Naučte se zpaměti všechny dny
v roce 2011
do půl hodiny!
Metoda byla dlouhodobě testována na lidech
© 2011 Memory 21
„Dnes žijeme v době, kdy je řada lidí ochotna investovat třeba i poslední peníze do zábavy.
Škola, vědomosti, znalosti jsou často až na posledním místě. Investice do sebe je brána velmi často jako zbytečná. Dokonce i vynikající studenti se velmi často učí opravdu jen kvůli
hodnocení a ne pro skutečné znalosti. Tyto informace jsou možná poměrně rychle uchopeny, avšak velmi brzy v řádech dnů zapomenuty. V případě, že potřebujeme znovu tyto informace oživit, musíme se je v podstatě znovu učit.
Přitom existují způsoby, některé z nich dokonce mnoho staletí, ba tisíciletí, jak rychle informace uchopit a velmi dlouho si je zapamatovat.“
René Müller
www.memory21.cz
Milí přátelé,
v tomto PDF Vám pan René Müller odhalí postup, jak z hlavy přiřadit k libovolnému datu
letošního roku správný den v týdnu.
Pan René Müller se zabývá trénováním paměti přes 15 let, je akreditovaným trenérem paměti třetího (nejvyššího možného) stupně, spolupracuje s Českou společností přátel pro trénování paměti a mozkový jogging. Zabývá se především asociačními metodami a rozvojem
fantazie, které rozpracoval do unikátní ZIP metody. Úspěšně lektoruje vlastní kurzy trénování paměti.
Jste připraveni ohromit kamarády na večírcích, zapomenout na rychlé hledání kalendáře
během telefonních hovorů nebo chcete naučit něco nového Vaše dítě, mažela, babičku,
vnučku či maminku?
Předem upozorňujeme, že metoda se Vám může zdát na první pohled infantilní, či pro Vás
možná nedostatečně důstojná, ale věřte, funguje! Jen popusťte uzdu fantazii, jako jsme to
ostatně v dětství uměli všichni.
Váš Anop
Základní pravidlo všech pravidel pro úspěšné pamatování.
Mozek stávkuje, pokud je pod tlakem. Proto se pohodlně usaďte nebo ulehněte, zapomeňte na starosti, máte-li nějaké, a myslete pouze na to, že je Vám příjemně!
Ke zvládnutí kalendáře Vám postačí dvě věci.
1) Zapamatujete si číselnou řadu o pěti číslech, která nám pomůže uvědomit si
všechny stejné dny v měsíci.
2) Zapamatujete si, kterým dnem začíná každý měsíc v roce 2011.
Trénovaní účastníci tuto metodu na mých kurzech zvládnou do 6 minut, netrénovaní do 15. Za jak dlouho si tuto metodu osvojíte Vy?
Než začneme, je dobré také vědět, kolik dní který měsíc má (leden 31, únor 28,
březen 31, atd.). Vaši přátelé se Vás budou určitě snažit nachytat třeba na 31. června!
prosinec – kloub – 31 dní
listopad – jamka – 30 dní
říjen – kloub – 31 dní
září – jamka – 30 dní
srpen – kloub – 31 dní
červenec – kloub – 31 dní
červen – jamka – 30 dní
květen – kloub – 31 dní
duben – jamka – 30 dní
březen – kloub – 31 dní
únor – jamka – 28 dní
leden – kloub – 31 dní
Pro tuto informaci připomínáme notoricky známou pomůcku – odpočítání si mě­síců dle
kloubů na hřbetu Vašich rukou. Dejte si ruce vedle sebe a začněte si odpočítávat postupně Vaše klouby a jamky mezi nimi. Začněte malíčkovým kloubem. Kde je kloub nahoře, měsíc má 31 dní (kloub je vyšší, příslušný měsíc má tedy více dní), kde dole, měsíc má dní 30 (kromě února, který má dní 28). Na klouby u ukazováčků připadají červenec a srpen, oba měsíce mají 31 dní.
