




 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Váţení a milí spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o několika událostech, které Vás zajímají …..
Rekonstrukce Obecního úřadu
Vyhodnocení nákladů na rekonstrukci kanceláře a kuchyňky v budově Obecního úřadu: zednické práce stály
141.651,- Kč, elektroinstalace 21.946,-Kč a nové zařícení (lino, nábytek, záclony, konzole a nástěnky)
112.138,- Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Celkové náklady letos provedené rekonstrukce vyšly na 868.495,50 Kč.
Stavební parcely na poli
Dne 21.6.2013 byla do naší obce předána projektová dokumentace na inţenýrské sítě pro stavební parcely
(naproti transformátoru). Po projednání se zastupiteli dne 3.7.2013 bude poţádán Stavební úřad Mělník o
vydání stavebního povolení. Po prázdninách by mohlo být poţádáno o geodetické zaměření a následně se
pokusíme zajistit dotační titul na výstavbu inţenýrských sítí.
Provoz kanalizace obce Jeviněves
Z obce Jeviněves, jejíţ odpadní vody jsou čerpány do naší čistírny odpadních vod od měsíce února 2013,
přitékalo aţ dosud průměrně cca 26 m3 měsíčně. V měsíci květnu však byl zjištěn průtok cca 195 m3, takţe
jsme ihned informovali příslušnou obec, ţe do kanalizace pravděpodobně natéká dešťová voda, která nám
narušuje správný chod ČOV s poţadavkem, aby zastupitelé urychleně sjednali nápravu. V měsíci červnu
jsme znovu zasílali výzvu o tom, aby nás informovali, jaká náprava byla provedena, neboť průtok opět
vzrostl na cca 738 m3 za měsíc. Ţádné informace jsme se od obce Jeviněves nedočkali. Dne 24.6.2013 nás
informovala firma Veolia, ţe bude na základě objednávky z Jeviněvsi v co nejbliţším termínu provádět
kamerovou kontrolu kanalizace.
Důležité sdělení pro všechny občany:
Chci informovat všechny občany, že kanalizace nebyla vystavěna na dešťovou vodu !!! Pokud bude
zjištěno, že někdo bude do fekální kanalizace pouštět balastní vody, pak náklady, které obci vzniknou
odstraňováním škod na ČOV, budeme vymáhat na příslušném majiteli. Při spouštění kanalizace v naší
obci jste byli všichni ústně i písemně informováni o tom, co se do kanalizace smí a nesmí pouštět, aby
ČOV správně fungovala.
Povodně v r. 2013
Zastupitelstvo obce zaslalo na obnovu ZOO parku v Ţelčíně po povodních finanční částku 20.000,-Kč.
Zároveň chceme poděkovat všem občanům, kteří napekli sladkosti pro obec Kly, která téţ byla postiţena
velkou vodou. Téţ nesmíme zapomenout na naše hasiče, kteří pomáhali při povodních v obci Luţec n.Vlt.
Částečná uzavírka silnice
Městský úřad Mělník - Odbor dopravy nás dne 26.6.2013 informoval o částečné uzavírce silnice č. III/24611
v době od 1.7.-15.8.13 a silnice č. III/24635 u obce Mlčechvost v době od 15.8.–15.10.13 pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výstavbě vodovodní přípojky a stavební úpravě této
komunikace.
Sepsáno ve Spomyšli ke dni 28.6.2013
 starostka obce
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
K vyobrazení na titulní straně:
Spomyšelské děti a jejich kamarádi v patře Obecního úřadu při „čtení“.
-jvm-

Poslední březnový víkend byly ostříhány lípy
v ulicích Na Podfuku a Lipová. Práci provedla
skupina pracovníků vedená p. Miroslavem
Burešem.
4.4.2013 – Lipová ulice,
pohled od bývalé hlavní silnice
4.4.2013 – jedna strana ulice Na Podfuku,
vpravo dům čp. 99

V dubnu 2013 pokračovala a v květnu byla dokončena demolice domku čp. 141. Spolu s „Tůmovnou“ padl, až na
jedinou zeď sousedící s dětským hřištěm, i zbytek bývalého hostince, stavení čp. 22.
O „Tůmovně“ jste si mohli pár základních informací přečíst v minulém vydání Spomyšelských aktualit.
30.4.2013 – z Tůmovny zbývá část obvodových zdí
(pohled z bývalé hlavní silnice směrem k návsi)
8.4.2013
--

 OÚ 315 691 143
pohled přes dětské hřiště na zbytek zdi stavení čp. 22
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
- 20. 5.
2013 -
po domě čp. 141 jiţ není ani památky

Spomyšelští senioři měli opět sraz na „hasičárně“.
V sobotu 13.dubna odpoledne se po 4 zimních měsících sešli místní dříve narození občané, aby si mezi sebou
popovídali, podívali se na taneční vystoupení malých dětí a spomyšelských děvčat, poslechli si hudbu, zpěv a básničku,
vyslechli si asi 15timinutové povídání o činnosti obecních představitelů před 150 lety a při dobrém jídle a pití a při živé
hudbě si třeba i zatancovali.
Senioři obdrželi při příchodu živou květinu, v průběhu setkání pak zákusek, čaj nebo kávu, pivo nebo limonádu a teplou
sekanou s chlebem nebo se salátem. O obsluhu a další občerstvení se postarali dobrovolní hasiči.
Personálně vypadal program asi takto: Cvičení při hudbě vedla paní Eva Šebová a představily se děti z Horních
Beřkovic, žáci prvních a druhých tříd tamní školy. Sestry Kristýnka a Natálka Brožovy ukázaly seniorům své umění
v oblasti hudby, zpěvu a přednesu. Další taneční vystoupení, tentokrát na téma „cirkus“, předvedla o něco starší
děvčata – přesně ta, která tímto tancem prezentovala naši obec v březnu na kralupských Šibřinkách a o kterých jste
mohli číst v minulém vydání Spomyšelských aktualit. Paní Květa Marsová, která celé setkání uváděla, pak přečetla
povídání z historie naší obce. Mezitím hrálo k poslechu i k tanci místní trio Ričiband. Účinky výborně podané hudby a
zpěvu byly tentokrát znásobeny použitím zvukové aparatury, vhodně a s citem seřízené tak, aby seniorům nevadil
přílišný hluk a přitom byla hudba i zpěv slyšet v každém koutku místnosti.
Tentokrát se seniorů sešlo o něco více, než tomu bylo v prosinci. Udáno přesným číslem – bylo jich tam rovných třicet.
Seniorského setkání se za vedení obce účastnila starostka obce Ivana Kumprichtová spolu s místostarostkou Zdeňkou
Novákovou.
Jako potěšitelný se mi jeví fakt, že tentokrát se senioři zdrželi podstatně delší dobu, než tomu bývalo dříve. Většina
seniorů se začala rozcházet až kolem 18.hodiny, někteří ještě později. Zdá se, že se jim setkání i program líbil, že je
zaujal.
–jvm-
- hornobeřkovské děti -
- Kristýnka a Natálka Broţovy při hře a zpěvu -
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
- děvčata po „cirkusovém“ vystoupení -
- Ričiband -
seniorské
publikum

28.dubna projel katastrem naší obce „Sv. Jiří“ - vlak s návštěvníky Řipské pouti směřující do Ctiněvsi. Vagony byly
taženy parní lokomotivou, která přilákala za studeného a větrného počasí k přejezdu u Horních Beřkovic něco přes
desítku fandů. Všechny přítomné čekala příjemná podívaná na krásný parní stroj s dobovými vagony plnými
cestujících. Současně to byla také pastva pro oči fandů a znalců. Pohled na projíždějící vlak zahalený tu do černého
kouře a tu do bílého mračna páry mimoděk navozoval vzpomínky na naše mládí, na tehdejší cestování, připomínal
stará nádraží se svými budovami nebo domky, modré čepice nádražáků a červené čepice výpravčích. Kdo by si
nevzpomněl na popel, který občas spadl cestujícímu do oka, na tvrdé dřevěné sedačky ve vagonech, na tvrdé
kartonové jízdenky proštipované kleštičkami průvodčího a mnoho dalších maličkostí, které dnes již pomalu
zapomínáme a mladší generace o nich neví již vůbec nic. Proto si je třeba vážit fandů a náruživců, kteří pro naše vnuky
a další generace tyhle staré „páry“ renovují, zvelebují, udržují v chodu a provozují alespoň při svátečních příležitostech.
Většinou to dělají zcela zdarma a ve svém volném čase.
vlak s 11 vagony – pohled od přejezdu u H.Beřkovic
lokomotiva projíţdějící přes nechráněný ţelezniční přejezd
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz

Pálení čarodějnic.
připravená hranice
hasiči zapalují hranici
Podobně jako před rokem a roky předcházejícími připravili 30.dubna spomyšelští hasiči na Vrchách hranici, na které
byly po 20.hodině upáleny čtyři menší, ale o to nebezpečnější čarodějnice.
Při smůle na počasí, která v poslední době pronásleduje některé akce v naší obci, účastníky ani moc nepřekvapilo, že i
tenhle večer foukal chladný vítr a občas drobně sprchlo. Příchozí si nenechali počasím vzít dobrou náladu, každý se
bavil podle svého gusta a proto se akce, aspoň podle mého mínění, vydařila.
Na zmíněném vršku se sešlo přibližně 40-50 osob, děti v to nepočítaje. Poblíže velké hranice hasiči zapálili a průběžně
po celý večer udržovali menší oheň, na kterém si příchozí mohli opékat přinesenou uzeninu.
Dobrým nápadem hasičů bylo postavení většího stanu s lavicemi a výčepem uvnitř.
Nejdůležitější ze všeho je, že si přátelsky a předsvátečně naladění lidé mohli mezi sebou popovídat o svých radostech i
problémech, pohovořit o sousedech, popít pivko i teplý mok – prostě řečeno – bavit se podle svého. –jvm-
záře oslepuje, ale je teplo
silný náraz větru a hlídkující hasič

Sedmého května se úřadovna a přilehlá místnost v přízemí
Obecního úřadu Spomyšl dočkaly nového nábytku. Po
provedené stavební rekonstrukci v patře i v přízemí
budovy Obecního úřadu ve Spomyšli to byl poslední krok,
který bylo třeba udělat ke zpříjemnění prostředí k práci
nejen současných, ale i budoucích zastupitelů a úřednice.
Snímky byly pořízeny 7.května.
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
za pracovním stolem
kancelář OÚ – pohled k návsi
kancelář OÚ – pohled od návsi
kuchyňka

Téhož dne navečer se v patře Obecního úřadu Spomyšl začaly scházet děti na první spomyšelské noční čtení, ale nikoli
s H. Ch. Andersenem. Akci tohoto druhu jsme mohly uspořádat až po rekonstrukci prostor, po níž vznikla prostorná,
zateplená místnost s plovoucí podlahou a sociálním zařízením.
Neměly jsme ani tušení, zda bude ze strany dětí zájem a byly jsme mile překvapené, když se sešlo sedmnáct dětí
různého věku. Přinesly si spacáky a polštářky a zaplnily jimi celou místnost. A pak už došlo na čtení českých pohádek,
vyprávění vtipů, řešení hádanek a další hry. Největší úspěch ale měla polštářová bitva.
malování obličejových masek
malování na papír
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
děvčata také kreslí
vyprávění vtipů
polštářová bitva
i na nové účesy došlo
čtení
8.5. – snídaně před rozchodem
Pak děti samy četly úryvky z pohádek a kolem 23.hodiny zalezly do spacáků. Některé usnuly, jiné až pozdě k ránu, jak
byly rozdováděné.
Druhý den ráno dostaly děti snídani a po ní se rozešly do svých domovů. Podle zpětné odezvy se noc na úřadě všem
moc líbila. Poděkování patří děvčatům Marušce a Aničce Horáčkovým a Natálce Srbové, které se dětem věnovaly
s velkým nasazením.
Za Kulturní výbor Květa Marsová
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz

A
V dopoledních hodinách dne 4.května se podařil zapálenému
rybáři Vojtovi Prokešovi (čp. 52), kapitální úlovek na našem
obecním rybníku. O několik dní později mu již visela na vlasci
další, ještě o trochu delší ryba.
Vojta se oddává svému koníčku již od svých 4 let. S určitostí
mohu tvrdit, že ve svém krátkém životě chytil daleko větší
kousky, ale na spomyšelské poměry a stav obecního rybníka je
to, co vidíte na přiloženém obrázku, úlovek vskutku neobvyklý.
Snad neprozradím tajemství, když sdělím, že kapra o velikosti 54
cm (obr. A) chytil na chlebovou kůrku. Druhý úlovek (obr. B)
měřil 60 cm.
–jvm-
B

Devátého května se nad obcí přehnala menší bouřka a
v jejím průběhu spadlo něco málo krup. Bouřka ani kroupy
nezpůsobily žádné materiální škody na majetcích občanů,
ani zemědělské škody na polích a zahradách. Za zmínku
však stojí velikost krup – jak je z přiloženého snímku vidět,
některé dosahovaly až 3 centimetrů.

