ČÍSLO 16 / KVĚTEN 2010
Již 10 let jsme v oblasti
průmyslových armatur
a potrubí Vašimi partnery.
Máme vlastní vývoj a konstrukci,
řešíme složité projekty.
Opravujeme Jadernou
elektrárnu Dukovany.
Z obsahu
kontakty
ARMATURY Group
spolehlivý dodavatel
pro jadernou energetiku
str. 4
Provozovna a vedení společnosti:
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
Tel.: +420 / 553 680 111
Fax: +420 / 553 680 333
E-mail: [email protected]
Reorganizovali jsme
výrobní prostory
str. 5
Rozvíjíme zpětné klapky
C09.6
str. 8
Provozovna Kravaře:
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
Tel.: +420 / 553 680 111
Fax: +420 / 553 680 333
E-mail: [email protected]
Provozovna Hranice:
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
Tel.: +420 / 581 658 111
Fax: +420 / 581 658 128
E-mail: [email protected]
Podílíme se na komplexní
obnově elektrárny
Tušimice II
str. 9
Provozovna Ústí nad Labem:
Špitálské nám. 9, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 / 475 211 908
Fax: +420 / 475 211 843
E-mail: [email protected]
Slovenská republika:
Výroba hutních armatur
úspěšně pokračuje
str. 10
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
Jánošíkova 264, 010 00 Žilina
Tel.: +421 / 41 / 707 77 77
Fax: +421 / 41 / 707 77 70
E-mail: [email protected]
Vyrábíme vysokotlaké
armatury z nových
materiálů
str. 11
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
Tel.: +421 / 55 / 677 18 77
Fax: +421 / 55 / 677 18 78
E-mail: [email protected]
Murgašova 27, 927 00 Šaľa
Tel.: +421 / 31 / 770 00 67
Fax.: +421 / 31 / 770 00 69
E-mail: [email protected]
Vyhráli jsme zakázku
pro Jadernou elektrárnu
Mochovce
str. 13
Rusko:
Německo
Plán tržeb
splněn a překročen
str. 14
Rakousko
Slovensko
Chorvatsko
Libye
АО „АРМАТУРЬІ Гроуп“
3 Тверская-Ямская д. 31/35,
125047 Москва, Россия
Tel./fax: +7/495 956 3335
E-mail: [email protected]
Irák
Pákist
Informační magazín ARMATURÁŘ
vydává akciová společnost
ARMATURY Group a.s.
Rumunsko
Exportér roku - druhé
místo za nárůst
exportu
str. 18
Redakční rada: Ing. Vladimír Nekuda, MBA, Ing. Boris Orolín,
Ing. Maxmilian Kostřica, Ing. Vladimír Vašíček, Mgr. Ladislav Botur,
Ing. Vladimíra Václavíková, Ing. Gabriela Mathiasová
ARMATURY Group
pomáhá dětem
str. 18
Adresa redakce:
ARMATURY Group a.s., Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
IČO: 25 57 28 81
Vychází v Dolním Benešově, 1 x ročně.
Číslo registrace MK ČR: E 12601
Náklad 1000 výtisků
Sazba, grafická úprava: Pavel Kerlin
Tisk: tiskárna GRAFICO Opava
Toto číslo vychází v květnu 2010. Další číslo vyjde v květnu 2011.
2
Úvod
Vážení obchodní přátelé,
společnost ARMATURY Group a.s. je s Vámi na trhu průmyslových armatur již jedenáctý rok - na počátku letošního roku jsme si připomněli desáté výročí vzniku. Když se za těmi deseti lety ohlédnu a vidím, co všechno je za námi, mohu říct, že to bylo skutečně deset let
rozvoje.
V Dolním Benešově jsme vybudovali administrativní budovu a novou výrobní halu, v Kravařích novou halu expedice. Postupně jsme
rozšiřovali výrobní sortiment – k novým produktům poslední doby patří například vysokotlaké armatury, kulové kohouty velkých
světlostí, armatury pro jadernou energetiku a speciální turbínové armatury.
Od roku 2004 máme obchodní zastoupení v Moskvě a agenty v řadě dalších zemí – v Norsku, Bělorusku, Indii, Číně, Bulharsku a dalších
zemí. Daří se nám rozvíjet zahraniční obchod – v současnosti dodáváme do 59 zemí světa. Investovali jsme do moderních technologií
a výrobních CNC strojů a zařízení a získali jsme také řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější je 2. místo v soutěži Exportér roku 2009.
Ve výčtu toho, co se nám podařilo, bych mohl pokračovat, ale myslím, že mnohé z toho víte. O dění ve společnosti Vás po celou dobu
informujeme prostřednictvím našeho časopisu ARMATURÁŘ, jehož 16. číslo máte právě v rukou, a samozřejmě také prostřednictvím
našich webových stránek www.armaturygroup.cz, kde můžete najít aktuální informace o dění ve firmě, ale také produktové katalogy
a 3D modely našich výrobků.
Mnohé o nás víte také proto, že se společně setkáváme, a to jak pracovně, tak na zákaznických setkáních. Znáte nás jako společnost,
která je po deseti letech existence stabilní, avšak pružná, připravena splnit Vaše očekávání, vyřešit Váš problém.
Děkuji Vám všem, kdo jste byli těch deset let s námi, i Vám všem ostatním, kdo jste nás poznali později. Věřím, že příležitostí k další
spolupráci bude i v příštích letech dost.
Vladimír Nekuda
Před 10 lety jsme
začali vydávat časopis
ARMATURÁŘ
V roce 2001 nakupujeme
moderní technologická
centra.
V Dolním Benešove jsme
v roce 2004 vybudovali
novou administrativní
budovu.
V roce 2006 zavádíme
výrobu velkých kulových
kohoutu a armatur pro
energetiku.
Rok 2007 byl mimořádný
- překročili jsme hranici
jedné miliardy korun v
tržbách.
V letech 2008-2009
rozšiřujeme výrobu
hutních armatur
a posilujeme na
zahraničních trzích.
Jsme akreditovanou zkušebnou
armatur pro jadernou energetiku
Na sklonku roku 2009 jsme v oblasti zkoušení armatur byli úspěšně prověřeni ruskými
experty a auditory pro certifikaci v jaderné energetice. Zkušební zařízení naší výrobní
provozovny Dolní Benešov se stala součástí Zkušebního centra čerpadel a armatur
- IC „SIGMA“.
IC „SIGMA“ sdružuje obdobné zkušebny a laboratoře ke zkoušení výrobků
pro jadernou energetiku. Všechna tlaková zařízení a zkušebny, které centrum sdružuje, jsou technicky zdokumentovány a kalibrovány. Je zpracována
metodika zkoušení, je proškolen personál a stanoveny postupy zaznamenávání výsledků. Vše odpovídá kompletu dokumentů pro certifikaci produkce
v Systému certifikace OIT (systém certifikace zařízení, výroby a technologií pro
jaderné elektrárny). IC „SIGMA“, spolu s naší zkušebnou, je po vyhodnocení
auditu od letošního roku akreditovanou zkušebnou na dobu pěti let, schválenou ruskými státními orgány Rosatom, Rostechnadzor a Rostechregulirovanie.
-red-
3
Technika a Výroba
ARMATURY Group
spolehlivý dodavatel pro jadernou energetiku
Společnost ARMATURY Group je v současnosti na tuzemském trhu největším dodavatelem armatur. Jednou z důležitých oblastí, ve které se naše armatury uplatňují, je
oblast jaderné energetiky. Nabízíme řešení
i velmi složitých problémů, spolupracujeme s odborníky a investujeme čas do projektů, které mohou přinést obecný užitek
a jsou přívětivé k životnímu prostředí. Všechny naše armatury prochází velmi důkladným zkoušením, testováním a ověřováním.
robkových řad armatur s důrazem na jejich bezpečnost, ekodesign a životnost.
Obr. 3
výkresová dokumentace, technologická
dokumentace na jednotlivé procesy jako
např. svařování (WPS, PQR), nedestruktivní zkoušení, mezioperační kontrola
(náměrové listy), tlakové zkoušky atd.
Armatury experimentálně zkoušíme
Obr. 5
Obr. 1
Do oblasti jaderné energetiky dodáváme šoupátka, kulové kohouty a klapky,
a to včetně klapek speciálních. Tyto produkty jsou vyráběny z výkovků nebo odlitků, popř. svařenců v závislosti na technických požadavcích a nárocích provozu,
a to v rozsahu od světlosti armatury
DN 10 do DN 1600 a jmenovitého tlaku do PN 250 podle konkrétních typů.
Některé z jmenovaných typů armatur
dodáváme pro jaderné elektrárny Dukovany, Kudan Kulan v Indii a Kalininskou
jadernou elektrárnu v Rusku. Rozvíjíme
a uchováváme své vlastní know-how,
tj. návrh, vývoj a realizaci vlastních vý-
Personál společnosti ARMATURY Group
je vysoce kvalifikovaný - jen v konstrukci pracuje 30 zkušených konstruktérů,
z nichž čtyři se zabývali problematikou
dodávek pro jadernou energetiku ještě
před rokem 1989. Na všechny vyráběné
armatury jsme zpracovali soubor dokumentů, který dokazuje jejich provozní
spolehlivost. Jedná se zejména o technické podmínky, které jsou v souladu
Obr. 4
Obr. 2
jednak se všeobecnými technickými
požadavky projektantů a jednak s legislativou v oblasti jaderné energetiky
příslušného státu. Zpracovali jsme provozně montážní předpisy, plány kontrol
a zkoušek, výpočty spolehlivosti armatur, pevnostní výpočty armatur, které
zahrnují návrhový výpočet, kontrolní
výpočet, výpočet na seismicitu a mnoho dalších. Nedílnou součástí je také
4
Na bezpečnost projektovaných jaderných elektráren nové generace jsou
kladeny maximální požadavky. Všechny
armatury, které dodáváme do jaderných
elektráren, jsou díky systému ověřování
naprosto bezpečné a spolehlivé. Každá
armatura je v závislosti na svém umístění v jaderné elektrárně a podle provozních podmínek podrobována řadě
experimentů a speciálních výpočtů.
