ÉRY VÝVOJE ZEMĚ
MESOZOIKUM
DRUHOHORY – éra plazů
Obr.1
DRUHOHORY
Doba trvání : asi 165 mil. let,
od 230 – 65 mil. let
DRUHOHORY jsou érou, která se dělí na
65 mil. D
230 mil.
R
U
H
O
H
O
R
Y
KŘÍDA
JURA
TRIAS
Obr. 2
Horotvorná činnost:
Z hlediska horotvorné činnosti byla větší část druhohor
klidná, koncem křídy začalo Alpínsko-himalájské
vrásnění, které pokračovalo během třetihor a čtvrtohor.
Jeho činností vznikly Alpy, Karpaty, ale také Himálaj,
Kordillery, Andy.
Koncem křídy nastal rozpad prvohorní pevniny.
Rozpadem Pangey vznikly základy současných
pevninských desek, které se od sebe pomalu vzdalovaly.
Horniny:
Hornina – křída, obr. 4
pískovce, uhličitanové horniny - křída
Obr. 3
ŽIVOČICHOVÉ V TRIASU
Krajina měla vzhled pouště, začal největší rozvoj plazů, první
dinosauři, ocasatí obojživelníci a žáby, první ptakořitní savci . Vymřeli
krytolebci.
V mořích žili měkkýši a hlavonožci –
AMONNIT
amoniti a belemniti (vůdčí zkameněliny)
Obr. 6
Obr. 7
BELEMNIT
ROSTLINSTVO V TRIASU
Vznikaly nové druhy přesliček a kapradin, pokračoval rozvoj
nahosemenných rostlin - stoupal počet druhů cykasovitých, tisovitých,
jedlovitých, cypřišovitých.
IGUANODON
ŽIVOT V JUŘE
STEGOSAURUS
Éra plazů, rozvoj dinosaurů,
např. býložravý Stegosaurus, Iguanodon,
dravý Tyranosaurus, Allosaurus.
První ptáci a savci, prapták Archeopteryx.
Bujná vegetace – jehličnany.
Stegosaurus byl největším členem své čeledi, mohl dorůstat délky až 12 m a vážit 5 tun . Jelikož
Obr. č.
10
to byl býložravec, jeho zuby byly malé, tupé, listovitého tvaru. Na konci ocasu měl čtyři
dlouhé
trny. Zadní nohy
byly dvakrát
delší než který
přední.seStegosauři
byli poměrně
pomalíi živočichové,
Iguanodon
byl mohutný
býložravec,
mohl pohybovat
po dvou
po čtyřech
jejichž
rychlost
chůze podle
stop nepřesahovala
asi 6-7 km/h.
pláty asi
na
končetinách.
Odhaduje
se, žedochovaných
jeho nejznámější
druh, I. bernissartensis,
vážil Jejich
v průměru
č.11 mohli
hřbetu
sloužily
k termoregulaci,
obraně.dlouhý,
Obranupřičemž
před dravými
teropody
zajišťovaly
až 90i
3,08 tuny,
a v dospělosti
byl asine10k metrů
někteříObr.
jedinci
dosahovat
cm dlouhé
délky
až 13ocasní
metrů.trny.
Obr. 13
ALLOSAURUS
TYRANOSAURUS
Obr. č.12
Allosaurus
Byl
jednímbyl
z největších
nepochybněmasožravých
masožravcem,
dinosaurů
ale někteří
a zároveň
vědci tvrdí,
jedním
že stisk
z největších
allosaura
suchozemských
nebyl
dostatečně
predátorů
silný, aby
všech
zabil
dob.nějakého
Svou tělesnou
živočicha,
stavbou
možná
patřil tedy
k nejmohutnějším
byl pouhým
a nejnebezpečnějším.
mrchožroutem.
Průměrná
Odhaduje
délka byla
se, žepřibližně
největší7-9
tyranosauři
m, některé
mohli
odrostlé
dosahovat
kusy mohly
délky
kolem
mít
až 12
14 m.
metrů
Průměrní
a hmotnosti
zcela dospělí
7,5 tuny
jedinci
.
mohli mít hmotnost zřejmě přes 3 tuny.
DIPLODOCUS
Obr.16
Obr.17
PLESIOSAURUS
Plesiosauři byli druhohorní mořští plazi. Objevují se ve středním triasu, jejich největší rozvoj
vrcholí
v období
jurycykasy,
a přežívají
až do samotného
konce
druhohor
přelomuTento
křídy dinosaurus
a třetihor.
Diplodocus
se živil
přesličkami
a tu a tam
mohl
pozřít i na
měkkýše.
Běžní
mělibýt
poměrně
hydrodynamicky
tvarovanánepřítelem
těla, krátkou
ocasní
č.15 část
vážil ažplesiosauři
25 tun a mohl
dlouhý široká
až 45 metrů.
Jeho snad největším
bylObr.