V sobotu 11.května proběhla v obci akce „Sběr
nebezpečných odpadů“. Specializovaná firma odvezla
z obce nejen lednice a mrazáky, ale i jiné
elektrospotřebiče, zbytky barev a léků, baterie, ředidla a
mnoho dalších, životní prostředí ohrožujících předmětů.
Následující víkendové dny se mohli občané zbavit
nepotřebných větších předmětů (nábytku apod.) do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Např. kontejner před
3
Obecním úřadem Spomyšl měl objem 30 m a ještě v pondělí dopoledne nebyl zcela naplněn.

Každý návštěvník Spomyšle a také každý její obyvatel si jistě nemůže nepovšimnout, že naše náves je pěkná, s
pravidelně udržovanými trávníky a prořezanými stromy, květinami vyzdobenými pomníky a občas se objeví i další
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
zkrášlující maličkost, jako např. ta na snímku.
Jde o květinami vyzdobenou skalku vedle OÚ u
zdi Burešovic statku. O údržbu návsi se stará
rodina p. Miroslava Bureše, o květiny na
pomnících paní Cinybulková.

Sobota 25.května byla dnem, co se týče
dešťových srážek, velmi proměnlivým,
v každém případě na tuto dobu velmi
chladným. Na hřišti SK Spomyšl se ze všech sil
snažili mladí hasiči splnit co nejlépe podmínky
okresní soutěže Plamen. Sjelo se zde přes 200
dětí, každé více či méně zapálené do
hasičského soutěžení s důrazem na to, aby se
ve Spomyšli předvedlo co nejlépe, aby slabším
výkonem nepoškodilo své mateřské SDH a
naopak, aby špičkovým výkonem pomohlo
svému družstvu, potažmo SDH i obci, ze které pochází. Naši hasiči připravovali pro soutěžící a jejich doprovod na 250
porcí jídla – guláš, rohlíky s párkem a také přiměřené množství pití.
Škoda, že Spomyšl nemohla své družstvo postavit, protože se na schůzkách Soptíků neschází dostatečný počet
mladých zájemců. Příčin může být více, ale to nechť si každý čtenář rozebere sám. Dost možná, že se ozve někdo
z dospělých hasičů, členů SDH ve Spomyšli, aby nám příčiny úplně objasnil nebo aspoň trochu poodhalil.
O soutěži Plamen i o jednotlivých diciplínách bylo v minulosti v naší obecní tiskovině již referováno a tak se dnes za
pomoci snímků omezím pouze na celkové pohledy a „zákulisí“ soutěže.
- tribuna zaplněná doprovodem účastníků soutěţe -
- stany, auta, parkoviště -
- opékání vepřové kýty -
- pohled na plochu hřiště se soutěţícími -
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz

Tentýž den pořádala blízká obec Lužec n.Vlt. svoji pouť. Přes chladné počasí, zataženou oblohu s občasným deštěm,
bylo na místě nejen velké množství atrakcí, ale i hodně návštěvníků. V bohatém programu vystoupilo kolem 14.hodiny
také osm spomyšelských děvčat, tentokrát pod názvem „Marsovky“. Děvčata předvedla taneční a cvičební variace na
téma „cirkus“, tytéž, které poprvé s úspěchem předvedla na kralupských „Šibřinkách“.

Jednou z mnoha obcí v našem okolí, která byla silně postižena
nedávnou povodní, je obec Kly. Z její adresy přišel do okolních
obcí mail s prosbou o pomoc pro hasiče, kteří tam zasahují a
pomáhají při odstaňování škod po povodni. Reakce naší obce
byla rychlá – po ověření zprávy v obci Kly byla prosba vyhlášena
místním rozhlasem. Žádost o pomoc byla adresována hlavně na
hospodyňky, které by byly ochotné napéci jakékoli sladké dobroty pro zasahující hasiče a do 10.hodiny dne 13.června
je přinést do kanceláře našeho obecního úřadu. – Týž den před polednem si pro napečené dobroty přijeli z obce Kly a
odvezli si mnoho krabic s čerstvě napečeným sladkým pečivem. – Jak napsala v úvodním slově dnešních Aktualit
starostka ovce, patří velký dík všem hospodyňkám, které ani chvilku neváhaly, našly si čas, věnovaly peníze na nákup
surovin a napekly pečivo!

V sobotu 22.června vyrazily na zájezd do ZOO ve Dvoře Králové děti s dospělým doprovodem. Akce byla vyhlášena
v obecním rozhlase asi měsíc předem a zájem byl ohromný. Již mnoho dní před odjezdem byl autobus obsazen do
posledního místečka a paní Eva Jelšinová pak přijímala i náhradníky.
Autobus, jako vždy při těchto akcích, přijel k autobusové zastávce na návsi včas, lidé si v klidu nastoupili a řidič vyrazil
na cestu přes Mělník, Mladou Boleslav a Jičín do cíle ve Dvoře Králové. S jednou asi 20timinutovou přestávkou cesta
trvala něco málo přes 2 hodiny.
Královédvorská ZOO nebyla v tento den návštěvníky přeplněna a tak se všichni Spomyšláci mohli v klidu rozejít – každý
podle svého zájmu, za svým cílem, za svými zvířecími oblíbenci. Důležitým, dá se říci že hlavním faktorem, který vždy
silně ovlivňuje nejen okamžitý pocit na výletě, ale i následné vzpomínky na výlet, je počasí. A to nám tentokrát vyšlo
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
jak se patří: v průběhu jízdy autobusem několikrát mírně sprchlo, ale po dojezdu do Dvora Králové se začaly mraky
vzdalovat a po celou dobu pobytu v ZOO bylo příjemně – ani moc dusno, ani chladno, prostě tak akorát.
Nemá cenu popisovat jednotlivá zvířata, možnosti pohybu po ZOO (po svých nebo na vozech), dostatečný počet toalet,
častá místa pro povyražení dětí a pro občerstvení – to vše jistě mělo na všechny návštěvníky z naší obce kladný vliv při
hodnocení zájezdu.
Do Spomyšle se všichni vrátili ve zdraví a bez úhony, akce se povedla. Předpokládám, že to tak cítili, když ne všichni
účastníci, tedy aspoň jejich podstatná část. Nesmím zapomenout ani na řidiče, který nás v posledních letech vozí na
výlety. Jako vždy, tak i tentokrát, odvedl bezchybnou práci, za níž byl v cíli cesty odměněn potleskem účastníků
zájezdu.
Na závěr památeční foto pořízené před odjezdem autobusu z parkoviště před ZOO ve Dvoře Králové.
–jvm-

Elektronická deska Obce Spomyšl přinesla v tomto čtvrtletí následující zprávy a upozornění (výběr):
22.4. – 31.5.2013 – Informace finančního úřadu k dani z nemovitostí pro rok 2013.
25.4. – 13.5.2013 – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Žádost o připomínky k zamýšlené
úpravě provozu.)
30.4. – 16.5.2013 – Závěrečný účet obce za rok 2012.
30.4. – 28.5.2013 – Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování „Územního plánu Spomyšl“.
28.5. – 13.6.2013 – Veřejná vyhláška MěÚ Mělník „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“.
Zkráceně: Jde o zavedení jednosměrného provozu na silnici III/24627 v úseku od křižovatky se silnicí I/16 ke křižovatce
se silnicí III/24633 v katastru obce Spomyšl. Změna provozu byla provedena z důvodu nedostatečné šíře komunikace.
6.6. - 24.6.2013 – Celkové vyúčtování „vodného a stočného“ za rok 2012 pro provozovatele Obec Spomyšl.
3
6.6. - 24.6.2013 – Cena stočného 43,89 Kč/m vč.DPH pro obce Spomyšl, Jeviněves a Vraňany-nádraží (schválená
zastupitelstvem obce Spomyšl na svém zasedání).
6.6. – 4.7.2013 – Nařízení Státní veterinární správy ohledně mimořádných veterinárních opatření při výskytu a
k zamezená šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel.
Dubnové, letos první číslo Ledčických novinek, vyšlo před několika dny. Čtenářům
přineslo hodně nových informací a o první z nich se postarala starostka obce
ohlášením změny vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad se zvýšením poplatku za
dospělou osobu. Situace v Ledčicích není nepodobná té naší – jak jste mohli zaznamenat
v minulém čísle Spom.aktualit, naše obec také doplácí na stále vzrůstající poplatky za odvoz a
likvidaci. Ledčická starostka také s předstihem upozorňuje na připravovaný zákon o povinnosti
třídit bioodpady.
Kromě podrobné zprávy o hospodaření obce v roce 2012 se občané dověděli o výměně řidičských průkazů, o průběhu
„Rybovky“ v Praze pod Karlovým mostem, o novoročním výletu na Říp, místním masopustu, našli i stránku o jubilujícím
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Václavu Postráneckém, rodáku z nedalekých Lešan. Zajímavé čtení přinesl také článek o řemesle kominickém a nejen o
něm.
Také lužecký Vltavan se objevil počátkem dubna. Starosta obce, mimo jiné, informoval o termínech zahájení a
ukončení svozu bioodpadu (8.4.-18.11.2013). Celkem čtyři strany zabraly zprávy od SDH a JSDH v Lužci
doplněné o informaci o hasičském plesu, nechybí ani info o zápisu prvňáčků a další zprávy ze školy základní a
mateřské.
Vraňanský zpravodaj vyšel letos poprvé koncem dubna. Na jeho stránkách si může čtenář nalistovat zprávy a
fotografie k událostem ve všech třech částech obce – Vraňany, Mlčechvosty a Vraňany-nádraží. – V lednu se
konalo společné zasedání členů Honebního společenstva Vraňany a Mysliveckého sdružení Vraňany, zápis dětí
do 1.třídy místní Základní školy, od 1.do 8.února byl vyhlášen na Vltavě 1.stupeň povodňové aktivity, koncem měsíce
byly v pohostinství Na Hřišti uspořádány vepřové hody, v obci masopustní průvod včetně nezbytné „popravy“
medvěda. Na dalších stranách se lze dočíst zprávy ze Základní školy, informace o závěrečném účtu obce za rok 2012 a
o volbě prezidenta republiky, sdělení pro vlastníky pozemků v honitbě HS Vraňany. Zvláštní pozornost jistě zaslouží
ocenění p. Petra Hofmana, kterého i ve Spomyšli známe jako řidiče autobusu. Mezinárodní ocenění „IRU Diploma of
Honour 2012“ s medailí převzal z rukou ministra dopravy Zbyňka Stanjury dne 8.března 2013. V čísle najdete rozhovor
s veslařem Ondřejem Synkem, připomenutí 10 let od udělení znaku a praporu obci Vraňany, nahlédnutí do dějin z pera
Lukáše Snopka (roky 1969-1973). Stará vraňanská kapsa, XIX.díl., přináší snímky z dávnějších dob obce, týkající se
domů čp. 16-18.
10.4.2013 - Starostka seznámila přítomné ZO s vyúčtováním víceprací provedených v přízemí
budovy čp. 120: za zednické práce …… 10.969,- Kč, za futra a dveře …… 22.780,- Kč, za elektrorozvody …… 21.945,77 Kč
Dále starostka seznámila přítomné ZO s náklady na vybavení přízemí a 1.patra budovy čp. 120
po provedené rekonstrukci: za nové konzole a záclony …… 5.664,- Kč, za nové přípojky
k internetu …… 2.937,- Kč, za zřízení minikuchyňky …… 3.598,- Kč, + dřez a obklad …… 1.008,- Kč, za státní znak a obraz
prezidenta … … 234,- Kč.
24.4.2013 – Veronika Hrušková seznámila zastupitele o provedené kontrole plateb za komunální odpad a stočné.
Komunální odpad: Pohledávky celkem od r. 2007 činí 83 595 Kč. - Stočné: Pohledávky celkem 167 330 Kč.
Starostka seznámila zastupitele s dalšími náklady za vybavení Obecního úřadu: za lino bylo zaplaceno 12 031 Kč, za
záclony 1 840 Kč, za nábytek do kanceláře v přízemí 87 606 Kč.
22.5.2013 – Na poradě se projednával nepořádek v obci, který způsobují stále tytéž osoby – jednak odhozené věci na
hřišti SK Spomyšl a také močení v parku nebo v rohu za obchodem a také u vrat čp. 4 a čp. 7.
5.6.2013 – Starostka informovala přítomné zastupitele, že odpadní voda natékající do ČOV vykazuje naředění
dešťovou vodou a její množství se zvýšilo na dvojnásobek. Proto zaslala do obce Jeviněves doporučený dopis, v němž
žádá prošetření a případnou nápravu. – Dále informovala o přetrvávajících problémech čerpací stanici u „Parlamentu“
– obden je čerpadlo ucpané předměty, které do odpadní vody nepatří (hadry, vložky, hračky). Záchytný koš, který
Obec před nátokem nechala instalovat, je hned plný a předměty přepadávají do jímky. - V poslední době se nově
objevily předměty (2 mopy) v čerpací stanici u bytovky čp. 132. Tahle čerpací stanice byla dosud bez problémů.
19.6.2013 – Starostka oznámila, že na účet obce přišla platba za komunální odpad z exekuce provedené u jednoho
našeho občana. – Dále se projednával problém s ucpáváním čerpadla odpadní vody z „Parlamentu“, likvidace „černé“
skládky na katastru obce, přeložka el.vedení atd.
Zdarma distribuovaný týdeník 5+2 dny Mělnicko přinesl ve svém 20.čísle ze dne 16.5.2013 na své
třetí stránce článek s názvem „Ve Spomyšli mají tak trochu jiný parlament“ doplněný snímkem.
Autor Viktor Votruba stručně charakterizuje lokalitu, píše o přístavcích kolem budovy
„Parlamentu“. Sociální odbor v Mělníku plánuje v místě zprovoznit maringotku, otevřít ji v září a
nabídnout dětem z lokality místo pro psaní úkolů a dospělým počítač s tiskárnou. Ke stavu
v lokalitě se vyjádřila také starostka obce paní Ivana Kumprichtová a mluvčí mělnické policie.
Jak začínají hádky?
 Moje žena mi naznačovala, co chce k nadcházejícímu výročí. Řekla: „Chci něco, co
jede z 0 na 150 za 3 vteřiny.“ Tak jsem jí koupil osobní váhu. A hádka začala ….
 Když jsem přišel včera večer domů, manželka požadovala, abych ji vzal někam, kde
je draho. Tak jsem ji vzal na benzinovou pumpu. A hádka začala …
-  -