I. Číselná řada
Jestliže víme, že 1. ledna roku 2011 je sobota (sobota je tedy klíčový den pro leden),
tak automaticky víme, že další sobota bude za 7 dní tj. 8. ledna, další za dalších 7
dní je 15., dále 22. a 29. (kromě února, ten má letos dní pouze 28., což snad víme).
Řada je kromě jedničky násobilka 7 zvětšená o jedno číslo. Tedy si zapamatujeme čísla 1, 8, 15, 22 a 29.
II.Počínající den (klíčový den) každého měsíce v tomto roce
Na dalších stranách se naučíte, kterým dnem začínají jednotlivé měsíce. Tedy:
leden – sobota, únor – úterý, březen – úterý, duben – pátek, květen – neděle,
červen – středa, červenec – pátek, srpen – pondělí, září – čtvrtek, říjen – so­
bota, listopad – úterý, prosinec – čtvrtek.
Z tohoto nudného výčtu dvojic se to ale rozhodně neučte, od toho máme asociační
metodu!
Cílem uvedených asociací je spojit Vám příslušný měsíc s příslušným klíčo­
vým dnem. Někdy je uvedeno jeden klíčový den pro dva měsíce. Když je třeba
prvního října i prvního ledna pondělí:
Jak pracovat s asociacemi
Příklad: leden a říjen – sobota
leden a říjen
sob v ledu a říji
Představte si led, a v něm zamrzlého soba.
Ten nám asociuje sobotu. Ale myslíte, že
sobovi led vadí? Kdepak! Soba sice nechali zamrznout v ledu, ale nic naplat –
říje je říje!. Sob tuto nepříjemnost vůbec
nevnímá, na jeho říji je led opravdu slabý a pod jeho rozpálenými kopýtky určite
stejně brzy roztaje!
A mám vyřešené hned dva měsíce.
První řádek nadpisu je název měsíců
Druhý řádek (základní asociace) vám po správně
zafixované asociaci naskočí při vyslovení jména
měsíce. Z ní si pak jednoduše odvodíte den v týdnu
Sob napovídá sobotu, led a říje – měsíce leden
a říjen
Příběh k asociaci: Pohrajte si s ním, zavřete u toho
oči, prožijte ho. Cítíte, led, vůni soba, jeho srst,
a chlupaté paroží? Výborně! Vraťte se do dětství
a povolte uzdu fantazii, smyslům a emocím! Čím
opravdověji si příběh prožijete a představíte, čím
více smyslů zapojíte, čím bizarnější obraz spo­jený
s emocemi vytvoříte, tím Vám v paměti pevněji utkví!
Nezapomeňte, Vaše fantazie nezná hranic!
1. ledna a 1. října je sobota
Připomenutí klíčového dne
U dvou měsíců jsem k asociaci obrázek nepřiložil. Určitě si jej hravě vytvoříte sami!
n
e
j
í
ř
a
n
e
d
le
ji ba
í
ř
a
u
d
e
l
o so
sob v
m zamrzléh
led, a v ně
e
i
s
te
v
ta
s
d
le myslíte, ž
Pře
A
.
tu
o
b
o
s
ciuje
eTen nám aso
Soba sice n
!
k
a
p
e
d
K
adí?
ic naplat –
n
sobovi led v
le
a
,
u
d
le
nout v
nost vůbec
m
chali zamrz
je
ří
p
e
n
to
Sob tu
ravdu slap
o
říje je říje!.
d
le
je
i
íj
jeho ř
ýtky určite
p
o
nevnímá, na
k
i
m
ý
n
le
o rozpá
bý a pod jeh
roztaje!
ěsíce.
stejně brzy
hned dva m
é
n
e
š
ře
y
v
A mám
.
1. ledna a 1
ota
října je sob
únor a
březen
kluk Ú
terý
dva kam
arádi, Ú
mají
nor
kluk
a Bř
no mož a. Inu u měsíc ezen mají
né
ů
dali klu ! Počáteční p je všechísmeno
kovi po
jména
starším
jako Ú
nor.
tátovi.
