Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
1/2015 • Ročník XX • Zdarma
Bezpečné a klidné město je náš cíl.
Pomůžete nám?
Městská policie Vimperk
chce s Vámi více spolupracovat.
Chceme více naslouchat Vašim
problémům a připomínkám,
soustředit se na řešení problémů,
které Vás trápí a zapojit Vás samotné do rozhodování o bezpečnostních opatřeních, kdy je vztah
založen na vzájemné důvěře mezi
občany a strážníky. Jeho výhodou
je to, že se na bezpečnostní politice podílejí v rámci svých možností všichni lidé, kteří ve městě
žijí. Strážníci s občany o problémech diskutují, společně hledají
řešení a společně na těchto řešeních i pracují.
V prvním čtvrtletí se městská policie bude více soustředit
na problematiku psů, jejich majitelů – včetně kontroly přihlášení
těchto mazlíčků. V zájmu čistoty
veřejného prostranství, ochrany
zvířat i jejich vlastníků bychom
velmi uvítali, kdyby se někteří občané nad svým jednáním
důkladně zamysleli a uvědomili
si, co svým jednáním způsobují
a jaký jim hrozí postih za nejen
volné pobíhání zvířat a znečištění výkaly! Tímto chceme apelovat na všechny občany, kteří
jsou obtěžováni těmito jevy, aby
neprodleně nahlásili skutečnosti
shora uvedené.
Spolupracujte s námi. Všímejte si bezpečnostních problémů
nebo veřejného „ne-pořádku“
ve Vašem okolí a oznamujte nám
je. Máte-li návrhy, jak tyto problémy řešit, sdělte nám je, pokud
se chcete do řešení sami zapojit,
jste vítáni. Pro tyto účely je pro
Vás k dispozici mailová adresa
([email protected] nebo peter.macorlik@
město.vimperk.cz), kam můžete
svoje náměty zasílat. Rozhodně
se jimi budeme zabývat.
Děkuji za pozornost,
s pozdravem vrchní strážník
Peter Macorlík
Foto : J. Tláskal
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, vkročili jsme do nového roku 2015,
kdy stojíme na jeho prahu, a nikdo z nás neví, co nám přinese
v osobním i společném životě.
Život je mnohdy plný překvapení a ne vždy se nám daří smířit
se s událostmi a obtížemi, které
nám postaví do cesty. Ale určitě
platí v životě lidském, že sdílená
radost je dvojnásobnou radostí
a sdílená bolest poloviční bolestí. Proto si važme našich blízkých
a přátel a chraňme tyto vztahy
i svazky, neboť se nedají koupit
ani vynutit. A když je skutečná
vůle a chtění, nechají se dělat
i zázraky. Do nového roku Vám
přeji za všechny zvolené zastupitele města hodně zdraví, spokojenosti, dobré lidi kolem sebe
a uspokojení z naplnění Vašeho
života. Ať Vám tento rok přinese více dobrého než špatného, ať
prožijete mnoho radostí a štěstí
Vás neopouští.
Vaše starostka
Jaroslava Martanová
Zápis do první třídy základní školy
Kdo jel na Silvestra „komiksovým“ vlakem na Boubín, potkal mnoho známých
postav, například ježka v kleci a Rychlé šípy.
Foto: Roman Kozák
Uzávěrka dalšího čísla bude 19. 1. 2015 v 15 hodin.
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.
Termín zastupitelstva:
26. 1. 2015 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Zápisy k plnění povinné devítileté školní docházce budou
ve Vimperku probíhat ve dnech
23. ledna 2015 (pátek) od 13
do 17 hodin a 24. ledna (sobota)
2015 od 9 do 11 hodin. Obě základní školy jsou připraveny přijmout děti do kapacity dvou tříd,
tedy každá zhruba šedesát dětí.
Rodiče by měli respektovat tzv.
školské spádové obvody, které
jsou příslušné k jednotlivým školám. Znamená to pro ně , že mají
povinnost přijít k zápisu do té
školy, kam spádově patří podle
místa trvalého bydliště. V případě, že se rozhodnou pro školu
jinou (tato však musí mít volnou kapacitu pro přijetí jejich
dítěte), musí toto oznámit ře-
diteli školy, kam spádově přísluší.
V letošním roce je zápis určen
pro děti, které v období od 1. září
2014 do 31. srpna 2015 dovrší
věku šesti let a pro děti, které
v loňském roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky.
Žádost o zápis nadaného dítěte: možnost pro rodiče dětí nadaných (tzv.5-ti letých), tedy dětí,
které jsou mladší šesti let a jsou
po stránce duševní i fyzické vyspělejší a mají osvojeny všechny
samoobslužné dovednosti. Takové dítě může zahájit povinnou
školní docházku prakticky o rok
dříve, ale za určitých podmínek.
Pokračování na str. 3
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Setkání kulturních a zájmových
organizací
Šumava hudební –
naši hudební velikáni na Šumavě
bylo téma třetí
přednášky 6. ročníku Vimperské
akademie seniorů,
která proběhla dne 11. prosince
2014. Průvodcem tohoto tématu
byl všem dobře známý Mgr. Jan
Tláskal.
Rok 2014 je rokem české hudby
a také rokem, kdy stojí za připomenutí významná výročí narození nebo úmrtí hudebních velikánů, kteří měli ať už větší nebo
menší vazbu na Šumavu.
Během přednášky zazněla jména jako Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, Carl Maria
von Weber, romantický skladatel,
kterému je připisována první romantická opera v dějinách hudby
s názvem Čarostřelec. Inspirací
mu byl příběh myslivce, který působil v úžině mezi horami Velký
a Malý Ostrý. Dalším jménem,
které zaznělo, byl Bedřich Smetana, jehož výročí narození i úmrtí
připadá na letošní rok. Ve Vimperku máme Smetanovu ulici,
ale bohužel nemáme dochováno,
zda Smetana někdy Vimperk navštívil. Jiný slavný velikán však
Vimperk svojí návštěvou poctil.
Nebyl to nikdo jiný než sám Antonín Dvořák, který také podnikl
výstup na Boubín. Navštívil také
Prachatice a Husinec.
Během přednášky zazněly
úryvky částí některých zajímavých hudebních děl, například
Čarostřelce nebo Vltavy.
Další téma, na které se mohou
naši „studenti“ těšit, bude Zatopený svět – stavba Lipenské přehrady a přednášet bude, ve čtvrtek 15. ledna 2015 v Městském
kulturním středisku Vimperk
od 10.00 hodin, pan Jan Račák
(pracovník Regionálního muzea
v Českém Krumlově).
Na středu 3. prosince pozvali
starostka města Vimperk ing. Jaroslava Martanová a místostarosta města Vimperk ing. Jiří Cais
na přátelské posezení zástupce kulturních a zájmových organizací působících na území
města.
V přátelské a neformální atmosféře se společně ohlédli
za uplynulým rokem a podělili se
o výsledky své bohaté a prospěšné práce.
Vedení města ocenilo záslužnou práci všech organizací
na společenském životě ve městě, zdůraznilo význam jejich práce a všem zúčastněným popřálo
klidné svátky a hodně elánu
do roku nastávajícího.
Mgr. Zdeněk Kuncl
Foto Lenka Švecová
Setkání sportovních organizací
na radnici
Mgr. Zdeněk Kuncl
Talent okresu Prachatice 2014
Ve středu 10. prosince byly
v Prachaticích vyhlášeny výsledky společenské iniciativy Talent
okresu za školní rok 2013/2014,
v rámci níž dochází k ocenění
žáků, kteří svými dovednostmi,
schopnostmi a pílí pod vede-
ním svých pedagogů dosáhli významných úspěchů v kategoriích
umělecká, technická, sportovní,
humanitní nebo přírodovědná.
Organizátory jsou společně Město Prachatice a Město Vimperk.
Pokračování na str. 3
Na středu 10. 12. 2014 pozvala
starostka města Vimperk ing. Jaroslava Martanová a místostarosta města Vimperk ing. Jiří Cais
na přátelské posezení na radnici
u příležitosti končícího kalendářního roku zástupce sportovních
organizací působících na území
města. V přátelské atmosféře se
společně ohlédli za uplynulým
rokem a podělili se o výsledky
své práce. Přítomní se zároveň
dozvěděli aktuální záměry a plány radnice. V závěrečném slovu
ocenili představitelé města záslužnou práci všech organizací
na společenském životě ve městě,
zdůraznili význam práce s mládeží a všem zúčastněným popřáli klidné svátky a mnoho elánu
do nastávajícího roku.
Mgr. Zdeněk Kuncl
Odbor ŠKaCR
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Upozornění na změnu v registru vozidel Zápis do první třídy základní školy
dítěte. Ředitel školy pak následDokončení ze str. 1
od 1. 1. 2015
Rodič „5-ti letého“ dítěte naroně do 3 pracovních dnů zveřejní
Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Městského úřadu
ve Vimperku upozorňuje vlastníky a provozovatele motorových vozidel na změny zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.
1.2015, které upravuje novela zákona č. 239/2013 Sb.
1. Důležité lhůty
Vozidla v nedokončeném
převodu (jen odhlášená na nového provozovatele – vlastníka)
je nutno zaregistrovat nejdéle
do 30. 6. 2015. Po uplynutí této
lhůty vozidla zaniknou a nebude možné je opětovně zaregistrovat !!! Žadatel k žádosti přiloží technický průkaz a osvědčení
o registraci silničního vozidla,
protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší
než 14 dní a zelenou kartu, vydanou podle zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla.
V případě přechodu vlastnického
práva žadatel k uvedeným dokladům navíc doloží doklad o nabytí
vlastnického práva k silničnímu
vozidlu.
Dočasně vyřazená vozidla
(tzv. vozidla v depozitu) k datu
30. 6. 2013, zaniknou dnem 1.
1. 2016, pokud jejich vlastník
v období od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno
a účel jeho využití.
Silniční vozidlo, které je ke dni
1. 1. 2015 dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu. Silniční vozidlo,
které je ke dni 1. 1. 2015 trvale
vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se
dále považuje za zaniklé, pokud
ke dni 1. 1. 2015:
a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu
přesahující 18 měsíců a vlastník
tohoto vozidla do 1 roku ode
dne 1. 1. 2015 neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č.
56/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne 1. 1. 2015, nebo
b) není u tohoto vozidla zapsán
v registru silničních vozidel jeho
vlastník a do 6 měsíců ode dne 1.
1. 2015 není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla
do registru.
U dočasně vyřazených vozidel od data 1. 7. 2013 je vlastník
povinen ve lhůtě jednoho roku
oznámit na registru vozidel, kde
je vozidlo umístěno a účel jeho
využití.
Žádost o zápis změny vlastníka
vozidla a ostatní změny v registru
vozidel se podávají do 10 pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je
nebo není vozidlo provozováno.
Platnost dokladu o evidenční
kontrole je omezena na 14 dní.
2. Další změny
Převod vozidla na základě
kupní nebo darovací smlouvy
se provádí pouze v registračním místě posledního evidovaného provozovatele. Neprovádí
se samostatné odhlášení a přihlášení. Převod provádí společně původní a nový vlastník.
Případná plná moc musí být
úředně ověřena.
Technická způsobilost vozidel
dovezených z členských států se
neschvaluje (přebírá se stávající
schválení členského státu).
Technická prohlídka nových
vozidel dovezených z členských
států se nezkracuje.
Možnost v ydání značk y
na přání a třetích značek (nosiče
jízdních kol) se odkládá do 1. 1.
2016
Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná
technická prohlídka.
3. Nové názvosloví po 1. 1.
2015
Dočasně vyřazená vozidla =
vyřazená vozidla.
Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla.
Členský stát = státy EU, státy
EHP a Švýcarská konfederace
Lenka Černá, vedoucí odboru
dopravy a silničního
hospodářství
zeného od 1. září do 31. prosince
příslušného roku a který chce,
aby jeho potomek zahájil povinnou školní docházku, musí předložit řediteli příslušné školy doporučující vyjádření příslušného
školského poradenského zařízení
( pedagogicko psychologické
poradny). V případě dítěte narozeného až od 1.ledna do konce
června následujícího roku musí
doložit doporučující vyjádření
jak od školského poradenského
zařízení, tak i od odborného lékaře.
Žádost o odklad povinné školní docházky: v případě, že se rodič rozhodne žádat o odklad pro
své dítě, musí k písemné žádosti
doložit doporučující písemné
vyjádření od školského poradenského zařízení (pedagogicko
psychologická poradna) a současně od odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Dítě je přijímáno k plnění
povinné školní docházky na základě písemné žádosti rodiče
– rodičů při zápisu. Rodič při
zápisu musí prokázat svou totožnost občanským průkazem
a zároveň předkládá rodný list
seznam přijatých dětí pod při
zápisu přiděleným registračním
číslem na veřejně přístupném
místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup
(webové stránky). Rodičům tedy
nebude „ tzv. na počkání“ vydáváno rozhodnutí o přijetí dítěte.
Těm, kterým vyhověno nebude,
pak bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí .
V případě nejasností se mohou
rodiče předem obracet na kteroukoliv školu, která jim poskytne potřebné informace.
Vy rodiče , udělejte si v den
zápisu více času na své dítě
i na sebe, slavnostně se oblečte.
Vždyť je to přece významný den
pro dítě i celou rodinu. Den, který může být zakončen třeba společným vyfocením před budovou
školy a následnou návštěvou cukrárny.
Přeji všem zainteresovaným,
školám a především pak rodičům
a jejich dětem, aby úspěšně zvládli první vykročení k budoucímu
celoživotnímu vzdělávání.
PhDr.Miloš Beneš
vedoucí odboru školství,
kultury a CR MěÚ Vimperk
Vimperské noviny slaví 20 let své existence výstavou v MěKS, která
bude k vidění do 22. ledna. O vlastní instalaci se postaral jeden ze
zakladatelů VN René Rücker.
Talent okresu Prachatice 2014
Dokončení ze str. 2
Titul „Talent okresu Prachatice“ v letošním roce získali z vimperské části okresu tito žáci:
V kategorii humanitní Aneta
Staňková z G a SOŠ ek Vimperk.
V kategorii přírodovědné Marie Korandová, Marek Myslík,
Filip Štefaník z G a SOŠ ek Vimperk.
V kategorii sportovní Matiáš
Albrecht, Barbora Havlíčková,
Samuel Jirouš, Ondřej Mánek,
Tereza Sásková, Tomáš Kalivoda,
Andrea Klementová, Jiří Mánek,
Tereza Řezníková, Jaromír Skála,
Luděk Šeller a Jan Vastl, všichni
z G a SOŠ ek Vimperk.
V kategorii umělecké Marcela
Šipanová a Jana Tomášková, obě
z G a SOŠ ek Vimperk.
Všem talentům, ale i ostatním
nominovaným blahopřejeme
a děkujeme za příkladnou reprezentaci svých škol i Vimperska.
Poděkování patří též pedagogům,
kteří se na výsledcích svých žáků
podílí.
Město Vimperk
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstva města Vimperk dne 8. 12. 2014
• ukládá radě města zabývat se situací kolem provozování ubytoven
pro sociálně vyloučené občany ve městě Vimperk a s přijatými opatřeními seznámit zastupitelstvo města na jednání v měsíci lednu 2015,
• schvaluje jednosložkovou cenu vodného a stočného pro hospodářský rok 2015 s platností od 1. 1. 2015 takto:
ceny v Kč/m3domácnosti ostatní
vodné 36,07
36,07
stočné29,71 29,71
celkem
65,78 65,78
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
• rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti Palestra, s. r. o. se sídlem
Kaprova 42/14, Praha 1 ze dne 12. 9. 2014 o odkoupení pozemků KN č.
2522/61 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2920 m2 a KN č. 2522/74
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2 v k. ú. Vimperk (areál
U Sloupů) za kupní cenu vzniklou odečtením uhrazeného nájemného
z celkové odhadní ceny těchto nemovitostí. Zastupitelstvo města trvá
na prodeji výše uvedených nemovitostí za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem za oba pozemky ve výši 572 610 Kč.