 OÚ 315 691 143



 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Jindy mě manželka požádala, abych ji vzal někam, kde už dlouho nebyla. Tak jsem ji odvedl do kuchyně. A hádka
začala …
Seděl jsem s manželkou u stolu na jejím školním srazu. Neustále sledovala opilce, který seděl sám u vedlejšího
stolu a pohrával si s pohárem. Zeptal jsem se jí: „Znáš ho?“ „Ano“, vzdychla si. „Je to moje stará láska. Pokud vím,
tak se dal na pití hned po našem rozchodu před mnoha roky a slyšela jsem, že od té doby nevystřízlivěl.“ Řekl
jsem: „Ó, Bože! Kdo by si pomyslel, že člověk může oslavovat tak dlouho!“ A hádka začala …
Manželka stála v ložnici před zrcadlem a prohlížela se. Nebyla spokojená s tím, co viděla a řekla mi: „Cítím se
příšerně. Vypadám stará, tlustá a škaredá. Opravdu potřebuju, abys mi řekl něco milého, pozitivního.“ Řekl jsem:
„Na svůj věk máš zrak jako ostříž!“ A hádka začala …


Statek čp. 20 ve Spomyšli, ing. Ferd. Klindera,
poštovní úřad, manželé Tylovi ....
14.května (neděle) roku 1922 byl v 15 hodin na vliněvské návsi odhalován veřejnosti
pomník obětem světové války. Pro obec to byla veliká událost (jak obecně tenkráte bývalo zvykem...) a účastnilo se
velké množství lidí - i významných funkcionářů. Jedním ze slavnostních řečníků (možná i hlavní) byl ing. Ferdinand
Klindera, významný národohospodář, poslanec Zemského sněmu a nositel dalších významných funkcí, bytem ve
Spomyšli.
Při zdokumentování této významné události mi velmi výrazně pomohl přítel, kronikář obce Spomyšl, pan Jaroslav
Marsa. Když mi předložil fotodokumentaci Klinderova bydliště, statek čp. 20 ve Spomyšli, vzpomněl jsem si, že i já k
této budově mám vztah ...
V letech 1960-66 jsme učili s manželkou na tehdejší Národní škole Klementa Gottwalda v Jeviněvsi. Učilo se tehdáž i v
sobotu a protože jsme chtěli být i ve výuce moderní, začali jsme užívat tzv. didaktickou techniku, tj. promítání
diaprojektorem, episkopem a vždy v sobotu od 10 hodin jsme měli filmové představení. V Pionýrském domě v
Kralupech n.Vlt. bylo Filmové středisko, já zde písemně objednal asi 8-10 16mm filmů a protože nebylo jiné možnosti,
musel jsem pro ně na kole zajet na poštu do Spomyšle. Celý statek byl zvenčí stejně zanedbaný jako dnes a na poštovní
úřad se vcházelo do dveří, kde je dosud mříž. Z malé chodbičky se odbočilo vlevo k okénku, za kterým seděl
„poštmistr“ pan Tyle. Nestačilo jen převzít poštu, museli jsme si říci i novinky navzájem... A v pondělí jsem musel
stejným způsobem na tutéž poštu vrátit filmy.
Jednou jsem si objednal dle nabídky 2 skleněné nástěnky (na aktuální obsah nástěnek se tenkráte zvlášť dbalo - vždyť
končila padesátá léta!). Pan Tyle mi podával již od pohledu podivný balík, neforemný ... a když jsem jím zatřepal,
chrastilo tam rozbité sklo... Podívám se na pana Tyleho s otázkou v očích, co s tím - on jen pokrčil rameny a dal mi na
vědomí, že zde jeho další povinnost končí ...
A další hezké vzpomínky mám na jeho manželku, listonošku. Ani nevím, jak jezdila s poštou až do Jeviněvsi, snad na
kole. U nás ve škole končila s roznáškou. Když bylo horko, přišla k nám celá upocená, unavená, někdy s tradiční
hláškou: „Jsem upocená jak dveře u chlíva...“ A taky jsme s ní museli „hodit řeč“. Předali jsme si rodinné starosti a
radosti. Měla asi 2 dcery - v Jeviněvsi a okolí se dcerám říkalo tehdáž „kurvy“ - v tom dobrém slova smyslu... „Kolik máš
dětí?“ „Ále, 2 kurvy a kluka“!
(Vzpomínám, že radvanec bylo zahradní kolečko, lopáč byla lopata, kluci byli sviňáci ...)
Jednou nám sýkorky do schránky na vratech udělaly hnízdo tak jsme jim museli vyhovět a od té doby chodila p. Tylová
až do školy. Předala nám poštu, já jí předal svou (byrokracie kvetla v každém věku!) a každý jsme šli za svou prací.
Z dnešního pohledu to byla doba těžší, ale snad tenkráte lidé měli k sobě blíže a snad více si dokázali navzájem
pomoci.
Bohumil Pokorný, kronikář, Dolní Beřkovice
Pozn.: Dovolte mi vyjádřit díky příteli Bohumilu Pokornému, který nám svými příspěvky připomíná některé události
z nedávné historie obcí Jeviněves a Spomyšl. Jeho poznatky a postřehy jsou pro nás důležité, protože zachycují život
v našich obcích. Důležité je, že své myšlenky umí „hodit na papír“ a tak „navěky“ zaznamenat, což ne každý dokáže,
nebo ne každý je k tomu ochotný.
– jvm-
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Ant. Šimák – Spomyšl – K. H. Mácha
1
Jak je v současné Spomyšli všeobecně známo, básník Karel Hynek Mácha navštívil svého spolužáka Antonína
2
Šimáka na spomyšelském statku čp. 20. Díky svému přiteli Bohumilu Pokornému, který mi laskavě zaslal kopie stránek
3
I.ročníku MÁJE , vám dnes mohu nabídnout další drobnost týkající se naší obce a Máchovy návštěvy v ní.
Ne všichni současníci mají v podvědomí, že si zmínění spolužáci mezi sebou dopisovali a že jeden z Máchových
dopisů adresovaný do naší obce se nejen zachoval, ale byl roku 1902 zveřejněn v MÁJI.
Dalšího povídání není třeba – začtěte se do slov, která ve zmíněném tisku uvádějí Máchův dopis a pak i do textu
dopisu, který všem připomene dobu I.vydání Máchova Máje, o němž autor v dopise Šimákovi píše.
Citát:
Autograf Karla Hynka Máchy, který v tomto čísle uveřejňujeme ve věrném snímku, chován je v museu roudnickém. Je
to půlarch sežloutlého již kancelářského papíru, složený v dopis. Na adresse čteme: Von Prag. Dem Herrn Herrn Anton
Šimák Wohlgeboren. Pomyšel bey Melnik. Poštovní razítko „Prag“ nadpis doplňuje. Poštovních známek tehdy nebylo,
poplatek označen je dvojkou. Data tu není. Poněvadž „Máj“ vydán byl v dubnu r. 1836., pochází list z toho času. Ochotě
p. JUC. Jindřicha Michálka, okres.tajemníka, a laskavosti spisovatele E. Špindlera, starosty v Roudnici, děkujeme za to,
že můžeme ve chvíli pro MÁJ tak významné přinésti sled ruky slavného pěvce „Máje“, jenž tím staví se v čelo
spolupracovníků našeho MÁJE. (konec citátu)
1
* 16.10.1810,  6.11.1836
* 16.8.1808,  24.8.1876
3
MÁJ, vydávalo Nakladatelské druţstvo MÁJE, roč. I, č. 1, 1903, vydáno 19.9.1902. Za účelem snadnějšího rozlišení
je tiskovina MÁJ psána písmeny velké abecedy a Máchova báseň Máj písmeny malé abecedy.
2
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Text dopisu (citát):
Milý Příteli!
Jak pěkně nebude můj list napsaný, jako Ty jsi mi (blažené paměti) opsal báseň k jmenovinám bývalého našeho
praefecta p.p. Kajetána Vrány, ale upřímněší bude dojista každý cit v něm pronešený, nežli v napřed podotknutím
vynuceném přání.
Mně se po Tobě dosti často – abych neřekl – ustavičně stýská; Cágl mi o Tobě vypravoval a – těší mně velice – že prý jsi
mě chválil. Ty jsi venku nepochybně veseleji živ, nežli my zde v městě uzavření. Piš mi o Tvém živobytí venkovském co
děláš, co máš za děvče a.t.d. ale piš mi, až budeš mít hodně dlauhou chvíli, pak mi snad hodně dlauhé psaní napíšeš, a
dělej, aby jsi tu dlauhou chvíli brzy dostal, nebo já list Tvůj v netrpělivosti budu očekávati.
Jak jsi zde posledně v Praze byl – já doufám totiž, že jsi od těch čas nebyl v Praze, více že bys mě byl navštívil – Tedy jak
tého
jsi byl posledně v Praze, tázal jsi se mne, zdali jsem něco vydal. Teď jsem vydal. Asi do 15
toho měsíce vyjde na mé
vlastní autraty moje romantycká báseň „Máj“; nebo veršovaný románek spíše než romantycká báseň. Já jsem ho vydal
sám na své vlastní autraty nechtěje v žádné spolkování s knihkupci vejíti, a dal jsem asi 100 exemplářů na velmi
pěkném papíru a skvostně vydati. Pro Tebe vím jaký exemplář, ale jestli ještě pro někoho v okolí Tvém některý
exemplář budeš potřebovati, tedy mi piš kolik exemplářů a na jakém papíru, a jakou cestou je chceš obdržeti; jestli
máte v Melniku nějakého knihkupce, abych je knihkupeckou cestou poslal do Melnika; nebo jestli někdo od Vás a nebo
Ty sám přijdeš do Prahy, anebo po dostavníku (Stallwagon) a.t.d., a nebo jak Ti Tvůj exemplář mám poslat? – Celý spis
bude obnášeti jen asi 2½ archu.
Jestli nám Pán Bůh tyhle časy nějaké ferie asi na tři dny nadělí, tedy Tě přijdu navštívit do Pomyšle; piš jestli tyhle dva
měsíce zůstaneš doma. Psaní Tvé brzo očekávám. Adress na mně máš
tém
Karel Hynek Mácha, posluchač práv v 4 roce
bytem na Dobytčím trhu Č.C. 551/2
Co jsi na mně chtěl, máš na příležícím papíru.
Buď s Bohem.
Konec citátu.
Z předchozího textu vyplývá, že Mácha psal dopis pouhých sedm měsíců před svou smrtí. Jeho přítel Antonín Šimák
měl již od roku 1831 na sebe přepsaný majetek (spomyšelský statek čp. 20 se vším, co k němu náleželo) a je tedy
nanejvýš pravděpodobné, že již v Praze nestudoval, ale s Máchou udržoval kontakt.
sestavil -jvm
Něco málo informací o povodních, něco více o přípravě protipovodňových opatření před více
než 100 roky.
V současné, stále ještě červnovými povodněmi rozjitřené atmosféře si dovoluji připomenout, jak psal dobový tisk o
přípravě protipovodňových staveb v našem nejbliţším okolí. Nejdříve pár poznámek úvodem:
Tehdejší rakouské ministerstvo vnitra schválilo generální návrh splavnění Vltavy z Prahy do Mělníka na základě
hydrotechnických měření provedených technickým odborem c.k.místodrţitelství. Účelem kanalizace bylo napojení
Prahy na dobrou vodní cestu, která by zajišťovala plavební hloubku i v obdobích sucha. Trať Praha – Mělník, dlouhá 51
km, měla naplánováno 5 zdymadel: Troja, Klecany, Libčice, Miřejovice a Vraňany s desetikilometrovým laterálním
kanálem do Hořína. Na Labi z Mělníka do Ústí bylo naplánováno šest vodních děl: Dolní Beřkovice, Štětí, Roudnice,
Litoměřice (Třeboutice)-dnes České Kopisty, Lovosice a Střekov. Provedením byla pověřena Komise pro kanalizování
řek Vltavy a Labe v Čechách, která byla ustavena 23.11.1896 a v jejímţ čele stál c.k.místrodrţitel království Českého
hrabě Coudenhove.
Nejdříve bylo postaveno zdymadlo Klecany-Roztoky (1897-1898), pak následovala zdymadla Libčice-Dolany
(1898-1900), Troja-Podbaba (1899-1902), Miřejovice (1900-1905) a jako poslední byl postaven jez ve Vraňanech,
laterální kanál a plavební komory v Hoříně (1902-1905).
V této době, kdy byl dokončen laterální kanál, byla na Labi rozestavěna zdymadla v Dolních Beřkovicích, Štětí a
Roudnici.4
Jak je z předchozího textu zřejmé, práce na Vltavě byly zahájeny roku 1897 a dokončeny 1905. Za pouhých 8 let
bylo dokončeno všech pět vodních děl na dolním toku Vltavy! Kaţdé z těchto děl mělo pohyblivý jez s vorovou
propustí, rybovod pro umoţnění migrace ryb a lodní propustě.
4
V úvodu jsou pouţity informace získané z pojednání „Historie splavnění Vltavy z Prahy do Mělníka“ autora Václava Tomáška z
Povodí Vltavy.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
V připravných akcích byl silně zainteresován zemský poslanec pan Karel Štolc, obyvatel Spomyšle.
Ne vše se však zdařilo. Jak je z dalšího textu zřejmé, Karel Štolc a mnozí další prosazovali ještě v roce 1900 úpravu
Vltavy v jejím řečišti. To se však nestalo a nakonec byl v letech 1902 aţ 1905 vybudován laterální kanál vraňanskohořínský. O něm se píše v dalším článku, který vyšel tiskem počátkem roku 1905, tedy těsně před otevřením kanálu
z Vraňan do Hořína.
O kanálu se jistě popsalo mnoho papíru, lidé si přečetli mnoho článků z doby jeho přípravy a budování a i
v současné době se o něm v souvislosti s letošní povodní hodně mluví.
Oba následující články jsou opsány tak, jak vyšly před 113 resp. 108 roky.
zdroj: Národní listy ze dne 3.5.1900, s.2
Po povodni vltavsko-labské.
(Od zvl.zpravodaje ›N.L.‹)
Zkázonosné povodně, působené po velikou řadu let Vltavou a Labem v okresech podřipských, ničící jeden
z nejţírnějších krajů českých hmotně a i morální jeho sílu podlamující, přiměli rolnictvo neštěstím ţivelních katastrof
opravdu hodně stíhané, ţe vzchopilo se k mnohaleté soustavné, promyšleně vedené akci, jejímţ konečným cílem jest
odpomoc od zla, pod kterým rolnictvo následkem stále četnějších zhoubných zátop vodních v pravém slova smyslu úpí
a trpí nezměrné škody hospodářské.
Stálý komitét pro ochranu rolnických zájmů v záleţitosti úpravy Vltavy od Kralup po Mělník, společně s
›Hospodářsko-průmyslovým spolkem‹ mělnickým a ›Rolnickou besedou‹ ve Vrbně svolal na minulou neděli schůzi, jeţ
se konala v Luţci v hostinci p. Vojtěchovského ›u Čubrtů‹.
Oficiálně pověřenými delegáty braly na ni účast vedle rolnictva, bohuţel trudně interessovaného, tři korporace, při
řešení otázky úpravy Vltavy a Labe směrodatné: technická kancelář zemědělské rady království českého, komise pro
splavnění Vltavy a Labe, jakoţ i příslušný departement výkonné vlády. První zastoupena byla svým přednostou,
stav.radou p. Němcem, druhá výkonným ředitelem p.stav.radou Mrassikem a inţenýrem p. Salačem, třetí zemědělským
inspektorem z ministerstva orby, přiděleným místodrţitelství.
Schůzi zahájil pan Frant. Šipal, statkář ze Ţivonína, člen okresního zastupitelstva, předseda hospodářskoprůmyslového spolku mělnického, přítomný zároveň jako delegát výboru zemědělské rady. Uvítav shromáţděné,
vzpomněl tklivými slovy ţivelní katastrofy, jeţ opět letos podřipské poříčí Vltavy a Labe spustošila a dovodil
nalehavou potřebu odpomoci, která je povinností státu tím spíše, kdyţ vţdycky u nás peníze se najdou na vojsko i na
různé stavby luxusní, peníze to vymahané také od rolnictva, katastrofami stíhaného.
Předsedou schůze zvolen byl pan Václav Pokorný, statkář z Dušník, jenţ znova uvítal účastníky, kteří počtem 103 se
sešli, zastupujíce obce: Nelahozeves, Podhořany, Ouholice Nové a Staré, Mirovice, Vepřek, Mlčechvosty, Vraňany,
Spomyšl, Luţec, Chramostek, Ţelčín, Vrbno, Hořín, Obříství, Semelkovice, Dušníky (německé), Zálezlice, Kozárovice,
Tuhaň, Bukol, Křivousy, Jedibaby, Dušníky (velvarské), Veltrusy, Všestudy a město Mělník.
Na programu schůze byla nejprve zpráva o postupu podniknutých kroků v příčině postavení hrází, od poslední
veřejné schůze, konané dne 16.července 1899.
Kdyţ byl referent pan Fr. Opa, řídící učitel z Vrbna, vylíčil stručně činnost komitétu, zemský poslanec p. Štolc, člen
stálého komitétu, připomenul, ţe komitét při všech svých krocích setrval na původním svém stanovisku, by totiţ Vltava
byla upravena v nynějším svém řečišti, veškeré své úsilí však věnoval poţadavku, by úprava stala se tak, jak toho
ochranné zájmy rolnictva vyţadují. (Hlučný souhlas.) Výdatnou podporou tu přispívá stále zemědělská rada. Jako byly
náklady na pořízení rozpočtů a plánů, také náklad na regulaci samu bude dle slibu, řečníkovi daného z kruhů vládních,
hrazen z fondů veřejných, aspoň z největší části, jeţto je nesporno, ţe rolnictvo není s to, aby výdaje hradilo samo.
(Souhlas.)
