IČO: 278742, MK ČR E 12735
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
úvodník
aktuality
Zmûny v jízdních fiádech
Milí spoluobčané,
dostává se vám do rukou předposlední číslo
Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají pevnější režim a do
nových kolejí zajela i různorodá zájmová činnost v naší vesnici. Rozvrh hodin v tělocvičně ZŠ
nebo sportovní hale najdete na následujících
stránkách.
Stále častěji vytahujeme ze svých šatníků teplejší oblečení a pohled do kalendáře nám připomíná, jak ten čas letí. Snad jen spoušť fotografa může zachytit ty prchavé okamžiky všedního dne. Nezapomněli jste poslat fotopříspěvky do našeho kalendáře 2012? Neváhejte.
Čekáme na ně.
Do kalendáře si určitě také zapište termín
Dobroučských Vánoc 2011, na které jste všichni srdečně zváni.
Všimli jste si opravených čekáren v Horní
Dobrouči? Také nouzové osvětlení v našem
kině prošlo o prázdninách rekonstrukcí.
A v hasičské zbrojnici taktéž probíhají opravy.
Sál je nyní na chvíli uzavřen, ale nezoufejte.
V D-centru mají již otevřeno.
Už jste slyšeli o úspěších dobroučských hasičů?
A hádejte, který spolek oslaví 100. výročí
svého vzniku? Jakým zajímavým příběhem nás
překvapí náš věrný dopisovatel? Odpovědi
dostanete po prolistování těchto novin.
Podzimní dny se krátí a televizní diváci usedají
na svá místa před obrazovkou. Doufejme, že
jsme již vyřešili dokrytí televizním signálem.
Velká změna nás čeká v autobusové a vlakové
dopravě. Ale nepropadejme pověstným podzimním depresím. Těšte se při sklizni úrody, připravujte vaše zahrádky k zimnímu odpočinku
a nenechte si ujít příležitost zapojit se do veškerého dění v naší malebné obci. Využijte
každé chvíle k nachytání posledních blahodárných slunečních paprsků a kochejte se barvami
podzimu. Na příští shledání nad novinovými
listy se těší vaše redakční rada.
Dita Hasíková
Sportovní úspûchy
DobrouãákÛ
Firma OREDO, organizátor regionální dopravy, byla pověřena návrhem optimalizace autobusové dopravy v našem regionu. Jejich návrhy
jízdních řádů se velice negativně dotýkají dopravy do naší obce i z obce. Proti návrhům bylo
zasláno mnoho stížností a proběhlo veřejné jednání se zástupcem firmy OREDO. Nové návrhy
se nyní připravují. Více se dočtete na straně 3.
- red -
Provoz D – CENTRA zahájen
Ve dnech 3. – 4. 9. 2011 bylo slavnostně
otevřeno D – centrum – centrum aktivního
života u fary v Dolní Dobrouči. Více infor-
Zku‰ební provoz
V letošním roce úspěšně probíhá zkušební
provoz nově vybudované kanalizace a čistírny
odpadních vod. Současně probíhá napojování
připojitelných obyvatel na kanalizaci zakončenou na centrální čistírně odpadních vod. Do
konce tohoto roku by se měly napojit všechny
napojitelné objekty.
Informace o napojení a postizích za nesplnění
této povinnosti naleznete na straně 7 v rubrice
projekty.
- red Dobroučští sportovci v letošním roce dosáhli
hned na několik významných titulů nejen na
republikové úrovni, ale i úrovni mezinárodní.
Mladí hasiči z Dolní Dobrouče obhájili čtvrté
místo na Mistrovství ČR hry Plamen, skauti
vyhráli již po páté Svojsíkův závod, žákyně
Kristýna Mačátová se svým týmem získala titul
mací o otevření a aktivitách v centru naleznete na straně 9.
- red -
II. etapa
Kanalizace
Dolní Dobrouã
V průběhu prázdnin proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele projektu II. etapy Kanalizace
Dolní Dobrouč. Vybrána byla firma Multiaqua
s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku.
Více informací naleznete v rubrice projekty na
straně 7.
- red Mistři ČR 2011 v hokejbalu a Jana Matyášová
vybojovala páté místo na Mistrovství světa
v běhu do vrchu a současně se stala mistryní ČR
v běhu do vrchu.
Více informací naleznete v rubrice sport
a spolky.
- red -
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.2
aktuality
Digitální televizní signál v obci
Česká televize v letošním roce v rámci digitalizace televizního vysílání vyřadila z provozu analogový vysílač, který pokrýval signálem také Dolní Dobrouč, včetně dokrývače
umístěného v naší obci na vysílači Českých
Radiokomunikací nad hřbitovem. Tímto vznikl
v obci problém s nedostatečným pokrytím digi
signálu. Obec Dolní Dobrouč oslovila tedy
Českou televizi se žádostí o vyřešení tohoto
problému, aby občané obce, jako řádní poplatníci koncesionářských poplatků, měli možnost sledovat Českou televizi a všechny její
kanály v rámci pozemního digitálního vysílání.
Česká televize vyhlásila výběrové řízení na
provozovatele a zhotovitele tzv. digitálního
dokrývače v obci. Výběrové řízení vyhrála
firma B PLUS TV Klímkovice.
Po dlouhém hledání nejvhodnějšího umístění dokrývače byl tento umístěn na budově
Mateřské školy Dolní Dobrouč. O umístění
dokrývače za úplatu neměli soukromí vlastníci
budov zájem, a proto padla volba právě na tuto
budovu ve vlastnictví obce, která i polohou
splňovala vhodné umístění dokrývače. Obec
Dolní Dobrouč samozřejmě zajistila odborné
posouzení dokrývače a jeho záření u Krajské
hygienické stanice v Pardubicích. Jejich stanovisko bylo kladné. Dokrývač nemá žádný negativní vliv na život a zdraví dětí a pracovníků v
mateřské škole ani okolních obyvatel.
K 30. 9. 2011 bylo definitivně zrušeno ana-
logové vysílání v obci a od 28. 9. 2011 je obec
pokryta pozemním digitálním signálem pro
MULTIPLEX 1 (ČT 1, ČT 2, ČT 24 A ČT 4
Sport).
Nyní probíhají jednání se soukromými televizními společnostmi, které vysílají na MULTIPLEX 2 a 3 o dokrytí pozemním digitálním
signálem i těchto stanic. Pokud dojde k dohodě,
budou i tyto stanice vysílat pro obec z dokrývače umístěného na mateřské škole.
Digitální vysílání České televize naladíte na:
Polarizace: horizontální, Kanál: 54
Směr antény: budova Mateřské školy Dolní
Dobrouč na Švábově kopci
-red-
Obecní policie zahájila
V minulém vydání Dobroučských novin jste
byli informováni o záměru zřídit pro naši obec
obecní policii. Zastupitelstvo na zasedání
v červnu 2011 schválilo zřízení obecní policie
dle předloženého návrhu formou spolupráce
s Městem Letohrad na základě veřejnoprávní
smlouvy. V praxi to pro nás znamená, že budeme mít jednoho vlastního strážníka, který bude
začleněn do Městské policie Letohrad. Ta bude
zajišťovat veškerou agendu a administrativu,
která je s fungováním obecní policie spojena,
a není jí málo. Výběr strážníka byl proveden
v červenci veřejným výběrovým řízením, kterého se zúčastnilo 6 zájemců. Obecní strážník
nastoupil do pracovního poměru od 1. 10.
2011 a v první řadě musí absolvovat dvouměsíční povinný kurz, který je nezbytnou podmínkou k výkonu funkce strážníka. Byl jsem
informován, že kurz musí absolvovat paradoxně i ti, kteří například sloužili u Policie ČR
a přecházejí k policii městské. Dohodli jsme se
s Městskou Policií Letohradu, že nám do konce
tohoto roku zajistí službu formou zásahu na
zavolání, dohled nad kulturními akcemi
a stabilně pravidelnou kontrolu 3x týdně hlídkou. Od začátku roku 2012 bude zahájeno standardní fungování obecní policie s úředními
hodinami pro občany na služebně na radnici,
pravidelné pochůzky a kontrola dodržování
pořádku, dohled nad bezpečností dětí u školy,
kontroly na veřejných produkcích v obci,
měření rychlosti, odchyt zatoulaných psů
a umístění do útulku atd…
Změna od začátku roku 2012 nastane také
v oblasti přestupků, neboť jsme se rozhodli
přesunout tuto agendu z MěÚ Ústí n.O. do
Letohradu. Pro občany z toho plyne, že pokud
budou řešit tuto problematiku, tak výhradně na
MěÚ v Letohradě.
Kontakty na Městskou policii Letohrad: 602
467 770 nebo 465 622 209.
Na tato čísla můžete volat 24 hodin denně
v případě potřeby pomoci a zásahu Městské
policie.
Jelikož jsme na začátku a budeme postupně
ladit optimální fungování obecní policie, přivítáme jakýkoliv Váš podnět k její činnosti.
Pevně věřím, že obecní policie přispěje ke
zlepšení života v naší obci a splní účel, pro
který byla zřízena - tj. zvýšení bezpečnosti,
ochrana majetku a veřejného pořádku atd…
Pavel Šisler
starosta obce
Oprava autobusov˘ch ãekáren v Horní Dobrouãi
Na základě žádosti Osadního výboru v Horní
Dobrouči bylo rozhodnuto o opravě tří autobusových čekáren v Horní Dobrouči. K dosažení
vzhledově přijatelných a funkčních čekáren
byl o spolupráci požádán obecní architekt
Ing. Skalický. Jeho návrh odstranit podhled
a prosvětlit celou střešní plochu čekáren byl
doplněn o rozšíření vstupního otvoru čelní
stěny tak, aby byly odstraněny černé kouty.
Tím došlo k prosvětlení čekáren. Stavební
práce provedl ke vší spokojenosti občan Horní
Dobrouče pan Karel Kotlář se svou firmou
a průsvitné zastřešení provedla firma Ferar CZ,
s.r. o. Ústí nad Orlicí. Vnitřek čekáren je
vydlážděn novou dlažbou a nainstalovány byly
také nové lavičky. Pořizovací náklady opravy
činily 250 000,- Kč.
Občané Horní Dobrouče mají opět důstojný
a funkční úkryt před nepřízní počasí při čekání
na autobusovou dopravu. Právě k tomu by měly
opravené čekárny sloužit a ne k různým vandalským činnostem.
Pavel Mačát
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.3
Îivot v Dobrouãi objektivem místních fotografÛ
Stále máte možnost stát se spoluautory publikace
Dobroučský rok 2012. Vaše snímky mohou provázet
občany Dobrouče po celý příští rok. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje.
Téma fotografií pro Dobroučský rok 2012 je ŽIVOT
V DOBROUČI (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč,
Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem
naložíte. Můžou to být záběry různých akcí a tradic,
obyčejného všedního dne, prací atd…. Neváhejte
a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budou otištěny spolu se jmény autorů
v Dobroučském roce 2012, další snímky budou uveřej-
Vpátek 30. 9. 2011 proběhla veřejná schůze k
problematice návrhu nových jízdních řádů autobusů. Za obec se jednání zúčastnil místostarosta
Ing. Vacek a já a za firmu OREDO, pověřenou
zpracováním optimalizace dopravy v
Pardubickém kraji, Ing. Záruba. Přestože byla
svolána velice narychlo a v ne příliš vhodnou
hodinu, zúčastnilo se jí tolik občanů, že téměř
zaplnili kinosál. Jednání předcházelo oficiální
připomínkování od naší obce formou 4 dopisů,
které zahrnovaly připomínky našich občanů.
Dopisy jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách
Jízdní fiády
něny na webových stránkách obce.
Podmínky:
- Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické
podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi)
- Téma: Život v Dobrouči
- Termín pro dodání: do 31. října 2011
- Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně
Skalické nebo je zašlete e-mailem na adresu:
[email protected]
Nezapomeňte dát do poznámky „DR 2012“.
- red -
a na webových stránkách obce - sekce úřední
deska. Chtěl bych Vám všem, kteří jste zaslali
připomínky k jízdnímu řádu autobusů a zúčastnili se veřejné schůze, poděkovat, přestože jste
patrně z jednání odcházeli zklamáni, že jste se
vlastně nic nového nedozvěděli, a měli jste
pocit, že to bylo zbytečné. Věřte, že tomu tak
není. Ukázali jste, že si za připomínkami důrazně stojíte a není Vám to lhostejné. Nebáli jste se
vyjádřit veřejně Váš názor a to výrazně podpořilo naše připomínky, které jsou oprávněné. Po
schůzi uznal zástupce OREDA, že musí připravit
nový návrh, který slíbil předložit v polovině
října. Nechci teď spekulovat, co vše se změní.
Necháme se překvapit a doufám, že příjemně.
Jakmile bude k dispozici nový návrh, budete o
něm ihned informováni na webových stránkách
obce a na úřední desce. Ubezpečuji Vás, že vedení obce udělá vše proto, aby autobusová linka
Dolní Čermná – Ústí nad Orlicí jezdila stejnou
trasou jako nyní.
Pavel Šisler
starosta obce
Pfiijetí mlad˘ch hasiãÛ na radnici
V druhém prázdninovém týdnu přijal starosta
obce Pavel Šisler v zasedací místnosti obecního úřadu družstvo mladých hasičů SDH Dolní
Dobrouč, které se opět probojovalo do celorepublikového finále Mistrovství ČR hry
Plamen 2011 v Ostravě. Družstvo obhájilo
loňskou čtvrtou příčku, což bylo více než
vhodným důvodem k poděkování starosty za
reprezentaci obce. Příjemného setkání se
zúčastnily děti i jejich vedoucí. Starosta obce
si pro ně připravil upomínku v podobě malého
praktického dárku a občerstvení. Členové
družstva se s ním podělili o zážitky z úspěchu
i závodů samotných.
- red -
Mladým hasičům vyslovila uznání také starostka Okresního sdružení hasičů paní
Eva Faltusová, která dopis adresovala starostovi obce Pavlu Šislerovi.
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych vyjádřila poděkování Vašemu sboru dobrovolných hasičů v Dolní
Dobrouči, ale především kolektivu mladých hasičů, panu Rudolfovi Rajnetovi a jeho
kolektivu pomocných vedoucích. Jejich zodpovědný přístup a kvalitní příprava svěřeného kolektivu přinesla nejen obci, ale celému okresu významné postavení ve sportu
mládeže.
Svěřený kolektiv se probojoval na Mistrovství České republiky mladých hasičů ve
dnech 2. – 4. 7. 2011 v Ostravě a jejich práce s kolektivem byla korunována krásným
čtvrtým místem. Ano, být čtvrtým kolektivem v republice je jistě nemalý úspěch, po kterém touží řada dobrých a jistě i skvělých kolektivů. Vašemu sboru, potažmo kolektivu,
se to podařilo – gratuluji.
Poděkování si zaslouží nejen všichni soutěžící, vedoucí, sbor dobrovolných hasičů,
ale i ti, kteří nemalou měrou přispěli k tomuto vítězství, ať již pomohli finančně, nebo
jen tím, že fandili a věřili.
Ještě jednou gratuluji a přeji všem pevné zdraví a řadu dalších krásných sportovních
úspěchů.
Eva Faltusová
starostka OSH
(přesná citace)
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.4
aktuality
Dobrouãské Vánoce 2011 se blíÏí
Vánoãní strom obce
Obec Dolní Dobrouč
hledá vhodný strom
k umístění v centru obce
jako obecní vánoční strom.
Pokud jste vlastníky stromu,
který by pro tuto příležitost byl vhodný,
a nechcete se zabývat jeho kácením,
nabídněte jej.
Kontakt:
Kristýna Skalická
tel.: 465 543 111
e-mail: [email protected]
Stejně jako v minulých letech přivítáme
v Dobrouči adventní čas tradičním Slavnostním
rozsvícením vánočního stromu v pátek 25. 11.
2011 a Předvánočními trhy v sobotu26. 11. 2011.