Ke kupní ceně budou připočítány i náklady, které město vynaložilo
za zaměření a ocenění pozemků které činní 28.573 Kč,
• schvaluje podle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rozpočtové provizorium na leden – březen 2015 dle předloženého návrhu v celkové částce
24.000 tis. Kč,
• rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2015,
• rozhodlo navýšit investiční prostředky na realizaci akce Zateplení
ZŠ Vimperk do max. výše 35 mil. Kč. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování a spolufinancování projektu z bankovního úvěru
do 10 mil. Kč.,
• rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru na zajištění financování akce „Zateplení ZŠ Vimperk“ mezi
městem Vimperk a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969 Praha 1 dle předloženého návrhu a pověřuje starostku
města jejím podpisem,
• volí předsedou výboru pro rozvoj města Ing. Jiřího Caise a členy
výboru pro rozvoj města v tomto složení: Jiří Vávra ml., Ing. Milan
Straka CSc., Ing. Milan Dutka, Ing. Jan Král, Ing. Jiří Ondřich, Bc. Karel
Harazim, Ing. arch. Aleš Kalivoda s platností od 9. 12. 2014,
• rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem,
• rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků (evidenční číslo 12/2013) Městským službám Vimperk
s. r. o. na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk, kterým se navyšují finanční prostředky pro rok 2014 ve výši 200 000 Kč
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jeho podpisem,
• rozhodlo poskytnout finanční příspěvek Městským službám Vimperk s. r. o. na provoz a správu sportovních zařízení města Vimperk
za rok 2015 ve výši 4 700 000 Kč dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem,
• rozhodlo uzavřít smlouvu o finančním příspěvku pro Oblastní
charitu Vimperk na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk na rok 2015 ve výši 500 000 Kč dle předloženého návrhu s jednou
navrženou změnou a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• dodatečně schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na program „Podpora terénní práce – Romský terénní pracovník – Vimperk“
na rok 2015 do dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny,
• rozhodlo neprominout smluvní pokutu ve výši 130 618,40 Kč společnosti VITALpark.cz s. r. o. za dodávku a instalaci mobiliáře pro
doprovodnou infrastrukturu cyklotrasy – projekt Cyklotrasa Volyňka
(č. projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02613),
• volí Mgr. Danu Toušlovou jako přísedící Okresního soudu v Prachaticích pro volební období 2014 – 2018,
• ukládá radě města zabývat se situací související s rušením nočního
klidu v ul. Pivovarská,
• rozhodlo o provozování městské dopravy v roce 2015 s roční dotací do 224 000 Kč bez DPH a pověřuje radu města zajištěním všech
právně administrativních náležitostí.
Zprávy z Rady
Rada města Vimperk dne 1. 12. 2014
• jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku města Vimperk“ ve složení: členové komise – Zdeněk Ženíšek,
Ing. Jana Králová, Mgr. Pavel Dvořák, náhradníci – Ing. Michal Janče,
Helena Smíšková, Ing. Bohumil Petrášek,
• nesouhlasí s uzavřením smlouvy o umístění 2 ks reklamních cedulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m; 1,2 m x 1,6 m (dle předloženého návrhu)
v ul. Nad Stadionem na parcele parc. č. 1830/3 v k.ú. Vimperk se společností B1 Broker1.cz, s.r.o.,
• rozhodla v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, pořídit vymezení zastavěného území
pro všechna katastrální území města Vimperk,
• schvaluje zahájení zadávacího řízení na zpracování Územního plánu Vimperk, schvaluje zadávací dokumentaci k řízení a bere na vědomí
výběr a obeslání tří vybraných potencionálních dodavatelů zakázky,
• rozhodla v souladu s § 145 odst. 1 školského zákona vydat souhlas
k podání žádosti ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 o navýšení kapacity
školní družiny v rejstříku škol a školských zařízení z počtu 100 na nový
počet 120 žáků od 1. 1. 2015. Žádost bude podána na Krajský úřad
Jihočeského kraje,
• bere na vědomí odevzdání výročních zpráv o činnosti za školní rok
2013/2014 základními školami jichž je město Vimperk zřizovatelem,
• souhlasí s uzavřením provozu mateřských škol v době vánočních
školních prázdnin 2014 dle předloženého návrhu,
• souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele
základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk
a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné
úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol,
• rozhodla uzavřít Smlouvu o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, jejímž předmětem je dlouhodobá spolupráce při rozvoji cyklistické dopravy v Jihočeském kraji dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem,
• schvaluje uzavření Městské knihovny ve Vimperku pro veřejnost
v době od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 z důvodu čerpání řádné dovolené.
• souhlasí s udělením licence k provozování veřejné linkové dopravy
na linku Praha – Strakonice – Stachy – Vimperk – Černá v Pošumaví
dopravci Stanislavu Jiráskovi,
• souhlasí s parkování autobusu v ulici 1. máje (na malém náměstí)
Vimperk dne 5. 12. 2014 od 11:00 hodin do 13:00 hodin v souvislosti
s konáním charitativní akce Šťastná hvězda.
Rada města Vimperk dne 8. 12. 2014
• rozhodla o zadání zpracování průzkumu výskytu azbestu v objektech ZŠ Vimperk, Smetanova 405 firmě Faster Bohemia, s. r. o. dle
předložené nabídky. RM dále pověřuje odbor IÚ a odbor finanční
zpracováním příslušného rozpočtového opatření, jež umožní financování průzkumu,
• rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Poskytnutí služeb – úvěr
na zajištění financování akce Zateplení ZŠ Vimperk“ Komerční bance
a. s. Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,
• uznává částku 74 485 Kč včetně DPH, která byla vynaložena
na zřízení plynového vytápění do bytuv ulici Nad Stadionem čp. 355
ve Vimperku a bude započtena proti nájemnému,
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky pro
území ORP Vimperk“ mezi městem Vimperk a firmou EKO – KOM,
a. s., se sídlem na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města Vimperk jeho podpisem.
Rada města Vimperk dne 15. 12. 2014
• rozhodla jmenovat pracovní skupinu pro regeneraci MPZ Vimperk ve složení: předseda pracovní skupiny Ing. Jaroslava Martanová,
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
členové: Ing. Jiří Cais, Ing. Václav Kokštein, Marie Hrušková, Alena
Szabová.
• zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku KN č. 2522/74
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5566 m2 v k.ú. Vimperk v areálu
U Sloupů souhlasí dle předloženého návrhu s odklizením polámaných
stromů a větví od námrazy z období od 29. 11. 2014 – 4. 12. 2014 z tohoto pozemku. Odklizení bude provedeno na jeho náklady s tím, že
tyto větve mohou být použity pro potřebu Dětského centra Šumavous,
• se seznámila se znaleckým posudkem č. 034/14 o vyčíslení škody (újmy) vzniklé neoprávněným vytěžením dřeva (32 ks stromů) cizí
osobou v lesním porostu 6 Ga9 pozemku KN č. 872/1 v k. ú. Křesanov
ve vlastnictví města Vimperk a rozhodla tuto škodu ve výši 40.710 Kč
včetně nákladů na její vyčíslení uplatňovat vůči vlastníku sousedního
lesa na pozemku KN č. 871/2,
• se seznámila s návrhem řešení o připojení pozemků určených
územním plánem pro bytovou výstavbu v lokalitě Malá Homolka na komunikaci na parcele města KN č. 893/1 vše v k. ú. Boubská
ve vlastnictví města Vimperk a pověřuje starostku města a vedoucího
odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk svoláním jednání
s dotčenými vlastníky pozemků v uvedené lokalitě, jejímž předmětem
bude majetkoprávní dořešení současného a budoucího uspořádání pozemků přístupové komunikace v této části města Vimperk,
• se seznámila s námitkou k usnesení RM č. 1154 ze dne 13. 10. 2014
podanou společností GSI INVEST s. r. o., doručenou na adresu města
Vimperk dne 13. 11. 2014 s tím, že trvá na tomto usnesení Rady města
Vimperk, neboť výběr nájemce nemovitostí v k.ú. Vimperk na listu
vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk označených jako parcely katastru nemovitostí KN č. 1258/4 – trvalý travní porost o výměře 3048
m2, KN č. 1258/5 – trvalý travní porost o výměře 326 m2, KN č. 1258/6
– trvalý travní porost o výměře 214 m2, KN č. 1258/7 – trvalý travní
porost o výměře 493 m2, KN č. 1266/7 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 198 m2 a KN č. 1275 – trvalý travní porost o výměře části
3144 m2 včetně jich součástí a příslušenství, za účelem jejich údržby,
sečení, byl proveden v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích
(obecní zřízení) zejména jeho § 38 a § 39,
• vydává nesouhlasné stanovisko s výstavbou podporovaných bytů
v rámci Dotačního programu „Pečovatelský a vstupní byt“, který hodlá
vlastník tj. společnost Plzeňská Farma s. r. o., realizovat v lokalitě bývalé důstojnické ubytovny v areálu bývalých kasáren U Sloupů v jejím
vlastnictví. Důvodem je nevhodná poloha objektu,
• rozhodla prodloužit zřízené časově omezené pracovní místo romského terénního pracovníka, pracovní úvazek 0,5, na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví do 31. 12. 2015 s platností od 1. 1. 2015. Rada
města pověřuje tajemníka MěÚ zabezpečením veškerých potřebných
náležitostí,
• rozhodla uzavřít smlouvu s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice na provozování linky 375001 MHD ve Vimperku pro rok
2015 dle předloženého návrhu s přílohou jízdního řádu a pověřuje starostku města jejím podpisem,
• zastupující město Vimperk jako vlastník místních komunikací
a označníků zastávek, které jsou umístěny v jejím územním obvodu,
souhlasí s udělením licence na linku č. 385001 MHD Vimperk.
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč agentuře Sport Action spol. s r.o. Chomutov, na zajištění sálu pro vyhlášení
a následné občerstvení účastníků akce „Nejúspěšnější sportovec roku
2014 okresu Prachatice“. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspětku do 30. 4. 2015,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 7 000 Kč MO ČRS,
K. Weise 398 Vimperk, na úhradu nákladů za ceny a zabezpečení závodů Zlatá udice a rybolov na umělou mušku. Rada města požaduje
předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do 31. 1. 2015,
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
Základní umělecké škole Vimperk, Nerudova 267 Vimperk, na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD Cihelna ve Vimperku za účelem
konání Adventního koncertu dechového orchestru, který se uskuteční
dne 21. 12. 2014. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady
města. Rada města požaduje předložit vyúčtování příspěvku do 31. 1.
2015.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Tříkrálová sbírka
Již pátým rokem
pořádá Oblastní
charita Vimperk
Tříkrálovou sbírku. Akce navazuje
na tradici koledování na Tři krále
(tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí. Nejméně desetina
výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
Oblastní charita Vimperk
těmto potřebným lidem celoročně pomáhá a toto je jedna z mála
možností k získání finančních
prostředků. Každým rokem navštěvují domácnosti skupinky
koledníků v čele s vedoucím
starším osmnácti let.
Vedoucí se musí prokázat průkazkou a občanským průkazem. Každá
skupinka je vybavena
zapečetěnou kasičkou
s logem charity a pečetí
Městského úřadu Vimperk.
Letošní Tříkrálová sbírka
bude probíhat v období od 1. 1. –
14. 1. 2015 a její výtěžek bude
konkrétně použit z 90% na provozní náklady Domu klidného
stáří Pravětín a z 10% na aktivizační programy pro děti ze Služby pro rodiny s dětmi.
Touto cestou si Vás Oblastní
charita Vimperk dovoluje požádat, abyste i nadále byli tak štědří
a svým přispěním pomohli tam,
kde je to potřeba.
Za Oblastní charitu Vimperk
Jana Brabcová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky
Český červený kříž připravil pro dárce
krve plakety i hudební poděkování
Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou
zachraňovány mnohé lidské životy – lidí vážně nemocných,
zraněných, novorozenců i jejich
maminek.
Dárci krve, kteří darovali krev
bez nároku na příspěvek již 10x,
20x nebo 40x, jsou oceňováni
plaketou prof. MUDr. Jana Jánského, ti, kdo darovali krev již
80x, pak Zlatým křížem 3. třídy.
Toto oceňování provádí Český
červený kříž Prachatice.
V letošním roce jsme pro
dárce krve připravili slavnostní
předávání stříbrných a zlatých
plaket na čtvrtek 20. listopadu
v Radničním sále v Prachaticích.
K poděkování dárcům se připojil
také starosta města Prachatice
Ing. Martin Malý, za OS ČČK
Prachatice se zúčastnila předsedkyně Oblastní výkonné rady
Ing. Silvie Janošťáková a členové představenstva Ladislav
Beran a Bc. Zuzana Pelikánová.
Ocenění převzalo celkem 30 dr-
žitelů stříbrné a zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Jánského a dva
držitelé Zlatého kříže 3. třídy.
Hudbou poděkoval hudební soubor CINK Střední pedagogické
školy Prachatice. Dárci krve obdrželi také dárek z dílny Stroom
Dub o.p.s., s přípravou celé akce
pomohli také žáci ZŠ Vodňanská.
Někteří dárci krve se bohužel nemohli k ocenění dostavit,
jejich ocenění bude možné vyzvednout každou středu v 8-16h
v sídle OS ČČK Prachatice nebo
jindy podle domluvy. Dárcovství
krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji, Městu
Prachatice, Netolice a Vimperk
a našim sponzorům.
Ocenění vimperští občané:
Stříbrná medaile Prof.
MUDr. Jana Janského:
Hadrava Josef, Vimperk
BDK – Bronzová medaile
Prof. MUDr. Jana Janského
Kobrová Marcela , Vimperk
Text: Martina Vondrušková
Foto: Ladislav Beran
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Vimperští zastupitelé
Vimperk má nové zastupitelstvo. Rádi bychom Vám je představili
formou krátkého rozhovoru.
kojený a aktivní pracovní i osobní život. Věřím, že bude ubývat
podnětů pro stěhování se z města
pryč, a zároveň přibývat důvodů,
proč se sem vracet.
Ing. Bohumil Petrášek
Radní
Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice?
Ve Vimperku žiji od roku 1978,
vyrůstaly tu moje děti, teď tu žijí
i moje vnoučata. Nikdy mi nebylo
lhostejné, jakým směrem se město ubírá. Poprvé jsem kandidoval
v roce 1998 a v zastupitelstvu
jsem od roku 2002. Věřím tomu,
že pokud chceme cokoliv posunout kupředu, nestačí jen kritizovat, ale je potřeba i „přiložit ruku
k dílu“. Snad se, ve spolupráci
s ostatními zastupiteli, daří město rozvíjet.
Jaké jsou Vaše představy
o budoucnosti Vimperka?
Naše město má velký potenciál. Žije zde mnoho lidí, kteří
se aktivně zapojují do místního
dění a také přispívají k pozitivnímu povědomí o Vimperku, a to
ve všech oblastech. Máme dobré
„reprezentanty“ v podnikání, ale
i sportu a kultuře, kteří posouvají život ve městě stále dopředu.
Jsem přesvědčen, že Vimperk má
všechny předpoklady k tomu, aby
byl v budoucnu místem pro spo-
Ing. Karel Hudeček
Radní
Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice?
Ve Vimperku jsem se narodil,
žiji zde a pracuji. Navíc spolu
s kamarády již léta pečujeme
o mnoho dětí ve Ski klubu. Komunální politika ovlivňuje každého občana města. Je na každém, jestli bude jen kritizovat
a stěžovat si, nebo se pokusí
podmínky ve Vimperku zlepšit.
Já se rozhodl zkusit to druhé
a voliči mi ve volbách dali šanci.
Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě
dosáhnout?
Většina cílů je obsažena
ve společném prohlášení zastupitelů pro současné volební
období „Iniciativa pro město
Vimperk 2014“, všechny úspěchy záleží na naší vzájemné
spolupráci. V technické oblasti
to je např. rekonstrukce ulici 1.
máje, vybudování přechodu přes
Sušickou ulici u Tesca, vybudování chodníku v Pivovarské ulici, poslední etapa opravy ulice
Nad Stadionem, oprava komunikace Výškovice – Sudslavice
a vybudování hřiště na Lipce.
