Výroční zpráva
2009
Horizont, o. s.
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, uživatelé našich služeb a zaměstnanci!
Připadá mi, že dvanáct měsíců roku je stále kratších a kratších. Nemáte stejný pocit?
Opět nastal čas, ohlédnout se za uplynulým rokem 2009, kdy jsme se o několik kroků posunu- li
kupředu v plnění našich dlouhodobých cílů v pomoci a péči o zdravotně znevýhodněné
občany.
Velice pozitivně hodnotím to,
že nám byly schváleny dva projekty
financované z prostředků Evropských
strukturálních fondů prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
Tím se nám podařilo na tři roky částečně
finančně stabilizovat organizaci, a vytvořit
si klidné podmínky pro naši práci.
Děkuji všem, kteří nám v tom pomáhali, a také i těm, kteří nám v tomto roce projevili
svou důvěru.
Jindřiška Trtková
předsedkyně HORIZONT, o.s.
„ Příroda je neúprosná a spravedlivá. Každého
z nás vytvořila jako originál. I když všichni patříme k
jednomu rodu homo sapiens, jsme každý něčím výjimečný,
něčím zvláštní. Člověka by z nás ale mělo dělat to, že umíme
včas podat ruku a dotknout se přímo srdce.“
Citace místostarostky Písku Mgr. Hany Rambousové
(z vernisáže výstavy Slunce svítí všem)
Horizont, o. s.
1
Organizace
Poslání
Poskytovat osobám se zdravotním postižením takovou pomoc a podporu, kterou potřebují pro
svůj plnohodnotný život, a tak jim naplňovat účast na rovnoprávném aktivním životě ve
společnosti v přirozeném prostředí.
Základní údaje o organizaci
Název organizace: HORIZONT, o. s.
Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239
Organizační forma:
občanské sdružení, nestátní, neziskové
Datum a místo registrace:
21. 6. 2000 Ministerstvo vnitra ČR - Praha
Číslo: VS/1-1/44050/00-R
Identifikační číslo: 708 81 553
Číslo účtu: 643623359/0800 Česká spořitelna
Telefon: 382 224 105, 605 416 913
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.oshorizont.cz
Statutární zástupce / kontaktní osoba/:
Jindřiška Trtková
Předmět činnosti:
zřizování a provozování nestátní sociální služby
Systém zpracování účetnictví:
HORIZONT, o. s. se řídí při účtování příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a Českými
účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání).
2
Horizont, o. s.
Organizace
Organizační struktura
HORIZONT, o. s.
Centrum sociálních služeb
občanské sdružení
shromáždění
rada
chráněná dílna HORIZONT
chráněná pracovní místa
sociálně terapeutická dílna Protivín
sociálně terapeutické dílny Písek
statutární zástupce
- ředitel -
keramická dílna
textilní dílna
zaměstnanci
základní poradenská činnost
klienti
aktivační doplňkové činnosti
pracovní
terapie
vzdělávání
sociální
pracovník
počítače
tkalcovská dílna
atelier
psycholog
sociální
rehabilitace
arteterapie
ekonomické a administrativní
oddělení
Jindřiška Trtková - předsedkyně sdružení PhDr. Vlasta Hořánková - místopředsedkyně sdružení Mgr. Šárka Nováková - jednatelka Mgr. Anna Martínková - člen Marie Pišingerová - člen -
Horizont, o. s.
3
Individuální projekt
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00014
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ
DÍLNY
.
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
.
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Sociální služba §67 Sociálně terapeutické dílny, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Služba obsahuje základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech
osobní hygieny
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování
- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začleňování
- nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- nácvik přesunu na vozík a z vozíku
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
- nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
- pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Projektu se zúčastní 32 uživatelů sociálních služeb HORIZONT, o. s.
Realizátorem projektu jsou sociálně terapeutické dílny HORIZONT, o. s.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Doba realizace projektu:
Celková výše přiznané částky:
4
od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012
3.460.000,- Kč
Horizont, o. s.