Pan stavebí rada Němec, přednosta technické kanceláře zemědělské rady praví, ţe výsledkem všech dosavadních
studií je poznání, ţe je nezbytným ohrazení vody a tím odstranění zhoubných záplav v době vegetační.
Přelivy inundační5 nejsou zde stejnoměrné; nebývá to tiché rozlití se vody do krajiny kultivované, nýbrţ vidíme
vody dostouplé v řečišti výšky břehů vyráţeti na jednotlivých místech nejdříve, jako na příklad pod Jedibabami, u
Bukolu, pod Kozárovicemi směrem k Zálezlicům.
Tato místa jsou vţdy počátkem nových proudů, t.zv.sekundérních, jeţ tvoří si na příklad v území mezi Křivousy a
Bukolem nová řečiště, výmoly.
Tak shledáváme za velké vody vedle proudu v řečišti nové proudy přes pozemky. Účinek takovýchto proudů přes
zdělané pozemky jest na snadě.
Proud taký odnáší ornici, trhá, rve pozemky, místo dobré prati nanáší neplodný štěrk a písek.
Prostředkem záchranným proti této síle a účinkům vodním jest v prvé řadě zřízení o c h r a n n ý c h h r á z í .
5
inundace – záplava, zátopa
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Otázka zřízení jich pokročila tak dalece, ţe vypracován ku ţádosti komitétu povltavského za součinnosti společné:
navigačního oddělení u místodrţitelství, kanalisační komise a zemědělské rady projekt ochranných hrází.
Projekt dělí se na dva oddíly; jeden vychází od trvající hráze dušnické, a sice pod hrází onou, t.j. od Vraňan aţ po
Vrbno; druhý díl obsahuje partii nad Dušníky, to jest Všehrdy, Veltrusy a Ouholice.
Řečník podotýká, ţe kanalisační komise i místodrţitelství počínaly si při celé otázce co nejkulantněji. Vypracování
projektu je velikou prací súčastněných pp.inţenýrů; jich elaborát, representující cenu mnoha tisíc zl., byl hotov v 6
nedělích.
Na tyto hráze vypracovány tři různé způsoby. První projekt, abychom řekli ideální, umoţňuje záchranu do výšky
vody z r. 1897.
Na hrázích těchto jsou projektovány stavidlové propustě, kterými by se umoţnilo regulování vody za hrázemi.
Stavidly mohla by se voda tam vpouštěti a vypouštěti. Náklad na tyto hráze vypočten je pro projekt první: v trati
Vraňany – Vrbno 680.000 zl., trať Ouholice 205.000 zl., administrativní náklad kapitál 65.000 zl., celkem 885.000 zl.;
pro druhý projekt, bez objektů: Vraňany – Vrbno 455.000 zl., Ouholice 120.000 zl. Odpadá administrace. Náklady
označil řečník za dosti značné.
Náklad na variantu třetí, o hrázích o 50 cm niţších, činí 300.000 zl. Vraňany – Vrbno, 120.000 zl. Ouholice.
Řečník praví dále, ţe komise, která převzala vypracování projektu a jejímţ je členem, projektuje ten to postup: po
vypracování projektu pozvou se zástupcové zájemníků do zemědělské rady, projekt se jim předloţí, oni k němu
zaujmou stanovisko, při čemţ se vysloví pro některý způsob provedení.
Co do nákladu je oprávněna naděje, ţe největší část jich bude hrazena z fondů veřejných. Postup druţstevní se
subvencí z fondu melioračního nyní je takřka nemoţný, poněvadţ meliorační fond je poţadavky přetíţen, zde pak je
třeba pomoci co nejrychlejší. Mimo to racionelním je v první řadě postup současný s pracemi kanalisačními. Ten
vyţaduje ovšem zvláštního zákona.
Prakticky jde také o to, by shromáţdění uskutečnili deputaci, která by se při dalším jednání o projektu zúčastnila,
přijímala vysvětlení od zemědělské rady a pak pracovala dále. Jednání toto předpokládá také přítomnost zástupce
místodrţitelství, kanalisační komise a projektantů pp. inţenýrů Kopeckého a Šantrůčka.
Toto vše spadá v obor řízení informativního. Po jeho provedení podali by interessenti ţádost o řízení úřední.
Po vývodech p.stav.rady Němce, na mnohých místech hlučným souhlasem provázených, ujal se slova p.stav.rada
Mrassik, přednosta technické kanceláře komise pro splavnění řek Labe a Vltavy. Úvodem sdělil, ţe se dostavil na
výslovnou ţádost předsedy této komise, místodrţitele hr. Coudenhova, a prohlásil, ţe kanalisační komise bude ochotně
poţadavky rolnictva, stran zřízení ochranných hrází, podporovati. (Výborně!) Řečník s druhé strany ţádá za podporu
snah kanalisační komise. Pak prohlašuje, ţe nemá mandátu, vysloviti se o projektu laterálního kanálu.
Pan Brechler ryt. z Troskovic jakoţto zemědělský inspektor dle sil svých působiti bude k tomu, aby i v otázce, o
kterou jde, zemědělské zájmy byly hájeny. (Výborně!)
Člen stálého komitétu p.inţenýr Širc z Mělníka navrhl pro další schůzi postup ten, aby pp. inţenýři, kteří
vypracovaný projekt hrází mají po ruce, nejprvé jej vysvětlili, načeţ by shromáţdění se uradili o způsobu, jak má býti
obeslána ona informační schůze, za kterou se přimlouval p.stav.rada Němec.
Sbor důvěrníků obcí, který úkol tento provede, způsobí pak novou schůzi rolnictva, na níţ stane se úrada o krocích
dalších. (Souhlas.)
Pan stav.rada Mrassik připomíná, ţe zástupcem projektu ochranných hrází, při jehoţ spracování působil se strany
kanalisační komise p. inţenýr Salač, není kanalisační komise, nýbrţ technická kancelář zemědělské rady.
Po této rozpravě nastala stručná debata o zprávě, jeţ byla na programu.
Pan Čestmír Kratochvíl přál si věděti, jak stojí otázka umělého laterálního kanálu a ţádá za vysvětlení přítomné pp.
zástupce kanalisační kanceláře.
Pan Josef Grossmann, člen správní rady luţeckého cukrovaru, opakuje poţadavky rolnictva v záleţitosti splavnění
Vltavy a jeho námitky proti zřízení kanálu laterálního.
Pan stav.rada Němec, odpovídaje na vývody p. J. Grossmanna a dle výsledků dosavadních technických studií
sděluje, ţe nebezpečí z umělého kanálu není tak velké, jak se v kruzích mimotechnických za to má.
Po té byla zpráva, podaná pp. Opou a posl. Štolcem jednomyslně vzata na vědomí.
Následovala úrada zástupců obcí vzhledem k nastávajícím komisím pochozím.
Slova ujal se zemský poslanec p. Štolc, jenţ pravil, ţe o věci jednal s kompetentními činiteli státní správy. Pokud
jde o způsob kanalisace, setrval řečník na původním poţadavku všeho rolnictva, by se kanalisovalo nynější řečiště
vltavské.
Poněvadţ plány jsou hotovy, je třeba, by kaţdá obec stanovila své důvěrníky k další akci, dle způsobu, navrţeného
p. stavebním radou Němcem.
Řečník konstatuje, ţe zhotovené plány ochranných hrází znamenají první úspěch dobré věci našeho rolnictva.
(Souhlas.)
Je naděje, ţe v době dohledné dojde k úřadním komisím pochozím; řečník navrhuje, by pak zástupcové rolnictva
ţádali hráze nikoli drnované, jaké jsou projektovány, nýbrţ větší, kvůli bezpečnosti, dláţděné. Při pochozích komisích
musí také rolnictvo státi na tom, aby provádění kanalisace jeho oprávněné zájmy v ničem nepoškodilo. Řečník mimo
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
jiné poukazuje na nedostatek pracovních sil zemědělských a ţádá, aby snad najímání dělnictva k projektovaným
stavbám vodním nedělo se tak, aby bylo rolnictvu odváděno nutné dělnictvo zemědělské. (Hlučný souhlas.)
Pan stav.rada Mrassik dokládá, ţe také to jsou poţadavky, které budou v náleţitý čas projednány.
Poslanec Štolc připomíná ještě rolnictvu by se při budoucím komisionálním řízení domáhalo také stavidel a tak pro
všechny případy zajistilo si také moţnost zavodňování svých pozemků. (Výborně! Hlučný souhlas.)
Na to bylo rokování přerušeno a účastníci schůze prohlíţeli si podrobné plány ochranných hrází, na mnoha stolech
rozloţené. V pravdě ochotnými a laskavými jich interprety byli všichni přítomní pp. inţenýrští odborníci.
Kdyţ po shlédnutí plánů se pokračovalo v debatě, vytkl pan J. Grossmann speciální potřeby a poţadavky a vytýkal
výrok posl inţ. Kaftana, ţe zájmy jednotlivé obce musí ustoupiti do pozadí.
Pp. posl. Štolc a V. Vávra obhájili posl. Kaftana.
Pan stav.rada Němec k námitce pana J. Grossmanna připomenul, ţe tam, kde by skutečná škoda nastala, byla by
dána také přiměřená náhrada.
Posl. Štolc poukázal ještě na smutný fakt, ţe vládní komisaři, škody vyšetřující, neuznali škody tam, kde skutečně
byly; namnoze nerozeznávali vzdělanou ornici od jalové půdy. Řečník ţádá přítomného pana ryt. Brechlera za nápravu
a za poukaz, by komisaři jednali dle zákona.
Pan ryt. Brechler ujišťuje, ţe se přičiní, by se odhady škod děly odbornými znalci. (Výborně!)
Člen komitétu pan inţenýr Širc z Mělníka dodává k dřívější debatě, ţe bude třeba zajistiti, by hráze byly co nejlépe
opatřeny, zvláště v místech většímu tlaku vydaných.
Kdyţ byl pan stav.rada Němec ubezpečil, ţe je o to jiţ v plánech postaráno, vyslovil pan Tůma, statkář z Bukole,
obavy, by snad některé obce nebyly stavbou laterálního kanálu o vltavskou vodu a její blahodárné účinky za dob
normálních ochuzeny.
Po resumé předsedajícího p. Pokorného zahájena byla rozprava o krocích na získání podpor rolníkům povodní těţce
postiţeným.
Zemský posl. p. Štolc konstatoval, ţe příslušná akce na sněmě království českého byla jiţ zahájena. Vyloţiv její
způsob, sdělil intervenci deputací, jeţ ke sněmu se dostavily. Dle soukromých informací řečníkových bude na odčinění
nejnaléhavějších škod určeno 60.000 K. (Hlasy: To je málo!)
Řečník vybízí pak zástupce obcí, by se sami neodkladně postarali o řádný číselný odhad způsobených škod; odhady
sestaví se v pamětní spis, který bude zaslán všem povolaným úřadním instancím.
Řečník referuje pak o vlastním návrhu, který ve příčině náhrady škod letošními povodněmi způsobených podal na
sněmu království českého.
Po krátké debatě přijata byla výzva pana posl. Štolce, by obce samy přesně škody stanovily, jako návrh, který byl
jednohlasně přijat.
Na to navrhl p. posl. Štolc resoluci, k níţ p. Tůma z Bukole připojil dodatek. Resoluce s dodatkem zní takto:
›Shromáţdění interessenti na schůzi v Luţci dne 29.dubna 1900 konané uvaţujíce následky povodní, které právě
letos ukázaly se zase v celé zhoubnosti, ţádají předně: aby kanalisování Vltavy provedeno bylo v řečišti dosavadním; za
druhé, aby postaveny byly ochranné hráze po obou stranách dláţděné s moţností zavodňovací z fondů veřejných
současně s kanalisací Vltavy; za třetí, aby práce kanalisační nebyla zemědělství na újmu tím, ţe by většinu dělnictva od
prací zemědělských odvrátila, a za čtvrté, aby škody povodní způsobené byly řádně vyšetřeny a z veřejných fondů
hrazeny, a také aby strhané hráze navigačním erárem byly opraveny.‹
Resoluce byla jednohlasně přijata, načeţ přikročeno k volným návrhům, jeţ vlastně staly se speciální debatou o
jednotlivostech kanalisačního a regulačního projektu. Debaty zúčastnili se pp. Nedoma ml. z Vraňan, poslanec Štolc,
V. Štencl z Vraňan, Syrový z Dušníků, ředitel cukrovaru Klavík a statkář Grossmann z Luţce, Tůma z Bukole, inţenýr
Širc, dr. Nossberger z Vrbna, J. Bartoš z Vrbna aj. Po jejím vyčerpání skončil předseda p. Pokorný více neţ
tříhodinovou schůzi, přeje oprávněným snahám sdruţeného rolnictva zdaru všestranného.
☼
zdroj: Národní listy ze dne 4.2.1905, s.3
Využitkování vodní síly na plavidle hořínském.
Na včerejšek slíbená přednáška Kriţíkova 6, odloţena byla ve Spolku architektův a inţenýrů na večer nejbliţší. Místo ní
promluvil vrchní inţ. p. Vl. List o vyuţitkování vodní síly na plavidle hořínském, jak následuje: Letošního roku
otevřen bude důleţitý kanál Hořín-Vraňany pro plavbu lodí. Před vtokem Vltavy do Labe pod Mělníkem, tvoří tato
mohutný oblouk na východ, který jest nyní přeťat pobočním kanálem, jdoucím skoro v přímce od Vraňan k Hořínu.
Hradlovým jezem u Vraňan a dlouhou oklikou vltavského řečiště vznikne při ústí kanálu u vesnice Hořína mezi
6
František Křižík (8. července 1847 Plánice – 22. ledna 1941 Stádlec u Tábora) byl významný český technik, průmyslník a vynálezce.
Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. Vynalezl světelnou fontánu, zdokonalil
elektrické tramvaje a mnoho dalších zařízení. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/)
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
hladinou Vltavy a Labe rozdíl 8,9 m; jest však překonán komorovým plavidlem hořínským. Kanál má celkem délky 10
km, průřez vodní 57 m2 a hloubku 2,5 m při vztýčeném jezu vraňanském. Následkem toho bude moţno velmi výhodně
vyuţitkovati vodní energie u hořínského komorového plavidla vodními turbinami. Na podmínkách, stanovených
hydrografickým oddělením vybudován projekt, který předloţil elektrotechnický závod Fr. Křiţíka kanalisační komisi
ke schválení. Vodní energie, na elektřinu proměněná, slouţila by k lodnímu vleku na pobočním kanále do Hořína do
Vraňan, nebo aţ do Miřovic, dále k pohánění motorů v zemědělství a průmyslu, konečně i k elektrotechnickým účelům,
k osvětlování obcí. V okolní krajině jest dosti drobného průmyslu a vysoce vyspělé zemědělství, které by energie
elektrické dobře vyuţily. Svědčí o tom zaloţení druţstva ve Vojkovicích z r. 1903, přihláška cukrovaru v Luţci a pod.
V projektu navrhuje se dále, uţití elektřinou poháněných čerpadel na hnaní kalů z čistících nádrţek praţské kanalisace.
Elektrárna sítě jsou navrţeny pro 3 různé případy a sice pro malou síť na 620 kW, střední síť pro 1240 kW a velkou síť
o 1860 instalovaných kW. Také elektrotechnická továrna měla by zde budoucnost. Projekt uţívá však také pro krytí
okamţité velké potřeby výhodně zásoby vody v kanále tím, ţe ho na příklad v zimních dnech na večer částečně
vyprázdní a nechá během noci a dne, kdy jest spotřeba malá, opět naplniti. Tím se práce parních strojů obmezí na
minimum. Sítí prvou byly by zásobeny obce: Hořín. Mělník, Podolí, Blaty, Rousovice, Šopka, Mlázice, Vehlovice,
Dolní a Horní Beřkovice, Kramolsko, Luţec, Bukoly, Vraňany, Mlčechvosty, Dušníky, Jedibaby, Křivousy, Hostín,
Zálezlice, Kozárovice, Vrbín, Brozánky, Býkov, Jenšovice, Spomyšl, Vojkovice, Všestudy, Veltrusy, Strachov,
Zlosejn a Dřínov, tedy celkem 33 obcí s 19.000 obyvateli. Síť druhá přibírá ještě obce: Kralupy, Jeňoves, Ouţice,
Dušníky, Semelkov, Obříství, Novou Ves, Sazené, Chrţín, Budohostice, Velvary, Budišín, Nelahozeves, Lešany,
Vepřek a Chlumín a zásobuje celkem 29.000 obyvatelů. Konečně při síti třetí přistupují ještě obce: Roudnice, Starý a
Nový Bezděkov, Bechlín, Podčaply, Počeplice, Liběchov, Štětí, Krábčice, Rovné, Ctiňoves, Černoušek, Kostomlaty,
Lobkovice, Daňoves a Cítov se 44.000 obyvateli. Pan přednášející podává potom i rozpočet a to vydání provozovací,
úrok, amortisaci kapitálů i objektů, udrţování, obsluhu, pojištění, palivo atd. Elektrochemická továrna by pak platila při
síti prvé 1,52 h za kWh, a při druhé síti 1,47 h za kWh při předpokladu, ţe by v prvním případě odebrala při kampani
2,300.000 a v druhém 1,780.000 kWh. Srovnají-li se tyto ceny energie s jinými druhy, poznáme, ţe jest projekt
neobyčejně příznivý. (Pochvala.)