Tyto akce bude město financovat
z vlastních zdrojů, proto jejich
realizace bude záviset na aktuálních možnostech. Zároveň nepolevíme ve shánění dotačních
zdrojů pro další etapy budování
krytého bazénu. Ve spolupráci
s Jihočeským krajem chystáme také dvě dlouho očekávané kruhové křižovatky, u kterých je město spoluinvestorem.
Mým velkým přáním je, aby se
do dění ve městě zapojilo aktivně víc jeho obyvatel a aby kritici
přinášeli i náměty na řešení problémů.
Jaké jsou Vaše představy
o budoucnosti Vimperka?
Vimperk by měl být hezčí,
zajímavější pro lidi, kteří v něm
žijí i pro cizí návštěvníky. Máme
krásný zámek, všude kolem pěknou přírodu a šikovné spoluobčany. Lidé musí mít důvod ve Vimperku žít, a turisté musí mít důvod k nám přijet a vracet se.
Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě
dosáhnout?
Na kandidátce i teď v radě
města jsem se sešel s lidmi, s kterými si rozumím a věřím, že se
nám podaří prosadit dobré věci.
Vytvořili jsme společně „Iniciativu pro město Vimperk 2014“, kde
je obsaženo mnoho důležitých
plánů. Zároveň jsme otevřeni jakékoli rozumné diskusi a věcech
nových.
Důležité je zlepšit informovanost. Občanů i zastupitelů. Je
potřeba diskutovat a hledat shodu, ne si dopisovat a urážet se
v médiích.
Mně je nejbližší oblast sportu.
Koncepce rozvoje vimperských
sportovišť, jejich provoz, rovné
podmínky pro činnost sportovních oddílů, to je něco, co mi
Stanislav Hlava
Radní
Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice?
Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že se budu angažovat v politice. V roce 1998 jsem byl osloven KDU-ČSL s tím, že potřebují
doplnit kandidátní listinu o nezávislé kandidáty. Po dlouhém
přemlouvání panem Markem
jsem souhlasil pod podmínkou,
že budu uveden na konci kandidátky. Díky preferenčním hlasům
jsem byl přesto do zastupitelstva
zvolen. Po čase jsem zjistil, že
je potřeba vstoupit do politické
strany, získat různé kontakty
a ty využívat ve prospěch města.
Toto se dařilo hlavně v době, kdy
byl senátorem za náš volební obvod Ing. Josef Kalbáč, ale i dnes,
kdy má KDU-ČSL opět ministry
ve vládě a své zástupce v poslanecké sněmovně. Poté, co jsem
se stal členem KDU-ČSL bylo
již samozřejmé v dalších volbách kandidovat. Určitě i proto,
že mám již přes 20 let na starost
vimperské lesy, v minulosti jsme
ošetřovali městskou zeleň a město a okolí znám tak velice dobře.
Také proto, že když před volbami pročítám kandidátní listiny, jsem občas překvapen nebo
přímo zděšen, kdo má ambice
zastupovat občany města a rozhodovat o věcech veřejných.
Vůbec si nemyslím, že těch 17
zvolených zastupitelů jsou ti nejlepší Vimperáci. Ve městě žije
mnoho schopnějších, dokonalejších, chytřejších, ale pro zaneprázdněnost, nechuť nebo proto,
že nechtějí být terčem mnohdy
nevybíravé a neobjektivní kritiky, v zastupitelstvu pracovat
nechtějí.
Jaké jsou Vaše představy
o budoucnosti Vimperka?
Pamatuji si, že za minulého
ve Vimperku i přes mnoho pozitivních změn chybí. Je potřeba
najít zdroje na dostavbu zastřešení bazénu, začít s rekonstrukcí letního sportovního areálu
a zpřístupnit ho široké vimperské sportovní veřejnosti. Obrovský potenciál rozvoje má i areál
na Vodníku.
režimu bylo naše město prezentováno jako Vimperk – město
prádla – Šumavan. V devadesátých letech se mluvilo o tom,
že Vimperk musí být průmyslovým městem, kasárna U Sloupů
měl převzít strategický anglický
partner, který dokáže neskutečné
věci. Dnes zase převažují představy o tom, že Vimperk bude městem turistickým, konečně ta pravá brána Šumavy. Vybudujeme
plavecký bazén a ihned do něho
budou jezdit všichni návštěvníci Šumavy. Vimperský zámek
je něco fantastického – budeme
druhým Českým Krumlovem,
turisté z Japonska a celého světa
zaplaví Vimperk. Představy krásné. Osobně bych si přál, aby bylo
ve městě dostatek pracovních
příležitostí (i pro ty, kteří tvrdí, že
práce není a musí pobírat dávky),
ale hlavně pro naše děti, aby se
po studiích do Vimperka vraceli.
Aby bylo město čisté, uklizené,
bylo kam chodit za kulturou,
dostupná lékařská péče a péče
o seniory. Prostě úplně normální
středoevropské město, jak je známe například z Rakouska nebo
Švýcarska.
Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě
dosáhnout?
Tyto priority jsme zveřejnili
jako Iniciativu pro město Vimperk 2014, na které se většina zastupitelů shodla, takže věřím, že
se je podaří zrealizovat. Mimoto
věřím, že začneme konečně s budováním „Zooparku“ v areálu
Rokle. Dříve nebylo možno začít,
protože nebyly vyřešeny historické církevní pozemky, které se
v tomto areálu nacházejí. V minulých měsících jsme se s českobudějovickým biskupstvím dohodli o směně těchto pozemků
a nyní by již nic nemělo bránit
v realizaci tohoto záměru. Jenom
prosím, ať si nikdo nepředstavuje, že na podzim příštího roku
bude v Rokli zoologická zahrada jako na Hluboké. Představa
je začít budovat postupně podle
finančních možností, případně
dotací, odpočinkový areál pro
děti i dospělé
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Informace o nezaměstnanosti v okrese
Prachatice k 30. 11. 2014
V měsíci listopadu 2014
celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 1611 osob
(nárůst o 50 osob hlavně vlivem
přerušení činnosti osob samostatně výdělečně činných).
Pro srovnání: k 30. 11. 2013
bylo v evidenci 1823 uchazečů.
Míra nezaměstnanosti činila
4,2 % (za ČR 7,1 %, za Jihočeský kraj 5,6 %). V pořadí okresů
ČR se jedná o 5. nejnižší míru
nezaměstnanosti (nejnižší je
v okrese Praha-východ – 3,3 %,
nejvyšší v okrese Most – 12,6 %).
Počet hlášených volných pracovních míst se zvýšil na 620 tj.
o 15 více míst než na konci předchozího měsíce. Celkový počet
je ovlivněn poměrně vysokým
počtem nahlášených míst s požadavkem na umístění cizinců,
který činí 215 míst (převážně
řidičů TIR).
V průběhu listopadu 2014
bylo nově zaevidováno 324 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání
s minulým měsícem to bylo o 40
uchazečů více.
Z evidence v průběhu měsíce listopadu 2014 odešlo celkem 274 uchazečů (ukončená
evidence, vyřazení uchazeči).
Bylo to o 15 uchazečů více než
v předchozím měsíci. Do zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 146, tj. o 47
méně než v předchozím měsíci,
128 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění do zaměstnání.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán
ve výši 3,2 %.
Průměrná délka evidence je
395 dní.
Počet uchazečů s evidencí
delší než 5 měsíců k 30.11.2014
je 815.
Průměrný měsíční nárok
na podporu v nezaměstnanosti
činí 5980 Kč.
Průměrný věk uchazečů
o zaměstnání je 40,5 let.
K 30. 11. 2014 bylo v evidenci 77 absolventů škol všech stupňů vzdělání a 27 mladistvých,
jejich celkový počet klesl celkem
ve srovnání s předchozím měsícem o 26 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,5 %.
K 30. 11. 2014 bylo v evidenci 810 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil
50,3 %. V evidenci bylo 260 osob
se zdravotním postižením, což
představovalo 16,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo k 30. 11. 2014 417
uchazečů o zaměstnání,
tj. 25,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.
Podle posledních dostupných
údajů míra nezaměstnanosti
zpracovávaná EUROSTATEM
pro mezinárodní srovnání byla
v říjnu 2014 v ČR 5,4 %, v EU28
9,9 %. Nižší než v ČR byla
na Maltě (5,3 %), v Německu
a v Rakousku (shodně 4,7 %).
Evidováno k 30. 11. 2014
celkem 620 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 15
vyšší než na konci předchozího
měsíce. Počet volných pracovních míst, jak již bylo uvedeno, je
do značné míry ovlivněn počtem
nahlášených volných míst s požadavkem na obsazení cizinci.
Na jedno volné pracovní místo
tak připadalo v průměru 2,6
uchazeče, což je nejnižší počet
v rámci všech okresů ČR. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 47 vhodných pro
osoby se zdravotním postižením
(OZP) a 38 míst vhodných pro
absolventy a mladistvé. V nabídce volných pracovních míst jsou
nejčetnější tyto profese:
Řidiči TIR: 165 volných míst;
Prodavači a pokladní: 38 volných
míst; Číšníci a servírky: 16 volných míst; Kuchaři: 16 volných
míst.
Struktura volných pracovních
míst dle požadovaného vzdělání:
Základní: 338 volných míst;
Vyučení: 239 volných míst; SO
s maturitou: 32 volných míst;
Vysokoškolské: 11 volných míst.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) byla v listopadu vytvořena 3 pracovní místa
na Veřejně prospěšné práce
(VPP), umístěno na VPP bylo
nově 7 uchazečů. Prodlouženo
bylo 1 místo na VPP, které je obsazeno uchazečem o zaměstnání.
Od 1. 1. 2014 bylo vytvořeno celkem 190 míst na VPP, obsazeno
bylo celkem 181 uchazeči o zaměstnání.
Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených bylo v listopadu vytvořeno
36, od 1. 1. 2014 bylo vytvořeno
celkem 236 SÚPM vyhrazených.
Ve stejném období bylo podpořeno pomocí Aktivizačních
pracovních příležitostí 35 míst.
Počet chráněných pracovních míst vymezených pro občany se zdravotním postiženým
k 30. 11 .2014 činil 467.
Počet zařazených uchazečů
v rekvalifikačních kurzech
od 1. 1.2014: 184
Veškeré informace o vývoji
nezaměstnanosti v České republice v elektronické formě jsou
volně zveřejněny na internetové
adrese http://portal.mpsv.cz/sz/
stat.
Václav Vávra
analytik trhu práce
Charitativní bazar
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové děkuje všem, kteří
se podíleli na přípravě charitativního bazaru konaného dne
29. 11. 2014. Zejména Střední
škole a Základní škole Vimperk
za zapůjčení jídelny v Rožmberské ulici a paní Vladimíře
Martanové za poskytnuté občerstvení. Dále děkujeme všem, kteří
darovali zboží do prodeje a také
každému návštěvníkovi našeho
bazaru, který svým nákupem
nebo finančním darem přispěl.
Podařilo se nám vybrat krásných
16 600 Kč a výtěžek bude použit
na připravované projekty našeho
sdružení.
Hana Šimková
OS Stanislavy Chumanové
OSSCH – charitativní diskotéka
Naší charitativní diskotéky 6.
prosince 2014, kde panovala perfektní atmosféra, se zúčastnilo
ve Výškovicích asi 60 lidí. Akce
končila až kolem půl třetí ráno,
k naprosté spokojenosti všech
zúčastněných. Poděkování si zaslouží hlavně Míra Hokeš, který
se staral o veselou náladu i perfektní hudbu, a to vše zdarma!
Pro dobročinné účely jsme
na diskotéce vybrali celkem
5 202 Kč. Tato částka (spolu
s částkou, kterou jsme vybrali
na letošním vánočním dobročinném bazaru) bude použita
na projekty našeho sdružení
v příštím roce, které zveřejníme
během ledna 2015.
Děkujeme vimperské ZUŠ
za zapůjčení aparatury a děkujeme všem, kteří se do Výškovic
přišli pobavit a podpořit nás!
Přispěli tím na dobrou věc.
Věra Vávrová,
Občanské sdružení
Stanislavy Chumanové
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Odpady kolem nás
Třídění a recyklace papíru
Historie papíru jako materiálu
sloužícího k uchovávání písemných záznamů, materiálu pro platidla či obalu je dlouhá několik tisíc let. Papír je v mnoha ohledech
jen velmi těžko nahraditelný
a jeho spotřeba v posledních neustále roste. Papír je v principu síť
z celulózových vláken a mezery
mezi nimi jsou vyplněny pojidly
tak, aby jeho povrch byl hladký.
Základním zdrojem celulózových vláken je dřevo. Získávání
celulózového vlákna ze dřeva
je energeticky velmi náročné
a proto se dlouhé roky bádalo
nad tím, jak získat vlákna levněji.
Paradoxně nejlevnějším zdrojem papírenského vlákna je
opět papír. Velmi jednoduchým
způsobem je možné ze starého
papíru získat původní vlákna
a ta použít pro výrobu papíru
nového.
Sběr
Základním předpokladem
výroby recyklovaného papíru je
sběr toho starého.
Se sběrem starého papíru se
začalo již po druhé světové válce, kdy hlavními místy, kde se papír shromažďoval, byly výkupny
sběrných surovin a školy. Stále
můžete potkávat občany, kteří
odnášejí úhledně svázané balíčky
starého papíru do sběren, v celé
řadě škol probíhají sběrové soutěže papíru. Avšak ne v každé obci
je škola, nebo výkupna papíru.
Proto se do obcí instalují kontejnery na sběr papíru. Kontejnery
na papír jsou v převážné většině
modré barvy, nebo mají alespoň
modrou samolepku. Typ kontejneru záleží na technice, kterou
pro výsyp kontejneru používá
příslušná svozová firma. V menších obcích, nebo rekreačních
oblastech si též můžete na obecních úřadech vyzvednout pytle,
do kterých se starý pytel sbírá
a pak v daný termín odkládá
na určená místa.
Základní pravidla pro sběr
papíru jsou následující: papír
nesmí být mastný, mokrý, plesnivý, od chemikálií, nebo zbytků
potravin. Velké lepenkové krabice je třeba rozkládat, tak aby
se do kontejneru vešlo co možná nejvíce. Kancelářské sponky,
nebo nitě ze sešívaček není nutné
odstraňovat.
Dotřídění
Sebraný papír se na dotřiďovacích linkách zbavuje nečistot,
třídí se podle druhů, lisuje do ba-
líků a odváží do papíren. Papírny
si samozřejmě vybírají sběrový
papír, podle toho, jaký papír se
z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír vytřídit až na 23
různých druhů.
Recyklace
Vytříděný sběrový papír se
zpracovává převážně v papírnách, i když možností zpracování
papíru je víc. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete
běžně koupit, obsahuje podíl sběrového-recyklovaného papíru.
Sběrový papír z kontejnerů se
ve většině případů používá na výrobu lepenky. Princip recyklace
papíru je velmi jednoduchý.
V papírnách se sběrový papír tzv.
rozvlákňuje. Nasype se do velké
nádrže s vodou, která funguje jako mixér a několik desítek
minut se „mixuje.“ Starý papír
se při tomto procesu rozpadne
až na jednotlivá vlákna, která
plavou ve vodě. Takto vzniklá
směs se pak na speciálních strojích zbavuje drobných nečistot,
jako jsou kancelářské sponky,
prach apod. Vyčištěná směs je
již základní surovinou pro výrobu papíru, která se skladuje
ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této
směsi na papírenské síto, kde se
již tvoří tenká vrstvička papíru.
Nejdůležitějším procesem je pak
sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina
99% vody a vyrobený papír může
obsahovat vody jen 7%. Proto je
papírenský stroj dlouhý několik
desítek metrů a je plný různých
lisů a zařízení, které papír suší.
Pro zvýšení kvality papíru se
do směsi přidávají plnidla nebo
bělidla.