Z experimentálního zkoušení uveďme
například ověřování dlouhodobé spolehlivosti pomocí cyklování, zkoušky
na ohnivzdornost, zkoušky na seismicitu... Pokud jde o speciální výpočty, jsou
armatury ověřovány pomocí programu
SolidWorks - Flow Simulation, kde se
ověřuje mimo jiné například vliv vysokotlaké páry na životnost těsnících ploch
šoupátka v případě, že armatura je omylem použita ne jako uzavírací, ale jako
škrtící. V režimu, kdy jsou těsnící plochy
nejvíce namáhány, bylo zjištěno rozložení rychlosti proudění a jeho silové účinky
na jednotlivé části armatury. Následně
jsou pak tato zatížení zohledněna při
dimenzování celé armatury. Výsledky
výpočtů jsou uvedeny na obr. č. 1 a 2.
Technika a výroba
Reorganizovali jsme výrobní prostory
Bohužel jsme tak byli nuceni opustit
spolupráci s mnoha kooperačními firmami. K dalším opatřením patřilo vymístění
veškerého strojního parku z jedné části výrobní haly - jednalo se o 16 strojů
typu CNC soustruhů, CNC center, brusky
i frézky. Tento strojní park, včetně obsluh
strojního zařízení, ale i THP pracovníků
byl umístěn na detašované pracoviště do výrobních prostor vhodných pro
výrobu malých dílců pro armatury do DN 300. Na toto pracoviště s nižšími režijními náklady se postupně převádí výroba klapek a kulových kohoutů.
Obr. 6
Další ověřování se provádí pomocí programu SolidWorks - Simulation (MKP),
kdy jsou armatury kontrolovány na odolnost proti zemětřesení. U šoupátka typu
AS00, uvedeného v příkladu, byla zjištěna 1. vlastní frekvence vyšší než 60 Hz
(viz obr. č. 3). Z tohoto důvodu je pro
kontrolu použita ekvivalentní statická
metoda. Všechny kritické uzly jsou při
této kontrole podrobeny kombinaci zatížení od setrvačných sil vzniklých při
projektovém a max. výpočtovém zemětřesení, zatížení od tlaku, teplot, ovládacích sil a zatížení od připojeného potrubí. Bylo zjištěno, že vypočtená napětí
v jednotlivých částech šoupátka vyhovují dovolené úrovni. Dále bylo zjištěno, že deformace, které vznikají během
seismické události, nemají vliv na funkčnost armatury. Proto bylo kontrolované
šoupátko zařazeno z hlediska seismické
odolnosti do skupiny 1a, což je standardem pro všechna šoupátka řady AS00.
Zjištěné úrovně namáhání některých
komponent jsou uvedeny na obr. č. 4 a 5.
Obr. 7
Neméně důležité je, že všechny rozhodující komponenty armatur jsou kontrolovány vždy i pomocí metody konečných prvků programem SolidWorks - Simulation
(Cosmos). Příklady výpočtů jsou uvedeny
na obr. č. 6 a 7.
Expedujeme více velkých armatur
V posledním roce a půl se většina podniků různými způsoby vyrovnává s krizí.
Také v našem podniku proběhla za posledních 18 měsíců na toto téma řada
jednání. Hledali jsme možnosti řešení
problémů, připravili jsme různé scénáře
a učinili důležitá rozhodnutí o reorganizaci výroby. I v této náročné době jsme
investovali do nových technologií a přípravy výrobních prostor, a to tak, abychom mohli produkovat větší množství
armatur v širším sortimentu.
Tak jako mnoho jiných společností, i my
jsme ihned na počátku roku 2009 přijali
opatření pro minimalizaci nákladů. Ze
strany zákazníků jsme byli tlačeni do 15 až 20% slev oproti roku 2008. Abychom se uměli s tímto trendem poprat,
přistoupili jsme k opatřením, která nám
zabezpečila snížení nákladů a zvýšení produkce armatur s vyšší přidanou
hodnotou. Zajišťovali jsme organizaci
výroby tak, abychom co nejvíce výkonů odpracovali vlastními zaměstnanci.
Prostory získané vymístěním jsme doplnili o jeřábovou dráhu s nosností 16 tun.
Sklad ostatního materiálu a výdejnu nářadí jsme sestěhovali do nového skladového systému Kardex. Tímto opatřením
jsme podstatně rozšířili prostory pro těžké montáže. Vymístěním malé obrobny
a skladu jsme získali halu o rozměrech
36 x 18 m s jeřábem o nosnosti 16 tun.
Hala je určena pro montáž těžkých hutních armatur a velkých kulových kohoutů
DN 400 až DN 1000. Takto umíme výrobou kapacitně protáhnout a odzkoušet
o 25 % více velkých a těžkých armatur.
Pokud se nyní ohlédneme zpět za rokem 2009, lze jen konstatovat, že v oblasti organizace vlastní výroby a v oblasti
inovací i technického rozvoje produkce
jsme byli úspěšní. Pozadu jsme nezůstali
ani v přípravě a realizaci investic. Nebýt
vážných problémů s platební kázní některých odběratelů, dal by se rok hodnotit jako velmi úspěšný. V současné době
obchod avizuje poměrně velké množství
projektů. Věříme, že během léta a podzimu 2010 plně vytěžíme z výhod získaných reorganizací výrobních prostor
a dokážeme ve zkrácených lhůtách expedovat větší množství těžkých a velkých armatur.
Ing. Boris Orolín
Na příkladu velmi důkladného zkoušení,
testování a ověřování armatur společnosti ARMATURY Group je zřejmé, že žádná
z dodávaných armatur jadernou bezpečnost neohrozí.
Ing. Vladimír Vašíček
5
Technika a výroba
Kvalitu kulových kohoutů potvrzují certifikáty
Výroba kulových kohoutů je jedním z pilířů našeho výrobního programu. Vyrábíme kohouty v provedení s plovoucí koulí
typu K91 i v provedení s koulí na čepech
K92. Požadavky zákazníků i vytváření evropského normalizačního systému a stále
přísnější požadavky na čistotu životního prostředí, to vše přináší i vyšší nároky
na funkci našich kulových kohoutů. Jejich
kvalitu garantujeme certifikáty dle řady
norem, mj. TA-Luft, EN 14141, kohouty také
prošly zkouškami společnosti E.ON Ruhrgas a zkouškou na polygoně Gazpromu
v Saratově.
„Certifikaci TA-Luft pro kulové kohouty
K91 a K92 jsme získali na základě pozitivních výsledků zkoušek, které provedl
německý zkušební ústav TÜV SÜD Industrie Service GmbH,“ říká výrobní ředitel
ARMATURY Group Ing. Vladimír Vašíček
a pokračuje: „Německý zkušební ústav
jsme kontaktovali proto, že náročné požadavky na podmínky zkoušky nebylo
možno v domácích zkušebních ústavech
splnit. Zkouškami prošly naše kohouty
K91 DN 25 PN 40 AG a K92 DN 50 PN 40
AG.“ Druhým významným úspěchem je
získání certifikátu, kterým je doloženo,
že naše společnost je schopna dodávat
kulové kohouty v souladu s normou
EN 14141 pro kulové kohouty K92
na zemní plyn, pro teploty od -46 °C až
+200 °C, do DN 700 resp. NPS 28“.
Vedle toho byly provedeny zkoušky
životnosti kulového kohoutu DN 400
PN 63 v celosvařovaném provedení.
„Životnost si renomované uživatelské
firmy ověřují pomocí speciálních testů.
Náš kulový kohout DN 400 prošel testy E.ON Ruhrgas úspěšně a ani zdaleka
nedosáhl na mezní hodnoty opotřebení
a netěsnosti,“ říká Vladimír Vašíček. Pavel
Ender byl přítomen také dalším zkouškám kulových kohoutů, a to na polygo-
6
ně Gazpromu v Saratově. „Společnosti,
které chtějí dodávat technologické zařízení společnostem Gazpromu, musí
projít zkouškami na určených zkušebních zařízeních. Zkouška je velmi drahá z důvodu spotřeby velkého objemu
plynu - simulují se různé stavy, kterým
může být armatura při provozu vystavena. Jedním z výsledků bylo konstatování komise, že náš kohout je mimořádně
odolný proti nečistotám,“ říká Pavel Ender. Zkoušky vykázaly výsledky, které
opravňují ARMATURY Group k zapsání
na oficiální listinu dodavatelů armatur
pro všechny firmy Gazpromu. Získání
všech těchto osvědčení posouvá naše
výrobky zase kousek výš na pomyslném
žebříčku výrobců kulových kohoutů
a rozšiřuje jejich užitnou hodnotu. Je ale
také závazkem dodržování všech zásad
a podmínek, které těmito certifikáty zákazníkovi deklarujeme.
TA-Luft: technická instrukce k udržování
čistoty ovzduší
TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft). Tato instrukce stanovuje povolené úrovně emisí nebezpečných znečišťujících látek v konkrétních
oblastech Německa a pro náš produkt
je rozhodující naplnění požadavků
čl. 5.2.6.4. Zákonná moc pro používání
tohoto předpisu se vztahuje na území
Německa. Druhým základním předpisem pro posuzování vhodnosti zaříze-
ní v podmínkách TA-Luft je VDI 2440
popisující podmínky, které musejí plnit
zařízení používaná v petrochemických
rafinériích. Vlastní zkouška se provádí
natlakováním armatury s otevřeným
uzávěrem prostřednictvím helia tlakem
rovným PN. Detekuje se případný únik,
který je předpisem VDI 2440 stanoven
na 0.000 1 mbar.l (s.m.). Zkouška se
provádí při různých teplotách od min.
do max. (rozpětí pracovních teplot jsme
stanovili od -20 °C do +120 °C) a současném posouzení vlivu počtu cyklů O-Z
(v našem případě se jednalo o posouzení
po 0, 1000, 2500, 5000 a 10000 cyklech).
Technika a výroba
Norma EN 14141: požadavky na provedení zkoušek
vislý orgán byl zákazníkem akceptován
TÜV SÜD Czech s.r.o., se kterým jsme se
dohodli na výběru kohoutů K92 NPS 4“
Class 600, NPS 12“ Class 300 a DN 500
PN 63 pro popis celé řady vyráběných
kulových kohoutů typu K92.
