Motto:
„Hledáme starou krásu,
nacházíme nový užitek.“
Výroční zpráva
2013
Občanské sdružení Chalupění
INFORMACE O ORGANIZACI
Kontaktní údaje:
Chalupění, občanské sdružení
Batňovice 130, 542 37
Tel: 776 780 414
E-mail: [email protected]
www.chalupeni.cz
IČO: 26585588
Bankovní spojení: 233481992/0300
Rada sdružení:
Bc. Pavel Melichar – předseda sdružení, statutární zástupce
Jiří Martinec – jednatel sdružení
Jana Melicharová – hospodářka sdružení
Jaroslav Řezníček
Jana Kábrtová
Jiří Melichar
Revizní komise:
Václav Melichar
Štěpánka Martincová
Ing. Jana Řezníčková
Členská základna:
Registrace:
40 členů
VSII – 1/49519/02 – R
2013
(7. 3. 2002)
ZEMĚDĚLSKÉ A ŘEMESLNÉ MUZEUM RADEČ
Činnost sdružení probíhala zejména v Regionálním zemědělském
řemeslném muzeu v Radči. Celý rok zde pracovalo 4-9 pracovníků
zaměstnaných v rámci chráněných pracovišť (chráněných dílen), veřejně
prospěšných prací, projektu „Kudy kam“ a projektu „Muzea venkova“.
Pracovali jsme na údržbě areálu a na rekonstrukcích a opravách
jednotlivých částí muzea. Téměř dokončena je vstupní část. Zbývá
provozní dovybavení. V průběhu roku jsme v tomto prostoru již mohli
poskytnout zázemí pro uskutečnění různých veřejných jednání včetně
Voleb do Parlamentu ČR 2013. Byly prováděny stavební opravy a úpravy
interiéru i exteriéru všech částí objektů muzea - rekonstrukce zdiva,
omítek a podlah, obnovou elektroinstalace, vodoinstalace, zateplování
střešních a půdních konstrukcí, provedení drenáží obvodových zdí aj.
Z postaveného celoplošného lešení v hlavním výstavním prostoru jsme
čistili dřevěné konstrukce krovu a podhledů a zrenovovali plochu 900 m 2
podhledů včetně nátěru. Zbývá dokončit podhledy v bývalé přípravně
a zpřístupnit její půdní prostor. Celoročně jsme čistili a restaurovali
výstavní exponáty. Dřevěné části byly tlakově čištěny vodou a
napuštěny olejovou penetrací. Kovové části broušeny od rzi, chemicky
odrezovány a nakonzervovány. Třídíme a
připravujeme historické exponáty do ucelených
výstavních expozic. Ve venkovním areálu byly
2013
prováděny terénní úpravy, udržovány travnaté i zpevněné plochy, výřezy
náletů i pařezů, demontáže a odbourávání nefunkčních konstrukcí
a další.
Celoročně jsme do muzea sváželi nové exponáty a rozšiřovali či
kompletovali sbírkový fond muzea. Historické exponáty jsme průběžně
čistili a konzervovali, aby byly připraveny k muzejnímu vystavení.
Všechny staré předměty byly darovány občany našeho regionu
a zaevidovány a zdokumentovány darovací smlouvou. Všem těmto dárcům
děkujeme, spolupodílejí se s námi na vzniku muzea.
Veřejná přístupnost muzea byla v r. 2013 limitována prováděnými
stavebními pracemi. Muzeum bylo otevřené veřejnosti v pracovní době
našich zaměstnanců, ale i kdykoliv jindy po individuální domluvě. Celkem
muzeum navštívilo asi 200 osob.
2013
PROGRAM LEADER
V roce 2013 jsme zrealizovali projekt z programu Leader s názvem:
„Regionální zemědělské muzeum Radeč - stavební rekonstrukce IV. etapa“
Výsledkem projektu je:
 Dodávka a montáž 2 ks nových vrat a 1 ks nových dveří
 Rekonstrukce vnější fasádní omítky v celkové ploše 307 m2
 Rekonstrukce vnitřní omítky v celkové ploše 300 m2
Celkové náklady projektu: 283 508,-Kč
Z toho dotace EU a národních zdrojů: 255 157,-Kč
PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských
oblastí.
V roce 2014 budeme realizovat další projekt: „Regionální zemědělské
muzeum Radeč - rekonstrukce objektu - V. etapa“
Cílem bude vyčištění a zrekonstruování podzemních jímek, nacházejících
se v podzemí pod podlahou bývalé dojírny. Jímky jsou vybudovány
monolitickým betonem na ploše 171 m2, rozděleny betonovými stěnami
do tří komor s průměrnou výškou 3 m. Jednotlivé komory jsou propojeny
propouštěcími otvory o velikosti dveří a ukončeny odčerpávací jímkou
vně objektu. Celkem se jedná asi o 350 m3 prostoru, který chceme
naším projektem vyčistit a zrekonstruovat za účelem rozšíření
výstavních expozic. Získáme tím netradiční a ojedinělé expozice
pro naše muzeum.
2013
PROJEKT MUZEA VENKOVA
Od července 2013 realizujeme zatím náš největší projekt nazvaný
„Muzea venkova“. Hlavním cílem projektu je rozvoj cestovního ruchu a
zachování kulturního dědictví v česko-polském příhraničí.
Projekt je zaměřen na spolupráci partnerů - Zemědělského muzea
v Radči a Muzea lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji –
skanzen Pstražna. Výsledkem projektu budou stálé česko-polské
expozice vybudované v obou muzeích. Tyto expozice budou připomínat
zejména historii a tradice regionu a přibližovat je nové generaci.
Projekt je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika- Polská republika 2007-2013 ze zdrojů Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
2013
PROJEKT MUZEA VENKOVA
Naším polským partnerem je
mezihoří v Kudowě Zdroji, které
etnologií. Ve skanzenu Pstražna
z oblastí Sudet jako je např.
stodola, větrný mlýn a další.
Muzeum lidové kultury Sudetského
se zabývá sbírkou lidových památek a
můžete vidět tradiční lidové stavby
kovárna, roubené chalupy, zvonička,
http://www.skansen.kudowa.pl/
Cíle a výsledky projektu:




V zemědělském muzeu v Radči provést stavební úpravy a vytvořit
výstavní expozice včetně nové expozice polského partnera.
Ve skanzenu Pstražna zrekonstruovat historickou stodolu a v její
části vytvořit českou expozici z muzea v Radči.
Vytvořit tím nové příležitosti k rozvíjení turistického ruchu a posílit
atraktivitu našeho příhraničního území na česko-polském pomezí.
Připomínat občanům historii a tradice regionu a přibližovat je nové
generaci.
2013
ČINNOST NA DŘEVĚNCE
Národní kulturní památku v Úpici – Dřevěnku máme v pronájmu od roku
2006. Protože v ní probíhají celkové opravy, které realizuje majitel
objektu Město Úpice, není zde možné provozovat veřejné kulturní a
muzejní aktivity.
2013
VYTVÁŘÍME HISTORICKÝ SBÍRKOVÝ FOND
Pro doplnění a ucelení expozic sháníme další předměty – zemědělské a
řemeslnické stroje a nástroje, exponáty z domácnostní, nábytek, staré
písemnosti, objednávky, faktury, popisy, fotky ale i další pamětihodnosti
a zajímavosti.
Děkujeme všem naším dárcům, kteří nám nabídli nebo
nabídnou něco zajímavého ze svých půd a rodinných
pozůstalostí. Podílí se tak na rozvoji našeho lidového
Zemědělského a řemeslného muzea v Radči.
2013
DALŠÍ ČINNOST SDRUŽENÍ:
 Půjčujeme historické předměty ze sbírkového fondu sdružení.
 Realizujeme dlouhodobý projekt „Chalupění v Krakonošově zahradě“
- revitalizace historických objektů v centru regionu Jestřebích hor.
 Rozšiřujeme historický sbírkový fond – svážíme historické předměty
od dárců, evidujeme, čistíme a konzervujeme.
 Pronajímáme reklamní plochy – billboardy.
 Nabízíme náhradní plnění dle zákona 435/2004 Sb.
Darované exponáty od dárce
Ukázka kovářského řemesla
2013
ZAMĚSTNÁVÁME
Zaměstnáváme osoby se změněnou pracovní schopností na vytvořených
chráněných pracovištích, pracovníky v rámci veřejně prospěných
pracovišť a v rámci projektu „Kudy kam“. Všechna tato zaměstnání se
dějí na základě uzavřených dohod s Úřadem práce v Trutnově.
Zaměstnanci se podíleli zejména na stavebních opravách a rekonstrukcích
Zemědělského a řemeslného muzea Radeč.
2013
BEZ NADŠENÍ ČLENŮ A DOBROVOLNÍKŮ
BYCHOM SE NEOBEŠLI
2013
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 *
sdružení v r. 2013 hospodařilo především s vlastními prostředky, účelovými
dotacemi ze státního rozpočtu Úřadu práce, příspěvku města Úpice, tržbami
z prodeje služeb a zboží a darů od fyzických a právnických osob. Po zpracování
všech účetních operací v roce 2013 je výsledek hospodaření následující:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek
630 779,88 Kč
606 040,60 Kč
+ 24 739,28 Kč
Výnosy

