Přihláška k zápisu vrhu štěňat
Razítko a podpis poradce chovu
Basset klub
České Republiky
Plemenná kniha
přiděluje číslo zápisu
plemeno
chovatelská stanice
jméno a příjmení
adresa, PSČ
tel.
datum vrhu
psů
otec - jméno
číslo zápisu
matka - jméno
číslo zápisu
jméno štěněte
pohlaví
zbarvení
fen
číslo zápisu/tetovací číslo
K přihlášce připojuji
Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé.
Souhlasím se zveřejněním jména a adresy
V
x
Podpis chovatele
dne
x
Ano
Záznam o kontrole vrhu a tetování
Ne
x
x
x
Poučení
-
Při krytí musí být majiteli chovného psa a feny vyplněno Potvrzení o krytí na této straně přihlášky.
-
Kopii zadní strany přihlášky s potvrzením o krytí a nalepenými ústřižky složenek za krytí 2 × 100 Kč zašle
chovatel do sedmi dnů na adresu poradce chovu.
-
Desátý den po narození štěňat chovatel odesílá originál přihlášky s nalepeným ústřižkem složenky za
poplatek za štěňata 20 Kč za každé štěně) poradci chovu
-
Poradce chovu všech plemen bassetů s výjimkou PBGV: Jiří Mašek, Městec 2, 538 63 Chroustovice
-
Poradce chovu PBGV: Mgr. Jaroslav Rataj, Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice
-
Poradce chovu přihlášku potvrdí a odesílá jí na plemennou knihu, která vystaví tetovací čísla a vrátí zpět
chovateli.
-
Po otetování štěňat, tj. mezi 6. a 7. týdnem stáří, ji odesílá chovatel s potvrzením o tetování na plemennou
knihu. Adresa: ČMKJ, Plemenná kniha, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
Potvrzení o krytí
Potvrzujeme tímto, že dne
xxxxxxxxx došlo ke krytí mezi
x
Jméno psa
ČLP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Majitel psa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Adresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Registrační číslo chovného psa
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.
xxxxxxxxxxxxx xx
x
Jméno feny
ČLP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Majitel psa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Adresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Tel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podpis majitele feny
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dne
Podpis majitele psa
V
Registrační číslo chovného feny
xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxx
Zaplacení poplatků se dokládá ústřižky poštovních poukázek, případně jiným dokladem, který musí být k
přihlášce přiložen.
Poplatky za krytí se platí nejpozději 7. den po krytí. Ústřižky nalepí chovatel na vyznačené místo na originál
přihlášky, který si ponechá až do hlášení vrhu. Pořídí kopii této strany a odesílá ji poradci chovu. Pokud je pes v
majetku nečlena Basset klubu ČR, poplatek platí chovatel-majitel feny.
Poplatek za štěňata platí chovatel do 10. dne a ústřižek nalepí na vyznačené místo v originále přihlášky, kterou
pošle poradci chovu.
Kč 100
Kč 100
Kč 20
za krytí
za krytí
za každé štěně
(majitel psa)
(majitel feny)
(platí chovatel)
Download

Přihláška vrhu - Basset klub ČR