Zkouška životnosti E.ON Ruhrgas
Při testu je armatura zabudována
do zkušební trasy plynovodu a je testována pomocí těchto zkoušek: 50 cyklů
zavřeno → otevřeno při vyrovnaných
tlacích v plynovodu, 50 cyklů zavřeno →
Tato norma odkazuje na ISO 14313, specifikuje požadavky na provedení zkoušek u armatur pro přepravu zemního
plynu, které se používají v pevninských
dálkových potrubích. Pro kulové kohouty dle této normy platí, že se posuzují
typorozměry nad DN 50 a pro max. provozní tlak nad 16 barů. Norma stanovuje
program výrobních zkoušek a kontrol,
kterým předchází dosažení úspěšných
výsledků typových zkoušek prováděných a vyhodnocovaných za přítomnosti
nezávislého akceptovaného orgánu.
Tento program zahrnuje soubor kontrol
a zkoušek od zpracování konstrukčního
návrhu, kontrol materiálů, výrobních
zkoušek až po zpracování protokolů
a souvisejících dokumentů. Jako nezá-
otevřeno při diferenčním tlaku na kouli
35 barů, 20 cyklů zavřeno → otevřeno,
kdy do plynu je přimíchán jeden kilogram nečistot, které se skládají ze svařovací strusky, ocelových kuliček a písku
do velikosti 2 mm, erozní test, což je
10 hodin provozu při diferenčním tlaku
35 baru. Po ukončení testu, který simuluje běžné pracovní podmínky zabudovaného kulového kohoutu po dobu
50 let, je povolena maximální netěsnost
ve stupni D podle EN 12 266 a hlavní díly
kulového kohoutu jako je sedlo, koule,
čep, ložisko a těsnění nesmí vykazovat
velký stupeň opotřebení. Kulový kohout
celosvařované konstrukce K92 DN 400
PN 63 AG prošel tímto testem úspěšně
a ani zdaleka nedosáhl na mezní hodnoty opotřebení a netěsnosti.
Zkouška na polygoně Gazpromu
Saratovský polygon prověřuje spolehlivost armatur, popř. pohonů armatur. Polygon leží v bezprostřední blízkosti historicky prvního naleziště plynu na území
bývalého Sovětského svazu a vytěžené
naleziště nyní slouží jako obrovský zásobník plynu. Přímo ze zásobníků je
polygon napájen plynem. Polygon simuluje absolutně reálné podmínky exploatace armatury v pracovních podmínkách. Základní zkouškou je zkouška
spolehlivosti, kdy se armatura cykluje
a sleduje se chování armatury (těsnost)
s přibývajícími cykly. Tato fáze zkoušky je
nejjednodušší a úspěšné výsledky jsou
podmínkou pro pokračování zkoušek.
Těchto cyklů bylo 4000 tis. Pokračující
zkoušky znamenají manipulaci kulových
kohoutů při plném diferenčním tlaku.
Toto externí zatížení klade velké nároky
na nepoškození těsnících částí. Kulový
kohout při této manipulaci je známkou
dobré konstrukce armatury, která snese
toto zatížení. Zároveň je i známkou dobrého výběru pohonu, jeho nadimenzování a nastavení. Náš kulový kohout byl
testován s elektropohonem Schiebel.
Vyvrcholením zkoušky je cyklování kulového kohoutu s přidáváním mechanic-
kých nečistot do objemu 50 ml. Nečistoty tvořily ze 75 % písek, z 25 % zbytky
svařovacího drátu a jeden kus svařovacího drátu o průměru 3 mm délky 20 mm.
Komise konstatovala, že náš kohout je
proti nečistotám mimořádně odolný.
K dalším podmínkám zkoušek patří prověrka průvodní dokumentace. I v této
oblasti společnost ARMATURY Group
plně vyhověla podmínkám zkoušek.
Ing. Vladimíra Václavíková
7
Technika a výroba
Rozvíjíme zpětné klapky C09.6
V uplynulém období jsme na základě
podnětů našeho významného odběratele
- společnosti Siemens - provedli řadu technických změn u zpětných klapek C09.6.
K provedeným technickým a konstrukčním změnám patří například změna
materiálu používaných ložisek, těsnící plochy sedla a talíře jsou výhradně
v provedení stelit x stelit, celková úprava uložení a utěsnění hřídelí, změna
polohy vyvažovacího zařízení, snímání
polohy talíře pomocí elektroniky a změna všech popisných štítků. Dále byly
vytvořeny nové montážně-provozní
předpisy a technicko-dodací podmínky.
Průvodní dokumentace k výrobku obsahuje náměrové listy všech rozhodujících rozměrů jednotlivých dílců klapek.
Došlo také k rozšíření počtu vyráběných
typorozměrů.
Následné zkoušky a kontrolní audity
prokázaly, že nově konstruované klapky
C09.6 naplňují požadavky společnosti
Siemens i dalších zákazníků. To se projevilo nárůstem zakázek. Celkem dvacet
kusů klapek typu C09.6 v pěti typorozměrech od DN 200 do DN 1000 vyrobených pro tlakové řady od PN 10 do PN 100
jsme například vyrobili pro energetický
gigant Harbin Turbine, Ltd., který patří
k nejvýznamnějším čínským energetickým společnostem. V současné době
tato společnost buduje energetické
turbíny v celém výkonovém spektru od 25 MW do 1000 MW a za dobu svého působení – od roku 1958 - uvedla do provozu více než jednu třetinu celkové kapacity všech parních turbín v tepelných
elektrárnách po celé Číně. Za úspěch považujeme také první kontrakt na dodávku odběrových klapek C09.6 do Brazílie
pro Siemens Ltd. v Sao Paulu.
Pro naše konstruktéry a technology však
práce na vývoji klapek C09.6 nekončí.
Zákazníci požadují nové typorozměry
a nová konstrukční provedení - jako je
např. klapka C09.6 stejného typu, avšak
s ovládáním vyvedeným nahoru, anebo odběrová klapka typu TOP ENTRY,
což je klapka zcela odlišné konstrukce,
která umožňuje vyjmout talíř z klapky,
i když je klapka zabudována v potrubí.
Na konstrukci těchto dalších variant a typorozměrových řad aktivně pracujeme
a posilujeme také náš výrobní park, a to
zejména v oblasti svařování, abychom
byli připraveni plnit všechny požadavky
našich zákazníků v oblasti zpětných klapek typu C09.6.
Popisovaný sortiment zpětných odběrových klapek je popsán v novém katalogu, vydaným naší společností letos
v dubnu, pod názvem Zpětné klapky. Informace o zpětných klapkách naleznete
také v našem novém prospektu věnovaném turbínovým armaturám, který byl
vydán v březnu letošního roku. Katalog
i prospekt je ke stažení na webových
stránkách www.armaturygroup.cz v sekci Ke stažení / Produktové katalogy.
Ing. Vladimír Vašíček
Psychotesty pro ČEZ prošlo 16 našich spolupracovníků
Naše společnost dodává armatury a zabezpečuje servis také pro oblast jaderné energetiky, kde platí velmi přísné bezpečnostní
zásady. K zajištění bezpečnosti se využívá také poznatků psychologie - psychologové akciové společnosti ČEZ se zabývají bezpečným chováním ve střeženém prostoru jaderné elektrárny a provádějí psychologická vyšetření, kterými ověřují způsobilost
k samostatnému vstupu do těchto prostor. Tato vyšetření se týkají řady dodavatelských firem a subjektů, včetně naší společnosti.
Vybraní zaměstnanci, kteří se z nějakého důvodu podílejí třeba na opravách, montážích nebo zprovoznění konkrétního zařízení
v prostoru jaderné elektrárny musí projít tzv. psychotesty. Samotné vyšetření je časově poměrně náročné, trvá několik hodin
a zaměstnanci jsou při něm testováni z pohledu posouzení osobnostních kvalit, psychických procesů jako je paměť, pozornost,
psychomotorického tempa a řady dalších faktorů. Bývají rovněž dotazováni na užívání návykových látek, alkoholu apod.
Obdrželi jsme oprávnění ke vstupu do prostor JE
Vyšetření probíhají skupinově na psychologickém pracovišti ve školícím zařízení v Brně. V letošním roce jsme zorganizovali
v jednom termínu skupinové vyšetření, jemuž se podrobilo 16 lidí, nejvíce z divize služeb a oprav armatur, ale též z konstrukce
a kontroly jakosti. Jakmile vyšetření proběhne, následuje vyhodnocení použitých psychodiagnostických nástrojů, jakými jsou
testy a dotazníky a zanedlouho pak společnost obdrží certifikáty, které opravňují jmenované osoby ke vstupu do prostor JE.
Výsledkem jsou povolení nejčastěji s platností na jeden rok. Jsme rádi, že naši zaměstnanci uspěli a budeme tedy schopni organizačně a personálně zajistit potřebné práce přímo na místě u našeho významného zákazníka.
Mgr. Vladimír Mařádek
8
Obchod
Podílíme se na komplexní obnově elektrárny Tušimice II
Společnost ARMATURY Group je jedním
z významných dodavatelů, kteří se podílejí
na komplexní obnově Elektrárny Tušimice
II. Investorem akce je společnost ČEZ, generálním dodavatelem Škoda Praha Invest,
s.r.o. Naše firma dodává pro tento projekt
armatury v celkovém objemu více než
5200 kusů a hutní materiál o hmotnosti
přibližně 220 tun.
Komplexní obnova elektrárny Tušimice
je první akcí z programu obnovy zdrojů
ČEZ. Začala v roce 2007 a ve finále zlepší
parametry všech hlavních technologických celků elektrárny od hlavního výrobního zařízení kotelny přes strojovnu
až po odsíření. Proběhne při ní i obměna
či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního
spojovacího potrubí a venkovních provozů. Celá komplexní obnova Elektrárny Tušimice II byla vyčíslena na zhruba
27 miliard korun.
Získali jsme zakázku na 5200 armatur
Realizace zakázek probíhá ve dvou
etapách, postup je revoluční v tom, že
za současného provozu dvou bloků se
rekonstruují druhé dva. Už po první
etapě poklesly emise o jednu třetinu.