Úterý
1. únor
a a 1. b
květen
Květn
á
Kd
neděle
o neví
likonoč , že květná n
ed
ní
vychut m pondělím, ěle je před Ve
na
tak
a v ned t rozkvetlé lou - kdy jindy s
i
ěli, kdy
k
máme y, než v květn
čas?
u
1. květ
na je n
eděle
duben s pásk, epřem
dy
en
v
k
o
l
d
č
á
pauž se dá věšet kprrásné voňavé v-ym- ají
du
dubnu
lající
láštní
V
zv
ev
i na jař teré jsou ale
s
e
t
v
a
st
,k
upačky k)!
d
é
n
a
r
p
áte
ásek (p
á
á
á
á
P
řezna j
na je
1. dub
e úterý
pátek
červen
srpen
y
k
ž
o
n
červen – střed roku srp – po brázek sami.
řit o
Červen jakožto 6. měsíc je ve středu kalendářního
roku. Představte si rok jako časovou osu (zde ji znázor­
ňuje červ). Červen leží přímo v jejím středu.
1. června je středa
k
e
t
á
c
P
e
l
n
e
e
t
í
v
ř
r
e
p
č
–
y
n
i
n
prázd íme prázdninystém
u
tráv
ni na p ele
o
venci
s
r
n
i
e
b
č
o
ít
V
jako R sami, ale př
e
p
é
l
j
e
ne
ím
ě. Zat avě vyhlížím
v
o
r
t
s
o
k
nedoč
a
k
t
á
P
den!
každý
1.
k
e páte
nce j
červe
září
e
m
e
t
č
–
a
l
o
k
á
š
je pěkn
a a v ní
-
do
á škol
n
í
č
a
me. Co o
z
e
í
t
ř
č
á
a
z
e
V
e–at
sedím
n
m
e
e
t
J
č
.
a
a
e
otrav
e a čtem
m
e
t
Č
dat?
v...
kdekoli
je
1. září
čtvrtek
e vytvo te v ruce srp
t
í
s
u
m
i
á
Zde s
i sebe. M zralých pono
s
e
t
v
a
t
je
erně
Předs
le nádh tazii, všechno
o
p
e
t
á
a
an
a sek
e vaší f lavně váš čich
v
e
m
s
J
áeh
žek.
pojte zd srpu a dobře zn
a
Z
!
é
n
mož
stří
ovou
zor na o mnou ponožk
o
p
(
t
a
a
hm
ovou om
n
p
r
s
u
mo
ělí
vůni)!
v pond
e
j
a
n
p
1. sr
listopad
padá listí – do úpadu
listí padá ze stromů, padá,
padá padá až do úpadku. Slovo úpadek začíná písmenem Ú jako úterý. Jestli na
vás padá listopadový úpadek
i z tohoto obrázku, pak padá
správně.
1. listopadu je úterý
prosinec
vánoce
–
čtvrcení
V prosinc
in
čitelně pa ás čekají vánoce. A
tří i čtvrc
k těm neo
ení kapra
dlutí vánočk
, vegetariá
u. Protože
n
i
č
p
t
ře
vrvitější, ob
rázek vzh dstava má být co n
e
le
jb
d
vy ale krv
í nešetřete em k tématu opět c arhybí.
!
T
la mezi dě
ato asocia
tmi nejob
c
e
s
e
u
kázalíbenější.
napoprvé
Zapamato
bez rozdíl
valy si ji
u všechny
a s nadšen
ím!
1. prosinc
e je čtvrt
ek
Funguje to? Zkuste si jen tak přiřadit zpětně k obrázkům měsíce a jejich klíčové dny.
ponožky
čtvrcení
A jdeme do finále!
Dáme si naši číselnou řadu (1, 8, 15, 22 a 29) dohromady s měsíci a jejich klíčovými dny.
Postup:
Nejdříve si za pomoci asociace vybavíme první den v měsíci a ten přiřadíme nejbližšímu
číslu číselné řady a následně dopočítáme požadovaný den.
8. března?
Březen - má dítě Úterý s Únorem – úterý
8 patří do základní řady čísel (ta je 1, 8, 15, 22, 29)
správná odpověď - úterý
16. srpna ?