ˇ
Sociální sluzby
Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek
Adresa: Písek 397 01, Alšovo náměstí 75
Telefon: 382 224 105
Číslo registrace: 8975638
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:00 - 15:30 hodin
P Ř Í J MY
Počet možných uživatelů služby: 24
Dostupnost: 2. patro bez výtahu
Klíčový pracovník: Ing. Eva Nolčová - sociální pracovník
Gabriela Zinková sociální pracovník
1 347 200 Kč
Provozní dotace MPSV
Prostředky - Individuální projekt
Dotace - Úřad práce
Příspěvek - Město Písek
Příspěvek - Obec Křenovice
Příspěvek - Obec Albrechtice nad Vltavou
Tržby za vlastní výkon
Úroky, dary
Přerozdělení fin. prostředků organizace
291
283
254
115
5
5
196
35
160
500
300
400
200
000
000
000
900
900
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
V ÝD AJE
1 347 200 Kč
Provozní náklady spojené s nájmem
Opravy
Nájem
Mzdy + odvody
Materiál
Cestovné
Služby, poradenství,
bank. poplatky, publicita, školení…
Ostatní služby - telefon, poštovné, pojištění
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
-
81
1
68
994
90
11
000
500
700
500
400
800
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
85 800 Kč
13 500 Kč
Kč
Sociálně terapeutická dílna HORIZONT Protivín
Počet možných uživatelů služby: 8
Dostupnost: bezbariérové
Klíčový pracovník: Dagmar Jůnová - sociální pracovník
Adresa: Protivín 398 11, Masarykovo náměstí 21
Telefon: 736 272 448
Číslo registrace: 8216984
Časový rozsah poskytování služby:
pondělí - pátek, 7:45 - 15:45 hodin
P Ř Í J MY
483 300 Kč
V ÝD AJE
483 300 Kč
Provozní dotace MPSV
Prostředky - Individuální projekt
Dotace - Úřad práce
Příspěvek - Město Protivín
Tržby za vlastní výkon
Úroky, dary
138
99
139
15
76
14
Provozní náklady spojené s nájmem
Mzdy + odvody
Materiál
Cestovné
Opravy
Služby, poradenství,
bank. poplatky, publicita, školení…
16
411
5
8
7
500
800
000
000
500
500
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
-
900
100
500
800
800
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
33200
Kč
Ostatní zaměstnanci:
JindřiškaTrtková - ředitel, statutární zástupce,
Ing. Kateřina Procházková - projektový manažer
Eva Stellnerová - účetní
Mgr. Šárka Nováková - speciální pedagog
Mgr. Eva Pipková - fyzioterapeut
Mgr. Marcela Uhrová - výtvarník
Horizont, o. s.
5
Pilotní projekt NEZÁVISLÝ - SAMOSTATNÝ
OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00145
NEZÁVISLÝ
- SAMOSTATNÝ
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro integraci
znevýhodněných osob do společnosti a následně na trh práce.
Projekt je zaměřen na:
- rozvoj sociálních a pracovních dovedností účastníků projektu
- přípravu účastníků na vstup na trh práce
- vytvoření tréninkového pracoviště (obchod)
- rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi
- rozvoj kvality poskytovaných služeb
Projektu se zúčastní 25 uživatelů sociálních služeb HORIZONT,
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Doba realizace projektu:
Celková výše přiznané částky:
6
od 1. 5. 2009 do 1. 3. 2012
2.180.412,- Kč
Horizont, o. s.
Zapojení do projektu
Ing. Kateřina Procházková - projektový manažer
Jindřiška Trtková - metodik
Jaroslava Křivanová - vedoucí tréninkového pracoviště
Ladislava Raníková - sociální pracovník
Eva Stellnerová - finanční manažer
Mgr. Šárka Nováková - speciální pedagog
Ekonomické informace za rok 2009 korespondující s projektem
P Ř Í J MY
545 100 Kč
V ÝD AJE
334 900 Kč
Náklady obchůdek - související s projektem
P Ř Í J MY
561 300 Kč
MPSV - CZ.1.04/3.1.02/21.00145
Tržby za vlastní výkon
Úroky
545 100 Kč
16 100 Kč
100 Kč
V ÝD AJE
475 800 Kč
Materiál
Zařizení, vybavení
Opravy
Nájem
Provozní náklady spojené s nájmem
Mzdy + odvody
Cestovné
Služby, poradenství,
bank. poplatky, publicita, školení…
12 500 Kč
50 800 Kč
6 100 Kč
45 300 Kč
10 100 Kč
342 500 Kč
2 400 Kč
Horizont, o. s.
6 100 Kč
7
ˇ
Chránená
dílna
Chráněné dílna HORIZONT
Chráněná pracovní místa
Alšovo náměstí 75
397 01 Písek
Tel: 382 224 105
Vznikla za podpory Úřadu práce v Písku, který je od roku 2004 naším partnerem, v souladu se
zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Poslání projektu:
zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, částečně invalidních a plně invalidních
těžko umístitelných na otevřeném trhu práce, ohrožených sociálním vyloučením.