Připravujeme opět bohatý kulturní program
v podání místních účinkujících a dětí z mateřské
i základní školy a charitativní prodej cukroví
a vánočně laděného zboží, jehož výtěžek poputuje
tentokrát do Mateřské školy Dolní Dobrouč. Pro
tradiční Předvánoční trhy se snažíme získat nové
prodejce, aby byly trhy zase obohaceny o další
zboží. Malé obměny se dočkala Adventní tombola, která bude letos ještě zajímavější.
K vánoční výzdobě obce přibyde pár nových
světýlek a řetězů, abychom po celý advent měli
obec krásně rozsvícenou.
Opět se máte na co těšit. Budeme se snažit, aby
i letos byla tato krásná tradiční akce nezapomenutelná.
Více informací a podrobný program naleznete
začátkem listopadu na plakátnicích a webových
stránkách obce.
Volné stánky
k prodeji na
Pfiedvánoãních trzích
Pokud máte zájem prodávat své zboží na
Předvánočních trzích v sobotu 26. 11. 2011,
stále máte možnost zamluvit si místo, nebo
přímo prodejní stánek.
Neváhejte a kontaktujte
Kristýnu Skalickou, tel.: 465 543 111
nebo e-mailem: [email protected]
Prodávané zboží musí mít spojitost
s blížícími se vánočními svátky
(dárky, dekorace, pochoutky atd.).
- red -
usnesení
Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã,
které se konalo dne 22. ãervna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové
komise Bc. Danu Petráčkovou a Jaroslava
Maixnera.
2. ZO schválilo návrh programu jednání
v předloženém znění.
3. ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. ZO schvaluje práci rady obce za období od 5.
4. 2011 do 22. 6. 2011.
5. ZO revokuje své usnesení č. 4 ze dne 20. 4.
2011, z důvodu upřesnění výměry směňovaných pozemků geometrickým plánem.
6. ZO schvaluje směnu nově oddělených obecních pozemků parcelní čísla 2931/47
o výměře 1034 m2 a 4335/3 o výměře 340 m2
v k. ú. Dolní Dobrouč, podle GP. č. 1400342/2011, za nově oddělenou pozemkovou
parcelu parcelní číslo 2931/48 o výměře 1608
m2, podle GP č. 1400-342/2011,
v katastrálním území Dolní Dobrouč, ve vlastnictví pana P. K., a to jejich vzájemnou
výměnou. Rovněž kupní cena bude vzájemně
vyrovnána směňovanými pozemky bez
doplatku. Náklady spojené se směnou pozemků ponesou obě smluvní strany společně,
každá jednou polovinou.
7. ZO schvaluje záměr směny částí obecních
pozemků parcelní čísla 2929/5 a 2929/6
v katastrálním území Dolní Dobrouč za pozemek p. č. 2929/9 a část pozemku parcelní
číslo 435/1 v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví žadatelů, a to v rozsahu dle předloženého
mapového podkladu č. 3.
8. ZO schvaluje prodej pozemku parcelní číslo
2931/27 o výměře 765 m2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, pro výstavbu rodinného
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
domu v lokalitě „Havlův palouk“, manželům
P. a D. S., za kupní cenu 420,-Kč/m2, a to
smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto
lokalitu v zastupitelstvu obce dne 16. 2. 2011,
dále uhradí kupující částku 60.000,-Kč za
vybudované přípojky inženýrských sítí
k převáděné parcele.
ZO schvaluje prodej částí pozemkových parcel
parcelní čísla 4131/6, 4131/11 a 4418/6
v katastrálním území Dolní Dobrouč,
v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 6, manželům J. a I. V., za kupní cenu
70,-Kč/m2 a za splnění všech pravidel obce
o prodeji pozemků.
ZO schvaluje prodej částí pozemkových parcel
parcelní číslo 1099/1 a 4120/2 v katastrálním
území Dolní Dobrouč, v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 7, panu K. K., za
kupní cenu 70,-Kč/m2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě uzavřené dne 29. 12. 2007 mezi Obcí
Dolní Dobrouč a Městem Letohrad
k zajišťování výkonu činnosti podle zákona
o obecní policii.
ZO schvaluje podání výpovědi Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí a Obcí
Dolní Dobrouč ze dne 28. 2. 2007.
ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 5. 2011.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011.
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Dolní
Dobrouč za rok 2010 bez výhrad.
ZO doporučuje ke schválení členem představenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
nad Orlicí, Slezská 350, IČ: 48173398 starostu obce Pavla Šislera.
ZO deleguje, jako zástupce akcionáře Obce
Dolní Dobrouč na Řádnou valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné nad Orlicí,
Slezská 350, IČ: 48173398, která se bude
konat dne 28. června 2011, místostarostu
Ing. Vlastimila Vacka.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Dolní Dobrouč č. 1/2011, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZO schvaluje jmenování Dany Petráčkové,
Kristýny Skalické a Marcely Skalické do Školské rady při Základní škole Dolní Dobrouč,
okres Ústí nad Orlicí na období od 1. 7. 2011
do 30. 6. 2014.
ZO bere na vědomí informaci starosty obce
o uskutečněných jednáních s firmou OREDO
ohledně optimalizace dopravy v Pardubickém
kraji.
ZO bere na vědomí informaci starosty obce
ohledně digitalizace televizního vysílání
v obci.
ZO bere na vědomí informaci starosty obce
o svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko
a jeho zvolením do správní rady.
ZO bere na vědomí informaci starosty obce
o aktuálním stavu akce „Dokončení kanalizace
Dolní Dobrouč – II. etapa“.
Zapsala: Kristýna Skalická
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
usnes. č. 2
usnes. č. 3
usnes. č. 4
usnes. č. 5
usnes. č. 6
usnes. č. 7
usnes. č. 8
usnes. č. 9
usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12
usnes. č. 1
N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z
jméno zastupitele A
Bartošová Petra
X
X
Hovad Vladimír, Ing. X
X
Hasíková Dita, Bc.
X
Chotěnovský Jaroslav X
Kolář Petr, Ing.
X
Kubíček Aleš, Ing.
X
Krejčí Lukáš
Maixner Jaroslav
X
X
Petráčková Dana, Bc. X
Plívová Hana
X
Šisler Pavel
X
Rajnet Rudolf
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
str.5
X
X
X
X
X
neproběhlo
hlasování
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh) • N = NE (hlasoval proti návrhu) • Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
usnes. č. 22 usnes. č. 23
usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 usnes. č. 17 usnes. č. 18 usnes. č. 19 usnes. č. 20 usnes. č. 21
N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z
jméno zastupitele A
Bartošová Petra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hovad Vladimír, Ing. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hasíková Dita, Bc.
X
Chotěnovský Jaroslav X
Kolář Petr, Ing.
X
Kubíček Aleš, Ing.
X
Krejčí Lukáš
Maixner Jaroslav
X
X
Petráčková Dana, Bc. X
Plívová Hana
X
Šisler Pavel
X
Rajnet Rudolf
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh) • N = NE (hlasoval proti návrhu) • Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.6
usnesení
Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã,
které se konalo dne 31. srpna 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi.
1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové
komise Hanu Plívovou a Rudolfa Rajneta.
2. ZO schválilo návrh programu jednání
v předloženém znění.
3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního
výboru.
4. ZO schvaluje práci rady obce za období od 23.
6. 2011 do 31. 8. 2011.
5. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 2929/8 o výměře 574 m2 a podle
geometrického plánu č. 1394-8/2011 nově
oddělených pozemkových parcel parcelní
čísla: 2929/11 o výměře 374 m2, 2929/12
o výměře 330 m2, 2929/13 o výměře 315 m2,
2929/15 o výměře 327 m2, 2929/16 o výměře
327 m2, 2928/5 o výměře 305 m2, 2928/6
o výměře 273 m2, 2928/7 o výměře 392 m2
2928/9 o výměře 295 m2 a 2928/10 o výměře
246 m2 v k. ú. Dolní Dobrouč, pro výstavbu
jedenácti rodinných řadových domů v lokalitě
„Havlův palouk“, Tomáši Novotnému, IČ
61214043, DIČ CZ7209253678, se sídlem
Kunčice 273, 561 51 Letohrad, za kupní cenu
420,-Kč/m2, a to smlouvou o smlouvě budoucí
a za splnění pravidel prodeje pozemků schválených pro tuto lokalitu v zastupitelstvu obce
dne 16. 2. 2011, dále kupující uhradí částku
420 tis. Kč za vybudované přípojky inženýrských sítí k 7 parcelám.
6. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 4131/20 o výměře 87 m2
v katastrálním území Dolní Dobrouč, manželům J. a M. P., za kupní cenu 70,-Kč/m2 a za
splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků.
13.
14.
15.
16.
pro dům, který bude na těchto pozemcích
umístěný.
ZO, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon neschvaluje žádost o změnu územního plánu obce
Dolní Dobrouč fy CONTIPRO GROUP s.r.o.,
Dolní Dobrouč 401, která byla evidována
v knize došlých zásilek Obecního úřadu
v Dolní Dobrouči dne 20. 7. 2011 pod č. j.
953/2011/SU.
Starosta obce podal informaci o probíhající
digitalizaci televizního vysílání (Multipley 1,
2 a 3) v obci a instalaci dokrývače vysílání na
budově MŠ Dolní Dobrouč.
Starosta obce informoval o zahájení fungování Obecní policie na základě Veřejnoprávní
smlouvy s Městem Letohrad.
Místostarosta obce informoval
o navrhovaných změnách jízdních řádů autobusové dopravy v obci a jejím okolí
a možnosti připomínkovat tyto řády do 16. 9.
2011.
Pfií‰tí zasedání zastupitelstva obce se
koná 26. 10. 2011. Pozvánka na zasedání
bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu.
Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná,
máte – li zájem pfiijít, jste vítáni.
-red-
Zapsala: Kristýna Skalická
usnes. č. 2
usnes. č. 3
usnes. č. 4
usnes. č. 5
usnes. č. 6
usnes. č. 7
usnes. č. 8
usnes. č. 9
usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12
usnes. č. 1
N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z A N Z
jméno zastupitele A
Bartošová Petra
7. ZO schvaluje směnu částí obecních pozemků
pozemkových parcel p. č. 2929/5 a 2929/6
v katastrálním území Dolní Dobrouč za
pozemkovou parcelu p. č. 2929/9 a část
pozemkové parcely parcelní číslo 435/1
v k. ú. Dolní Dobrouč, ve vlastnictví manželů
J. a J. B, a to jejich vzájemnou výměnou,
v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 3. Kupní cena bude vzájemně vyrovnána
směňovanými pozemky bez doplatku.
Náklady spojené se směnou pozemků ponesou
obě smluvní strany společně, každá jednou
polovinou.
8. ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011.
9. ZO schvaluje plnění rozpočtu k 31. 7. 2011.
10. ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele – obce
Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace na
akci „Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč –
II. etapa“, uchazeče firmy Multiaqua, s.r.o.,
Veverkova 1343, Hradec Králové 500 02, IČ:
60113111, za nabídkovou cenu 687 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
11. ZO vydává v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů Změnu č. 4 územního
plánu obce Dolní Dobrouč formou opatření
obecné povahy č. 1/2011, dle přílohy
k usnesení zastupitelstva obce.
12. ZO souhlasí ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon se
sloučením p. p. č. 2931/44, 2931/47
a 4335/3 k.ú. Dolní Dobrouč do jedné stavební parcely. Dále souhlasí s korekcí uliční čáry
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hovad Vladimír, Ing. X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hasíková Dita, Bc.
X
Chotěnovský Jaroslav X
Kolář Petr, Ing.
X
Kubíček Aleš, Ing.
X
Krejčí Lukáš
Maixner Jaroslav
X
X
Petráčková Dana, Bc. X
Plívová Hana
X
Šisler Pavel
X
Rajnet Rudolf
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
neproběhlo X
hlasování
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh) • N = NE (hlasoval proti návrhu) • Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16
N Z A N Z A N Z A N Z
jméno zastupitele A
Bartošová Petra
Hasíková Dita, Bc.
str.7
projekty
X
X
Hovad Vladimír, Ing. X
Chotěnovský Jaroslav X
Kolář Petr, Ing.
X
Kubíček Aleš, Ing.
X
Krejčí Lukáš
Maixner Jaroslav
X
X
Petráčková Dana, Bc. X
Plívová Hana
X
Šisler Pavel
X
Rajnet Rudolf
Špinler Petr
Ing. Vacek Vlastimil
Zámečník Petr
neproběhlo
neproběhlo
neproběhlo
hlasování
hlasování
hlasování
X
X
X
X
A = ANO (hlasoval pro návrh)
N = NE (hlasoval proti návrhu)
Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování)
nezúčastnil se jednání
Kanalizace a âOV Dolní Dobrouã – I. etapa – zku‰ební provoz
V minulých číslech Dobroučských novin jsme
Vás informovali o stavbě „Kanalizace a ČOV
Dolní Dobrouč - I. etapa“ včetně technických
a finančních detailů.
Vsoučasné době právě úspěšně dobíhá plánovaný roční zkušební provoz. Během této doby jsme
provedli vyčištění a opravy některých úseků
původní kanalizace včetně kamerové dokumentace, aby mohlo být připojeno co nejvíce nemovitostí. S potěšením musím konstatovat, že
v současné době je z 343 objektů, které se mohou
připojit na veřejnou kanalizaci zakončenou na
centrální čistírně odpadních vod, přepojeno 236
domů, což představuje 80 % ekvivalentních obyvatel, které je třeba napojit na čistírnu odpadních
vod v rámci splnění dotačních podmínek
a požadavků SFŽP a EU.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří
se již napojili. Je mi líto, že ne všichni, kterým
obec dala možnost likvidovat odpadní vody od
svých nemovitostí na centrální čistírnuodpadních
vod, této výhody využili a stále připojení odkládají, přestože k tomu byli vyzváni a informováni
dopisem, v Dobroučských novinách, na úřední
desce a stále jsou k dispozici informace na webových stránkách obce.
Pokud tak neučiní a nepřipojí své nemovitosti do
konce tohoto roku a neuzavřou s provozovatelem tj. obcí - novou smlouvu o odvádění odpadních vod
na ČOV, budou vlastníci těchto nemovitostí vyzváni
příslušným vodoprávním orgánem, aby doložili
právoplatné povolení k vypouštění odpadních vod
do vod podzemních a povrchových, čímž se vystavují i možné finanční sankci.
K přejímkám propojení nemovitostí je
určen za obec pan Pavel Mačát st., email:
[email protected], mob. tel.: 725 796 281,
kterého je třeba vyzvat a dohodnout si termín
návštěvy na místě samém. Z důvodu časové koordinace doporučujeme dohodnout si termín přejímky v dostatečném předstihu (min. 5 dnů předem).
Snažíme se minimalizovat náklady na provoz
kanalizace a ČOV, zavedli jsme systém oprav
poškozených šachet a kanalizací vlastními silami
technickou četou spolu s obsluhou ČOV. Podařilo
se nám najít řešení, jak za minimálních nákladů
likvidovat kaly vznikající z činnosti ČOV. Ve spolupráci s místní firmou Silyba a.s. budou kaly
vyváženy na pole.
Zastupitelstvem obce bude schválena cena stočného platná od 1. 1. 2012, která již bude odrážet
náklady na pořízení této velké investice a na provozování dle letošního zkušebního provozu.
V průběhu září byly zahájeny projektové práce
na výstavbě kanalizace II. etapy v Dolní
Dobrouči. Na základě výběrového řízení z 10 uchazečů obec uzavřela smlouvu na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
a provádění inženýrské činnosti s firmou
Multiaqua s.r.o, Hradec Králové, která podala nejvýhodnější nabídku.
Projektová dokumentace II. etapy bude řešit
dostavbu kanalizace v obci Dolní Dobrouč dosud
nepodchycených nemovitosti v první etapě (za
předpokladu, že je to technicky možné)
a propojení zbývajících částí veřejné kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod. Předmětem
projektové dokumentace bude zejména dořešení
kanalizace těchto lokalit:
• „Šejv“ (cca 9 nemovitostí) při komunikaci
II/360 do Letohradu,
• od domu čp. 111 podél komunikace II/313,
kolem Vackovy hospody, autoopravny, po dům
čp. 148,
• nad hřbitovem
• od čp. 304 (kde končí I. etapa) směrem k Horní
Dobrouči po firmu ADOR.