Srpen - vidím se, jak ve vedru sekám srpem lán vzrostlých ponožek, tedy srp - ponožky - pondělí
16. Nejbližší známé číslo řady je 15, 16 o jednu více
správná odpověď – úterý
4. října?
Říjen – (sob v říji) – sobota
Čtyřka je o tři dále než jednička, a tedy sobota
správná odpověď úterý
29. února?
Nepočítejte, chyták, letos nemáme přestupný rok!
25. dubna?
Duben (dupačky s pááskem) – pátek
25. Nejbližší známé číslo základní řady je 22, tři dny za pátkem je pondělí
správná odpověď pondělí
14. července?
Červenec (střed červa) – středa
14. Nejbližší číslo základní řady je 15, den před středou úterý
Správná odpověď – úterý
Když už kalendář šikovně ovládáte, nezapomeňte, že se lépe počítá o 4 dny více než
o 3 dny méně. Takže jestliže Vám někdo zadá např. 19. března, tak si řeknete: březen
má první den úterý, 19. je o 4 dny více než 15., a jak víme, 15. je jak prvního, to je úterý.
Takže o 4 dny více než bylo úterý, je sobota. Rozhodně se to počítá lépe jak o 3 dny
méně než 22. Vypadá to na první pohled složitě, ale po procvičení to zvládnete během
vteřiny!
Malý test na závěr
Pro dosažení správně ohromující rychlosti se bez cviku bohužel neobejdete. Správná
odpověď se Vám zobrazí po stisknutí tlačítka. Nepodporuje-li Vaše verze prohlížeče interaktivní prvky, správné odpovědi naleznete na následující straně.
Doplňte klíčový den měsíce
Doplňte den v roce 2011
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)
T)
U)
V)
W)
Únor
Srpen
Březen
Květen
Duben
Leden
Červenec
Červen
Duben
Listopad
Září
Leden
Říjen
Květen
Únor
Srpen
Červenec
Listopad
Květen
Září
Duben
Leden
Prosinec
22. 7.
1. 3.
8. 5.
15. 2.
29. 12.
2. 8.
13. 11.
15. 6.
13. 10.
3. 11.
21. 5.
8. 12.
10. 8.
26. 10.
13. 4.
21. 5.
6. 5.
13. 9.
7. 11.
20. 2.
17. 3.
24. 12.
1. 5.
Výsledky testů
1) Únor úterý
2) Srpen pondělí
3) Březen úterý
4) Květen neděle
5) Duben pátek
6) Leden sobota 7) Červenec pátek
8) Červen středa
9) Duben pátek
10) Listopad úterý
11) Září čtvrtek
12) Leden sobota
13) Říjen sobota
14) Květen neděle
15) Únor úterý
16) Srpen pondělí
17) Červenec pátek
18) Listopad úterý
19) Květen neděle
20) Září čtvrtek
21) Duben pátek
22) Leden sobota
23) Prosinec čtvrtek
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)
T)
U)
V)
W)
22. 7. pátek
1. 3. úterý
8. 5. neděle
15. 2. úterý
29. 12. čtvrtek
2. 8. úterý
13. 11. neděle
15. 6. středa
13. 10. čtvrtek
3. 11. čtvrtek
21. 5. sobota
8. 12. čtvrtek
10. 8. středa
26. 10. středa
13. 4. středa
21. 5. sobota
6. 5. pátek
13. 9. úterý
7. 11. středa
20. 2. neděle
17. 3. čtvrtek
24. 12. sobota
1. 5. neděle
Doufáme, že jste kalendář lehce zvládli a zároveň se přitom trochu pobavili. Největší odměnou pro nás bude, pokud kalendář naučíte i své děti nebo přátele, a během této doby
s nimi strávite chvilky pohody a dobré nálady.
Budeme rádi, pokud nám napíšete jakékoliv připomínky a postřehy k němu, a to buď na
www.anop.cz nebo www.memory21.cz.
Vaši Anop a Memory21
Download

Naučte se zpaměti všechny dny v roce 2011 do půl hodiny!