
působností a policie.
Vyjádření policie přitom nejsou
závazná, ale musejí být u každého
rozhodnutí přiložena.
INZERCE
157196/16
SM08_30-31.indd 31
17.2.11 16:30
Download

Kdo ovládá semafory?