Druhá etapa představuje odkanalizování cca 270
nemovitostí s 800 obyvateli.
Výstavba druhé etapy bude zahájena za předpokladu, že obec získá dotaci ze státního či evropského fondu. Projektová dokumentace bude hotova v dubnu 2012, takže poté bude možné žádat
o dotaci.
Vážení spoluobčané, možná jste si všimli, že se
po obci pohybují geodeti a vyměřují. Jejich činnost je spojena právě s přípravou projektu II.
etapy kanalizace v Dolní Dobrouči. Někteří z Vás
mohou být osloveni projekční firmou
k poskytnutí informací ohledně možného připojení objektu či vedení kanalizační stoky přes dotčené pozemky.
Pavel Šisler
starosta obce
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.8
upozornûní
Uzavfiení sálu
hasiãské zbrojnice
V sále hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči
probíhá rekonstrukce stropu a oprava elektroinstalace. Z tohoto důvodu není možné si
v měsíci říjnu pronajmout tento prostor pro
uspořádání akce. Sál bude opět uveden do provozu od listopadu 2011.
Pronájem sálu si rezervujte u správce hasičské zbrojnice Petra Krejčíře na tel.: 607 502
465.
-red-
Oprava brány
u hfibitova
!!!!Stoãné!!!!
K úhradě stočného za III. Q 2011 budou
vystaveny faktury, které Vám budou doručeny
do schránek. Jejich úhradu můžete provést bezhotovostně přes účet, v hotovosti na poště
nebo v pokladně obce.
V případě, že Vám nebude faktura doručena, je stočné splatné v hotovosti v pokladně
obce nejpozději k 31. 12. 2011.
-red-
Tímto bych chtěl poděkovat
jménem Obce Dolní Dobrouč
za opravu brány u hřbitova pánům:
Antonínu Stejskalovi
a Josefu Maříkovi.
Pavel Šisler
starosta obce
komentáfie
Paní kuchafiky, moc dûkujeme
Začátek školního roku je pro nás strávníky,
kteří chodíme na obědy do školní jídelny, příjemný. Po prázdninové pauze se těšíme, čím nás
paní kuchařky přivítají a překvapí. A taky pře-
kvapily. Králík po myslivecku, který se objevil
na jídelním lístku hned v září, zaslouží Řád zlaté
vařečky! Jídlonosičů na stolku očividně přibylo
a to je jasný signál, že se ve škole vaří velmi
dobře. Řada důchodců a maminek na mateřské
dovolené, kteří si chodí pro jídlo, narůstá. Paní
kuchařky, moc děkujeme a jen tak dál.
Nataša Lužná
instituce
Smutná chodba oÏila
Velké poděkování patří studentkám Markétě
Skalické, Marii Pomikálkové a Hedvice Švecové ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí
nad Orlicí, které na konci školního roku přišly
v rámci své odborné praxe zkrášlit prostředí
ponuré spojovací chodby mateřské školy
v Dolní Dobrouči. Dětem i nám dospělým tím
udělali radost.
Jak˘ byl ‰kolní rok 2010 – 2011
ZŠ navštěvovalo na konci školního roku
221 žáků (110 dívek a 111 chlapců) a pracovalo
s nimi 20 pedagogických pracovníků (16 žen
a 4 muži). Škola měla 10 tříd – 5 na I. stupni, 5
na II. stupni, byla otevřena tři oddělení školní
družiny.
ka, pracovní činnosti a tělesná, hudební
a výtvarná výchova) podle školního vzdělávacího programu Škola pro veselé a pracovité
žáky s mottem A. Einsteina „Ze školy by měl
mladý člověk vycházet jako harmonická osobnost, ne jako specialista“, se naši žáci vyučo-
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Vy, co jste také zvědaví, budete mít možnost
zhlédnout malebné obrázky u příležitosti dne
otevřených dveří, které plánujeme k 30. výročí
otevření nové MŠ v roce 2012.
Bc. Dana Petráčková
ředitelka MŠ Dolní Dobrouč
Kromě výuky povinných předmětů (český
a anglický jazyk, matematika, prvouka, přírodověda a vlastivěda, přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, občanská výchova,
výchova ke zdraví, nauka o člověku, informati-
vali povinně volitelným předmětům (ruský
jazyk, konverzace v anglickém jazyce, seminář
přírodovědný a společenskovědní, cvičení
z českého jazyka, informatika, domácnost,
technické kreslení a seminář praktické elektro-
techniky), dále předmětům nepovinným (sborový zpěv, sportovní hry, náboženství) a měli
možnost navštěvovat zájmové útvary (tělovýchovný a výtvarný kroužek, kroužek první
pomoci organizovaný ve spolupráci s místním
Červeným křížem a kroužek myslivecký vedený ve spolupráci s dobroučskými myslivci). Na
konci školního roku mělo 88 žáků vyznamenání (39,8%), dalších 123 žáků prospělo (55,7).
Všichni žáci, kteří dostali možnost složit
v srpnu opravnou zkoušku, uspěli a postoupili
do dalšího ročníku. Povinnou školní docházku
ukončilo 26 žáků. Z 24 žáků 9. r. odešlo 20 na
střední školy a 4 na střední odborná učiliště.
Z 8. r. odešli dva žáci na odborná učiliště. Dvě
žákyně 5. r. nastoupily na gymnázium.
Během celého školního roku organizuje
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
škola celou řadu kulturních (divadlo, film, koncerty) a sportovních akcí (výborných výsledků
dosáhli naši žáci v atletice a florbale, účastníme se soutěží ve vybíjené, kopané, basketbalu,
organizujeme plavání, lyžování, dopravní soutěž).
Žáci se účastní znalostních a dovednostních
soutěží a olympiád. Oceněny byly i příspěvky
našich žáků v soutěžích výtvarných
a literárních. Žáci pátého a devátého ročníku
byli prověřeni testováním svých vědomostí
a dovedností na celostátní (ČJ, M) i regionální
Školní akademie
úrovni (ČJ, M a AJ) a rozhodně se neztratili –
v regionálním testování jsme skončili na 1.
místě ze čtyř testovaných škol.
Velmi dobře pracuje metodické sdružení učitelů I. stupně, ani druhý stupeň nezůstává pozadu a řada akcí je organizačně propojena – o naší
str.9
činnosti Vás pravidelně informujeme (Vánoční
jarmark, Volba Miss 1. stupně, Den Země,
Čarodějnický den, Dny zdraví a zdravého životního stylu, Školní akademie, Den EU,
Slavnostní vyřazení žáků 9. r., vystoupení
pěveckého sboru, projekt Recyklohraní, projekt Z hradu se stala zřícenina a mnoho dalších). Také v dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků jsme aktivní. Naši učitelé
i vychovatelky se účastní odborných seminářů
dle své aprobace, intenzívně se připravujeme
na zahájení realizace jednotlivých „šablon“
v rámci projektu EU peníze školám.
Škola spolupracuje s místní mateřskou školou, snažíme se společně řešit úskalí
a problematiku přechodu dětí z MŠ do 1. ročníku. Velmi dobrá je i součinnost školy a SRPDŠ.
Rodiče organizují pro děti např. dětský den,
sběr papíru a podporují školu finančně
i materiálně. Spolupracujeme s Obcí jako zřizovatelem školy, s místními spolky. V červnu
byly uskutečněny volby nových členů školské
rady.
A školní rok 2011 - 2012? Odstartovali jsme
ho 1. září. Celkem – 215 žáků (z toho 23 prvňáčků) v 10 třídách, 20 pedagogů, 9 provozních pracovníků (z toho 4 ve školní kuchyni).
Ke změnám došlo ve složení pedagogického
sboru (M. Bednářová se vrátila z mateřské
dovolené, odešel Š. Kraj). Přeji nám všem –
žákům, zaměstnancům školy, rodičům
i prarodičům, aby byl i tento školní rok plný
pohody a radosti z poznávání a objevování
všeho nového.
Mgr. Zdeňka Krejčová
ředitelka ZŠ
Slavnostní otevfiení D-centra
Vnaší obci vyrostla na místě farní stodoly krásná
nová budova Multifunkčního centra aktivního života Dolní Dobrouč. Ovšem neobjevila se zde náhodou
– na jejímvznikumá zásluhy mnoho lidí, kteří tomuto projektuobětovali mnohé – třeba svůj volný čas,
síly fyzické i psychické nebo finanční prostředky.
Po náročných dvouletech, kdy tito lidé za faroubourali, plánovali, stavěli a zařizovali bylo jejich úsilí
korunováno v neděli 4. 9. 2011 slavnostním otevřením D-centra.
V předvečer oslavy před centrem vystoupila
hudební skupina Studená sprcha, která nás svým
koncertem příjemně naladila pro nadcházející den.
V neděli ráno se věřící sešli v kostele sv. Mikuláše,
kde mši koncelebroval sám Mons. Josef Kajnek.
Poté se všichni shromáždili před centrem, aby se
zúčastnili slavnostního přestřižení pásky. Jakmile
bylo oficialitám učiněno zadost, mohl se každý
vydat na obhlídkucentra podle své libosti – mohl se
podívat do otevřeného klubu, kluboven, sálu, do klubovny Mateřského centra U Krtečka nebo ven na
zahradu - či mohl ochutnat z pestré nabídky občerstvení.
V otevřeném klubu se příchozí mohli odreagovat
při stolním fotbálku, kulečníku či ping-pongu nebo
si mohli prohlédnout nejlepší návrhy plakátů, které
vytvářeli žáci ZŠ. Vsále byl prostor k posezení i ke
zhlédnutí fotografií z průběhu stavby, jež byly promítány na plátno. Svůj program v D-centru prezentovalo i Mateřské centrum U Krtečka, které se sem
přestěhovalo. V horních klubovnách probíhaly
další atraktivní programy: workshopy tvořivého
kroužku (vyráběly se zde zápichy z drátků a korálků,
modelovalo se ze samotvrdnoucí hmoty, tvořily se
náušnice), názorná ukázka hravého doučování (děti
i dospělí si vyplňovali zábavné pracovní listy)
a místo se našlo i pro misijní koutek. Kromě těchto
aktivit byla k dispozici i zahrada s pískovištěm
a prolézačkami pro děti nebo atrium s lavičkami
a stoly pro příjemné venkovní posezení.
Program doprovázelo vystoupení Dechové hudby
Dolní Dobrouč, kterouv pět hodin odpoledne vystřídal koncert vážné hudby v podání dvou “dobrouč-
ských rodáků” – Radka Skalického a Jana Duška.
Celá akce se vydařila, což dokládá i vysoká návštěvnost – podívat se přišli nejen Dobroučáci, ale zavítali sem také návštěvníci z okolních měst a obcí.
Doufejme, že v podobně příjemném duchu se ponesouvšechny akce, které se v centruuskuteční.
O tom jak můžete využít D-centrum i vy,
se dozvíte na webových stránkách
www.dcentrum.farnostdobrouc.cz.
Marie Skalická
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.10
„·ance“ po pÛl roce
svou dcerou. Její komunikace je omezená pouze
na příkazy, na které dcera nereaguje, a maminka
to pak umí řešit pouze křikem, vyhrožováním nebo
nářezem. V tomto případě se snažíme mamince
vysvětlovat, jakým způsobem má s dcerou mluvit,
jak ji může motivovat, aby něco udělala,
a komunikaci mezi nimi se snažíme přímo korigovat.
Nový projekt Oblastní charity Ústí nad
Orlicí „Šance pro rodinu“ má za sebou šest
měsíců svého trvání. Podstatou této aktivity je
prevence v rodinách ohrožených odebráním
dítěte do ústavní výchovy. Sociální pracovníci
Charity docházejí k lidem, kterým pomáhají
vytvořit v rodině takové prostředí, aby v ní děti
mohly bezpečně vyrůstat. Snaží se učit rodiče,
kteří mnohdy sami pocházejí ze sociálně slabých poměrů, jak pečovat o děti a domácnost.
Je jasné, že ve sféře rodinných vztahů je půl
roku příliš krátká doba na to, abychom cokoliv
hodnotili. Přesto se za tu dobu leccos událo služeb sociálních pracovníků „Šance“ využívá
již osm rodin na území Orlickoústecka, stále se
prohlubuje spolupráce s odbory sociálně právní
ochrany dětí, byl zaznamenán zájem médií atd.
Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí projektu Daniely Dorčincové:
S kolika OSPODy spolupracujete?
K dnešnímu dni jsme navázali kontakty
s odbory sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové,
Lanškrouně a Králíkách.
Spolupráce
a komunikace s nimi je velmi dobrá - průběžně si
předáváme informace a případy konzultujeme. Je
to velmi důležité, protože právě OSPODy nám
doporučují rodiny vhodné do našeho projektu.
Tato práce musí být někdy vyčerpávající, jak
to snášíte?
Je to hodně náročné a často to je jako na houpačce. Jsou okamžiky, kdy si říkáme, že se věci
daří, že je dobře nakročeno k pozitivní změně,
a pak zas přijde nějaký pád, pocit marnosti
a beznaděje… V týmu o všem hodně mluvíme,
abychom se z těchto pocitů vypovídali a našli
motivaci pro další práci s rodinou.
Kolik pracovníků tento projekt v rámci
Oblastní charity zajišťuje?
Zatím jsme dva a máme na starosti osm rodin.
Aby naše práce byla efektivní, museli jsme přijmout další zaměstnance, takže během léta budeme čtyři.
Můžete nám říci, s jakými problémy obecně
přicházíte v rodinách do kontaktu?
V několika případech řešíme potíže s financemi
a dluhy, ze kterých často vyplývá nedobrý psychický stav u rodičů a následně porušené vztahy
s dětmi. S finančními potížemi často souvisí
neplacení výživného, nezaměstnanost atd. Dále
řešíme třeba agresivitu dětí ve škole, hyperaktivitu, toulání se po ulicích atd. V mnoha případech
se setkáváme s tím, že si rodiče neumí zorganizovat čas, neumí si naplánovat den, mají problém
s běžnými činnostmi – např. uvařit nebo uklidit a pak nemají sílu na výchovu dětí.
Dá se říci, že problémy dětí vycházejí
z nepříznivého rodinného prostředí?
Určitě ano, jenže rodiče si to často neuvědomují. Proto se snažíme dovést je k tomu, aby si
tento fakt připustili, aby na sobě začali pracovat
a dokázali udělat sebemenší změnu k lepšímu.
Často to je pouze otázka komunikace. Docházíme
třeba do rodiny, ve které maminka neumí jednat se
Co se vám za půl roku podařilo a jak vás vnímají rodiny, do kterých chodíte?
Dvě rodiny jsme navázali na psycholožku, ke
které rodiče s dětmi docházejí. Podařilo se nám
přimět několik lidí k tomu, aby si zašli vyřídit své
odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešit dlouhodobý problém se zapojením elektřiny. V těchto
případech stačilo naše klienty do institucí pouze
doprovodit, protože se báli tam jít sami.
Všechny rodiny nás berou jako pomoc, máme
u nich důvěru a mohou se na nás kdykoli obrátit.
Občas to od lidí i slyšíme – že jsou rádi, že na to
nejsou sami a že jsme pro ně psychickou oporou.
Tento projekt můžete podpořit dárcovskou
SMS:
jednorázově ve tvaru:
DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
roční podpora:
DMS ROK SANCEPRORODINU na číslo
87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí
n.O. obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude
automaticky odečítána částka 30 Kč každý
měsíc. Více na www.darcovskasms.cz
Děkujeme.
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Den charity poprvé v Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádala v
sobotu 10. září na zahradě orlickoústeckého
děkanství zábavné odpoledne pro širokou
veřejnost. V úvodu byly prezentovány charitní
služby, pro děti byla připravena řada soutěží a
her. Kulturní program, který byl koncipován
jako poděkování všem příznivcům charity, přilákal kolem 150 návštěvníků.