A smysl? Tímto způsobem je
možné ušetřit několik stromů,
vody a hlavně velké množství
energie.
Více informací naleznete
na stránkách www.jaktridit.cz
EKO-KOM a.s.
Očima Jaroslava Pomezného
• Příjemným zpestřením adventního času pro padesátku
členů vimperského Senior klubu
byl 9. 12. 2014 družební zájezd
do Kájova. Zde se zúčastnili Mikulášské zábavy, kterou pořádalo Zájmové sdružení důchodců
„Svépomoc“ z družebního Českého Krumlova. K tanci a poslechu hrála kapela „Jiskra“ pod vedením kapelníka Jana Theimera.
Mezi seniory zavítal také Mikuláš s čertem, kteří hodným nadělovali dárky. Ti druzí se museli
spokojit s uhlím.
• Dobrou propagací bezpříspěvkového dárcovství krve
na Vimpersku a Prachaticku byl
17. prosince „Den otevřených
dveří“, který uspořádal prachatický Oblastní spolek Českého červeného kříže. V době 8
do 16 hodin bylo v sídle spolku
v Nemocniční ulici připraveno
pro dárce, příznivce a zájemce
o darování předvánoční posezení s malým občerstvením,jako
poděkování za vysoce záslužnou
činnost. Pracovníci Červeného
kříže poradili a podali informace
o servisu zdravotních pojišťoven,
podpoře dárcovství krve, vhodnosti a vlivu na organismus dárce, činnosti Klubu dárců a chystaných akcích. Přítomní se také
seznámili s plánem hromadných
odběrů v roce 2015, kdy se z Vimperska, Prachaticka, Volarska
a Netolicka vydá do českobudějovické trasfúzní stanice celkem
16 svozových autobusů. Z Vim-
perka zamíří do Českých Budějovic dárci 3x – 10. 3., 7. 7., 3. 11.
2015.
• Výroční členská schůze vimperského Senior klubu, která se
konala 23. 11. v sále MěKs zhodnotila činnost klubu v roce 2014,
která byla pestrá a bohatá na různé akce, mezi které patřily toulky
šumavskou přírodou s návštěvou
sovince na Borové Ladě, Chalupské slatě, Výškovic a okolí. Zajímavé byly i výlety na Novohradsko se zastavením na zdejším hradě, v tvrzi v Žumberku, Buškově
hamru, v Trocnově u památníku
Jana Žižky, podzimní do bavorského příhraničí do muzea granitu v Hauzenbergu, největší vodní
elektrárny na Dunaji v Němcku
v Jochensteinu a zdejší Dunajské rezervace. Aktivní byla také
účast seniorů v pátém ročníku
Vimperské akademie, kdy jej
úspěšně absolvovalo 74 posluchačů, kteří převzali certifikáty.
Oblíbená byla i družební setkání se seniory z Kaplice, Českého
Krumlova, Vlachova Březí a Šumavských Hoštic. Pestrá a zajímavá činnost bude pokračovat
i v roce 2015, kdy již nyní 93 přihlášených posluchačů se účastní
6. ročníku Vimperské akademie,
připravují se jarní a letní toulky
šumavskou přírodou, družební
zájezdy do Kaplice a Českého
Krumlova a účast na kurzu výpočetní techniky.
Jaroslav Pomezný
Zdravá všímavost
P
od místní pekárnou je přechod pro chodce, který se stává nebezpečným místem. Několik občanů bydlících na sídlišti Míru upozornilo na tento problém: Již se jim několikrát stalo, že z kopce se na
ně přiřítilo auto rychlostí podobající se vojenské stíhačce. Řidiči, nebo
lépe napsat piloti, naprosto nerespektovali, že by měli chodcům umožnit přejít přes značený přechod. Zatím se zde nic nestalo, ale jak sami
občané tvrdí, jedná se jen o náhodu. Bývá otázkou času, kdy se auto do
chodce trefí. Proto si myslí, že by bylo dobré, aby se tímto problémem
zabývali kompetentní lidé. Jako řešení navrhují občané udělat zde po
stavebních úpravách, pokud to bude jen trochu možné, zpomalovací
hrbol, jaký se již nachází v dolní části sídliště. S názorem, že je třeba
předcházet velkým neštěstím, když jde o lidský život, nutno souhlasit.
Karel Beránek
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Nová kniha vimperského autora
Martina Sichingera
Vychází napínavý román
o hledání pokladu, který lze
číst jako příběh šumavského
sklářství: MEYROVO SKLO
Zkušený jihočeský prozaik
Martin Sichinger, držitel Literární ceny Knižního klubu,
přichází s třetím románem ze
Šumavy. Autorova kniha MEYROVO SKLO, založená na skutečných událostech, odkrývá
děsivé důsledky čtyřicetiletého
komunistického hospodaření
a následné privatizace, které
zdevastovaly po staletí rozvíjený sklářský průmysl na Šumavě.
Několik dní po invazi v srpnu
1968 ohlásí sovětská vojenská
delegace návštěvu ve vimperské sklárně. Důstojníci si chtějí
prohlédnout vzácné Meyrovo
sklo, které se posílalo carevně
Kateřině Veliké, a navázat přátelské styky s dělníky-komunisty. V posledním okamžiku však
jeden z místních sklářů pochopí,
co je účelem bratrské návštěvy,
a drahocenné sklo skryje na místě, kde by ho nikdo nehledal:
Vždycky existuje způsob, jak věci
propašovat nebo ukrýt. To se naučil od Kiliána Nowotného, Krále Šumavy, který zachránil život
tisícovkám uprchlíků, i od tiskařů, kteří po městě už desítky let
schovávali nerozmetané sazby
a vytištěné knihy, jako právě teď
Doznání Artura Londona. A sklo
se tady schovávalo už skoro osm
set let, od chvíle, kdy ho v lesích
nad Vimperkem začali první němečtí alchymisté vyrábět a církev
je obviňovala z čarodějnictví.
Rozhlédl se po dílně – skláři
stáli u oken pohlceni divadlem,
které se odehrávalo na dvoře.
Vstal, roztáhl ruce, jako by zíval,
a vydal se k ředitelově kanceláři…
Autentický příběh
Spisovatel Martin Sichinger
(*1967) se narodil v domě, jenž
stojí přímo nad bývalou vimper-
skou sklárnou Meyr, která dnes
už neexistuje. Jako kluk chodil
každý den do školy po střepech
skla, které ještě před válkou vyhrávalo první ceny na světových
výstavách. „Meyrova sklárna
ve Vimperku byla první uměleckou sklárnou na světě, založenou
v roce 1815,“ vysvětluje autor,
„Světovou proslulost si získala
ve dvacátých letech dvacátého
století, kdy zhotovovala sklo podle
návrhů významných umělců, jako
byl Josef Hoffmann. K největším
uspěchům patřily ceny na světových výstavách, jako například
v Bruselu v roce 1935.“
Kromě vzpomínky z dětství
přispěl ke vzniku románu autorův celoživotní zájem o šumavské
sklo a především skutečná událost, kdy v srpnu 1968 navštívila
během sovětské invaze vimperskou sklárnu sovětská vojenská
delegace.
Sichinger věnoval práci
na knize několik let – sbíral informace v šumavské i bavorské
části Šumavy a zpovídal pamětníky na obou stranách hranice.
Na cestě po bavorských sklárnách a středních školách mu byla
průvodkyní německá historička
skla Marita Haller. Díky tomu
lze příběh o hledání pokladu číst
jako příběh šumavského sklářství, které od předválečných vítězství na světových výstavách
došlo v důsledku socialistického
hospodářství a následné privatizaci k úplnému krachu. Současně
si autor klade otázku, zda je možné ruční práci ještě oživit.
Martin Sichinger (*1967
ve Vimperku) absolvoval plzeňskou pedagogickou fakultu. Jeho
romány jsou zasazeny do krajiny jižních Čech. Cukrový klaun
(2008, Literární cena Knižního
klubu) vypráví skutečný příběh
chlapce, který marně bojuje
s překupníky drog. Jediná bytost (2010) líčí napínavé pátrání
po nevydařeném výsadku z období druhé světové války. Smrt
Krále Šumavy (2011) popisuje
cestu dvanáctiletého chlapce
do bavorského Röhrnbachu, kde
žil král pašeráků Kilián Nowotný.
Duchové Šumavy (2012) rekonstruují případ strážmistra Jana
Firmana, který na podzim roku
1946 brání své město proti trofejnímu oddílu ministerstva vnitra
i bavorským pašerákům.
Martin Sichinger žije v Praze,
je ženatý, má tři děti a pracuje
jako učitel.
Denisa Novotná
Z výroční valné hromady hasičů
Dne 13. prosince letošního
roku se konala v restauraci Stadion ve Vimperku výroční valná
hromada Sboru dobrovolných
hasičů Vimperk. Kromě hodnocení činnosti letošního roku,
volby nového výboru, diskuze
a schválení plánu činnosti sboru na další rok proběhlo předání darů panu Zdeňku Škopkovi,
který v letošním roce oslavil 70.
narozeniny. Pan Škopek je dlouholetý aktivní člen a funkcionář
sboru. Také vykonával a vykonává i další funkce v orgánech
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Po mnoho let je starostou okrsku Vimperk. Velký
podíl má také na výchově mladých hasičů. Mnozí jeho žáci
jsou dnes aktivními členy sboru.
Jubilantovi pogratulovali též přítomní hosté.
Ing. Jaroslav Hais
SDH Vimperk
Zdeněk Škopek.
Osobnosti pivovarnictví ve Vimperku
Kdo zavedl spodní kvašení ve Vimperku
Na tuto významnou okolnost
jsme málem zapomněli, tak ji
rychle doplňme.
Spodní kvašení přišlo do vimperských pivovarů již okolo
roku 1841 v zámeckém pivovaru za doby správy knížete Jana
Adolfa Schwarzenberga. Byl to
sládek Filip Hoffmann, kdo začal připravovat pivo „po bavorském způsobu“, tedy s využitím
tzv. spodního kvašení. Je to zcela
časově souběžné s uplatněním
této pro Čechy nové technologie
jako v Plzni! Takže Vimperk nijak nezaostal, spíše předběhnul
mnohé jiné vnitrozemské pivovary. A tato skutečnost doslova
nastartovala prudce stoupající
výstavy vimperských pivovarů.
Takto jsou vařena všechna
piva tzv. českého resp. plzeňského typu a většina piv bavorských
(Märzenbier, Bocky) i v současnosti a takto je také vaří Šumavský pivovar dnes.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Dobré zdraví, štěstí, pohodu
a úspěšný rok 2015 Vám všem přeje
SENIOR KLUB VIMPERK
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Poohlédnutí za činností
vimperských ochránců přírody
Zprávy ze Správy
Česká inspekce životního prostředí vyměřila Správě Národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava rekordní pokutu
3 miliony korun. Důvodem jejího udělení je provozování jímky
na odpadní vody z hájenky Březník v rozporu s kolaudačním souhlasem a za absenci havarijního
plánu, který je nutný pro uchovávání motorové nafty sloužící pro
pohon tamního dieselagregátu.
Současné vedení se proti výši
pokuty odvolá a současně pracuje na tom, aby infocentrum,
muzeum a občerstvení v samém
srdci divoké přírody, konečně
fungovalo ekologicky jak v letní,
tak i v zimní sezóně.
S průvodci do divočiny šla letos
skoro tisícovka zájemců. Za celou
sezónu, tedy od začátku června
do konce října, se konalo 107 výprav za poznáním šumavské divočiny v národním parku i chráněné krajinné oblasti. Nabídka
byla opravdu široká od výprav
na nejvyšší vrcholky hor, přes rašeliniště na šumavských pláních
i ve Vltavském luhu až po poznávání kaňonu řeky Křemelné. Výpravy s průvodcem do divočiny
budou pokračovat i v roce 2016
a jistě bude řada novinek. Díky
dobré spolupráci s našimi kolegy
z NP Bavorský les, bychom rádi
zařadili například přeshraniční
výpravy ze Šumavy k sousedům
do divočiny NP Bavorského lesa.
Správa NP a CHKO Šumava
vyhlásilo novou soutěž o nejlepší popularizační vědecký článek Šumavská mozkovka 2014.
Do 1. ročníku soutěže Šumavská
mozkovka bylo vybráno pět výzkumů, které zpracovávali vědci
z různých koutů České republiky.
Vše museli vtěstnat na omezenou plochu dvou stran časopisu
a museli se snažit to psát tak, aby
to zaujalo široko laickou veřejnost. Články totiž bude hodnotit
široká veřejnost a autor, který dostane nejvíce hlasů, obdrží cenu
Šumavská mozkovka 2014. Články jsou prezentovány v příloze
zimního čísla časopisu Šumava
a také na internetových stránkách www.npsumava.cz, kde je
možné také hlasovat. Každý hlasující pak bude zařazen do slosování o ceny. Díky mediální
spolupráci s Českým rozhlasem
Plzeň, budou vědci své výzkumy prezentovat v průběhu ledna
2015 i v jeho vysílání.
Na závěr vám vedení Správy
Národního parku Šumava přeje
šťastné a veselé Vánoce a co nejlepší vstup do nového roku 2015.
Zároveň děkujeme za vaši přízeň
Jan Dvořák,
tiskový mluvčí
Správy NP a ChKOŠumava
PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU
Středisko environmentální
výchovy (SEV) Vimperk Správy NP a CHKO Šumava děkuje
všem účastníkům výukových
programů pro školní kolektivy,
pedagogům i návštěvníkům akcí
pro veřejnost za přízeň a spolupráci v uplynulém kalendářním
roce a všem přeje hodně zdraví,
příjemných zážitků a radosti
v roce novém. V něm vimperské SEV chystá vedle běžících
výukových programů pro školy a činnosti přírodovědného
kroužku řadu akcí pro veřejnost.
V únoru můžeme zájemce pozvat
na kreativní a relaxační program
pro každého Antistresové malování (19. 2. od 16.30 hodin) nebo
na besedu Světem šumavského
bezlesí (26. 2. od 16.30 hodin),
kde slavnostně představíme novou, stejnojmennou interaktivní
publikaci pro malé i velké čtenáře. Obdobná beseda s představením další nové interaktivní
brožury se bude konat i v březnu
(12. 3. od 16.30 hodin) a její název
Světem bučin a suťových lesů Šumavy napovídá, že budeme prostřednictvím přednášejícího odborníka obdivovat pestrost flóry
a fauny našeho kraje. Všechny
uvedené programy tradičně proběhnou v učebně SEV Vimperk
v sídle Správy NP Šumava. Rádi
uvítáme všechny návštěvníky.
Informace o akcích pořádaných
nejen středisky EV, ale i jinými
odděleními Správy NPŠ naleznete v brožuře Programy pro veřejnost – Zima 2014/2015, která
je k dostání v informačních střediscích či přímo u nás na Správě
nebo si ji můžete prohlédnout
na www.npsumava.cz.
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
S nastávajícím koncem roku
se tradičně poohlížíme zpět
a hodnotíme, co se během roku
podařilo uskutečnit, co se tolik
nepovedlo a také se plánuje, co
bude v roce novém. Jak to tedy
vypadalo v roce 2014 v organizaci
Českého svazu ochránců přírody
Šumava?
Jako dva největší úspěchy považujeme znovuotevření naučné
stezky Sudslavický okruh, která
byla přes rok uzavřena z důvodu skalního sesuvu. Po ročním
shánění finančních prostředků
a za pomoci Města Vimperk se ji
podařilo opět zprůchodnit. Druhým úspěchem bylo provedení
péče o celou lokalitu Velká Homolka ve Vimperku, kde se mimo
pastvy ovcí, kosení a vyřezávání
náletů povedlo pokračovat v přírodovědných průzkumech, stanovit plán péče a dokonce vykoupit první čtyři pozemky do vlastnictví ČSOP z celonárodní sbírky
Místo pro přírodu.