Je tomu již celé století kdy vzniklo stručné, ale dosud nepřekonané povídání o dějinách Spomyšle. Povídání sestavené
Ferdinandem Klinderou, tehdejším spomyšelským občanem, není datované, ale vzniklo zcela bez pochyb při příležitosti
7
konání 28.župního sjezdu hasičů ve Spomyšli 22.června roku 1913.
Proč jsem si tak jist, že povídání bylo sepsáno právě v tuto dobu? Existuje dopisnice datovaná 12.května 1913, kterou
do Spomyšle na adresu Karla Štolce zasílá z Dolánek u Doksan pan Kormunda právě v tomto roce a ptá se, zda jsou
dějiny již hotové. Ku konci povídání o dějinách je zmínka o právě dokončené silnici na Daminěves a právě k její stavbě
se mi podařilo nalézt dostatek dokumentů, abych si byl jist, že se jedná o rok 1913.
Text dějin vám předkládám v úplném, nezkráceném znění:
DĚJINY OBCE SPOMYŠLE.
SESTAVIL FERD. KLINDERA
Je-li správným tvrzení historiků, ţe praotcové naši usadili se nejdříve v okolí Řípu, pak také vznik obce
spomyšelské nutno hledati v dobách nejstarších. Přes to nemluví však staré spisy, které se v museích a různých
archivech uchovaly, ničeho o obci, která se ve středověku zvala téţ Zbomyšl a Pomyšl.
V aktech, která jsem v archivu musea království Českého v Praze nalezl, činí se první zmínka o Spomyšli aţ
v r. 1403. Při tom však nenalézáme nijakých bliţších zpráv o velikosti a lidnatosti obce, protoţe se pouze praví, ţe toho
roku nalézal se ve Spomyšli statek Václavův, tedy statek tehdejšího českého krále Václava IV., za něhoţ vypukly bouře
husitské. Statek spomyšelský připsán byl k manství vyšehradskému, ale jiţ v r. 1416 připadl vladykovi Jindřichovi
Vlinskému z Vliněvsi (nynější Vlněves v okresu mělnickém), jakoţto věno jeho matky Kunhuty, manţelky vladyky
Smila Vlinského z Vliněvsi.
V dobách, kdy po vlastech našich zuřil bratrovraţedný boj, skončivší nešťastnou bitvou u Lipan v r. 1434,
přecházelo asi vlastnictví obce do různých rukou, neboť ve spisech činí se zmínka o tom, ţe část obce připojena byla
k Běškovicům (nynějším Hoř. Beřkovicům), druhá část pak ţe připadla křiţovníkům Svatomářským v Mělníku. R. 1436
přešla zase část Spomyšle v majetek Jana ze Smiřic, jakoţto odměna za sluţby prokázané králi Sigmundovi v boji proti
Praţanům, a připojena k panství roudnickému, utvořenému z mnoha jiných obcí a statků, v okolí Roudnice Janu ze
Smiřic připsaných. Kdyţ pak týţ v r. 1453 byl pro zradu sťat, uvázal se ve správu těchto statků Zdeněk ze Šternberka,
jako poručník jeho dětí.
7
O hasičském sjezdu bylo více pojednáno v minulém čísle Spom.aktualit.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Kdyţ pozdější král z polského rodu Jagajlova Vladislav II. v r. 1467 dobyl Roudnice, stala se opět majetkem
královským za správy purkrabího Sigmunda z Blatna. Za prudkých sporů mezi městy a pány dostal se však jiţ v r. 1475
v drţení roudnického panství Ješek Svojanovský z Boskovic, od jeho synů Jana a Jindřicha bylo koupeno Půtou
Švihovským z Ryţemberka, nejvyšším sudím. Po smrti otcově ujal se Roudnice jeho syn Vilém, jenţ však špatně
hospodařil, neboť jiţ v r. 1513 zastavil Roudnici Buriánovi Trčkovi z Lípy, jenţ aţ do r. 1521 byl i neobmezeným
pánem ve Spomyšli. Nabyl totiţ koupí i druhou část Spomyšle k Běškovicům připadnuvší, od Jana Firsiče z Nabdína,
jehoţ otci r. 1477 byl klášterem mělnickým zastaven úrok ve Spomyšli.
Trčkům se však podřipský kraj nelíbil a prodali proto celé panství i se Spomyšlí Kaplíři Duchcovskému ze
Sulovic, jenţ zemřel jiţ v r. 1527. Po jeho smrti spravovala statky vdova Anna ze Ţakavy aţ do r. 1544, kdy se jich ujal
syn její Pavel Běškovský ze Sulevic. Týţ zemřel však jiţ po desíti letech, odkázav Běškovice své manţelce Evě ze
Lstiboře „za její věrné, pilné a snaţné práce“, ale jen do dosmrtného uţívání. Po její smrti v r. 1559 připadlo dědictví
rodům Hliňanských a Netluckých; aby se mohli snáze rozděliti, prodali dědicové Běškovice ihned Krištofu z Lobkovic
na Bílině a Kosti. Tím přešlo panství běškovické se Spomyšlí do vlastnictví Lobkoviců, kteří je uchovali ve svém
majetku téměř celé století aţ do r. 1654, kdy zemřel Oldřich Adam z Lobkovic. Vdova po něm, Anna Marie ze
Šternberka, provdala se záhy po té za Jana hraběte z Rottálu, jenţ zemřel r. 1675. V dědictví po něm nastoupili pak jeho
strýcové Jan Krištof a Julius Vilém, kteří opět Běškovice postoupili r. 1676 Arnoštovi Josefovi hraběti z Valdštejna. Od
toho koupil je r. 1680 František se Scheidlern, který však za dva dny po uzavření trhové smlouvy zemřel (15.ledna
1680) a správy ujal se syn jeho Ferdinand Krištof, jenţ se později stal královským místodrţícím a podkomořím. Kdyţ
pak na konci roku 1696 zemřel, zůstavil po sobě pouze pět dcer, které se 30.října 1698 o celé panství rozdělily, takţe
povstalo pět statků a sice Horní Beřkovice, Citov, Liběchov, Sukorady a Jeněves-Spomyšl. Poslední statek připadl dceři
Antonii Eusebii, kterou pojal za manţelku Václav Chotek, svobodný pán z Chotkova. Syn jeho Rudolf rozšířil panství
veltruské a r. 1771 dal je vtěliti jakoţto fideikomis jeněveský do zemských desek. Spomyšl patřila aţ do r. 1850
k Veltrusům, vyjímaje vpředu zmíněný bývalý zápisný statek Václavův, jenţ zůstal při Roudnici.
O selském obyvatelstvu Spomyšle není ve starých zápisech ţádná zmínka aţ do r. 1652, z kteréhoţ roku
existuje a v museu království Českého v Praze v originále jest uchován nejstarší pozemnostní arch obce spomyšelské,
jeţ v tehdejší době byla rozdělena mezi J. M. krále a Augustinův klášter pod Mělníkem.
Králi podrobeni byli sedláci: Petr Tomáš s 55 strychy orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 20 a na jaře
13 ¾ strychů mimo 1 ¼ strychu vinic a chovající 4 kusy taţného dobytka, 3 krávy, 3 jalovice a 11 prasat; Ţelenovský,
jenţ však měl pouze 90 strychů lad a neměl ţádného dobytka ni osevu. Potom chalupníci: Jakub Vrabec s 25 strychy
orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 11 strychů mimo 1 ¾ strychu vinice a chovající pouze 2 krávy, 3 jalovice a 3
prasata; Poláková, mající pouze 10 strychů lad beze všeho dalšího. „Při té vsi díl vystaven a díl pusté, sou dědiny
pšeničný, luk v mírnosti.“
Mělnickému klášteru pak podrobeni byli sedláci: Matěj Peluněk s 35 strychy orné půdy, osívající na zimu 12,
na jaře 8 ¾ strychů, mimo ½ strychu zahrad a 3 ½ strychu vinic, a chovající 1 jalovici a 11 prasat; H. Tomšovský s 30
strychy orné půdy, 5 strychy lad, osívající na zimu 8 strychů polí a chovající společně s Peluňkem 4 kusy taţného
dobytka a 5 krav. „Stavení dobré, role pšeniční, luk nic, ves leţí v kraji Slánském.“
Z pozemnostního archu vysvítá, ţe v r. 1652 bylo ve Spomyšli pouze 6 usedlých rodin – zajisté také následek
zhoubné války třicetileté. Jest zajímavo, ţe i po zrušení roboty v r. 1848 čítalo se ve Spomyšli 6 statků a 25 chalup a
domků. V té době bydlilo zde i osm ţidovských rodin a jiţ od polovice sedmnáctého století na svahu severně od obce
zřízen byl israelský hřbitov, do něhoţ ještě dnes i z dalekého okolí se pohřbívá.
Dnes čítá Spomyšl 71 domů se 437 obyvateli, z nichţ téměř všichni jsou zemědělci a ţivnostníky. Přifařena
jest do Luţce n. Vlt.a přiškolena k Vraňanům v okrese mělnickém. V letech šedesátých musily však děti navštěvovati 1
hodinu vzdálenou školu v Luţci, kde v jediné učebně kaţdodenně se tísnilo as 100 dětí, shromáţdivších se tam ze všech
4 obcí vůkolních.
V obci existuje jiţ řadu let Místní odbor Národní jednoty severočeské, paromlátící společenstvo, sbor
dobrovolných hasičů (zaloţený 13.února 1906 zásluhou  př. Jindř. Michálka, ţupního starosty) s dramatickým
krouţkem a tři knihovny k volnému pouţití. Bezprostřední blízkost nádraţí jenšovického umoţňuje čilý styk s okresním
městem Roudnicí i královskou Prahou, který se ještě zvýší, aţ k dosavadní lokální dráze Jenšovice-Libochovice
přistoupí ještě v projektu se nacházející spojka dráhy Jenšovice-Mělník. Letošního roku se zřídivší silnice do Daněvsi
vedoucí přispěla valně k úpravě obecní návsi, takţe táţ, mohutnými topoly, jasany a lipami ovroubená, činí na
návštěvníka pěkný dojem, k čemuţ přispívá i vkusná kůlna na hasičské nářadí se zvoničkou, na náklad obce uprostřed
návsi postavená.