Den charity je celonárodní akce, kterou pořádají jednotlivé organizace Charity u příležitosti svátku patrona charit, sv. Vincence z Pauly
(27.9.) Oblastní charita Ústí nad Orlicí organizovala Den charity poprvé s cílem propagovat
své služby a vyjádřit poděkování. Činnost
Oblastní charity nezištně podporuje hodně lidí
– dobrovolníků, asistentů Tříkrálové sbírky a
koledníků, sponzorů. Den charity je příležitost, jak všem těmto lidem poděkovat.
V bohatém programu jsme viděli break dance
v podání Deep skillz crew, Patrika Jandejska,
který předváděl točení obručemi, mladé kouzelníky, sourozence Lorencovy, muzikálové melo-
die v podání nevidomého zpěváka Radka Žaluda
a nakonec country a Wejvrat. Děti se mohly
vydovádět na trampolíně, zasoutěžit si nebo
zkusit chůdy.
Zábavného odpoledne v příjemných prostorách farní zahrady v Ústí nad Orlicí se zúčastnilo kolem 150 návštěvníků.
Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.11
sport
Rozvrh hodin – Tûlocviãna základní ‰koly
hodina
pondûlí
úter˘
stfieda
pátek
ãtvrtek
800
sobota
nedûle
Stolní tenis
Nohejbal
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Orel Ïáci
Rodiãe s dûtmi
1700
00
18
Kalanetika
1900
Aerobik
2000
Stolní tenis
Zumba fitness
Cviãení Ïeny
Dechové cviãení
Aerobic
Volejbal mix
Volejbal Ïeny
2100
Sportovní úspûchy
Jany Matyá‰ové
Rozvrh hodin– Víceúãelová sportovní hala
hodina
pondûlí
úter˘
1000
stfieda
ãtvrtek
pátek
Z·
Z·
1100
00
12
1300
Z·
Z·
Z·
Z·
1400
1500
1600
Fotbal elévové
Tenis
Fotbal elévové
Tenis
SDH D. Dobrouã
SDH D. Dobrouã
Fotbal dorost
1700
1800
Tenis
OREL atletika
Orel florball
Fotbal muÏi
Contipro
USSPA
1900
2000
FBK OT - fl. Ïeny
Volejbal
SDH Lan‰perk
OREL - fl. muÏi
2100
2200
Mistrynû âR 2011
Kolektivní sport – hokejbal Letohrad - přípravka - oslavil vítězství. Kolektiv získal
prvenství na Mistrovství ČR 2011. Členkou
týmu je naše občanka – žákyně Kristýna
Mačátová.
Úspěchy Kristýny:
- několikrát byla vyhodnocena jako nejlepší
obránce,
- hrála na mistrovství republiky i za ženy
(čtvrté místo)
- v současné době hraje za Letohrad a hostuje
u društva Heřmanův Městec
-red-
Chtěl bych veřejně a upřímně pogratulovat
p. Janě Matyášové, zaměstnankyni obecního
úřadu, k mimořádným sportovním úspěchům,
kterých v letošním roce dosáhla. Na Mistrovství
světa v běhu do vrchu 2011 v silné konkurenci
v italské Paluzze obsadila v jednotlivcích ve
své kategorii 5. místo a navíc 2. místo
v soutěži družstev. Završením veleúspěšné
sezóny je 1. místo na Mistrovství ČR veteránů
v běhu do vrchu 2011 – Běh na Hejšovinu.
Zaslouží si obdiv a obrovské uznání za to, co
dokázala. Běhu se věnuje již dlouhou dobu
a postupně se vypracovala až na samotnou
špičku. Denně ji můžeme vidět trénovat na silnici k Petrovicím. Úspěchy se nechlubí a také
mě žádala, abych to veřejně neprezentoval
v našich novinách. Ale neodolal jsem
a domnívám se, že každého úspěšného, který
něco dokázal, je potřeba vyzvednout. Je to
mimořádný úspěch „Dobroučáka“. Děkuji za
skvělou reprezentaci naší obce a přeji mnoho
dalších podobných úspěchů.
Pavel Šisler
starosta obce
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.12
spolky
T˘den pestr˘ch prázdnin
nejen v hasiãské zbrojnici – poprvé. Dûkujeme ...
Místní skupina Českého červeného kříže
v Dolní Dobrouči uskutečnila v týdnu od 8. do 12.
srpna 2011 pro děti od 5 do 10 let poprvé-týden
pestrých prázdnin nejen v „Hasičárně“.
Bylo přihlášeno celkem 17 dětí. Scházely se
denně od 7 hodin, rodiče si děti vyzvedávali v 16
hodin. Žádné dítě nebylo nemocné, takže docházka
byla denně 17 dětí.
Díky paní učitelce Evě Kmoníčkové byl na
každý den připraven pro děti bohatý program.
Denně po dobrém obědě se děti zábavnou formou
učily angličtinu.
Poděkovat chceme kuchařkám, především paní
Melánii Horákové, která ochotně vykonávala
funkci hlavní kuchařky a spolus. paní Marií Malou
a paní Marií Motyčkovou připravovaly každý den
pro nám svěřené dětičky chutné svačinky a obědy.
Tady patří poděkování paní Daně Hrdinové,
která nám denně vozila čerstvé EKO - maso.
Poděkování paní Janě Bartošové, která nám vyjednala v pekárnách v Letohradě výborné koláče
a čerstvé rohlíky, v Nekoři housky a vánočky.
Děkujeme za sponzorské dary vedoucím pekárny
v Letohradě a v Nekoři.
Děkujeme vedoucím pracovníkům Silyby – panu
Ing.Hovadovi, panu Ing.Vlastimilu Vackovi, panu
Jiřímu Skalickému, panu Davidu Hrdinovi, paní
Zdeně Duškové a slečně Rochlové – za pěkné přijetí a srozumitelný výklad, praktické ukázky práce na
kombajnu, prohlídka elektrárny, kravína, drůbežárny-péče o kuřátka. Díky za zajištění dopravy dětí na
čtvrteční výlet na Žampach – zapůjčení pro děti
zajímavého dopravního prostředku –Avie a ochotného a hodného řidiče pana Jiřího Skalického.
Děkujeme panuIng. JosefuNovákovi za poutavý
a dětem srozumitelný výklad o zásahu, ukázky
hasičské výstroje, techniky, aut apod.
Poděkování panu Ing. Aleši Novákovi a výboru
hasičů za zapůjčení kuchyně, kde mohly šikovné
kuchařky připravovat výborná jídla.
Poděkování panu starostovi – Obci Dolní
Dobrouč - za zapůjčení prostorů v Hasičské zbrojnici, bez kterých by se pobyt dětí nedal uskutečnit.
Poděkovat chceme též panu Michalu Vackovi,
který pozval děti na tenisové kurty, aby si alespoň
zkusily nebo zahrály tenis. Děkujeme.
Ve čtvrtek jsme vyjeli již zmíněnouAvií na výlet do
Arboreta a parku v Žampachu. Zde měly děti plno
zážitků.
Pracovnice domova je povozily na koních. Větší
děti na velkém koni, malé děti na malém. Moc se
nám to líbilo. Další milé překvapení čekalo děti
v pokojíčku muzikoterapie, kde nás mile přivítaly
2 pracovnice, které dětem poutavě povyprávěly
a pozvaly je k relaxačnímu odpočinku do tajemného pokojíčku. Děti si mohly vyzkoušet některé
neobvyklé hudební nástroje. V zámeckém parku
děti posvačily, pohrály si, vyšly na vyhlídkua plni
zážitků jsme se s hodným a trpělivým řidičem vraceli zpět.
Děkujeme všem pracovnicím Domova pod hradem Žampach, které se dětem věnovaly a obohatily
tak náš program.
Poděkování panu Martinu Hodovalovi
z oblastního spolku Českého červeného kříže
v Ústí nad Orlicí za praktické ukázky první pomoci, srozumitelné vysvětlení dětem.
Ve středu a ve čtvrtek obohatila náš program také
slečna učitelka Žaneta Motlová. Vyrobila s dětmi
bločky pro maminky a ukázala, jak se pracuje
s keramickou hlínou, a pomohla jim vyrobit drobné dárečky. Žaneto, děkujeme.
Paní učitelce Kmoníčkové pomáhaly praktikantky – Veronika Bílková a Michaela Langrová, které
se většinou věnovaly nejmladším dětem. Veroniko
a Míšo, děkujeme. Také děkujeme paní Haně
Plevákové, která nám také ochotně pomáhala.
Poslední den jsme v 10 hodin vyšli na vycházkový výlet do lesa spojený se stopováním
a hledáním pokladu. Po náročné cestě si děti opékaly EKO-párky. Při zpáteční cestě rozházela
p. učitelka barevné čtverečky papíru, které děti sbíraly. Větší děti sbíraly písmenka, ze kterých pak
odpoledne skládaly slova a soutěžily, kdo má nejvíce slov. Menší děti, kdo má nejvíce čtverečků.
Cesta zpět jim tak uběhla, každý chtěl nasbírat co
nejvíce. Otázky a úkoly při stopování připravil
Matouš Bílek. Děkujeme, Matouši.
Co patří ke každé akci je příprava a konečný úklid.
Potřebná vybavení klubovny – hry, rehabilitační bazén, hračky, podložky apod. přivezli
a připravili pan Karel Bílek, p.Veronika Bílková,
p.Marie Motyčková. Děkujeme. Přestěhování po
ukončení do mateřského centra zajistila paní Ilona
Kubíčková a Marie Křivohlávková. Děkujeme.
Úklid kuchyně a přípravu před použitím provedly paní Melánie Horáková, p. Marie Motyčková.
Konečný úklid všech používaných prostorů –
kuchyně, klubovny, herny, záchodů, šatny, chodby, abychom vše předali v pořádku, provedly paní
Milena Hrdinová, p. Marie Motyčková, p. Vlasta
Vacková. Děkujeme.
Nakonec poděkování, aby se tento pobyt mohl
vůbec začít připravovat, patří paní učitelce Evě
Kmoníčkové a hlavní kuchařce paní Melánii
Horákové. Díky Vám jsme mohli tento 1. Pestrý
týden prázdninového pobytu dětí nejen
v Hasičárně, uskutečnit. Bez Vás by to nešlo!!!
Děkujeme!
Snad jsem na nikoho ochotného nezapomněla.
Poděkování patří všem, kteří se na dobré práci
podíleli.
Za MS ČČK Věra Šilarová
Mladí hasiãi po roce opût na mistrovství republiky
Jako již tradičně, tak i letos se mladí hasiči
z Dolní Dobrouče zapojili do celostátní hry PLAMEN. Tato hra je provozována na několika úrovních - okresní, krajská a republiková.
Nejdříve je zapotřebí postoupit z okresního
kola do krajského. Z každého okresu postupují do
kraje dvě družstva. V okrese Ústí nad Orlicí se
postupové kolo konalo 27.-28.5. v Mladkově.
Nám se podařilo postoupit z druhého místa hned za
Lukavicí. Věděli jsme, kde jsme udělali chyby,
proto jsme si stadion v Mladkově domluvili pro
sebe a doufali, že dvě celodenní soustředění se
někde projeví.
Dne 11.6.2011 se v Třemošnici (okr. Chrudim)
konalo krajské kolo. Zde se utkalo 8 nejlepších
družstev z Pardubického kraje. Z krajského kola
postupuje jen jedno, to znamená, že zde není prostor na chyby. Nám se dařilo a dosahovali jsme své
nejlepší časy. Nikomu jsme nedali šanci a stejně
jako v loňském roce porážíme všech sedm druž-
stev. Na druhém místě za námi opět Lukavice.
Měli jsme tři týdny na trénování. Stejně jako
před krajem jsme trénovali v Mladkově na stadionu. Scházeli jsme se takřka denně a snažili se ladit
detaily. Hodně jsme se zaměřili na závod požárnické všestrannosti (braňák), ten se v krajském kole
neběhal.
Mistrovství se konalo ve dnech 2.-4. 7.
v Ostravě- za účasti patnácti nejlepších družstev
z celé republiky.
Cestou na mistrovství jsme zatrénovali požární
útok na soutěži v Bystrci, hned po pokusu jsme
odjeli směr Ostrava. (Odpoledne jsme dostali zprávu, že jsme v Bystrci vyhráli.)
Po příjezdu na městský stadion Ostrava
Vítkovice proběhla nezbytná presence a kontrola
všech dokladů. Následovalo ubytování a porada
vedoucích.
Ještě v den příjezdu odpoledne se běžel závod
požárnické všestrannosti v Ostravě Porubě.Děcka
do toho dala opravdu vše. O tom vypovídal jejich
výraz po doběhnutí náročné trasy.
Večer na poradě vedoucích jsme se dozvěděli
radostnou novinu - v ZPV jsme druzí. První medaile z mistrovství byla jistá.
Druhý den jsme se probudili do deštivého rána.
Na programu byly tréninky požárního útoku
a útoku CTIF. Za vytrvalého deště jsme se snažili
osahat aspoň to nejnutnější. Stejně jako loni se
šlo se společným strojem, ale letos už to pro nás
nebyla taková novinka.
Nikdo však nevěděl, co bude odpoledne, protože
závodní dráha byla samá voda a tím pádem
i nebezpečná. Štáb soutěže prokázal svojí profesionalitua dění přestěhoval do atletického tréninkového tunelu. Vonom tuneluse běžela štafeta dvojic
a přebor jednotlivců.
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
Nejhůř dopadli fanoušci, kteří za námi přijeli.
Zůstali na prázdném stadionu, protože v tunelu
nebylo pro ně místo.
Štafeta dvojic se nám povedla a bylo z toho páté
místo. Po druhém dni jsme usínali s pocitem dobře
rozehrané hry.
Třetí a závěrečný den začínal trochu radostněji,
nepršelo.Program byl od rána nabitý. Začínalo se
štafetou CTIF. První pokus nebyl podle našich
představ, ale v druhém jsme ukázali, že v Ostravě
nejsme omylem. Čtvrtým místem v této disciplíně
jsme se dostali na druhé místo v průběžném pořadí.
Pokračovalo se útokem CTIF, disciplína, ve které
jsme si hodně věřili, se nám vyloženě nepovedla
ani v jednom pokusu.
Ale ani deváté místo nás neodradilo od dalšího
boje, ještě nás čekaly dvě disciplíny.
Následovala štafeta 4x60m. Hned, jak jsme
doběhli, na světelné tabuli se rozsvítilo, že ve štafetě jsme druzí. Radost byla veliká, ale na startu
stálo ještě devět družstev, mimo jiné i Měník,
který byl velkým favoritem. K naší velké radosti
tam dvojka vydržela až do konce. Další cenná trofej z mistrovství byla naše.
Do poslední disciplíny nastupujeme s druhým
místem v celkovém sčítání. Čekal nás požární
útok s erární stříkačkou a na nástřikové terče.
str.13
Startovali jsme za vytrvalého deště a čas nebyl
úplně k naší spokojenosti. Osmé místo v PÚ znamenalo celkovou čtvrtou příčku.
Už nás čekal jen slavnostní
nástup
a vyhodnocení. ZOstravy jsme přivezli takzvanou
bramborovou medaili, ale jak jsem psal před
rokem “ kdo se umístí do pátého místa, je to špička“. Amy jsme na té pomyslné republikové špičce druhý rok za sebou. Letos jsme k tomu ještě přidali dvě stříbra z dílčích disciplín.
Poděkování patří nejen soutěžnímudružstvu, ale
všem, kdo nás podporují a fandí požárnímu sportu.
Musím pochválit i naše fanoušky, kteří do Ostravy
vážili cestu. Patřili na stadiónu k těm nejlepším
a nejhlasitějším.
O úspěch Dolní Dobrouče v hasičském světě se
zasloužili Rudolf Schmidt, Libor Strnad, Šimon
Skalický, František Maixner, Rudolf Rajnet,
Matěj Rajnet, Vojtěch Uchytil, Ludmila
Dvořáčková, Mariána Maixnerová, Bohumila
Kodešová, Kateřina Kovandová.
Průběh celého mistrovství můžete zhlédnout ze
záznamu na hasičské televizi www.hasici150.tv
Díky všem, kdo se jakkoliv podíleli na tomto
úspěchu.