Z dalších činností jsme se
věnovali péči o přírodovědně
hodnotné lokality. Provzdušňovali a kosili jsme v úhrnu přes
11 ha luk, naše ovečky pásly přes
12 ha pastvin. Pečovali jsme tak
o louky v NP a CHKO Šumava,
o chráněné lokality v rezervacích
a památkách na území Jihočeského a Plzeňského kraje a i ve volné
a jinak nechráněné krajině, jako
např. právě na Velké Homolce.
Poprvé jsme také pokosili známou loukou s chráněnými kosatci u Uhřic poblíž Vlachova Březí.
Mimo péče o louky a pastviny jsme se věnovali i činnostem
na podporu vybraných skupin
živočichů – především obojživelníků a ptáků. Na jaře jsme stavěli zábrany při jarní migraci žab
přes komunikace. U Lčovic jsme
zachránili šest set žab a u Šumavských Hoštic ještě o dvě stě
více. V lesích pod Boubínem jsme
instalovali nové budky pro malé
dutinové pěvce (sýkory apod.)
a zároveň kontrolovali a čistili
již dříve vyvěšené budky.
Aktivity jsme vyvíjeli i v oblasti ekovýchovy a osvěty. Uspořádali jsme několik vycházek – na NS
Sudslavický okruh, do arboreta ve Vimperku nebo exkurzi
do Bošic do dílny na zpracování
vlny. Součástí naší činnosti bylo
i ekoporadenství, kdy jsme buď
prostřednictvím naší poradny,
nebo elektronicky řešili přes desítky odborných rad a dotazů.
Spolupracovali jsme také
s vimperským Gymnáziem
a Střední odbornou školou ekonomickou. Ke konci školního
roku jsme pro jednotlivé třídy
připravili přírodovědné exkurze po přírodních zajímavostech
Vimperska.
Rok 2014 se tedy z našeho
pohledu celkem vydařil. A co si
přát do roku 2015? Hlavně zdraví, nějaké to štěstí, a aby byl ten
nadcházející rok alespoň tak vydařený jako letošní.
Ing. Jakub Hromas, DiS.
ZO ČSOP Šumava
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Mezinárodní turnaj
v bowlingu
Dne 12. 11. se uskutečnila společná akce našich a německých
žáků. Patnáct chlapců a děvčat
z naší partnerské školy ve Waldkirchenu se v příjemném prostředí restaurace „U Horejšů“ na Zadově utkalo v bowlingu s našimi
a
MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
V pátek dne 5. 12.
od 8.00 hod.
2014 nás navštívila paní Netáhve třídě s interaktivní
lová
se svým divadelním krouždeo ukázek se
záznamem
kem.
Připravili si pro nás taneční
h a v Rio de Janeiru.
vystoupení, které se nám velice
rnevalové veselí.
líbilo. Tančící andělé s čerty byli
oaparátem. Pedagogové
úžasní.
Dále pak pod jejich vedením
probíhala mikulášská nadílka.
Děti se před peklem mohly zachránit tím, že zazpívaly písnič-
a
Návštěva
v knihovně
Dne 2. 12. 2014
od 8.00 hod.
se naše škola zúčastnila besedy
ve třídě s interaktivní
v městské
knihovně. Paní knideo ukázek se
záznamem
hovnice si pro děti připravila
h a v Rio de Janeiru.
povídání o adventní době a jeho
rnevalové
veselí.
vala
a vedla.
Taneční
Pedagogové
–oaparátem.
soutěžící se
mohli
aod ve dvojicích, kdy jeden
MALOVÁNÍ
didel až po hlavu. Tato A STAVBA
DOMEČKŮ
od 8.00 hod.
Ve čtvrtek
4. 12. 2014 proběhve třídě s interaktivní
la akce
na odloučeném pracovišti
deo ukázek se
záznamem
v ZŠ 1. Máje 127, Malování a stavh a v Rio de Janeiru.
ba domečků . Tuto akci pro naše
rnevalové veselí.
žáky zajistila a zorganizovala SŠ
oaparátem. Pedagogové
a ZŠ Nerudova 297. Přítomni byli
nejen žáci ze ZŠ, ale s organizací
pomáhaly i studentky z SPgŠ Iva
Hraňová, Linda Simetová a Barbora Voděrová ( kterým touto
vala a vedla. Taneční
cestou děkujeme za vřelý a přá– soutěžící setelský
mohli přístup ke všem našim
od
ve dvojicích,
kdy )jeden
a zdatnost.
žákům
a zároveň i studentům
didelplný
až po
hlavu.
Tato .
ytel
překvapení.
z Nerudovky
ež paní vychovatelka
řekla
Žáci používali
vodové barvy,
m si šel vytáhnout z pytle
če. V pytli byly dámské
košile, kalhoty, ponožky,
nili z chlapců na dívky a
vala a vedla. Taneční
– soutěžící se mohli
cen.
chlapci. Zvítězil německý student Alexandr Fuchs a v soutěži
družstev tým SŠ a ZŠ Vimperk,
Nerudova ulice.
Velice příjemné a pro další
sbližování i zlepšování jazykové
kompetence studentů velmi přínosné setkání bylo již čtvrtým
toho druhu, jaké naše dvě partnerské školy společně organizovaly. Těšíme se na další společné
aktivity!
Jaromír Starý
ku nebo zarecitovaly básničku.
Nikoho si čerti neodnesli. Zachráněny byly i paní učitelky,
které děti statečně bránily a společně je písničkou a hudebním
vystoupením J. Gini na zobcovou
flétnu uchránily od moci pekelné.
Děkujeme tímto paní Netáhlové a divadelnímu kroužku za příjemně strávené dopoledne a ještě
jednou jim chceme popřát krásné
prožití svátků vánočních.
Olga Juřicová
zvycích. Dětem také vysvětlila
organizaci a funkci knihovny,
výpůjční dobu atd. Pro děti byla
beseda velice zajímavá a určitě ne
poslední.
Mgr. Kateřina Šartnerová
ale měli i možnost si vyzkoušet
materiál při stavbě domu. Malé
špachtličky, cihličky, malta,
okna, dveře a to vše použili při
stavbě malého domečku.
Celkem postavili a vyrobili
5 domů. Pan učitel J. Starý vyhodnotil a ocenil práci všech
přítomných. Žáci převzali diplomy, medaile, poháry, ale i pěkné
dárky.
Všem přítomným se akce moc
líbila, domečky máme ve škole vystavené jako vzpomínku
na tuto akci a budeme se těšit
na další spolupráci.
Eva Jírovcová
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Přijímací zkoušky
Ve dnech 6. a 7. ledna 2015
proběhly talentové zkoušky
na gymnázium se zaměřením
na sportovní přípravu, specializace běh na lyžích, horská kola
a snowboard. Kromě uchazečů
z Vimperku přijeli žáci z Milevska, Jistebnice, Sezimova Ústí
a ze Zlína. Všichni absolvovali
fyzické testy v šesti disciplínách.
Pro ostatní obory, osmileté
gymnázium, čtyřleté gymnázium a čtyřleté gymnázium se
zaměřením na informační technologie, je termín odevzdání
přihlášek do 15. března 2015.
Podobně jako v minulém školním roce nabídneme zájemcům
o studium na naší škole možnost
přípravy na přijímací zkoušky
ve dnech 26. 2. a 26. 3. 2015,
vždy od 14.45 hodin na naší
škole. Zaměříme se především
na zvládnutí SCIO testů z českého jazyka a matematiky.
Mgr. Jan Heřta,
ředitel školy
Jan Vastl a Samuel Jirouš
úspěšnými jihočeskými
sportovci
V jubilejním 50. ročníku ankety Jihočeský sportovec roku,
kterou pořádal Jihočeský kraj
společně s Denikem jižní Čechy
a Krajským sdružením České
unie sportu, byli při slavnostním vyhlášení výsledků v Domě
kultury Metropol v Českých Bu-
dějovicích zastoupeni i studenti
vimperského gymnázia Jan Vastl a Samuel Jirouš. A neodešli
s prázdnou – biker Jan Vastl obsadil mezi nejlepšími sportovci
velmi dobré 8. místo, lyžař Samuel Jirouš si odnesl ocenění Objev
roku. Oběma srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v další sportovní činnosti!
Mgr. Roman Hajník
Praxe je nejlepší učitel
cizí řeči
Bez znalosti alespoň jednoho
světového jazyka se dnes již neobejdeme. Obzvlášť pro mladou
generaci se cizí jazyky staly nepostradatelnou výbavou, s níž by
se měli vydat na trh práce.
Čtyřčlenná parta maturantů
z vimperského gymnázia dostala možnost zúčastnit se akce
Premier-League Academy 2014
v sousedním Waldmünchenu,
aby prohloubila své jazykové
znalosti a především komunikační a vyjadřovací schopnosti.
Téměř celý jeden listopadový
týden pracovala společně s německými studenty na projektech,
jejichž témata se týkala Evropské
unie, neboť podtitul letošní akademie byl „Quo vadis, Evropo?“.
Vzájemná spolupráce s německy
mluvícími kamarády a potřeba
komunikace se tak stala nenásil-
ným donucovacím faktorem, jak
postupně ztratit ostych cokoliv
německy říci.
Celá akce vyvrcholila prezentací všech projektů před poslankyní z Bundestagu (německý parlament), paní Marianne
Schieder z SDP a několika dalšími váženými hosty. Následná
diskuze umožnila komukoliv
položit otázku paní poslankyni
k prezentovanému tématu a poslechnout si tedy názor německé
strany, který se však v některých
otázkách výrazně odchyluje
od českého.
Takovéto příležitosti umožní
studentům a mladým lidem zdokonalovat se v jazyku a přinese
jim to mnohem více, než jen vysedávání v lavicích či čtení učebnic. Všichni zúčastnění zhodnotili akci jako přínosnou a jako
zajímavé zpestření formy výuky.
Barbora Pešlová (8. G)
Vimperští gymnazisté ve Waldmünchenu. Foto – archiv OAG
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 1/2015
ZŠ TGM informuje
nejdříve děti trošku postrašili, ale
potom přišel i Mikuláš s andělem. Nejhodnější děti od Mikuláše dostaly balíček plný sladkostí. A aby to ostatním nebylo líto,
anděl měl pro všechny připravené
bonbóny. Děti zazpívaly čertům
i písničku, aby byly jejich „hříchy“
napraveny. Některé děti měly
zřejmě černé svědomí, a proto
se po příchodu čertíků rozbrečely i přesto, že čerti byli přátelští
a hodní.
Tento den se velice vydařil
a všichni jsme si ho skvěle užili.
Lucie Matheislová
Rozsvícení vánočního
stromu školy
Úvod adventního podvečeru
patřil žákům 1. B a 9. B, kteří pod
vedením vyučujících M. Mondlové a V. Lehečkové předvedli divákům svou roztomilou pohybovou
kreaci Vánoční kapříci. Pokračoval dramatický soubor Dramaťák
Ivy Karasové s pohádkovým námětem Čert ví proč, v němž si
nejmenší dramaťáčci připomněli
včerejší čertovský den slovem
i hrou na tělo. H. Jíňová vybrala při hudební výchově nejlepší
zpěváky ze 7. B a 9. A a nacvičila píseň v angličtině So this is
Christmas s doprovodem na CD.
Na žádném rozsvěcování nechybí vystoupení školní družiny,
pro tentokrát si pod vedením
L. Malíkové a B. Desatové připravily děti školní družiny několik
koled doprovázených společnou
recitací. Letošní advent je opět
bez sněhu, a tak si ho diváci pouze představili za přispění tance sněhuláků ve stylizovaných
kostýmech od žáků 2. B,A, jenž
vznikl pod taktovkou J. Frčkové
a J. Ondřejové. Paní zástupkyně
Dana Toušlová zadala při hodině
českého jazyka žákům 6. A dramatizaci literárního textu z čítanky. Vznikl tak postupem času
divadelní vstup do našeho programu s názvem Pravda se nedá
koupit. Vánoce jsou na všech televizních programech věnovány
pohádkám. Děti z 8. B a paní učitelka A. Rückerová s tím počítaly
a připravily si pro diváky hádanky s replikami známých pohádkových filmů. Při škole pracuje
několik zájmových kroužků, jedním z nich je soubor mažoretek
A. Rückerové. Děvčata vystoupila
se snivou taneční kreací vloček,
při níž zúročila svou pohybovou
průpravu z tréninků. 5. A patří
ke třídám, kde děti rády zpívají, a tak nemohla tato třída při
rozsvěcování chybět. Zazpívala
píseň J. Suchého Purpura, na im-
Mikuláš přišel
i na naši školu
V pátek 5. prosince se žáci CK
Labuť naší školy vydali v rolích
Mikuláše, čerta, čertice a anděla za svými mladšími spolužáky
na první stupeň. Čertice a čertík
provizovaném jevišti je vystřídala
6. A se známou skladbou Vánoce
přicházejí. A pak už nastal slavnostní okamžik rozsvícení, které
spolu se žáky školy odstartovala
starostka města Vimperk paní
Ing. Jaroslava Martanová. Na závěr čekalo všechny diváky překvapení. Poprvé byla veřejnosti
předvedena nová školní rocková píseň, chcete-li hymna. Byla
nahrána 22. 10. 2014 žáky školy
a při této příležitosti i naživo
zpívaná. Její rytmus rozproudil
a rozpohyboval nejen žáky školy, ale i všechny přítomné. Nádhernou atmosféru doplnil i ohňostroj v závěru skladby sestavený na hudbu panem Mošnou.
Potlesk a pochvalná slova diváků
byla tím největším oceněním
všem, kteří mají na letošním rozsvěcování vánočního stromu naší
školy podíl. Účinkujícím žákům,
garantovi letošního rozsvěcování
paní učitelce Margit Řeřichové,
moderátorům akce N. Pflanzerové a B. Kučerové, pedagogům,
kteří s žáky nacvičoval, i správním zaměstnancům zajišťujícím
technické zázemí. Ani tentokrát
se akce neobešla bez podpory
Rady rodičů ZŠ TGM. Rodiče se
podíleli na organizaci celé akce
a zajišťovali občerstvení. Ozvučení mělo na starost TV studio
Epigon.
Zkrátka 2. advent se pro naše
děti i vimperskou veřejnost vydařil.
Součástí této akce byla i charitativní sbírka pro vimperský psí
útulek. Materiální pomoc ( deky,
granule, konzervy, pamlsky atd.
) a finanční příspěvek ( 1840,Kč) byly předány vedoucí útulku
paní Hejlkové dne 16. 12. 2014.
Děkujeme všem těm, kteří přispěli. Jsme rádi, že jim není život
opuštěných zvířat lhostejný.
Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Výsledky turnajů
V uplynulém období se žáci
naší školy zúčastnili několika
turnajů, v kterých dosáhli velmi
dobrých výsledků. Nejprve jsme
odjeli do Prachatic na okresní
kolo turnaje ve stolním tenisu
/ST/. V kategorii žáků 6.–7. tříd
jsme turnaj vyhráli, starší kluci
skončili na 3. místě.
O týden později se ve Vlachově
Březí konal turnaj mladších žáků
v sálové kopané /K/. V konkurenci osmi týmů našeho okresu
jsme byli nejlepší a vybojovali si
tak postup do krajského kola této
soutěže.
Poté následovala série turnajů ve florbalu/F/ v tělocvičně ZŠ
Smetanova. Nejprve v konkurenci osmi týmů našeho okrsku vyhráli mladší žáci, o týden později
se stejný výsledek za účasti sedmi týmů podařil i jejich starším
spolužákům, a tak si obě mužstva
vybojovala postup do okresního
finále této soutěže. V něm byli
úspěšnější mladší žáci, kteří turnaj vyhráli a postoupili do krajského kola této soutěže, starší
skončili na místě třetím.
O tyto sportovní úspěchy
naší školy se zasloužili v kategorii mladších žáků: J. Formánek,
M. Mucha, T. Koloušek /ST,
K, F/, M. Janda, M. Jaroš,
O. Rod, M. Vrábel/K,F/T. Děd/K/,
O. Gabauer, P. Kopolovič /F/.
V kategorii starších žáků: V. Robl,
D. Král, M. Šenkýř /ST,F/, D. Kadlec, D. Herc, J. Mistr, L. Frček,
J. Pokorný, P. Voldřich /F/.
Všem děkuji za výbornou reprezentaci naší školy a doufám,
že podobné výsledky zopakujeme
i v dalších sportovních soutěžích.