Tržby z prodeje služeb, reklama

Tržby za prodané zboží

Přijaté dary, členské příspěvky

Provozní dotace, Úřad práce (VPP a chráněná místa)

Provozní dotace - Město Úpice

Jiné ostatní výnosy

Úroky
262 120,-Kč
4 800,-Kč
73 000,-Kč
252 257,-Kč
30 000,-Kč
18 573,50 Kč
29,38 Kč
Náklady

Spotřeba materiálu
117 550,-Kč

Spotřeba energie

Prodané zboží

Opravy a udržování
14 385,-Kč

Cestovné
29 885,-Kč

Ostatní služby
48 239,-Kč

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Daň z nemovitostí
155,-Kč

Ostatní daně a poplatky
270,-Kč

Jiné ostatní náklady
17 760,-Kč

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
36 127,-Kč
13 102,50 Kč
3 235,10 Kč
250 377,-Kč
74 955,-Kč
* ….. průběžný stav hospodaření. Konečné výsledky budou upřesněny po dokončení
roční uzávěrky.
2013
V ROCE 2013 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI:
Obec Batňovice
Město Úpice
Úřad práce Trutnov
VÁCLAV MELICHAR
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
TREES s.r.o. zahradnictví
Červený Kostelec
NN STEEL s.r.o., Úpice
PRO-DOMA - STAVEBNINY
2013
PAVEL VOKŘÁL Rtyně v Podkrkonoší
ZD SVOBODNÉ, Havlovice
MARIE a OTTO ROSOVI, Červený Kostelec
JOSEF VIK – Havlovice nad Úpou
JAROSLAV ŘEZNÍČEK, Batňovice
JAN MELICHAR – PROJEKČNÍ PRÁCE, Úpice
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Úpice
DAGMAR PROKOPOVÁ, Rtyně v Podkrkonoší
A mnoho dalších dárců historických exponátů.
Děkujeme!
2013
Chalupění sdružuje od roku 2002 členy a dobrovolníky, kteří se
zajímají o kulturní památky, historii, tradici a vzhled krajiny
pod Jestřebími horami i okolí a chtějí se podílet
na záchraně a oživení těchto hodnot.
Svoz nového exponátu…
Dárce exponátu
Download

Výroční zpráva 2013