Rajnet Rudolf
Vedoucí mládeže
Mladí hasiãi soutûÏili v Dolní Dobrouãi
V nedûli 28. 8. 2011 bylo na fotbalovém hfii‰ti v Dolní Dobrouãi nezvykle mnoho hasiãÛ. Konal se zde jiÏ osm˘ roãník soutûÏe
mlad˘ch hasiãÛ O pohár starosty obce Dolní Dobrouã.
Soutěžit přijelo 16 družstev mladších žáků ve
věku od 6 do 11 let a 12 družstev starších žáků
ve věku od 11 do 15 let. Závod byl pátým
v seriálu Ústecko - orlické ligy, do které se
započítává osm závodů.
1
družstvo
Letohrad
80,06
š. dvojic 1
š.dvojic 2
body
1
23,45
27,48
1
body celkem
20,69
18,13
body
5
18,32
p. útok 2
86,56
3
p. útok 1
21,09
4
8
9
9
Lubná
109,19
5
Knapovec
104,81
Dolní Dobrouč C
107,19
Přívrat A
133,09
Choceň B
124,88
4
6
Lukavice
Dolní Dobrouč A
Letohrad-Kunčice A
7
Dolní Dobrouč B
10
Dolní Třešňovec
8
9
11
12
13
14
15
16
Choceň A
Horní Sloupnice
Letohrad-Kunčice B
Přívrat B
Dolní Dobrouč D
ním nástupu, promluvil místostarosta obce
a starosta SDH.Poté už bylo vše jen na závodnících. Počasí přálo všem, ale vyhrát mohl jen
jeden.
celkové pofiadí kategorie mlad‰í Ïáci
2
3
Do Dolní Dobrouče zavítala i družstva
z okolních okresů - Bludov okr. Šumperk,
Choltice okr. Pardubice a Lubná okr Svitavy.
Na programu byla štafeta dvojic a požární
útok na dva pokusy. Na zahájení, při slavnost-
72,28
68,28
81,81
89,94
80,5
107,75
164
224,31
145,56
8
7
89,68
114,66
2
6
134,69
242,34
9
4
11
13
10
15
12
16
14
21,15
18,72
19,26
N
24,46
41,54
22,09
23,13
25,19
24,08
31,29
N
55,12
21
19,93
34,85
20,8
20,85
7
10
6
15
3
5
15
31,39
13
35,1
67,95
27,22
24,61
50,1
9
2
34,98
24,91
4
9
10
11
14
12
16
10
11
19
20
23
23
26
26
28
30
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
1
2
3
družstvo
Dolní Dobrouč A
Lukavice
Letohrad-Orlice
4
Lubná
7
Letohrad
5
6
8
9
10
11
12
Dolní Dobrouč B
Bludov
Knapovec
Letohrad-Kunčice
Choltice
Horní Sloupnice
Přívrat
str.14
celkové pofiadí kategorie star‰í Ïáci
š. dvojic 1
53,43
š.dvojic 2
body
50,16
66,66
56,5
2
p. útok 1
60,35
1
6
15,99
5
16,26
60,18
60,19
57,44
64,47
91
80,85
61,91
76,91
87,81
73,56
86,35
4
3
8
12
10
7
9
11
N
p. útok 2
14,46
body
16,25
16,64
1
body celkem
16,36
3
4
4
10
7
15
15,35
15,56
21,67
N
17,84
17,84
19,61
18,3
18,02
17,57
N
23,95
22,61
17,8
17,49
38,59
23,07
2
5
8
6
8
12
11
10
3
6
10
11
18
18
19
20
21
družstvo starších A
družstvo starších B
družstvo mladších A
družstvo mladších B
družstvo mladších C
družstvo mladších D
Ještě před závěrečným nástupem proběhl
takzvaný dobroučský superpohár. V superpoháru si to rozdala čtyři nejlepší družstva z obou
kategorií v paralelním útoku. Toto bylo velice
divácky atraktivní.
Pak už následoval jen nástup a předání cen
všem soutěžícím. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám pomohli uskutečnit tuto akci
pro hasičskou mládež. Dále pak každému, kdo
přispěl ke zdárnému průběhu akce.
Na závěr - zvu Vás na ročník devátý, který
bude poslední srpnovou neděli v roce 2012.
Rajnet Rudolf
Vedoucí mládeže
Hasiãsk˘ víkend na Lan‰perku
Druhý zářijový víkend bylo v Lanšperku opravdu rušno. Sbor dobrovolných hasičů Lanšperk
pořádal v sobotu10. září již třináctý ročník soutěže
v požárním útoku Pod hradem Lanšperkem
a v neděli 11. září byl u příležitosti 105. výročí
založení sboru vysvěcen nový sborový prapor.
Soutěž Pod hradem Lanšperkem byla zařazena do
seriálu Velké ceny Ústeckoorlicka 2011, tím měla
zajištěnou účast většiny družstev z okresu, která
bojují o titul v této ceně. Soutěž se běhá na dráze pro
2B jak v kategorii mužské, tak ženské, což je v tuto
chvíli jediná soutěž na takovémto typu dráhy
v celém seriálu soutěží. Jediná soutěž na 2B
v mužské kategorii je také jedinou příležitostí, jak
překonat rekord této dráhy, který po dva roky drželo družstvo mužů z Lanšperka s časem 15.14
s. V mužské kategorii se tento rekord na letošním
ročníku otřásal hned několikrát, překonat se jej
však podařilo pouze družstvu Kunčice B, které stanovilo svým útokem rekord nový s hodnotou
14.79 s. V mužské kategorii odstartovalo celkem
18 mužstev, mezi nimiž bylo i družstvo spřáteleného sboru z Českého Rudolce (okres Jindřichův
Hradec), které letos přijelo bojovat se zcela omlazeným týmem. První tři příčky obsadili Letohrad Kunčice B 14.79 s., Letohrad – Orlice 15.22
s. a Bystřec A s časem 15.36 s. Domácí mužstvo
obsadilo až osmou příčku za útok v čase 16.31 s.,
což pro ně na domácí soutěži bylo celkem zklamání.
I v ženské kategorii se bylo na co dívat. Soutěžit
pod Lanšperk přijelo 11 družstev žen, která předvedla vydařené útoky. 1. místo obsadilo družstvo
České Rybné 18.09 s., 2. místo Letohrad– Kunčice
18.23 s. a třetí místo Turov s časem 18.44 s.
Po ukončení oficiální soutěže proběhl tradiční
Superpohár žen a mužů, kdy mužská družstva soutěží pouze ve čtyřčlenném složení a ženská družstva
ve složení pětičlenném. Vítězi obou kategorii
Superpoháru se stala domácí družstva.
Soutěž se vydařila i přes počáteční nesnáze, které
zapříčinilo špatné počasí v předešlém týdnu, kdy tři
dny před závodem byla dráha zatopena přívalovým
deštěm. Jen díky velkému nasazení členů sboru
a techniky bylo možné uvést dráhu zpět do použitelného stavu.
Sobotou ale hasičské dění v Lanšperku nekončilo. Nedělní den patřil slavnostnímu vysvěcení
nového sborového praporu a oslavě 105. výročí
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.15
založení sboru. Slavnostního průvodu a vysvěcení
praporufarářem Jánem Kubisem se zúčastnil starosta obce Pavel Šisler, čestný náměstek předsedy
kilometrůvzdáleného Českého Rudolce. Při doprovodném programu se představilo družstvo mužů
z Lanšperka při nepříliš podařeném útoku
SHČMS Josef Netík, starostka OSH paní Eva
Faltusová, čestný starosta OSH Emil Dušek, předseda OKRR OSH Josef Matějka a v neposlední řadě
autor praporu pan Zdeněk Velebný s manželkou.
Podpořit náš sbor přijeli zástupci sborů SDH Dolní
a Horní Dobrouč, Hnátnice, Bystřec, Kunčice,
Černovír, Letohrad Červená a také kamarádi z 200
s historickou stříkačkou, družstva dětí z SDH Dolní
Dobrouč se svými podařenými útoky a zlatým hřebem odpoledne bylo Labutí jezero v podání tanečního souboru SDH Dolní Dobrouč. Hasičské veselí
skončilo až v nedělních nočních hodinách.
Kristýna Skalická
Sborov˘ prapor SDH Lan‰perk
Sborový prapor bohužel do nedávné doby
v lanšperském sboru chyběl a byl tajným snem
nejednoho člena sboru. Je to symbol, ke kterému
každý sbor takzvaně vzhlíží a který členy s jedním
posláním spojuje. V letošním roce vedení sboru
oslovilo úspěšnoufirmuVelebný & Fam – Vyšívání
z Ústí nad Orlicí, která se postarala o návrh
i celkovou realizaci praporu.
Prapor je zhotoven z vlajkového sametu a je
vyšit uměleckou stínovanou výšivkou. Z jedné
strany je samet modré barvy s vyobrazením sv.
Floriána, patrona všech hasičů, v pozadí se symbolem obce hradem Lanšperkem. Po stranách praporu
z této strany je vyobrazena historická ruční stříkačka s navijákem, kterou sbor zrekonstruoval
u příležitosti 100. výročí založení. Ze strany druhé
je na červeném sametuvyšit hasičský znak se symbolem L(Lanšperk), který nesou dva kohouti, kteří
dle pověsti zbořili čertovi most, který stavěl mezi
hradem lanšperským a žampašským.
Prapor samotný je vyroben novou technologií
s použitím dosud neužívaných grafických prvků.
Velkým úspěchem je jeho umístění na 2. místě
v prvním ročníku atraktivní soutěže, kterou
v Hodějicích na Vyškovsku pod záštitou ředitele
HZS Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiřího
Pelikána připravily Hasičská společnost Červinka
a Sbor dobrovolných hasičů Hostěrádky – Rešov,
kde porota posuzovala celkem 17 praporů dobrovolných hasičů.
Velké poděkování členů SDH Lanšperk za pořízení nového praporu patří tvůrcům praporu firmě
Velebný & Fam a sponzorům v čele s Obcí Dolní
Dobrouč, kteří přispěli finančními částkami na
pořízení praporu i oslavu jeho vysvěcení.
červená strana praporu
modrá strana praporu
Kristýna Skalická
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.16
100leté v˘roãí Orla v Dolní Dobrouãi
Psal se rok 1911, kdy se naši pradědové rozhodli po vzoru moravských bratrů pojmenovat křesťanský spolek v Dobrouči, zajišťující duchovní,
tělovýchovnou a kulturní činnost, na „Československého Orla v Dolní Dobrouči.“ Zdejší P. Josef
Flégr byl velkým propagátorem této myšlenky,
spolu s br. Josefem Polákem z Hradce Králové.
Náboženská horlivost P. Josefa Flégra se velkou
měrou podílela na orelské činnosti a náplni. Často
přicházel na cvičení, jak mládeže, tak starších
a nabádal k příkladnému chování nejen ve spolku,
ale i na veřejnosti. Orelský pozdrav „Zdař Bůh!“
byl naprostou samozřejmostí. Nejen naši otcové
a matky, kteří do Orla chodili, na tuto dobu vzpomínají s vděčností a láskou. Někteří si právě tam
našli tu pravou lásku do společného života.
Orelské exercicie formovaly mládež. Není náhodou, že z jejich řad vzešli naši tři kněží. V Orlu se
nejen cvičilo a vychovávalo pro čestný život, ale
zároveň bylo podporováno i národní cítění,
o čemž svědčí napříkladi to, že v roce 1933 Orel do
své průpravy jako první v republice zavedl brannou výchovu. Symbolikou k našemu orelskému
praporu jsou tři stuhy s nápisy: na bílé „V srdci
víru“, na červené „Vpaži sílu“ a na modré „Vmysli
vlast“.
Je až neuvěřitelné, co všechno naši předchůdci
dokázali ve svém volném čase. Během jednoho
roku 1925 byl postaven spolkový dům, ve kterém
se odehrálo mnoho divadel (i loutkových), pořádaly se akademie, besídky, plesy, zábavy, koncerty,
orelských dny s cvičením každý rok dožínky,
atd...
Orel se také u nás musel třikrát znovu obnovovat.
Nejprve po I. světové válce, kdy všichni schopní
muži válčili za císaře pána, a po II. světové válce,
ve které byl nacisty spolek Orel zakázán. Potřetí
byl Orel obnoven po rudé totalitě.
V roce 1992 při oslavách výročí 700 let Obce
Dolní Dobrouč byla ve slavnostním průvodu
početná skupina zástupců ve starých orelských
krojích s prapory, což můžeme považovat za takový symbolický počátek obnovení Orla u nás.
V současné době máme necelou sedmdesátku
členů, z toho je více než polovina mladších 18 let.
Naše činnost se zaměřuje hlavně na práci s dětmi.
Snažíme se, tak jako v minulosti, pokračovat ve
stejné náplni aktivit. Ve sportovní činnosti se orientujeme zejména na cvičení v tělocvičně ZŠ.
Tělocvičnunavštěvují maminky s dětmi, další skupiny cvičí na nářadí a hrají míčové hry, malou
kopanou, volejbal, vybíjenou, stolní tenis, florbal – vše ve třech věkových skupinách. Florbal
a futsal hrajeme v nové sportovní hale, kterouzbudovala obec. Nově se rozbíhá atletika – běžecký
oddíl.
Naší největší akcí pro veřejnost je bezpochyby
každoročně pořádaný „Běh dobroučským krajem“.
Zhruba 250 závodníků v 25 kategoriích, od nejmladších až po veterány, ve svých kategoriích
zápolí vždy první sobotu v červnu. Hlavní okruh
polní a lesní cestou měří 7,65 km. Start je vždy ze
sportovního areálu u základní školy. V příštím
roce 2012 se tento běh poběží také jako
Mistrovství ČR veteránů. Nově jsme pořádali 10.
1. místo OAFL
září 2011 běh do vrchu na kopec Strážný, určený
pro kategorie dospělých a veteránů. Trať měla
délku asi 10 km.
Kolektivním sportem číslo jedna je v našem
Orlu určitě florbal. Orel Dolní Dobrouč pořádal
letos 2. ročník OAFL (Orlická amatérská florbalová liga), což je série několika florbalových turnajů. Je otevřená všem neregistrovaným hráčům florbalu, kteří si chtějí zahrát pro radost. Jsme rádi, že
se tato akce těší vzrůstajícímu zájmu týmů
z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí.
Kromě této sportovní činnosti se pravidelně
účastníme průvodu o Božím Těle, pietního aktu –
kladení věnců k památníku padlých, pořádáme
cestopisné besedy atd.
Výstavou dostupných dokumentů a výtiskem
brožury Od začátku až po současnost jsme si v září
připomněli 100leté výročí založení Jednoty Československého Orla v Dolní Dobrouči.
Jan Mařík
předseda
StráÏn˘ nahoru a dolÛ
V sobotu 10. září se konal 1.ročník běžeckého závodu Strážný nahoru a dolů. Hostitelem a
zároveň i zázemím se pro tuto akci stal nedávno
otevřený areál D-centra v Dolní Dobrouči.
Závod se běžel jako součást Iscarex poháru
2011 a Maratonstav Českého poháru v běhu do
vrchu 2011, pořadatelem závodu byl Orel Dolní
Dobrouč. Start i cíl byl umístěn v prostoru před
D-centrem a běžecká trať vedla po asfaltové
cestě směrem k Malově lípě, dále pak po polní
a lesní cestě do Kubova dolu, pokračovala stoupáním po louce Hutperkem a po lesní cestě k
Havířským dírám až na vrchol Strážného. Odtud
se sbíhalo lesem po cestě nad Horákovou kaplí
znovu až do Kubova dolu a tento okruh běžci
absolvovali celkem dvakrát. Na vrcholu
Strážného byla umístěna občerstvovací stani-
ce, kde měli běžci možnost se osvěžit douškem
vody od pramene u Horákovy kaple.
Na startu se sešlo celkem 58 závodníků z
širokého okolí, závodilo se v 11 kategoriíchod juniorů, přes dospělé, až po veterány. Na
náročné trati dlouhé 11,3km s celkovým převýšením 430m byly k vidění vynikající výkony.