Zcela zmodernizovaná elektrárna by
pak měla „naplno“ vyrábět elektrickou
energii od roku 2011. Životnost elektrárny se prodlouží o dalších 25 let, což
je v souladu s předpokládaným vyuhlením uhelného ložiska dolu Libouš, který
je zdrojem paliva pro elektrárnu, k horizontu roku 2035.
Do stávajícího objektu strojovny dodává
společnost Škoda Praha Invest moderní
třítělesové turbíny o výkonu 200 MWe,
které budou pracovat s vyššími parametry admisní páry a s vyšší tepelnou
účinností. Součástí komplexní obnovy je
i výměna příslušenství turbíny a většiny
souvisejících technologických zařízení,
včetně armatur. Manažerem projektu
ze strany ARMATURY Group je Zbyněk
Venglář, který na této akci pracuje již několik let. „V roce 2006 jsme vyhráli výběrové řízení na dodávku zhruba 5200 ks
armatur. Dodávaný sortiment tvoří vlastní výroba svařovaných a litých klapek
typu L32.6 a L32.8, dále vysokotlaké ventily typu V46 z legovaných a uhlíkových
materiálů, včetně materiálu P91. K armaturám dodáváme také pohony SCHIEBEL. Jak projekt pokračuje, dodává naše
společnost do Tušimic další armatury,“
říká Zbyněk Venglář. Rozsah dodávky
potvrzuje také Roman Boháč, vedoucí oddělení dokumentace divize řízení
jakosti: „Jen materiálová dokumentace
k zakázce pro společnost ŠKODA POWER
do ETU II se skládala z tisíců položek.
Konkrétně to bylo 135 čtyřpákových šanonů, 26 přepravních krabic, 42 CD ROM,
70 000 archů papírů, 5000 eurosložek,
1000 barevných popisovačů, dvě europalety. Vytvoření dokumentů kontroly dle norem a standardů společnosti
ŠKODA POWER (dokumentace samostatně na každý kus armatury) zabralo
mnoho hodin - pro zajímavost - jen kopírování a skenování dokumentace trvalo
šest týdnů.“
kové hmotnosti přibližně 220 tun. Z toho
bylo 850 položek trubek světlosti DN 15
až DN 700 o hmotnosti přibližně 150 tun
a 1800 položek potrubních dílů světlosti
DN 15 až DN 700 o hmotnosti přibližně 70 tun.“ Přibližně 95 % položek bylo
z uhlíkaté kotlové oceli, zbylých 5 % z legované a nerezové oceli. Další součástí
této poptávky byly tři nátěrové systémy
(nátěr HEMPADUR PRIMER, HEMPEL`S
GALVOSIL a HEMPEL`S SILICONE ALUMINIUM) a čistoty povrchu provedené
mořením nebo tryskáním.
Rozhoduje cena a garance termínu
Rozhodujícím krokem k získání této
zakázky byla samozřejmě celková
cena a garance splnění termínu dodání do poloviny prosince 2009 v celém
rozsahu podle požadavků investora.
„Po úspěšných jednáních se nám podařilo tuto akci získat. Na provedení jsme
měli necelé dva měsíce. Díky enormnímu nasazení všech zainteresovaných si
zástupci společností Škoda Praha Invest
a Modřanská potrubní mohli všechen
materiál v termínu převzít. Potvrdili
jsme tak naši dobrou pověst dodavatele
investičních celků,“ uzavírá Karel Wanke.
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
je první z řady projektů v rámci Obnovy
výrobních zdrojů Skupiny ČEZ. Podobná
rekonstrukce nebyla dosud realizována
nejen v Česku či bývalém Československu, ale pravděpodobně ani v celé
Evropě. Pro zvládnutí tak obtížného
úkolu bylo třeba sestavit skutečně silný
a zkušený projektový a následně realizační tým se zastoupením specialistů
všech profesí. Jsme rádi, že společnost
ARMATURY Group patří mezi ně.
Dodali jsme 220 tun hutního materiálu
Vedle armatur dodává ARMATURY
Group pro tento projekt také hutní materiál. „Společnost Modřanská potrubní,
která zajišťovala dodávku a montáž potrubních systémů, nás na jaře loňského
roku oslovila s poptávkou na kompletní
dodávku hutního materiálu pro komplexní obnovu ETU II OB 6 - ostatní spojovací potrubí pro tuto elektrárnu,“ říká
Karel Wanke a pokračuje: „Jednalo se
o specifikaci čítající 2650 položek o cel-
Ing. Vladimíra Václavíková
9
Obchod
Výroba hutních armatur úspěšně pokračuje
Na stránkách ARMATURÁŘE vás pravidelně informujeme o vyráběném sortimentu
hutních armatur a také o naší spolupráci
se společností Paul Wurth, která se specializuje na projektování a výrobu zařízení
pro železárenský a ocelárenský průmysl.
V rámci naší spolupráce jsme v loňském
roce realizovali řadu významných projektů, z nichž jmenujme například dodávku 12 kusů speciálních horkovzdušných šoupátek DN 1400 a DN 1600,
včetně vyzdívek, nátěrů a přejímek.
Hmotnost vyzděné armatury DN 1600
připravené pro zámořské balení činila
23 100 kg. Výška šoupátka v otevřeném
stavu při realizaci funkčních zkoušek činí
11 metrů. Všechny armatury byly vyexpedovány v řádném termínu a v požadované kvalitě. V dalších zakázkách
jsme pro firmu Paul Wurth vyrobili řádově desítky klapek od světlosti DN 150 až
do DN 1500 a horkovzdušná šoupátka
hutní armatury naší konstrukce a to jak
našim standardním odběratelům, mezi
které patří U. S. Steel Košice, Třinecké
železárny, ArcelorMittal Ostrava, ZAPSIB
a NTMK (Rusko), tak se snažíme proniknout k novým potencionálním odběratelům v Evropě i ve světě.
Údržbáři vysokých pecí
v ARMATURY Group
v rozsahu DN 600-1400. K tomu se přidaly zakázky na výrobu náhradních dílů.
Významné projekty pro Paul Wurth
Zvládnutím těchto projektů jsme získali mnoho zkušeností a znalostí, které
jsme dále uplatnili při realizaci projektu
na dodávku 49 kusů vysokopecních armatur pro vysokou pec v Jižní Americe,
29 kusů hutních armatur do Švédska
a 49 kusů do Brazílie. V roce 2010 pokračujeme ve výrobě hutních armatur pro
firmu Paul Wurth. V současné době začínáme realizovat zakázku na dodávku
56 kusů armatur do Indie. Jedná se
o světlosti DN 200-2300. Součástí
dodávky jsou i horkovzdušná šoupátka DN 1600. Připravují se další společné projekty na roky 20112013, které mají konečné zákazníky
v Asii, Indonésii a Jižní Americe.
Dodávky našich hutních armatur
Kromě dodávek pro firmu Paul Wurth
se samozřejmě daří vyrábět a dodávat
Svým zákazníkům poskytujeme také
poradenství a technické konzultace,
pořádáme prezentace a prohlídky výrobních prostor. Mezi vydařená setkání patří bezesporu seminář o hutních
armaturách, jejich provozu a údržbě,
který jsme uspořádali v prostorách naší
společnosti v říjnu loňského roku. Navázali jsme tak na dlouholetou tradici
údržbářů vysokých pecí a aglomerací
z České republiky a Slovenska, kteří se
takto pravidelně scházeli. Semináře se
zúčastnili pracovníci údržby vysokých
pecí ze společností Třinecké železárny,
ArcelorMittal Ostrava, U. S. Steel Košice
a dále pak zástupci projekčních firem
Hutní projekt Ostrava a Paul Wurth.
Hosté byli seznámeni s naší výrobou
a vývojem v oblasti hutních armatur. Zástupci zúčastněných firem vystoupili se
svými příspěvky, které se týkaly provozních záležitostí a zkušeností s obsluhou
hutních zařízení.
Ing. Petr Heider
Potrubí a příslušenství - dodáváme energetické celky
V loňském roce jsme dodávali potrubí
a příslušenství pro řadu významných
projektů, a to jak pro tuzemské, tak i pro
zahraniční investory. Zakázek jsme měli
dostatek a plán byl přeplněn – elektrárny
Krasavino, Alchevsk, Tušimice, kompresorová stanice v Kapušanech, projekt butadien Kralupy nad Labem.
Zkraje roku 2009 jsme expedovali zakázku pro elektrárnu Alchevsk na Ukrajině.
Jednalo se o prefabrikované potrubí
kotle a kotelny. Provedení tohoto celku
zahrnovalo materiál od uhlíkaté oceli
až po složité legované materiály. Museli
jsme zajistit všechny požadované zkoušky materiálů, svarů a technologických
postupů.
Expedovali jsme 800 tun pro Krasavino
Další velmi významnou zakázkou
byla dodávka pro výstavbu elektrárny
TEC Krasavino v Rusku ve Volgogradské
oblasti. Paroplynová jednotka se skládá
ze tří spalovacích turbín se třemi spalinovými kotli a jednou parní kondenzační
10
turbínou a naším úkolem bylo dodat armatury a potrubí. První kontakt začal již
v roce 2008, kdy jsme dodávali pro
olejové hospodářství první dvě tuny
materiálu. Po této dodávce nikdo nepředpokládal, že to bude ona „první
vlaštovka“. Naše společnost získala důvěru k dodání kompletního celku. Tato
zakázka byla pro nás velkou zatěžkávající zkouškou. Veškerý materiál musel mít
povrchovou úpravu, musel být zavíčkován, zabalen do tepelně ošetřených
beden, trubky se balily do bednění, aby
se daly stohovat… Další část tohoto celku se dodávala prefabrikovaná tak, aby
se materiál mohl na stavbě poskládat
jako „puzzle“ a ušetřila se práce mon-
Technologie
dokumentace a certifikace GOST-R.
Za bezchybnou dodávku jsme dostali
pochvalu od hlavního projektanta celé
stavby.