Pokračuji ve výpisech z různých obecních knih. Lze z nich vyčíst velkou spoustu různých údajů, zaznamenat mnohé
události a tak si postupně udělat sice skromný, ale aspoň nějaký obrázek o tehdejším ţivotě našich dávných předchůdců.
– jvm -
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
1893
Plánovaný rozpočet na rok 1893:
příjmy
Nájem z obecních pozemků – 122 zl 60 kr
Prodej trávy …. 35 zl
Prodej ovoce … 25 zl
Za ryby … 80 zl
Nájem z příorků a zahrádek …. 44 zl 40 kr
Školní plat … 125 zl
Za ponůcku … 37 zl 50 kr
Různý příjem …. 50 zl
Příspěvek z honitby … 60 zl
Nájem z obec. domku … --- zl
Pokladniční hotovost … 76 zl 30 kr
vydání
c.k.daň … 24 zl 68 kr
Na ekvivalent …. 7 zl 28 kr
Služné strážníkovi … 200 zl
Správa obecních cest … 50 zl
Vydržování kanceláře obce … 12 zl
Vydržování obecních chudých … 80 zl
Od lovení ryb … 10 zl
Za službu starostovi … 100 zl
Cestné, přípřeže … 12 zl
Vysazování stromků …. 10 zl
Služné pokladníkovi … 15 zl
Od zvonění … 10 zl
Vydržování obec.svítiva … 25 zl
Samosprávní obzor ….. 5 zl
Školní paušál …. 151 zl
Odvodní útraty … 6 zl
Různá vydání … 50 zl
Služné lékaři - renumerace … 20 zl 14 kr
Za vydržování školy … 100 zl
888 zl 10 kr
Dodatkem:
4% úrok 280 zl 83 kr pro ústav chudých ….. 11 zl 24 kr
4% úrok 307 zl 87 kr pro pokladnu obecní … 13 zl 12 kr
4% úrok 41 zl 62 kr pro pokladnu obecní … 1 zl 78 kr
Pokuty ve prospěch ústavu chudých … 20 zl
Z hudebného ….. 5 zl
Licitační procento …. 2 zl
Celkem:
708 zl 94 kr
Předběžný rozpočet schválen.
Spomyšel dne 7.ledna 1893.
Podpisy: Fr. Pém - starosta, K. Štolc - radní, V. Král, Václav Novotný, Josef Turek, Frant. Turek, Frant. Viktorin.
Ze zápisů zastupitelů:
01.01.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek,
Václav Novotný, Frant. Viktorin.
 Za revisory účtů zvoleni pp. Josef Heller a František Turek.
 Starosta obce navrhuje, aby obecní výbor přijal za svou petici hospodářského spolku čáslavského
v příčině kulhavky a slintavky na c.k. ministerstvo vnitra. Návrh se přijímá a k vykonání panu
starostovi přikazuje.
07.01.1893 Přítomni: Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný,
Frant. Viktorin, Josef Heller.
 Schváleny účty za rok 1892.
 Schodek vyplývající z předběžného rozpočtu na rok 1893 per 179,16 zl. uhradí se 12%ní přirážkou a
sice: 6% k obecním daním, 6% k daním školním.
 Proti liknavým dlužníkům postupovat tak, že všechny dluhy jsou považovány jako dobytné.
 Čeňku Tošnerovi z nedoplatku se má dle usnesení odepsati 1 zlatý za přidávání u obecního můstku
v minulých letech, u ostatních dlužníků použít
o přísného upomenutí s připomenutím, že dobývat se budou pohledávky cestou úřední,
o zábavou a prodejem zabavených svršků.
 Usneseno, aby osvobozeni od školného byli ti, kdož toho osvobození užívali roku loňského.
12.03.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek,
Josef Turek, Václav Novotný, Frant. Viktorin, Josef Heller.
 Návrh, aby p. Josef Černý pro poškození obecních třešňových stromků dle zákona potrestán a
k náhradě škody vyzván byl. – Odhlasováno, aby rozhodnutí bylo provedeno hlasováním dle jmen a
aby se to také protokolovalo. Dle toho hlasovali pro návrh představenstva pp. Král Václav, Turek
František, Turek Josef, Štolc Karel, Viktorin František a Heller Josef. Pan V. Novotný byl vyloučen
z hlasování následkem příbuzenského poměru k obžalovanému. Návrh představenstva byl tedy
-  -