Ti nejlepší atakovali výsledným časem hranici
45 minut. Vítězem kategorie Muži A se stal
Radek Hübl (Vencl tým Ústí nad Orlicí), kategorii Ženy A vyhrála Eva Skalníková (TJ Nové
Město na Moravě). Dobroučské barvy skvěle
hájila Jana Matyášová, která zvítězila v kategorii Ženy C. Ani ostatní Dobroučáci se ale ve
startovním poli neztratili.
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
Po náročném běhu měli závodníci možnost
plně využít a ocenit zázemí D-centra, šatny,
sprchy, relaxace, ve společenské místnosti si
pak účastníci dopřáli porce výborného těstovinového salátu. Někteří také využili příležitosti
a zhlédli výstavu 100 let Orla v Dolní
Dobrouči, která byla v těchto dnech v D-centru
instalována.
Nás, jako organizátory, velmi těšila slova
chvály účastníků závodu na vytyčení tratě,
skvělé zázemí, vynikající těstovinový salát …
To vše ještě umocnilo ideální „běžecké“ počasí,
závod se zkrátka vydařil a určitě nelitovali ani
ti, kteří do Dobrouče přijeli z daleka (Praha,
Liberec, Trutnov, Polsko …).
str.17
Za každou uspořádanou akcí stojí vždy nějací
nadšenci a pilné ruce. Ani tato nebyla výjimkou, a tak se patří na tomto místě upřímně
poděkovat všem organizátorům na trati, v cíli,
v areálu D-centra, zvláštní dík pro šikovné ruce
v kuchyni a v neposlední řadě pak všem sponzorům a Obci Dolní Dobrouč za technickou podporu při přípravě akce. Více naleznete na
www.bdk.orlicko.cz.
Petr Špinler
za organizační tým běhu Strážný nahoru a dolů
Skupina historického ‰ermu Lucrezia slavila ….
Skupina historického šermu Lucrezia slaví
v letošním roce své kulaté 20. narozeniny.
K tradičním akcím, které pořádáme každoročně
(pálení čarodějnic, turnaj v plážovém volejbale
a křapáčové hody), jsme při této příležitosti
připravili pro své příznivce „veřejnou oslavu“ Historický den.
Naším dnem D byla sobota 9.července 2011.
Již od pátečního odpoledne se začali sjíždět
účinkující, na dolním - šejvském hřišti za
potokem vyrostlo malé vojenské ležení
z období třicetileté války, vyšperkovali jsme
i naši „boudu“. V průběhu sobotního dopoledne
přijeli zbývající kamarádi šermíři a tanečnice,
červenobílý stan se stal jedním velkým teráriem (jak se později ukázalo, máme tady u nás
nebojácná dítka – celé odpoledne bylo možné
potkat děti s „plazivými“ náhrdelníky
a náramky...). S úderem čtrnácté hodiny se
z reproduktorů začala linout hudba, přicházeli
první návštěvníci a za svůj vstup dostali zaplaceno(!) pamětní mincí skupiny Lucrezia. Byla
pro ně připravena malá výstavka historických
zbraní, které používáme při svých vystoupeních, mohli si vyzkoušet střelbu z luku či si
prohlédnout výstavu exotických plazů.
Hlavní program začal v patnáct hodin.
Bravurně jej neprovázel nikdo jiný než náš
kamarád – dříve princ a král, dnes primář (měli
jsme štěstí, že se o prázdninách v „růžovce“
neordinuje) - Honza Čenský. Jako první se
divákům ukázal rajhradský Asmodeus, za ním
následovalo vrchlabské Rego, poté šermíři
z olomoucké skupiny Salva Quardia, břišní
tanečnice z Letohradu a českotřebovský Tartas.
Po celé odpoledne se jistě bylo na co dívat,
pobavilo vystoupení Terči a Šerči (dogdancing)
i klání zástupců skupin v jedné z disciplín Her
bez katastru. Závěr denního bloku učinilo
vystoupení naší oslavenecké skupiny –
Lucrezie. Všichni účinkující si odnesli pamětní
mince, podívat se na nás přišla i většina našich
bývalých členů – poděkování za jejich činnost
se jim dostalo osobně za potlesku diváků.
Objevily se i slzičky dojetí. Poté v programu
nastala asi hodinová odmlka, ve které se na
jevišti připravila hudební skupina No respect
rock z Pardubic. Muzikanti byli od svých
nástrojů odstaveni jen na chvíli - po setmění,
kolem 22. hodiny. To „Lukrécka“ rozjela na
hřišti svoje hrátky s ohněm. Na jejich konci se
rozzářila dvacítka na pomyslném dřevěném
dortu, který jsme tajně připravovali pro
Michala Krejčího jako poděkování, že to
s námi tak dlouho vydržel!
Dobrá zábava trvala až do rána, bylo dobře
nám a snad i návštěvníkům. Věříme, že kdo přišel, jistě nelitoval. A už teď se těšíme na další
setkání v „našem“ areálu na Šejvě.
Divákům i sponzorům za přízeň
děkuje SHŠ Lucrezia
39. HBK – Dolní Dobrouã 1. místo
Organizační výbor 39. Her bez katastru je ve
spolupráci s městem Letohrad, kunčickými hasiči
a za podpory sponzorů připravil na sobotu 16. 7.
2011 na hřišti v Kunčicích. Nástrahami bláznivých disciplín, které byly motivovány kunčickou
historií i současností, si prošlo 28 družstev.
Disciplíny byly velmi různorodé. Jednou vítězila
rychlost, podruhé šikovnost, jindy byla nutná
souhra všech pěti členů družstva. Dobroučáci (Eva,
Pavla, David, Lukáš a Michal) bojovali ze všech
sil a splnili si své předstartovní přání: stát na
bedně. Ajak to vše dopadlo? Dolní Dobrouč zvítězila, druhé místo obsadilo družstvo z Přívratu, třetí
skončilo Jablonné nad Orlicí.
Boj to byl urputný, ale čestný a především veselý, přesně v duchu hesla, který dali Hrám bez
katastru do vínku jejich zakladatelé už počátkem
devadesátých let minulého století (přesně v létě
před 20 lety): „Sportu zdar a srandě zvlášť“.
41. Hry bez katastru budou příští prázdniny v
Dolní Dobrouči. Jste srdečně zváni!
Za družstvo HBK Zdeňka Krejčová
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.18
Skauti jiÏ po páté nejlep‰í v republice
Žokejové z celé republiky touží po účasti na
Velké pardubické, fotbalisté mají Gambrinus
ligu, atleti zase upírají zrak k mítinku Zlatá tretra. Stejně tak i skauti mají svoje pomyslné
„mistrovství republiky“, pojmenované po
zakladateli českého skautingu – Svojsíkův
závod. Klání se koná jednou za dva roky, a to
zvlášť v dívčí a chlapecké kategorii. Skupina 57 kamarádů, kteří spolu fungují po celý rok jako
skautská družina, se musí nejprve probojovat
kolem okresním a pak zvítězit v kraji, aby se jí
dostalo té cti zúčastnit se kola celostátního
a zápolit o trofej sv. Jiří, patrona skautů.
V roce 1999 se to Delfínům z Dolní Dobrouče
podařilo a v nejvyšším kole závodu, jež se konalo v Říčanech u Prahy, dokonce vyhráli. Byl to
velký úspěch, Dobrouč zazářila. Kdo ale mohl
tušit, že na dalších 10 let malá víska závod
doslova ovládne. Roku 2001 na sebe vzala pořadatelství celostátního kola a chlapci doma
prvenství za velkého jásotu obhájili. Stejně se
jim vedlo i o dva roky později v BrumověBylnici, kde o pár bodů porazili nově se rodící
soupeře z nedalekého Lanškrouna. V roce 2005
se role obrátily, skauti z Lanškrouna v závodě
pořádaném doma vyhráli a Delfíni obsadili „až“
druhé místo. Chuť si ale spravili v dalším ročníku v Táboře, kde se jim i přes generační obměnu
družiny podařilo znovu zvítězit. V roce 2009
nastala malá pauza a Delfíni se republikového
kola neúčastnili, letos se však postarali o další
perfektní návrat. O víkendu 23.-25. září vyrazili
do Mladé Boleslavi, aby změřili síly s ostatními
vítězi krajských kol.
Celkem 12 dívčích a 13 chlapeckých hlídek se
přeneslo do prostředí druhé světové války, kde je
čekala důležitá vojenská mise, motivována příběhem Bratrstva neohrožených, který trefně připomínal silné přátelství, soudržnost, spolupráci
a oddanost druhů v těžkých časech. Každé družině
byl přidělen nepřátelský zajatec, kterého měla
v pořádku dopravit přes bitevní pole do spojeneckého tábora a uchránit před ním tajnou depeši.
Operace začala již v pátek večer, kdy hlídky prokazovaly, jak rozumí hvězdám, a v nočním orientačním běhu hledaly ztracené pojistky od
výbušnin. Po pár hodinách spánku se skupiny
vydaly na cestu bojištěm. Podle zakódovaných
informací si samy zakreslily do mapy stanoviště, jimiž bylo nutné projít, a také musely důkladně ukrýt depeši (vajíčko) tak, aby ji zajatec
nenašel a zároveň aby se nezničila. V průběhu
vojenské mise čekaly na družiny různé úkoly,
které měly prověřit jejich fyzickou i psychickou
zdatnost, spolupráci, schopnost orientace
v terénu, důvtip i taktiku. Sdělit spojencům co
nejpřesnější polohu nepřátelského bunkru
pomocí vysílaček, rozpoznat rostliny a podle
hmatu dřeviny, projít minovým polem, zachytit
nepřátelské zvukové signály, poradit si
s lanovými překážkami v 10 metrech nad zemí,
na lodi překonat vodní překážku, zachránit zraněné po pádu spojeneckého letadla, uvařit oběd,
starat se o zajatce a v časovém limitu dorazit na
určené místo – to nezní jako procházka růžovým
sadem. Družiny si ale se vším poradily, některé
samozřejmě lépe než jiné, a nakonec všechny
dorazily do cíle, na zříceninu hradu Zvířetice,
kde ještě proběhla velká bojová hra.
V neděli mohli účastníci závodu jít buď na
bohoslužby, nebo si na památku namalovat
hrníček. Na slavnostním nástupu pořadatelé
vyhlásili výsledky sobotního snažení družin
a po mnoha nesrovnalostech a chybách ve
výpočtech bodů konečně vešli ve známost vítězové. Ano, máme důvod k radosti. Delfíni
z Dolní Dobrouče nezklamali, zvítězili a opět
vybojovali putovní trofej sv. Jiří. Hlídka ve
složení Filip Skalický, Petr Kapoun, Hynek
Otava, Karel Macek, Matouš Pecháček, Honza
Gabris a Lukáš Skalický se ve velké konkurenci
družin z celé republiky dokázala prosadit
a navázat na předchozí úspěchy dobroučských
skautů. Kluci, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!
Anežka Jakubcová
inzerce
Chcete jiÏ opravdu zhubnout?
Nebo se zdravû stravovat?
Pfiivezeme pro Vás zdarma celodenní
stravu, se kterou budete hubnout
správnû a jednodu‰e.
KRABIâKOVÁ DIETA
Informace a objednávky na
www.dietarozvoz.cz
mobil: 775 49 30 90
od 9 do 19 hod.
Pût dní v t˘dnu Vám DIETA ROZVOZ
nahradí kuchafie i dietního poradce.
Nevym˘‰lejte nûco,
co je jiÏ vymy‰leno.
Vhodné i pro diabetiky.
Celodenní a zdravá strava
od 170 Kã/ den.
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.19
spoleãnost
Îivotní jubilea oslavili:
Vítejte do života
70 let
75 let
80 let
Miroslav Vacek, Dolní Dobrouč
Anna Faltejsková, Horní Dobrouč
Jaroslava Horáková, Dolní Dobrouč
Ing. Jan Šváb, Dolní Dobrouč
Marta Víšková, Horní Dobrouč
Jana Marešová, Dolní Dobrouč
Josef Syser, Dolní Dobrouč
Anna Horáková, Dolní Dobrouč
Ladislav Kubový, Dolní Dobrouč
Zdeněk Falta, Dolní Dobrouč
od posledního vydání novin se narodily
tyto děti:
Mateo Jůza
Nikol Kubíčková
Matyáš Jasanský
Matěj Maixner
Iveta Šverclová
Štěpán Kalousek
Miroslav Zuzkovič
Stanislav Vavřín
Poslední rozloučení
Rozloučili jsme se:
s paní
Květoslavou Skalickou
Janou Čejkovou
Marií Ryšavou
a s panem Jaroslavem Vágnerem
Marcela Skalická
Stříbrnou svatbu
Miroslava Prokopcová, Horní Dobrouč
Františka Kovářová, Dolní Dobrouč oslavili manželé
Jindřiška Plívová, Dolní Dobrouč
Pavel a Petra Plívovi
Ladislav Prokopec, Dolní Dobrouč
Marie Plívová, Dolní Dobrouč
Václav Bárta, Dolní Dobrouč
Marie Maříková, Dolní Dobrouč
oslavili manželé
Jaroslav a Marie Bodlákovi
Věk, případně část obce místa trvalého pobyJosef a Kamila Brusenbauchovi
tu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky novin
Václav a Marta Kubíčkovi
máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za
pochopení.
Zlatou svatbu
Dne 4. ãervna 2011
byli v obfiadní síni
obecního úfiadu
pfiivítáni noví obãánci:
Petr Lipenský, Ondřej Beneš, Patrik Skalický
ãlánky
Jak jsem rozhnûval soudruha generála
V dnešní době zmizela pro mladé muže
povinnost nastoupit na dvouletou vojenskou
službu. Přineslo to své klady, ale i zápory. Naši
otcové nám vyprávěli o svých zážitcích-je
však málo vzpomínek na vojenskou službu
doby nedávné. Od svých vrstevníků z Dolní
Dobrouče slýcháváme, že měli vojnu vcelku
dobrou. Moje vzpomínka vám napoví, že tomu
bylo u mě jinak.
V padesátých letech (tedy před 60lety)jsem
nastoupil na dvouletou vojnu, doslovně vojnu.
Naše kasárna byla přebudována z tabákové
továrny. V továrně byly původně tři výrobní
haly a do každé upravené haly se vešlo 250
postelí, tedy v jedné místnosti nás spalo 250
vojáků. V jedné hale byli doslova nacpáni
budoucí velitelé tanku, ve druhé zase řidiči
tanku a ve třetí stejný počet tankových střelců.
Já jsem byl zařazen mezi řidiče tanku T 34. To
byly tanky, které přijely řízeny generálem
Jankem od Moskvy přes Duklu do Prahy.
Abychom se stali dobrými řidiči tanku, které
musely být stále bojově připraveny vyrazit
proti americkým válečným štváčům, nesměli
jsme se rozptylovat různými názory od civilistů ve městě, proto vycházky vojáků byly jen
výjimečné. Kasárna byla oplocena neprůhled-
ným plotem. Můj kamarád z Moravy dostal
telegram, že mu zemřela maminka. Ani hlavní
velitel posádky neudělil výjimku a prohlásil,
že je důležitější být připraven ve zbrani proti
západnímu nepříteli a že přítomnost na pohřbu
stejně jeho mamince nepomůže, aby byl uvědomělý a měl připraven svůj stroj (tank) k obraně
vymožeností pracujícího lidu. Samozřejmě můj
kamarád to oplakal, ale na pohřeb se nedostal.
V kasárnách však bylo dostatek chleba
a marmelády. Kultury však málo, neboť nebyla
ještě televize a přísný zákaz rádia v kasárnách.
Zato však pravidelné politické školení na PVS
(politicko- výchovná světnice). Tehdy ještě
tranzistorová rádia neexistovala, ale jedno
z prvních lampových přenosných rádií se mi
podařilo ukrýt do slamníku.