Nabízíme komplexní dodávky
térům. Celá zakázka probíhala od ledna do října roku 2009 a bylo odvezeno přibližně 800 tun materiálu včetně
Během této složité a hlavně na procesy
náročné zakázce souběžně běžely zakázky pro tuzemské odběratele. Jednalo se o dodávku materiálu pro výstavbu
projektu butadien v Kralupech nad Labem, výstavbu kompresorové stanice
v Kapušanech, další dodávky pro elekt-
rárnu Tušimice a další. V roce 2010 chceme navázat na předcházející úspěšná
léta, i když si plně uvědomujeme, že to
bude velmi těžké, protože krize bude
v tomto roce ve strojírenství gradovat.
Toto období může přečkat bez úhony jen velká společnost, za kterou se
ARMATURY Group rozhodně považuje.
Nadále budeme pokračovat v poctivé
práci, abychom udrželi silnou pozici
na trhu v komplexních dodávkách potrubí a příslušenství.
Martin Sebrala
Vyrábíme vysokotlaké armatury z nových materiálů
Jedním z nosných programů naší vlastní výroby jsou vysokotlaké armatury, při
jejichž výrobě jsou používány ocelové žáropevné materiály. Na kvalitu svarových
spojů těchto žáropevných materiálů jsou
přitom kladeny velmi vysoké požadavky.
Naše společnost činí všechna potřebná
opatření, abychom těmto požadavkům
vyhověli.
Úroveň svářečských prací prokazují
protokoly WPQR
Při výrobě vysokotlakých armatur používáme ocelové žáropevné materiály
jako například 16Mo3, 13CrMo44, 14MoV
6-3, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb 5-6-4
nebo P91. U těchto materiálů jsou velmi
vysoké nároky na stanovení postupu
svařování, jeho průběh a hlavně na dodržení parametrů a přesnosti tepelného
režimu. Abychom zajistili opakovatelnost svářečské výroby při dodržení vysokých jakostních kritérií prováděných
svarových spojů, rozhodli jsme o komplexní kvalifikaci technologických postupů svařování.
Požadavky na tvar a rozměry zkušebních svarových nebo návarových vzorků,
způsob jejich zkoušení a vyhodnocení
výsledků udává soustava kvalifikačních
norem řady ČSN EN ISO 15 613 a 15 614.
Výstupním produktem těchto norem je
protokol o kvalifikaci postupu svařování,
tzv. protokol WPQR.
Protokoly WPQR poskytují souhrnnou
informaci o vyhovujícím výsledku předepsaných nedestruktivních a destruktivních zkoušek, které prověřují materiálové a jakostní vlastnosti provedeného
zkušebního svarového spoje, a které
jsou následně porovnávány s určenými
kritérii jakosti. Tyto parametry jsou pak
podkladem pro stanovení specifikace
postupu svařování WPS. Dodržení parametrů svařování a tepelného zpracování tohoto ověřeného postupu svařování
poskytuje záruku kvalitního svaru, opakovatelnosti a rovněž poskytují informaci o celkové úrovni svářečské činnosti v naší společnosti. V současné době
disponujeme celkem 40 kvalifikacemi
postupů svařování pro různé metody
svařování a materiálové provedení. Další soubor více než 15 kvalifikací je ve fázi
realizace nebo se právě připravuje.
Investujeme do nového pracoviště
lokálního tepelného zpracování
Ocelové žáropevné materiály, z nichž
jsou vyráběny armatury, tlaková výstroj
nebo potrubí, jsou používány rovněž pro
výrobu kotlů a tlakových nádob v energetickém průmyslu. Současný trend zvyšování účinnosti tepelných elektráren
předpokládá zvýšení účinnosti energetických zařízení z dnešních 35 % na 42 až
43 %. To je však podmíněno provozními
parametry energetických zařízení v rozmezí teplot 580 až 620 °C a tlaků 28 až 30
MPa. Bez vývoje a výroby nových progresivních 9-12% Cr žáropevných martenzitických ocelí, mezi které patří i námi
používaná ocel X10CrMoVNb9-1 známá
spíše pod označením P91, to však není
možné. Tato ocel spolu s dalšími, jako například E911, T/P23, T/P24, P92 atd., však
vyžaduje daleko náročnější podmínky
na průběh a hlavně dodržení parametrů
a přesnosti tepelného režimu, který vždy
následuje po svářečské operaci. Tyto
technické parametry jednoznačně selektují výrobce zabývající se produkcí armatur z těchto perspektivních materiálů.
Vedení naší společnosti si plně uvědomuje, že bez investic do potřebných
strojů a zařízení v oblasti svařování
a tepelného zpracování pro výrobu vysokotlakých armatur z nových perspektivních, ale i stávajících žáropevných
materiálů, není možné dostát vysokým
požadavkům na jakost prováděných svarových spojů. Kromě investic do příslušných svařovacích technologií a kvalifikací postupů svařování jsme o krok dále
i v oblasti lokálního tepelného zpracování svarových spojů. Pracoviště lokálního tepelného zpracování jsme začali
provozovat počátkem roku 2010. Umožní nám to mimo jiné zařadit se mezi renomované výrobce, kteří jsou k výrobě
armatur ze stávajících, ale i nových 9 až
12% Cr ocelí technologicky a technicky
vybaveni.
Ing. Jan Kubný, EWE
11
Technika a výroba
Modernizujeme zkušebny
Při hodnocení úrovně firmy zákazníkem je jedním z nejdůležitějších parametrů technická úroveň používaného
zkušebního zařízení. Přejímací zkoušky
jsou totiž často jediným pojítkem mezi
firmou a odběratelem. A právě přejímači pak informují zákazníka, že firma je
výborná, protože má perfektní tlakové
stolice, anebo naopak špatná, protože
má zkušební stolice technicky zastaralé.
Protože jsme si vědomi významu zkušebního zařízení, probíhá v naší společnosti postupně od roku 2007 jeho
rekonstrukce. V loňském roce jsme pořídili tři nové tlakové stolice, které byly
instalovány v provozovně Kravaře. Jedná
se o tato zařízení:
1. Tlaková stolice typu YFB – L100
umožňuje zkoušet přírubové i přivařované armatury do pracovního
tlaku 640 barů a DN 65. Armatura je
zkoušena ve svislé poloze a na tlakové stolici je možno provádět veškeré
standardní zkoušky podle EN 12 266,
API 598 a ISO 5208. Výsledky zkoušek je nutno zpracovat do protokolu.
2. Tlaková stolice typu HTS 450-C
umožňuje zkoušet přírubové a přivařovací armatury do DN 300 při tlaku 640 barů a do DN 600 při tlaku
160 barů. Armatura je zkoušena ve vodorovné poloze a na tlakové stolici je
možno provádět veškeré standardní zkoušky podle EN 12 266, API 598,
ISO 5208 a API 6D. Výsledky zkoušek
jsou zpracovány počítačově bez vlivu
obsluhy s tím, že pro některá standardní zkoušení již bude pořadí zkoušek
naprogramováno dopředu.Tato stolice
umožní po připojení na tlakové láhve
zkoušet vzduchem do tlaku 400 bar.
3. Rámová tlaková stolice zkouší
přírubové armatury do DN 1200 a do PN 40. Armatura je zkoušena ve svislé
poloze a na tlakové stolici je možno provádět veškeré standardní zkoušky podle
EN 12 266, API 598 a ISO 5208. Výsledky
zkoušek je nutno zapisovat do protokolu. Tuto tlakovou stolici využívá převážně
dílna pro repase. Výkresovou dokumentaci na rámovou tlakovou stolici vytvořili
naši konstruktéři.
Vedle těchto zařízení máme k dispozici vřetenovou horizontální tlakovou
stolici, která byla uvedena do provozu
v Dolním Benešově v roce 2007, a to
na základě výkresové dokumentace
zpracované našimi konstruktéry. Toto
zařízení umožňuje zkoušet armatury
do DN 800 a do PN 100 ve stavební délce
do 3500 mm. Tlaková stolice umožňuje
provádět tlakové zkoušky vodou i vzduchem, a to podle EN 12 266, API 598,
ISO 5208 a API 6D do jmenovitého tlaku
PN 250. Průběh zkoušky je řízen počítačem.
V modernizaci tlakových stolic budeme
pokračovat i v nejbližší budoucnosti.
Zkušenosti obsluhy tlakových stolic
navíc ukázaly, že tlakové stolice, které
byly zhotoveny podle vlastní výkresové
dokumentace, jsou efektivnější a méně
poruchové než zkušební zařízení nakupovaná od renomovaných výrobců. Naši
konstruktéři již dokončili výkresovou
dokumentaci na horizontální tlakovou
stolici, která umožní zkoušet armatury
do DN 1600 a PN 40, resp. kulové kohouty od DN 500 a PN 400 až do DN 1050
a PN 100. Zároveň se připravuje dokumentace na vertikální tlakovou stolici,
na níž se budou zkoušet armatury od DN 300 a PN 400 až do DN 1200 a PN 25.
Ing. Vladimír Vašíček
Nové investice zkvalitnily výrobu v Kravařích
V naší kravařské provozovně je umístěna
divize služeb a oprav armatur, realizujeme
zde výrobu a provádíme zkoušky armatur.
O nových technologických zařízeních, které zkvalitnily výrobní procesy a o významných zakázkách poslední doby hovoříme
s ředitelem divize Ing. Romanem Hrůzkem.
• V Kravařích máme nové tlakové stolice…
„Ano. Cítili jsme, že roste tlak odběratelů na to, jak jsou armatury zkoušeny
a vybavili jsme proto kravařskou provozovnu novými zkušebními tlakovými
stolicemi.“
• O jaká zařízení se jedná?
„Zakoupili jsme jednu menší tlakovou
stolici pro pracoviště montáží a další novou tlakovou stolicí byla vybavena také
hala repase armatur. Tato tlaková stolice
je vybavena naším ovládáním a umožňuje provádět zkoušky na armaturách
do úctyhodných DN 1200. Největší investicí v této oblasti však bylo pořízení
automatizované tlakové stolice od firmy
Italcontrol, díky níž se urychlil celý prů-
12
běh provádění tlakových zkoušek na armaturách.“
• Investovalo se vedle tlakových stolic ještě
do jiných zařízení?