Mgr. Jan Líkař učitel TV
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Mateřské a rodinné centrum BODLINA
v Bodlině. Po předchozí telefonické domluvě lze pronajmout
pondělí nebo sobotu. Rezervace
na tel. 723 657 790 (L. Randáková)
MC Bodlina pro vás a vaše
děti připravuje na měsíc leden
různorodé programy i možnost
si přijít „jen tak pohrát“. Více informací na www.bodlina.cz, kde
naleznete mimo jiné i rozepsané
aktivity v přehledném týdenním
plánu a facebookovém profilu,
kde se snažíme včas informovat
o případných změnách. Věříme,
že si vyberete.
„Volná herna“ je rájem i pro
nejmenší děti, kterým už nestačí být pouze s maminkou, vítaní jsou plazivci, lezci i chodci.
Mají prostor se seberealizovat,
ale i pouze sdílet a pozorovat.
V pondělí, ve čtvrtek a v pátek je
k dispozici volná herna. Pro děti,
které mají chuť tvořit, nabízíme
možnost malovat, vyrábět z různých materiálů, zpíváme s kytarou a doprovázíme se na různé
hudební nástroje. Žádná z těchto volitelných aktivit nevyžaduje
zvláštní podmínky k realizaci
(např. ticho, povinnost se účastnit). Kdo má chuť se přidat, je
rozhodně vítaný.
Pronájem prostoru MC Bodlina. Plánujete-li dětskou oslavu
nebo jinou ne-/rodinnou sešlost
a nestačí Vám kapacita Vašeho
obýváku, popřípadě nechcete
vonět restauračním odérem, nabízíme příjemné prostředí u nás
Ohlédnutí za minulými aktivitami
4. prosince nás navštívil Mikuláš se svojí družinou. Pro děti byl
připraven velmi pestrý program,
na kterém se podíleli i uživatelé
Sociální pohody, o.p.s., Javorník.
Zazněly dětské písně a koledy
za doprovodu kytary, k vidění byla
také zpívaná pohádka O červené
Karkulce. Mikulášská nadílka
byla určena zejména nejmenším
dětem, které se teprve seznamují
s postavami Mikuláše, čerta i anděla. Vlídný přístup, klidná slova
a „žádné“ hříchy přinesly dětem
snad jen samé příjemné zážitky.
Bodlinu provonělo nejen voňavé
vánoční cukroví, ale především
velmi přátelská atmosféra.
Jste nadšení, aktivní a máte
chuť se seberealizovat? Rádi byste
se přidali k dobrovolníkům, kteří
se podílejí na realizaci aktivit pro
děti, resp. rodiny s dětmi? Nápady i kreativita jsou vítány. Nabízíme vstřícné prostředí a prostor
pro rozvíjení vlastních myšlenek.
Nejjednodušší cesta, jak nás kontaktovat: facebook profil Bodlina Vimperk nebo na tel. čísle
723 657 790 (L. Randáková).
K 30. 11. 2014 navštívilo centrum 400 rodičů a kolem 1500
dětí.
Mgr. Lenka Randáková
Frühaufová
Na leden jsou připraveny následující programy:
dopoledne
odpoledne
po
volná herna s Petrou Pelíškovou
15.30 – 18.00 hod.
út
logohrátky s Pavlou Koškovou
objednávky a konzultace
na tel. 736 708 618
st
9.00 – 11.30 hod.
lesní miniškolička
s Lenkou Randákovu
Frühaufovou
Dne 2. 12. 2014 se konal jako
každé úterý dopoledne v DDM
ve Vimperku další kroužek Kamarád pod vedením paní Štěpánky Havrdové a paní Evy Kubišové.
V tomto kroužku mají možnost
si děti s maminkami hrát, cvičit
a tvořit krásné věci. Toto úterní
setkání bylo ale napínavější tím,
že nás navštívil vlídný Mikuláš,
roztomilý čert a milý anděl. Malé
děti si tak mohly zvykat na tyto
bytosti. V přítomnosti maminek
se děti skoro vůbec nebály, a když
dostaly balíček dobrot, tak se
s Mikulášem, čertem a andělem
společně vyfotily.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Štěpánce Havrdové v roli
čerta, Evě Kubišové v roli sv. Mikuláše a také Štěpánce Havrdové
mladší v roli anděla za jejich nezapomenutelné divadelní představení.
Pod vedením paní vedoucí
Jitky Martanové zde pracuje výborný team lidí, kteří se snaží
dělat svoji práci poctivě, obětavě
a hlavně lidsky.
Zároveň bych chtěla popřát
všem lidem klidné vánoční svátky provoněné štěstím a láskou,
hodně Božího požehnání a radostný vstup do nového roku
2015.
Za všechny spokojené maminky a děti
Mgr. Edita Wölflová
PF 2015
Děkujeme všem dětem, rodičům a spolupracovníkům DDM
za přízeň a přejeme v novém roce 2015 spoustu dětských radostí
a úsměvů.
Jitka Martanová a Eva Kubišová – DDM Vimperk
Jak nejlépe v zimě krmit ptáčky?
Pokud je zima tuhá a dlouhá,
strádají u nás přezimující ptáci
nedostatkem potravy a mnozí
mohou i uhynout. Krmítka pro
ptáky jsou dnes naštěstí běžnou
součástí zahrad i okenních parapetů v bytech. Přinášejí pomoc
ptákům a radost nám, lidem,
když můžeme čiperné opeřence
pozorovat. Zásadní je ale krmit
ptáky správně, jinak jim může
přikrmování spíše uškodit nežli
pomoci. Důležité je také krmítko
vhodně umístit – aby bylo bezpečné a ptáci na něm nebyli nijak
rušeni. Čím je vhodné ptáčky krmit: slunečnicová semínka, ptačí
zob, lněné semeno, mák, domácí
strouhanka. Čím není vhodné
ptáčky krmit: chleba, vánoční
pečivo, kupovaná strouhanka.
Miroslav Drabeš st.
od 16.00 hod.
angličtina pro dospělé
volná herna (s programem a kytarou) 15. 30 – 18. 00 hod s Lenkou
Randákovou Frühaufovou
čt
pá
Kroužek Kamarád v DDM navštívil také
Mikuláš, čert a anděl
Dne 9. 1. a 23. 1.
9.00 – 11.30 hod.
volná herna
s Petrou Prenerovou
od 14.45 hod.
angličtina pro děti
s Editou Wölflovou
Foto: R. Szpuk
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Skvostný hudební zážitek
podání právě i z tohoto pódia.
Posluchačům se tak dostalo
večera v pravém slova smyslu svátečního a jistě mezi nimi nebylo
nikoho, kdo by Veronice spolu
s poděkováním aspoň v duchu
nepřál, aby se jí i nadále v bu-
doucnu vždy tak skvěle dařilo
přesvědčovat všechny příznivce
krásné hudby třeba o tom, že navzdory zrovna dlouhodobě mlhavému počasí podzimní slunce
skutečně ještě neutichlo.
Text a foto J. Tláskal
Vážení a milí hudební příznivci!
V předvečer loňské druhé adventní neděle se do posledního
místečka zaplněný sál Městského
kulturního střediska ve Vimperku stal dějištěm události, která se
jistě všem zúčastněným na dlouhou dobu zapsala nejen hluboko
do paměti, ale především do srdcí. Pod poetickým názvem „Ještě
neutichlo podzimní slunce“ zde
proběhl koncert, na němž se
představila mladá talentovaná
vimperská zpěvačka Veronika
Spiegelová, toho času studentka
čtvrtého ročníku Pražské konzervatoře – oddělení populární
hudby – a současně pedagogické fakulty Karlovy univerzity.
Ke spolupráci si přizvala své
spolužáky, jmenovitě klavíristku
Evu Filipovou a kytaristu Václava
Dufka, které do instrumentálního tria doplnil student Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, hráč
na bicí nástroje Petr Blahut.
Od prvních tónů bylo zřejmé,
že se tu sešla vynikající, dokonale vyvážená a sehraná parta
mladých nadšených muzikantů,
jimž nečiní sebemenší potíže
okamžitě se spontánní přirozeností vtáhnout publikum do světa podmanivých písní.
Největší pozornosti se nicméně logicky těšila především
hlavní protagonistka večera, neboť mnozí z posluchačů ji měli
v paměti jako výrazný pěvecký
talent již od dětských let, zahrnujících mimo jiné její studium
ve vimperské „zušce“, kde se
učila hře na kytaru a později též
klavír a zpívala v pěveckém sboru
Zvoneček. Ten pak v gymnaziálním věku vystřídalo Veroničino
členství ve sboru Canto a spolu
s ním i mnoho dalších sólových
soutěžních úspěchů. Skutečnost,
že se po maturitě na vimperském gymnáziu a ročním pobytu v USA rozhodla přihlásit
na Pražskou konzervatoř, byla
jen zákonitým vyústěním celého
jejího dosavadního uměleckého
vývoje, nenechávajícího nikoho
na pochybách o tom, že právě
hudba se Veronice stala jednou
ze základních neodmyslitelných
životních potřeb.
Není tedy divu, že onen, lidově řečeno, ve švech praskající sál
s napětím a zvědavostí očekával,
co po pětileté odmlce uslyší. Dočkal se úžasně vyzrálého, barevně bohatého hlasu, nikoli však
samoúčelně stavěného na odiv,
nýbrž sloužícího coby pouhý
nástroj vyšším hudebním cílům.
Občas totiž býváme u mladé
zpěvácké generace svědky navenek sice líbivě efektního projevu,
který je ale ve skutečnosti jen
zoufale prázdným, povrchním
napodobováním cizích vzorů,
nejednou navíc dosti pochybných
kvalit, vedoucích k oprávněnému
pocitu, že „interpret“ snad ani
neví, o čem vlastně zpívá. Totéž
se pak týká i mnohých projevů
instrumentálních, sice dokonale „nadřených“, avšak navzdory tomu vyvolávajících zásadní
otázku, kam se poděla hudba. Veronika oproti tomu vždy předkládá posluchači píseň jako svébytný příběh s náležitým výrazem,
vyrůstajícím z osobního citového
prožitku a ryzího muzikantství.
Může-li se pak k tomu všemu
opřít o podobně shůry obdařené hudební partnery, zákonitě
si každého citlivého a vnímavého posluchače hravě ve chvilce
plně získá do té míry, že přeskočí
ona pověstná jiskra mezi pódiem
a hledištěm. A přesně to se stalo
i zmíněného sobotního večera.
Milou vzpomínkou na léta
minulá bylo přizvání hostů, někdejších Veroničiných spolužáků
a současně muzikantsky spřízněných duší z vimperského gymnázia a jeho pěveckého sboru,
konkrétně Barbory Szpukové –
Drholcové, Šárky Vaňkové a Václava Kříže. Časový odstup se
nikterak nepodepsal na výborné
souhře, z níž vyzařovala stále táž
radost jako před lety, kdy mnohé
z písní zněly v jejich společném
Ráda bych využila tohoto
prostoru a ještě jednou srdečně
poděkovala všem divákům, kteří
nás přišli 6. 12. podpořit na náš
„předzimní“ koncert v MěKS.
Jako účinkující jsme si nemohli
přát vřelejší a přátelštější atmosféru. Máme velkou radost, že se
akce vydařila, a pevně doufáme,
že to nebylo naposledy
Původní myšlenkou bylo uspořádat náš koncert jako benefiční,
ale režijní náklady se zdály být
natolik vysoké, že jsme od tohoto
nápadu upustili. Vaše hojná účast
a štědrost ale naprosto změnila
situaci. K našemu velkému překvapení se na vstupném vybralo více peněz, než jsme čekali.
Rozhodli jsme se proto částkou
5 000 Kč přispět na charitativní
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové. Těší nás, že jsme
touto cestou mohli spojit příjemné s užitečným.
Ještě jednou velké díky všem!
Mějte krásné a pohodové Vánoce a snad brzy na viděnou.
Rok české hudby 2014
v ZUŠ Vimperk
Rok 2014 se celý nesl ve znamení velké celonárodní akce
s názvem Rok české hudby. Důvodem byla skutečnost, že mnoho českých hudebních skladatelů
napříč hudebními žánry slavilo
nějaké výročí. Naše škola sice neuspořádala žádnou samostatnou
akci, ale někteří žáci se zapojili
do velkého projektu v Jihočeském kraji.
Pod patronací Asociace základních uměleckých škol ČR
bylo v kolegiu ředitelů ZUŠ domluveno, že bude vytvořen velký symfonický orchestr složený
z žáků jihočeských ZUŠ a také
velký „jihočeský“ dechový orchestr. Projekt obou orchestrů
byl připravován již na jaře r. 2014
a znamenal mnoho organizačních příprav. Nejprve se vybraní
žáci museli naučit svoje party
ve svých školách a následně proběhly 2 zkoušky. 27. září se všichni sešli v Českých Budějovicích
a 1. října v Písku.
Symfonický orchestr vedl dirigent František Staněk z Písku
a připravil si skladby od A. Filse, F. X. Duška, V. Bachtíkové a
J. Brahmse. U dirigentského pultíku dechového orchestru se vystřídali Petr Staněk z Vimperka
a Milan Kubek z Dačic. Dechový orchestr představil skladby
V. Maňase a M. Machka. Oba orchestry čítaly přes 60 hudebníků
z 8 základních uměleckých škol
našeho kraje. Pro mnoho žáků
znamenal tento projekt významné umělecké obohacení, neboť
všichni usedli poprvé v životě
do symfonického orchestru a poznali tak na vlastní kůži, jaké to
je, hrát v tak velkém tělese. U našich žáků pak účast v dechovém
orchestru nebyla samozřejmě
žádná novinka, získali však zkušenosti hrát pod vedením jiného
dirigenta a sedět u pultů s jinými
žáky, než na které jsou ze své školy zvyklí. Někteří naši „dechaři“
a „bubeníci“ si zahráli i v symfonickém orchestru, což byla jistě
další cenná zkušenost.
Oba koncerty, které proběhly,
se uskutečnily před zaplněným
sálem. V Písku dne 18. listopadu
koncertu přihlíželo na 500 diváků
včetně skladatelky Vlasty Bachtíkové. V Českých Budějovicích se
koncert uskutečnil v Koncertní
síni O. Jeremiáše za účasti tří
stovek diváků, režiséra Zdeňka
Trošky a také za účasti hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, který nad koncertem převzal záštitu. Mgr. Pavel Vališ
ředitel ZUŠ Vimperk
Veronika Spiegelová
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 1/2015

Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Anketní lístek:
Sociální služby na Vimpersku
Anketa pro veřejnost
Vážení spoluobčané,
Tato anketa slouží ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb
na Vimpersku.Anketa je podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb,
jehož cílem je vymezit a účelně naplánovat oblasti pomoci pro občany, kteří se nacházejí
v těžké životní situaci. Děkujeme za spolupráci při vyplnění ankety.
Řídící skupina komunitního plánování sociálních služeb Vimperska.
1) Kde bydlíte (uveďte název obce či města)?
---------------------------------------------------------------------------------------------2) Jste:
muž
žena (zakroužkujte zvolenou možnost)
3) Kolik je Vám let? (odpověď vypište číslem)..................................................
4) Znáte některé poskytovatele sociálních služeb na Vimpersku? (podtrhněte
zvolenou možnost)
BH- Nemocnice Vimperk a.s.
Domov pro seniory Stachy – Kůsov
Mesada o.s., pobočka Vimperk
Oblastní charita Vimperk
Občanské sdružení PREVENT, Strakonice
Sociální pohoda, o.p.s.-Domov pro osoby se zdravotním postižením, Javorník
STROOM DUB, o.p.s.,Dub u Prachatic
Jiné(vypište)............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5) Využíváte některou sociální službu? (zakroužkujte zvolenou možnost)
Já sám
Někdo z rodiny
Nevyužívám
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
5.1. Pokud ano, jakou službu Vy nebo někdo z Vaší rodiny využíváte (uveďte také
jméno poskytovatele služby)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2 Pokud využíváte některé sociální služby, jste spokojení s jejich kvalitou?