Mnoho měsíců v každém sále dýchalo stejný
vzduch kolem 250 chrápajících, občas páchnoucích (nevědomky) spolusloužících kamarádů, kde v úzkých uličkách mezi patrovými
a rozvrzanými dřevěnými lůžky jsme se sotva
otočili. Často byly noční poplachy a bylo nad
naše síly všechno předpisově sbalit a utíkat do
tankových garáží i potmě, nebo když venku
byl dvacetistupňový mráz. Zcela rozespalí pak
nasadit všechnu sílu pro ruční transport několika velmi těžkých akumulátorů z teplé místnosti (z baterkárny) a namontovat do tanku
a vyjíždět proti domnělému nepříteli, který prý
čekal za hranicemi. V případě tehdy hrozící
války naše tanky měly vyjíždět směrem
k západním hranicím proti západním tankům.
O sobotách, kdy důstojníci odešli ke svým
rodinám (pouze večer), my vojáci jsme seděli
namačkáni v úzkých uličkách, já někdy vyhrabal ze slamníku baterkové rádio a kluci kolem
mne dychtivě poslouchali muziku nebo jiné
pořady. Jakmile se na konci haly ozval silný
povel“Roto pozor“, to už přicházel důstojník
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
na kontrolu a rádio jsem musel hned uschovat
do slamníku.
Po několika měsících v této tankové poddůstojnické škole, velmi přísného režimu,nastalo slavnostní vyřazení poddůstojníků
a všichni měli být povýšeni.V uzavřeném
nádvoří kasáren nás stálo několik set vojáků
v řadách a čekali jsme, až na nás dojde řada.
Všichni velitelé tanků,tankoví střelci a řidiči
tanků získali hodnosti poddůstojníků.
Povyšování mnoha set vojáků v ten den trvalo
velmi dlouho, ale nakonec bez povýšení zůstalo 5 vojínů. Těchto pět jmenovaných vojáků
dostalo příkaz, aby vystoupili před nastoupenou jednotku. Zde jim bylo sděleno, že důvodem neuděleného povýšení je to, že prý poslouchali ukrytým rádiem zahraniční rozhlas. Mezi
těmi pěti jsem byl totiž i já. Prý bylo zjištěno,
že jsem si tajně donesl rádio. Byl jsem velmi
překvapený, protože Svobodná Evropa byla
velmi rušená a při vyhledávání stanic se samozřejmě vždy zaslechlo silné rušení. Zastavit při
ladění na rušené Svobodné Evropě jsem se
neodvážil ani v tom malém kroužku čtyř spolehlivých kamarádů, kteří jsme byli doslova
mezi lůžky nacpáni, aby v další uličce nevěděli, že posloucháme rádio. Některý z vojáků to
však musel zpozorovat, byl jistě politicky uvědomělý, chtěl z toho politicky vytěžit a udal
to. Tehdy jsem musel okamžitě rádio odeslat
domů do Dobrouče k rodičům, tedy z kasáren
pryč.
Jednou nám všem tankovým vojákům byl
přečten rozkaz generála Janka, který nás nabádal, že z důvodů, abychom byli bojeschopnější
proti angloamerickým imperialistům, je nutné
u těchto sovětských tanků některé technické
věci vylepšit, ba dokonce vynalézt. Témata
byla pro vylepšení některých zařízení
v tankové věži, něco u tankového kanónu
a také vymyslet nějaký počítač, který by automaticky zapisoval dobu běhu tankového motoru za jízdy i při zastávce. Doposud se to muselo
sledovat a zapisovat tužkou na papír - v boji se
to samozřejmě nezapisovalo. Ve druhé světové
válce v těchto tancích až do roku 1945 nic takového nebylo.
Po několika nocích na slamníku, kdy 250
vojáků dýchá, chrápe, skřípou rozvrzané postele a někdy se i nedalo usnout, jsem dostal
nápad, že bych dokázal nějaký primitivní počítač navrhnout i zhotovit. Po večerech
v tankových dílnách (RTZ) jsem tajně kutil.
Musel však o tom vědět můj velitel - technik.
Po mnoha večerech, kdy ostatní vojáci prožívali volno - nikoliv však vycházky, jsem
dokončil velmi primitivní zařízení. To jsem
zamontoval do svého tanku T 34 a ono to fungovalo podle mé představy.
Je poledne. Na kasárenský dvůr, kde v zadní
části stojí můj tank, přijíždí hlavní velitel soudruh plukovník s doprovodem - na oznámení mého velitele, že je zde jeden voják, který
ten počítač vymyslel, vyrobil a zamontoval do
tanku.
str.20
Vojáci v poklusu zdraví v kasárnách vzácnou
vysokou šarži - plukovníka, který po dojetí
k tanku se začal převlékat do vojenských montérek. Tento zkušený tankový velitel prošel
celou frontu, a tak automaticky příklopem ve
věži nastupuje na místo tankového řidiče.
Nastartuje tankový motor o síle 500 koní a 300
metrákový kolos, který má za sebou bojovou
cestu tisíce kilometrů dlouhou až někde od
Moskvy, je sledován zvědavými vojáky jdoucími od oběda. Pozorně sleduji, jak obratně tento
dřívější frontový řidič předvádí v jízdě svou
praxi z války.
Ale přitom jistě sleduje uvnitř funkci mého
namontovaného počítače. Po výstupu z tanku
se vyjadřuje, že to zařízení skutečně počítá
dobu jízdy, a ptá se přítomných důstojníků, kde
je ten soudruh vynálezce. Oni ukazují na mne,
jediného zde stojícího vojína. Chvíli se soudruh plukovník na mne dívá a pak se udiveně
ptá:„Jak to, že vy, soudruhu, nemáte hodnost
poddůstojníka?“
Protože u toho nebyli přítomni političtí
důstojníci, ale jen důstojníci technického
směru, s kterými jsem byl zadobře, ale oni jako
by se báli říci důvod, proč jsem nebyl povýšen.
Ale nakonec byli nuceni o zakázaném rádiu
schovaném ve slamníku vše povědět.
Frontový tankista a nyní plukovník se tenkrát zachoval rozumně, mávl rukou nad mým
prohřeškem, postavil se do pozoru a před zraky
nižších důstojníků prohlásil: „Soudruhu vojíne, já vás zde na tomto místě s okamžitou platností povyšuji na četaře.“Já jsem se klepal
strachy, ale vzápětí jsem měl velkou radost.
Pozorující nižší důstojníci byli trochu zmateni,
protože nezažili, aby prý byl někdo během jednoho dne povýšen o tři hodnosti výš.
Večer jsem dostal velikého „hobla“ a za
několik dnů mně velitelé oznámili, že mě na
ministerstvu národní obrany očekává, nejvyšší
frontový generál, soudruh Janko a že dostanu
vojenský příkaz, jak vše bude probíhat. Vše
jsem musel z tanku odmontovat, nakreslit schéma i rozepsat funkci a napakovat do kufru. Pak
jsem dostal celý den na to, abych se naučil
správně soudruha generála oslovovat, zdravit
ho, předpisově držet čepici, hovořit s ním, dále
jsem žehlil vojenský oblek a čistil do velkého
lesku boty. Celá kasárna hovořila o tom, jak já,
první voják, jedu do Prahy, dokonce na příkaz
a zdarma. Všichni mně to záviděli, protože
dovolenky u nás neexistovaly z důvodu očeká-
vaného napadení nepřáteli –„ válečnými štváči“, jak nám stále připomínali.
Než jsem vstoupil do rezidence soudruha
generála na Ministerstvu národní obrany
v Praze v Dejvicích, prošel jsem několika kontrolami, kufr byl dokonale prohlédnut a o mém
příjezdu byli všichni soudruzi informováni.
Když mně sekretářka nejvyššího velitele otevírala dveře, rozbušilo se mi srdce. Pak se přede
mnou objevil sám generál a já, dříve kluk
z vesnice, začal jsem ze sebe chrlit dlouho
nadřené hlášení. Křečovitě jsem v levé ruce svíral vojenskou čepici. Musel jsem přijít přesně
na určenou minutu. Byl jsem generálem vybídnut, abych mu ukázal počítač. A tak chvějícíma
rukama jsem vytahoval z kufru položeného na
koberci zhotovený přístroj s příslušenstvím
a kabely a pokládal na veliký kulatý stůl na
místo, kam soudruh generál ukázal.
Pak si nechal soudruh generál ode mne vše
vysvětlit z nákresu, který jsem před ním rozložil. S mým vysvětlením byl spokojen a pak
dodal: „Na všechna tato vylepšení byla určena
finanční odměna. V tomto případě, soudruhu
četaři, dostanete 17 tisíc korun.“ Dozvěděl
jsem se, že u tohoto stolu se radí nejvyšší velitelé o válce a míru, ba dokonce o způsobu boje
tankových vojsk naší armády. V této napjaté
situaci mezi socialismem a kapitalismem se
jistě u tohoto stolu hovořilo o tankových divizích, které prý stojí u Aše na hranicích a jsou
prý připraveny napadnout náš socialistický
blok - tedy socialismus - vymoženost pracujícího lidu.
Po chvíli mně položil otázku, která byla
nečekaná, a já na ni odpověděl tak, jak jsem to
cítil, pravdivě. A tím jsem se dopustil té největší hlouposti, jakou jsem kdy udělal.
Díval jsem se generálovi do očí a on se mě
zeptal: „Soudruhu četaři, co vás vlastně vedlo
k tomu, že jste tento počítač vymyslel
a zhotovil?
Ani chvíli jsem neuvažoval a řekl jsem mu to
naplno:“Soudruhu generále, víte, já mám doma
rodiče a více sourozenců. Už jeden a půl roku
jsem je neviděl a maminka je nemocná (Špinle-
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
rová –Jirová v č. 13 v D. Dobrouči). V duchu
jsem uvažoval, že bych mohl být odměněn
dovolenkou k rodičům“.
Po své odpovědi jsem zpozoroval, jak se
generálův výraz ve tváři zcela změnil. Vstal,
pravou rukou udeřil do stolu a velmi rozhněvaným tónem mi řekl- téměř zakřičel: „Soudruhu
četaři, to jsem si o vás nemyslel, to jsem od vás
neočekával. Místo toho, abyste tím zlepšovákem pomohl zlepšit připravenost naší tankové
techniky v boji proti imperialismu, vy dáváte
přednost osobním zájmům.
Přitom byl soudruh generál Janko (nejvyšší
velitel tankového vojska Československa) tak
rozezlen, že jsem se začal klepat strachy, co
jsem vlastně řekl špatného. Po chvíli jsem si
vše ujasnil a dokonce jsem se domníval, že mě
nechá zavřít. Generál se ale uklidnil a já odjel
zpátky vlakem do kasáren v jižních Čechách.
Za nějaký čas přišel za mnou důstojník, zda
bych dokázal vylepšit to moje zařízení natolik,
aby počítadlo nepočítalo jen v minutách, ale
jakmile to přesáhne 60 minut, aby ukazovalo
1hodinu a další minuty.
Netrvalo dlouho, nalezl jsem řešení a veliteli
dal kladnou odpověď, že to možné je, ale že
k tomu bych potřeboval různá elektrická relátka a další drobnosti. V kasárnách jsme potřebné věci nesehnali, a tak jsem mu jen tak letmo
řekl, že bych možná doma (v Dobrouči) podobné věci měl. „Dobře, soudruhu četaři, tak já vám
na velitelství vyřídím rozkaz a jízdenku domů
a pojedete pro ty potřebné věci.“ Brzy nato, při
pravidelném večerním nástupu v denním rozkaze čte před nastoupenou rotou mé jméno, že
odjedu služebně do své obce Dolní Dobrouče.
Den odjezdu a druhý den příjezdu. Opět nastalo
rozčarování mezi vojáky, že vojáka nepustili
na pohřeb maminky, ale mě dokonce posílají
a budu mít cestu zaplacenou a pojedu domů.
Byla to oprávněná závist, protože já jsem byl
prvním vojákem kasáren, který se po mnoha
měsících mohl podívat domů.
Celou noc jsem jel vlakem domů a ráno zastavil vlak v zastávce Dolní Dobrouč. Bylo to
v neděli. Když jsem šel od vlaku, potkával jsem
str.21
mnoho věřících, kteří se právě vraceli z ranní
bohoslužby v místním kostele. Rodiče a moji
sourozenci byli moc překvapeni mým náhlým
a nečekaným příjezdem. Všechno jsem jim
vysvětlil. Právě snídali po příchodu z kostela.
Maminka radostí vstala a začala mě hned hostit.
U stolu, kde jsem po mnoha měsících seděl zase
mezi sourozenci, jsem spatřil, že u mé sestry
Aničky sedí nějaká asi její kamarádka.
Ta se mi v té době tak zalíbila, že jsem ji oslovil a slíbil, že jí z vojny napíšu dopis. Po návratu do kasáren často jsem pak vypisoval adresu,
která zněla:“Eliška Marková- papírny u Pohlů,
Dolní Dobrouč. I při tom tvrdém výcviku na
vojně jsem prožíval radost, když jsem na své slaměném lůžku občas našel dopis, na který jsem
s netrpělivostí čekal a který nás oba spojoval
alespoň v touhách, abychom se jednou vzali
navždy. Po návratu z vojny už jsme šli za rok
spolu k oltáři, kde jsme si slíbili věrnost až do
smrti.
Aco se stalo s tím počítačem motohodin? Ten
jsem zhotovil znovu, trochu na změněném principu, ten původní jsem si mohl ponechat. Na
vojně přišel rozkaz, abych toto druhé přestavěné
technické zařízení ze svého tanku odmontoval
a služebně odejel do vojenského prostoru
Milovice, kde jsem měl toto zařízení namontovat
do tanku, který tam pojmenovali ministerské
téčko. Já dostal k sobě na dva týdny řidiče tanku,
on bude jezdit po tankodromu a já budu sledovat,
zda zařízení bude fungovat spolehlivě
v náročném terénu i při střelbě, a poznatky zapisovat. Pak bylo toto zařízení odesláno do zkušebního vojenského ústavu. Když jsem končil
dvouletou vojnu, dotazoval jsem se na to, zda můj
zlepšovák byl přijat. Za nějaký čas, až v civilu,
jsem místo těch slíbených 17 tisíc korun dostal
od vojenské zprávy dopis, kde mně děkují za přínos k bojeschopnosti a vyšší připravenosti tankových vojsk pro případ napadení socialistického budování. A k tomu několik razítek a pozdrav
Čest práci s podpisem.
Rozzlobil jsem generála, nedostal slíbenou
odměnu, ale nevadí, přesto to stálo za to. Bylo to
příčinou k setkání s mou budoucí manželkou
Eliškou. Dnes, kdy se kolem nás točí už třináct
vnoučat a šest pravnoučat, stala se tato příhoda
z mého mládí zdrojem vyprávění a vzpomínkou
na prožitouvojenskouslužbuv padesátých letech
minulého století.
Fotky u tanku jsem tehdy fotil tajně.
Jan Špinler Horní Dobrouč
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.22
Kultura v obci
21. října 2011
Koncert pěveckého sboru Č. A. S . na Rychtě od 19.00 hodin
30. října 2011
Posvícení v Lanšperku
25. – 26. listopadu 2011
Dobroučské Vánoce 2011
17. prosince 2011
Vánoční koncert Big Bandu Letohrad na Rychtě od 19.00 hodin
Kultura v okolí
Letohrad
Světáci
Datum konání: 01. 11. 2011, 19.30
Místo konání: Letohrad - dům kultury
Vstupné: osoba - 280 Kč / vstup (Předprodej vstupenek v informačním centru.)
Typ: ostatní (divadlo)
Světáci - hudební komedie v podání Divadelní společnosti Háta z Prahy.
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora
tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam? Notoricky známá filmová
hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce
žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale
i nové populární tváře: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana
Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek
Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích.
Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt.