„Protože vzrůstají nároky na materiálové provedení armatur, což znamená,
že rostou požadavky na kvalitní tepelnou úpravu materiálu před a po svařování, investovali jsme ještě do pořízení
nové žíhací pece. Ta nejenže zkvalitnila
tepelnou přípravu materiálů, ale hlavně
zrychlila tok materiálu mezi obrobnou
a svařovnou a znásobila kapacitní možnosti výroby.“
• Nejvýznamnější investicí minulých měsíců byla ale nová expediční hala…
Slovensko
Vyhráli jsme zakázku pro Jadernou elektrárnu Mochovce
Loňský rok byl pro
dceřinou společnost
ARMATÚRY Group,
s.r.o. na Slovensku velmi náročný.
Po exkluzivním roce
2008 přišel pád v podobě propadu zakázek. Přesto však rozhodně nelze vše v roce 2009 vnímat jako
negativní. O tom, jaký tedy byl rok 2009
a co čeká AGSK v roce letošním, hovoříme
s Radomírem Lukešem.
• Jak tedy hodnotíte rok 2009?
„I přes pokles zakázek nehodnotím loňský rok negativně. Největší podíl na zakázkách tvořil prodej hutních armatur,
podařilo se nám prosadit také v oblasti
potrubí a příslušenství, dokončili jsme
schvalování technicko-dodacích podmínek na vyráběné armatury pro jadernou
elektrárnu Jaslovské Bohunice. Nejpozitivněji ovšem hodnotím výhled pro následující období.“
• Jaký je tento výhled? Co vás čeká v letošním roce?
dávku potrubí a fitinků pro dostavbu
jaderné elektrárny Mochovce v hodnotě několika milionu EUR. Získání této zakázky předcházel audit ze strany akciové
společnosti Slovenských elektráren, pod
kterou spadají obě slovenské jaderné
elektrárny.“
„Uspěli jsme v tendru na dodávku kulových kohoutů pro výstavbu podzemního zásobníku plynu Gajary Baden.
Velké úsilí, které jsme věnovali tendrům
na dodávky armatur a hutního materiálu, nám dopomohlo k vítězství na do-
• Jak audit dopadl?
„Ano, díky nové hale se usnadnila expedice výrobků a zlepšily se pracovní
podmínky v celém areálu. Kvůli nepřízni
počasí se nám zatím nepodařilo vyasfaltovat plochu před halou, to je věc, která
nás ještě čeká. Také plánujeme oplotit
parkoviště pro vozidla zaměstnanců
a vyměnit světlíky v hale.“
i do zahraničí, zejména na východ. Jen
pro příklad – realizovala se zakázka pro
Modřanskou potrubní v celkovém počtu 300 armatur, směrem na východ to
byly zakázky do hutních závodů v Rusku o celkovém objemu asi 1500 armatur.
K tomu, abychom splnili i ostatní běžné
zakázky a „rychlíky“ , jsme museli dělat
i přesčasy.“
• Bylo dost práce také v repasních dílnách?
„Ano, se stejnou zátěží jako pracovníci
výroby se museli vypořádat i pracovníci
repasí armatur. Zrealizovaly se odstávky
pro naše dlouhodobé obchodní partnery jako je ČEZ, Dalkia ČR, ArcelorMittal,
Transgas a další. Za zmínku stojí demontáž šoupátek a klapek DN 1200-1400,
odvoz do dílny v Kravařích, provedení
repase a zpětná montáž na místě, což
• Na jakých zakázkách se v Kravařích
v uplynulém období pracovalo?
„Velkou část výroby tvořily zakázky
menšího rozsahu, ale našlo se i nemálo
zakázek, které svým rozsahem pořádně
prověřily možnosti všech našich pracovišť. Realizovaly se předělávky připojení,
úpravy pro ovládání, kompletace s protipřírubami, speciální nátěry a v neposlední řadě speciální balení. Jednalo
se o zakázky nejen pro české firmy, ale
„Audit dopadl dobře. Na základě jeho
úspěšných výsledků byla jak akciová
společnost ARMATURY Group, tak její
dceřiná společnost ARMATÚRY GROUP,
s.r.o. zařazena do registru prověře-
ných dodavatelů Slovenské elektrarne
z hlediska kvality a to na dobu tří let.“
• Dobré zprávy dnes obzvláště potěší…
„Ano, radost z úspěchu jsme si ale vychutnávali jen velmi krátce. Nyní již pracujeme na vlastní realizaci této zakázky
– komunikujeme s dodavateli, zajišťujeme přejímky, kontroly, dokumentaci, komunikujeme se zákazníkem. Celkem se
jedná o dodávku 4 000 tun železa, jinými
slovy 200 kamionů hutního materiálu.
Ing. Gabriela Mathiasová
bylo ČS Farářství, vše se opakovalo třikrát s přesně stanovenými termíny. Dále
to byla výroba nových kompenzátorů
DN 1200 na tlak PN 10-40 a jejich montáž
výměnným způsobem pro Povodí Ohře.
Naše kapacity a schopnosti také prověřily výjezdy do zahraničí - do Polska, Chorvatska, Estonska, Ruska...“
Ing. Gabriela Mathiasová
13
Marketing
Dodáváme do 59 zemí na celém světě
Do roku 2009 jsme vstupovali s nejistotou.
Podaří se plán naplnit nebo se k němu
alespoň trochu přiblížit? Na konci roku už
jsme věděli, že máme důvody ke spokojenosti.
I když byl loňský rok pro nás stejně jako
pro většinu strojírenských společností
těžkým obdobím, obstáli jsme. Přestože
jsme nečekali výrazné překročení plánu,
nakonec tržba skončila 2 % nad stanoveným plánem. To je sice o 12 % méně než
v roce 2008, vzhledem k podmínkám ale
považujeme loňský rok za rok úspěšný.
Největší měrou se na kladném výsledku
v tržbách podíleli obchodníci zahraničního obchodu západ, kteří zaznamenali
nejlepší výsledek ve své historii. Nad stanoveným plánem skončila také střediska
služeb i potrubí a příslušenství. Naopak
největší propad v tržbách zaznamenali obchodníci na Slovensku, v Polsku
a v zahraničním obchodě východ.
Nejvíce dodávek míří do energetiky
Při pohledu na detailní rozdělení našich
dodávek je vidět, že přibližně 42 % dodávek míří do energetiky, 21 % do petrochemie a po 10 % do plynárenství
a hutnictví. Z pohledu cílových destinací dodáváme nejvíce do České republiky, Ruska a na Slovensko. Mezi další
významné destinace patří Chorvatsko,
Polsko, Brazílie či Indie. Celkově jsme
Polsko
Norsko
Lotyšsko
Rusko
Ukrajina
Čína
Německo
Rakousko
Slovensko
Chorvatsko
Venezuela
Irák
Libye
Pákistán
Indie
Rumunsko
Brazílie
Chile
dodali naše výrobky a služby do 59 zemí
po celém světě. Ačkoli se nám podařilo
stanovený plán pokořit, nelze opomenout zvýšený podíl pohledávek po splatnosti od našich zákazníků. Obchod je totiž považován za úspěšný až v okamžiku,
kdy dorazí peníze na náš účet.
Na základě podkladů a prognóz ze strany obchodních středisek, byl plán tržeb
pro letošní rok 2010 stanoven na úrovni
1,5 miliardy korun. Při pohledu na plány jednotlivých obchodních středisek
a dosažené výsledky v prvních měsících
roku, je splnění plánu reálné. Před sebou
máme několik významných akcí, které
Turecko
Egypt
pokud budou dotaženy do úspěšného
konce, významně ovlivní celkový výsledek naší společnosti. Jsou to především
projekty v energetice, na kterých se naše
společnost podílí dodávkami armatur
a hutního materiálu, jako např. výstavba
nového superkritického bloku v Elektrárně Ledvice o výkonu 660 MW, dodávka
56 kusů turbínových klapek a dalšího
sortimentu armatur do elektrárny Kaidi
Wuhan v Číně, dostavba Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku nebo
rozsáhlá dodávka armatur do Kalininské
jaderné elektrárny v Rusku.
Libor Slavík
Auditoři vyhodnotili ARMATURY Group jako nadprůměrnou
společnost
Dne 26. ledna proběhl v provozovnách v Dolním Benešově a Kravařích audit společnosti Slovnaft montáže
a opravy (SMaO). V současné době jsou již v plném běhu
zakázky, kterým tento audit předcházel.
Tento audit měl za cíl zmapovat úroveň dodavatele
společnosti SMaO před blížícími se odstávkami ve společnosti Slovnaft. Naše společnost se totiž ucházela
o část repasních prací při letošních odstávkách. Dvojice
auditorů ukázala na některé neshody a nabídla několik
námětů na zlepšení, ale v celkovém bilancování hodnotila ARMATURY Group jako nadprůměrnou společnost. Naší povinností bylo neshody odstranit a vyhotovit záznam o odstranění a nápravném opatření.
Ing. Radomír Lukeš
14
Marketing
4
Vyhlašování vítězů závodu motokár
Setkávali jsme se
na společných akcích
Zákaznická setkání si získala v minulých
letech velkou oblibu. Jsou pro nás příležitostí, kdy se můžeme vidět a pobavit s obchodními partnery při jiné než pracovní
příležitosti. Cílem těchto akcí, které se konají v závěru roku, je vyjádřit poděkování
za spolupráci v uplynulém období, předat
vánoční dárky a popřát vše nejlepšího
do nového roku.
Závodění na motokárách ve Fernet Stock Aréně v Plzni
Setkání ve stylovém Restaurantu císaře Leopolda
v Brně
V loňském roce jsme připravili pro naše
významné zákazníky hned několik akcí,
které ovšem byly menšího rozsahu než
Bowlingové závodění v zábavním centru Bowling Stodola v Brně
akce v minulých letech. Tímto rozhodnutím jsme vyšli vstříc přáním našich
zákazníků a sice uspořádat tato setkání
cíleně v jejich oblíbené lokalitě. Celkem
proběhlo sedm zákaznických setkání,
jejichž program byl ušit každému zákazníkovi na míru. Trend se v této oblasti
jednoznačně ubírá směrem k zážitkovým a sportovním event akcím, jako jsou
bowling, motokáry, návštěva střelnice či
jiného adrenalinového sportoviště.