(zakroužkujte zvolenou možnost)
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
Nevím
Co by se mělo na fungování služeb změnit?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Chybí Vám nebo někomu z Vaší rodiny na Vimpersku některá ze sociálních
služeb?
(zakroužkujte zvolenou možnost)
Ano
Ne
6.1. Pokud ano, jaká (jaké)?................................................................................................
.............................................................................................................................................
7) Co vnímáte jako největší problém v sociální oblasti v místě Vašeho bydliště?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Máte dostatek informací o sociálních službách v místě Vašeho bydliště?
(zakroužkujte zvolenou možnost)
Ano
Ne
8.1 Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách?
Ano
Ne
Jaké způsoby informování byste uvítali (vypište)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Děkujeme za odpovědi
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
kde se Vaše děti mohou od první třídy učit prvním anglickým slovíčkům,
věnovat se intenzivně sportu (chlapci fotbalu a florbalu, dívky sportovním
hrám). Výuka probíhá za pomoci moderních technologií – interaktivních
tabulí, v počítačových učebnách se Vaše odrostlejší ratolesti mohou naučit
více než jen základy práce na PC.
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 1/2015
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA VIMPERK
Naše škola dlouhodobě navazuje na tradici kvalitního vzdělávání, které bylo pro české školství vždy typické.
Využíváme veškeré technologie, které mají v moderním vzdělávání své opodstatnění, a neváháme do nich
patřičně investovat. Při tom všem si uvědomujeme, že ke zdravému vývoji vzdělaného člověka patří nejenom
znalosti získané při výuce, nejenom dovednosti v oblasti informačních technologií, ale také pohyb a sport. Tyto
priority se s plným nasazením snažíme rozvíjet a neustále vylepšujeme podmínky pro jejich naplňování.
1. stupeň
Na prvním stupni intenzivně využíváme možností, které poskytuje výuka na interaktivních tabulích.
Z finančních prostředků EU jsme touto technikou v posledních letech vybavili 5 tříd. Výuka na prvním stupni
však neprobíhá pouze ve třídách. Děti zažijí celou řadu projektových dní typu Den Země, Drakiáda,
Lehkoatletická olympiáda, atd.
2. stupeň
Na druhém stupni byla dokončena postupná rekonstrukce odborných učeben. Pozornost byla věnována nejen
výměně nábytku a podlah ale i obnově výukových pomůcek ať už se jedná o moderní led diodové mikroskopy
nebo digitální měřící systém Pasco. V jazykových učebnách nechybí špičková sluchátka, počítače a interaktivní
tabule a v letošním školním roce nově také tablety od firmy Apple. Obnova dvou počítačových učeben – každá
o 30-ti počítačích – probíhá, vzhledem k rychlému vývoji v tomto oboru, průběžně.
Tělovýchova a sport
Jak bylo předesláno v úvodu, představuje i tato oblast jednu z priorit vzdělávání na naší škole. Množství
soutěží, kterých se úspěšně zúčastňujeme nebo je sami pořádáme, je toho důkazem. Materiálové vybavení je
neustále obnovováno a v letních měsících roku 2014 došlo k rozsáhlé rekonstrukci zázemí v tělocvičnách.
Ve volitelném předmětu Sportovní hry mohou žáci rozvíjet své sportovní, především fotbalové dovednosti.
Školní družina
Prostory školních družin prošly náročnou a pečlivou rekonstrukcí a děti se v nich skutečně nenudí. Množství
akcí, které pro ně vychovatelky pořádají, je obdivuhodné. Jedná se o sportovní turnaje, tematické diskotéky,
tvořivé dílny, atd. Vybavení moderní technikou typu karaoke nebo XBOX 360 je pro děti příjemným
zpestřením.
Granty
Snažíme se maximálně využívat dostupné grantové prostředky a dbáme na jejich účelné využití. Kromě těch
na materiálové vybavení jsme úspěšní i při získávání financí na vzdělávání našich žáků. V letošním školním roce
se jedná například o projekt žákovských firem financovaný z prostředků Evropské unie pod záštitou MŠMT.
Spolupráce
Spolupracujeme s dalšími subjekty věnujícími se výchově a vzdělávání mládeže. Ve Vimperku je to především
Správa NP Šumava, kde jsme partnerskou školou. Přímo v budově naší školy pak sídlí Dům dětí a mládeže,
v jehož zájmových útvarech působí i učitelé naší školy.
Webový servis
Kvalitní web považujeme za samozřejmost a věnujeme mu maximální pozornost a péči. Každý týden
zveřejňuje množství příspěvků z činnosti naší školy. Začátkem roku 2015 pak připravujeme spuštění zcela nové
verze webu, na které právě pracujeme.
Vnější rekonstrukce
Po dlouhých letech čekání na dotaci se v roce 2015 uskuteční celková rekonstrukce budov školy zahrnující
především výměnu oken a zateplení fasády. Hotovo by mělo být na začátku školního roku 2015/2016.
www.zsvimperk.cz
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Vimperk
kino Šumava Vimperk
pondělí 5. 1. 2015, 16.00 hodin
úterý 6. 1. 2015, 20.00 hodin
20 LET VIMPERSKÝCH NOVIN
ZIMNÍ SPÁNEK – FK
Vernisáž výstavy k výročí regionální tiskoviny.
čtvrtek 15. 1. 2015, 10.00 hodin
ZATOPENÝ SVĚT – STAVBA LIPENSKÉ PŘEHRADY
Další ze seriálu přednášek Vimperské akademie seniorů.
Pouze pro zapsané studenty.
čtvrtek 15. 1. 2015, 19.00 hodin
ŠUMAVSKOU DIVOČINOU
Se šumavským průvodcem Josefem Peckou do I. zón NP
Šumava.
Velkoplošná projekce fotografií, vstupné dobrovolné.
neděle 18. 1. 2015, 18.00 hodin
TANEČNÍ KAVÁRNA
Nedělní podvečer s Tomášem Gaudníkem.
čtvrtek 22. 1. 2015, 8.15 hodin
JAK VÁLČILI HUSITÉ
Školní představení.
Drama, Turecko / Německo / Francie, 2014, 196 min
Režie: Nuri Bilge Ceylan
Hrají: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Hotel se stává úkrytem, ale i místem, ze kterého není úniku
a které otevírá staré rány a podněcuje vzájemnou nevraživost
jeho obyvatel.
úterý 13. 1. 2015, 20.00 hodin
MAMI! – FK
Drama / Psychologický, Kanada / Francie, 2014, 139 min
Režie: Xavier Dolan
Hrají: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne
Clément, Alexandre Goyette, Patrick Huard
Příběh dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy
Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého
syna dokáže zvládnout, a že její syn dokáže zvládnout školu.
úterý 20. 1. 2015, 20.00 hodin
FREE RANGE – BALADA O PŘIJETÍ SVĚTA – FK
Drama, Estonsko, 2013, 102 min
Režie: Veiko Õunpuu
Hrají: Roman Baskin, Laine Mägi, Jass Seljamaa
Filmem Free Range pokračuje režisér ve své typické tvorbě
vyznačující se vysokou filmovou kvalitou, cynickým tónem,
skvělým retro soundtrackem a nadčasovým tématem hledání
svobody a volnosti.
úterý 27. 1. 2015, 20.00 hodin
LEVIATAN – FK
Drama, Rusko, 2014, 141 min
Režie: Andrej Zvjagincev
Hrají: Vladimir Vdovičenkov, Alexej Serebrjakov, Jelena
Ljadova, Alexej Rozin, Roman Maďanov
Boj za lidská práva nikdy nekončí.
středa 28. 1. 2015, 20.00 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
čtvrtek 22. 1. 2015, 19.30 hodin
ŽAS – ŽENSKÝ AMATÉRSKÝ SPOLEK HOMOLE:
NAŠE LUCERNA
Divadelní představení vskutku neobyčejného divadelního
spolku.
Divadelní představení, vstupné 90 Kč.
sobota 24. 1. 2015, 15.00 hodin
DĚTSKÝ DISKOPLES
Hudebně zábavná show pro děti, hra o ceny, diskotéková
hudba.
Vstupné 50 Kč.
pondělí 26. 1. 2015, 15.30 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
SPOLKY
sobota 17. 1. 2015 – Výroční schůze Rybářského svazu
úterý 20. 1. 2015 – Výroční schůze STP
Komedie, Česko, 2014, 100 min
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš
Latinák, Jitka Čvančarová, Zuzana Norisová
Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě
oprav často i velmi specifická přání a potřeby.
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Občanské sdružení MESADA pomáhá
lidem se zdravotním postižením
MESADA znamená španělsky podpora. Posláním a cílem
MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem
a podporovat je při integraci
do společnosti. Tento cíl je plněn
na pobočce sdružení ve Vimperku v rámci realizovaného projektu a služby sociální rehabilitace.
Projekt s názvem Podporované
zaměstnávání – metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III, registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141je realizován od 15. 4. 2013 do
14. 4. 2015. Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státním rozpočtem České republiky.
Primárním cílem projektu je
posílit pracovní začlenění osob se
zdravotním postižením za využití metody podporované zaměstnávání. Účastníkům projektu je
poskytnuto intenzivní poradenství a podpora při vyhledávání,
získávání a udržení zaměstnání.
Vedoucí pobočky, Monika
Jurečková, uvádí příklad dobré
praxe: Paní Libuše (45) se na organizaci obrátila s prosbou o pomoc sehnat vhodné zaměstnání
s ohledem na její zdravotní stav.
Byla proto zařazena mezi účastníky projektu a společně s pracovním konzultantem na tomto
cíli pracovali.
Paní Libuši se podařilo za-
městnat v organizaci SENIORHAUS ŠUMAVA, s.r.o. Ve svém
novém zaměstnání je podle svých
slov velice spokojená:
„Jsem vděčná, že se podařilo
pracovnici MESADY najít mi
tuto práci. Práce mě baví, je zde
příjemný kolektiv a jsem ráda, že
si k invalidnímu důchodu něco
přivydělám.“
MESADA, občanské sdružení
též poskytuje službu sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách. V rámci služby sociální rehabilitace
jsou nabízeny bez úhrady například následující činnosti: nácvik
dovedností (nácvik běžného úklidu, nácvik hospodaření s penězi,
nakupování, nácvik vyplňování
formulářů, jednání na úřadech,
porozumění úředním dokumentům atp.); dále vyhledávání
a vytváření pracovního místa,
podpora při hledání podporovaného, chráněného či jiného bydlení a v neposlední řadě podpora
při dojednávání pracovních podmínek a při vyřizování formalit
spojených s nástupem do zaměstnání uživateli služby i jeho
zaměstnavateli.
Do projektu a služby sociální
rehabilitace mohou vstupovat
další zájemci! Více informací
získáte na www.mesada.eu nebo
na adrese pobočky sdružení:
1. máje 74, 385 01 Vimperk, tel:
388 411 718.
Mgr. Monika Jurečková,
vedoucí pobočky
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci prosinci:
Rudolf Suchý,
Zdeňka Svěráková,
Marie Maierová,
Karolina Schiesslová,
Jarmila Hadová,
Irena Permanová,
Jan Těšínský,
Karel Kramář,
Růžena Košáková,
Jiřina Dejmková,
Jindřich Hájek,
Petr Harazin,
Milada Koukalová,
Marta Novotná,
František Rott,
Vojtěch Kohout,
Marie Pelešková,
Zdeňka Lachová
Františka Dolejší,
Božena Michálková,
Marie Nováková,
Marie Jelínková,
Josef Novotný,
Josef Mitáš,
Jiří Šíma,
Marie Prosová
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Akce
MO STP VIMPERK
ZŠ TGM uspořádala sbírku na pomoc psímu útulku – více info str. 12.
Přejeme našim členům krásné
Vánoce a hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2015. Věříme , že
i v příštím roce budou spokojeni
s akcemi , které pro ně připravuje náš výbor. Hydroterapie
Waldkirchen pí. Bendová tel. č.
723 141 281: 17. 1., 7. 2., 14. 3.,
18. 4., 23. 5., 26. 9., 17. 10., 7. 11.,
12. 12.
Pedikúra pí. Důrová tel. č.
724 733 127: 29. 1., 26. 2., 26. 3.,
30. 4., 28. 5., 25. 6., 23. 7., 27. 8.,
24. 9., 22. 10., 26. 11., 21. 12.
Výroční členská schůze se bude
konat 20. 1. od 13 hod. v MěKS.
Ve 12:30 hod. se v předsálí bude
vybírat členský příspěvek 100 Kč.
Vezměte s sebou členské průkazy.
Výběr peněz na zájezdy bude
vždy 1. středu v měsíci od 9–11
hod.
Za výbor V.Zwettlerová.
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba:
Po–pá:
9.00–11.30,
12.30–16.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
• VIMPERSKÝ KALENDÁŘ
2015 V PRODEJI.
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
st–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
pá–18.00 hod., kostel,
ne–8.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252.
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Díky umělému zasněžování a úsilí dobrovolníků z místního ski klubu mohou
mladí lyžaři i široká veřejnost na Vodníku lyžovat navzdory nedostatku přírodního sněhu.
Omluva redakce VN autorovi fotografie
V prosincovém čísle VN byla na str. 7 uveřejněna fotografie
vimperské dechovky bez uvedení autora fotografie. Autorem této
fotografie je M. Bártík, za což se mu omlouváme.
Program zimního stadionu
Veřejné bruslení
1. 1. čtvrtek14.00 – 15.30
2. 1.pátek 14.00 – 15.30
4. 1.neděle14.00 – 15.30
11. 1.neděle14.00 – 15.30
17. 1.sobota14.00 – 15.30
18. 1.neděle14.00 – 15.30
24. 1.sobota14.00 – 15.30
25. 1.neděle14.00 – 15.30
30. 1.pátek 10.30 – 12.00
31. 1.sobota14.00 – 15.30
1. 2.neděle14.00 – 15.30
Lední hokej
3. 1.sobota13.30 HC Vimperk – Příbram
MŽ + SŽ
4. 1.neděle17.00 HC Vimperk – Žirovnice
muži – mistr.
10. 1.sobota10.00 HC Vimperk – Domažlice
dorost
10. 1.sobota12.30 HC Vimperk – Třemošná
MŽ + SŽ
11. 1.neděle11.15 HC Vimperk – Lužnice
junioři
14. 1.středa 15.00 HC Vimperk – J. Hradec
MŽ + SŽ
18. 1.neděle15.00 HC Vimperk – Veselí
muži – mistr.
25. 1.neděle10.00 HC Vimperk – Č. Budějovice
4. třída
31. 1.sobota 9.00 HC Vimperk – Č. Krumlov, Hluboká
3. třída turnaj
1. 2.neděle09.45 HC Vimperk - Domažlice
MŽ + SŽ
Škola bruslení
4. 1.neděle12.30
7. 1.středa 16.00
10. 1.sobota08.30
18. 1.neděle12.30
21. 1.středa 16.00
25. 1.neděle12.30
28. 1.středa 16.00
31. 1.sobota12.30
Metaná
3. 1.sobota07.00 – 13.00
Turnaj o pohár záchranky
Po děkov á n í spon z or ů m
za věcné ceny věnované do XIII.
ročníku turnaje ve stolním tenisu
o Pohár Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje konaném dne 15. 11. 2014 v tělocvič-
ně II. ZŠ ve Smetanově ulici. Výsledky na stránkách zdravotnické
záchranné služby www.zzsjck.cz.
S pozdravem
Filip Černý, Věra Schindlerová
Vánoční turnaj v nohejbale
Stejně jako každý rok, tak
i letos, se sešla parta nadšenců
nohejbalu, která se utkala mezi
sebou ve Vánočním turnaji. Koordinátorem akce byl jako vždy
Michal Uličný, záštitu nad občerstvením a cenami převzala
pivnice Autoškola s majitelem
Dušanem Fialou.