Rozsvícení vánočního stromu
Datum konání: 27. 11. 2011
Místo konání: Letohrad
Typ: rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výstava
Datum konání: 27. 11. 2011
Místo konání: Letohrad - městské muzeum
Typ: výstava betlémů, výstava - vánoce a advent
Mikulášská jízda ... aneb plnou parou přijíždí Mikuláš
Datum konání: 03. 12. 2011
Místo konání: Letohrad - nádraží ČD
Typ:j ízda historickým vlakem
23. ročník
Za betlémem do Králík
Datum konání: 07. 01. 2012
Místo konání: Letohrad - Start: Letohrad - nádraží ČD, Cíl: Králíky
Typ: pěší turistika
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.23
Žamberk
Countrybal s kapelou Wejvrat
Kdy: 05. 11. 2011 od 20.00 hod., kde: Restaurace Na Kopečku
Kategorie: Plesy, zábavy, karnevaly
Rozsvícení vánočního stromu, vánoční jarmark
Kdy: 29. 11. 2011, kde: Masarykovo náměstí v Žamberku
Přijďte se příjemně předvánočně naladit, a to nejen hudbou…
Výstava figurek z kukuřičného šustí
Množství miniaturních souborů - Betlém, Velikonoce, masopust, dožínky, sběr hub, stříhání ovcí, sklizeň jablek, přástky atd.
Autorkou je paní JANA JARKOVSKÁ z Třebechovic pod Orebem
Kategorie: Výstavy
Výstava "Historie pošty v Žamberku"
V termínu od: 08. 10. 2011 (15.00 hod.) do: 30. 10. 2011, kde: Městské muzeum Žamberk
Zahájení výstavy u příležitosti 175. výročí zřízení poštovního úřadu.
Kategorie: Výstavy
XII. vánoční výstava - Vánoce a zima, to je prostě prima
V termínu od: 04. 12. 2011 do: 18. 03. 2012, kde: Městské muzeum Žamberk
Výstava zaměřená nejen na vánoční zvyky a tradice, doplněná soutěžními fotografiemi na téma "Žamberk v zimě".
Kategorie: Výstavy
Lanškroun
Leoš Šimánek
NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů
2.11.2011, 19.00, Společenský dům, Lanškroun
Lanškrounský jazzový festival
22. 10. 2011
Již tradiční hudební festival, který se koná na sále lanškrounského zámku,
pořádá Kulturní centrum Lanškroun.
Lathife aneb Co vydrží lanškrounský divák
27. – 29. 10. 2011
Multi - artový festival se bude konat převážně v prostorách lanškrounského zámku ve dnech 27. - 29. října. Kromě osmi divadelních představení
si své místo najdou i milovníci jiných kulturních žánrů. Nejen výstavy řemeslníků a fotografů, živá hudba nebo večerní koncerty doplní sérii
vystoupení, o které se postarají divadelní soubory z Lanškrouna i odjinud.
Adventní a vánoční Lanškroun 2011
26. 11. 2011 – 6. 1. 2012
Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun a Římskokatolickou farností – děkanstvím Lanškroun
Vás srdečně zvou na Adventní a vánoční Lanškroun 2011.
Více informací na http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/kalendar-akci/pozvanky
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
Ústí nad Orlicí
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
čtvrtek 10. listopadu
KLADIVO NA ČARODĚJNICI
Pier Haggart, Yngwie Malmsteen
Slezské divadlo Opava
rockbalet
Jedná se o autorský projekt vedoucího baletu Slezského divadla Opava pana Martina Tomsy,
který se na této inscenaci podílí nejen jako tanečník. Je zároveň také autorem libreta, režisérem a choreografem
tohoto jedinečného představení.
Hudba (koláž): Yngwie MALMASTEEN
Režie, choreografie a libreto: Martin TOMSA
Hrají: N. NĚMCOVÁ, T.HOŠ, A.KVOCHOVÁ / M.GLOBA, M.TOMSA, Z.KAPL, P.ŠPANĚLOVÁ, V.GLOBA,
V.SMOLÍK, Z.VOGLOVÁ, T.MÜLLER, J.JAŠKO j.h., D.MACKOVÁ, S.STRAKOVÁ, D.VOLNÝ j.h., M.KAŠÍK j.h., V.SUKENÍK j.h.,
R.HARASIMOVÁ, A.BAJTKOVÁ j.h., J.TOMSOVÁ j.h., L.KOŠÁRKOVÁ j.h., J.SUK j.h.
Délka představení: 1 hod. 50 min. (včetně 1 přestávky)
pátek 2. prosince
ODYSSEUS aneb leporelo rocku
Divadlo DOSTAVNÍK Přerov
ORLICKÁ THÁLIE - 2. soutěžní představení
Velkolepý příběh o odvaze a touze, o lásce, utrpení a soužení, o slávě, odhodlání, chrabrosti a hrdinství.
Příběh starý téměř jako lidstvo samo a přece stále strhující. Příběh zdánlivě jednoduchý, a přesto plný našich vlastních prožitků,
představ a přání. Příběh dílem nadpřirozený, ale dílem tak reálný, že zastaví dech i srdce. Příběh, který byste rádi zažili na vlastní kůži.
Příběh o strastiplné cestě ithackého krále do Tróje a zpět na Ithaku v podání divadla Dostavník Přerov
s odhodláním vlastním ithackým rekům a s láskou rovnou té od ithackých žen.
Režie: Vlasta HARTLOVÁ
Hrají: členové Divadla DOSTAVNÍK Přerov
pondělí 19. prosince
ČERNÁ KOMEDIE
Peter Shaffer
Východočeské divadlo Pardubice
Situační komedie na druhou.
Peter Shaffer vymyslel situační vtip století. Děj jeho hry se odehrává potmě.
Divák samozřejmě vidí, co se na jevišti děje, ale postavy příběhu nikoli, což je principem originální komiky
a impulsem ke kreativnímu herectví.
Hlavní hrdina si pozval do bytu snoubenku, a protože by mohl přijít i její otec,
tajně si „vypůjčil“ ze sousedova bytu trochu drahocenného zařízení. V hodině Há v domě vypadnou pojistky.
Dostaví se osoby očekávané, i ty nejvíc neočekávané. A hlavně: všichni tropí pošetilosti,
které člověk dělá, když si myslí, že ho nikdo nevidí.
Angličan Peter Shaffer je světoznámým dramatikem, známým u nás především díky své hře a filmu Amadeus.
Jeho Black Comedy je pokládána za jednu z nejzábavnějších a nejmistrnějších komedií situačního žánru.
Režie: Zdeněk DUŠEK j. h.
Hudba: Daniel FIKEJZ
Hrají:
L.ŠPINER, M.SIKOROVÁ, L.VLÁŠKOVÁ, P.NOVOTNÝ, J.VRÁNA, A.POSTLER,
P.JANEČKOVÁ / B.OBOZNĚNKO j.h., Z.RUMPÍK ...
str.24
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
PĚVECKÝ SBOR Č.A.S.
vás zve na koncert,
který se koná
v pátek 21. 10. 2011
od 19 hodin
v sále Rychty v Dolní Dobrouči
vstupné 50 Kč
Přijďte si poslechnout pestrý program
s představením mladých instrumentalistek.
KaPe – aktuální nabídka
Dechové cvičení
Každé úterý od 19 do 20 hodin
Tělocvična v Dolní Dobrouči
Permanentka 500 Kč
Začínáme 4. 10. 2011, končíme 6. 12. 2011
Karibské tance s Kamilou Velínskou
2. 12. 2011 (pátek) od 18,30 do 20 hodin v Tělocvičně v Dolní Dobrouči
Cena: 80 Kč
Bližší informace na tel.: 604 928 340, 728 015 449
E-mail: [email protected]
str.25
č í s l o 3 • r o č n í k 2 0 11
str.26
Zveme do kina
v Dolní Dobrouãi
Vstupné do kina jen 25,- Kč.
23. října 2011 16.30 a 20.00 hodin
AUTA 2
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /Rodinný
Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation
Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní
okruhy. Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým
vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství
do exotických zemí celého světa. Dvojici na cestách
doprovázejí členové domáckého závodního týmu z
Kardanové Lhoty a společně míří do zámoří, aby podpořili Bleska ve vůbec prvním světovém šampionátu,
závodu, který má rozhodnout o tom, kdo je nejrychlejším autem na světě. Cesta do cíle je ale plná výmolů,
objížděk a výbuchů, protože je Burák nedopatřením
vtažen do dobrodružství vlastního: do světa mezinárodní špionáže. Burák je tak nucen se rozhodovat, zda
má pomáhat Bleskovi McQueenovi zvládnout prestižní
závod, nebo zda má „táhnout za jedno lano“ v přísně
tajné misi, kterou řídí špičkový britský agent Finn
McMissile a okouzlující, ale nezkušená agentka Holley
Kvaltová. Buráka jeho akcí nabité dobrodružství
zatáhne do divokých honiček ulicemi Japonska, Itálie,
Francie a Anglie, na kterých se s ním snaží držet krok
jeho přátelé a sleduje ho celý svět. Ve filmu plném svižné akce a humoru se objevuje pestrá paleta nových aut,
lodí, vlaků a letadel - ale také hrozivých padouchů a
mezinárodních závodníků
30. října 2011 20.00 hodin
PRINC A PRUĎAS
Komedie / Dobrodružný / Fantasy
Princ Thadeous (McBride) se ze všeho nejlíp umí
povalovat a závidět bratrovi, princi Fabiousovi
(Franco) jeho proslulost a sličnou dívku Belladonnu
(Zooey Deschanel), kterou si přivezl z poslední
výpravy, aby ji pojal za manželku. Než se svatební
zvony stačí pořádně rozeznít, objeví se na scéně
čaroděj Leezar (Justin Theroux), jenž se Belladonny
zmocní a unese ji na svůj hrad. Aby žalem zlomený
ženich nebyl na její záchranu sám, vnutí mu otec král
jako doprovod mladšího bratra. Jenže Thadeous ještě
nikdy v životě na žádné hrdinské výpravě nebyl, a tak
neví, jak se například jedná s kouzelníkem, vícehlavou saní nebo krásnou, leč permanentně naštvanou a
nebezpečnou lučištnicí Isabel (Portman). Navzdory
mnoha nebezpečenstvím a život ohrožujícím situacím
princové krok za krokem postupují vstříc
Belladonnině záchraně. A divák, místo toho aby jim
zuřivě držel pěsti, se baví nad jejich i na středověk
velmi nekorektním slovníkem a absurdními situacemi, do kterých se snad ještě žádní filmoví rytíři nikdy
nedostali.
Pozor zmûna zaãátku promítání.
Veãerní promítání od 19.30 hodin !!!
6. listopadu 2011 od 19.30 hodin
HANNA
Dobrodružný / Thriller / Akční
Titulní hrdinka tohoto dobrodružného thrilleru
natáčeného v Evropě, Hanna (kterou ztvárnila
Saoirse Ronan, nominovaná na Oscara za snímek
Pokání), je dospívající dívka. Je výjimečná tím, že má
zásluhou svého otce (Eric Bana z filmu Star Trek),
bývalého pracovníka CIA, který ji vychovává ve finské divočině, sílu, vytrvalost a znalosti zkušeného
vojáka. V jejím životě, který se nepodobá životu žádného jiného teenagera, spolu splývají výchova i
výcvik s cílem vychovat z ní dokonalého zabijáka.
Její cesta k dospělosti dospěje k přelomovému
momentu ve chvíli, kdy je svým otcem vyslána na
samostanou misi. Hanna tajně cestuje po Evropě a
přitom je na útěku před agenty, které za ní vyslala
nemilosrdná špiónka, která ukrývá světu vlastní
tajemství (držitelka Oscara Cate Blanchett). Jak se
Hanna blíží ke svému hlavnímu cíli, je nucena čelit
znepokojivým odhalením o své vlastní existenci a
nečekaným otázkám o svém lidství.
13. listopadu 2011 od 19.30 hodin
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Komedie
Hřejivá rodinná komedie Pan Popper a jeho tučňáci vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey),
který je úspěšným newyorským podnikatelem.
Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik se mu
nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat
vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních
rozhodnutí, která by měl učinit. Jednoho dne se však
stane něco, co jeho život obrátí úplně naruby. Přímo
do obýváku mu totiž pošta doručí neočekávanou a
hodně podivnou zásilku. Šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest živých tučňáků, které pan Popper, jak
se následně dozví, zdědil. Řekli byste, že tučňáci jsou
milá a neškodná stvoření, ale co s nimi v New Yorku?
Hlučoun, Hryzoun, Kapitán, Pitoma, Miláček a
Smraďoch v tom ale žádný velký problém nevidí. New
York se jim líbí, byt pana Poppera si přizpůsobí po
svém, takže připomíná spíše zimní království, a ze
svého nového majitele si udělají náhradního tátu.
Pan Popper z toho ale příliš nadšený není a raději by
zpět svůj starý život – bez tučňáků. Navíc, když se ho
jednoho dne, poté co odejde do práce, vypraví celá
šestka hledat do ulic velkoměsta, musí řešit spoustu
dalších problémů. Navíc si během tohoto výletu tučňáků všimne někdo, kdo by je rád viděl jako atrakci v
místní zoo. To by se panu Popperovi vlastně možná i
hodilo, kdyby mu ale mezitím tolik nepřirostli k srdci.
20. listopadu 2011 19.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Komedie
Může být nevěra základem šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí
se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se
nesmí nudit …!!!”
Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v
každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který
je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc
pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního
zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice
začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán
Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených
rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný
vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné
dcery…Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky
románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to sice krásná, ale
dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými
pány tvorstva jsou pochopitelně ženy. Ondřeje čeká
smršť komediálních situací, kterým čelí s odzbrojující kombinací typicky mužských vlastností - hravou
vynalézavostí a nezničitelnou nadějí, že všechno
dobře dopadne.
27. listopadu 2011 od 19.30 hodin
PAUL
Dobrodružný / Komedie
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Ano, to je to
nejstřeženější místo v Americe, kde před šedesáti lety
údajně přistálo UFO. Celou tu dobu vládci světových
mocností Paula informačně vytěžovali. A protože jim
už nemá co říct a začíná mít strach, že by se mu vědci
mohli podívat nejen na zoubek, jednoduše zdrhne a
stopne první auto, které by ho mohlo odvézt do bezpečí. Šťastnou náhodou v něm jedou dva týpci, kteří
k němu mají nečekaně blízko. Britská herecko scenáristická dvojice Nick Frost a Simon Pegg už světu
prezentovala svůj specifický pohled na problematiku
zombies a sériových vražd v malebných maloměstech
a teď se s vytříbeným smyslem pro humor pouštějí do
rozkrývání Akt X. Graeme a Clive přijeli do Ameriky
na dovolenou, během níž chtěli procestovat všechna
místa proslulá údajným výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako všichni správní ufologové v existenci
mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je poněkud
zaskočil. Přestože vypadá jako typický „emzák“,
chová se jako zastydlý puberťák, tedy úplně stejně
jako Graeme a Clive, jen s kapkou americké suverénnosti navíc. Po počátečním oťukávání zjistí, že si
navzájem docela rozumějí, takže Graeme a Clive
Paulovi nabídnou, že ho odvezou na místo „kdesi
mezi lesy“, kam si pro něj přiletí jeho soukmenovci.
Kamarádskou idylu bohužel vážně narušují dvě
externí hrozby. Když vám zdrhne mimozemšťan, tak
se ho snažíte dostat za každou cenu, což je úkolem
agenta tajné vládní agentury, který má k ruce dva
neschopné poskoky a zpruzenou šéfku na telefonu.
Nebezpečí číslo dvě pak představuje nerudný náboženský fanatik, jemuž naše trojka nedopatřením unesla celkem rajcovní dceru, a on se ji snaží získat zpět
s pomocí nabité kulovnice.
Vydává:
Adresa:
Uzávěrka tohoto
čísla: 7. 10. 2011
Uzávěrka příštího
čísla: DN 4/2011
30. 11. 2011
Náklad: 950
Obec Dolní Dobrouč
Obec Dolní Dobrouč
čp. 380, 561 02
Tel.: 465 543 311; 465 543 111
Fax: 465 543 111
www.dolnidobrouc.cz
Redakční rada:
Bc. Dita Hasíková
Kristýna Skalická
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Jazyková korektura:
Mgr. Blažena Čejková
Grafická úprava:
Mgr. Libor Bartoš
Tisk:
Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Tel.:
465 525 741
Download

Dobroučské noviny č. 3/2011.