Věříme, že péče věnovaná zákazníkům
se nám vrátí v podobě trvalých partnerských vztahů, které jsou základem
úspěšného a zdravého obchodu.
Přátelské setkání Na statku v Náměšti nad Oslavou
k
Ing. Vladimíra Václavíkovíková
15
Kvalita
Na kvalitu klademe velký důraz
Společnost ARMATURY Group klade na oblast kvality velký důraz. Výsledkem je jak
úspěšná recertifikace systému, tak získání nových certifikátů a doporučení. O to,
aby byl proces řízení kvality v ARMATURY
Group úspěšný, se stará Ing. Maxmilian
Kostřica. Vychází přitom z cílů, které stanovuje Strategie rozvoje.
Audit společnosti Slovenské Elektrárne, a.s.
• V loňském roce byla aktualizována Strategie rozvoje. Co je jejím cílem?
„Cílem je dosažení spokojenosti všech
zainteresovaných stran. Strategie platí
do roku 2011 a je naplňována konkrétními úkoly a programy v oblastech, které
považujeme za rozhodující. Je založena
na týmové spolupráci, vysoké odbornosti a odpovědném přístupu. Nově byl
do strategie zařazen rozvoj výroby vysokotlakých armatur a armatur pro jadernou energetiku.“
• Daří se ji v těchto oblastech naplňovat?
„Ano, do jaderných elektráren dodáváme šoupátka, kulové kohouty a klapky…
Naše armatury slouží například v jaderných elektrárnách Dukovany a Kudan
Kulan v Indii.“
• Naše společnost prošla loni
recertifikací… Jak to probíhalo?
„Recertifikace systému kvality proběhla
v září. Byla prověřována shoda s požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2009
a na základě tohoto úspěšného auditu
nám byl společností TÜV International,
která je součástí TÜV Rheinland Group,
udělen nový certifikát (registrační číslo 01 100 528 050294) s platností na tři
roky, tedy roku 2012. Současně také
probíhal druhý kontrolní audit environmentálního systému řízení dle normy
ČSN EN ISO 14001:2004, na základě kterého nám byla prodloužena platnost
stávajícího certifikátu. Funkčnost obou
systémů managementu byla prověřována formou integrovaného auditu týmem
auditorů Ing. Lazarem a Dr. Ing. Skalíkem. Během auditu nebyly zjištěny žádné neshody, závěry auditu a doporučení
jsme projednali na poradě vedení.“
• Kromě toho se ještě prověřoval systém
řízení kvality ve svařování…
„Ano, jednalo se o certifikační audity společnosti TÜV SÜD pobočka
Ostrava zaměřené na systém řízení kvality ve svařování podle normy
EN ISO 3834-2:2006 a na výrobu tlakových zařízení podle technického předpisu AD 2000 Merkblatt. Byla konstatována shoda s požadavky technických
Zákaznický audit
Termín
V registru
ŠKODA POWER Plzeň
13. 2. 2009
zařazen
MODŘANSKÁ POTRUBNÍ
Praha
3. 3. 2009
Do 3. 3. 2012
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE
Bratislava
25. - 26. 5. 2009 (Slovensko)
27. - 29. 5. 2009 (Dolní
Benešov)
Do 24. 5. 2012
AUSTRIAN ENERGY Brno
9. 6. 2009
Do 9. 6. 2011
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA Brno
17. 6. 2009
zařazen
SES Tlmače
7. - 8. 7. 2009
Do 8. 7. 2012
PAVUS Praha
22. 7. 2009
Do 31. 5. 2010
Během roku se uskutečnilo sedm zákaznických auditů, které prověřovaly funkčnost našeho systému řízení
a kvalitu výrobků s cílem doporučit nebo nedoporučit společnost ARMATURY Group do registru svých
dodavatelů.
16
АЯ45
předpisů a získali jsme oba evropské
certifikáty s platností do roku 2012.“
• Získali jsme také nové výrobkové certifikáty…
„Pro trh evropské unie jsme zpracovali
dokumentaci a získali certifikát pro zpětné odběrové klapky C09.6 DN 50-800,
PN 16-100 s platností na 10 let. Tyto armatury byly posouzeny podle evropské
direktivy PED 97/23/ES a nařízení vlády
č.26/2003 Sb., o tlakových zařízeních.
Získané certifikáty s platností na deset
let nás opravňují k používání znaku evropské shody CE.“
• A pokud jde o mimoevropské trhy? Máme
i zde „přírůstky“?
„Ano, pro trh ruské federace jsme získali
celkem osm nových certifikátů v oblastech - klasická energetika, ropa, plyn, jaderná energetika a Ruský mořský lodní
registr. Posuzování shody s požadavky
legislativy Ruska bylo prováděno především pomocí certifikačního centra
NASTHOL Moskva ve spolupráci se zástupci naší technické kanceláře v Moskvě.“
Ing. Gabriela Mathiasová
Certifikát shody dle GOST pro jaderné elektrárny
Marketing
Ochranné známky ARMATURY Group jsou registrované
i v zahraničí
Naše společnost obdržela v lednu tohoto roku osvědčení o zápisu do mezinárodního rejstříku
ochranných známek vedeného Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě.
Tato osvědčení navázala na národní registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví v České republice a na v loňském roce provedenou registraci ochranné známky Společenství platnou pro
všechny členské země EU. Znamená to, že výrobky a služby ARMATURY Group jsou chráněny
před napodobováním a zneužitím, popř. jinými formami nekalé soutěže, a to na zákonem
stanovenou dobu 10 let.
Ochranné známky jsou registrované ve dvojím provedení. Jedno provedení ochranné
známky tvoří kombinované barevné zobrazení loga společnosti (viz obr. 1). Druhá ochranná známka má obrazovou černobílou podobu a představuje znak společnosti (viz obr. 2).
Známky jsou platné ve všech zemích Evropského společenství a v těchto dalších 14 státech
světa: Švýcarsko, Srbsko, Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Irán, Egypt, Rusko,
Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Čína, Norsko a Turecko .
Obr. 2
Obr. 1
Registrovaná známka chrání pouze to zboží a služby, které spadají do tříd, pro něj je
zapsána. V našem případě platí pro uvedený seznam výrobků a služeb:
• armatury pro kovová potrubí, kulové kohouty, klapky, šoupátka, zámečnické výrobky,
hutní materiál, části potrubí jako příruby, trubky, tvarovky, oblouky, spojovací materiál
pro potrubí a přírubové spoje;
• montáž, opravy a servis elektrických a plynových strojů, přístrojů, zařízení a pohonů,
montáž a opravy armatur a všech výrobků zařazených ve třídě 6 tohoto seznamu;
• vývojové, konstrukční a technologické práce, poradenství a konzultace v oblasti strojírenské technologie.
Ing. Vladimíra Václavíková
Členství v Národním strojírenském klastru přináší výhody
V loňském roce se společnost ARMATURY
Group stala členem Národního strojírenského klastru. Členství v klastru nám
přináší řadu výhod. Jednak je to možnost účastnit se nejrůznějších konferencí
a jednání, dále prezentace naší společnosti
mezi členy klastru, ale i v zahraničí, a rovněž možnost čerpání dotací z fondů EU,
o které mohou žádat pouze vyšší celky.
Již proběhlo několik společných akcí
a v brzké době nás čekají další. V únoru
proběhl workshop na téma „Jaderná
energetika“, kterého se zúčastnili čtyři zaměstnanci naší společnosti. Cílem
bylo pokusit se nadefinovat možnosti
spolupráce při budování dalších bloků
jaderných elektráren. Případného tendru se pak nemusí účastnit pouze jednotlivé firmy, ale skupina firem, která nabízí
komplexní řešení včetně dodávek arma-
tur a jejich servisu. Další zajímavou akcí
byla březnová obchodní mise do Indie.
Indickým obchodním partnerům se zde
prezentovaly významné firmy našeho
regionu a naše společnost byla mezi
nimi. Mise se uskutečnila pod záštitou
ministerstva průmyslu a zúčastnilo se jí
24 delegátů v čele s náměstkem ministra průmyslu. ARMATURY Group využije
také další výhodu členství, a to možnost
čerpat prostředky z fondů EU na rozvoj
a vzdělávání. Jde o ty fondy, ze kterých
mohou čerpat vyšší celky, než jsou jednotliví zaměstnavatelé a naše společnost již podala své návrhy na školení jak
dělnických, tak TH profesí.
Zájmem vedení klastru je rozvoj členské základny a maximální snaha o prezentaci výrobních a technologických
možností, které nabízí náš region.
V budoucnu se dá očekávat hlubší
spolupráce členů klastru v oblastech
propagace výrobků a služeb, pořádání
konferencí a tematických schůzek a v neposlední řadě i vzdělávání zaměstnanců.
Co je to klastr?
„Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů,
poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí
a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění
a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V současné době má klastr
40 stálých členů. Jedná se o efektivní
a úspěšný nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu
firem a regionů. Spolupráce firem
v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, umožňuje
zvýšit počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném regionu.“
Mgr. Ladislav Botur
17
Zajímavosti
Exportér roku - druhé místo za nárůst exportu
Již po patnácté se čeští exportéři utkali
o prestižní titul Exportér roku. Společnost
ARMATURY Group se soutěže zúčastňuje
pravidelně a stejně jako vloni jsme byli
u slavnostního vyhlašování vítězů - získali
jsme 2. místo za nárůst exportu.
dvacítky klesl z loňských 35 % na letošních 16 %. Propad firem z oblasti strojírenství a stavebnictví byl výrazný především v růstových kategoriích a to bez
ohledu na velikost exportérů.
Ing. Lucie Nevřelová
Výsledky soutěže Exportér roku:
Petra Šimerky, prezidenta Hospodářské
komory ČR Petra Kužela a mnoha dalších
významných osobností politické a obchodní sféry.