Fyzický počet zaměstnanců
8
Přepočtený počet zaměstnanců
osob celkem v pracovním poměru
z toho osoby zdravotně postižené
z toho osoby zdravotně postižené s těžkým zdravotním postižením
podíl osob zdravotně postižených z celkového počtu v %
6, 55
3, 5
0, 50
76, 34
Rozpočet
§76 zákona č. 435/2004 Sb. - provozní náklady
PŘÍSPĚVEK PIA - D-3/2008
Nájmy, energie + služby spojené
Náklady na palivo a energii
Vodné, stočné
40 000 Kč
26 000 Kč
13 400 Kč
600 Kč
§78 zákona č. 435/2004 Sb., podpora OZP
Mzdy + odvody
440 272 Kč
§113 zákona č. 435/2004 Sb., společensky účelné pracovní místo
PŘÍSPĚVEK PIA - S-5/2009 - materiálové vybavení
15 000 Kč
CELKOVÝ PŘÍSPĚVEK PRO RO 2009 - přijatý, vydaný
8
Horizont, o. s.
495 272 Kč
ˇ zpráva
Financní
Náklady
Výnosy
Horizont, o. s.
9
Výlety a akce
Co jsme zažili
Lázeňský pobyt - Hotel Lázně Vráž
.
Velikonoční výlet do Prachatic a návštěva muzea
.
Výlet do záchranné stanice Makov
.
Výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou
.
Výlet - Karlštejn, muzeum betlémů, Koněpruské jeskyně
.
Výlet s Českými dráhami - "Vlak pro radost”
.
Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích
Lázeňský pobyt - Hotel Lázně Vráž
Výlet Karlštejn, muzeum betlémů, Koněpruské jeskyně
Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích
Výlet do záchranné stanice Makov
10
Horizont, o. s.
Prezentace
Akce, na kterých jsme se prezentovali
Výstava "Slunce svítí všem" - Sladovna Písek
.
Vernisáž výstavy "Slunce svítí všem" - Památník města Protivína
.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava v Lidicích
.
Městské slavnosti protivínské
.
Výtvarná soutěž „ ZVÍŘE NENÍ VĚC“
.
Výstava v průjezdu u příležitosti Píseckých slavností "Dotkni se Písku”
.
Otevření obchůdku HORIZONT v centru města Písek
.
Evropský den bez aut - bramborové čarování
.
Vyhodnocení soutěže “O POHÁR VČELKY MÁJI” v pražské ZOO - první místo
Vzdělání a řemeslo 2009
.
Výtvarná soutěž - inspirace Josef Lada
Výstava “Slunce svítí všem” - Sladovna Písek
Otevření obchůdku HORIZONT v centru města Písek
Vernisáž výstavy "Slunce svítí všem" - Protivín
Evropský den bez aut - Písek
Mezinárodní dětská výtvarná výstava v Lidicích
Vzdělání a řemeslo 2009
Horizont, o. s.
11
ˇ
V dílnách tvoríme
Zrealizované zakázky
Šití - batikování šátků
Šití, kompletování turistických kapes na mapy
12
Horizont, o. s.
ˇ
Sponzori,dárci
a partneri
ˇ
Finanční dary
Lázně Hotel Vráž s.r.o.
Tesco Stores ČR, a.s.
Robin Mikušiak, Produkce - Písek
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
76 050,7 915,2 000,1 775,-
Materiálová/technická pomoc
TONAK, a.s.,
Zdeněk Staněk - Písek
CK PRIVE TOUR Písek, s.r.o.
Drobní dárci
Děkujeme všem, kteří podpořili činnost v našich sociálně terapeutických dílnách.
Partneři projektů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb a sociálního začleňování,
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ÚP v Písku
Nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek 1
Město Písek
Velké náměstí 114
397 01 Písek
Město Protivín
Masarykovo náměstí 128
398 11 Protivín
Obec Albrechtice nad Vltavou
Obec Křenovice
Speciální škola v Písku
Šobrova 111
397 01 Písek
Horizont, o. s.
13
Kontakt
Kde nás najdete
HORIZONT, o. s.
Adresa: 398 11 Protivín, K lomu č.p. 239
Telefon: 382 224 105, 605 416 913
Číslo účtu: 643623359/0800 Česká spořitelna
Internet: http://www.oshorizont.cz
E-mail: [email protected]
Statutární zástupce / kontaktní osoba: Jindřiška Trtková
Sociálně terapeutické dílny Písek
Chráněná dílna HORIZONT
Alšovo náměstí 75
397 01 Písek
tel: 382 224 105
Sociálně terapeutická dílna Protivín
Masarykovo náměstí 21
398 11 Protivín
tel: 736 272 448
Horizont, o. s.
Text a fotografie:
Jindřiška Trtková
Vít Hamáček
Gabriela Zinková
Ing. Eva Nolčová
Vydalo: HORIZONT, o. s., Písek 2010
Horizont, o. s.
Download

PDF-1,9Mb - HORIZONT, o. s.