Allosaurus,
těla,
dva páry
a silných
ploutví,
delší nebo
i velmi
dlouhýkončetiny,
krk a malou
ale naštěstí
sedlouhých
Diplodocus
mohl na
pár minut
postavit
na zadní
tímhlavu.
pádemNejvětší
neměl
Obr.18
formy
délky až přes 15 metrů.
dravectěchto
šanci. dravých živočichů dosahovaly
Obr.19
ICHTYOSAURUS
Ryboještěři byli skupinou značně přizpůsobených vodních plazů, kteří žili v mořích a oceánech
po většinu druhohorní éry. Jejich charakteristickým znakem byl hydrodynamický tvar těla,
Obr.20 a
značně podobný dnešním delfínům a většině ryb. Díky tomu byli ryboještěři rychlými
obratnými plavci, dokázali se pohybovat rychlostí až kolem 40 km/h.
Obr.14
PTAKOJEŠTĚŘI
Obr.21
Obr.22
ARCHEOPTERYX
Je nejznámějším fosilním praptákem, který žil na konci jury. Dosahoval délky asi 4050 cm a hmotnosti kolem 0,8-1 kilogramu. Předpokládá se, že s výbavou ostrých zubů
a dlouhých nohou s drápy nemohl být býložravcem. Pravděpodobně se živil převážně
hmyzem, který srážel velkými křídly. Stejně jako dnešní ptáci kladl vejce, které
zahříval,
dokud
se nevylíhla
mláďata.
Mohl
si stavět
hnízdo
na stromě
na skále,
Ptakoještěři
jsou vyhynulí
druhohorní
plazi,
kteří
byli schopní
aktivního
letu.nebo
Žili stejně
jako
aby svá mláďata
lépetriasu
uchránil
se pravděpodobně
dinosauři
od svrchního
až dopřed
koncemasožravci.
křídy. Jejich Jeho
křídla mláďata
byla tvořena
kožovitou blánou
napjatou
mezi tělem
a prodlouženým
čtvrtým
prstem.
Obr.23
líhla, na rozdíl
od většiny
dinosauřích,
holá.
ŽIVOT V KŘÍDĚ
Podnebí v křídovém období bylo podobné jako v juře - teplé
a vlhké.
Pokračuje vývoj velkých plazů , začal rozvoj hadů, ptáků,
vačnatců a hmyzožravců.
Pokračoval rozvoj krytosemenných rostlin- šácholany, vrby,
topoly, drobné byliny.
Obr.26
Obr. 25
KONEC DRUHOHOR
Vymírání na konci křídy je velké vymírání, které se odehrálo na
přelomu druhohor a třetihor a vyhynulo při něm mnoho
rostlinných i živočišných druhů během relativně krátkého časového
úseku.
Příčiny tohoto vymírání nejsou dosud zcela objasněné. Někteří
vědci ho vysvětlují určitou katastrofickou událostí, jako je dopad
velkého mimozemského tělesa, nebo silnou vulkanickou činností.
Těmto hypotézám napomáhá skutečnost, že bylo opravdu nalezeno
několik kráterů po dopadu meteoritů, stejně jako masivní
vulkanismus v datovaný do této doby. Takové katastrofy mohly
omezit dopad slunečního záření na zem a tím pádem i narušit celý
potravní řetězec začínající fotosyntézou. Jindy se však přičítá
vymírání na konci křídy i jiným podstatně pomalejším událostem,
jako jsou změny ve výšce mořské hladiny či změny klimatu.
Obr. 24
ZÁPIS DO SEŠITU
NAJDEŠ ZDE
Obr. 27
OPAKOVÁNÍ UČIVA
PRACUJ S PRACOVNÍM LISTEM
KLIKNI ZDE
cz.123rf.com
Použité zdroje:
Obr. 1: http://gify.jahho.cz/
Obr. 2: www.radek-dinosauri.blogspot.com
Obr. 3: www.zs5vajgar.wu.cz
Obr. 4: www.cs.wikipedia.org
Obr. 5: www.blogorgonopsid.blog.cz
Obr. 6: www.natur.cuni.cz, www. muzeumtesinska.cz
Obr. 7: www.profimedia.cz
Obr. 8: www.periskop.cz
Obr. 9: www.dinosaurus.wbs.cz
Obr. 10: www.pravekajehoobyvatele.blog.cz
Obr. 11: www. sauropedia.wordpress.com
Obr. 12: www. zmescience.com
Obr. 13: www. science.nationalgeographic.com
Obr.14: www search4dinosaurs.com
Obr. 15:www. blogorgonopsid.blog.cz
Obr. 16:www. paleo-dna.blog.cz
Obr.17:www. dinosaurfact.net
Obr.18:www. hellraptor.deviantart.com
Obr.19:www. blogorgonopsid.blog.cz
Obr.20:www. prehistory.blog.cz
Obr.21:www. blogorgonopsid.blog.cz
Obr.22:www. liveportal.cz
Obr.23:www. tyden.cz
Obr.24:www. salminako.blog.cz
Obr.25:www. http://jeden.blog.cz
Obr.26:www. dinosaurss.blog.cz
Obr. 27 - e-anglictina.blogspot.com
http://cs.wikipedia.org/
Download

ÉRY VÝVOJE ZEMĚ MESOZOIKUM DRUHOHORY – éra plazů