První ocenění jsme získali v roce 2006
za nárůst exportu 2004-2005 v kategorii
Střední exportéři. Tentokrát - v soutěži
Exportér roku 2009 - jsme se v kategorii
Velcí exportéři umístili na 2. místě, a to
za Nárůst exportu 2007-2008. Ocenění převzal finanční ředitel ARMATURY
Group Ondřej Benda. Slavnostní vyhlášení již tradičně proběhlo v prosinci
minulého roku v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze.
Pamětní diplomy se předávaly za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu
Vladimíra Tošovského, ministra zahraničních věcí Jana Kohouta, ministra školství
Základním kritériem pro zařazení
do soutěže v kategorii Velcí exportéři byl
objem exportu v letech 2007 a 2008 nad
500 mil. Kč ročně a hodnotícími kritérii
byla výše procentního nárůstu tohoto
objemu, resp. objem v příslušném období. V případě rovnosti základních kritérií
byla použita pomocná kritéria. Prvním
je objem exportu na jednoho zaměstnance v roce 2008 v Kč, druhým je vývoj
exportu za období 1993-2008.
Vyhlášení patnáctého ročníku soutěže
potvrdilo očekávání, že se na výsledcích
projeví všudypřítomná krize. Ta jasně
ukázala otevřenost české ekonomiky
a její provázanost se zahraničními trhy.
Průměrný nárůst exportu firem z první
Velcí exportéři 2009
Nárůst exportu 2007-2008
1. LONZA BIOTEC s.r.o.
2. ARMATURY Group a.s.
3. TOS VARNSDORF a.s.
4. HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
5. VEBA, textilní závody a.s.
Exportér roku
Pořadateli soutěže jsou Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu
podnikání ČR, záštitu nad soutěží tradičně přebrala Hospodářská komora
České republiky. Soutěž probíhala v několika kategoriích a zúčastnit se jí mohli
všichni exportéři se sídlem v České republice s ročním objemem vývozu nad
100 milionů korun. Cílem soutěže je přispět k vytvoření a zkvalitnění proexportního prostředí v ČR a motivovat české
exportéry k rozšiřování svých aktivit.
ARMATURY Group pomáhá dětem
DĚTI - DĚTEM, to je název akce, která se již tradičně koná v adventních dnech v sálech
Kulturního domu v Dolním Benešově. Loni 9. prosince proběhl již 21. ročník a setkání se
zúčastnilo 500 mentálně a zdravotně postižených klientů z ústavů sociální péče, speciálních zařízení a rodin z celého Moravskoslezského regionu od Jablunkova po Šumperk.
Děti se i letos radovaly díky nám
Každoročně se připojuje k podpoře této akce i naše společnost ARMATURY Group
a vždy se vybere nezanedbatelná částka. V roce 2008 jsme byli největším sponzorem této tradiční a velmi významné akce. Na podporu loňského ročníku DĚTI
– DĚTEM jsme přispěli částkou 17 000 Kč, kterou v Ústí nad Labem, Hranicích, Kravařích a Dolním Benešově vybrali zaměstnanci
a vedení společnosti.
Jako loni také letos byla částka, kterou přispěli naši zaměstnanci, využita výhradně na nákup dárků. Ty byly dětem i zástupcům
ústavů přímo na akci předány. Každý z návštěvníků si odnesl minimálně jeden menší dárek a každý ústav, jehož klienti se akce
účastnili, dárek hodnotnější. „Měla jsem štěstí, že jsem jela zrovna ve stejném vlaku, kterým se účastníci akce DĚTI - DĚTEM vraceli,“ říká recepční ARMATURY Group Ilona Plintová a pokračuje: „Bylo to moc dojemné, jak svírali dárky, navzájem si je ukazovali…
Viděla jsem, že jsou moc šťastní a že peníze, kterými i naši lidé přispěli do sbírky, opravdu pomáhají. Přála bych každému, kdo
pochybuje o smyslu podobných setkání a sbírek, aby byl v tom vlaku s námi.“ Je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří dokáží myslet
i na ostatní a osud postižených lidí jim není lhostejný.
Mgr. Jiří Krömer
18
Zajímavosti
ARMATURY Group má v Africe „své“ adoptované dítě
Naši společnost znají v různých koutech světa - v Evropě,
Asii, Jižní Americe - všude tam, kde máme své zákazníky.
Znají nás také v Africe, a to v guinejském městě Conakry.
Nemáme tam sice obchodního partnera, ale bydlí tam
Almamy Saâ Tolno - „naše“ dítě z projektu Adopce afrických dětí na dálku.
Chlapce jsme adoptovali před třemi roky. Nyní má devět let, jeho otec
vyučuje na státní škole, kde jeho plat sotva stačí na pokrytí základních
potřeb rodiny, matka ještě nedokončila studia. Almamy má ještě čtyři
sourozence. Almamymu píšeme - popisujeme mu život tady u nás, jak
chodíme do práce, co děláme ve svém volném čase… V posledním
dopise, který jsme mu zasílali před Vánocemi, jsme mu vysvětlovali,
co je to sníh, protože Almamy sníh nikdy neviděl. Posíláme mu drobné
dárečky pro radost. Almamy nám na oplátku píše o životě a zajímavostech v Guineji, kreslí obrázky, popisuje jejich zvyky a tradice, prostředí,
ve kterém žije, svoji rodinu…
Sdružení pro-Contact nás informuje o našem adoptovaném dítku,
o tom, jak se mu vede, o jeho školní docházce a zasílá nám
pravidelně vysvědčení chlapce.
Projekt Adopce afrických dětí na dálku organizuje Občanské sdružení pro-Contact. Adoptivní rodiče posílají peníze na účet školy,
případně organizátorům v místě a hradí se z nich školné, školní pomůcky a uniforma, zdravotní ošetření, léky a další nezbytné
věci. Adopce trvá do konce školní docházky dítěte a znamená pro guinejské děti možnost lepší budoucnosti. Dává jim také pocit,
že mají někoho, kdo o jejich vzdělání stojí, kdo stojí o ně samotné.
Ing. Lucie Nevřelová
ARMATURY CUP 2010 – příznivci zimy a lyžování si užili
Také letošní zimu jsme pořádali již tradiční lyžařský závod v obřím slalomu
ARMATURY CUP 2010. Sportovního setkání pracovníků spolupracujících společností se tentokrát zúčastnilo osm družstev
z firem ARMATURY Group, MSA, Pokorný,
WAKMET a MS BOLT. Celkem soutěžilo 38
závodníků. A jaké jsou zážitky přímého
účastníka ARMATURY Group?
Akce začala v pátek, kdy probíhala menší příprava lyžařů. Podmínky byly dobré,
k dokonalosti chybělo jen sluníčko. Lyžování nás tak bavilo, že nám vlekař prodloužil lyžování o dvě hodiny až do 18
hodin. Potom nás čekala skvělá večeře,
okoupat se a honem do „nové“ Koliby.
Tam proběhla prezentace a utvoření
týmů, poté volná debata. Někteří hráli
karty, kostky, jiní si povídali, tancova-
li a probírala se strategie, jak porazit
ostatní. Mezitím, jak jsme se my bavili,
nám kluci z lyžařského klubu nachystali trať a upravili svah. Sobotní ráno nás
překvapilo počasí. V noci začalo sněžit
a tak než jsme začali závodit, museli
jsme si trať prohrnout. Projeli první předjezdci a pak se začalo závodit. Družstvo
ARMATURY Group se umístilo na krásném druhém místě a v jednotlivcích
jsme obsadili první, čtvrté a deváté
místo. Během oběda nám opět upravili
svah a my se znovu pustili do lyžování.
Večer jsme se všichni sešli v Kolibě, opět
se debatovalo a hrály hry - například
Pantomima. Všechny to tak chytlo, že
zábava pokračovala do brzkých ranních
hodin. Ráno už někteří neměli ani sílu jít
na svah. Po obědě jsme odjížděli. Sám
za sebe musím říct, že se tato společná
akce opět povedla. Bez sponzorů by to
ale nešlo - děkujeme vedení ARMATURY
Group, lyžařskému oddílu a dalším sponzorům. Velký dík patří také personálu
a skvělému kuchaři.
Tomáš Dominik
19
PROFESIONÁLNÍ
KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ
ARMATURY Group a.s.
DLOUHODOBÝ PARTNER
JE DUKOVANY
• V Ý ZN A M N Ý ČESK Ý V Ý ROBCE A RM AT UR
• D OD AVATEL POTRU BÍ A PŘÍSLU ŠEN STVÍ
• SILN É K N OW-H OW
• dodávky armatur dle vyhlášky č. 132/2008
Sb. do VZ-BT2 a VZ-BT
• dodávky armatur a servisních služeb
při odstávkách HVB1 a HVB2
• generální opravy a revize armatur
v Centrální čerpací stanici I a II
a Čerpací stanici Jihlava
• dodávky náhradních dílů a příslušenství
• servis, opravy, údržba a výměny armatur
včetně ovládání
• konzultační služby
DODÁVKY DO ELEKTRÁRENSKÝCH
OCHEMIE,
SPOLEČNOSTÍ, CHEMIE A PETROCHEMIE,
PLYNÁRENSTVÍ…
• V LA STN Í V Ý V OJ A K ON STRU K CE
• M OD ERN Í V Ý ROBN Í ZÁ K LA D N A
• ŘÍZEN Á K VA LITA
• D Ů RA Z N A BEZPEČN OST, EK OD ESIG N
A SPOLEH LIV OST A RM ATU R
• CERTIFIK A CE D LE EN , A PI, G OST
• K OM PLETA CE D OD ÁV EK A RM ATU R A PO TRUBÍ
D O V Y ŠŠÍCH TECH N OLOG ICK Ý CH CELKŮ
• REFEREN ČN Í ZA K Á ZK Y V E 47 ZEM ÍCH SVĚTA
• TECH N ICK Á POM OC A PORA D EN STV Í
• 24H OD IN OV Ý SERV IS
ŠO UPÁTKA
V ENTI LY
KU L OVÉ KO HOUT Y
K LAPKY
S PEC I ÁLNÍ ARMAT URY
www.armaturygroup.cz
Download

Již 10 let jsme v oblasti průmyslových armatur a potrubí Vašimi