Turnaj se odehrával v přátelské atmosféře, sportovci bojovali jako lvi a nikdo nechtěl
být poslední. Výsledková listina
nepřinesla žádné překvapení.
Dvojice Koubek, Ketzer, nejsou
vítězi poprvé. Po společné fotografii se účastníci turnaje přesunuli do pivnice Autoškola, kde se
po náročném turnaji občerstvili
gulášem a zhodnotili akci jako
celek. Ocenění v podobě poháru čekalo na každého účastníka
a tak nikdo neodcházel s prázdnou.
Lenka Doubková
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Zprávy z gymnastiky
Tělovýchovná jednota MERKUR České Budějovice ve spolupráci s oddílem SG Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí uspořádaly
Krajský přebor družstev Jihočeského kraje a kraje Vysočina
ve sportovní gymnastice žen pro
rok 2014 ve sportovní hale ve Veselí nad Lužnicí. Vimperk měl
zastoupení v druhé nejmladší
kategorii III. ligy c) a v kategorii
nejstarších gymnastek II. Ligy,
kde se bojovalo o postup na Mistrovství ČR, které se letos uskuteční 6. 12. 2014 v Brně.
Vimperské družstvo žen předvedlo perfektní přeskoky přes
stůl 125 cm vysoký a to s obraty
o 180 stupňů v první i druhé fázi.
Na bradlech se jim také dařilo
a jejich sestavy na akrobacii byly
pěkným sportovním i uměleckým zážitkem pro diváky. Janě
Krtoušové se v úvodu sestavy
skvěle podařilo salto vzad s obratem. Důležitý je výběr hudby
a celkové choreografické zpracování. Temperamentní Anička
Chodorová dokáže velice dobře
vnímat hudbu a na její sestavě je
to znát. Největší posilou družstva byla Kateřina Vrábelová a to
i přes skutečnost, že z důvodu
studia mimo Vimperk už prakticky od července netrénuje. Bylo
úžasné sledovat její soustředění
na kladině a perfektní provedení
náročných prvků. Je na ní vidět,
že má gymnastiku ráda a že už jí
má i „pod kůží“. To je asi to nej-
Pro paní trenérku
V ruce mám prosincové číslo Vimperských novin a oči mi
sklouznou na článek o úspěších
malých gymnastek, pod kterým
je podepsaná paní Marie Kotlíková. Kolikátý takový článek už
jsem tady četla? Jsou jich desítky,
možná stovky...
Ve vzpomínkách se vracím
do nedávné minulosti, kdy k paní
trenérce začala chodit na gymnastiku i moje dcera Lucka.
Milovala ten čas strávený v tělocvičně. Těšila se na každý trénink
a vážila si paní Kotlíkové pro její
citlivý přístup. Děvčata cvičila
pro radost. Žádný dril, žádné hubování. Dokázala vždy najít třeba
jen maličkost, za kterou mohla
pochválit. A také utřít slzičky,
když se něco nedařilo.
Ty hodiny věnované dětem
se nedají spočítat. Stejně tak
víkendy strávené na závodech,
kdy s panem Kotlíkem odjížděli
autem plným štěbetající drobo-
důležitější na celém sportování.
Děvčata si nakonec vybojovala na krajských přeborech druhé
místo a do Vimperka putují stříbrné medaile.
Mladší družstvo ve složení Pavla Vozobulová, Barbora
Zdeňková a Jitka Pelešková si
z Veselí nad Lužnicí odvážely
diplom za 8. místo. Nejvíce bodů
pro družstvo získala Pavla, které
se také všechno skvěle vydařilo.
I Baruška s Jitku zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu.
Všem děvčat ům děkuji
za dobrou reprezentaci a ženám
blahopřeji k pěknému umístění.
Poděkování patří i panu Miroslavu Peckovi, který nám již
několik let zcela nezištně, velice
ochotně, trpělivě a profesionálně zajišťuje technicky všechny
hudební doprovody.
Marie Kotlíková
předsedkyně oddílu SG
TJ Šumavan Vimperk
tiny ráno ještě za tmy a mnohdy
se po náročném dni zase za tmy
vraceli. A pak rychle domů, vyprat všechny dresy, aby byly čisté
na další závody.
Ze vzpomínek mě vytrhla
Lucka. Vrátila se z gymnastiky,
kam ještě občas zajde paní Kotlíkové trochu pomoci s jejími malými svěřenkyněmi. Stejně jako
před lety mi nadšeně vypráví své
zážitky z tělocvičny. Lavina slov,
jak jsou ty malé děti úžasné, šikovné, ale také neposedné, neposlušné, jak jí bolí svaly a vlastně
„celej člověk“ a jak....
Oči mi znovu sklouzly na článek v novinách a trochu jsem
se zastyděla. Kolikrát už jsme si
s dcerou říkaly, že napíšeme poděkování. Že bychom měly věnovat
pár minut za to ohromné množství času, dřiny, odříkání. Tak už
jen krátce. Děkujeme mockrát,
paní trenérko! A do nového roku
Vám přejeme štěstí, lásku, spokojenost a především pevné zdraví. Pavlína Tetourová
Memoriál Jarky Landové
Vimperské gymnastky uspořádaly 22. listopadu 2014 v tělocvičně II.ZŠ, letos již po osmé,
soutěž ve sportovní gymnastice
„Memoriál Jarky Landové“.
Uctít památku skvělé trenérky
gymnastiky přijelo nejen 101
soutěžících, (z Vimperka, Zdíkova, Písku, Vodňan, Prachatic
a Strunkovic nad Blanicí), ale
také celá blízká rodina Jarmily
Landové, která přivezla dětem
spoustu krásných cen.
Slavnostní nástup oživilo vystoupení vimperských mažoretek. Zahájení závodu se ujala
Petra Smolová a paní starostka
Ing. J. Martanová, které věnovaly
památce J. Landové a nám všem
pár krásných slov.
Závodní kategorie byly rozděleny opět jako vloni podle věku
a výkonnosti cvičenců. Jako první začaly cvičit děti z mateřské
školky a to pouze na akrobacii
a přeskoku. S gymnastikou teprve začínají a bylo by pro ně tedy
velmi náročné závodit v gymnastickém trojboji – akrobacie,
přeskok, lavička/kladina (chlapci
kruhy), jako ostatní. Všichni se
v průběhu závodu snažili podávat co nejlepší výkony. Občas se
něco nepovedlo (padalo se z lavičky a z kladiny), nebo se něco
v sestavách zapomnělo a mělo to
velký vliv na konečnou známku,
ale skvělá atmosféra, fandění rodičů, kamarádů a potlesk diváků
vynahradilo zklamání.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve dvou etapách
(MŠ až 4. tř. byla vyhlášena dříve) vzhledem k velkému počtu
malých gymnastek a gymnastů,
pro které by bylo čekání na konec celého závodu velice dlouhé.
Každý soutěžící obdržel diplom,
bezvadné věcné ceny a pamětní
medaili. Vítězové získali navíc
krásné keramické poháry. Rozhodčí a trenéři si na památku
odnesli také věcnou cenu a také
pamětní medaili. Všem našim
zúčastněným děkuji za skvělou
reprezentaci.
Poděkování patří městu Vimperk za poskytnutí finančních
prostředků na nákup pamětních
medailí a MěKS za ozvučení závodu. ZŠ Smetanova děkuji za zapůjčení tělocvičny, oddílu SG
za zapůjčení gymnastického nářadí, kde nám vypomohla se žíněnkami a kobercem i ZŠ TGM.
Velké díky také patří trenérkám,
rodičům a bývalým svěřenkám
za pomoc při organizaci závodu.
Silvie Chalupná
Zprávy z gymnastiky
Vimperské gymnastky se v sobotu 13. 12. 2014 zúčastnily posledního závodu podzimní sezony, a to XV. ročníku Memoriálu
Petra Kouby v Českých Budějovicích. Závodilo se na kladině
a akrobacii.
Na závod přijely gymnastky
z Jindřichova Hradce, Sezimova
Ústí, Děčína, Trhových Svinů
a domácí z Českých Budějovic.
Tohoto závodu se v kategorii
MLADŠÍCH ŽÁKYŇ zúčastnila Pavla Záleská, Kačka Horová
a Pavla Vozobulová. Pavla Vozobulová si vybrala špatný směr
na čtvercovém koberci, takže její
sestava značně utrpěla nedostatkem místa, přesto si vybojovala
z vimperských děvčat nejlepší
umístění – 18. místo. Pavla Záleská, která předvedla na akrobacii rychlý přemet vpřed s doskokem jednonož, obsadila 19. příčku. Kačka Horová zařadila do své
pěkné sestavy dokonce rychlou
řadu rondat – flik a rodnat – blecha. V sestavě na kladině měla
zařazen přemet stranou, kotoul
bez dohmatu a seskok saltem.
Celkově skončila na 20. místě.
V kategorii STARŠÍCH ŽÁ-
KYŇ závodila rovněž tři vimperská děvčata. Stejně obtížné akrobatické vazby a prvky na kladině
jako Kačka předvedla i Natálie
Uhříčková a Nella Pflanzerová.
Na akrobacii obě závodnice zakončily sestavu dokonce saltem
vpřed. Linda Pištěková neměla
sice tak vysokou obtížnost, ale
zato měla pěkné čisté provedení
prvků. Celkově se Natálie umístila na 12., Linda na 13. a Nella
na 14. místě.
Vimperk měl zastoupení
i v kategorii II. LIGA – JUNIORKY-ŽENY. Zde se tentokrát
dařilo lépe Aničce Chodorové
zejména na kladině. V náročné
konkurenci si vybojovala krásné
6. místo. Jana Krtoušová dostala
od rozhodčích pochvalu za pěkně choreograficky zpracovanou a dobře zacvičenou sestavu
na akrobacii. Odměnou jí bylo
7. místo.
Podzimní sezónu děvčata
zakončila velmi zdařile a jejich
trenérky Hana Košnarová, Nicol Frajkorová a Marie Kotlíková
jsou na ně velmi pyšné.
Nicol Frajkorová
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla bude
19. 1. 2015 v 15 hodin.
Řádková inzerce
• Prodám družstevní bezbariérový byt 2+1 ve Vimperk
v ulici Karla Weisse. Lehké
stavební úpravy nutné. Telefon:
602 809 914.
• Vyměním prostornou garáž
ve městě za garáž na Homolce. Možnost i koupě. Telefon:
732 711 863.
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Vimperk
Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
Využijte zvýhodněných cen opakované inzerce
Prodám družstevní byt
ve Vimperku
úpravou rozdělen na dvě samostatné
jednotky 3+1, 1+1.
Ideální pro rodinu s dospívajícím dítětem nebo
pro rodinu se staršími členy.
Okna plastová, zateplení, pěkný stav,
bezbariérový přístup.
Mob.777 034 965
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Potřebujete nové dveře
včetně zárubní?
Navštivte naši vzorkovou
prodejnu!!!
Nabízíme prodej interiérových
dveří, obložkových zárubní a
dveřních doplňků.
V naší nabídce nechybí kování pro
interiérové dveře.
Bezplatně a nezávazně Vám zpracujeme
kalkulaci dveří a zárubní i včetně
instalace.
Kde nás najdete:
ZaByDo, Špidrova 103, Vimperk….(Pod
čerpací stanící EMI TANK)
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
Na objednávky uzavřené od 1.1. – 28.2. 2015
Akce - sleva 10%+20% !!!
Nove zrekonstruovaný a rozsírený obchod
P ø i vì t š í m n á ku p u m o ž n o s t s l ev !
SECOND HAND, NOVÝ TEXTIL+doplnkové zbozí
Velikosti 0-XXL
Netradièní dìtský koutek
AKTUÁLNE :
ve Zdíkove
(obchodní dùm - pøízemí)
SPOLEÈENSKÉ ŠATY
èky,
eplova ,
t
o
é
MAŠKARNÍ KOSTÝMY PRO DÌTI I DOSPÌLÉ
k
c
ne
sty
é i koje
vice, ve
VEŠKERÉ ZIMNÍ OBLEÈENÍ A DOPLÒKY: - dìtsk y, èepice, ruka prádlo...
bund
ermo
nézy, t
i
b
TERMOPRÁDLO (4 druhy - vel. S-XXL)
m
o
k
CELOROCNE :
ký
a dìts !!
ý
k
s
y
án
é cen
ský, p
VÝBÌROVÝ ANGLICKÝ SECOND HAND - dám Za pøízniv
bundy, mikiny, legíny, tepláky, trièka, košile...
plavky, ponožky, silonky, punèocháèe, dìtské prádlo...
NOVÝ SEZÓNNÍ SPORTOVNÍ TEXTIL - pro dìti i dospìlé
Sezónní výprodeje
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 9-12,30 14-17,00
So 8,30-11,00
Mimo pracovní dobu lze domluvit
prodej na tel.: 608 164 422
Pravidelné doplòování zboží
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Auto Ševčík
Děkujeme za přízeň v uplynulém roce
a přejeme šťastný nový rok!
Nábytek MOON Vimperk
Nové pokojíčky
PO-PÁ 8:30-16:30 hod
SO 9-11 hod
Velký výprodej rustikálu
Nové sedací soupravy
Nové zboží:
Sedací soupravy Jamall,Mikulík….
Masivní bukové postele
Matrace a další
Nábytek MOON Vimperk,Pasovská 114,TEL: 388411298
Email: [email protected] www.nabytek-vimperk.cz
[email protected] 388 402 264
Vážení cestující a přátelé,
v novém roce 2015 hodně zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
a také Vám děkujeme za věrnost
na našich linkách v uplynulém roce.
To vše Vám přeje rodák z Vimperka
Stanislav Jirásek
a tým spolupracovníků.
Vimperské noviny 1/2015
Stanislav Jirásek, 155 31, Praha 5, e-mail: [email protected]
Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015
137444 Praha-Strakonice-Vimperk-Zadov-Kvilda-Srní
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
Nabídka pracovní pozice
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
Co nabízíme?
Co požadujeme?

Zázemí silného zahraničního koncernu

Kariérní růst

SOU / SŠ elektro

Zajímavé finanční ohodnocení

Uživatelská znalost práce na PC

5 dnů dovolené navíc

Základní znalost NJ výhodou

Příspěvek 55% na cenu oběda


Příspěvek na dopravné
Iniciativa a schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
Příspěvek na důchodové připojištění


Ochota pracovat ve směnném
provozu

Sportovní oddíly a mnoho dalšího...
Více informací a přihlášky naleznete na našem novém kariérním
portálu www.career.rohde-schwarz.cz, nebo je rádi poskytneme
přímo u nás. Těšíme se na Vás!
Vimperské noviny 1/2015 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské náměstí (23. 12.) s mrakem altocumulus lenticularis.
Foto: R. Szpuk
Koncert Veroniky Spiegelové – více na str. 14.
Foto: J. Tláskal
Charitativní bazar OSSCH – více na str. 8.
Celkem 26 otužilců za hustého sněžení přeplavalo Vodník.
Foto: A. Vienerová
Povánoční zumba v MěKS.
Foto: J. Pulkrábek
Předvánoční posezení ZŠ Smetanova. Foto: J.Pulkrábek
Živý Betlém na vimperském zámku.
Foto: J. Pulkrábek
Vimperské noviny 1/2015
[email protected] 388 402 264
1. – 14. LEDNA 2015
PROBĚHNE VE VAŠEM MĚSTĚ, OBCI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA
90% - pokrytí provozních nákladů
Domova klidného stáří Pravětín
10% - provoz SAS (sociálně aktivizační služby)
Koledníci budou vybaveni kasičkami s logem Charity Česká
republika a pečetí městského úřadu Vimperk.
Vedoucí skupinky se na požádání prokáže průkazem vystaveným
na své jméno a také občanským průkazem.
Prosíme o vstřícnost a vlídné přijetí malých koledníčků.
Tříkrálovou sbírku ve Vašem místě organizuje
Oblastní charita Vimperk.
DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: K. Beránek, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění
příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8,
385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA
• Vyšlo ve Vimperku dne 7. 1. 2015 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Slovo starostky