 OÚ 315 691 143

 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
schválen.
Návrh, aby jmenované obecní třešňové stromy, které nad pozemkem č. 252 panem Jiránkem Jos.
starším vysazeny byly, byly buďto do užívání obce převzaté nebo pod výminkami k užívání k čp. 21
za ustanovených 14 zl. ponechány byly. – Usneseno, že zaváže-li se paní Jiránková za stálý poplatek
ročních 14 zlatých k pronájmu třešní, má se tato věc považovat jako polehčující okolnost pro p.
Josefa Černého.
19.03.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, p. Josef Černý, pí. A.
Jiránková.
Předmětem jednání bylo usnesení minulé schůze
1. o potrestání Josefa Černého pro poškození obec. stromů,
2. jednání s paní Jiránkovou o dalším trvalém nájmu těchto poškozených stromů.
Vyřízení.
Paní Anna Jiránková zavazuje se tímto, že i nadále bude platit roční nájem v obnosu 14 zlatých za řečené
užívání ovoce z těchto stromů.
(podpis Anny Jiránkové)
Obviněný Josef Černý přiznává, že poškodil as polovinu stromů, totiž z 18 as 9. Vzhledem k tomu, že pan
Josef Černý sám přiznal poškození tohoto množství stromů a že sám doznal, že tak učinil bez vědomí pí.
Anny Jiránkové, uznává představenstvo taktéž poškození jen 9 stromů a vyměřuje J. Černému pokutu
v obnosu 18 zlatých ve prospěch ústavu chudých obce Spomyšel s právem odvolacím do 8 dnů a sice
s ohledem na to, že tímto poškozením obec neutrpí velké škody, jelikož paní Anna Jiránková v předešlém
odstavci protokolu se zavázala každoroční nájemné obci odváděti. V případě nedobytnosti této pokuty
ukládá se pokutovanému trest vězení 48 hodin.
04.06.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek,
Josef Turek, Václav Novotný.
 Návrh na zakoupení pozemku od Antonína Ernsta čís.kat. 282 přijat jednohlasně. Ustanoveno
zakoupit určené pole za 700 zl.
25.06.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek, Frant. Viktorin, Antonín
Malík.
 Schválen rozpočet na rok 1893 pro místní školní radu ve Vraňanech. Co se týče zadání stavby a
zařízení III.třídy usneseno, by místní školní rada práce způsobem jak uzná začala.
 K návrhu starosty obce: Přijato jednohlasně, by se podala žádost sl.hejtmanství v Roudnici za
odepsání daní následkem dlouho trvajícícho sucha.
16.07.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Josef Heller.
 Jednohlasně usneseno, prodat stromy na obecním pozemku č.parc. 281 k vykopání nastojato.
 Usneseno jednohlasně prověřit přestěhování obecních žebráků do prázdné světnice v obecním
domku a posavadní jich byt aby uprázdněn zůstal co obecní věznice.
08.09.1893 Přítomni: František Pém – starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek,
Josef Turek, Václav Novotný.
 Žádost Anny Tošnerové, obecní žebračky, aby po číslech byla stravována. – Žádost. A. Tošnerové
byla jednohlasně zamítnuta.
11.11.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek,
Václav Novotný, Josef Heller.
 Předložení rozpočtu na výlohy školní ve Vraňanech pro rok 1893 a ustanovení způsobu, jakými
prostředky se schodek výše uvedeným rozpočtem povstalý uhradit má. – Podle předloženého
rozpočtu obce Vraňanské ze dne 4.listopadu 1893 č.280 jeví se výše příspěvku, kterýž obec
Spomyšel zapravit musí do společného rozpočtu, který schválen byl místní školní radou per 202 zl.
94.
Poněvadž předběžným rozpočtem ze dne 7.1.1893 pro obec Spomyšelskou ustanoven byl obnos
pro vydržování školy pouze na 100 zl., jeví se schodek 102 zl. 94 kr.
K odstranění tohoto schodku usneseno přítomnými jednohlasně vypsat dodatečnou přirážku školní
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
pro rok 1893 ve výši sedmi procent (7%) ku všem daním, kteréž v obci předepisovány jsou.
06.12.1893 Přítomni: František Pém - starosta, Václav Král – II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Frant.
Viktorin, Antonín Malík.
 Usneseno jednohlasně, aby se lovily ryby poslední úterý před štědrým dnem, ustanovení ceny a
prodaného množství se ponechává až při lovení. Výbor se zavazuje, že se k výlovu dostaví a určí
cenu i množství ryb k prodeji.
 Usneseno jednohlasně, by se za měsíc prosinec 1893, leden, únor, březen a duben 1894 obecním
chudým ve výši 1 zl. podpora na uhlí z pokladny chudých povolila.
 Usneseno jednohlasně, aby si představentvo obce vyžádalo u sl. hejtmanství v Roudnici zprávu, co
se vykonávati má a jaké jsou povinnosti při přistoupení za člena spolku Červeného kříže.
Z obecní korespondence:
01.01.
06.01.
17.01.
26.01.
31.01.
07.02.
11.02.
12.02.
12.02.
03.03.
09.03.
24.03.
14.04.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že v posledních týdnech se v politickém okrese Roudnice rozšiřuje nákaza
kulhavky a slintavky. Zasílá tiskopis k přesnému vyplnění v roce 1892 uhynulých domácích zvířat a posouzení
příčiny uhynutí.
Hejtmanství v Roudnici žádá, aby v roce 1893 bylo provedeno sčítání koní a do 1.dubna byl zaslán
klasifikační výkaz a seznam koní způsobilých ku přezkoumání.
Zastupitelstvo obce podává žádost o povolení politické exekuce k vydobytí nedoplatků od liknavých
poplatníků.
V obavě, aby nebyla do obce zavlečena slintavka, oznamuje zastupitelstvo obce do Roudnice, že Frant. Uher
koupil od Josefa Hellera z Cítova krávu a dne 16.t.m. v noci ji do svého chlíva přivedl.
6.února 1893 oznamuje hejtmanství v Roudnici, že na základě úředního vyšetření bylo zjištěno, že občan
Josef Heller z Cítova prodal do Spomyšle Františku Uhrovi krávu z dvorce nezamořeného a tudíž dobytek ten
majiteli k libovolnému použití se ponechává.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že se opět objevila cholera u Hazmburku a že veškerá nařízení
místodržitelská zůstávají v platnosti.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že kočující cikáni nešťovicemi stiženi byli a nákazu na svých potulkách
šířili. Aby se zamezilo rozšíření nemoci, má být každá tlupa obvodním lékařem prohlédnuta.
Karel Freud žádá na základě příslušnosti domovský list. – Dom.list byl jmenovanému příslušníku vydán.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že odvod k vojsku bude letošní rok 7.března v Roudnici v sále u Koruny.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje: Dražba na nedoplatky obecní daně je vyhlášena na 17.únor.
Osadní rada města Roudnice sdělila, že dobytčí trh se bude konat 9.3.1893.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že následkem úmrtí obvodního lékaře MUDr. Sklenáře nastalo přerušení
ve zdravotní organizaci obvodu Horno Beřkovice a starostovi obce nařizuje, aby do odvolání prohlídku
zemřelých sám vykonával a úmrtní lístek vystavoval. – O dva dny později přichází z Roudnice pokyn, že
každé úmrtí nakažlivou chorobou musí být oznámeno MUDr. Procházkovi v ústavě v Horno Beřkovicích.
Hejtmanství v Roudnici oznamuje, že politický okres roudnický a slánský se z hlediska slintavky a kulhavky za
čisté uznávají a opatření se ruší.
Oznámeno, že obvodním lékařem pro zdravotní obvod Horno Beřkovský je prozatímně na rok 1893
jmenován MUDr. Frant. Pavlis.
Poznámka k platům
Starosta obce hotově dostal 31.12.1893 částku 103 zl, obec mu dluží 9 zl.
Obecní strážník obdržel hotově poslední den v roce částku 200 zl.
V roce 1893 byli u vojenského odvodu následující muži s domovskou příslušností ve Spomyšli:
Ernst Antonín, dělník, syn rolníka ve Spomyšli-kočí, Obříství (Mělník), nar. 26.1.1874 ve Spomyšli, evang., otec Antonín
– bez zaměstnání, matka Anna, roz. Derflová, jako voják v Bosně, bytem ve Spomyšli i v Obříství.
Weinberg Jaroslav, obchodník, nar. 13.1.1874 v Sazené, okr. Velvary, Žid, absolvent obchodní školy, otec Leopold –
obchodník, matka Anna roz. Ma….ová, nezpůsobilý, žije: Sazená a Nabín, okr. Velvary a také v Lounech.
Freund Ernest, obchodník, nar. 9.8.1874 Pšany, okr. Louny, Žid, absol. obchodní školy, otec Adolf – obchodník, matka
Vilhelmína, roz. Fišerová, nezpůsobilý, žije v Karlíně.
Zrubecký Václav, zedník, Minice, okr. Slaný, nar. 23.11.1874 Trněný Újezd, okr. Smíchov, katolík, otec Antonín –
dělník, matka Anna, roz. Vochomurková, V.Z. žil zaké v Ústí n.L.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Freund Alfred, obchodník, nar. 1.8.1874 Dux, Žid, abs. měšťanskou školu, otec Moric – obchod s kůží, matka Alžběta,
roz. Fleischerová, bydlí v obci Dux (Duchcov).
1903
11.01. Okr.soud v Roudnici zaslal usnesení č.j. 2104/2, kterým se povoluje, aby se dle prohlášení z 11.prosince 1902
1903 ve vložce č.8 pozemkové knihy obce Spomyšl na usedlost čp. 8 ve Spomyšli jako statek služebný vložila
služebnost trpění volného odtoku vody z pozemků čkat. 46/1 a 47 ve Spomyšli do obecního rybníka čkat. 4 ve
Spomyšli jako statku pomíjícího pro obec Spomyšelskou a právo ze služebnosti té plynoucí ve vložce č.129
téže pozemkové knihy poznamenalo.
05.02.1903 zasílá obec na Okr.výbor do Rce prohlášení ohledně zahražení kusu návse p. Hájkem (výměnou za
odtok vody) ku schválení. Přiložen opis protokolu o schůzi obec.výboru ze dne 25.03.1881, prohlášení
s mapkou, prohlášení pp. manželů Hájkových s vyřízením okr.soudu v Rci č.2104/2 ze dne 20.12.1902 a
usnesení téhož soudu.
27.01. Okresnímu hejtmanství byl zaslán spolkový výkaz o činnosti míst.odboru N.J.S. za rok 1902. Současně sděluje,
že pořádá 28.t.m. zábavný večer.
20.02. Okr.výbor v Roudnici žádá o vyplnění tabulek týkajících se porodních babiček v obci usedlých a praxi
provozujících. – Sděleno, že žádná porodní babička zde nebydlí.
06.03. Paní Barbora Klinderová žádá propůjčení obec. pozemku ke zřízení plotu před okny na návsi a dovolení ke
zřízení zděného rigolu na pozemku tom k vysoušení zdi. – Obecní výbor na schůzi dne 08.03. žádosti vyhověl a
žadatelku o tom vyrozumněl.
24.03. Hlášení C.k. okresní školní radě v Mělníku:
Počet dítek do školy docházejících r.1900/01 58, 1901/02 60, 1902/03 62. Jinam příslušných dítek je 8.
29.03. Okresnímu výboru v Mělníku: K licentování přihlásil p. Štolc čp.21 2 býky a p. Štolc čp. 23 1 býka.
Licentování býků bude ve Spomyšli v pondělí dne 11.05.1903.
11.04. Okr.hejtmanství zasílá úřední list o klasifikaci koní, která se bude konat dne 04.05.t.r. ve 2 h odpoledne
v Černoušku.
11.04. Z okr.hejtmanství došlo p. K. Štolcovi, předsedovi místního odboru N.J.S., povolení k pořádání zábavního
večírku dne 13.t.m. (čp. 23)
01.05. Okresní výbor žádá o vyplnění dotazníku o tom, jak postaráno jest o provedení toho, co obcím ukládá řád
policie v příčině ohně.
15.05. Okresnímu hejtmanství a MUDr. Pavlisovi v Černoušku bylo sděleno: Karel Heller (7 let) a Hedvika Hellerová (5
let) onemocněli planými neštovicemi.
27.05. Okresnímu hejtmanství do Rce se na jeho dotaz sděluje, že polním hlídačem je L. Tréžl, stár 33 roků, do
přísahy vzat dne 01.07.1902.
05.06. Rozálie Tošnerová žádá o odprodání pozemku od čparc. 410 na zahrádku. – Obecní výbor na schůzi dne 7.t.m.
o
žádosti vyhověl a ustanovil cenu za 1  na 4 K, o čemž žadatelku uvědomil.
20.06. Okresní hejtmanství žádá o doručení výměru č. 17801 jednateli m.o. N.J.S. p. V. Královi, kterým zakazuje
pořádání zpěvné a deklamatorní akademie dne 21.t.m. potud, pokud by provedeny býti měly výstupy, resp.
části slovní a sice proto, že příslušný program a texty nebyly předloženy okr.hejtmanství.
28.08. Berní úřad v Roudnici žádá o sdělení, kdy zanechal provozování své hokynářské živnosti Guttman Heller. –
Sděleno, že ukončil živnost 01.08.1903.
15.09. Okr.soudu v Roudnici zaslán protokol sepsaný s Tréžlem, v němž je udání na Fr. Vršovského, že 13.t.m.
strážníkovi vzal zajaté husy.
18.10. Okr.hejtmanství zasílá vyhlášku ohledně politické obchůzky spojené s vyvlastňovacím řízením pro místní
dráhu Jenšovice-Libochovice. – Vyhláška vyvěšena.
16.11. Obec.úřadu v Litoměřicích zaslána zpráva, že nezletilým Františku a Marii Najmlovým bylo uděleno dne
15.11.1903 domovské právo ve Spomyšli.
18.12. OÚ ve Vraňanech zasílá do Spomyšle výkaz o zameškání školy, k předvolání rodičů k výslechu, aby ospravedlnili
nedbalé vysílání dítek do školy.
23.12. Ant. Tošner, roz. 1847, žádá Okr.hejtmanství v Roudnici o obnovu povolení hry na kolovrátek pro rok 1904.
Odvod r. 1903
Viktorin Václav, zemědělec,
Spomyšl
*18.09.1884 Spomyšl, katolík, otec František - rolník a hostinský, matka Antonie roz.
Valinová,
-  -

 OÚ 315 691 143
Kubeš Josef
Majzner Václav,
dělník- hlídač u koní
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
* 30.05.1884 Spomyšl, evang.ref., otec Jan – rolník, matka Marie roz. Knihařová,
vystěhoval se do Ameriky.
* 12.12.1884 Brozánky u Mělníka, katolík, otec Václav – šafář, matka Marie roz.
Tachecová, žije: Vráž, okr. Písek
Poznámka k platům a platbám:
Za seřízení můstků bylo v r.1903 vyplaceno celkem 111,86 K (několik malých plateb v lednu, únoru, říjnu, listopadu a
prosinci).
Za škrábání bláta bylo r. 1903 vyplaceno 5,40 K (třem lidem po 1,80 K v březnu)
Od zvonění vyplatila obec 23 K, obvodnímu lékaři 23 K.
Víte, že v republice existuje další místo, které se nazývá Spomyšl?
Je tomu právě 10 let, kdy jsem se obrátil na tehdejší vedení obce Tatrovice dopisem, kterým jsem
žádal o několik informací o obci jménem Spomyšl. Odezva nebyla žádná a tak i z mé strany zájem
o stejnojmennou obec opadl, až jsem na tamní obec trochu zapomněl a další písemné spojení
odkládal. Shodou okolností se do oblasti Tatrovic dostal náš občan pan dr. Jaroslav Podrápský,
který pro nás, nížinné Spomyšláky, fotograficky zdokumentoval osadu Spomyšl. Díky jeho
obrázkům ze dne 18.dubna 2013 se všichni můžeme podívat na její současný stav.
K obrázkům mohu připojit pár vět z internetu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatrovice
Obec Tatrovice (německy: Dotterwies) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 151
obyvatel. V katastru obce se nachází vodní nádrž (Přehrada Tatrovice) postavená pro zásobovaní plynárenského a
chemického závodu v blízké Vřesové (Sokolovská uhelná) pitnou a nouzově i technologickou vodou. Tato přehrada je
hojně navštěvována rekreanty především z několik kilometrů vzdáleného města Chodova. Ti si zde v průběhu 70. a 80.
let vystavěli mnoho rekreačních chat.
Obec Tatrovice sestává ze tří základních sídelních jednotek:
Tatrovice: katastrální území Tatrovice;
Křemenitá (Griesbach): k. ú. Křemenitá;
Spomyšl (Sponsl): k. ú. Spomyšl u Vřesové.
8
Pokud vím, nyní nežije v tamní Spomyšli trvale žádný obyvatel, v současnosti je to rekreační chatová oblast, plocha
katastrálního území 162,7 ha. Nadmořskou výšku osady se mi nepodařilo zjistit, ale předpokládám, že se pohybuje
někde mezi 600 – 700 m n.m.
-jvm-
8
Seznam míst v království Českém (Praha 1886) uvádí: Sponsl (samota patřící ke Griesbachu, k faře Tatrovice a
pošt.úřadu Neydek) má 13 domů se 61 obyvatelem.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Zprávičky z naší školičky.
,,Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny. V lese pro nás dozrávají jahody a maliny..." Tak tahle písnička zněla
z oken naší školky před prázdninami asi nejčastěji. A co se dělo během jara?
Ve středu 10.dubna k nám přijela víla a skřítek pomocníček, aby nás naučili správnému a bezpečnému chování v
dopravě. V pátek 12.dubna jsme došli do místní ,,Jahodárny" podívat se na nové přírůstky - malá kůzlátka a ovečky. V
dalším týdnu jsme se seznamovali se zvířátky z volné přírody i s exotickými a tak nás také přišla navštívit agama a
želvičky. V pondělí 22.dubna slavila svátek naše planeta Země. My jsme již tradičně vyrazili do okolí školky vybaveni
odpadkovými pytli a rukavicemi, abychom přírodě od nepořádku alespoň trochu ulevili. Jakmile jsme vše donesli a
roztřídili do správných kontejnerů, vypravili jsme se na naši školkovou zahradu a vysadili zde další,, Vánoční smrček."
Na pátek 10.května jsme připravili pro naše maminky k jejich svátku vystoupení s písničkami a tanečkem pro radost a
také dáreček - náhrdelník s dřevěným srdíčkem, přáníčko s fotkou a samozřejmě kytičku.
Ve středu 15.května pro nás přijel autobus s kamarády z lužecké školky a společně jsme se vydali na cestu do Zoo v
Praze. Těšili jsme se na slůňátko Situ a na gorilí mláďátka. Trasa byla náročná, ale všichni jsme jí zvládli bez nehod (také
díky vydatným zásobám z naší jídelny, hlavně řízky si děti pochvalovaly...). Na závěr výletu nesměla chybět sladká
tečka v podobě zmrzlinky.
Návštěva u oveček v Jahodárně.
Ptačí návštěva.
Ţelví trénink.
U Sity v ZOO.
Pozorování agamy.
V pátek 17.května za námi a staršími kamarády přijel do tělocvičny ZŠ pan kouzelník s bublinkovým čarováním. Ve
středu 22.května nás navštívilo několik dravců se svou paní chovatelkou. Poštolka Terezka se od nás dokonce nechala
nakrmit a sovičky Rozárka a Pusinka pohladit. Ve čtvrtek 30.května jsme si vyzkoušeli náš hudební sluch při hádání
filmových a pohádkových písniček a poznaly pro nás nové různé druhy fléten a flétniček. V pátek 31.května jela škola
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
na svůj výlet na hrad Karlštejn a pozvala také naše nejstarší děti-budoucí prvňáčky. Celý den pršelo a tak naše malá
skupinka navštívila zajímavosti pod střechou. V muzeu Betlémů jsme shlédli krásně výpravnou pohádku o Karlštejnu. V
muzeu voskových figurín jsme potkali několik známých i neznámých postav z naší historie i dávné řemeslníky při práci.
Na pondělí 3.června byla připravena oslava MDD. Vzhledem k povodňové situaci však mohla proběhnout jen částečně.
Soutěžení, předávání medailí, diplomů a rozbalování dárků bylo tedy přesunuto na další týden.
Poslední tradiční akcí bývá na závěr školního roku loučení s budoucími prvňáčky. Letos jsme se rozloučili ve čtvrtek
27.června se šesti skoroškoláky, kteří předvedli svým rodičům, co vše se ve školce naučili. Odměnou jim bylo několik
dárečků (potřebných ve škole), knížka, šerpa, pamětní list a náramek ,,Kuliferda" za celoroční plnění úkolů v
pracovních sešitech.
A teď hurá na prázdniny podle rady naší písničky : ,,Těšíme se na sluníčko na čvachtání u vody, s mámou s tátou, taky s
pejskem užijem si přírody....!"
Text i snímky: Lada Myšková, MŠ Vraňany
..... ze Základní školy Vraňany – IX.
V závěru minulých novinek z naší školy jsem zmínila naše přípravy na tradiční karneval a vynášení
Morany. Tato akce se koncem března opravdu uskutečnila. Přesto, že jsme „zimu“ hodili do řeky, ještě
notnou chvíli to na počasí venku nebylo vůbec znát.
Nástup jara jsme si nenechali ničím zkazit a netrpělivě jsme čekali na čtvrtek 4. dubna. Celou noc jsme
strávili ve škole, a to navíc s H. CH. Andersenem a s jeho pohádkami a příběhy. Akce se velmi vydařila.
Nechybělo čtení, vyprávění, kreslení, strašení…………
Koncem dubna jsme si prohlédli vraňanskou jahodárnu, viděli jsme skutečné dravce v letu, dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých informací ze života včelího úlu a poslední dubnový den jsme si společně na
školní zahradě opekli buřty.
V pátek 10. května se celá naše škola odjela „učit“ do Prahy. Prvňáčkové a druháci do Galerie umění pro
děti na interaktivní výstavu malíře Radka Pilaře a třeťáci, čtvrťáci a páťáci zase do Národního technického
muzea. Tam proběhl interaktivní program s názvem Dětská laboratoř Kid´s Abrakadabra. Děti zkoumaly pod
odborným dohledem a pomocí laboratorních pomůcek různé vlastnosti vody. Zážitky z celé akce pokazilo
jediné – počasí. Než jsme dorazili na vlakové nádraží, byli jsme všichni celí promočení.
V květnu se také ve škole kouzlilo, testovalo (žáci 5. ročníku), závodilo na jízdních kolech v Mělníku na
dopravním hřišti, hrálo a zpívalo. A počasí si s námi zase pohrálo. A to, když jsme se posledního května
chystali na dlouho plánovaný výlet na hrad Karlštejn. Celý výlet nám propršel a děštivé byly i dny
následující. Povodně, které záhy nastaly, naši školu nedobrovolně na týden uzavřely, takže děti měly
neplánované „povodňové prázdniny“.
Sluníčko se nad námi slitovalo. Přesně v den, kdy jsme odjížděli na školu v přírodě do Nových Křečan u
Rumburka po dlouhé době vysvitlo a přálo nám po celý týden. Díky tomu jsme si denně užívali koupání
v bazénu, ale i pestrý naučný program, který byl pro nás připraven.
Do konce školního roku nás čeká ještě výlet do mělnického muzea, úklid školy, předávání vysvědčení a
loučení se s našimi „páťáky“.
……tak krásné prázdniny!
Mgr.Štěpánka Srbová
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Fotbal 2013 – výsledky jarních utkání mužstva Spomyšle ve IV.B. třídě Mělnicka:
kolo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
datum
7.4.2013
14.4.2013
21.4.2013
28.4.2013
5.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
2.6.2013
čas
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
utkání
Veltrusy B - Spomyšl
Spomyšl – Dolany B
Postřižín - Spomyšl
Spomyšl - Hostín
Čechie Kralupy B - Spomyšl
- volno Spomyšl – Vojkovice B
Chvatěruby B - Spomyšl
Spomyšl –FK Kralupy B
výsledek
2-2
5-3
3-1
7-0
0-1
3-0
3-2
1-6
Pozn.: V posledním kole byl oboustranně kontumován zápas Čechie B – Vojkovice B. V době uzávěrky tohoto čísla byl
na internetových stránkách Českého fotbalového svazu (http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/) uveden výsledek zápasu
posledního kola Spomyšl-FK Kralupy B v poměru 1:6. O tomto výsledku lze silně pochybovat (na zápase jsem byl
osobně přítomen, podobně jako mnoho dalších, a víme, že výsledek byl 1:9).
–jvmKonečná tabulka IV.B třídy Mělnicka, ročník 2012/2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FK Kralupy B
Spomyšl
Postřižín
Dolany B
Čechie B
Vojkovice B
Veltrusy B
Chvatěruby B
Hostín
Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16
+
9
9
8
7
7
7
5
4
1
0
3
3
2
3
2
1
6
6
2
4
4
6
6
7
8
5
6
13
Skóre
47: 23
44: 30
41: 29
45: 38
33: 41
40: 33
45: 44
36: 39
16: 76
Body
30
30
26
24
23
22
21
18
5




Všem jubilantům, kteří ve 2.čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní výročí, blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví a
pohody do dalších let!
-  -

 OÚ 315 691 143
60 let
Leger Antonín, čp. 62
65 let
Záhejský Jaroslav
70 let
Pákóová Juliana
Srbová Miluše
Macák Milouš
81 let
Hošková Zdeňka
85 let
Leger Antonín, čp. 16
89 let
Rohanová Stanislava
paní Juliana PÁKÓOVÁ
čp. 138
(snímek ze dne 14.4.2013)
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
p. Jaroslav ZÁHEJSKÝ
čp. 19
(snímek ze dne 9.5.2013)
paní Miluše SRBOVÁ
čp. 50
(snímek ze dne 11.5.2013)
pan Milouš MACÁK
čp. 65
(snímek ze dne 1.6.2013)
paní Stanislava
ROHANOVÁ, čp. 94
(snímek ze dne 7.6.2013)
-  -

p. Antonín LEGER
čp. 16
(snímek ze dne 22.5.2013)
 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Dne 24.dubna jsme přivítali nového
občánka – Vanesu Novákovou.
Šťastnými rodiči jsou Ondřej Novák (na
snímku) a Anna Krejzová.
Regionální muzeum Mělník
červenec – září 2013
25. 6. – 28. 7. Pojďte s námi do pohádky…výstava hravé tvorby dětí z Mateřské školy Pohádka Mělník v atriu
muzea. Zahájení výstavy se koná 26. 6. v 16:00 hodin.
3. 7. – 1. 9. Za obzorem – výstava papírových modelů rozhleden Tomáše Hobzíka v malém sále, vernisáţ se koná 2.
července v 17:00 hodin.
4. 7. – 1. 9. Velké k velkému - aneb ohlédnutí za komentovanou módní přehlídkou dětských kočárků, šatů a účesů.
Výstava fotografií v muzejní kavárně.
11. 7. – 1. 9. Hradiště v Čechách - výstava obrazů Vlasty Dětinské ve velkém sále muzea, vernisáţ se koná 11.
července v 17:00 hodin.
3. 9 – 29. 9. Vodní brouci – výstava výtvarných prací ţáků MŠ Mšeno v atriu muzea
3. – 29. 9. Staré snímky mělnických vinic v muzejní kavárně
5. 9. – 22. 9. Indiáni očima dětí - výstava výtvarných prací ţáků ZUŠ Mšeno v malém sále
6. – 7. 9. tradiční Výstava hub a jiřin ve velkém sále
7. a 15. 9. Dny evropského dědictví – na téma „památky v novém světle“
18. 9. Podzimní houby - přednáška Mykologického krouţku Mělník v kavárně od 17:00 hodin.
Přednáší Antonín Šprinc.
27. 9. – 29. 9. Vinobraní v muzeu – ochutnávka českých vín ve středověkých sklepích
27. 9. – 3. 11. Nejstarší řemeslo – výstava na téma historie prostituce zapůjčená z Muzea Policie Praha
Srdečně zveme také do stálých expozic!
Spomyšelské aktuality: vydává Obec Spomyšl, Spomyšl čp. 120, 277 05 Spomyšl
Vychází: nepravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně
Toto číslo vyšlo: v červenci 2013
Foto: Jaroslav Marsa, není-li v textu uvedeno jinak
Nepodepsaný text: Jaroslav Marsa
Za obsahovou správnost textu odpovídá jeho autor.
-  -

Download

Regionální muzeum Mělník